Sri Sita Kavacham In Kannada

॥ Sri Sita Kavacham Kannada Lyrics ॥

॥ ಶ್ರೀ ಸೀತಾ ಕವಚಂ ॥

। ಧ್ಯಾನಮ್ ।
ಸೀತಾಂ ಕಮಲಪತ್ರಾಕ್ಷೀಂ ವಿದ್ಯುತ್ಪುಂಜಸಮಪ್ರಭಾಮ್ ।
ದ್ವಿಭುಜಾಂ ಸುಕುಮಾರಾಂಗೀಂ ಪೀತಕೌಸೇಯವಾಸಿನೀಮ್ ॥ ೧ ॥

ಸಿಂಹಾಸನೇ ರಾಮಚಂದ್ರ ವಾಮಭಾಗಸ್ಥಿತಾಂ ವರಾಮ್
ನಾನಾಲಂಕಾರ ಸಂಯುಕ್ತಾಂ ಕುಂಡಲದ್ವಯ ಧಾರಿಣೀಮ್ ॥ ೨ ॥

ಚೂಡಾಕಂಕಣ ಕೇಯೂರ ರಶನಾ ನೂಪುರಾನ್ವಿತಾಮ್ ।
ಸೀಮಂತೇ ರವಿಚಂದ್ರಾಭ್ಯಾಂ ನಿಟಿಲೇ ತಿಲಕೇನ ಚ ॥ ೩ ॥

ಮಯೂರಾ ಭರಣೇನಾಪಿ ಘ್ರಾಣೇತಿ ಶೋಭಿತಾಂ ಶುಭಾಮ್ ।
ಹರಿದ್ರಾಂ ಕಜ್ಜಲಂ ದಿವ್ಯಂ ಕುಂಕುಮಂ ಕುಸುಮಾನಿ ಚ ॥ ೪ ॥

ಬಿಭ್ರಂತೀಂ ಸುರಭಿದ್ರವ್ಯಂ ಸಗಂಧ ಸ್ನೇಹ ಮುತ್ತಮಮ್ ।
ಸ್ಮಿತಾನನಾಂ ಗೌರವರ್ಣಾಂ ಮಂದಾರಕುಸುಮಂ ಕರೇ ॥ ೫ ॥

ಬಿಭ್ರಂತೀಮಪರೇಹಸ್ತೇ ಮಾತುಲುಂಗಮನುತ್ತಮಮ್ ।
ರಮ್ಯವಾಸಾಂ ಚ ಬಿಂಬೋಷ್ಠೀಂ ಚಂದ್ರವಾಹನ ಲೋಚನಾಮ್ ॥ ೬ ॥

ಕಲಾನಾಥ ಸಮಾನಾಸ್ಯಾಂ ಕಲಕಂಠ ಮನೋರಮಾಮ್ ।
ಮಾತುಲಿಂಗೋತ್ಭವಾಂ ದೇವೀಂ ಪದ್ಮಾಕ್ಷದುಹಿತಾಂ ಶುಭಾಮ್ ॥ ೭ ॥

ಮೈಥಿಲೀಂ ರಾಮದಯಿತಾಂ ದಾಸೀಭಿಃ ಪರಿವೀಜಿತಾಮ್ ।
ಏವಂ ಧ್ಯಾತ್ವಾ ಜನಕಜಾಂ ಹೇಮಕುಂಭ ಪಯೋಧರಾಮ್ ॥ ೮ ॥

ಸೀತಾಯಾಃ ಕವಚಂ ದಿವ್ಯಂ ಪಠನೀಯಂ ಸುಭಾವಹಮ್ ॥ ೯ ॥

। ಕವಚಮ್ ।
ಶ್ರೀ ಸೀತಾ ಪೂರ್ವತಃ ಪಾತು ದಕ್ಷಿಣೇಽವತು ಜಾನಕೀ ।
ಪ್ರತೀಚ್ಯಾಂ ಪಾತು ವೈದೇಹೀ ಪಾತೂದೀಚ್ಯಾಂ ಚ ಮೈಥಿಲೀ ॥ ೧ ॥

ಅಧಃ ಪಾತು ಮಾತುಲುಂಗೀ ಊರ್ಧ್ವಂ ಪದ್ಮಾಕ್ಷಜಾಽವತು ।
ಮಧ್ಯೇಽವನಿಸುತಾ ಪಾತು ಸರ್ವತಃ ಪಾತು ಮಾಂ ರಮಾ ॥ ೨ ॥

See Also  Sri Narasimha Giri Ashtottara Shatanama Stotram In Kannada

ಸ್ಮಿತಾನನಾ ಶಿರಃ ಪಾತು ಪಾತು ಫಾಲಂ ನೃಪಾತ್ಮಜಾ ।
ಪದ್ಮಾಽವತು ಭೃವೋರ್ಮಧ್ಯೇ ಮೃಗಾಕ್ಷೀ ನಯನೇಽವತು ॥ ೩ ॥

ಕಪೋಲೇ ಕರ್ಣಮೂಲೇ ಚ ಪಾತು ಶ್ರೀರಾಮವಲ್ಲಭಾ ।
ನಾಸಾಗ್ರಂ ಸಾತ್ತ್ವಿಕೀ ಪಾತು ಪಾತು ವಕ್ತ್ರಂ ತು ರಾಜಸೀ ॥ ೪ ॥

ತಾಮಸೀ ಪಾತು ಮದ್ವಾಣೀಂ ಪಾತು ಜಿಹ್ವಾಂ ಪತಿವ್ರತಾ ।
ದಂತಾನ್ ಪಾತು ಮಹಾಮಾಯಾ ಚಿಬುಕಂ ಕನಕಪ್ರಭಾ ॥ ೫ ॥

ಪಾತು ಕಂಠಂ ಸೌಮ್ಯರೂಪಾ ಸ್ಕಂಧೌ ಪಾತು ಸುರಾರ್ಚಿತಾ ।
ಭುಜೌ ಪಾತು ವರಾರೋಹಾ ಕರೌ ಕಂಕಣಮಂಡಿತಾ ॥ ೬ ॥

ನಖಾನ್ ರಕ್ತನಖಾ ಪಾತು ಕುಕ್ಷೌ ಪಾತು ಲಘೂದರಾ ।
ವಕ್ಷಃ ಪಾತು ರಾಮಪತ್ನೀ ಪಾರ್ಶ್ವೇ ರಾವಣಮೋಹಿನೀ ॥ ೭ ॥

ಪೃಷ್ಠದೇಶೇ ವಹ್ನಿಗುಪ್ತಾಽವತು ಮಾಂ ಸರ್ವದೈವ ಹಿ ।
ದಿವ್ಯಪ್ರದಾ ಪಾತು ನಾಭಿಂ ಕಟಿಂ ರಾಕ್ಷಸಮೋಹಿನೀ ॥ ೮ ॥

ಗುಹ್ಯಂ ಪಾತು ರತ್ನಗುಪ್ತಾ ಲಿಂಗಂ ಪಾತು ಹರಿಪ್ರಿಯಾ ।
ಊರೂ ರಕ್ಷತು ರಂಭೋರೂಃ ಜಾನುನೀ ಪ್ರಿಯಭಾಷಿಣೀ ॥ ೯ ॥

ಜಂಘೇ ಪಾತು ಸದಾ ಸುಭ್ರೂಃ ಗುಲ್ಫೌ ಚಾಮರವೀಜಿತಾ ।
ಪಾದೌ ಲವಸುತಾ ಪಾತು ಪಾತ್ವಂಗಾನಿ ಕುಶಾಂಬಿಕಾ ॥ ೧೦ ॥

ಪಾದಾಂಗುಳೀಃ ಸದಾ ಪಾತು ಮಮ ನೂಪುರ ನಿಸ್ವನಾ ।
ರೋಮಾಣ್ಯವತು ಮೇ ನಿತ್ಯಂ ಪೀತಕೌಶೇಯವಾಸಿನೀ ॥ ೧೧ ॥

ರಾತ್ರೌ ಪಾತು ಕಾಲರೂಪಾ ದಿನೇ ದಾನೈಕತತ್ಪರಾ ।
ಸರ್ವಕಾಲೇಷು ಮಾಂ ಪಾತು ಮೂಲಕಾಸುರಘಾತಿನೀ ॥ ೧೨ ॥

। ಫಲಶೃತಿ ।

ಏವಂ ಸುತೀಕ್ಷ್ಣ ಸೀತಾಯಾಃ ಕವಚಂ ತೇ ಮಯೇರಿತಮ್ ।
ಇದಂ ಪ್ರಾತಃ ಸಮುತ್ಥಾಯ ಸ್ನಾತ್ವಾ ನಿತ್ಯಂ ಪಠೇತ್ತುಯಃ ॥ ೧೩ ॥

See Also  Lord Shiva Chalisa In Kannada

ಜಾನಕೀಂ ಪೂಜಯಿತ್ವಾ ಸ ಸರ್ವಾನ್ ಕಾಮಾನವಾಪ್ನುಯಾತ್ ।
ಧನಾರ್ಥೀ ಪ್ರಾಪ್ನುಯಾದ್ದ್ರವ್ಯಂ ಪುತ್ರಾರ್ಥೀ ಪುತ್ರಮಾಪ್ನುಯಾತ್ ॥ ೧೪ ॥

ಸ್ತ್ರೀಕಾಮಾರ್ಥೀ ಶುಭಾಂ ನಾರೀಂ ಸುಖಾರ್ಥೀ ಸೌಖ್ಯಮಾಪ್ನುಯಾತ್ ।
ಅಷ್ಟವಾರಂ ಜಪನೀಯಂ ಸೀತಾಯಾಃ ಕವಚಂ ಸದಾ ॥ ೧೫ ॥

ಅಷ್ಟಭೂಸುರ ಸೀತಾಯೈ ನರೈ ಪ್ರೀತ್ಯಾರ್ಪಯೇತ್ ಸದಾ ।
ಫಲಪುಷ್ಪಾದಿಕಾದೀನಿ ಯಾನಿ ಯಾನಿ ಪೃಥಕ್ ಪೃಥಕ್ ॥ ೧೬ ॥

ಸೀತಾಯಾಃ ಕವಚಂ ಚೇದಂ ಪುಣ್ಯಂ ಪಾತಕನಾಶನಮ್ ।
ಯೇ ಪಠಂತಿ ನರಾ ಭಕ್ತ್ಯಾ ತೇ ಧನ್ಯಾ ಮಾನವಾ ಭುವಿ ॥ ೧೭ ॥

ಪಠಂತಿ ರಾಮಕವಚಂ ಸೀತಾಯಾಃ ಕವಚಂ ವಿನಾ ।
ತಥಾ ವಿನಾ ಲಕ್ಷ್ಮಣಸ್ಯ ಕವಚೇನ ವೃಥಾ ಸ್ಮೃತಮ್ ॥ ೧೮ ॥

ತಸ್ಮಾತ್ ಸದಾ ನರೈರ್ಜಾಪ್ಯಂ ಕವಚಾನಾಂ ಚತುಷ್ಟಯಮ್ ।
ಆದೌ ತು ವಾಯುಪುತ್ರಸ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮಣಸ್ಯ ತತಃ ಪರಮ್ ॥ ೧೯ ॥

ತತಃ ಪಟೇಚ್ಚ ಸೀತಾಯಾಃ ಶ್ರೀರಾಮಸ್ಯ ತತಃ ಪರಮ್ ।
ಏವಂ ಸದಾ ಜಪನೀಯಂ ಕವಚಾನಾಂ ಚತುಷ್ಟಯಮ್ ॥ ೨೦ ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಶತಕೋಟಿರಾಮಾಯಣಾಂತರ್ಗತ ಶ್ರೀಮದಾನಂದರಾಮಾಯಣೇ ವಾಲ್ಮಿಕೀಯೇ ಮನೋಹರಕಾಂಡೇ ಶ್ರೀ ಸೀತಾಕವಚಂ ।

॥ – Chant Stotras in other Languages –


Sri Sita Kavacham in SanskritEnglish – Kannada – TeluguTamil