Sri Siddha Lakshmi Stotram (Variation) In Telugu

॥ Sri Siddha Lakshmi Stotram Telugu Lyrics ॥

॥ శ్రీ సిద్ధలక్ష్మీ స్తోత్రం (పాఠాంతరం) ॥
ధ్యానమ్ ।
బ్రాహ్మీం చ వైష్ణవీం భద్రాం షడ్భుజాం చ చతుర్ముఖీమ్ ।
త్రినేత్రాం ఖడ్గత్రిశూలపద్మచక్రగదాధరామ్ ॥
పీతాంబరధరాం దేవీం నానాఽలంకారభూషితామ్ ।
తేజఃపుంజధరీం శ్రేష్ఠాం ధ్యాయేద్బాలకుమారికామ్ ॥

స్తోత్రమ్ ।
ఓంకారం లక్ష్మీరూపం తు విష్ణుం వాగ్భవమవ్యయమ్ ।
విష్ణుమానందమవ్యక్తం హ్రీంకారబీజరూపిణీమ్ ॥

క్లీం అమృతా నందినీం భద్రాం సత్యానందదాయినీమ్ ।
శ్రీం దైత్యశమనీం శక్తీం మాలినీం శత్రుమర్దినీమ్ ॥

తేజఃప్రకాశినీం దేవీ వరదాం శుభకారిణీమ్ ।
బ్రాహ్మీం చ వైష్ణవీం రౌద్రీం కాలికారూపశోభినీమ్ ॥

అకారే లక్ష్మీరూపం తు ఉకారే విష్ణుమవ్యయమ్ ।
మకారః పురుషోఽవ్యక్తో దేవీ ప్రణవ ఉచ్యతే ।

సూర్యకోటిప్రతీకాశం చంద్రకోటిసమప్రభమ్ ।
తన్మధ్యే నికరం సూక్ష్మం బ్రహ్మరుపం వ్యవస్థితమ్ ।

ఓంకారం పరమానందం సదైవ సురసుందరీమ్ ।
సిద్ధలక్ష్మీ మోక్షలక్ష్మీ ఆద్యలక్ష్మీ నమోఽస్తు తే ।

ఐంకారం పరమం సిద్ధం సర్వబుద్ధిప్రదాయకమ్ ।
సౌభాగ్యాఽమృతా కమలా సత్యలక్ష్మీ నమోఽస్తు తే ।

హ్రీంకారం పరమం శుద్ధం పరమైశ్వర్యదాయకమ్ ।
కమలా ధనదా లక్ష్మీ భోగలక్ష్మీ నమోఽస్తు తే ।

క్లీంకారం కామరూపిణ్యం కామనాపరిపూర్తిదమ్ ।
చపలా చంచలా లక్ష్మీ కాత్యాయనీ నమోఽస్తు తే ॥

శ్రీంకారం సిద్ధిరూపిణ్యం సర్వసిద్ధిప్రదాయకమ్ ।
పద్మాననాం జగన్మాత్రే అష్టలక్మీం నమోఽస్తు తే ।

సర్వమంగళ మాంగళ్యే శివే సర్వార్థ సాధికే ।
శరణ్యే త్రయంబకే గౌరి నారాయణీ నమోఽస్తు తే ।

See Also  Sri Godadevi Ashtottara Shatanamavali In Sanskrit

ప్రథమం త్ర్యంబకా గౌరీ ద్వితీయం వైష్ణవీ తథా ।
తృతీయం కమలా ప్రోక్తా చతుర్థం సుందరీ తథా ।

పంచమం విష్ణుశక్తిశ్చ షష్ఠం కాత్యాయనీ తథా ।
వారాహీ సప్తమం చైవ హ్యష్టమం హరివల్లభా ।

నవమం ఖడ్గినీ ప్రోక్తా దశమం చైవ దేవికా ।
ఏకాదశం సిద్ధలక్ష్మీర్ద్వాదశం హంసవాహినీ ।

ఏతత్ స్తోత్ర వరం దేవ్యా యే పఠంతి సదా నరాః ।
సర్వాపద్భ్యో విముచ్యంతే నాత్ర కార్యా విచారణా ।

ఏకమాసం ద్విమాసం చ త్రిమాసం మాసచతుష్టయమ్ ।
పంచమాసం చ షణ్మాసం త్రికాలం యః సదా పఠేత్ ।

బ్రాహ్మణః క్లేశితో దుఃఖీ దారిద్ర్యభయపీడితః ।
జన్మాంతర సహస్రోత్థైర్ముచ్యతే సర్వకిల్బషైః ।

దరిద్రో లభతే లక్ష్మీమపుత్రః పుత్రవాన్ భవేత్ ।
ధన్యో యశస్వీ శత్రుఘ్నో వహ్నిచౌరభయేషు చ ।

శాకినీ భూత వేతాల సర్ప వ్యాఘ్ర నిపాతనే ।
రాజద్వారే సభాస్థానే కారాగృహ నిబంధనే ।

ఈశ్వరేణ కృతం స్తోత్రం ప్రాణినాం హితకారకమ్ ।
స్తువంతు బ్రాహ్మణాః నిత్యం దారిద్ర్యం న చ బాధతే ।

సర్వపాపహరా లక్ష్మీః సర్వసిద్ధిప్రదాయినీమ్ ।
సాధకాః లభతే సర్వం పఠేత్ స్తోత్రం నిరంతరమ్ ।

యా శ్రీః పద్మవనే కదమ్బశిఖరే రాజగృహే కుంజరే
శ్వేతే చాశ్వయుతే వృషే చ యుగలే యజ్ఞే చ యూపస్థితే ।
శంఖే దైవకులే నరేంద్రభవనే గంగాతటే గోకులే
సా శ్రీస్తిష్ఠతి సర్వదా మమ గృహే భూయాత్ సదా నిశ్చలా ॥

See Also  Sri Nrisimha Ashtakam In Telugu

యా సా పద్మాసనస్థా విపులకటితటీ పద్మపత్రాయతాక్షీ
గమ్భీరావర్తనాభిః స్తనభరనమితా శుద్ధవస్త్రోత్తరీయా ।
లక్ష్మీర్దివ్యైర్గజేంద్రైర్మణిగణఖచితైః స్నాపితా హేమకుంభైః
నిత్యం సా పద్మహస్తా మమ వసతు గృహే సర్వమాంగళ్యయుక్తా ॥

ఇతి శ్రీ సిద్ధలక్ష్మీ స్తోత్రమ్ ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Goddess Lakshmi Stotram » Sri Siddha Lakshmi Stotram (Variation) in Sanskrit » English » Kannada » Tamil