Sri Siva Karnamrutham – Shiva Karnamritam In Malayalam

॥ Shiva Karnamritam Malayalam Lyrics ॥

॥ ശ്രീശിവകര്‍ണാമൃതം ॥
ശ്രീശിവകര്‍ണാമൃതം is a beautiful treatise, in praise of Bhagavan Shiva on reading which devotion on Shiva is easy to sprout. The author of this work is ശ്രീമദപ്പയ്യ ദീക്ഷിത യതീന്ദ്ര who writes on the name of his gotra, bharadvaja. He is a renowned ആലങ്കാരിക, വൈയാകരണ, വേദാന്തീ, ശിവഭക്ത, and much more.

This powerful work, from 17th century, resembles ശ്രീകൃഷ്ണകര്‍ണാമൃതം in many ways. It has 3 chapters named adhyayas, and the total number of verses is 102+102+164 i.e. 368. More than 60 kinds of അലങ്കാര are employed in this work along with ബന്ധ, ഗര്‍ഭ, and ചിത്ര കവിത്വ. So it is a perfect combination of കാവ്യസൌന്ദര്യ and ഭക്തി.

ഓം ശ്രീഗണേശായ നമഃ ।
ശ്രീസരസ്വത്യൈ നമഃ ।
ഓം ശ്രീഗുരുഭ്യോ നമഃ ।

1। പ്രഥമോഽധ്യായഃ ।
ശ്രീപാര്‍വതീസുകുചകുങ്കുമരാജമാനവക്ഷഃസ്ഥലാഞ്ചിതമമേയഗുണപ്രപഞ്ചം ।
വന്ദാരുഭക്തജനമങ്ഗലദായകം തം വന്ദേ സദാശിവമഹം വരദം മഹേശം ॥ 1.1 ॥

നന്ദന്നന്ദനമിന്ദിരാപതിമനോവന്ദ്യം സുമന്ദാകിനീ-
സ്യന്ദത്സുന്ദരശേഖരം പ്രഭുനുതമ്മന്ദാരപുഷ്പാര്‍ചിതം ।
ഭാസ്വന്തം സുരയാമിനീചരനുതം ഭവ്യമ്മഹോ ഭാവയേ
ഹേരംബം ഹിമവത്സുതാമതിമഹാനന്ദാവഹം ശ്രീവഹം ॥ 1.2 ॥

ആലോക്യ ബാലകമചഞ്ചലമുച്ചലത്സുകര്‍ണാവിബോധിതനിജാനനലോകനം സഃ ।
സാംബഃ സ്വമൌലിസുഭഗാനനപൂത്കൃതൈസ്തമാലിങ്ഗയന്നവതു മാമലമാദരേണ ॥ 1.3 ॥

കണ്ഠോത്പലം വിമലകായരുചിപ്രവാഹം
അര്‍ധേന്ദുകൈരവമഹം പ്രണമാമി നിത്യം ।
ഹസ്താംബുജം വിമലഭൂതിപരാഗരീതിം
ഈശഹ്രദം ചടുലലോചനമീനജാലം ॥ 1.4 ॥

രങ്ഗത്തുങ്ഗതരങ്ഗസങ്ഗതലസദ്ഗങ്ഗാഝരപ്രസ്ഫുരദ്-
ഭസ്മോദ്ധൂലിതസര്‍വകായമമലം മത്തേഭകൃത്ത്യാവൃതം ।
ആരൂഢം വൃഷമദ്ഭുതാകൃതിമഹം വീക്ഷേ നിതംബസ്ഫുരന്‍-
നീലാഭ്രച്ചുരിതോരുശൃങ്ഗമഹിതം തം സന്തതമ്മാനസേ ॥ 1.5 ॥

സിതമഹോജ്ജ്വലമേകമുപാസ്മഹേ വിമലപാണ്ഡുരുചിം ദധദാനനേ ।
ഉഭയയോഗമതീവ സരസ്വതീത്രിപഥഗാഝരയോഃ ശിവയോരിവ ॥ 1.6 ॥

ലാലാടലോചനപുരഃസ്ഫുരണാതിരക്തം യാംയേ ദിശി പ്രധവലാവൃതഭൂനഭോന്തം ।
ചിത്രം ധനേശകകുബന്തവിജൃംഭിപാണ്ഡു പശ്ചാത് സ്മരാമി ഘനവേണിവിനീലമോജഃ ॥ 1.7 ॥

ഭവ്യചന്ദ്രകൃശാനുഭാസ്കരലോചനം ഭവമോചനം
വാരിജോദ്ഭവവാസവാദികരക്ഷണം ഗജശിക്ഷണം ।
മന്ദിരായിതരാജതാചലകന്ദരം ഘനസുന്ദരം
ഭാവയാമി ദയാഭിനന്ദിതകിങ്കരം ഹൃദി ശങ്കരം ॥ 1.8 ॥

അനേകരൂപാഭിരചഞ്ചലാഭിഃ സമാധിനിഷ്ഠാ സരസാന്തരാഭിഃ ।
പ്രതിക്ഷണം സത്പ്രമദാവലീഭിഃ പ്രപൂജ്യമാനം പ്രഭുമാശ്രയേഽഹം ॥ 1.9 ॥

ലലിതം ശരദഭ്രശുഭ്രദേഹം കരുണാപാങ്ഗതരങ്ഗരങ്ഗദീക്ഷം ।
പരിശീലിതവേദസൌധമോദം കലയേഽകിഞ്ചിദവാര്യധൈര്യമോജഃ ॥ 1.10 ॥

സരസിജഭവമുഖ്യൈഃ സാദരം പൂജിതാഭ്യാം മണിയുതഫണിരൂപൈര്‍നൂപുരൈ രാജിതാഭ്യാം ।
സതതനതജനാലീസര്‍വസമ്പത്പ്രദാഭ്യാം ബഹുമതിഹൃദയമ്മേ ഭാവുകം ശ്രീപദാഭ്യാം ॥ 1.11 ॥

വിപുലതരവിഭാഭ്യാം വിശ്രുതപ്രാഭവാഭ്യാം പ്രമഥഗണനുതാഭ്യാം പ്രസ്ഫുരദ്യാവകാഭ്യാം ।
ത്രിഭുവനവിദിതാഭ്യാം ദിവ്യപുഷ്പാര്‍ചിതാഭ്യാം ശിവവരചരണാഭ്യാം സിദ്ധിദാഭ്യാം നമോഽസ്തു ॥ 1.12 ॥

തുങ്ഗാന്തരങ്ഗഘനഗാങ്ഗതരങ്ഗസാങ്ഗശൃങ്ഗാരസങ്ഗതമഹോല്ലസദുത്തമാങ്ഗം ।
അങ്ഗീകൃതാങ്ഗഭവഭങ്ഗമസങ്ഗലിങ്ഗസങ്ഗീതമീശമനിശം കലയാമി ചിത്തേ ॥ 1.13 ॥

നിത്യം പ്രഭഞ്ജനസുജീവനപുഞ്ജമഞ്ജുമഞ്ജീരരഞ്ജിതതരം പുരഭഞ്ജനസ്യ ।
കഞ്ജാതസഞ്ജയധുരന്ധരമഞ്ജസാ നഃ സഞ്ജീവനം ഭവതു സന്തതമങ്ഘ്രിയുഗ്മം ॥ 1.14 ॥

മന്‍മഹേ മന്‍മനോദേശേ തത്പദം പരമേശിതുഃ ।
യത് സദാ വേദവേദാന്തപ്രതിപാദിതവൈഭവം ॥ 1.15 ॥

ശരണമ്മമാസ്തു തരുണീയുതാ സ്ഫുരചരണദ്വയീ ഫണിഫണാമണിപ്രഭാ ।
സകലം പ്രകാശയതു സര്‍വദേവരാണ്‍മകുടസ്ഥരത്നമഹനീയദീപികാ ॥ 1.16 ॥

ശരണാഗതഭരണാതതകരുണാകരഹൃദയം
സുരമാനിതപരമാദ്ഭുതശരമാരിതവിമതം ।
ശമലാലിതകമലാസനവിമലാസനവിനുതം
ഭജ മാനസ നിജമാശ്രയമജമാഹതമദനം ॥ 1.17 ॥

ഗൌരീവിലാസരസലാലസസത്കടാക്ഷവീക്ഷാദൃതാബ്ദവിമലാമൃതരുക്പ്രസാരം ।
കന്ദര്‍പദര്‍പമഥനം ഘനനീലകണ്ഠം വന്ദാമഹേ വയമനാദിമനന്തമീശം ॥ 1.18 ॥

പദപ്രചുരകിങ്കിണീകിണികിണിധ്വനിഭ്രാജിതം
ഹരിപ്രമുഖദേവതാധൃതലസന്‍മൃദങ്ഗാദികം ।
ധിമിന്ധിമിതദിദ്ധിതോദ്ധുരരവാനുസാരിക്രമം
സദാ സ്വമതി മങ്ഗലം ദിശതു ശാംഭവം താണ്ഡവം ॥ 1.19 ॥

സ്വാന്തം ഭ്രാന്തിസമൃദ്ധബാഹ്യവിഷയവ്യാവൃത്തപഞ്ചേന്ദ്രിയം
സദ്യോജാതമുഖാദ്യമന്ത്രസഹിതം പദ്മാസനാത്യദ്ഭുതം ।
ധ്യായന്‍ മന്‍മനസി സ്മരാമി മഹിതം സത്യസ്വരൂപാനുഭൂ-
ത്യാനന്ദൈകരസോല്ലസത്പശുപതേശ്ചിത്തം യമത്വാന്വിതം ॥ 1.20 ॥

അനന്തനിഷ്ഠാതിഗരിഷ്ഠയോഗം സദാശയൈര്‍വാപി വിരാജമാനം ।
പിനാകപാണിസ്തു വിനാധുനാപി ശിവം ന പശ്യാമി ദയാസമുദ്രം ॥ 1.21 ॥

അപൂര്‍വതാഭാസിപുനര്‍ഭവാപ്തം വിഭൂതിവിന്യാസവിശേഷകാന്തിം ।
സരോജഭൂവിഷ്ണുസുരേശകാംയം ദ്രക്ഷ്യേ കദാ ശൈവപദമ്മുദാഹം ॥ 1.22 ॥

സുമുഖമ്മുഖമസ്യ ദര്‍ശയദ്വിധുചൂഡാമണിശോഭിതദൈവതം
സദയം ഹൃദയം സദാ കദാ കലിതാനന്ദകരം കരോതി നഃ ॥ 1.23 ॥

അക്ഷരക്ഷണനിരീക്ഷണരക്ഷം ദക്ഷയാഗവരശിക്ഷണദക്ഷം ।
ശിക്ഷിതോഽഗ്രവിഷഭക്ഷണപക്ഷം ലക്ഷയാമി ശമലക്ഷണദീക്ഷം ॥ 1.24 ॥

ഗങ്ഗാതരങ്ഗപതദംബുകണാവൃതേന മസ്തേന്ദുഖണ്ഡമൃദുചന്ദ്രികയാവൃതേന ।
പ്രത്യക്ഷതാമുപഗതേന ത്വദാനനേന ശ്രീകണ്ഠ മേഽക്ഷിയുഗലം കുരു ശീതലം ത്വം ॥ 1.25 ॥

കദാ വാ ശ്രൂയന്തേ പ്രമഥജയശബ്ദദ്വിഗുണിതാഃ
ശിവോദ്വാഹപ്രാഞ്ചദ്വൃഷഭഗലസത്കിങ്കിണിരവാഃ ।
കദാ വാ കൈലാസാചലനിലയദിവ്യാ ഗുരുചയാഃ
കഥം വാ ദൃശ്യന്തേ കലിതഭസിതാങ്ഗാഭിരുചിരാഃ ॥ 1.26 ॥

അനിന്ദ്യമാനന്ദമയം നിരാമയം നിരഞ്ജനം നിഷ്കലമദ്വയം വിഭും ।
അനാദിമധ്യാന്തമഹോ പരം ശിവം ഹൃദന്തരേ സാധു വിദന്തി യോഗിനഃ ॥ 1.27 ॥

അര്‍ധാങ്ഗോപരിഗിരികന്യകാലലാമ-
പ്രോദ്ഭാസിത്രിനയനമിന്ദുഖണ്ഡഭൂഷം ।
ഭക്താനാമഭയദമീശ്വരരസ്വരൂപം
പ്രത്യക്ഷമ്മമ ഭവതാത് പരാത്പരം തത് ॥ 1.28 ॥

അനുഗ്രഹാന്‍മേ സുമുഖോ ഭവാശു
കൃതാര്‍ഥതാമസ്മി ഗതസ്തതോഽഹം ।
കിമാത്മഭക്ത്യാ സുമുഖേ ത്വയീശ
കിമാത്മഭക്ത്യാ വിമുഖേ ത്വയീശ ॥ 1.29 ॥

നിപത്യ പാദാബ്ജയുഗേ ത്വദീയേ
വിഭോ വിധായാഞ്ജലിമീശ യാചേ ।
മമോഗ്രതാപം തവ ദര്‍ശനൈക-
കഥാമൃതാസാരഭരാന്നിരസ്യ ॥ 1.30 ॥

നിത്യം സുരാസുരഗജാവനകീര്‍തനീയേ
സിംഹാസനസ്യ ഗിരിജാപതിദര്‍ശനീയേ ।
ഗന്ധര്‍വഗാനരചനാനുഗതാനുകൂ(കാ)ലേ
ലോലം വിലോചനയുഗമ്മമ താണ്ഡവേഽസ്തു ॥ 1.31 ॥

ത്വത്താണ്ഡവം സകലലോകസുഖൈ(ശുഭൈ)കമൂലം
ഗൌരീമനോഹരമനേകവിധിക്രമാഢ്യം ।
ദ്രഷ്ടുമ്മഹേശ മമ ചര്‍മവിലോചനാഭ്യാം
ഭോഗ്യം ഭവാന്തരസഹസ്രകൃതം കദാ നു ॥ 1.32 ॥

ശ്രീമന്തി പാവനതരാണി സുധാന്തരാണി
സര്‍വോത്തരാണി ഹൃദയാദ്വയജീവനാനി ।
അന്യോന്യമീശ തവ ചാദ്രിതനൂഭവായാഃ
സല്ലാപരൂപവചനാനി കദാ ശൃണോമി ॥ 1.33 ॥

അനേകലീലാഗതിചാതുരീയുതം
തവേശ വോഢുര്‍വൃഷഭസ്യ നര്‍തിതം ।
സഭൂഷണധ്വാനഖുരാരാരവം കദാ
കരിഷ്യതി ശ്രോത്രയുഗോത്സവമ്മമ ॥ 1.34 ॥

ശാര്‍ദൂലചര്‍മപരിവീതപവിത്രമൂര്‍തിം
ചന്ദ്രാവതംസകസമഞ്ചിതചാരുമസ്തം ।
നന്ദീശവാഹനമനാഥമനാഥനാഥം
ത്വാം പാതുമുത്സുകതരോഽസ്മി വിലോചനാഭ്യാം ॥ 1.35 ॥

കുരങ്ഗരങ്ഗത്തരമധ്യഭാഗം ഭുജങ്ഗമശ്രീകരകങ്കണാഢ്യം ।
ഹസ്തം പ്രശസ്തം തവ മസ്തകേ മേ നിധായ നിത്യാഭയമീശ ദേഹി ॥ 1.36 ॥

യാവന്ന മാം ഭവദദര്‍ശനരന്ദ്രവേദി താപത്രയം പരിദൃഢം നിതരാന്ധുനോതി ।
താവന്‍മഹേശ കുരു ചന്ദ്രവിലോചനേന ദൃഷ്ട്വാ സുശീതലമതീവ സുധാമയേന ॥ 1.37 ॥

യാവന്ന മേ മനസി ദുഷ്ടതമോഽഭിവൃദ്ധിഃ സര്‍വാര്‍ഥദര്‍ശനവിഘാതകരീ ദുരന്താ ।
താവത്ക്ഷണം തവ വിലോചനരൂപസൂര്യതേജഃ പ്രസാരയ മയീശ്വര ദീനബന്ധോ ॥ 1.38 ॥

ഹേ രുദ്ര ഹേ മഹിത ഹേ പരമേശ ശംഭോ
ഹേ ശര്‍വ ഹേ ഗിരിശ ഹേ ശിവ ഹേ സ്വയംഭോ ।
ഹേ ദേവ ഹേ പശുപതേ കരുണാര്‍ദ്രചിത്ത
ഗന്തുമ്മമാക്ഷിപഥമേഷ കഥം വിലംബഃ ॥ 1.39 ॥

കിമിദമുദിതം വാരം വാരം ത്രിലോകധുരന്ധരം
മദനമഥനമ്മായാതീതമ്മദന്തരവര്‍തിനം ।
യമനിയമനം കാരുണ്യാംഭോനിധിം പരമേശ്വരം
ബഹു രസനയാ സ്തുത്വാ കര്‍തും പ്രസന്നതരം യതേ ॥ 1.40 ॥

ഹേ ശംഭോ ശിവ ഹേ മഹേശ്വര വിഭോ വാരാണസീശ പ്രഭോ
ഹേ മൃത്യുഞ്ജയ ഹേ ഹിമാദ്രിതനയാപ്രാണേശ ഹേ ശങ്കര ।
ഹേ കൈലാസഗിരീശ ഹേ പശുപതേ ഹേ ശേഷഭൂഷാദൃതേ
ഹേ നന്ദീശ്വരവാഹനാഞ്ചിതഗതേ ഹേ ദേവദേവേശ്വര ॥ 1.41 ॥

ഹേ ഗൌരീകുചകുംഭമര്‍ദനപടോ ഹേ സര്‍വലോകപ്രഭോ
ഹേ ഹേരംബകുമാരനന്ദനഗുരോ ഹേ ചന്ദ്രചൂഡാമണേ ।
ഹേ ഗങ്ഗാധര ഹേ ഗജാസുരരിപോ ഹേ വീരഭദ്രാകൃതേ
ഹേ വിശ്വേശ്വര ഹേ മഹാഗണപതേ ഹേ പഞ്ചബാണാപ്രിയ ॥ 1.42 ॥

ഹേ ശ്രീകണ്ഠ ജനാര്‍ദനപ്രിയ ഗുരോ ഹേ ഭക്തചിന്താമണേ
ഹേ സര്‍വാഞ്ചിത സര്‍വമങ്ഗലതനോ ഹേ സത്കൃപാവാരിധേ ।
ഹേ രുദ്രാമിതഭൂതനായകപതേ ഹേ വിഷ്ടപാലങ്കൃതേ
ഹേ സര്‍വേശ സമസ്തസദ്ഗുണനിധേ ഹേ രാജരാജപ്രിയ ॥ 1.43 ॥

ഹേ വിഷ്ണ്വമേയചരണരജരങ്ഗവിഭീകര ।
കരവാലഹതാമിത്ര മിത്രകോടിസമപ്രഭ ॥ 1.44 ॥

വന്ദിതാമന്ദകുന്ദാരവിന്ദേന്ദുസത്സുന്ദരാനന്ദസന്ദോഹകന്ദാകൃതേ
മന്ദമന്ദാര്‍ഥസംസാരനിന്ദാമതേ പാഹി മാം ഹേ വിഭോ പാര്‍വതീശ പ്രഭോ ॥ 1.45 ॥

അത്രിഗോത്രപ്രഭൂമിത്രചിത്രാംശുസദ്ഗോത്രനേത്രത്രയീപാത്രചിത്രാനന ।
ശത്രുവിത്രാസകൃജ്ജൈത്രായാത്രാസ്ഥിതേ പാഹി മാം ഹേ വിഭോ പാര്‍വതീശ പ്രഭോ ॥ 1.46 ॥

ചണ്ഡദോര്‍ദണ്ഡപിണ്ഡീകൃതോദ്ദണ്ഡസത്തുണ്ഡശൌര്യപ്രചണ്ഡേഭഗണ്ഡസ്ഥല ।
കുണ്ഡലശ്രീഭജത്കുണ്ഡലീശ പ്രഭോ പാഹി മാം ഹേ വിഭോ പാര്‍വതീശ പ്രഭോ ॥ 1.47 ॥

ഭദ്രരൌദ്രാഭകദ്രൂതനൂജാധിരാണ്‍മുദ്രിതാക്ഷുദ്രരുദ്രാക്ഷമാലാധര ।
രുദ്ര ചിദ്രൂപദൃഗ്വീരഭദ്രാകൃതേ പാഹി മാം ഹേ വിഭോ പാര്‍വതീശ പ്രഭോ ॥ 1.48 ॥

ദുര്‍ഗമസ്വര്‍ഗമാര്‍ഗത്രിമാര്‍ഗാപവര്‍ഗപ്രദാനര്‍ഗലാഞ്ചന്നിസര്‍ഗാകര ।
ഭര്‍ഗഗര്‍ഗാദിമൌനീഡ്യ ദുര്‍ഗാപതേ പാഹി മാം ഹേ വിഭോ പാര്‍വതീശ പ്രഭോ ॥ 1.49 ॥

തരുണാരുണതുല്യഫണസ്ഥമണീഘൃണിമണ്ഡിതശേഷകിരീടധര ।
ശരണാഗതരക്ഷണദക്ഷ വിഭോ കരുണാകര ശങ്കര പാലയ മാം ॥ 1.50 ॥

ത്രയീനിര്‍മാണചതുരചതുരാനനവന്ദിത ।
വന്ദിതാലംബിവിബുധ വിബുധപ്രഥ രക്ഷ മാം ॥ 1.51 ॥

ശശിമകുടതഡിദരുണജടമുഖകൃപീട-
സ്ഫുടനിടലതടഘടിതവികടകടുവഹ്നേ ।
വടവിടപിനികടപടുചടുലനടനാതി
പ്രകടഭടകുടിലപടവിഘടന ശംഭോ ॥ 1.52 ॥

രുചിരവരനിചയമൃഗമദരചനഗൌരീ-
കുചലികുചരുചിനിചയഖചിതശുചിമൂര്‍തേ ।
പ്രചുരതരചതുരനിഗമവചനപാലീ
നിചയസുവചനവികചവിമലഗുണ ശംഭോ ॥ 1.53 ॥

അദരദരകരവിസരപുരഹരണകേലീ
സ്ഥിരമുരഹൃദമരധരശരവരശരാസ ।
സരസസുരനികരകരസരസിരുഹപൂജാ-
ഭരഭരണഗുരുശരണചരണയുഗ ശംഭോ ॥ 1.54 ॥

ശോണപ്രഭം ചരണമേകമഹം നമാമി
ശുഭ്രം വിലോചനയുഗേക്ഷണനീലമന്യം ।
അന്യോന്യയോഗശിവയോഃ ശശിപദ്മയോശ്ച
യുഗ്മം കലങ്കമധുപസ്ഫുടയോസ്തയോശ്ച ॥ 1.55 ॥

ശ്രീമദനന്തഭവ്യഗുണസീമസമാദൃതദേവതാനതേ
സോമകലാവതംസ ഘനസുന്ദര കന്ധര ബന്ധുരാകൃതേ ।
കാമിനികാമഭീമ നിജകാമിതദാനലസന്‍മഹാമതേ
സാമജചര്‍മചേല ശിവ ശങ്കര മാമവ പാര്‍വതീപതേ ॥ 1.56 ॥

സര്‍വശരീരഗസ്ത്വമസി സര്‍വനിയാമക ഏക ഏവ സന്‍
സര്‍വവിദാദിദേവ ഹര സര്‍വദൃഗീശ്വര സര്‍വരക്ഷിതാ ।
സര്‍വസമശ്ച മാമവതു സന്നതമേവമുപേക്ഷസേ കഥം
ശര്‍വ ഭവോഗ്ര ഭീമ ശിവ ശങ്കര മാമവ പാര്‍വതീപതേ ॥ 1.57 ॥

കര്‍മ തഥേതി ചേദ്വദസി കാധികതാ തവ സര്‍വതഃ പ്രഭോ
ധര്‍മരതസ്യ സര്‍വമപി ധര്‍മത ഏവ ഭവാന്‍ കിമന്തരം ।
നിര്‍മലപുണ്യകര്‍മ മഹനീയ കഥം ത്വദനുഗ്രഹം വിനാ
ശര്‍മ ദദാശു ദേഹി ശിവ ശങ്കര മാമവ പാര്‍വതീപതേ ॥ 1.58 ॥

അന്യമനാഥനാഥ ഫണിഹംസകമാന ഗൃഹാണ മാനസേ
ധന്യ തഥാ ന ബോധയതി തത്ത്വമസീതി വചസ്ത്രിപഞ്ചതം ।
ശൂന്യമിദം ത്വയി സ്ഫുരതി ശുക്തിദലേ രജതം യഥാര്‍ജുനം
സന്യസനാദി തസ്യ ശിവ ശങ്കര മാമവ പാര്‍വതീപതേ ॥ 1.59 ॥

സന്‍മഹനീയമീശ തവ സാവയവം വപുരീശ സാഗമം
ചിന്‍മയവിഗ്രഹസ്യ പരിശീലനമീശ്വര മേ ഭവേത്കഥം ।
ത്വന്‍മയഭാവനാ തു ഹൃദി നാസ്തി ഹി നാസ്തി ഹി നാസ്തി നാസ്തി മേ
ജന്‍മ നിരര്‍ഥകം ഹി ശിവ ശങ്കര മാമവ പാര്‍വതീപതേ ॥ 1.60 ॥

രൂപമവേക്ഷിതം ന തവ രുദ്ര മയേഹ കഥാപി ന ശ്രുതാ
ധൂപസുവാസനാപി ഗണതോഷണ നോ മമ നാസികാം ഗതാ ।
നാപി സുപീതമീഷദപി നാമകഥാമൃതമങ്ഘ്രിവാരി ന
സ്ഥാപിതമാത്മമൂര്‍ധ്നി ശിവ ശങ്കര മാമവ പാര്‍വതീപതേ ॥ 1.61 ॥

പാദയുഗം കദാചിദപി ബാലതയാ തവ നാര്‍ചിതം മയാ
വേദമഹം ന ശാസ്ത്രമപി വേദ്മി തവേശ്വര ന സ്തുതിഃ കൃതാ ।
വാദരതോഹമല്‍പഗൃഹവാസനയാ നിതരാമഹര്‍നിശം
സാദരമാശു വീക്ഷ്യ ശിവ ശങ്കര മാമവ പാര്‍വതീപതേ ॥ 1.62 ॥

സ്വര്‍ഗനദീശസായക ന ജന്‍മ ഭവശ്ച മൃതിശ്ച സന്തി തേ
ദുര്‍ഗമമേഷു തദ്ബഹു ന ദുഃഖമിദം ഭവതാനുഭൂയതേ ।
ഭര്‍ഗ തദേവമേഭിരതിബാധകഭാവമുപൈഷി നോ ധ്രുവം
സര്‍ഗലയസ്തിതീശ ശിവ ശങ്കര മാമവ പാര്‍വതീപതേ ॥ 1.63 ॥

ആകൃതിരേവ നാസ്തി തവ ഹാ കഥമീശ്വര ഭാവയാംയഹം
സ്വീകൃതഹേതിഭൂതിവിഷശേഷജടാവികപാലമാലികേ ।
ധീകൃതവിഗ്രഹേ വിഷമദൃഷ്ടിദിഗംബരപഞ്ചവക്ത്രതാ
സാകൃതി ഭീതിദാ ഹി ശിവ ശങ്കര മാമവ പാര്‍വതീപതേ ॥ 1.64 ॥

പാത്രതയാഹമദ്യ പരിഭാവ്യ ച ദീനദയാലുതാം തവ
സ്തോത്രമഹം കരോമി മമ ദോഷഗണം പരിഹൃത്യ ശാശ്വതം ।
ഗോത്രഭിദാദികാംയവര ഗോപതിവാഹ വിതീര്യ തേ പദം
ശാത്രവതോഷശോഷ ശിവ ശങ്കര മാമവ പാര്‍വതീപതേ ॥ 1.65 ॥

ത്വം ജനനീ പിതാ ച മമ ദൈവതമീശ ഗുരുസ്സഖേശിതാ
ത്വം ജഗദീശ ബന്ധുരപി വസ്തു ച മൂലധനം ച ജീവിതം ।
ത്വം ജയ ധാമ ഭൂമ പരതത്ത്വമവൈമി ന കിഞ്ചിനാപരം
ത്വം ജനമൈശമാശു ശിവ ശങ്കര മാമവ പാര്‍വതീപതേ ॥ 1.66 ॥

ജയ ജയ ഹാരഹാരിശശിചാരുശരീര വികാസഹാസഭൃത്
ജയ ജയ ശാന്ത ദാന്ത വസുചന്ദ്രരവീക്ഷണ നിത്യനൃത്യകൃത് ।
ജയ ജയ ചണ്ഡദണ്ഡധരശാസന സന്തതഭക്തസക്തഹൃത്
ജയ ജയ ശേഷഭൂഷ ശിവ ശങ്കര മാമവ പാര്‍വതീപതേ ॥ 1.67 ॥

സ്ഥൂലാത് സ്ഥൂലതമമുരുജ്ഞാനിഹിതം സൂക്ഷ്മതമമഹോ സൂക്ഷ്മാത് ।
രൂപം താവകമതുലം ജ്ഞാതും മേ ഭവതി നേശ സാമര്‍ഥ്യം ॥ 1.68 ॥

ഗൌരീമനോഹരം ദിവ്യസുന്ദരം തവ വിഗ്രഹം ।
ഭക്താനുഗ്രാഹകം ശംഭോ ദൃഷ്ട്വാഹം സ്തോതുമുത്സഹേ ॥ 1.69 ॥

ത്വത്സൌഭാഗ്യം ത്വദ്ദയാം ത്വദ്വിലാസാന്‍
ത്വത്സാമര്‍ഥ്യം ത്വദ്വിഭൂതിം ത്വദീക്ഷാം ।
ത്വദ്വിദ്യാശ്ച ത്വത്പദം ത്വച്ഛരീരം
തത്ത്വം ശംഭോ വര്‍ണിതും കസ്സമര്‍ഥഃ ॥ 1.70 ॥

അങ്ഗമ്മൌക്തികരാശിമഞ്ജിമമഹോദാരം ശിരശ്ചന്ദ്രമഃ
കോടീരം നിടലമ്മനോഭവദവജ്വാലാകരാലാഗ്നിയുക് ।
വക്ത്രം തേ ശിവ മന്ദഹാസകലിതം ഗ്രീവം വിനീലപ്രഭം
ചേതോ ദീനദയാപരം പരമിദം രൂപം ഹൃദി സ്താന്നു മേ ॥ 1.71 ॥

വ്യോമകേശാഃ സുധാസൂതിഃ കിരീടം സ്രക്സുരാപഗാ ।
താരാ പുഷ്പാണി ഭോഃ ശംഭോ തവ ശ്ലാഘ്യതരം ശിരഃ ॥ 1.72 ॥

ഹസ്തൌ വിനിര്‍മിതശിവാഘനകേശഹസ്തൌ
പാദൌ പവിത്രതമഹാരജതാദ്രിപാദൌ ।
വാചഃ സ്ഫുടം രചിതബന്ധുരപൂര്‍വവാചോ-
വൃത്തിര്‍മഹേശ തവ സംഭൃതലോകവൃത്തിഃ ॥ 1.73 ॥

ദേഹേഽര്‍ജുനം കണ്ഠതലേ ച കൃഷ്ണം ലലാടമധ്യേ ജ്വലനം ദൃഗന്തഃ ।
ഭാസ്വജ്ജടാല്യാമരുണമ്മഹേശ രൂപം ത്വദീയം ബഹുദേവചിത്രം ॥ 1.74 ॥

ചരണം ശരണം ഭരണം കരണം ഹൃദയം സദയം വദനം മദനം ।
അലികം ഫലികം വിമലം കമലം തവ ഭൂതപതേ ഭവ ഭാസ്വരതേ ॥ 1.75 ॥

ഇദമദ്ഭുതമീശാഖ്യമവിജ്ഞേയം സുരാസുരൈഃ ।
വൈരാഗ്യേ ബഹുഭോഗേ ച സമം സമരസം മഹഃ ॥ 1.76 ॥

കൈലാസേ പ്രമഥൈഃ സുരാസുരയുതൈഃ സ്വസ്വസ്തികം സാഞ്ജലി-
പ്രസ്ഥം സ്ഥാപിതരത്നകാഞ്ചനമഹാസിംഹാസനേ സംസ്ഥിതം ।
അര്‍ധാങ്ഗേ നിഹിതാദ്രിരാജതനയാം സാനന്ദമിന്ദുപ്രഭം
ത്വാം ഭക്ത്യാ ഹി ഭജന്തി ശങ്കര തഥാ തദ്ദ്രഷ്ടുമത്യുത്സുകഃ ॥ 1.77 ॥

കാരുണ്യസീമ കപടാചരണൈകസീമ
വൈരാഗ്യസീമ വനിതാദരണൈകസീമ ।
ആനന്ദസീമ ജഗദാഹരണൈകസീമ
കൈവല്യസീമ കലയേ ഗണഭാഗ്യസീമ ॥ 1.78 ॥

ശ്വേതോച്ഛലദ്ഗാങ്ഗതരങ്ഗബിന്ദുമുക്താസ്രഗാനദ്ധജടാകലാപം ।
നിരന്തരം ചന്ദ്രകിരീടശോഭി നമാമി മാഹേശ്വമുത്തമാങ്ഗം ॥ 1.79 ॥

ഭൂതിത്രിപുണ്ഡ്രാശ്രിതഫാലഭാഗം നേത്രത്രയീരഞ്ജിതമഞ്ജുശോഭം ।
ഭക്താവലീലാലനലോലഹാസം മാഹേശ്വരം പഞ്ചമുഖം നമാമി ॥ 1.80 ॥

ത്രിശൂലപാശാങ്കുശപട്ടിപാസിഗദാധനുര്‍ബാണധരം നതാനാം ।
അഭീതിദം കുണ്ഡലികങ്കണാഢ്യാം മാഹേശ്വരം ഹസ്തചയം ഭജേഽഹം ॥ 1.81 ॥

See Also  108 Names Of Rakaradi Rama – Ashtottara Shatanamavali In Malayalam

സമസ്തസുരപൂജിതേ സ്വരബലാഭിനീരാജിതേ
വിഭൂതിഭരഭാസിതേ വിമലപുഷ്പസംവാസിതേ ।
ഭുജങ്ഗപതിനൂപുരേ ബുധജനാവനശ്രീപരേ
മഹാമഹിമനീ ഭജേ മനസി ശൈവപാദാംബുജേ ॥ 1.82 ॥

ജടാവലീചന്ദ്രകലാഭ്രഗങ്ഗാം കപാലമാലാകലിലോത്തമാങ്ഗാം ।
ദിഗംബരാം പഞ്ചമുഖീം ത്രിനേത്രാം ശിവാശ്രിതാം ശൈവതനും ഭജേഽഹം ॥ 1.83 ॥

ഭേരീമൃദങ്ഗപണവാനകതൂര്യശങ്ഖവീണാരവൈഃ സഹ ജയധ്വനിവേണുനാദഃ ।
സപ്തസ്വരാനുഗുണഗാനമനോഹരോഽയം കര്‍ണദ്വയം മമ കദാ സമുപൈതി ശംഭോ ॥ 1.84 ॥

ശിവമസ്തേന്ദുരേഖയാശ്ചന്ദ്രികേയം സമാഗതാ ।
സത്യം യതോ നിരസ്തമ്മേ ബാഹ്യമാഭ്യന്തരം തമഃ ॥ 1.85 ॥

സന്ദൃശ്യതേഽസൌ വൃഷഭോ ധ്വജാഗ്രേ വസന്‍മയാ ശൃങ്ഗയുഗേന കോപാത് ।
വക്രസ്വഭാവം സദൃശം ദ്വികോടിമര്‍ധേന്ദുമാഹന്തുമിവോത്പതന്‍ ഖം ॥ 1.86 ॥

മുക്തിദ്വാരസ്തംഭശുംഭദ്വിഷാണോ ലീലാചാരശ്രീചതുര്‍വര്‍തിതാങ്ഘ്രിഃ ।
പ്രാപ്തോഽയമ്മേ ദൃക്പഥമ്മന്ദഗാമീ ബുഭ്രച്ഛംഭും ശുഭ്രദേഹോ മഹോക്ഷഃ ॥ 1.87 ॥

മയി സ്ഥിതം ശംഭുമവേക്ഷ്യ തൂര്‍ണമാഗത്യ ധന്യാ ഭവതേതി സംജ്ഞാം ।
കുര്‍വന്നിവായാതി പുരോ വൃഷോഽയം മുഹുര്‍മുഹുഃ കമ്പനതോ മുഖസ്യ ॥ 1.88 ॥

ഭാത്യയം വൃഷഭഃ ശുഭ്രാം മഹതീം കകുദം ദധത് ।
പ്രീതയേ പുരതഃ ശംഭോഃ കൈലാസാദ്രിം വഹന്നിവ ॥ 1.89 ॥

കിമിദം യുഗപച്ചിത്രം പുഷ്പവന്താവിഹോദിതാ ।
പ്രത്യക്ഷീഭവതഃ ശംഭോരിമേ നേത്രേ ഭവിഷ്യതഃ ॥ 1.90 ॥

സഹസ്രാംശുസഹസ്രാണാം പ്രകാശകമിദമ്മഹഃ ।
പ്രാര്‍ഥിതഃ സമ്പ്രതി ശിവഃ പ്രത്യക്ഷത്വം ഗതോ മമ ॥ 1.91 ॥

രോമാഞ്ചിതം സര്‍വമിദം ശരീരം സാനന്ദബാഷ്പേ നയനേ മനോഽനു ।
വികാസി കായമ്മഹദാശു ജാതം ശിവസ്യ സന്ദര്‍ശനതോ മമാഹോ ॥ 1.92 ॥

അനേകജന്‍മാര്‍ജിതപാതകാനി ദഗ്ധാനി മേ ദര്‍ശനതഃ ശിവസ്യ ।
നേദം വിചിത്രം ശിവദര്‍ശനേന കാമോ ഹി ദഗ്ധോഽഖിലദുഷ്പ്രധര്‍ഷഃ ॥ 1.93 ॥

അഹോ ഭാഗ്യമഹോ ഭാഗ്യമ്മഹദീശ്വരദര്‍ശനാത് ।
കൃതാര്‍ഥോഽഹം കൃതാര്‍ഥോഽഹം ത്രൈലോക്യേഽപി ന സംശ്യഃ ॥ 1.94 ॥

നമസ്കരോംയഹമിദം കായേന മനസാ ഗിരാ ।
ആനന്ദൈകരസം ദേവം ഭക്താനുഗ്രഹണം ശിവം ॥ 1.95 ॥

നമഃ പരമകല്യാണദായിനേ ഹതമായിനേ ।
ഹിമാലചലതനൂജാതാ രാഗിണേഽതിവിരാഗിണേ ॥ 1.96 ॥

നമഃ കുന്ദേന്ദുധവലമൂര്‍തയേ ഭവ്യകീര്‍തയേ ।
നിരസ്തഭക്തസംസാരനീതയേഽനേകഭൂതയേ ॥ 1.97 ॥

ഭാരതീശ്രീശചീമുഖ്യസൌരകാന്താര്‍ചിതാങ്ഘ്രയേ ।
വാരാണസീപുരാധീശ സാരാചാരായ തേ നമഃ ॥ 1.98 ॥

നമോ വേദസ്വരൂപായ ഗുണത്രയവിഭാഗിനേ ।
ലോകകര്‍ത്രേ ലോകഭര്‍ത്രേ ലോകഹര്‍ത്രേ ച തേ നമഃ ॥ 1.99 ॥

നമസ്തേ പാര്‍വതീനാഥ നമസ്തേ വൃഷഭധ്വജ ।
നമസ്തേ പരമേശാന നമസ്തേ നന്ദിവാഹന ॥ 1.100 ॥

നമസ്തേ നമസ്തേ മഹാദേവശംഭോ
നമസ്തേ നമസ്തേ പരേശ സ്വയംഭോ ।
നമസ്തേ നമസ്തേശിരസ്സൌരസിന്ധോ
നമസ്തേ നമസ്തേ ത്രിലോകൈകബന്ധോ ॥ 1.101 ॥

ശ്രീകരീ പഠതാമേഷാ ശിവകര്‍ണാമൃതസ്തുതിഃ ।
ശിവാനന്ദകരീ നിത്യം ഭൂയാദാചന്ദ്രതാരകം ॥ 1.102 ॥

2। ദ്വിതീയോഽധ്യായഃ ।
ഘനമധുമധുരോക്തിസ്യന്ദമാനന്ദകന്ദം
വരഗുണമണിവൃന്ദം വന്ദ്യമോജഃ പുരാരേഃ ।
ഭജതു നിജജനാര്‍ത്രേര്‍ഭേഷകൃദ്രോഷദോഷ-
ദ്വിഷദതിമതിയോഷാഭൂഷിതം ഭാഷിതമ്മേ ॥ 2.1 ॥

യദ്വീക്ഷ്യാമൃതമിത്യമര്‍ത്യവനിതാഃ പാതും യതന്തേ മുദാ
യജ്ജ്യോത്സ്നേതി ചകോരികാതതിരതിപ്രേംണാഭിധാവത്യലം ।
യത്ക്ഷീരാംബുധിരിത്യനങ്ഗജനനീ സന്തോഷതഃ പ്രേക്ഷതേ
തത്തേജഃ പുരമര്‍ദനസ്യ ധവലം പായാത് സദാ സാധു മാം ॥ 2.2 ॥

സ്വോദ്വാഹാര്‍ഥം ദൃഢമതിജലേ ശീതലേ കണ്ഠദഘ്നേ
കുര്‍വന്ത്യാഃ സ്വമ്പ്രതി ബഹു തപഃ ശൈലജായാസ്തദാ നു ।
പ്രത്യക്ഷഃ സന്‍ പരിധൃകരഃസസ്മിതഃ കാന്തയാലം
പ്രീതസ്ഫീതം ചകിതചകിതം പ്രേക്ഷിതോ നഃ ശിവോഽവ്യാത് ॥ 2.3 ॥

യദങ്ഗമച്ചം ഗിരിജോത്പലവിച്ഛവിര്‍വിലോചനാലോകനസമ്പ്രകീര്‍ണം ।
സ്ഫുടോത്പലം ഗാങ്ഗമിവ സ്മ ഭാതി സ്രോതസ്സ പായാത് സതതം ശിവോ നഃ ॥ 2.4 ॥

ബുദ്ധേ ശുദ്ധേ ജനനി ഭവതീം ദുഷ്ടഭോഗാനുഷക്താം
കുര്‍വേ സര്‍വേഷ്വഹമനിതരം വക്രകര്‍മാ ദുരാത്മാ ।
തത്ത്വം ക്ഷേമം കലയ കുശലേ ന ധ്രുവം നാന്യസക്താ
നിത്യം സ്ഥിത്വാ ചരണയുഗലേ യോഗരൂപസ്യ ശംഭോഃ ॥ 2.5 ॥

തത്തന്‍മന്ത്രൈര്‍നിഗമവിദിതൈര്‍വായുനാപൂര്യ നാസാന്‍
സംരുന്ദന്തം സവിധചരമാരേചനാദങ്ഗുലീഭിഃ ।
യോഗേ മാര്‍ഗാന്നിഭൃതനയനം ബദ്ധപദ്മാസനാങ്ഘ്രിം
സേവേ ഭാവേ ഹിമഗിരിതടേ തം തപസ്യന്തമീശം ॥ 2.6 ॥

നിത്യം നിത്യം നിഗമവചനൈര്‍ധര്‍മനര്‍മാണി സാങ്ഗം
കൈലാസാദ്രൌ ഘനമുനിവരൈര്‍വാദയന്തം വസന്തം ।
തത്ത്വാര്‍ഥം പ്രാഗ്വചനശിരസാം തം ത്രയാണാം പുരാണാം
ഹര്‍താരമ്മാനസ ഭജ സദാ ശൈലജാപ്രാണനാഥം ॥ 2.7 ॥

മസ്തന്യസ്താതുലിതവിലസച്ചന്ദ്രരേഖാവതംസോ
ഹേമാഭാഭിര്‍വിഹിതമഹിതശ്രീജടാഭിസ്തടിദ്ഭിഃ ।
കുര്‍വന്‍ സര്‍വാനഗണിതഫലാന്‍ ഹംസസന്തോഷകാരീ
വാരം വാരം ഹൃദയമയതേ മേ ശരത്കാലമേഘഃ ॥ 2.8 ॥

യസ്മിന്‍ സര്‍വാധികബഹുഗുണൈര്‍വഞ്ചയിത്വാ മനസ്സ്വം
ഹൃത്വാന്തര്‍ധിം ഗതവതി തപോവൈഭവേന സ്വദേശം ।
പ്രത്യാകൃഷ്യാഹരദഗസുതാ യന്‍മനഃസാര്‍ധദേഹം
യാവജ്ജീവം സരസമവതാന്നോ മഹേശഃ സ നിത്യം ॥ 2.9 ॥

കൈലാസാദ്രൌ വനവിഹരണേ ഹാസതോ വഞ്ചനാര്‍ഥം
വൃക്ഷസ്കന്ധാന്തരിതവപുഷം ധീരമാരാദദൃഷ്ട്വാ ।
യഃ പൌരസ്ത്യേ സിതമണിതടേ വിസ്മിതാം പാര്‍വതീം ദ്രാഗ്
ആലിങ്ഗന്‍ മാം സ പരമശിവഃ പാതു മായാവിലാസീ ॥ 2.10 ॥

ഭവതു മമ ഭവിഷ്യജ്ജന്‍മ കൈലാസഭൂമീ-
ധരതടവസുധായാം ബില്വരൂപേണ പത്രം ।
യദി വിനിഹിതമേകം ജാതു കേനാപി ശംഭോഃ
സരസപദയുഗേ വാ ശേഷഭാഗ്യം ഭജേയം ॥ 2.11 ॥

കഥയ കഥയ ജിഹ്വേ കാമദേ മേ ത്രിസന്ധ്യം
രവിശശിശിഖിനേത്രം രാജരാജസ്യ മിത്രം ।
പ്രമഥനിവഹപാലം പാര്‍വതീഭാഗ്യജാലം
ഗുരുതരരുചിമല്ലീഗുച്ഛസച്ഛായമീശം ॥ 2.12 ॥

അയി ഭുജഗപതേ ത്വം വര്‍തസേ കര്‍ണമൂലേ
നിരതമപി സഹസ്രം സന്തി വക്ത്രാണി സന്തി ।
ഭവതി ച തവ സദ്വാക്ചാതുരീ തേവ യാചേ
ബഹു വദ സമയേ മേ പ്രാര്‍ഥനാം സാധു ശംഭോഃ ॥ 2.13 ॥

വിഹിതരജതശൈലം വേദജാലൈകമൂലം
മദനമഥനശീലം മസ്തകാഞ്ചത് കപാലം ।
അനലരുചിരഫാലം ഹസ്തഭാസ്വത് ത്രിശൂലം
സുരനുതഗുണജാലം സ്തൌമി ഗൌരീവിലോലം ॥ 2.14 ॥

പുരജയഘനയോധം പൂരിതാനന്ദബോധം
ഘടിതയമനിരോധം ഖണ്ഡിതാരാതിയൂഥം ।
മദസുഹൃദപരാധം മന്ദബുദ്ധേരഗാധം
ഭജ ഹുതവഹബാധം പാര്‍വതീപ്രാണനാഥം ॥ 2.15 ॥

രുചിരകണ്ഠവികുണ്ഠിതമേഘഭം
സ്ഫടികകാന്തികൃതാഗ്രഹവിഗ്രഹം ।
പ്രണവനാദസമോദഭരാദരം
കമപി യോഗിവരേണ്യമുപാസ്മഹേ ॥ 2.16 ॥

സ്വകരേ വിനിധായ പുസ്തകം സ്വം
ഘനശിഷ്യപ്രകരായ സര്‍വവിദ്യാഃ ।
ഗുരുരാദിശതി സ്ഫുടമ്മഹേശോ
വടമൂലേ വടുയുക്തബോധശാലീ ॥ 2.17 ॥

ഭുവനാവനശാലിയോഗിവേഷം
ഭുജഗാധീശ്വരഭൂഷണാതതാങ്ഗം ।
ഭജതാദ് ഭജതാം ശുഭപ്രദമ്മേ
ഹൃദയം ഹീരപടീരഹാരിതേജഃ ॥ 2.18 ॥

അയമാത്തവിഷസ്തു രക്ഷണാര്‍ഥം ഭയമാപന്നമവേക്ഷ്യ വിഷ്ടസൌഘം ।
വയമാശു ഭജാമ ദേവദേവം ജയമാനന്ദഭരം ച കിം ന ദദ്യാത് ॥ 2.19 ॥

നിടലസ്ഫുടഭാസിതത്രിപുണ്ഡ്രം
കടിമധ്യേ ഘടിതാഹിയോഗപട്ടം ।
ഹൃദയേ പരിഭാവിതസ്വരൂപം
ഹൃദയേ ഭാവയ ഭാവഭാവദാവം ॥ 2.20 ॥

കോഽപി പ്രകാമഗരിമാശു സ ധാമ ഭൂമാ-
രാമാഭിരാമവപുരാദരണീയമേവ ।
യോ ഭാസ്കരേ ശശിനി ച പ്രണവേ ച നിത്യം
ഗൌരീമനഃസരസിജേ ച ചകാസ്തി ഭൂയഃ ॥ 2.21 ॥

തം മല്ലികാസുമസമാനവിഭാസമാനം
സാരങ്ഗപാണിമണിമാദിവിരാജമാനം ।
മുക്താപ്രവാലപരിപൂരണചാരുഭദ്ര-
രുദ്രാക്ഷമാലികമഹം പ്രണമാമി രുദ്രം ॥ 2.22 ॥

നോ വൈഷ്ണവമ്മതമവൈമി ന ചാപി ശൈവം
നോ സൌരമന്ത്രവിദിതം ന തു മന്ത്രജാലം ।
ശങ്കാ തഥാപി ന ഹി ശങ്കരപാദപദ്മേ
സഞ്ചാരമേതി മമ മാനസചഞ്ചരീകഃ ॥ 2.23 ॥

ഗൌരീ കരോതു ശുഭമീശവിലോലദൃഷ്ടി-
മധ്യേ ദധത്യതുലകാഞ്ചനകണ്ഠമാലാം ।
തദ്ദൃഗ്രസാനനുഭവന്‍ പ്രണമന്തമിന്ദ്രം
കിം ക്ഷേമമംബുജഭവേതി വദന്‍ ശിവോഽപി ॥ 2.24 ॥

കര്‍പൂരപൂരധവലാധികചാരുദേഹം
കസ്തൂരികാഭ്രമരവിഭ്രമകാരികണ്ഠം ।
കല്യാണഭൂധരനിവാസവിഭാസമാനം
കന്ദര്‍പവൈരിണമഹം കലയാമി നിത്യം ॥ 2.25 ॥

യോഽന്തേഽതിവൃദ്ധിമനയജ്ജലധീന്‍ പയോധി-
ര്യസ്യേഷുധിഃ ശിരസി ദേവനദീ ച മൂര്‍തിഃ ।
ആപോഽഭിഷിഞ്ചതി ജനോഽധരധീര്‍വിചിത്രം
തം നാരികേലപയസാ കലശീജലേന ॥ 2.26 ॥

ശൈവമ്മതമ്മമ തു വൈഷ്ണവമപ്യഭീഷ്ടം
സര്‍വേഷു ദൈവതപദേഷു സമത്വബുദ്ധേഃ ।
സത്യം തഥാപി കരുണാമൃദു ശങ്കരസ്യ
സര്‍വേശ്വരസ്യ പദമേതി സദാ മനോ മേ ॥ 2.27 ॥

മമ വചനമിദം ഗൃഹാണ സത്യം
ദുരധിഗമോപനിഷദ്വിചാരതഃ കിം ।
ക്ഷിതിഭൃതി രചയന്നിതാന്തമായാം
പരമശിവോ ദൃഢജിഷ്ണുബാഹുബന്ധഃ ॥ 2.28 ॥

മൂര്‍ധരാജിതതരൈന്ദവഖണ്ഡോ
മര്‍ദിതാതതഘനാഹിതഷണ്ഡഃ ।
ദൈവതം ഹി യമശാസനചണ്ഡഃ
ശങ്കരോ മമ കൃതേ യമദണ്ഡഃ ॥ 2.29 ॥

ശ്രോത്രകുണ്ഡലിതകുണ്ഡലീട്ഫണാ രത്നനൂത്നരുചിഗണ്ഡമണ്ഡലം ।
സന്‍മതം സകലലോകനായകം സാംബമൂര്‍തിമനിശം ഭജാമഹേ ॥ 2.30 ॥

സ്വേഷാം ദുരന്തഭവബന്ധനദുഃഖശാന്ത്യൈ സൂക്ഷ്മേ മനസ്യതിദൃഢമ്മുനയോ ബബന്ധുഃ ।
സര്‍വേശ്വരം ദൃഢശമാദിഗുണൈര്‍വിചിത്രം തത്തുല്യകഷ്ടമപി സൂക്ഷ്മതരസ്യ നാസീത് ॥ 2.31 ॥

യോഗീശ്വരഃ കോഽപി ദിഗംബരഃ സന്‍ ജടാധരഃ സര്‍വവിദസ്തി ശൈലേ ।
തദ്ദര്‍ശനേ ചേതനശക്തിരസ്തി നിവൃത്തിമേവൈഷ്യതി ദേഹകഷ്ടം ॥ 2.32 ॥

ന യാത ഹേ തീര്‍ഥചരാഃ കദാചിത് തപോവനം ദുര്‍ഗമമര്‍ജുനസ്യ ।
മായാകിരാതഃ ഖലു തത്ര കശ്ചിദ് ദൃഷ്ടസ്തനുച്ഛേദമരം കരോതി ॥ 2.33 ॥

കൈലാസഭൂമിഭൃതിമന്ദരശൈലമൂര്‍ധ്നി സ്യാദ്ഗന്ധമാദനഗിരൌ ഹിമവത്തടീഷു ।
വേദേഷു വേദശിഖരേഷു ച ദൈവതമ്മേ ഗൌര്യര്‍ധദക്ഷിണതനൌ നിജഭക്തചിത്തേ ॥ 2.34 ॥

ഗിരീശകാല്യോശ്ച സിതാസിതാഭശരീരയോഃ സങ്ഗതിരര്‍ഥയോര്‍മേ ।
സ്വാന്തേഽസ്തു ഗങ്ഗായമുനാതടിന്യോര്യാ സങ്ഗതിര്‍വേതി വിരാജമാനാ ॥ 2.35 ॥

കര്‍പൂരപൂരപ്രഭമിന്ദ്രനീലവിനീലകണ്ഠം വപുരീശ്വരസ്യ ।
സുവര്‍ണസങ്കാശജടാപ്രയോഗീ നദീത്രയീസങ്ഗതിഭാസി നോഽവ്യാത് ॥ 2.36 ॥

രത്നസിംഹാസനേ സ്വാം നിവേശ്യ പ്രിയാം ഭൂഷണൈര്‍ഭൂഷിതാം താം ഭവാനീം പുരഃ ।
കാമമുദ്യന്‍മുഖശ്രീഃ പ്രദോഷോത്സവേ സന്നനര്‍ത സ്വയം ശ്രീഭവാനീപതിഃ ॥ 2.37 ॥

താപസാന്‍ താപസാന്നന്തരാ ദേവതാ ദേവതാ ദേവതാശ്ചാന്തരാ താപസാഃ ।
ഏവമാദൃത്യ വാഗീശ്വരാദിസ്ഥിതൌ സന്നനര്‍ത സ്വയം ശ്രീഭവാനീപതിഃ ॥ 2.38 ॥

കുംഭികുംഭാഹതിസ്തംഭിതസംഭാവിതശ്രീമദങ്ഘ്രിദ്വയീവിക്രമീ വിക്രമീ ।
ഭക്തിസക്താവലീ ഭുക്തിമുക്തിപ്രദഃ സന്നനര്‍ത സ്വയം ശ്രീഭവാനീപതിഃ ॥ 2.39 ॥

ത്വങ്ഗദുത്തുങ്ഗരങ്ഗദ്വരാങ്ഗോദ്ധതാ മന്ദമന്ദാകിനീ ബിന്ദുഭിര്‍വ്യാപ്യ ഖം ।
ചാരുവിന്ദത്സു സംസ്ഫാരതാരാകൃതിഃ സന്നനര്‍ത സ്വയം ശ്രീഭവാനീപതിഃ ॥ 2.40 ॥

ദേവമുക്താഗതം കല്‍പപുഷ്പസ്രജം ദ്രാക്സവര്‍ണം സമാലിങ്ഗിതുമ്മസ്തകാത് ।
ഉത്പതത്യാദരാദ് ഗാങ്ഗബിന്ദൂത്കരേ സന്നനര്‍ത സ്വയം ശ്രീഭവാനീപതിഃ ॥ 2.41 ॥

അച്ഛ വക്ഷഃസ്ഥലാലംബിനീലോത്പലസ്രക്ഷു ദൃക്ഷൂത്പലാക്ഷ്യാ മഹീഭൃദ്ഭുവാ ।
അര്‍പിതാസ്വേവമാനന്ദ്യ വൃത്തോത്സവേ സന്നനര്‍ത സ്വയം ശ്രീഭവാനീപതിഃ ॥ 2.42 ॥

ഏകതോ ഭാരതീമുഖ്യദേവീസ്തുതീരന്യതോ ഭാരതീഃ ശബ്ദഭേദാകൃതീഃ ।
സര്‍വതോ ഭാരതീഃ കാമമാകര്‍ണയന്‍ സന്നനര്‍ത സ്വയം ശ്രീഭവാനീപതിഃ ॥ 2.43 ॥

ചഞ്ചലാ ഭാസിതാ കാഞ്ചനാഞ്ചദ്രുചാ ചഞ്ചലദ്ഭാസിതാ വ്യോമയാതാ ജടാഃ ।
ചഞ്ചലാഭാസിതാവേവ ഭാസീ ദധത് സന്നനര്‍ത സ്വയം ശ്രീഭവാനീപതിഃ ॥ 2.44 ॥

തക്കതോധിക്കതോതൌതഥാതൈതഥൈ തോങ്ഗദദ്മാങ്ഗധിന്നര്‍തശബ്ദാന്‍മുഹുഃ ।
ഉച്ചരന്‍ ഹാസവിന്യാസചഞ്ചന്‍മുഖം സന്നനര്‍ത സ്വയം ശ്രീഭവാനീപതിഃ ॥ 2.45 ॥

മൂര്‍ഛനാഭിര്‍ഗിരാം ദേവതായാം സമീകൃത്യ തന്ത്രീര്‍നഖൈര്‍വല്ലകീം ച ശ്രുതീഃ ।
സാധു സപ്തസ്വരാന്‍ വാദയന്ത്യാമ്മുദാ സന്നനര്‍ത സ്വയം ശ്രീഭവാനീപതിഃ ॥ 2.46 ॥

ശുംഭദാരംഭഗംഭീരസംഭാവനാ ഗുംഭനോജ്ജൃംഭണോ ജംഭദംഭാപഹേ ।
ലംബയത്യുത്കടം വേണുനാദാമൃതം സന്നനര്‍ത സ്വയം ശ്രീഭവാനീപതിഃ ॥ 2.47 ॥

സംഭൃതോത്കണ്ഠിതാകുണ്ഠകണ്ഠസ്വരശ്രീരമാഭാമിനീസ്ഫീതഗീതാമൃതം ।
വിശ്രുതപ്രക്രമം സുശ്രുതിഭ്യാം പിബന്‍ സന്നനര്‍ത സ്വയം ശ്രീഭവാനീപതിഃ ॥ 2.48 ॥

ദര്‍ശയത്യാദരാദ്വാദനേ നൈപുണീം സന്‍മൃദങ്ഗസ്യ ഗോവിന്ദമാര്‍ദങ്ഗികേ ।
താലഭേദം സഹോദാഹരത്യബ്ജജേഃ സന്നനര്‍ത സ്വയം ശ്രീഭവാനീപതിഃ ॥ 2.49 ॥

സമസ്തമുഖലാലനം ന ഹി മുഖസ്യ മേ ഷണ്‍മുഖ
സമസ്തമുഖലാലനം ഖലു മൃഗാങ്കരേഖാനന ।
ഇതി സ്വസുഖവാദനമ്മുദിതമുന്‍മുഖൈഃ പഞ്ചഭിഃ
സുതസ്യ മതിലാലനം വിരചയഞ്ഛിവഃ പാതു നഃ ॥ 2.50 ॥

മമ ഹസ്തഗതാസ്തു വിഷ്ടവത്രയസൃഷ്ടിസ്ഥിതിസംഹൃതിക്രിയാഃ ।
ഇതി സൂചയിതും വഹന്നിവ ത്രിശിഖം ശൂലമയം ശിവോഽവതു ॥ 2.51 ॥

ഭസ്മവിലേപാശാംശുകഭോഗീ സക്തജടഃ സംസാരവിരാഗീ ।
ബ്രഹ്മവിചിന്താഭാഗനുരാഗീ പാതു സദാ മാമാദിമയോഗീ ॥ 2.52 ॥

അര്‍ധാങ്ഗേ ഹിമശൈലജാം ദധദയം ബന്ധും ഗൃഹം തദ്ഗുരോഃ
കൈലാസാചലമുദ്വഹന്‍ കരതലേ കൃത്വാ സുമേരും ധനുഃ ।
ഗങ്ഗാമ്മൂര്‍ധതലേ തദാഭമപി സന്‍മൌലൌ വിധും തത്കൃതേ
കാശീവാസകരഃ ശുഭം വിതനുതാം ശംഭുര്‍മഹാകാര്‍മുകഃ ॥ 2.53 ॥

കോ വാ ഹേ ശൈലജാതേ വപുഷി ദ്രുതതരാലിങ്ഗിതോ വര്‍തതേ തേ
മായാമദ്വേഷധാരീ വദ വിദിതമഹോ താവകീനം ഹി ശീലം ।
ഇത്യുര്‍വീഭൃത്തനൂജാം ക്ഷണം ചകിതതരാം ഭീഷയിത്വാ സഹാസോ
വീക്ഷ്യാത്മാനം തദങ്ഗപ്രതിഫലിതമുമാപ്രാണനാഥോഽവതാന്നഃ ॥ 2.54 ॥

പഞ്ചബാണവിജയസ്യ കാഞ്ചനസ്തംഭതാവിലസിതപ്രതീതികൃത് ।
രാജതാദ്രിനിഹിതോ ധിനോതു മാം ശ്വേതപീതമഹസോഃ സമാഗമഃ ॥ 2.55 ॥

അന്യോന്യനൈര്‍മല്യസമൃദ്ധിഭാജോരന്യോന്യദേഹപ്രതിബിംബിനേന ।
തേജോഽര്‍ധനാരീശ്വരയോര്‍ധ്വയോഃ സത്പ്രകാശമാനമ്മമ മാനസേഽസ്തു ॥ 2.56 ॥

ശ്മശാനഭൂസഞ്ചാരണാദരോഽപി ശ്മശാനഭസ്മാകലിതോഽപി നിത്യം ।
കപാലമാലാഭിയുതോഽപി ചിത്രം സ്വമങ്ഗലാദാനപടുര്‍മഹേശഃ ॥ 2.57 ॥

വന്ദേ വന്ദേ വേദശിരോവര്‍ണിതകേലിം വന്ദേ വന്ദേ പാലിതപാദാനതപാലിം ।
വന്ദേ വന്ദേ നിര്‍ജിതമര്‍താലിപുരാരിം വന്ദേ വന്ദേഽഹം ഹൃദി ഗങ്ഗാധരമൌലിം ॥ 2.58 ॥

അന്യോന്യസംവര്‍ധിതതത്പ്രശംസാദിനഗംബരാഭൂതിജടാവതംസാഃ ।
സഹസ്രശഃ സമ്പ്രഹാസാ വദന്തി ശംഭോ മഹേശ്വരേശ്വര ശങ്കരേതി ॥ 2.59 ॥

അതോ മഹതഃ സങ്ഗതിരേവ കാര്യാ യതോ ജടാധാരിസുപഞ്ജരസ്ഥാഃ ।
അമീ ശുകാശ്ചാനുവദന്തി നിത്യം ശംഭോ മഹേശ്വരേശ്വര ശങ്കരേതി ॥ 2.60 ॥

കൈലാസഭൂമീഭൃദിലാതതേഷു വിഭൂതിരുദ്രാക്ഷധരാഖിലാങ്ഗാഃ ।
തദേകഭക്താഃ പ്രമഥാഃ പഠന്തി ശംഭോ മഹേശ്വരേശ്വര ശങ്കരേതി ॥ 2.61 ॥

ധിക് തസ്യ ജിഹ്വാം വചനം ച ദിഗ്ധിഗ്ജീവിതം ജന്‍മകുലം ച ധിഗ്ധിക് ।
നിത്യമ്മുദാ യഃ പുരുഷോ ന വക്തി ശംഭോ മഹേശ്വരേശ്വര ശങ്കരേതി ॥ 2.62 ॥

സ പണ്ഡിതാദ്യഃ സ ഹി ലോകപൂജ്യഃ
സ ദിവ്യഭാഗ്യഃ സ ഹി ഭവ്യജന്‍മാ ।
യോ വക്തി മോദാതിശയേന നിത്യം
ശംഭോ മഹേശ്വരേശ്വര ശങ്കരേതി ॥ 2.63 ॥

ജിഹ്വാ മദീയാ വസതാദ്ദുരുക്തിര്‍നീചസ്ഥിതിഃ ക്ഷാരജലാന്വിതാ യാ ।
സോമസ്യ നാമാഖ്യസുധാസമുദ്രേ ശംഭോ മഹേശ്വരേശ്വര ശങ്കരേതി ॥ 2.64 ॥

വിഹായ ഭേരീഘനതൂര്യവേണുവീണാമൃദങ്ഗാദിരവം ച ഗാനം ।
ശൃണോതി മേ കര്‍ണയുഗം സുശബ്ദം ശംഭോ മഹേശ്വരേശ്വര ശങ്കരേതി ॥ 2.65 ॥

പ്രാണപ്രയാണേ പതതാദനന്തസംസാരതാപാന്തമഹൌഷധം തത് ।
നാമാമൃതമ്മദ്രസനാഗ്രദേശേ ശംഭോ മഹേശ്വരേശ്വര ശങ്കരേതി ॥ 2.66 ॥

ശാന്തം ചന്ദ്രകിരീടമുജ്ജ്വലതമം പദ്മാസനസ്ഥം വിഭും
പഞ്ചാസ്യം ത്രിദൃശം സശൂലപരശും ഖഡ്ഗം സവജ്രം ശുഭം ।
നാഗം പാശസൃണീസഘണ്ടമഭിതഃ കാലാനലം ബിഭ്രതം
ഭവ്യാലങ്കൃതിമര്‍കരത്നധവലം ശ്രീപാര്‍വതീശം ഭജേ ॥ 2.67 ॥

അമേയമാനന്ദഘനം ഗിരീശം ഭജാമി നിത്യം പ്രണവൈകഗംയം ।
ഉമാപതിം ശങ്കരമുജ്ജ്വലാങ്ഗം മഹേശ്വരം സാധുമനോനിവേശം ॥ 2.68 ॥

ആദിസ്വരം തൃതീയേന സഹിതം ബിന്ദുസംയുതം ।
ധ്യായാമി ഹൃദയേ യോഗിധ്യേയം കാമിതമോക്ഷദം ॥ 2.69 ॥

ന ജനനീ ജനഗര്‍ഭനിവാസജം ന ച നിരന്തരസംസൃതിജമ്മമ ।
ന യമദൂതകൃതം ച ഭയം യതോഽനവരതമ്മമ ദൈവതമീശ്വരഃ ॥ 2.70 ॥

മഹാവീരരുദ്രമ്മനോജാതിരൌദ്രം മഹീഭൃത്കുമാരീമനഃപദ്മമിത്രം ।
മഖധ്വംസിനം സമ്മതശ്രീകരമ്മന്‍മനോമന്ദിരം ശ്രീ മഹാദേവമീഡേ ॥ 2.71 ॥

ശിവേതരാപഹന്താരം ശിവസന്ധായിനം പരം ।
ശിവാനന്ദകരം ശാന്തം ശിവം സേവേ നിരന്തരം ॥ 2.72 ॥

See Also  Uma Trishati Namavali List Of 300 Names Gujarati

വാസുകീശ്വരവിഭൂഷിതകണ്ഠം വാമഭാഗപരിപൂരിതബാലം ।
വാരണാസ്യഭിധപട്ടണവാസം വാമദേവമധിദൈവതമീഡേ ॥ 2.73 ॥

യദുനാഥപദ്മഭവവാസവാദയോ യദുദാരഭാവഗുണനായകാഃ ശിവം ।
യമശാസനോഗ്രതരമാശ്രയന്ത്യഹോ യമനാഥനാഥമഹമാശ്രയാമി തം ॥ 2.74 ॥

നമഃ സൃഷ്ടിസ്ഥിതിലയാന്‍ കുര്‍വതേ ജഗതാം സദാ ।
ശിവയൈക്യം ഗതായാന്തു പരമാനന്ദരൂപിണേ ॥ 2.75 ॥

ലിങ്ഗരൂപം ജഗദ്യോനിം സത്രിശൂലാക്ഷമാലികം ।
ശ്രേഷ്ഠം സമൃഗഖട്വാങ്ഗകപാലഡമരും ഭജേ ॥ 2.76 ॥

ലംബോദരഗുരും നിത്യം ഹംസവാഹനസേവിതം ।
യന്ത്രതന്ത്രരതം ലോകരഞ്ജനം ഭാവയേ ശിവം ॥ 2.77 ॥

ശംഭോ പശ്യ ന മാം ഭയം ഭവതി തേ ദഗ്ധോ ദൃശാ മന്‍മഥഃ
കണ്ഠേ തേ ഭുജബന്ധനം ന മമ ഭോസ്തത്രാസ്തി ഹാലാഹലഃ ।
ഗണ്ഡേ ഗണ്ഡതലാര്‍പണം ന ഭുജഗഃ കര്‍ണേന ചാലിങ്ഗനം
ദേഹേ തത്ര വിഭൂതിരിത്യപഹസാദുക്തോഽംബയാവ്യാച്ഛിവഃ ॥ 2.78 ॥

ശ്രീഗൌരീം പ്രണയേന ജാതു കുപിതാം വൈമുഖ്യസന്ദായിനീം
അങ്ഗീകാരമകുര്‍വതീമനുനയൈഃ കന്ദര്‍പചേഷ്ടാസ്വലം ।
സങ്ക്രാന്തഃ കിമുരോജയോര്‍ഹൃദി ച തേ പാഷാണഭാരഃ പരം
താതസ്യേതി നവദംശ്ചിരാദഭിമുഖീകുര്‍ഞ്ഛിവഃ പാതു നഃ ॥ 2.79 ॥

ധിം ധിമി ധിമി ധിമി ശബ്ദൈര്‍ബന്ധുരപജമന്ദരം നടന്തം തം ।
ഝം ഝണ ഝണ ഝണരാവാരഞ്ജിതമണിമണ്ഡനം ശിവം വന്ദേ ॥ 2.80 ॥

പ്രത്യക് പ്രകാശം പ്രതിതാഘനാശം ഗാനപ്രവേശം ഗതമോഹനാശം ।
വസ്ത്രീകൃതാശം വനിതൈകദേശം കീശാപുരീശം കലയേ മഹേശം ॥ 2.81 ॥

ദേവായ ദിവ്യശശിഖണ്ഡവിഭൂഷണായ ചര്‍മാംബരായ ചതുരാനനസേവിതായ ।
സാമപ്രിയായ സദയായ സദാ നമസ്തേ സര്‍വേശ്വരായ സഗുണായ സദാശിവായ ॥ 2.82 ॥

രക്ഷാധികാരീ ഹരിരാത്തസത്ത്വോ രരക്ഷ ലോകാനിതി കിം വിചിത്രം ।
ലയാഭിമാനീ സതതം ജഗന്തി രക്ഷത്യഹോ ശീഘ്രതരം പുരാരിഃ ॥ 2.83 ॥

കൃപാനിധിഖ്യാതിരതിപ്രസിദ്ധാ ശംഭോസ്തഥാ ശങ്കര നാമധേയം ।
വിഭാത്യസാധാരണമാദിദേവഃ സനാതനോഽയം നിഖിലൈഃ പ്രസേവ്യഃ ॥ 2.84 ॥

ചഞ്ചലമതിതരുണം കിമ്പഞ്ചാനനപാദപദ്മസഞ്ചരണം ।
അഞ്ചിതവിഭവഃ കോ വാ വഞ്ചിതപഞ്ചാശുഗശ്ച സേവേ തം ॥ 2.85 ॥

കലിതഭവഭീതിഭേദേ കരുണാസങ്ഘടനപൂരിതാമോദേ ।
വിലസതു ശങ്കരപാദേ വിദ്യാ മമ ചാരുകിങ്കരശ്രീദേ ॥ 2.86 ॥

ചാന്ദ്രീരേഖാ ശിഖായാം തടിദുപമജടാസ്വച്ഛഗങ്ഗാതരങ്ഗാഃ
കര്‍ണദ്വന്ദ്വേ ഭുജങ്ഗപ്രവരമയമഹാകുണ്ഡലേ ദാഹശീലേ ।
വഹ്നിജ്വാലാ ലലാടേ ഗരലമപി ഗലേ വാമഭാഗേന യോഷാ
യത് സ്വാനന്ദമ്മഹസ്തത്പ്രഭവതു ഹൃദി മേ കോടിസൂര്യപ്രകാശം ॥ 2.87 ॥

ജടാജൂടത്വങ്ഗത്തരസുരനദീതുങ്ഗലവിലസത്തരങ്ഗോദ്ബിന്ദൂത്കരവികചമല്ലീസുമഭരഃ ।
നിജാര്‍ധാങ്ഗസ്വങ്ഗീകൃതഗിരിസുതാമങ്ഗലതനുര്‍മഹേശഃ പായാന്‍മാമനിശനിജചിന്താമണിനിഭഃ ॥ 2.88 ॥

ഘനാംബുദനിഭാകൃതിം ഘടിതമിന്ദുപുഷ്പോല്ലസല്ലതാഗ്രഥിതമൌലികം ലലിതനേത്രരക്തോത്പലം ।
സചാപശരഭീഷണം സമണിമന്ത്രസിദ്ധിക്രിയം ധനഞ്ജയജയം ഭജേ ധൃതകിരാതവേഷം ശിവം ॥ 2.89 ॥

ധാത്രീമനന്താം വിപുലാം സ്ഥിരാം വിശ്വംഭരാം ധരാം ।
ഗാം ഗോത്രാമവനീമാദ്യാമ്മൂര്‍തിം ശംഭോര്‍ഭജാംയഹം ॥ 2.90 ॥

അമൃതം ജീവനം വാരി കമലം സര്‍വതോമുഖം ।
ദ്വിതീയമസ്യ രൂപം ച ഭജേഽഹം പരമേശിതുഃ ॥ 2.91 ॥

ജ്വലനം പാവകം ദിവ്യം സുവര്‍ണം കാഞ്ചനം ശുചിം ।
തൃതീയമൂര്‍തിം തേജോഽഹം കലയേ പാര്‍വതീപതേഃ ॥ 2.92 ॥

സദാഗതിം ജഗത്പ്രാണം മരുതം മാരുതം സദാ ।
ചതുര്‍ഥന്തമൂര്‍തിഭേദം ശങ്കരസ്യ ഭജാംയഹം ॥ 2.93 ॥

ആകാശം പുഷ്കരം നാകമനന്തം ശബ്ദകാരണം ।
പഞ്ചമം മൂര്‍തിരൂപം ച ശംഭോഃ സേവേ നിരന്തരം ॥ 2.94 ॥

പ്രഭാകരമിനം ഹംസം ലോകബന്ധും തമോപഹം ।
ത്രയീമൂര്‍തിം മൂര്‍തിഭേദം ഷഷ്ഠം ശംഭോര്‍ഭജാംയഹം ॥ 2.95 ॥

ശുഭ്രാംശുസോമമൃതകരം ചന്ദ്രമസം സദാ ।
കലാനിധിം മൂര്‍തിഭേദം സപ്തമം ശൂലിനോ ഭജേ ॥ 2.96 ॥

ആഹിതാഗ്നിം യാഗകാരം യജ്വാനം സോമയാജിനം ।
അഷ്ടമം മൂര്‍തിസംഭേദമഷ്ടമൂര്‍തേര്‍ഭജാംയഹം ॥ 2.97 ॥

ഹസ്തദ്വയേനാങ്ഘ്രിതലദ്വയം സ്വമൂരുദ്വയേ സമ്പരിയോജയന്തം ।
പദ്മാസനേ രൂഢതരം ജപന്തം മുനിമ്മഹേശമ്മുഹുരാശ്രയാമി ॥ 2.98 ॥

സതതം സിതചന്ദ്രമണ്ഡലോപരിസ്ഥിതപദ്മാസനസംസ്ഥിതം വിഭും ।
ഘനമഞ്ജുലചന്ദ്രവര്‍ണകം വിലസച്ചന്ദ്രകലാധരം പരം ॥ 2.99 ॥

യോഗമുദ്രാക്ഷമാലാദിദ്യോതിതാധഃകരദ്വയം ।
വിധൃതാമൃതസൌവര്‍ണകലശോര്‍ധ്വകരദ്വയം ॥ 2.100 ॥

സോമാര്‍കാഗ്നിവിലോചനം ധൃതജടാജൂടം സദാനന്ദദം
സന്നാഗാഞ്ചിതയജ്ഞസൂത്രമധികം നാഗേന്ദ്രഭൂഷാധരം ।
ശ്രീമന്തം ഭസിതാങ്ഗരാഗസഹിതം ശാര്‍ദൂലചര്‍മാംബരം
ഭക്താനുഗ്രഹകാരണം മനസി തം ശ്രീരുദ്രമീഡേ പരം ॥ 2.101 ॥

ശ്രീകരീ പഠതാമേഷാ ശിവകര്‍ണാമൃതസ്തുതിഃ ।
ശിവാനന്ദകരീ നിത്യം ഭൂയാദാചന്ദ്രതാരകം ॥ 2.102 ॥

3। തൃതീയോഽധ്യായഃ ।
ശ്രീമന്തം സ്വനിതാന്തകാന്തപദകഞ്ജസ്വാന്തചിന്താമണിം
ശാന്തം നാന്തരമന്തകാന്തകമതിക്രാന്തപ്രിയം സന്തതം ।
സന്തം ഭാന്തമനന്തകുന്തലസുവിഭ്രാന്തമ്മഹാന്തം ശിവം
ദാന്തം കന്തുരിപും തമന്തരഹിതം സ്വര്‍ദന്തികാന്തിം സ്തുമഃ ॥ 3.1 ॥

ഏകം വന്ദനമസ്തു തേ പരമിതോ ഹേ നിത്യകര്‍മാധുനാ
ഹേ നൈമിത്തികകര്‍മ തേഽപി ച തഥാ തീര്‍ഥാന്യയേ വോ നമഃ ।
ക്ഷേമം വോ ഗൃഹദേവതാ ഭവദഭിപ്രായാനുസാരോഽസ്തു മാ
വാരം വാരമഹം കരോമി ച നുതിം ശംഭോരശംഭോഃ കുതഃ ॥ 3.2 ॥

സാരാനിദ്രാമുദശ്രീകരമഹിമയുതാ ത്രാസവദ്രാവികാസാ
സാകാ വിദ്രാവസത്രാ രജതഗിരിതടസ്ഥാനസദ്മാപഭാസാ ।
സാ ഭാ പദ്മാസനസ്ഥാ ഗിരിശശിവതനുഃ ഖ്യാതസുജ്ഞാനുദാസാ
സാദാനുജ്ഞാ സുതഖ്യാഭിരതിരവതു വഃ ശ്രീദമുദ്രാ നിരാസാ ॥ 3.3 ॥

ഹാരഹീരസമാകാര കാരുണ്യജലധേ പ്രഭോ ।
വരവാരാണസീവാസ ഗുരോ ഗൌരീശ പാഹി മാം ॥ 3.4 ॥

ഭവ ഭവനിതരൌപ്യശൈല ഗങ്ഗാശരശരണേന്ദുകിരീടശസ്തമസ്ത ।
സ്വമഹിതഹിതദാന മാനസേ മേ വസനീകൃതദിക്കരീന്ദ്രചര്‍മന്‍ ॥ 3.5 ॥

മാനമാനസസന്ദേഹീ മത്ക്ലേശാപഹരേ ഹരേ ।
മാനമാനസദാദിത്യേ സത്യേ പുരഹരേ ഹരേ ॥ 3.6 ॥

സവാസഹംസഭം സത്യാസക്തസര്‍വം സഭം സമം ।
സവാസവസമാസത്തിം സര സത്രം സഖേ സദാ ॥ 3.7 ॥

യസ്യ ഭക്തിഃ സദാ ശംഭൌ നിശ്ചലാ സ പുമാന്‍ പുമാന്‍ ।
സ പുമാന്‍ യത്ര ജനനം സമ്പ്രാപ്തസ്തത്കുലം കുലം ॥ 3.8 ॥

സര്‍വേശം ചതുരം ഗവേന്ദ്രിയവശഃ ശേഷാഹിതാഖ്യം ഭവം
തത്പാകക്രതുകാരകപ്രിയമകധ്വംസിസ്വവന്തം ധ്രുവം ।
കര്‍പൂരാമിതഭം ജടാവയവചിത്രം സപ്രഥത്വം വരം
രങ്ഗദ്ഭാസമനന്തമന്ധകരിപും വന്ദേ ശിവം ശങ്കരം ॥ 3.9 ॥

നിജജനാവനം നിത്യപാവനം ഭുജഗകങ്കണം ഭൂതിലേപനം ।
ഭജ സദാശിവം ഭാവസംസ്തവം ത്യജ ഭവേ രതിം ത്യക്തസദ്ഗതിം ॥ 3.10 ॥

തം ഹംസം വിശ്വരൂപമ്മഹിതസുരവരപ്രീണനം സപ്രമേയം
നംരാസക്തം സുധാതിപ്രവിമലമലഘും യുക്തമസ്തം ശരേണ ।
കാമാ സോമേന ച ശ്രീ സതതനുതവിഭം പ്രീതിദം രൂഢിയുക്താ
തഥ്യം ശര്‍വം സകാമാ സ്ഥിരതരമനവം ചക്രിസുത്രം ഭജേഽഹം ॥ 3.11 ॥

ദേവതാവനിതാകരാര്‍ചിതദിവ്യപാദസരോരുഹൌ
സേവമാനസുരാസുരോരഗസിദ്ധയക്ഷശുഭാവഹൌ ।
ഭാവനാമഹിതൌ ജഗത്ത്രയപാലനാവവിനശ്വരൌ
ഭാവയാമി സദാ ഹൃദാ മമ പാര്‍വതീപരമേശ്വരൌ ॥ 3.12 ॥

താരഹാരഹീരസൌരനീരപൂരസൌരഭം
ഭങ്ഗസങ്ഗതാന്യമങ്ഗലപ്രദം ഹൃദംഭജേ ।
ജേതൃഗാതൃദാതൃതാപ്തമാപ്തവാഗദുര്ലഭം
ഭഞ്ജനം പുരാം നൃരഞ്ജനം നിരഞ്ജനം ഭജേ ॥ 3.13 ॥

മസ്തേ ചന്ദ്രകലാകിരീടമലികേ ഭൂതിത്രിപുണ്ഡ്രേക്ഷണേ
ഗ്രീവായാം കടുകാലകൂടമുരസി സ്ഫാരാ ഹി ഹാരാവലിം ।
വാമാങ്ഗേ ഹിമശൈലജാം കരയുഗേ ശൂലം മൃഗം ചോദ്വഹന്‍
മൌനീന്ദ്രൈഃ പരിതോര്‍ചിതഃ പശുപതിര്യോഗീശ്വരോ രാജതേ ॥ 3.14 ॥

ശങ്കരം പരമം കാമമകാമം ലോകരക്ഷകം ।
കന്ദര്‍പദമനം ശാന്തം സദാനന്ദം ഭജേഽനിശം ॥ 3.15 ॥

നാരദാദിമുനിവന്ദിതപാദം ശാരദാപതിമുഖസ്തുതകേലിം ।
ക്രൂരവാരണവിദാരണദക്ഷം നീരദാഭഗലമീശ്വരമീഡേ ॥ 3.16 ॥

ഹര ശങ്കര സര്‍വേശ ത്രിപുരാരേ മഹാപ്രഭോ ।
പാഹി പാഹി ഭവാര്‍തം മാം ഹരീഷ്ട ജിതമന്‍മഥ ॥ 3.17 ॥

വിലസമാനസമാനയുതാകൃതിം സുരവിരാജിവിരാജിതതേജസം ।
വിഹിതമോഹതമോഹതിമീശ്വരം ഭജ മനോ മമ നോ മതിരന്യഥാ ॥ 3.18 ॥

മദനമദനധീനം മാനിതാമര്‍ത്യമേവം ശമനശമനധീരം ശാശ്വതം ദേവദേവം ।
ജനനജനനദാനേ ജാതഭവ്യസ്വഭാവം സദനസദനമീഡേ സാധുസംസാരദാവം ॥ 3.19 ॥

കനജ്ജ്ഞാനവിഭോ ശങ്കാ കാ ശംഭോ വിനതസ്യ തേ ।
മമ ദീനദയാസിന്ധോ നവനാഘ ഘനാവന ॥ 3.20 ॥

ധീര മാരഹര ശ്രീദഃ വേദസാദര ഭോ വിഭോ ।
ശംഭോ സോമ മമ ശ്യാമഗ്രീവ ദേവ ഭവ പ്രഭോ ॥ 3.21 ॥

ഗങ്ഗാതുങ്ഗതരങ്ഗസങ്ഗതിലസന്‍മസ്തം സമസ്താമരീ-
ഹസ്തസ്വസ്തരുസൂനസംസ്തവഘനപ്രസ്താവനിസ്താരിതം ।
ഭാവേ ബംഭരദംഭഗുംഭിതവിഭാസംഭാവിതഗ്രീവകം
സേവേ സേവകഭാവകപ്രദകൃപാപൂരം പരം ദൈവതം ॥ 3.22 ॥

നന്ദിവാഹം നതാശേഷം ദേവം ദേവേശ്വരം പരം ।
നിന്ദിതാഹം കൃതാശ്ലേഷം ശിവം സേവേ നിരന്തരം ॥ 3.23 ॥

ഇന്ദുചന്ദനകുന്ദസുന്ദരഗാത്ര ഗോത്രസുതാരതേ
നന്ദനന്ദന നന്ദിതാധികജൈത്രയാത്രഹതക്രതോ ।
കന്ദനിന്ദകകാന്തികന്ദര കാലകാല ദയാനിധേ
ചന്ദ്രശേഖര ശങ്കരാലഘു ശം കുരു ശ്രിതസന്തതേ ॥ 3.24 ॥

ഭീതകാമ ദമസ്ഫാര പരാപര സുരാസുര ।
രക്ഷ മാമവവിദജ്ഞേയ യജ്ഞേദവിമമാക്ഷര ॥ 3.25 ॥

ഭൂതേശ ഭൂതിധവലാങ്ഗ സഭൂതിസങ്ഘ
നാഗാജിനാംശുക നഗാലയ നാഗശാലിന്‍ ।
പഞ്ചാസ്യ പഞ്ചവിശിഖാഹത പഞ്ചതാദ
ഭാവേ ഭവാ ഭവ ഭവാഭവ ഭാവിതാശു ॥ 3.26 ॥

സദാ വിഭാതു പ്രതിഭാ മദീയാ തേഽദ്രിജാപതേ ।
ഗുണസ്തുത്യാ മഹിതയാ ബ്രഹ്മാദിസുരകാംയയാ ॥ 3.27 ॥

ദിവ്യാകാരം ദീനാധാരം ഭവ്യാമോദം ഭക്തശ്രീദം ।
നവ്യാനന്ദം നാഥം ഭാവേ ശ്രവ്യാലാപം ശംഭും സേവേ ॥ 3.28 ॥

രാജഹീരരമണീയവിഗ്രഹം ഭൂരിഭവ്യഭുജഗേശഭൂഷണം ।
ബ്രഹ്മവിഷ്ണുപരിസേവ്യമീശ്വരം ഭാവയാമി പരമം ഹി ശങ്കരം ॥ 3.29 ॥

രമാരാജ ജരാമാര രഹിതാഗ ഗതാഹിര ।
രവധീര മതാഭാസ സഭാതാമര ധീവര ॥ 3.30 ॥

ഭജേഽഹി വലയം ലയങ്ഗതനയം നയന്തമകലം കലങ്കരഹിതം ।
ഹിതം സുഹസിതം സിതം ജിതപുരം പുരന്ദരമതമ്മതങ്ഗജപരം ॥ 3.31 ॥

തതാതീതി തതാതീത താതതാത തതോതതിഃ ।
താതിതാം താന്തതുത്താതാം താം താം തത്താ തതേ തതാത് ॥ 3.32 ॥

ക്ഷീരാംഭോനിധിവന്നിതാന്തധവലേ കൈലാസഭൂമീധരേ
ശംഭുഃ സാധു വിഭാതി നൈകവദനഃ ശേഷോ യഥാ ശ്വേതഭാഃ ।
തത്കണ്ഠേ ഗരലം പുരന്ദരമണിസ്തോമാഭിരാമപ്രഭം
ശേഷാങ്ഗേ ശയിതസ്യ ഗാത്രമിവ വൈകുണ്ഠസ്യ സംശോഭതേ ॥ 3.33 ॥

ഗോഗ ഗോഗാങ്ഗഗോങ്ഗാങ്ഗ മാമുമാമീമമാമമ ।
ഹേ ഹ ഹേഹേ ഹഹാഹാഹ വിവോവാവാ വിവാവവാ ॥ 3.34 ॥

മനസി ചഷകതുല്യേ സ്ഥാപിതം ശുദ്ധശുദ്ധേ ബഹുരുചിമമൃതേന സ്ഫാരഹാരാമലേന ।
സദൃശമസമദൃഷ്ടേര്‍ദേഹമാത്താതിതൃപ്തിര്‍ജയതി സമനുഭൂയാമര്‍ത്യവത്സാധുമര്‍ത്യഃ ॥ 3.35 ॥

വന്ദേ ദേവം വേദവിദം ദേവദേവം വദാവദം ।
ദിവി വാദവദാവിദ്ധാ വിവിദാവ വിവിദ്ദവം ॥ 3.36 ॥

ജടാസ്തടിത്പിങ്ഗലതുങ്ഗഭാസോ ബഭാസിരേഭാവജദേഹദഗ്ധുഃ ।
ലലാടമധ്യസ്ഥിതലോചനാഗ്നേഃ പ്രഭാ ഇവോര്‍ധ്വപ്രസൃതാഃ സമന്താത് ॥ 3.37 ॥

ഭാവിതാ ദിവി ദേവേ ശാശാ വേദേ വിദിതാ വിഭാ ।
ദാസദാര പ്രമകരീ രീകമ പ്രര ദാസദാ ।
ദാസദാപ്രമാകാരീഹാ ഹാരീ കാമപ്രദാ സദാ ॥ 3.38 ॥

സ്ഥിരം ശിരോധൌ ഗരലം വിനീലം ഗൌരീമനഃപദ്മരവേഃ ശിവസ്യ ।
സ്രസ്തം ശിരഃസംസ്ഥസുരാപഗായാ വിഭാതി ശൈവാലമിവാഭിലഗ്നം ॥ 3.39 ॥

ശശിഭാസ്കരവഹ്നീക്ഷം യാജകാമിതസമ്മദം ।
സഹേലമശ്വസന്‍മാരം ഭാവയാമി മഹേശ്വരം ॥ 3.40 ॥

ലക്ഷ്മീവന്ദ്യാങ്ഘ്രിം ദേവേശം നിത്യാപത്യം മുക്തൌ ഗൌരം ।
ശൌരീഢ്യം തം നാഗക്രോധം വന്ദേ നിത്യം ഗൌരീനാഥം ॥ 3.41 ॥

നിജാശിവപദം മൌനിവന്ദ്യം തം ദേവതാനിധിം ।
ധീരം പരതരം വീരം ശിവം വന്ദേ നിരന്തരം ॥ 3.42 ॥

സുരാണാമസുരാണാം ച ഭക്താനാം സര്‍വസമ്പദാം ।
വിശ്രാണനേഽധികേ തൂര്‍ണം ശിവേന സദൃശഃ ശിവഃ ॥ 3.43 ॥

സമസ്തജഗദാധാര ദാസരക്ഷാധുരന്ധര ।
ശിരഃസ്ഥചന്ദ്ര മാം പാഹി വഹ്നീന്ദുരവിലോചന ॥ 3.44 ॥

സൃഷ്ടിഃ സ്ഥിതിരിവാശ്ചര്യം സ്ഥിതിഃ സൃഷ്ടിരിവാദ്ഭുതാ ।
ലയസ്തദ്വത്തൌല്യവത് ഹി ജഗതാം പരമേശിതുഃ ॥ 3.45 ॥

ബ്രഹ്മാദികാംയയാ നിത്യം ദയയാ പരിപൂര്‍ണയാ ।
ക്രിയാന്‍മങ്ഗലമസ്മാകം ഗൌരീനേതാരമവ്യയം ॥ 3.46 ॥

യോഗമ്മൂര്‍തിധരം വിദന്തി പരമം യോഗീശ്വരാഃ കാമുകാഃ
ശൃങ്ഗാരാഖ്യരസം സകാമഹൃദയാഃ കല്‍പദ്രുമം കേവലം ।
വഹ്നിം ശുദ്ധതരാഃ സമൂഢമഭിതഃ സൌന്ദര്യവത്താം ബുധാഃ
വിദ്യാമോക്ഷമവിദ്ഭിദഃ പരതരം ശംഭും ഭവാനീപതിം ॥ 3.47 ॥

പഞ്ചവക്ത്രഃ പുരഹരഃ കം ദര്‍പദമനോ ബുധഃ ।
ദദാതു മേ മഹാദേവഃ പാര്‍വതീപ്രാണവല്ലഭഃ ॥ 3.48 ॥

അത്യന്തധവലേ ദേഹേ ശിവസ്യാമൃതവാരിണി ।
ചന്ദ്രമണ്ഡലവിഭ്രാന്തിശ്ചകോരിണാമഭൂധരം ॥ 3.49 ॥

ശിവാവ്യയ മഹാദേവ ഗങ്ഗാധര കൃപാനിധേ ।
ചന്ദ്രശേഖര ഗൌരീശ കൈലാസാചലവാസ മാം ॥ 3.50 ॥

കപാലമാലോ വിഷകണ്ഠകാലോ ജടാതടിദ്ഭാഗഭിലാഷസസ്യം ।
ദയാഭിവൃഷ്ട്യാ ഫലിതം കരോതു മനോജജിച്ഛാരദനീരദോ മേ ॥ 3.51 ॥

ഭവ സ്വമതിപാര ത്വം വരദാന സ്ഥിരാമല ।
സ്വദാസനരഭാരാപാ മനസഃ ശ്രീകര സ്ഥിതിഃ ॥ 3.52 ॥

സംസാരാര്‍ണവമഗ്നസ്യ മമോന്‍മജ്ജനരഞ്ജനഃ ।
ഭവന്തി ശംഭോഃ കരുണാകടാക്ഷാണാം പ്രവൃത്തയഃ ॥ 3.53 ॥

ഗൌരീനാഥ ധനാരീഗൌ രീശനാസ്യ സ്യനാശരീ ।
നാനാതേവ വതേനാനാ ഥസ്യ വപ്ര പ്രവസ്യഥ ॥ 3.54 ॥

കിം ശാരദാംഭോധരപങ്ക്തിരേഷാ കിം ചന്ദ്രികാ ക്ഷീരപയോനിധിഃ കിം ।
കര്‍പൂരരാശിഃ കിമിതീശ്വരസ്യ പ്രഭാം തനോഃ സന്ദിഹതേഽതിശുഭ്രാം ॥ 3.55 ॥

ചന്ദ്രഃ കിം സ ക്രമാത് ക്ഷീണഃ സൂര്യഃ കിം സ നിശാപതിഃ ।
വഹ്നിഃ കിം സ ജടാനന്ദ ഇതി സന്ദിഹതേ ശിവം ॥ 3.56 ॥

വിഷ്ണുഃ കിം സ ന സംസാരീ ബ്രഹ്മാ കിം ന സ രാജസഃ ।
വൈരാഗ്യസംയമസ്ഫാരഃ ശിവോയഽയമിതി നിശ്ചയഃ ॥ 3.57 ॥

സമസ്ത ഗോപാലക ബാല ബാല സമസ്ത ഗോപാലകബാലബാല ।
സമസ്ത ഗോപാലക ബാല ബാല സമസ്ത ഗോപാലകബാലബാല ॥ 3.58 ॥

സ്മേരഗൌരീയുതാം ശുഭ്രാം വീക്ഷ്യ ശംഭുതനുമ്മുനിഃ ।
തടിദ്രേഖാന്വിതാമ്മേഘരേഖാം സ്മരതി ശാരദീം ॥ 3.59 ॥

നായം ശിവതനൂച്ഛായാനിചയഃ ക്ഷീരസാഗരഃ ।
ന കന്ധരാ വിനീലോഽസൌ യോഗനിദ്രാം ഗതോ ഹരിഃ ॥ 3.60 ॥

സമ്പൂര്‍ണചന്ദ്രദേഹോഽയം ന ഗൌരീനാഥവിഗ്രഹഃ ।
മധ്യസ്ഥം ലാഞ്ഛനമിദം ന നീലം കന്ധരാതലം ॥ 3.61 ॥

അസാരേ ദുസ്തരേഽഗാധേ സംസാരച്ഛദ്മസാഗരേ ।
നിമഗ്നമ്മാമ്മഹാദേവ കൃപാരജ്ജ്വാ സമുദ്ധര ॥ 3.62 ॥

ഭവ്യപാദോ ലസച്ഛങ്ഗോ ഘനാധ്വഗതിരുന്നതഃ ।
അധികം പ്രാപ്തസന്താനഃ പാതു മാമീശ്വരസ്യ ഗൌഃ ॥ 3.63 ॥

ബലസന്തോഷദം ശ്രീദം ഗോപാലം ബുധനായകം ।
ഹരിമ്മഹാത്മാതിശേതേ നിതരാം പാര്‍വതീപതിഃ ॥ 3.64 ॥

ശ്രീകണ്ഠം സ്ഫുടനീരസംഭവദൃശം വന്ദാരുകല്‍പദ്രുമം
രത്നോദ്ഭാസ്വദഹീനകങ്കണധരം ബ്രഹ്മാദിഭിഃ സംസ്തുതം ।
സത്യം ചിത്തജവൈരിസംഭ്രമഹരം തം പാര്‍വതീനായകം
നിത്യമ്മാനസവാസമീശ്വരമഹം രാമാകൃതിം ഭാവയേ ॥ 3.65 ॥

ലോകേശം ബഹുരാജരാജവിനുതം പൌലസ്ത്യസന്തോഷദം
സീതാരംയപയോധരാധികലസച്ഛ്രീകുങ്കുമാലങ്കൃതം ।
ഭവ്യം സാധ്വജജാതനന്ദനപരം കൈലാസനാഥം പ്രഭും
നിത്യമ്മാനസവാസമീശ്വരമഹം രാമാകൃതിം ഭാവയേ ॥ 3.66 ॥

കൌസല്യാവരനന്ദനം ഗുണയുതം ഹംസാന്വയോല്ലാസകം
കല്യാണം വരരാജശേഖരമതിപ്രാലേയശൈലാശ്രയം ।
ബാണോത്ഖാതമഹാഗജാസുരശിരോഭാരമ്മുനീന്ദ്രസ്തുതം
നിത്യമ്മാനസവാസമീശ്വരമഹം രാമാകൃതിം ഭാവയേ ॥ 3.67 ॥

ഹസ്തസ്വീകൃതബാണമുജ്ജ്വലതനും ഭാസ്വദ്വിഭൂതേര്‍ദധം
നിത്യം സദ്വൃഷവാഹമന്ദകരിപും രുദ്രാക്ഷമാലാധരം ।
നാനാശേഷസിരഃ കിരീടവിലസന്‍മാണിക്യശോഭോജ്ജ്വലം
നിത്യമ്മാനസവാസമീശ്വരമഹം രാമാകൃതിം ഭാവയേ ॥ 3.68 ॥

See Also  Sakalam He Sakhi In Malayalam

അത്യന്താനിലസൂനുവന്ദിതപദം ശ്രീചന്ദനാലങ്കൃതം
കാന്തമ്മോഹനവാലിനാശനകരം സദ്ധര്‍മമാര്‍ഗാകരം ।
വിശ്വാമിത്രസുയോഗവര്‍ധനമതോത്കൃഷ്ടപ്രഭാദര്‍ശകം
നിത്യമ്മാനസവാസമീശ്വരമഹം രാമാകൃതിം ഭാവയേ ॥ 3.69 ॥

ദീവ്യദ്ദ്രശ്മിതമോനുദര്‍ധവിലസത്സദ്ഭാനുപട്ടം വിഭും
ശാന്തം പൂര്‍ണനഭോംശുകം നിജജനാധാരം കൃപാസാഗരം ।
ദേവേശം ഗുഹമാനസാംബുജദിനാധീശം പ്രിയം ശങ്കരം
നിത്യമ്മാനസവാസമീശ്വരമഹം രാമാകൃതിം ഭാവയേ ॥ 3.70 ॥

കാമം ലക്ഷ്മണഹസ്തപങ്കജകൃതപ്രേമാദിപൂജാദൃതം
സാനന്ദം ഭരതപ്രമോദനിലയം ധീരം സമന്ത്രാധിപം ।
ഹര്‍താരം ഖരദൂഷണാഹൃതിപദം സാകേതവാസാദരം
നിത്യമ്മാനസവാസമീശ്വരമഹം രാമാകൃതിം ഭാവയേ ॥ 3.71 ॥

പാദാക്രാന്തവിഭീഷണം രണമുഖേ സദ്രത്നസിംഹാസനാ-
രൂഢം ഭീമധനുഃപ്രഭഞ്ജനവരശ്രീകീര്‍തിമാലാധരം ।
കുന്ദാനന്ദനമന്ദഹാസമതുലം ശ്രീരാമചന്ദ്രം സദാ
നിത്യമ്മാനസവാസമീശ്വരമഹം രാമാകൃതിം ഭാവയേ ॥ 3.72 ॥

ധരാധരസുതാനാഥശ്ചന്ദ്രമാശ്ച ശുചിഃ സദാ ।
പ്രഭാസതേഽമൃതകരഃ പരമാനന്ദദായകഃ ॥ 3.73 ॥

പരിശുദ്ധാമൃതമയീ ശീതലാ ശിരസി സ്ഥിതാ ।
ശങ്കരം സ്വര്‍ണദീ ചന്ദ്രകലാ ചാലങ്കരോത്വലം ॥ 3.74 ॥

സമ്പ്രേക്ഷ്യ ലജ്ജിതാ ശംഭോര്‍മഹിമാനമ്മഹോന്നതം ।
സമ്പ്രാപ്തമുഖവൈവര്‍ണ്യാബ്രഹ്മവിഷ്ണുപുരന്ദരാഃ ॥ 3.75 ॥

ഉത്ഫുല്ലമല്ലീകുസുമനികുരുംഭപ്രഭായുതാ ।
മൂര്‍തിര്‍മമ മനസ്യഷ്ടമൂര്‍തേസ്തിഷ്ഠതു സാമ്പ്രതം ॥ 3.76 ॥

പ്രവദന്തി വൃഥാ കഥാഃ സദാ ശിവമാഹാത്മ്യമപാസ്യ യേ ജനാഃ ।
അമൃതം പ്രവിഹായ ജിഹ്വയാ ഭുവനേ മൂത്രജലം പിബന്തി തേ ॥ 3.77 ॥

സത്യാം സധര്‍മാദിസമസ്തകാമപ്രധാനശക്തൌ പരമേശ്വരഭക്തൌ ।
വൃഥൈവ ചിന്താമണികാമധേനുസുരദ്രുമാണാം ഭുവനേ പ്രതിഷ്ഠാ ॥ 3.78 ॥

ശങ്കരസ്യ ശരീരേണ സൌംയം പ്രാപ്തും സുധാകരഃ ।
അസമര്‍ഥഃ സേവതേ തം ഭൂത്വാ ചൂഡാമണിഃ സദാ ॥ 3.79 ॥

സ്വാങ്ഗേഷു മസ്തപ്രമുഖേഷു നിത്യം യേ പൂരുഷാഃ ശങ്കരസമ്മതാനി ।
ബധ്നന്തി രുദ്രാക്ഷവിഭൂഷണാനി പ്രാരബ്ധബന്ധാ ന ഭവന്ത്യമീഷാം ॥ 3.80 ॥

ദൂരതഃ ശിവഭക്തസ്യ വചനശ്രവണേന ച ।
യമസ്യ ഹൃദയം ഭിന്നം ഭവത്യത്യന്തകമ്പിതം ॥ 3.81 ॥

യഃ ശ്രീകരം ബാലമമന്ത്രതന്ത്രം ക്രീഡാദരാത് സ്വം പരിപൂരയന്തം ।
ശിവഃ കൃതാര്‍ഥം കൃതവാംസ്തഥൈനമയം കിമാത്മീയമുപേക്ഷ്യതേ മാം ॥ 3.82 ॥

യോ ജനഃ ശിവകഥാമൃതം സദാജിഹ്വയാ ശ്രുതിയുഗേന വാ മുഹുഃ ।
വേദവേദശിരസാം ഗണാച്ച്യുതം സ്വീകരോതി ശിവ ഏവ സ ധ്രുവം ॥ 3.83 ॥

യദോപദിഷ്ടാ ശ്രവണേ ശിവസ്യ പഞ്ചാക്ഷരീ ഗര്‍ഗമുനീശ്വരേണ ।
നിര്യായ ഭൂപസ്യ തഥൈവ ഗാത്രാത് കാകാത്മനാ പാപചയഃ പ്രദഗ്ധഃ ॥ 3.84 ॥

പുരുഷസ്യ പ്രണശ്യന്തി മഹാപാതകകോടയഃ ।
വാക്പാദപദ്മയുഗ്മസ്യ സ്മരണാത് പാര്‍വതീപതേഃ ॥ 3.85 ॥

യേ പൂജയന്തി ശിവപാദയുഗം ഭവന്തി
തേഷാം ഗൃഹേഷു നവരത്നചയാഃ സധാന്യാഃ ।
രൌപ്യം സുവര്‍ണമമിതം ച ഗജാ ഹയാശ്ച
ഭവ്യാംബരാണി ച ബഹുശ്രുതപുത്രപൌത്രാഃ ॥ 3.86 ॥

നീചേഷു ദേഹേഷ്വഗൃഹീതജന്‍മാ മുഹുഃ പരസ്ത്രീഷ്വവിലോലചിത്തഃ ।
അധേനുപാലഃ പ്രലയോഽപ്യനാശോ വിഭാതി വിഷ്ണോരധികോ മഹേശഃ ॥ 3.87 ॥

അഹോ മഹദ്ഭിര്‍ദുരിതൈരനേകജന്‍മാര്‍ജിതൈഃ സാകമനേകവാരം ।
സാഷ്ടാങ്ഗമീശം നമതാം നരാണാം പതന്ത്യധഃ സ്വേദലവാസ്തമഭ്യഃ ॥ 3.88 ॥

വിനാ സ്നാനം സന്ധ്യാം ജപമപി ഹുതം തര്‍പണവിധിം
പിതൄണാം സ്വാധ്യായം നിയതമപി നൈമിത്തികമപി ।
സ്ഥിന്തിം ക്ഷേത്രേ ദാനം ശ്രവണമനനേ കാരണമഹോ
ശ്രിതശ്രീകണ്ഠാനാംഭവതി ഫലമേഷാം സമുദിതം ॥ 3.89 ॥

അതിതരേ യമഭീഷണഭാഷണേഽപ്യരിഷു കാമമുഖേഷു ദൃഢേഷ്വപി ।
ഭയമുപൈതി ന കിഞ്ചിദപി സ്ഫുരത്പുരജിദങ്ഘ്രിസരോജയുഗാശ്രിതഃ ॥ 3.90 ॥

പതിഭക്ത്യാ വിനാ യോഷിത് സൌന്ദര്യം ന വിരാജതേ ।
ജന്‍മ പുംസോ വിനാ ഭക്ത്യാ പാര്‍വതീഹൃദയേശിതുഃ ॥ 3.91 ॥

താമസാല്ലോകസംഹാരഹേതോരുഗ്രാത്പ്രജായതേ ।
ശാന്തിര്‍വിചിത്രം മഹതീജഗത്പാലനശാലിനീ ॥ 3.92 ॥

നാമാമൃതരസൈഃ പുംസഃ ശാങ്കരൈഃ കര്‍ണസങ്ഗതൈഃ ।
തൂലവത്പരിദഹ്യന്തേ പാതകാനി ബഹൂന്യപി ॥ 3.93 ॥

പ്രമദേന വഞ്ചയിതുമേത്യ സത്വരം പരമം ശിവം സശരചാപഭീഷണഃ ।
സ്വയമേവ തന്നിടലനേത്രവഹ്നിനാ ഭവദാശു ദഗ്ധവപുരിന്ദിരാസുതഃ ॥ 3.94 ॥

സമസ്തലോകാധിപതിര്‍മാഹാത്മാ ക്വ ത്വം ക്വ ചാഹം കുമതിഃ കുമര്‍ത്യഃ ।
ഇദം മഹദ്വാഞ്ഛിതമീശ മേ യത് പ്രകാമയേ ത്വത്പദപദ്മസേവാം ॥ 3.95 ॥

പരമാല്‍പസ്വരൂപേഽപി നിജഭക്തസ്യ മാനസേ ।
വര്‍തതേ സതതം ദേവോ മഹീയാനംബികാപതിഃ ॥ 3.96 ॥

മര്‍ത്യലോകേഽതിവിസ്താരേ വര്‍തമാനേ ഭയാകുലം ।
മാമല്‍പമേകം ഹേ ശംഭോ സമുദ്ധര കൃപാ (നിധേ) രസാത് ॥ 3.97 ॥

ദേഹേശ്രിതാന്യശേഷാണി നിര്‍ദഗ്ധും പാതകാനി മേ ।
ദേഹം സിഞ്ചാംയഹം ശംഭോരഭിഷേകോദബിന്ദുഭിഃ ॥ 3.98 ॥

ശൈവം ശിരഃ കാന്തിമുപൈതി പൂര്‍ണചന്ദ്രസ്യ നിത്യം കലയാ സമേതം ।
ചാന്ദ്രീകലാ ശൈവശിരഃപ്രതിഷ്ഠാം പ്രപദ്യ സംയാതി നിതാന്തശോഭാം ॥ 3.99 ॥

പ്രോക്ഷിതം ശുചികണൈര്‍ബഹിരങ്ഗേ ഭൂതഭര്‍തുരഭിഷേകജലസ്യ ।
അന്തരങ്ഗമചിരായ ജനാനാം നിര്‍മലം ഭവതി സാധു വിചിത്രം ॥ 3.100 ॥

മൂലപ്രമാണരഹിതോനിര്‍ഗുണോ നിഷ്കലോ വിഭുഃ ।
അനാഥോ ഭോഗവിധുരോ നാവാച്യം ദൈവതം ശിവഃ ॥ 3.101 ॥

തടിന്നിഭജടാകാന്തിഗ്രഹണാത് സ്വര്‍ണദീപിതാ ।
സരസ്വതീവ സംരേജേ ശങ്കരസ്യ ശിരോഗതാ ॥ 3.102 ॥

കുത്രാസ്തേ ശങ്കരോ നിത്യം കൈലാസേ ഭക്തഹൃദ്യപി ।
കുത്രാസ്തേ പാര്‍വതീ നിത്യം വാമാങ്ഗേഽനങ്ഗവൈരിണഃ ॥ 3.103 ॥

വേദശാസ്ത്രപുരാണാനി സേതിഹാസസ്മൃതീന്യഹം ।
ജാനാമി സദ്ഭ്യഃ സര്‍വേഷാം താത്പര്യം സാംബശങ്കരേ ॥ 3.104 ॥

കം ദര്‍പദമനം വക്തി പുരാണാമമരദ്വിഷാം ।
കാമാശാം കൃതവാന്‍ വ്യര്‍ഥാം ക്ഷണാത് കോപേന ശങ്കരഃ ॥ 3.105 ॥

കഃ സര്‍വേശഃ പാര്‍വതീശോ ന ബ്രഹ്മാ ന ഹരിസ്തഥാ ।
ഭുക്തിമുക്തിപ്രദാ ശീഘ്രം കാ ഭക്തിഃ സാംബശങ്കരേ ॥ 3.106 ॥

സര്‍വസ്യ സത്സര്‍വമനോരഥാനാം ദാതാ മഹേശോ ന സുരദ്രുമൌഘഃ ।
മഹീധരാധീശസുതാദിനാഥോ ദീനേഷു സര്‍വേഷു സദാ ദയാവാന്‍ ॥ 3.107 ॥

അഭക്തതാ മൂര്‍ഖജനേ അഭാനാം സ്യാദ്ദിവാവിധൌ ।
ഗദാഹതിര്യുദ്ധതലേ നേഷദ്ദീനേ ശിവം ശ്രിതേ ॥ 3.108 ॥

മൂര്‍ദന്യലീകേ ച ഗലേ ച ഗങ്ഗാം വഹ്നിം വിഷം ശംഭുരഹോ ദധാതി ।
ഹിതാഹിതാനാം സതതം ജനാനാമാനന്ദദുഃഖേ വിദധാതി നിത്യം ॥ 3.109 ॥

യദൃച്ഛയാ ബില്വദലം സമര്‍പ്യ പുമാന്‍ സുബുദ്ധിഃ പരമേശ്വരായ ।
ഗൃഹ്ണാതി മുക്തിം പരമാം ഹിരണ്യഗര്‍ഭാദികാംയാമചിരായ തസ്മാത് ॥ 3.110 ॥

നവോത്തമാങ്ഗാനി സമര്‍പ്യ ഭക്ത്യാ പുരാരയേ സ്വാനി സുരാസുരാദ്യൈഃ ।
അവധ്യതാം താമവമാം യയാചേ തം മുക്തിദം രാവണനാമരക്ഷഃ ॥ 3.111 ॥

ലോകാതീതം ഭക്തിപൂര്‍വം തപഃ സ്വം ഗോരീദേവീ ഭൂതഭര്‍ത്രേ സമര്‍പ്യ ।
തദ്വാല്ലഭ്യം സ്വീചകാരാദ്വയം ശ്രീവാണീമുഖ്യസ്ത്രീകദംബാഭിനുത്യം ॥ 3.112 ॥

സൃജതി രക്ഷതി നാശയതി സ്ഫുടം ഭുവനജാലമഭീപ്സിതമൈഹികം ।
ദിശതി മുക്തിമപി സ്മരതാമഘം ഹരതി ഭാതി ജയത്യപി ശങ്കരഃ ॥ 3.113 ॥

ശമം ദമം ച വൈരാഗ്യമൈശ്വര്യം കരുണാധിയം ।
ശൌര്യം ധൈര്യം ച ഗാംഭീര്യം സദാ വഹതി ശങ്കരഃ ॥ 3.114 ॥

ശിവോഽഥവാ ശിവാ സര്‍വലോകാനാം പരിരക്ഷണം ।
വിധാതും കല്‍പതേ നിത്യം ദയയാ പരിപൂര്‍ണയാ ॥ 3.115 ॥

മനുഷ്യാ ജന്തുഷൂത്കൃഷ്ടാ ബ്രാഹ്മണാസ്തേഷു തേഷ്വപി ।
ദേവതോപാസകാസ്തേഷു ശിവോപാസ്തിപരായണാഃ ॥ 3.116 ॥

താണ്ഡവായാസസഞ്ജാതാഃ ശിവാങ്ഗേ സ്വേദബിന്ദവഃ ।
ശിരസ്തഃ സ്രസ്തഗങ്ഗാംഭോ ബിന്ദുജാലൈസ്തിരോഹിതാഃ ॥ 3.117 ॥

പരയോഃ സുന്ദരതരയോഃ സുരശുഭകരയോരുമാമഹേശ്വരയോഃ ।
അനുരൂപതമം യോഗം മന്യേ ത്രിഭുവനതലശ്ലാഘ്യം ॥ 3.118 ॥

സ്നാനേന ദാനേന ജപേന ഭക്ത്യാ വിഭൂതിരുദ്രാക്ഷകൃതേശ്ച നിത്യം ।
പ്രദോഷപൂജാസ്തുതിഭാവനാഭിഃ ശിവഃ പ്രസാദഃ കുരുതേ ജനേ സ്വം ॥ 3.119 ॥

ജന്‍മാലങ്കുരുതേ സമ്പത് താം പാത്രപ്രതിപാദനം ।
തച്ഛിവാര്‍ചിതാ ബുദ്ധിഃ താം ഭക്തിരുദ്ഭുവനത്രയേ ॥ 3.120 ॥

കിം പത്യുസ്തവ നാമേതി പൃഷ്ടാ സഖ്യാഗനന്ദനാ ।
ഹസ്തേന സ്തനകസ്തൂരീം തസ്യാ ലിപ്തവതീ ഗലേ ॥ 3.121 ॥

നീലകണ്ഠസ്യ സംലിപ്താ കണ്ഠേ ഗൌര്യാ രഹസ്യലം ।
കസ്തൂരീ സംവൃതാ ജ്ഞാതാ ഗന്ധതഃ പ്രമഥാദിഭിഃ ॥ 3.122 ॥

മഹാത്മാ സഹതേ കഷ്ടം പരേഷാം ഹിതകാരണാത് ।
പാര്‍വതീരമണഃ കണ്ഠേ കാലകൂടം ബിഭര്‍തി ഹി ॥ 3.123 ॥

തപസാ പരിതോഷിതഃ ശിവോഽവൃതതാദൃങ്നിയമേഽപി പാര്‍വതീം ।
ഭുവനേഷു മഹാജനാ നൃണാം സുഗുണൈരാശു വശംവദാഃ സദാ ॥ 3.124 ॥

അവിദ്യാം മലിനാം നിത്യം ശ്ലിഷ്യന്നപി പരഃ ശിവഃ ।
അഗൃഹ്ണം സ്തന്‍മലിനതാം ഭാതി ശുദ്ധതരഃ സ്വയം ॥ 3.125 ॥

ത്വദ്ദാസദാസസ്യ പദം കദാചിത് സ്പൃഷ്ട്വാ ഭവത്യാശു പുമാന്‍ കൃതാര്‍ഥഃ ।
അയേ പുരാരേ കിമുത ത്രിസന്ധ്യം ഭവത്പദാംഭോരുഹപാദയുഗ്മസേവീ ॥ 3.126 ॥

അപാരസംസാരസമുദ്രമഗ്നഃ കഠോരതാപത്രയപീഡിതോഽഹം ।
ചലേന്ദ്രിയാകൃഷ്ടമനാ മഹേശ ശംഭോ ഭവന്തം ഹൃദി വിസ്മരാമി ॥ 3.127 ॥

ന ബിഭേമി യമാദതിഭീഷണവാക്പടുഹുങ്കൃതികിങ്കരകോടിയുതാന്‍ ।
യമശാസനനാമ വദാമികദാപ്യവശാദപി ഭക്തഭയോന്‍മഥനം ॥ 3.128 ॥

ശ്രീപാര്‍വതീരമണപൂജനതത്പരാണാം നിത്യം ഭവന്തി ഭവനാനി മഹോജ്ജ്വലാനി ।
രങ്ഗന്‍മതങ്ഗജതുരങ്ഗമപുങ്ഗവാലീവ്യാപ്താജിരാണി ധനധാന്യസമന്വിതാനി ॥ 3.129 ॥

വര്‍ണയന്തി പരം ശംഭോര്‍ഗണാ ഗുണകദംബകം ।
പിബന്തി മധുരം ക്ഷീരം പയോധേരമൃതം സുരാഃ ॥ 3.130 ॥

സമര്‍ഥം ശാങ്കരം നാമ പാപാനാം നാശനേ നൃണാം ।
ശക്തം പ്രാഭാകരം ബിംബം വിധ്വംസേ തമസാം ദിശാം ॥ 3.131 ॥

കാമഃ സ്വദേഹം ദഹതഃ ശിവസ്യ തിരസ്കൃതൌ ശക്ത്യയുതോഽഗ്നികീലൈഃ ।
വാഹോദ്ഭവൈര്‍ംലാനി ബലൈഃ സ്വകീയൈഃ ഫലദ്രുമം തസ്യ വനം ചകാര ॥ 3.132 ॥

വ്യാപൃതേ പുരുഷേ പുണ്യൈര്‍ഭവബന്ധവിമോചനേ ।
ദീനബന്ധോര്‍മഹേശസ്യ പ്രസസാര ദയാ ഹഠാത് ॥ 3.133 ॥

പുരത്രയേ ഗിരീശേന പ്രദഗ്ധേ തൂലരാശിവത് ।
ഏകദൈവ ഹൃതോഽലോകോ വ്യാനശേ ഭുവനേഽഭിതഃ ॥ 3.134 ॥

സ്വര്‍ഗേ ഭുവി ച പാതാലേ രവൌ യോഗിമനസ്സു ച ।
ഏകധാവസ്ഥിതം ധാമ ശൈവമേകം പ്രിയം മമ ॥ 3.135 ॥

പ്രാരബ്ധഭോഗനിലയേ ദേഹേ സത്യപി സേവിതുഃ ।
പ്രദാതും പരമാം മുക്തിം സമര്‍ഥഃ സാംബശങ്കരഃ ॥ 3.136 ॥

കൈലാസശിഖരസ്ഥസ്യ പാര്‍വതീശസ്യ പാദയോഃ ।
സമീപേ സന്തി മേ പ്രാണാഃ മനസശ്ചാനലം സദാ ॥ 3.137 ॥

കോ വിവാദസ്ത്വയാ മൂര്‍ഖ ന പരം ദൈവതം ശിവാത് ।
തഥാപി ബ്രഹ്മവിഷ്ണ്വാദീന്‍ സേവന്തേ താന്‍ സദാ ന തം ॥ 3.138 ॥

കാര്യാ ത്വയാ ശിവാര്‍ചേതി വചനം ന വദാമി തേ ।
ദാരിദ്ര്യകഷ്ടാനുഭവാത്തുഷ്ടചിത്തോ ഭവാന്‍ ധ്രുവം ॥ 3.139 ॥

കിഞ്ചിദ്ധിതം ശിവാഭക്ത കഥയാമി തവ (ഹി തേ) ശ്രുണു ।
മദ്വിശേഷോക്തിതഃ കിം ത്വം വേത്സി ദുഃഖം ഭവോദ്ഭവം ॥ 3.140 ॥

ഏഷോഽഗ്നിഃ സ ജലാന്‍ നഷ്ടഃ സൂര്യോഽസൌ സ തമോവൃതഃ ।
ചന്ദ്രോസൌ സ ക്ഷയീത്യന്തേ വിദന്തി മുനയഃ ശിവം ॥ 3.141 ॥

ശിവേ മാം ഭജ ഹേ സ്ഥാണോ ലക്ഷ്ംയാ കാര്യം ന മേ പ്രിയേ ।
കിം ന ജാനാസി മേ വാണീം ബ്രഹ്മാണീ തേ കുതഃ ശിവ ॥ 3.142 ॥

മയി നാസ്തി തവ പ്രീതിര്‍ഹര ഗങ്ഗാധര പ്രഭോ ।
ത്വയി നാസ്തി ശിവേ പ്രീതിഃ കിം മൃഷാ ഭാഷസേ വൃഥാ ॥ 3.143 ॥

സര്‍വവിദ്യാനിധിര്ലക്ഷ്മീപൂജിതഃ പാപസംഹരഃ ।
മൃത്യുഞ്ജയഃ കൃപാശാലീ പാതു (സ്വാ)മാമീശ്വരഃ സദാ ॥ 3.144 ॥

മുമുക്ഷോ മദ്വചഃ ശ്രുത്വാ കൈലാസസ്ഥം ഭവം ഭജ ।
വിഷയാനുഭവൈകശ്രീ സദാനന്ദോ ഭവം ഭജ ॥ 3.145 ॥

കിം ചഞ്ചലസ്വഭാവാലേ ഭ്രമസ്യല്‍പസുമാലിഷു ।
അസ്തി തേ നിസ്തുലം പദ്മം ത്വന്‍മനോഭീഷ്ടദം സദാ ॥ 3.146 ॥

അഭിനന്ദ്യ തപോധിഷ്ഠം വിതീര്യാഭീപ്സിതം വരം ।
ശിവേന ദയയാ ഭക്ത്യാ ബഹവഃ പരിരക്ഷിതാഃ ॥ 3.147 ॥

സകൃദ്യോ വക്തി നാമൈശം മഹാദേവേതി ജിഹ്വയാ ।
പുരുഷസ്യ ക്ഷണാത്തസ്യ ബ്രഹ്മഹത്യാപി നശ്യതി ॥ 3.148 ॥

കൈലാസശൈലശിഖരേ വിദ്യമാനേ മഹേശ്വരേ ।
വൈവര്‍ണ്യമധികം ജാതം ബ്രഹ്മാദീനാം മുഖേഷ്വപി ॥ 3.149 ॥

സദാ പശ്യതി സര്‍വത്ര ശിവേ സോമേ കൃപാനിധൌ ।
കിമാശ്ചര്യം തവാത്യന്തം കേ ദീനാ ഭുവനാന്തരേ ॥ 3.150 ॥

കഥം ശ്ലാഘ്യഃ ശിവഃ സ്വേഷാം സംസാരസുഖനാശകഃ ।
ഭൂതിധാരീപ്രലയകൃത് സാക്ഷാത് കാമവിഘാതകഃ ॥ 3.151 ॥

മഹതീ ഭാഗ്യസമ്പത്തിരഭക്താനാമുമാപതേഃ ।
ഭജന്തി ബഹുജന്‍മാനി പുത്രാദിസുഖദാനി യേ ॥ 3.152 ॥

ഭക്തിഭാവാച്ചിത്തശുദ്ധിശ്ചിത്തശുദ്‍ധ്യാവബോധനം ।
ബോധാത് സാക്ഷാത്കൃതിഃ ശംഭോഃ സാക്ഷാത്കൃത്യാ ഭവോ ഭവേത് ॥ 3.153 ॥

ശിവോ ഭവേത് പരം ബ്രഹ്മ യദേഷ പ്രലയോഽപി സന്‍ ।
ശിവോ(വേ)ഽമൃതം ന ചേദസ്യ പരമാനന്ദതാ കുതഃ ॥ 3.154 ॥

ആശാംശുകഃ കുശാശാലീ മൃഗയുക്തസ്തമോപഹഃ ।
പരിശുദ്ധതനുഃ ശംഭുര്ലോകാനാഹ്ലാദയത്യലം ॥ 3.155 ॥

ദമേന പ്രശമോ ഭാതി പ്രശമേന വിരക്തതാ ।
വൈരാഗ്യേണ തപോ നിത്യം തപസാ സാംബശങ്കരഃ ॥ 3.156 ॥

ഇനഃ ശുചിഃ ശീതരുചിസ്താപഹാരീ ലഘുര്‍ഗുരുഃ ।
സദ്ഗതിര്‍വിക്രമീ ശ്രീദഃ പ്രാക്സദ്രവ്യഃ ശിവോഽവതു ॥ 3.157 ॥

പുരാ മാതൃകുക്ഷൌ തതോ ദാരുഗേഹേ
തതഃ പ്രേമഭൂമൌ തതോ ധര്‍മപുര്യാം ।
മഹാസങ്കടേഽനേകദുഃഖപ്രപൂര്‍ണേ
ജനസ്തിഷ്ഠതി ശ്രീമഹേശാഭിപൂര്‍ണഃ ॥ 3.158 ॥

ജനസ്യ സദനേ യസ്മിന്‍ പ്രാഗലക്ഷ്മീഃ സ്ഥിതാ തതഃ ।
ശിവപൂജാവിധാനേന ലക്ഷ്മീഃ തത്രൈവ സംസ്ഥിതാ ॥ 3.159 ॥

ഗച്ഛന്തം മന്ദമന്ദം മധുരതരരണത്കന്ദരാകിങ്കിണീകം
ലാങ്ഗൂലം ചാലയന്തം മുഹുരവനിതലം സംലിഖന്തം ഖുരാഗ്രൈഃ ।
ധുന്വന്തം ഭവ്യരുക്മാഭരണഭരിതയോഃ ശൃങ്ഗയോര്‍മണ്ഡലം സത്-
തുങ്ഗം പ്രേംണാധിരൂഢം വൃഷഭമധിവസത്വീശ്വരോ മേ ഹൃദബ്ജം ॥ 3.160 ॥

രജതാര്‍കമണിസ്ഫാരാം മൌക്തികീം ജപമാലികാം ।
ദിവ്യാമമൃതഭാണ്ഡം ച ചിന്‍മുദ്രാം ദധതം കരൈഃ ॥ 3.161 ॥

ഭുജങ്ഗവിലസത്കക്ഷം ചന്ദ്രമഃ ഖണ്ഡമണ്ഡിതം ।
ത്രിലോചനമുമാനാഥം നാഗാഭരണശോഭിതം ॥ 3.162 ॥

പ്രസന്നവദനം ശാന്തം സര്‍വവിദ്യാനിധിം സുരൈഃ ।
സംസ്തുതം ദക്ഷിണാമൂര്‍തിം സദാശിവമഹം ഭജേ ॥ 3.163 ॥

ശ്രീകരീ പഠതാമേഷാ ശിവകര്‍ണാമൃതസ്തുതിഃ ।
ശിവാനന്ദകരീ നിത്യം ഭൂയാദാചന്ദ്രതാരകം ॥ 3.164 ॥

ഇതി ശ്രീമദപ്പയ്യാദീക്ശിതവിരചിതം ശ്രീശിവകര്‍ണാമൃതം സമാപ്തം ।
ഇതി ശം ॥

– Chant Stotra in Other Languages -Trishati Shivakarnamritam:
Sri Siva Karnamrutham – Shiva Karnamritam in SanskritEnglishBengaliGujaratiKannada – Malayalam – OdiaTeluguTamil