Sri Siva Karnamrutham – Shiva Karnamritam In Kannada

॥ Shiva Karnamritam Kannada Lyrics ॥

॥ ಶ್ರೀಶಿವಕರ್ಣಾಮೃತಂ ॥
ಶ್ರೀಶಿವಕರ್ಣಾಮೃತಂ is a beautiful treatise, in praise of Bhagavan Shiva on reading which devotion on Shiva is easy to sprout. The author of this work is ಶ್ರೀಮದಪ್ಪಯ್ಯ ದೀಕ್ಷಿತ ಯತೀನ್ದ್ರ who writes on the name of his gotra, bharadvaja. He is a renowned ಆಲಂಕಾರಿಕ, ವೈಯಾಕರಣ, ವೇದಾನ್ತೀ, ಶಿವಭಕ್ತ, and much more.

This powerful work, from 17th century, resembles ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಕರ್ಣಾಮೃತಂ in many ways. It has 3 chapters named adhyayas, and the total number of verses is 102+102+164 i.e. 368. More than 60 kinds of ಅಲಂಕಾರ are employed in this work along with ಬನ್ಧ, ಗರ್ಭ, and ಚಿತ್ರ ಕವಿತ್ವ. So it is a perfect combination of ಕಾವ್ಯಸೌನ್ದರ್ಯ and ಭಕ್ತಿ.

ಓಂ ಶ್ರೀಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಸರಸ್ವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ।

1। ಪ್ರಥಮೋಽಧ್ಯಾಯಃ ।
ಶ್ರೀಪಾರ್ವತೀಸುಕುಚಕುಂಕುಮರಾಜಮಾನವಕ್ಷಃಸ್ಥಲಾಂಚಿತಮಮೇಯಗುಣಪ್ರಪಂಚಮ್ ।
ವನ್ದಾರುಭಕ್ತಜನಮಂಗಲದಾಯಕಂ ತಂ ವನ್ದೇ ಸದಾಶಿವಮಹಂ ವರದಂ ಮಹೇಶಮ್ ॥ 1.1 ॥

ನನ್ದನ್ನನ್ದನಮಿನ್ದಿರಾಪತಿಮನೋವನ್ದ್ಯಂ ಸುಮನ್ದಾಕಿನೀ-
ಸ್ಯನ್ದತ್ಸುನ್ದರಶೇಖರಂ ಪ್ರಭುನುತಮ್ಮನ್ದಾರಪುಷ್ಪಾರ್ಚಿತಮ್ ।
ಭಾಸ್ವನ್ತಂ ಸುರಯಾಮಿನೀಚರನುತಂ ಭವ್ಯಮ್ಮಹೋ ಭಾವಯೇ
ಹೇರಮ್ಬಂ ಹಿಮವತ್ಸುತಾಮತಿಮಹಾನನ್ದಾವಹಂ ಶ್ರೀವಹಮ್ ॥ 1.2 ॥

ಆಲೋಕ್ಯ ಬಾಲಕಮಚಂಚಲಮುಚ್ಚಲತ್ಸುಕರ್ಣಾವಿಬೋಧಿತನಿಜಾನನಲೋಕನಂ ಸಃ ।
ಸಾಮ್ಬಃ ಸ್ವಮೌಲಿಸುಭಗಾನನಪೂತ್ಕೃತೈಸ್ತಮಾಲಿಂಗಯನ್ನವತು ಮಾಮಲಮಾದರೇಣ ॥ 1.3 ॥

ಕಂಠೋತ್ಪಲಂ ವಿಮಲಕಾಯರುಚಿಪ್ರವಾಹಂ
ಅರ್ಧೇನ್ದುಕೈರವಮಹಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ನಿತ್ಯಮ್ ।
ಹಸ್ತಾಮ್ಬುಜಂ ವಿಮಲಭೂತಿಪರಾಗರೀತಿಂ
ಈಶಹ್ರದಂ ಚಟುಲಲೋಚನಮೀನಜಾಲಮ್ ॥ 1.4 ॥

ರಂಗತ್ತುಂಗತರಂಗಸಂಗತಲಸದ್ಗಂಗಾಝರಪ್ರಸ್ಫುರದ್-
ಭಸ್ಮೋದ್ಧೂಲಿತಸರ್ವಕಾಯಮಮಲಂ ಮತ್ತೇಭಕೃತ್ತ್ಯಾವೃತಮ್ ।
ಆರೂಢಂ ವೃಷಮದ್ಭುತಾಕೃತಿಮಹಂ ವೀಕ್ಷೇ ನಿತಮ್ಬಸ್ಫುರನ್-
ನೀಲಾಭ್ರಚ್ಚುರಿತೋರುಶೃಂಗಮಹಿತಂ ತಂ ಸನ್ತತಮ್ಮಾನಸೇ ॥ 1.5 ॥

ಸಿತಮಹೋಜ್ಜ್ವಲಮೇಕಮುಪಾಸ್ಮಹೇ ವಿಮಲಪಾಂಡುರುಚಿಂ ದಧದಾನನೇ ।
ಉಭಯಯೋಗಮತೀವ ಸರಸ್ವತೀತ್ರಿಪಥಗಾಝರಯೋಃ ಶಿವಯೋರಿವ ॥ 1.6 ॥

ಲಾಲಾಟಲೋಚನಪುರಃಸ್ಫುರಣಾತಿರಕ್ತಂ ಯಾಮ್ಯೇ ದಿಶಿ ಪ್ರಧವಲಾವೃತಭೂನಭೋನ್ತಮ್ ।
ಚಿತ್ರಂ ಧನೇಶಕಕುಬನ್ತವಿಜೃಮ್ಭಿಪಾಂಡು ಪಶ್ಚಾತ್ ಸ್ಮರಾಮಿ ಘನವೇಣಿವಿನೀಲಮೋಜಃ ॥ 1.7 ॥

ಭವ್ಯಚನ್ದ್ರಕೃಶಾನುಭಾಸ್ಕರಲೋಚನಂ ಭವಮೋಚನಂ
ವಾರಿಜೋದ್ಭವವಾಸವಾದಿಕರಕ್ಷಣಂ ಗಜಶಿಕ್ಷಣಮ್ ।
ಮನ್ದಿರಾಯಿತರಾಜತಾಚಲಕನ್ದರಂ ಘನಸುನ್ದರಂ
ಭಾವಯಾಮಿ ದಯಾಭಿನನ್ದಿತಕಿಂಕರಂ ಹೃದಿ ಶಂಕರಮ್ ॥ 1.8 ॥

ಅನೇಕರೂಪಾಭಿರಚಂಚಲಾಭಿಃ ಸಮಾಧಿನಿಷ್ಠಾ ಸರಸಾನ್ತರಾಭಿಃ ।
ಪ್ರತಿಕ್ಷಣಂ ಸತ್ಪ್ರಮದಾವಲೀಭಿಃ ಪ್ರಪೂಜ್ಯಮಾನಂ ಪ್ರಭುಮಾಶ್ರಯೇಽಹಮ್ ॥ 1.9 ॥

ಲಲಿತಂ ಶರದಭ್ರಶುಭ್ರದೇಹಂ ಕರುಣಾಪಾಂಗತರಂಗರಂಗದೀಕ್ಷಮ್ ।
ಪರಿಶೀಲಿತವೇದಸೌಧಮೋದಂ ಕಲಯೇಽಕಿಂಚಿದವಾರ್ಯಧೈರ್ಯಮೋಜಃ ॥ 1.10 ॥

ಸರಸಿಜಭವಮುಖ್ಯೈಃ ಸಾದರಂ ಪೂಜಿತಾಭ್ಯಾಂ ಮಣಿಯುತಫಣಿರೂಪೈರ್ನೂಪುರೈ ರಾಜಿತಾಭ್ಯಾಮ್ ।
ಸತತನತಜನಾಲೀಸರ್ವಸಮ್ಪತ್ಪ್ರದಾಭ್ಯಾಂ ಬಹುಮತಿಹೃದಯಮ್ಮೇ ಭಾವುಕಂ ಶ್ರೀಪದಾಭ್ಯಾಮ್ ॥ 1.11 ॥

ವಿಪುಲತರವಿಭಾಭ್ಯಾಂ ವಿಶ್ರುತಪ್ರಾಭವಾಭ್ಯಾಂ ಪ್ರಮಥಗಣನುತಾಭ್ಯಾಂ ಪ್ರಸ್ಫುರದ್ಯಾವಕಾಭ್ಯಾಮ್ ।
ತ್ರಿಭುವನವಿದಿತಾಭ್ಯಾಂ ದಿವ್ಯಪುಷ್ಪಾರ್ಚಿತಾಭ್ಯಾಂ ಶಿವವರಚರಣಾಭ್ಯಾಂ ಸಿದ್ಧಿದಾಭ್ಯಾಂ ನಮೋಽಸ್ತು ॥ 1.12 ॥

ತುಂಗಾನ್ತರಂಗಘನಗಾಂಗತರಂಗಸಾಂಗಶೃಂಗಾರಸಂಗತಮಹೋಲ್ಲಸದುತ್ತಮಾಂಗಮ್ ।
ಅಂಗೀಕೃತಾಂಗಭವಭಂಗಮಸಂಗಲಿಂಗಸಂಗೀತಮೀಶಮನಿಶಂ ಕಲಯಾಮಿ ಚಿತ್ತೇ ॥ 1.13 ॥

ನಿತ್ಯಂ ಪ್ರಭಂಜನಸುಜೀವನಪುಂಜಮಂಜುಮಂಜೀರರಂಜಿತತರಂ ಪುರಭಂಜನಸ್ಯ ।
ಕಂಜಾತಸಂಜಯಧುರನ್ಧರಮಂಜಸಾ ನಃ ಸಂಜೀವನಂ ಭವತು ಸನ್ತತಮಂಘ್ರಿಯುಗ್ಮಮ್ ॥ 1.14 ॥

ಮನ್ಮಹೇ ಮನ್ಮನೋದೇಶೇ ತತ್ಪದಂ ಪರಮೇಶಿತುಃ ।
ಯತ್ ಸದಾ ವೇದವೇದಾನ್ತಪ್ರತಿಪಾದಿತವೈಭವಮ್ ॥ 1.15 ॥

ಶರಣಮ್ಮಮಾಸ್ತು ತರುಣೀಯುತಾ ಸ್ಫುರಚರಣದ್ವಯೀ ಫಣಿಫಣಾಮಣಿಪ್ರಭಾ ।
ಸಕಲಂ ಪ್ರಕಾಶಯತು ಸರ್ವದೇವರಾಣ್ಮಕುಟಸ್ಥರತ್ನಮಹನೀಯದೀಪಿಕಾ ॥ 1.16 ॥

ಶರಣಾಗತಭರಣಾತತಕರುಣಾಕರಹೃದಯಂ
ಸುರಮಾನಿತಪರಮಾದ್ಭುತಶರಮಾರಿತವಿಮತಮ್ ।
ಶಮಲಾಲಿತಕಮಲಾಸನವಿಮಲಾಸನವಿನುತಂ
ಭಜ ಮಾನಸ ನಿಜಮಾಶ್ರಯಮಜಮಾಹತಮದನಮ್ ॥ 1.17 ॥

ಗೌರೀವಿಲಾಸರಸಲಾಲಸಸತ್ಕಟಾಕ್ಷವೀಕ್ಷಾದೃತಾಬ್ದವಿಮಲಾಮೃತರುಕ್ಪ್ರಸಾರಮ್ ।
ಕನ್ದರ್ಪದರ್ಪಮಥನಂ ಘನನೀಲಕಂಠಂ ವನ್ದಾಮಹೇ ವಯಮನಾದಿಮನನ್ತಮೀಶಮ್ ॥ 1.18 ॥

ಪದಪ್ರಚುರಕಿಂಕಿಣೀಕಿಣಿಕಿಣಿಧ್ವನಿಭ್ರಾಜಿತಂ
ಹರಿಪ್ರಮುಖದೇವತಾಧೃತಲಸನ್ಮೃದಂಗಾದಿಕಮ್ ।
ಧಿಮಿನ್ಧಿಮಿತದಿದ್ಧಿತೋದ್ಧುರರವಾನುಸಾರಿಕ್ರಮಂ
ಸದಾ ಸ್ವಮತಿ ಮಂಗಲಂ ದಿಶತು ಶಾಮ್ಭವಂ ತಾಂಡವಮ್ ॥ 1.19 ॥

ಸ್ವಾನ್ತಂ ಭ್ರಾನ್ತಿಸಮೃದ್ಧಬಾಹ್ಯವಿಷಯವ್ಯಾವೃತ್ತಪಂಚೇನ್ದ್ರಿಯಂ
ಸದ್ಯೋಜಾತಮುಖಾದ್ಯಮನ್ತ್ರಸಹಿತಂ ಪದ್ಮಾಸನಾತ್ಯದ್ಭುತಮ್ ।
ಧ್ಯಾಯನ್ ಮನ್ಮನಸಿ ಸ್ಮರಾಮಿ ಮಹಿತಂ ಸತ್ಯಸ್ವರೂಪಾನುಭೂ-
ತ್ಯಾನನ್ದೈಕರಸೋಲ್ಲಸತ್ಪಶುಪತೇಶ್ಚಿತ್ತಂ ಯಮತ್ವಾನ್ವಿತಮ್ ॥ 1.20 ॥

ಅನನ್ತನಿಷ್ಠಾತಿಗರಿಷ್ಠಯೋಗಂ ಸದಾಶಯೈರ್ವಾಪಿ ವಿರಾಜಮಾನಮ್ ।
ಪಿನಾಕಪಾಣಿಸ್ತು ವಿನಾಧುನಾಪಿ ಶಿವಂ ನ ಪಶ್ಯಾಮಿ ದಯಾಸಮುದ್ರಮ್ ॥ 1.21 ॥

ಅಪೂರ್ವತಾಭಾಸಿಪುನರ್ಭವಾಪ್ತಂ ವಿಭೂತಿವಿನ್ಯಾಸವಿಶೇಷಕಾನ್ತಿಮ್ ।
ಸರೋಜಭೂವಿಷ್ಣುಸುರೇಶಕಾಮ್ಯಂ ದ್ರಕ್ಷ್ಯೇ ಕದಾ ಶೈವಪದಮ್ಮುದಾಹಮ್ ॥ 1.22 ॥

ಸುಮುಖಮ್ಮುಖಮಸ್ಯ ದರ್ಶಯದ್ವಿಧುಚೂಡಾಮಣಿಶೋಭಿತದೈವತಂ
ಸದಯಂ ಹೃದಯಂ ಸದಾ ಕದಾ ಕಲಿತಾನನ್ದಕರಂ ಕರೋತಿ ನಃ ॥ 1.23 ॥

ಅಕ್ಷರಕ್ಷಣನಿರೀಕ್ಷಣರಕ್ಷಂ ದಕ್ಷಯಾಗವರಶಿಕ್ಷಣದಕ್ಷಮ್ ।
ಶಿಕ್ಷಿತೋಽಗ್ರವಿಷಭಕ್ಷಣಪಕ್ಷಂ ಲಕ್ಷಯಾಮಿ ಶಮಲಕ್ಷಣದೀಕ್ಷಮ್ ॥ 1.24 ॥

ಗಂಗಾತರಂಗಪತದಮ್ಬುಕಣಾವೃತೇನ ಮಸ್ತೇನ್ದುಖಂಡಮೃದುಚನ್ದ್ರಿಕಯಾವೃತೇನ ।
ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತಾಮುಪಗತೇನ ತ್ವದಾನನೇನ ಶ್ರೀಕಂಠ ಮೇಽಕ್ಷಿಯುಗಲಂ ಕುರು ಶೀತಲಂ ತ್ವಮ್ ॥ 1.25 ॥

ಕದಾ ವಾ ಶ್ರೂಯನ್ತೇ ಪ್ರಮಥಜಯಶಬ್ದದ್ವಿಗುಣಿತಾಃ
ಶಿವೋದ್ವಾಹಪ್ರಾಂಚದ್ವೃಷಭಗಲಸತ್ಕಿಂಕಿಣಿರವಾಃ ।
ಕದಾ ವಾ ಕೈಲಾಸಾಚಲನಿಲಯದಿವ್ಯಾ ಗುರುಚಯಾಃ
ಕಥಂ ವಾ ದೃಶ್ಯನ್ತೇ ಕಲಿತಭಸಿತಾಂಗಾಭಿರುಚಿರಾಃ ॥ 1.26 ॥

ಅನಿನ್ದ್ಯಮಾನನ್ದಮಯಂ ನಿರಾಮಯಂ ನಿರಂಜನಂ ನಿಷ್ಕಲಮದ್ವಯಂ ವಿಭುಮ್ ।
ಅನಾದಿಮಧ್ಯಾನ್ತಮಹೋ ಪರಂ ಶಿವಂ ಹೃದನ್ತರೇ ಸಾಧು ವಿದನ್ತಿ ಯೋಗಿನಃ ॥ 1.27 ॥

ಅರ್ಧಾಂಗೋಪರಿಗಿರಿಕನ್ಯಕಾಲಲಾಮ-
ಪ್ರೋದ್ಭಾಸಿತ್ರಿನಯನಮಿನ್ದುಖಂಡಭೂಷಮ್ ।
ಭಕ್ತಾನಾಮಭಯದಮೀಶ್ವರರಸ್ವರೂಪಂ
ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಮ್ಮಮ ಭವತಾತ್ ಪರಾತ್ಪರಂ ತತ್ ॥ 1.28 ॥

ಅನುಗ್ರಹಾನ್ಮೇ ಸುಮುಖೋ ಭವಾಶು
ಕೃತಾರ್ಥತಾಮಸ್ಮಿ ಗತಸ್ತತೋಽಹಮ್ ।
ಕಿಮಾತ್ಮಭಕ್ತ್ಯಾ ಸುಮುಖೇ ತ್ವಯೀಶ
ಕಿಮಾತ್ಮಭಕ್ತ್ಯಾ ವಿಮುಖೇ ತ್ವಯೀಶ ॥ 1.29 ॥

ನಿಪತ್ಯ ಪಾದಾಬ್ಜಯುಗೇ ತ್ವದೀಯೇ
ವಿಭೋ ವಿಧಾಯಾಂಜಲಿಮೀಶ ಯಾಚೇ ।
ಮಮೋಗ್ರತಾಪಂ ತವ ದರ್ಶನೈಕ-
ಕಥಾಮೃತಾಸಾರಭರಾನ್ನಿರಸ್ಯ ॥ 1.30 ॥

ನಿತ್ಯಂ ಸುರಾಸುರಗಜಾವನಕೀರ್ತನೀಯೇ
ಸಿಂಹಾಸನಸ್ಯ ಗಿರಿಜಾಪತಿದರ್ಶನೀಯೇ ।
ಗನ್ಧರ್ವಗಾನರಚನಾನುಗತಾನುಕೂ(ಕಾ)ಲೇ
ಲೋಲಂ ವಿಲೋಚನಯುಗಮ್ಮಮ ತಾಂಡವೇಽಸ್ತು ॥ 1.31 ॥

ತ್ವತ್ತಾಂಡವಂ ಸಕಲಲೋಕಸುಖೈ(ಶುಭೈ)ಕಮೂಲಂ
ಗೌರೀಮನೋಹರಮನೇಕವಿಧಿಕ್ರಮಾಢ್ಯಮ್ ।
ದ್ರಷ್ಟುಮ್ಮಹೇಶ ಮಮ ಚರ್ಮವಿಲೋಚನಾಭ್ಯಾಂ
ಭೋಗ್ಯಂ ಭವಾನ್ತರಸಹಸ್ರಕೃತಂ ಕದಾ ನು ॥ 1.32 ॥

ಶ್ರೀಮನ್ತಿ ಪಾವನತರಾಣಿ ಸುಧಾನ್ತರಾಣಿ
ಸರ್ವೋತ್ತರಾಣಿ ಹೃದಯಾದ್ವಯಜೀವನಾನಿ ।
ಅನ್ಯೋನ್ಯಮೀಶ ತವ ಚಾದ್ರಿತನೂಭವಾಯಾಃ
ಸಲ್ಲಾಪರೂಪವಚನಾನಿ ಕದಾ ಶೃಣೋಮಿ ॥ 1.33 ॥

ಅನೇಕಲೀಲಾಗತಿಚಾತುರೀಯುತಂ
ತವೇಶ ವೋಢುರ್ವೃಷಭಸ್ಯ ನರ್ತಿತಮ್ ।
ಸಭೂಷಣಧ್ವಾನಖುರಾರಾರವಂ ಕದಾ
ಕರಿಷ್ಯತಿ ಶ್ರೋತ್ರಯುಗೋತ್ಸವಮ್ಮಮ ॥ 1.34 ॥

ಶಾರ್ದೂಲಚರ್ಮಪರಿವೀತಪವಿತ್ರಮೂರ್ತಿಂ
ಚನ್ದ್ರಾವತಂಸಕಸಮಂಚಿತಚಾರುಮಸ್ತಮ್ ।
ನನ್ದೀಶವಾಹನಮನಾಥಮನಾಥನಾಥಂ
ತ್ವಾಂ ಪಾತುಮುತ್ಸುಕತರೋಽಸ್ಮಿ ವಿಲೋಚನಾಭ್ಯಾಮ್ ॥ 1.35 ॥

ಕುರಂಗರಂಗತ್ತರಮಧ್ಯಭಾಗಂ ಭುಜಂಗಮಶ್ರೀಕರಕಂಕಣಾಢ್ಯಮ್ ।
ಹಸ್ತಂ ಪ್ರಶಸ್ತಂ ತವ ಮಸ್ತಕೇ ಮೇ ನಿಧಾಯ ನಿತ್ಯಾಭಯಮೀಶ ದೇಹಿ ॥ 1.36 ॥

ಯಾವನ್ನ ಮಾಂ ಭವದದರ್ಶನರನ್ದ್ರವೇದಿ ತಾಪತ್ರಯಂ ಪರಿದೃಢಂ ನಿತರಾನ್ಧುನೋತಿ ।
ತಾವನ್ಮಹೇಶ ಕುರು ಚನ್ದ್ರವಿಲೋಚನೇನ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಸುಶೀತಲಮತೀವ ಸುಧಾಮಯೇನ ॥ 1.37 ॥

ಯಾವನ್ನ ಮೇ ಮನಸಿ ದುಷ್ಟತಮೋಽಭಿವೃದ್ಧಿಃ ಸರ್ವಾರ್ಥದರ್ಶನವಿಘಾತಕರೀ ದುರನ್ತಾ ।
ತಾವತ್ಕ್ಷಣಂ ತವ ವಿಲೋಚನರೂಪಸೂರ್ಯತೇಜಃ ಪ್ರಸಾರಯ ಮಯೀಶ್ವರ ದೀನಬನ್ಧೋ ॥ 1.38 ॥

ಹೇ ರುದ್ರ ಹೇ ಮಹಿತ ಹೇ ಪರಮೇಶ ಶಮ್ಭೋ
ಹೇ ಶರ್ವ ಹೇ ಗಿರಿಶ ಹೇ ಶಿವ ಹೇ ಸ್ವಯಮ್ಭೋ ।
ಹೇ ದೇವ ಹೇ ಪಶುಪತೇ ಕರುಣಾರ್ದ್ರಚಿತ್ತ
ಗನ್ತುಮ್ಮಮಾಕ್ಷಿಪಥಮೇಷ ಕಥಂ ವಿಲಮ್ಬಃ ॥ 1.39 ॥

ಕಿಮಿದಮುದಿತಂ ವಾರಂ ವಾರಂ ತ್ರಿಲೋಕಧುರನ್ಧರಂ
ಮದನಮಥನಮ್ಮಾಯಾತೀತಮ್ಮದನ್ತರವರ್ತಿನಮ್ ।
ಯಮನಿಯಮನಂ ಕಾರುಣ್ಯಾಮ್ಭೋನಿಧಿಂ ಪರಮೇಶ್ವರಂ
ಬಹು ರಸನಯಾ ಸ್ತುತ್ವಾ ಕರ್ತುಂ ಪ್ರಸನ್ನತರಂ ಯತೇ ॥ 1.40 ॥

ಹೇ ಶಮ್ಭೋ ಶಿವ ಹೇ ಮಹೇಶ್ವರ ವಿಭೋ ವಾರಾಣಸೀಶ ಪ್ರಭೋ
ಹೇ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಹೇ ಹಿಮಾದ್ರಿತನಯಾಪ್ರಾಣೇಶ ಹೇ ಶಂಕರ ।
ಹೇ ಕೈಲಾಸಗಿರೀಶ ಹೇ ಪಶುಪತೇ ಹೇ ಶೇಷಭೂಷಾದೃತೇ
ಹೇ ನನ್ದೀಶ್ವರವಾಹನಾಂಚಿತಗತೇ ಹೇ ದೇವದೇವೇಶ್ವರ ॥ 1.41 ॥

ಹೇ ಗೌರೀಕುಚಕುಮ್ಭಮರ್ದನಪಟೋ ಹೇ ಸರ್ವಲೋಕಪ್ರಭೋ
ಹೇ ಹೇರಮ್ಬಕುಮಾರನನ್ದನಗುರೋ ಹೇ ಚನ್ದ್ರಚೂಡಾಮಣೇ ।
ಹೇ ಗಂಗಾಧರ ಹೇ ಗಜಾಸುರರಿಪೋ ಹೇ ವೀರಭದ್ರಾಕೃತೇ
ಹೇ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಹೇ ಮಹಾಗಣಪತೇ ಹೇ ಪಂಚಬಾಣಾಪ್ರಿಯ ॥ 1.42 ॥

ಹೇ ಶ್ರೀಕಂಠ ಜನಾರ್ದನಪ್ರಿಯ ಗುರೋ ಹೇ ಭಕ್ತಚಿನ್ತಾಮಣೇ
ಹೇ ಸರ್ವಾಂಚಿತ ಸರ್ವಮಂಗಲತನೋ ಹೇ ಸತ್ಕೃಪಾವಾರಿಧೇ ।
ಹೇ ರುದ್ರಾಮಿತಭೂತನಾಯಕಪತೇ ಹೇ ವಿಷ್ಟಪಾಲಂಕೃತೇ
ಹೇ ಸರ್ವೇಶ ಸಮಸ್ತಸದ್ಗುಣನಿಧೇ ಹೇ ರಾಜರಾಜಪ್ರಿಯ ॥ 1.43 ॥

ಹೇ ವಿಷ್ಣ್ವಮೇಯಚರಣರಜರಂಗವಿಭೀಕರ ।
ಕರವಾಲಹತಾಮಿತ್ರ ಮಿತ್ರಕೋಟಿಸಮಪ್ರಭ ॥ 1.44 ॥

ವನ್ದಿತಾಮನ್ದಕುನ್ದಾರವಿನ್ದೇನ್ದುಸತ್ಸುನ್ದರಾನನ್ದಸನ್ದೋಹಕನ್ದಾಕೃತೇ
ಮನ್ದಮನ್ದಾರ್ಥಸಂಸಾರನಿನ್ದಾಮತೇ ಪಾಹಿ ಮಾಂ ಹೇ ವಿಭೋ ಪಾರ್ವತೀಶ ಪ್ರಭೋ ॥ 1.45 ॥

ಅತ್ರಿಗೋತ್ರಪ್ರಭೂಮಿತ್ರಚಿತ್ರಾಂಶುಸದ್ಗೋತ್ರನೇತ್ರತ್ರಯೀಪಾತ್ರಚಿತ್ರಾನನ ।
ಶತ್ರುವಿತ್ರಾಸಕೃಜ್ಜೈತ್ರಾಯಾತ್ರಾಸ್ಥಿತೇ ಪಾಹಿ ಮಾಂ ಹೇ ವಿಭೋ ಪಾರ್ವತೀಶ ಪ್ರಭೋ ॥ 1.46 ॥

ಚಂಡದೋರ್ದಂಡಪಿಂಡೀಕೃತೋದ್ದಂಡಸತ್ತುಂಡಶೌರ್ಯಪ್ರಚಂಡೇಭಗಂಡಸ್ಥಲ ।
ಕುಂಡಲಶ್ರೀಭಜತ್ಕುಂಡಲೀಶ ಪ್ರಭೋ ಪಾಹಿ ಮಾಂ ಹೇ ವಿಭೋ ಪಾರ್ವತೀಶ ಪ್ರಭೋ ॥ 1.47 ॥

ಭದ್ರರೌದ್ರಾಭಕದ್ರೂತನೂಜಾಧಿರಾಣ್ಮುದ್ರಿತಾಕ್ಷುದ್ರರುದ್ರಾಕ್ಷಮಾಲಾಧರ ।
ರುದ್ರ ಚಿದ್ರೂಪದೃಗ್ವೀರಭದ್ರಾಕೃತೇ ಪಾಹಿ ಮಾಂ ಹೇ ವಿಭೋ ಪಾರ್ವತೀಶ ಪ್ರಭೋ ॥ 1.48 ॥

ದುರ್ಗಮಸ್ವರ್ಗಮಾರ್ಗತ್ರಿಮಾರ್ಗಾಪವರ್ಗಪ್ರದಾನರ್ಗಲಾಂಚನ್ನಿಸರ್ಗಾಕರ ।
ಭರ್ಗಗರ್ಗಾದಿಮೌನೀಡ್ಯ ದುರ್ಗಾಪತೇ ಪಾಹಿ ಮಾಂ ಹೇ ವಿಭೋ ಪಾರ್ವತೀಶ ಪ್ರಭೋ ॥ 1.49 ॥

ತರುಣಾರುಣತುಲ್ಯಫಣಸ್ಥಮಣೀಘೃಣಿಮಂಡಿತಶೇಷಕಿರೀಟಧರ ।
ಶರಣಾಗತರಕ್ಷಣದಕ್ಷ ವಿಭೋ ಕರುಣಾಕರ ಶಂಕರ ಪಾಲಯ ಮಾಮ್ ॥ 1.50 ॥

ತ್ರಯೀನಿರ್ಮಾಣಚತುರಚತುರಾನನವನ್ದಿತ ।
ವನ್ದಿತಾಲಮ್ಬಿವಿಬುಧ ವಿಬುಧಪ್ರಥ ರಕ್ಷ ಮಾಮ್ ॥ 1.51 ॥

ಶಶಿಮಕುಟತಡಿದರುಣಜಟಮುಖಕೃಪೀಟ-
ಸ್ಫುಟನಿಟಲತಟಘಟಿತವಿಕಟಕಟುವಹ್ನೇ ।
ವಟವಿಟಪಿನಿಕಟಪಟುಚಟುಲನಟನಾತಿ
ಪ್ರಕಟಭಟಕುಟಿಲಪಟವಿಘಟನ ಶಮ್ಭೋ ॥ 1.52 ॥

ರುಚಿರವರನಿಚಯಮೃಗಮದರಚನಗೌರೀ-
ಕುಚಲಿಕುಚರುಚಿನಿಚಯಖಚಿತಶುಚಿಮೂರ್ತೇ ।
ಪ್ರಚುರತರಚತುರನಿಗಮವಚನಪಾಲೀ
ನಿಚಯಸುವಚನವಿಕಚವಿಮಲಗುಣ ಶಮ್ಭೋ ॥ 1.53 ॥

ಅದರದರಕರವಿಸರಪುರಹರಣಕೇಲೀ
ಸ್ಥಿರಮುರಹೃದಮರಧರಶರವರಶರಾಸ ।
ಸರಸಸುರನಿಕರಕರಸರಸಿರುಹಪೂಜಾ-
ಭರಭರಣಗುರುಶರಣಚರಣಯುಗ ಶಮ್ಭೋ ॥ 1.54 ॥

ಶೋಣಪ್ರಭಂ ಚರಣಮೇಕಮಹಂ ನಮಾಮಿ
ಶುಭ್ರಂ ವಿಲೋಚನಯುಗೇಕ್ಷಣನೀಲಮನ್ಯಮ್ ।
ಅನ್ಯೋನ್ಯಯೋಗಶಿವಯೋಃ ಶಶಿಪದ್ಮಯೋಶ್ಚ
ಯುಗ್ಮಂ ಕಲಂಕಮಧುಪಸ್ಫುಟಯೋಸ್ತಯೋಶ್ಚ ॥ 1.55 ॥

ಶ್ರೀಮದನನ್ತಭವ್ಯಗುಣಸೀಮಸಮಾದೃತದೇವತಾನತೇ
ಸೋಮಕಲಾವತಂಸ ಘನಸುನ್ದರ ಕನ್ಧರ ಬನ್ಧುರಾಕೃತೇ ।
ಕಾಮಿನಿಕಾಮಭೀಮ ನಿಜಕಾಮಿತದಾನಲಸನ್ಮಹಾಮತೇ
ಸಾಮಜಚರ್ಮಚೇಲ ಶಿವ ಶಂಕರ ಮಾಮವ ಪಾರ್ವತೀಪತೇ ॥ 1.56 ॥

ಸರ್ವಶರೀರಗಸ್ತ್ವಮಸಿ ಸರ್ವನಿಯಾಮಕ ಏಕ ಏವ ಸನ್
ಸರ್ವವಿದಾದಿದೇವ ಹರ ಸರ್ವದೃಗೀಶ್ವರ ಸರ್ವರಕ್ಷಿತಾ ।
ಸರ್ವಸಮಶ್ಚ ಮಾಮವತು ಸನ್ನತಮೇವಮುಪೇಕ್ಷಸೇ ಕಥಂ
ಶರ್ವ ಭವೋಗ್ರ ಭೀಮ ಶಿವ ಶಂಕರ ಮಾಮವ ಪಾರ್ವತೀಪತೇ ॥ 1.57 ॥

ಕರ್ಮ ತಥೇತಿ ಚೇದ್ವದಸಿ ಕಾಧಿಕತಾ ತವ ಸರ್ವತಃ ಪ್ರಭೋ
ಧರ್ಮರತಸ್ಯ ಸರ್ವಮಪಿ ಧರ್ಮತ ಏವ ಭವಾನ್ ಕಿಮನ್ತರಮ್ ।
ನಿರ್ಮಲಪುಣ್ಯಕರ್ಮ ಮಹನೀಯ ಕಥಂ ತ್ವದನುಗ್ರಹಂ ವಿನಾ
ಶರ್ಮ ದದಾಶು ದೇಹಿ ಶಿವ ಶಂಕರ ಮಾಮವ ಪಾರ್ವತೀಪತೇ ॥ 1.58 ॥

ಅನ್ಯಮನಾಥನಾಥ ಫಣಿಹಂಸಕಮಾನ ಗೃಹಾಣ ಮಾನಸೇ
ಧನ್ಯ ತಥಾ ನ ಬೋಧಯತಿ ತತ್ತ್ವಮಸೀತಿ ವಚಸ್ತ್ರಿಪಂಚತಮ್ ।
ಶೂನ್ಯಮಿದಂ ತ್ವಯಿ ಸ್ಫುರತಿ ಶುಕ್ತಿದಲೇ ರಜತಂ ಯಥಾರ್ಜುನಂ
ಸನ್ಯಸನಾದಿ ತಸ್ಯ ಶಿವ ಶಂಕರ ಮಾಮವ ಪಾರ್ವತೀಪತೇ ॥ 1.59 ॥

ಸನ್ಮಹನೀಯಮೀಶ ತವ ಸಾವಯವಂ ವಪುರೀಶ ಸಾಗಮಂ
ಚಿನ್ಮಯವಿಗ್ರಹಸ್ಯ ಪರಿಶೀಲನಮೀಶ್ವರ ಮೇ ಭವೇತ್ಕಥಮ್ ।
ತ್ವನ್ಮಯಭಾವನಾ ತು ಹೃದಿ ನಾಸ್ತಿ ಹಿ ನಾಸ್ತಿ ಹಿ ನಾಸ್ತಿ ನಾಸ್ತಿ ಮೇ
ಜನ್ಮ ನಿರರ್ಥಕಂ ಹಿ ಶಿವ ಶಂಕರ ಮಾಮವ ಪಾರ್ವತೀಪತೇ ॥ 1.60 ॥

ರೂಪಮವೇಕ್ಷಿತಂ ನ ತವ ರುದ್ರ ಮಯೇಹ ಕಥಾಪಿ ನ ಶ್ರುತಾ
ಧೂಪಸುವಾಸನಾಪಿ ಗಣತೋಷಣ ನೋ ಮಮ ನಾಸಿಕಾಂ ಗತಾ ।
ನಾಪಿ ಸುಪೀತಮೀಷದಪಿ ನಾಮಕಥಾಮೃತಮಂಘ್ರಿವಾರಿ ನ
ಸ್ಥಾಪಿತಮಾತ್ಮಮೂರ್ಧ್ನಿ ಶಿವ ಶಂಕರ ಮಾಮವ ಪಾರ್ವತೀಪತೇ ॥ 1.61 ॥

ಪಾದಯುಗಂ ಕದಾಚಿದಪಿ ಬಾಲತಯಾ ತವ ನಾರ್ಚಿತಂ ಮಯಾ
ವೇದಮಹಂ ನ ಶಾಸ್ತ್ರಮಪಿ ವೇದ್ಮಿ ತವೇಶ್ವರ ನ ಸ್ತುತಿಃ ಕೃತಾ ।
ವಾದರತೋಹಮಲ್ಪಗೃಹವಾಸನಯಾ ನಿತರಾಮಹರ್ನಿಶಂ
ಸಾದರಮಾಶು ವೀಕ್ಷ್ಯ ಶಿವ ಶಂಕರ ಮಾಮವ ಪಾರ್ವತೀಪತೇ ॥ 1.62 ॥

ಸ್ವರ್ಗನದೀಶಸಾಯಕ ನ ಜನ್ಮ ಭವಶ್ಚ ಮೃತಿಶ್ಚ ಸನ್ತಿ ತೇ
ದುರ್ಗಮಮೇಷು ತದ್ಬಹು ನ ದುಃಖಮಿದಂ ಭವತಾನುಭೂಯತೇ ।
ಭರ್ಗ ತದೇವಮೇಭಿರತಿಬಾಧಕಭಾವಮುಪೈಷಿ ನೋ ಧ್ರುವಂ
ಸರ್ಗಲಯಸ್ತಿತೀಶ ಶಿವ ಶಂಕರ ಮಾಮವ ಪಾರ್ವತೀಪತೇ ॥ 1.63 ॥

ಆಕೃತಿರೇವ ನಾಸ್ತಿ ತವ ಹಾ ಕಥಮೀಶ್ವರ ಭಾವಯಾಮ್ಯಹಂ
ಸ್ವೀಕೃತಹೇತಿಭೂತಿವಿಷಶೇಷಜಟಾವಿಕಪಾಲಮಾಲಿಕೇ ।
ಧೀಕೃತವಿಗ್ರಹೇ ವಿಷಮದೃಷ್ಟಿದಿಗಮ್ಬರಪಂಚವಕ್ತ್ರತಾ
ಸಾಕೃತಿ ಭೀತಿದಾ ಹಿ ಶಿವ ಶಂಕರ ಮಾಮವ ಪಾರ್ವತೀಪತೇ ॥ 1.64 ॥

ಪಾತ್ರತಯಾಹಮದ್ಯ ಪರಿಭಾವ್ಯ ಚ ದೀನದಯಾಲುತಾಂ ತವ
ಸ್ತೋತ್ರಮಹಂ ಕರೋಮಿ ಮಮ ದೋಷಗಣಂ ಪರಿಹೃತ್ಯ ಶಾಶ್ವತಮ್ ।
ಗೋತ್ರಭಿದಾದಿಕಾಮ್ಯವರ ಗೋಪತಿವಾಹ ವಿತೀರ್ಯ ತೇ ಪದಂ
ಶಾತ್ರವತೋಷಶೋಷ ಶಿವ ಶಂಕರ ಮಾಮವ ಪಾರ್ವತೀಪತೇ ॥ 1.65 ॥

ತ್ವಂ ಜನನೀ ಪಿತಾ ಚ ಮಮ ದೈವತಮೀಶ ಗುರುಸ್ಸಖೇಶಿತಾ
ತ್ವಂ ಜಗದೀಶ ಬನ್ಧುರಪಿ ವಸ್ತು ಚ ಮೂಲಧನಂ ಚ ಜೀವಿತಮ್ ।
ತ್ವಂ ಜಯ ಧಾಮ ಭೂಮ ಪರತತ್ತ್ವಮವೈಮಿ ನ ಕಿಂಚಿನಾಪರಂ
ತ್ವಂ ಜನಮೈಶಮಾಶು ಶಿವ ಶಂಕರ ಮಾಮವ ಪಾರ್ವತೀಪತೇ ॥ 1.66 ॥

ಜಯ ಜಯ ಹಾರಹಾರಿಶಶಿಚಾರುಶರೀರ ವಿಕಾಸಹಾಸಭೃತ್
ಜಯ ಜಯ ಶಾನ್ತ ದಾನ್ತ ವಸುಚನ್ದ್ರರವೀಕ್ಷಣ ನಿತ್ಯನೃತ್ಯಕೃತ್ ।
ಜಯ ಜಯ ಚಂಡದಂಡಧರಶಾಸನ ಸನ್ತತಭಕ್ತಸಕ್ತಹೃತ್
ಜಯ ಜಯ ಶೇಷಭೂಷ ಶಿವ ಶಂಕರ ಮಾಮವ ಪಾರ್ವತೀಪತೇ ॥ 1.67 ॥

ಸ್ಥೂಲಾತ್ ಸ್ಥೂಲತಮಮುರುಜ್ಞಾನಿಹಿತಂ ಸೂಕ್ಷ್ಮತಮಮಹೋ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾತ್ ।
ರೂಪಂ ತಾವಕಮತುಲಂ ಜ್ಞಾತುಂ ಮೇ ಭವತಿ ನೇಶ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಮ್ ॥ 1.68 ॥

ಗೌರೀಮನೋಹರಂ ದಿವ್ಯಸುನ್ದರಂ ತವ ವಿಗ್ರಹಮ್ ।
ಭಕ್ತಾನುಗ್ರಾಹಕಂ ಶಮ್ಭೋ ದೃಷ್ಟ್ವಾಹಂ ಸ್ತೋತುಮುತ್ಸಹೇ ॥ 1.69 ॥

ತ್ವತ್ಸೌಭಾಗ್ಯಂ ತ್ವದ್ದಯಾಂ ತ್ವದ್ವಿಲಾಸಾನ್
ತ್ವತ್ಸಾಮರ್ಥ್ಯಂ ತ್ವದ್ವಿಭೂತಿಂ ತ್ವದೀಕ್ಷಾಮ್ ।
ತ್ವದ್ವಿದ್ಯಾಶ್ಚ ತ್ವತ್ಪದಂ ತ್ವಚ್ಛರೀರಂ
ತತ್ತ್ವಂ ಶಮ್ಭೋ ವರ್ಣಿತುಂ ಕಸ್ಸಮರ್ಥಃ ॥ 1.70 ॥

ಅಂಗಮ್ಮೌಕ್ತಿಕರಾಶಿಮಂಜಿಮಮಹೋದಾರಂ ಶಿರಶ್ಚನ್ದ್ರಮಃ
ಕೋಟೀರಂ ನಿಟಲಮ್ಮನೋಭವದವಜ್ವಾಲಾಕರಾಲಾಗ್ನಿಯುಕ್ ।
ವಕ್ತ್ರಂ ತೇ ಶಿವ ಮನ್ದಹಾಸಕಲಿತಂ ಗ್ರೀವಂ ವಿನೀಲಪ್ರಭಂ
ಚೇತೋ ದೀನದಯಾಪರಂ ಪರಮಿದಂ ರೂಪಂ ಹೃದಿ ಸ್ತಾನ್ನು ಮೇ ॥ 1.71 ॥

ವ್ಯೋಮಕೇಶಾಃ ಸುಧಾಸೂತಿಃ ಕಿರೀಟಂ ಸ್ರಕ್ಸುರಾಪಗಾ ।
ತಾರಾ ಪುಷ್ಪಾಣಿ ಭೋಃ ಶಮ್ಭೋ ತವ ಶ್ಲಾಘ್ಯತರಂ ಶಿರಃ ॥ 1.72 ॥

ಹಸ್ತೌ ವಿನಿರ್ಮಿತಶಿವಾಘನಕೇಶಹಸ್ತೌ
ಪಾದೌ ಪವಿತ್ರತಮಹಾರಜತಾದ್ರಿಪಾದೌ ।
ವಾಚಃ ಸ್ಫುಟಂ ರಚಿತಬನ್ಧುರಪೂರ್ವವಾಚೋ-
ವೃತ್ತಿರ್ಮಹೇಶ ತವ ಸಮ್ಭೃತಲೋಕವೃತ್ತಿಃ ॥ 1.73 ॥

ದೇಹೇಽರ್ಜುನಂ ಕಂಠತಲೇ ಚ ಕೃಷ್ಣಂ ಲಲಾಟಮಧ್ಯೇ ಜ್ವಲನಂ ದೃಗನ್ತಃ ।
ಭಾಸ್ವಜ್ಜಟಾಲ್ಯಾಮರುಣಮ್ಮಹೇಶ ರೂಪಂ ತ್ವದೀಯಂ ಬಹುದೇವಚಿತ್ರಮ್ ॥ 1.74 ॥

ಚರಣಂ ಶರಣಂ ಭರಣಂ ಕರಣಂ ಹೃದಯಂ ಸದಯಂ ವದನಂ ಮದನಮ್ ।
ಅಲಿಕಂ ಫಲಿಕಂ ವಿಮಲಂ ಕಮಲಂ ತವ ಭೂತಪತೇ ಭವ ಭಾಸ್ವರತೇ ॥ 1.75 ॥

ಇದಮದ್ಭುತಮೀಶಾಖ್ಯಮವಿಜ್ಞೇಯಂ ಸುರಾಸುರೈಃ ।
ವೈರಾಗ್ಯೇ ಬಹುಭೋಗೇ ಚ ಸಮಂ ಸಮರಸಂ ಮಹಃ ॥ 1.76 ॥

ಕೈಲಾಸೇ ಪ್ರಮಥೈಃ ಸುರಾಸುರಯುತೈಃ ಸ್ವಸ್ವಸ್ತಿಕಂ ಸಾಂಜಲಿ-
ಪ್ರಸ್ಥಂ ಸ್ಥಾಪಿತರತ್ನಕಾಂಚನಮಹಾಸಿಂಹಾಸನೇ ಸಂಸ್ಥಿತಮ್ ।
ಅರ್ಧಾಂಗೇ ನಿಹಿತಾದ್ರಿರಾಜತನಯಾಂ ಸಾನನ್ದಮಿನ್ದುಪ್ರಭಂ
ತ್ವಾಂ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಹಿ ಭಜನ್ತಿ ಶಂಕರ ತಥಾ ತದ್ದ್ರಷ್ಟುಮತ್ಯುತ್ಸುಕಃ ॥ 1.77 ॥

ಕಾರುಣ್ಯಸೀಮ ಕಪಟಾಚರಣೈಕಸೀಮ
ವೈರಾಗ್ಯಸೀಮ ವನಿತಾದರಣೈಕಸೀಮ ।
ಆನನ್ದಸೀಮ ಜಗದಾಹರಣೈಕಸೀಮ
ಕೈವಲ್ಯಸೀಮ ಕಲಯೇ ಗಣಭಾಗ್ಯಸೀಮ ॥ 1.78 ॥

ಶ್ವೇತೋಚ್ಛಲದ್ಗಾಂಗತರಂಗಬಿನ್ದುಮುಕ್ತಾಸ್ರಗಾನದ್ಧಜಟಾಕಲಾಪಮ್ ।
ನಿರನ್ತರಂ ಚನ್ದ್ರಕಿರೀಟಶೋಭಿ ನಮಾಮಿ ಮಾಹೇಶ್ವಮುತ್ತಮಾಂಗಮ್ ॥ 1.79 ॥

ಭೂತಿತ್ರಿಪುಂಡ್ರಾಶ್ರಿತಫಾಲಭಾಗಂ ನೇತ್ರತ್ರಯೀರಂಜಿತಮಂಜುಶೋಭಮ್ ।
ಭಕ್ತಾವಲೀಲಾಲನಲೋಲಹಾಸಂ ಮಾಹೇಶ್ವರಂ ಪಂಚಮುಖಂ ನಮಾಮಿ ॥ 1.80 ॥

ತ್ರಿಶೂಲಪಾಶಾಂಕುಶಪಟ್ಟಿಪಾಸಿಗದಾಧನುರ್ಬಾಣಧರಂ ನತಾನಾಮ್ ।
ಅಭೀತಿದಂ ಕುಂಡಲಿಕಂಕಣಾಢ್ಯಾಂ ಮಾಹೇಶ್ವರಂ ಹಸ್ತಚಯಂ ಭಜೇಽಹಮ್ ॥ 1.81 ॥

See Also  Sri Ganesha Ashtottara Shatanama Stotram In Kannada

ಸಮಸ್ತಸುರಪೂಜಿತೇ ಸ್ವರಬಲಾಭಿನೀರಾಜಿತೇ
ವಿಭೂತಿಭರಭಾಸಿತೇ ವಿಮಲಪುಷ್ಪಸಂವಾಸಿತೇ ।
ಭುಜಂಗಪತಿನೂಪುರೇ ಬುಧಜನಾವನಶ್ರೀಪರೇ
ಮಹಾಮಹಿಮನೀ ಭಜೇ ಮನಸಿ ಶೈವಪಾದಾಮ್ಬುಜೇ ॥ 1.82 ॥

ಜಟಾವಲೀಚನ್ದ್ರಕಲಾಭ್ರಗಂಗಾಂ ಕಪಾಲಮಾಲಾಕಲಿಲೋತ್ತಮಾಂಗಾಮ್ ।
ದಿಗಮ್ಬರಾಂ ಪಂಚಮುಖೀಂ ತ್ರಿನೇತ್ರಾಂ ಶಿವಾಶ್ರಿತಾಂ ಶೈವತನುಂ ಭಜೇಽಹಮ್ ॥ 1.83 ॥

ಭೇರೀಮೃದಂಗಪಣವಾನಕತೂರ್ಯಶಂಖವೀಣಾರವೈಃ ಸಹ ಜಯಧ್ವನಿವೇಣುನಾದಃ ।
ಸಪ್ತಸ್ವರಾನುಗುಣಗಾನಮನೋಹರೋಽಯಂ ಕರ್ಣದ್ವಯಂ ಮಮ ಕದಾ ಸಮುಪೈತಿ ಶಮ್ಭೋ ॥ 1.84 ॥

ಶಿವಮಸ್ತೇನ್ದುರೇಖಯಾಶ್ಚನ್ದ್ರಿಕೇಯಂ ಸಮಾಗತಾ ।
ಸತ್ಯಂ ಯತೋ ನಿರಸ್ತಮ್ಮೇ ಬಾಹ್ಯಮಾಭ್ಯನ್ತರಂ ತಮಃ ॥ 1.85 ॥

ಸನ್ದೃಶ್ಯತೇಽಸೌ ವೃಷಭೋ ಧ್ವಜಾಗ್ರೇ ವಸನ್ಮಯಾ ಶೃಂಗಯುಗೇನ ಕೋಪಾತ್ ।
ವಕ್ರಸ್ವಭಾವಂ ಸದೃಶಂ ದ್ವಿಕೋಟಿಮರ್ಧೇನ್ದುಮಾಹನ್ತುಮಿವೋತ್ಪತನ್ ಖಮ್ ॥ 1.86 ॥

ಮುಕ್ತಿದ್ವಾರಸ್ತಮ್ಭಶುಮ್ಭದ್ವಿಷಾಣೋ ಲೀಲಾಚಾರಶ್ರೀಚತುರ್ವರ್ತಿತಾಂಘ್ರಿಃ ।
ಪ್ರಾಪ್ತೋಽಯಮ್ಮೇ ದೃಕ್ಪಥಮ್ಮನ್ದಗಾಮೀ ಬುಭ್ರಚ್ಛಮ್ಭುಂ ಶುಭ್ರದೇಹೋ ಮಹೋಕ್ಷಃ ॥ 1.87 ॥

ಮಯಿ ಸ್ಥಿತಂ ಶಮ್ಭುಮವೇಕ್ಷ್ಯ ತೂರ್ಣಮಾಗತ್ಯ ಧನ್ಯಾ ಭವತೇತಿ ಸಂಜ್ಞಾಮ್ ।
ಕುರ್ವನ್ನಿವಾಯಾತಿ ಪುರೋ ವೃಷೋಽಯಂ ಮುಹುರ್ಮುಹುಃ ಕಮ್ಪನತೋ ಮುಖಸ್ಯ ॥ 1.88 ॥

ಭಾತ್ಯಯಂ ವೃಷಭಃ ಶುಭ್ರಾಂ ಮಹತೀಂ ಕಕುದಂ ದಧತ್ ।
ಪ್ರೀತಯೇ ಪುರತಃ ಶಮ್ಭೋಃ ಕೈಲಾಸಾದ್ರಿಂ ವಹನ್ನಿವ ॥ 1.89 ॥

ಕಿಮಿದಂ ಯುಗಪಚ್ಚಿತ್ರಂ ಪುಷ್ಪವನ್ತಾವಿಹೋದಿತಾ ।
ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷೀಭವತಃ ಶಮ್ಭೋರಿಮೇ ನೇತ್ರೇ ಭವಿಷ್ಯತಃ ॥ 1.90 ॥

ಸಹಸ್ರಾಂಶುಸಹಸ್ರಾಣಾಂ ಪ್ರಕಾಶಕಮಿದಮ್ಮಹಃ ।
ಪ್ರಾರ್ಥಿತಃ ಸಮ್ಪ್ರತಿ ಶಿವಃ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತ್ವಂ ಗತೋ ಮಮ ॥ 1.91 ॥

ರೋಮಾಂಚಿತಂ ಸರ್ವಮಿದಂ ಶರೀರಂ ಸಾನನ್ದಬಾಷ್ಪೇ ನಯನೇ ಮನೋಽನು ।
ವಿಕಾಸಿ ಕಾಯಮ್ಮಹದಾಶು ಜಾತಂ ಶಿವಸ್ಯ ಸನ್ದರ್ಶನತೋ ಮಮಾಹೋ ॥ 1.92 ॥

ಅನೇಕಜನ್ಮಾರ್ಜಿತಪಾತಕಾನಿ ದಗ್ಧಾನಿ ಮೇ ದರ್ಶನತಃ ಶಿವಸ್ಯ ।
ನೇದಂ ವಿಚಿತ್ರಂ ಶಿವದರ್ಶನೇನ ಕಾಮೋ ಹಿ ದಗ್ಧೋಽಖಿಲದುಷ್ಪ್ರಧರ್ಷಃ ॥ 1.93 ॥

ಅಹೋ ಭಾಗ್ಯಮಹೋ ಭಾಗ್ಯಮ್ಮಹದೀಶ್ವರದರ್ಶನಾತ್ ।
ಕೃತಾರ್ಥೋಽಹಂ ಕೃತಾರ್ಥೋಽಹಂ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯೇಽಪಿ ನ ಸಂಶ್ಯಃ ॥ 1.94 ॥

ನಮಸ್ಕರೋಮ್ಯಹಮಿದಂ ಕಾಯೇನ ಮನಸಾ ಗಿರಾ ।
ಆನನ್ದೈಕರಸಂ ದೇವಂ ಭಕ್ತಾನುಗ್ರಹಣಂ ಶಿವಮ್ ॥ 1.95 ॥

ನಮಃ ಪರಮಕಲ್ಯಾಣದಾಯಿನೇ ಹತಮಾಯಿನೇ ।
ಹಿಮಾಲಚಲತನೂಜಾತಾ ರಾಗಿಣೇಽತಿವಿರಾಗಿಣೇ ॥ 1.96 ॥

ನಮಃ ಕುನ್ದೇನ್ದುಧವಲಮೂರ್ತಯೇ ಭವ್ಯಕೀರ್ತಯೇ ।
ನಿರಸ್ತಭಕ್ತಸಂಸಾರನೀತಯೇಽನೇಕಭೂತಯೇ ॥ 1.97 ॥

ಭಾರತೀಶ್ರೀಶಚೀಮುಖ್ಯಸೌರಕಾನ್ತಾರ್ಚಿತಾಂಘ್ರಯೇ ।
ವಾರಾಣಸೀಪುರಾಧೀಶ ಸಾರಾಚಾರಾಯ ತೇ ನಮಃ ॥ 1.98 ॥

ನಮೋ ವೇದಸ್ವರೂಪಾಯ ಗುಣತ್ರಯವಿಭಾಗಿನೇ ।
ಲೋಕಕರ್ತ್ರೇ ಲೋಕಭರ್ತ್ರೇ ಲೋಕಹರ್ತ್ರೇ ಚ ತೇ ನಮಃ ॥ 1.99 ॥

ನಮಸ್ತೇ ಪಾರ್ವತೀನಾಥ ನಮಸ್ತೇ ವೃಷಭಧ್ವಜ ।
ನಮಸ್ತೇ ಪರಮೇಶಾನ ನಮಸ್ತೇ ನನ್ದಿವಾಹನ ॥ 1.100 ॥

ನಮಸ್ತೇ ನಮಸ್ತೇ ಮಹಾದೇವಶಮ್ಭೋ
ನಮಸ್ತೇ ನಮಸ್ತೇ ಪರೇಶ ಸ್ವಯಮ್ಭೋ ।
ನಮಸ್ತೇ ನಮಸ್ತೇಶಿರಸ್ಸೌರಸಿನ್ಧೋ
ನಮಸ್ತೇ ನಮಸ್ತೇ ತ್ರಿಲೋಕೈಕಬನ್ಧೋ ॥ 1.101 ॥

ಶ್ರೀಕರೀ ಪಠತಾಮೇಷಾ ಶಿವಕರ್ಣಾಮೃತಸ್ತುತಿಃ ।
ಶಿವಾನನ್ದಕರೀ ನಿತ್ಯಂ ಭೂಯಾದಾಚನ್ದ್ರತಾರಕಮ್ ॥ 1.102 ॥

2। ದ್ವಿತೀಯೋಽಧ್ಯಾಯಃ ।
ಘನಮಧುಮಧುರೋಕ್ತಿಸ್ಯನ್ದಮಾನನ್ದಕನ್ದಂ
ವರಗುಣಮಣಿವೃನ್ದಂ ವನ್ದ್ಯಮೋಜಃ ಪುರಾರೇಃ ।
ಭಜತು ನಿಜಜನಾರ್ತ್ರೇರ್ಭೇಷಕೃದ್ರೋಷದೋಷ-
ದ್ವಿಷದತಿಮತಿಯೋಷಾಭೂಷಿತಂ ಭಾಷಿತಮ್ಮೇ ॥ 2.1 ॥

ಯದ್ವೀಕ್ಷ್ಯಾಮೃತಮಿತ್ಯಮರ್ತ್ಯವನಿತಾಃ ಪಾತುಂ ಯತನ್ತೇ ಮುದಾ
ಯಜ್ಜ್ಯೋತ್ಸ್ನೇತಿ ಚಕೋರಿಕಾತತಿರತಿಪ್ರೇಮ್ಣಾಭಿಧಾವತ್ಯಲಮ್ ।
ಯತ್ಕ್ಷೀರಾಮ್ಬುಧಿರಿತ್ಯನಂಗಜನನೀ ಸನ್ತೋಷತಃ ಪ್ರೇಕ್ಷತೇ
ತತ್ತೇಜಃ ಪುರಮರ್ದನಸ್ಯ ಧವಲಂ ಪಾಯಾತ್ ಸದಾ ಸಾಧು ಮಾಮ್ ॥ 2.2 ॥

ಸ್ವೋದ್ವಾಹಾರ್ಥಂ ದೃಢಮತಿಜಲೇ ಶೀತಲೇ ಕಂಠದಘ್ನೇ
ಕುರ್ವನ್ತ್ಯಾಃ ಸ್ವಮ್ಪ್ರತಿ ಬಹು ತಪಃ ಶೈಲಜಾಯಾಸ್ತದಾ ನು ।
ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಃ ಸನ್ ಪರಿಧೃಕರಃಸಸ್ಮಿತಃ ಕಾನ್ತಯಾಲಂ
ಪ್ರೀತಸ್ಫೀತಂ ಚಕಿತಚಕಿತಂ ಪ್ರೇಕ್ಷಿತೋ ನಃ ಶಿವೋಽವ್ಯಾತ್ ॥ 2.3 ॥

ಯದಂಗಮಚ್ಚಂ ಗಿರಿಜೋತ್ಪಲವಿಚ್ಛವಿರ್ವಿಲೋಚನಾಲೋಕನಸಮ್ಪ್ರಕೀರ್ಣಮ್ ।
ಸ್ಫುಟೋತ್ಪಲಂ ಗಾಂಗಮಿವ ಸ್ಮ ಭಾತಿ ಸ್ರೋತಸ್ಸ ಪಾಯಾತ್ ಸತತಂ ಶಿವೋ ನಃ ॥ 2.4 ॥

ಬುದ್ಧೇ ಶುದ್ಧೇ ಜನನಿ ಭವತೀಂ ದುಷ್ಟಭೋಗಾನುಷಕ್ತಾಂ
ಕುರ್ವೇ ಸರ್ವೇಷ್ವಹಮನಿತರಂ ವಕ್ರಕರ್ಮಾ ದುರಾತ್ಮಾ ।
ತತ್ತ್ವಂ ಕ್ಷೇಮಂ ಕಲಯ ಕುಶಲೇ ನ ಧ್ರುವಂ ನಾನ್ಯಸಕ್ತಾ
ನಿತ್ಯಂ ಸ್ಥಿತ್ವಾ ಚರಣಯುಗಲೇ ಯೋಗರೂಪಸ್ಯ ಶಮ್ಭೋಃ ॥ 2.5 ॥

ತತ್ತನ್ಮನ್ತ್ರೈರ್ನಿಗಮವಿದಿತೈರ್ವಾಯುನಾಪೂರ್ಯ ನಾಸಾನ್
ಸಂರುನ್ದನ್ತಂ ಸವಿಧಚರಮಾರೇಚನಾದಂಗುಲೀಭಿಃ ।
ಯೋಗೇ ಮಾರ್ಗಾನ್ನಿಭೃತನಯನಂ ಬದ್ಧಪದ್ಮಾಸನಾಂಘ್ರಿಂ
ಸೇವೇ ಭಾವೇ ಹಿಮಗಿರಿತಟೇ ತಂ ತಪಸ್ಯನ್ತಮೀಶಮ್ ॥ 2.6 ॥

ನಿತ್ಯಂ ನಿತ್ಯಂ ನಿಗಮವಚನೈರ್ಧರ್ಮನರ್ಮಾಣಿ ಸಾಂಗಂ
ಕೈಲಾಸಾದ್ರೌ ಘನಮುನಿವರೈರ್ವಾದಯನ್ತಂ ವಸನ್ತಮ್ ।
ತತ್ತ್ವಾರ್ಥಂ ಪ್ರಾಗ್ವಚನಶಿರಸಾಂ ತಂ ತ್ರಯಾಣಾಂ ಪುರಾಣಾಂ
ಹರ್ತಾರಮ್ಮಾನಸ ಭಜ ಸದಾ ಶೈಲಜಾಪ್ರಾಣನಾಥಮ್ ॥ 2.7 ॥

ಮಸ್ತನ್ಯಸ್ತಾತುಲಿತವಿಲಸಚ್ಚನ್ದ್ರರೇಖಾವತಂಸೋ
ಹೇಮಾಭಾಭಿರ್ವಿಹಿತಮಹಿತಶ್ರೀಜಟಾಭಿಸ್ತಟಿದ್ಭಿಃ ।
ಕುರ್ವನ್ ಸರ್ವಾನಗಣಿತಫಲಾನ್ ಹಂಸಸನ್ತೋಷಕಾರೀ
ವಾರಂ ವಾರಂ ಹೃದಯಮಯತೇ ಮೇ ಶರತ್ಕಾಲಮೇಘಃ ॥ 2.8 ॥

ಯಸ್ಮಿನ್ ಸರ್ವಾಧಿಕಬಹುಗುಣೈರ್ವಂಚಯಿತ್ವಾ ಮನಸ್ಸ್ವಂ
ಹೃತ್ವಾನ್ತರ್ಧಿಂ ಗತವತಿ ತಪೋವೈಭವೇನ ಸ್ವದೇಶಮ್ ।
ಪ್ರತ್ಯಾಕೃಷ್ಯಾಹರದಗಸುತಾ ಯನ್ಮನಃಸಾರ್ಧದೇಹಂ
ಯಾವಜ್ಜೀವಂ ಸರಸಮವತಾನ್ನೋ ಮಹೇಶಃ ಸ ನಿತ್ಯಮ್ ॥ 2.9 ॥

ಕೈಲಾಸಾದ್ರೌ ವನವಿಹರಣೇ ಹಾಸತೋ ವಂಚನಾರ್ಥಂ
ವೃಕ್ಷಸ್ಕನ್ಧಾನ್ತರಿತವಪುಷಂ ಧೀರಮಾರಾದದೃಷ್ಟ್ವಾ ।
ಯಃ ಪೌರಸ್ತ್ಯೇ ಸಿತಮಣಿತಟೇ ವಿಸ್ಮಿತಾಂ ಪಾರ್ವತೀಂ ದ್ರಾಗ್
ಆಲಿಂಗನ್ ಮಾಂ ಸ ಪರಮಶಿವಃ ಪಾತು ಮಾಯಾವಿಲಾಸೀ ॥ 2.10 ॥

ಭವತು ಮಮ ಭವಿಷ್ಯಜ್ಜನ್ಮ ಕೈಲಾಸಭೂಮೀ-
ಧರತಟವಸುಧಾಯಾಂ ಬಿಲ್ವರೂಪೇಣ ಪತ್ರಮ್ ।
ಯದಿ ವಿನಿಹಿತಮೇಕಂ ಜಾತು ಕೇನಾಪಿ ಶಮ್ಭೋಃ
ಸರಸಪದಯುಗೇ ವಾ ಶೇಷಭಾಗ್ಯಂ ಭಜೇಯಮ್ ॥ 2.11 ॥

ಕಥಯ ಕಥಯ ಜಿಹ್ವೇ ಕಾಮದೇ ಮೇ ತ್ರಿಸನ್ಧ್ಯಂ
ರವಿಶಶಿಶಿಖಿನೇತ್ರಂ ರಾಜರಾಜಸ್ಯ ಮಿತ್ರಮ್ ।
ಪ್ರಮಥನಿವಹಪಾಲಂ ಪಾರ್ವತೀಭಾಗ್ಯಜಾಲಂ
ಗುರುತರರುಚಿಮಲ್ಲೀಗುಚ್ಛಸಚ್ಛಾಯಮೀಶಮ್ ॥ 2.12 ॥

ಅಯಿ ಭುಜಗಪತೇ ತ್ವಂ ವರ್ತಸೇ ಕರ್ಣಮೂಲೇ
ನಿರತಮಪಿ ಸಹಸ್ರಂ ಸನ್ತಿ ವಕ್ತ್ರಾಣಿ ಸನ್ತಿ ।
ಭವತಿ ಚ ತವ ಸದ್ವಾಕ್ಚಾತುರೀ ತೇವ ಯಾಚೇ
ಬಹು ವದ ಸಮಯೇ ಮೇ ಪ್ರಾರ್ಥನಾಂ ಸಾಧು ಶಮ್ಭೋಃ ॥ 2.13 ॥

ವಿಹಿತರಜತಶೈಲಂ ವೇದಜಾಲೈಕಮೂಲಂ
ಮದನಮಥನಶೀಲಂ ಮಸ್ತಕಾಂಚತ್ ಕಪಾಲಮ್ ।
ಅನಲರುಚಿರಫಾಲಂ ಹಸ್ತಭಾಸ್ವತ್ ತ್ರಿಶೂಲಂ
ಸುರನುತಗುಣಜಾಲಂ ಸ್ತೌಮಿ ಗೌರೀವಿಲೋಲಮ್ ॥ 2.14 ॥

ಪುರಜಯಘನಯೋಧಂ ಪೂರಿತಾನನ್ದಬೋಧಂ
ಘಟಿತಯಮನಿರೋಧಂ ಖಂಡಿತಾರಾತಿಯೂಥಮ್ ।
ಮದಸುಹೃದಪರಾಧಂ ಮನ್ದಬುದ್ಧೇರಗಾಧಂ
ಭಜ ಹುತವಹಬಾಧಂ ಪಾರ್ವತೀಪ್ರಾಣನಾಥಮ್ ॥ 2.15 ॥

ರುಚಿರಕಂಠವಿಕುಂಠಿತಮೇಘಭಂ
ಸ್ಫಟಿಕಕಾನ್ತಿಕೃತಾಗ್ರಹವಿಗ್ರಹಮ್ ।
ಪ್ರಣವನಾದಸಮೋದಭರಾದರಂ
ಕಮಪಿ ಯೋಗಿವರೇಣ್ಯಮುಪಾಸ್ಮಹೇ ॥ 2.16 ॥

ಸ್ವಕರೇ ವಿನಿಧಾಯ ಪುಸ್ತಕಂ ಸ್ವಂ
ಘನಶಿಷ್ಯಪ್ರಕರಾಯ ಸರ್ವವಿದ್ಯಾಃ ।
ಗುರುರಾದಿಶತಿ ಸ್ಫುಟಮ್ಮಹೇಶೋ
ವಟಮೂಲೇ ವಟುಯುಕ್ತಬೋಧಶಾಲೀ ॥ 2.17 ॥

ಭುವನಾವನಶಾಲಿಯೋಗಿವೇಷಂ
ಭುಜಗಾಧೀಶ್ವರಭೂಷಣಾತತಾಂಗಮ್ ।
ಭಜತಾದ್ ಭಜತಾಂ ಶುಭಪ್ರದಮ್ಮೇ
ಹೃದಯಂ ಹೀರಪಟೀರಹಾರಿತೇಜಃ ॥ 2.18 ॥

ಅಯಮಾತ್ತವಿಷಸ್ತು ರಕ್ಷಣಾರ್ಥಂ ಭಯಮಾಪನ್ನಮವೇಕ್ಷ್ಯ ವಿಷ್ಟಸೌಘಮ್ ।
ವಯಮಾಶು ಭಜಾಮ ದೇವದೇವಂ ಜಯಮಾನನ್ದಭರಂ ಚ ಕಿಂ ನ ದದ್ಯಾತ್ ॥ 2.19 ॥

ನಿಟಲಸ್ಫುಟಭಾಸಿತತ್ರಿಪುಂಡ್ರಂ
ಕಟಿಮಧ್ಯೇ ಘಟಿತಾಹಿಯೋಗಪಟ್ಟಮ್ ।
ಹೃದಯೇ ಪರಿಭಾವಿತಸ್ವರೂಪಂ
ಹೃದಯೇ ಭಾವಯ ಭಾವಭಾವದಾವಮ್ ॥ 2.20 ॥

ಕೋಽಪಿ ಪ್ರಕಾಮಗರಿಮಾಶು ಸ ಧಾಮ ಭೂಮಾ-
ರಾಮಾಭಿರಾಮವಪುರಾದರಣೀಯಮೇವ ।
ಯೋ ಭಾಸ್ಕರೇ ಶಶಿನಿ ಚ ಪ್ರಣವೇ ಚ ನಿತ್ಯಂ
ಗೌರೀಮನಃಸರಸಿಜೇ ಚ ಚಕಾಸ್ತಿ ಭೂಯಃ ॥ 2.21 ॥

ತಂ ಮಲ್ಲಿಕಾಸುಮಸಮಾನವಿಭಾಸಮಾನಂ
ಸಾರಂಗಪಾಣಿಮಣಿಮಾದಿವಿರಾಜಮಾನಮ್ ।
ಮುಕ್ತಾಪ್ರವಾಲಪರಿಪೂರಣಚಾರುಭದ್ರ-
ರುದ್ರಾಕ್ಷಮಾಲಿಕಮಹಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ರುದ್ರಮ್ ॥ 2.22 ॥

ನೋ ವೈಷ್ಣವಮ್ಮತಮವೈಮಿ ನ ಚಾಪಿ ಶೈವಂ
ನೋ ಸೌರಮನ್ತ್ರವಿದಿತಂ ನ ತು ಮನ್ತ್ರಜಾಲಮ್ ।
ಶಂಕಾ ತಥಾಪಿ ನ ಹಿ ಶಂಕರಪಾದಪದ್ಮೇ
ಸಂಚಾರಮೇತಿ ಮಮ ಮಾನಸಚಂಚರೀಕಃ ॥ 2.23 ॥

ಗೌರೀ ಕರೋತು ಶುಭಮೀಶವಿಲೋಲದೃಷ್ಟಿ-
ಮಧ್ಯೇ ದಧತ್ಯತುಲಕಾಂಚನಕಂಠಮಾಲಾಮ್ ।
ತದ್ದೃಗ್ರಸಾನನುಭವನ್ ಪ್ರಣಮನ್ತಮಿನ್ದ್ರಂ
ಕಿಂ ಕ್ಷೇಮಮಮ್ಬುಜಭವೇತಿ ವದನ್ ಶಿವೋಽಪಿ ॥ 2.24 ॥

ಕರ್ಪೂರಪೂರಧವಲಾಧಿಕಚಾರುದೇಹಂ
ಕಸ್ತೂರಿಕಾಭ್ರಮರವಿಭ್ರಮಕಾರಿಕಂಠಮ್ ।
ಕಲ್ಯಾಣಭೂಧರನಿವಾಸವಿಭಾಸಮಾನಂ
ಕನ್ದರ್ಪವೈರಿಣಮಹಂ ಕಲಯಾಮಿ ನಿತ್ಯಮ್ ॥ 2.25 ॥

ಯೋಽನ್ತೇಽತಿವೃದ್ಧಿಮನಯಜ್ಜಲಧೀನ್ ಪಯೋಧಿ-
ರ್ಯಸ್ಯೇಷುಧಿಃ ಶಿರಸಿ ದೇವನದೀ ಚ ಮೂರ್ತಿಃ ।
ಆಪೋಽಭಿಷಿಂಚತಿ ಜನೋಽಧರಧೀರ್ವಿಚಿತ್ರಂ
ತಂ ನಾರಿಕೇಲಪಯಸಾ ಕಲಶೀಜಲೇನ ॥ 2.26 ॥

ಶೈವಮ್ಮತಮ್ಮಮ ತು ವೈಷ್ಣವಮಪ್ಯಭೀಷ್ಟಂ
ಸರ್ವೇಷು ದೈವತಪದೇಷು ಸಮತ್ವಬುದ್ಧೇಃ ।
ಸತ್ಯಂ ತಥಾಪಿ ಕರುಣಾಮೃದು ಶಂಕರಸ್ಯ
ಸರ್ವೇಶ್ವರಸ್ಯ ಪದಮೇತಿ ಸದಾ ಮನೋ ಮೇ ॥ 2.27 ॥

ಮಮ ವಚನಮಿದಂ ಗೃಹಾಣ ಸತ್ಯಂ
ದುರಧಿಗಮೋಪನಿಷದ್ವಿಚಾರತಃ ಕಿಮ್ ।
ಕ್ಷಿತಿಭೃತಿ ರಚಯನ್ನಿತಾನ್ತಮಾಯಾಂ
ಪರಮಶಿವೋ ದೃಢಜಿಷ್ಣುಬಾಹುಬನ್ಧಃ ॥ 2.28 ॥

ಮೂರ್ಧರಾಜಿತತರೈನ್ದವಖಂಡೋ
ಮರ್ದಿತಾತತಘನಾಹಿತಷಂಡಃ ।
ದೈವತಂ ಹಿ ಯಮಶಾಸನಚಂಡಃ
ಶಂಕರೋ ಮಮ ಕೃತೇ ಯಮದಂಡಃ ॥ 2.29 ॥

ಶ್ರೋತ್ರಕುಂಡಲಿತಕುಂಡಲೀಟ್ಫಣಾ ರತ್ನನೂತ್ನರುಚಿಗಂಡಮಂಡಲಮ್ ।
ಸನ್ಮತಂ ಸಕಲಲೋಕನಾಯಕಂ ಸಾಮ್ಬಮೂರ್ತಿಮನಿಶಂ ಭಜಾಮಹೇ ॥ 2.30 ॥

ಸ್ವೇಷಾಂ ದುರನ್ತಭವಬನ್ಧನದುಃಖಶಾನ್ತ್ಯೈ ಸೂಕ್ಷ್ಮೇ ಮನಸ್ಯತಿದೃಢಮ್ಮುನಯೋ ಬಬನ್ಧುಃ ।
ಸರ್ವೇಶ್ವರಂ ದೃಢಶಮಾದಿಗುಣೈರ್ವಿಚಿತ್ರಂ ತತ್ತುಲ್ಯಕಷ್ಟಮಪಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮತರಸ್ಯ ನಾಸೀತ್ ॥ 2.31 ॥

ಯೋಗೀಶ್ವರಃ ಕೋಽಪಿ ದಿಗಮ್ಬರಃ ಸನ್ ಜಟಾಧರಃ ಸರ್ವವಿದಸ್ತಿ ಶೈಲೇ ।
ತದ್ದರ್ಶನೇ ಚೇತನಶಕ್ತಿರಸ್ತಿ ನಿವೃತ್ತಿಮೇವೈಷ್ಯತಿ ದೇಹಕಷ್ಟಮ್ ॥ 2.32 ॥

ನ ಯಾತ ಹೇ ತೀರ್ಥಚರಾಃ ಕದಾಚಿತ್ ತಪೋವನಂ ದುರ್ಗಮಮರ್ಜುನಸ್ಯ ।
ಮಾಯಾಕಿರಾತಃ ಖಲು ತತ್ರ ಕಶ್ಚಿದ್ ದೃಷ್ಟಸ್ತನುಚ್ಛೇದಮರಂ ಕರೋತಿ ॥ 2.33 ॥

ಕೈಲಾಸಭೂಮಿಭೃತಿಮನ್ದರಶೈಲಮೂರ್ಧ್ನಿ ಸ್ಯಾದ್ಗನ್ಧಮಾದನಗಿರೌ ಹಿಮವತ್ತಟೀಷು ।
ವೇದೇಷು ವೇದಶಿಖರೇಷು ಚ ದೈವತಮ್ಮೇ ಗೌರ್ಯರ್ಧದಕ್ಷಿಣತನೌ ನಿಜಭಕ್ತಚಿತ್ತೇ ॥ 2.34 ॥

ಗಿರೀಶಕಾಲ್ಯೋಶ್ಚ ಸಿತಾಸಿತಾಭಶರೀರಯೋಃ ಸಂಗತಿರರ್ಥಯೋರ್ಮೇ ।
ಸ್ವಾನ್ತೇಽಸ್ತು ಗಂಗಾಯಮುನಾತಟಿನ್ಯೋರ್ಯಾ ಸಂಗತಿರ್ವೇತಿ ವಿರಾಜಮಾನಾ ॥ 2.35 ॥

ಕರ್ಪೂರಪೂರಪ್ರಭಮಿನ್ದ್ರನೀಲವಿನೀಲಕಂಠಂ ವಪುರೀಶ್ವರಸ್ಯ ।
ಸುವರ್ಣಸಂಕಾಶಜಟಾಪ್ರಯೋಗೀ ನದೀತ್ರಯೀಸಂಗತಿಭಾಸಿ ನೋಽವ್ಯಾತ್ ॥ 2.36 ॥

ರತ್ನಸಿಂಹಾಸನೇ ಸ್ವಾಂ ನಿವೇಶ್ಯ ಪ್ರಿಯಾಂ ಭೂಷಣೈರ್ಭೂಷಿತಾಂ ತಾಂ ಭವಾನೀಂ ಪುರಃ ।
ಕಾಮಮುದ್ಯನ್ಮುಖಶ್ರೀಃ ಪ್ರದೋಷೋತ್ಸವೇ ಸನ್ನನರ್ತ ಸ್ವಯಂ ಶ್ರೀಭವಾನೀಪತಿಃ ॥ 2.37 ॥

ತಾಪಸಾನ್ ತಾಪಸಾನ್ನನ್ತರಾ ದೇವತಾ ದೇವತಾ ದೇವತಾಶ್ಚಾನ್ತರಾ ತಾಪಸಾಃ ।
ಏವಮಾದೃತ್ಯ ವಾಗೀಶ್ವರಾದಿಸ್ಥಿತೌ ಸನ್ನನರ್ತ ಸ್ವಯಂ ಶ್ರೀಭವಾನೀಪತಿಃ ॥ 2.38 ॥

ಕುಮ್ಭಿಕುಮ್ಭಾಹತಿಸ್ತಮ್ಭಿತಸಮ್ಭಾವಿತಶ್ರೀಮದಂಘ್ರಿದ್ವಯೀವಿಕ್ರಮೀ ವಿಕ್ರಮೀ ।
ಭಕ್ತಿಸಕ್ತಾವಲೀ ಭುಕ್ತಿಮುಕ್ತಿಪ್ರದಃ ಸನ್ನನರ್ತ ಸ್ವಯಂ ಶ್ರೀಭವಾನೀಪತಿಃ ॥ 2.39 ॥

ತ್ವಂಗದುತ್ತುಂಗರಂಗದ್ವರಾಂಗೋದ್ಧತಾ ಮನ್ದಮನ್ದಾಕಿನೀ ಬಿನ್ದುಭಿರ್ವ್ಯಾಪ್ಯ ಖಮ್ ।
ಚಾರುವಿನ್ದತ್ಸು ಸಂಸ್ಫಾರತಾರಾಕೃತಿಃ ಸನ್ನನರ್ತ ಸ್ವಯಂ ಶ್ರೀಭವಾನೀಪತಿಃ ॥ 2.40 ॥

ದೇವಮುಕ್ತಾಗತಂ ಕಲ್ಪಪುಷ್ಪಸ್ರಜಂ ದ್ರಾಕ್ಸವರ್ಣಂ ಸಮಾಲಿಂಗಿತುಮ್ಮಸ್ತಕಾತ್ ।
ಉತ್ಪತತ್ಯಾದರಾದ್ ಗಾಂಗಬಿನ್ದೂತ್ಕರೇ ಸನ್ನನರ್ತ ಸ್ವಯಂ ಶ್ರೀಭವಾನೀಪತಿಃ ॥ 2.41 ॥

ಅಚ್ಛ ವಕ್ಷಃಸ್ಥಲಾಲಮ್ಬಿನೀಲೋತ್ಪಲಸ್ರಕ್ಷು ದೃಕ್ಷೂತ್ಪಲಾಕ್ಷ್ಯಾ ಮಹೀಭೃದ್ಭುವಾ ।
ಅರ್ಪಿತಾಸ್ವೇವಮಾನನ್ದ್ಯ ವೃತ್ತೋತ್ಸವೇ ಸನ್ನನರ್ತ ಸ್ವಯಂ ಶ್ರೀಭವಾನೀಪತಿಃ ॥ 2.42 ॥

ಏಕತೋ ಭಾರತೀಮುಖ್ಯದೇವೀಸ್ತುತೀರನ್ಯತೋ ಭಾರತೀಃ ಶಬ್ದಭೇದಾಕೃತೀಃ ।
ಸರ್ವತೋ ಭಾರತೀಃ ಕಾಮಮಾಕರ್ಣಯನ್ ಸನ್ನನರ್ತ ಸ್ವಯಂ ಶ್ರೀಭವಾನೀಪತಿಃ ॥ 2.43 ॥

ಚಂಚಲಾ ಭಾಸಿತಾ ಕಾಂಚನಾಂಚದ್ರುಚಾ ಚಂಚಲದ್ಭಾಸಿತಾ ವ್ಯೋಮಯಾತಾ ಜಟಾಃ ।
ಚಂಚಲಾಭಾಸಿತಾವೇವ ಭಾಸೀ ದಧತ್ ಸನ್ನನರ್ತ ಸ್ವಯಂ ಶ್ರೀಭವಾನೀಪತಿಃ ॥ 2.44 ॥

ತಕ್ಕತೋಧಿಕ್ಕತೋತೌತಥಾತೈತಥೈ ತೋಂಗದದ್ಮಾಂಗಧಿನ್ನರ್ತಶಬ್ದಾನ್ಮುಹುಃ ।
ಉಚ್ಚರನ್ ಹಾಸವಿನ್ಯಾಸಚಂಚನ್ಮುಖಂ ಸನ್ನನರ್ತ ಸ್ವಯಂ ಶ್ರೀಭವಾನೀಪತಿಃ ॥ 2.45 ॥

ಮೂರ್ಛನಾಭಿರ್ಗಿರಾಂ ದೇವತಾಯಾಂ ಸಮೀಕೃತ್ಯ ತನ್ತ್ರೀರ್ನಖೈರ್ವಲ್ಲಕೀಂ ಚ ಶ್ರುತೀಃ ।
ಸಾಧು ಸಪ್ತಸ್ವರಾನ್ ವಾದಯನ್ತ್ಯಾಮ್ಮುದಾ ಸನ್ನನರ್ತ ಸ್ವಯಂ ಶ್ರೀಭವಾನೀಪತಿಃ ॥ 2.46 ॥

ಶುಮ್ಭದಾರಮ್ಭಗಮ್ಭೀರಸಮ್ಭಾವನಾ ಗುಮ್ಭನೋಜ್ಜೃಮ್ಭಣೋ ಜಮ್ಭದಮ್ಭಾಪಹೇ ।
ಲಮ್ಬಯತ್ಯುತ್ಕಟಂ ವೇಣುನಾದಾಮೃತಂ ಸನ್ನನರ್ತ ಸ್ವಯಂ ಶ್ರೀಭವಾನೀಪತಿಃ ॥ 2.47 ॥

ಸಮ್ಭೃತೋತ್ಕಂಠಿತಾಕುಂಠಕಂಠಸ್ವರಶ್ರೀರಮಾಭಾಮಿನೀಸ್ಫೀತಗೀತಾಮೃತಮ್ ।
ವಿಶ್ರುತಪ್ರಕ್ರಮಂ ಸುಶ್ರುತಿಭ್ಯಾಂ ಪಿಬನ್ ಸನ್ನನರ್ತ ಸ್ವಯಂ ಶ್ರೀಭವಾನೀಪತಿಃ ॥ 2.48 ॥

ದರ್ಶಯತ್ಯಾದರಾದ್ವಾದನೇ ನೈಪುಣೀಂ ಸನ್ಮೃದಂಗಸ್ಯ ಗೋವಿನ್ದಮಾರ್ದಂಗಿಕೇ ।
ತಾಲಭೇದಂ ಸಹೋದಾಹರತ್ಯಬ್ಜಜೇಃ ಸನ್ನನರ್ತ ಸ್ವಯಂ ಶ್ರೀಭವಾನೀಪತಿಃ ॥ 2.49 ॥

ಸಮಸ್ತಮುಖಲಾಲನಂ ನ ಹಿ ಮುಖಸ್ಯ ಮೇ ಷಣ್ಮುಖ
ಸಮಸ್ತಮುಖಲಾಲನಂ ಖಲು ಮೃಗಾಂಕರೇಖಾನನ ।
ಇತಿ ಸ್ವಸುಖವಾದನಮ್ಮುದಿತಮುನ್ಮುಖೈಃ ಪಂಚಭಿಃ
ಸುತಸ್ಯ ಮತಿಲಾಲನಂ ವಿರಚಯಂಛಿವಃ ಪಾತು ನಃ ॥ 2.50 ॥

ಮಮ ಹಸ್ತಗತಾಸ್ತು ವಿಷ್ಟವತ್ರಯಸೃಷ್ಟಿಸ್ಥಿತಿಸಂಹೃತಿಕ್ರಿಯಾಃ ।
ಇತಿ ಸೂಚಯಿತುಂ ವಹನ್ನಿವ ತ್ರಿಶಿಖಂ ಶೂಲಮಯಂ ಶಿವೋಽವತು ॥ 2.51 ॥

ಭಸ್ಮವಿಲೇಪಾಶಾಂಶುಕಭೋಗೀ ಸಕ್ತಜಟಃ ಸಂಸಾರವಿರಾಗೀ ।
ಬ್ರಹ್ಮವಿಚಿನ್ತಾಭಾಗನುರಾಗೀ ಪಾತು ಸದಾ ಮಾಮಾದಿಮಯೋಗೀ ॥ 2.52 ॥

ಅರ್ಧಾಂಗೇ ಹಿಮಶೈಲಜಾಂ ದಧದಯಂ ಬನ್ಧುಂ ಗೃಹಂ ತದ್ಗುರೋಃ
ಕೈಲಾಸಾಚಲಮುದ್ವಹನ್ ಕರತಲೇ ಕೃತ್ವಾ ಸುಮೇರುಂ ಧನುಃ ।
ಗಂಗಾಮ್ಮೂರ್ಧತಲೇ ತದಾಭಮಪಿ ಸನ್ಮೌಲೌ ವಿಧುಂ ತತ್ಕೃತೇ
ಕಾಶೀವಾಸಕರಃ ಶುಭಂ ವಿತನುತಾಂ ಶಮ್ಭುರ್ಮಹಾಕಾರ್ಮುಕಃ ॥ 2.53 ॥

ಕೋ ವಾ ಹೇ ಶೈಲಜಾತೇ ವಪುಷಿ ದ್ರುತತರಾಲಿಂಗಿತೋ ವರ್ತತೇ ತೇ
ಮಾಯಾಮದ್ವೇಷಧಾರೀ ವದ ವಿದಿತಮಹೋ ತಾವಕೀನಂ ಹಿ ಶೀಲಮ್ ।
ಇತ್ಯುರ್ವೀಭೃತ್ತನೂಜಾಂ ಕ್ಷಣಂ ಚಕಿತತರಾಂ ಭೀಷಯಿತ್ವಾ ಸಹಾಸೋ
ವೀಕ್ಷ್ಯಾತ್ಮಾನಂ ತದಂಗಪ್ರತಿಫಲಿತಮುಮಾಪ್ರಾಣನಾಥೋಽವತಾನ್ನಃ ॥ 2.54 ॥

ಪಂಚಬಾಣವಿಜಯಸ್ಯ ಕಾಂಚನಸ್ತಮ್ಭತಾವಿಲಸಿತಪ್ರತೀತಿಕೃತ್ ।
ರಾಜತಾದ್ರಿನಿಹಿತೋ ಧಿನೋತು ಮಾಂ ಶ್ವೇತಪೀತಮಹಸೋಃ ಸಮಾಗಮಃ ॥ 2.55 ॥

ಅನ್ಯೋನ್ಯನೈರ್ಮಲ್ಯಸಮೃದ್ಧಿಭಾಜೋರನ್ಯೋನ್ಯದೇಹಪ್ರತಿಬಿಮ್ಬಿನೇನ ।
ತೇಜೋಽರ್ಧನಾರೀಶ್ವರಯೋರ್ಧ್ವಯೋಃ ಸತ್ಪ್ರಕಾಶಮಾನಮ್ಮಮ ಮಾನಸೇಽಸ್ತು ॥ 2.56 ॥

ಶ್ಮಶಾನಭೂಸಂಚಾರಣಾದರೋಽಪಿ ಶ್ಮಶಾನಭಸ್ಮಾಕಲಿತೋಽಪಿ ನಿತ್ಯಮ್ ।
ಕಪಾಲಮಾಲಾಭಿಯುತೋಽಪಿ ಚಿತ್ರಂ ಸ್ವಮಂಗಲಾದಾನಪಟುರ್ಮಹೇಶಃ ॥ 2.57 ॥

ವನ್ದೇ ವನ್ದೇ ವೇದಶಿರೋವರ್ಣಿತಕೇಲಿಂ ವನ್ದೇ ವನ್ದೇ ಪಾಲಿತಪಾದಾನತಪಾಲಿಮ್ ।
ವನ್ದೇ ವನ್ದೇ ನಿರ್ಜಿತಮರ್ತಾಲಿಪುರಾರಿಂ ವನ್ದೇ ವನ್ದೇಽಹಂ ಹೃದಿ ಗಂಗಾಧರಮೌಲಿಮ್ ॥ 2.58 ॥

ಅನ್ಯೋನ್ಯಸಂವರ್ಧಿತತತ್ಪ್ರಶಂಸಾದಿನಗಮ್ಬರಾಭೂತಿಜಟಾವತಂಸಾಃ ।
ಸಹಸ್ರಶಃ ಸಮ್ಪ್ರಹಾಸಾ ವದನ್ತಿ ಶಮ್ಭೋ ಮಹೇಶ್ವರೇಶ್ವರ ಶಂಕರೇತಿ ॥ 2.59 ॥

ಅತೋ ಮಹತಃ ಸಂಗತಿರೇವ ಕಾರ್ಯಾ ಯತೋ ಜಟಾಧಾರಿಸುಪಂಜರಸ್ಥಾಃ ।
ಅಮೀ ಶುಕಾಶ್ಚಾನುವದನ್ತಿ ನಿತ್ಯಂ ಶಮ್ಭೋ ಮಹೇಶ್ವರೇಶ್ವರ ಶಂಕರೇತಿ ॥ 2.60 ॥

ಕೈಲಾಸಭೂಮೀಭೃದಿಲಾತತೇಷು ವಿಭೂತಿರುದ್ರಾಕ್ಷಧರಾಖಿಲಾಂಗಾಃ ।
ತದೇಕಭಕ್ತಾಃ ಪ್ರಮಥಾಃ ಪಠನ್ತಿ ಶಮ್ಭೋ ಮಹೇಶ್ವರೇಶ್ವರ ಶಂಕರೇತಿ ॥ 2.61 ॥

ಧಿಕ್ ತಸ್ಯ ಜಿಹ್ವಾಂ ವಚನಂ ಚ ದಿಗ್ಧಿಗ್ಜೀವಿತಂ ಜನ್ಮಕುಲಂ ಚ ಧಿಗ್ಧಿಕ್ ।
ನಿತ್ಯಮ್ಮುದಾ ಯಃ ಪುರುಷೋ ನ ವಕ್ತಿ ಶಮ್ಭೋ ಮಹೇಶ್ವರೇಶ್ವರ ಶಂಕರೇತಿ ॥ 2.62 ॥

ಸ ಪಂಡಿತಾದ್ಯಃ ಸ ಹಿ ಲೋಕಪೂಜ್ಯಃ
ಸ ದಿವ್ಯಭಾಗ್ಯಃ ಸ ಹಿ ಭವ್ಯಜನ್ಮಾ ।
ಯೋ ವಕ್ತಿ ಮೋದಾತಿಶಯೇನ ನಿತ್ಯಂ
ಶಮ್ಭೋ ಮಹೇಶ್ವರೇಶ್ವರ ಶಂಕರೇತಿ ॥ 2.63 ॥

ಜಿಹ್ವಾ ಮದೀಯಾ ವಸತಾದ್ದುರುಕ್ತಿರ್ನೀಚಸ್ಥಿತಿಃ ಕ್ಷಾರಜಲಾನ್ವಿತಾ ಯಾ ।
ಸೋಮಸ್ಯ ನಾಮಾಖ್ಯಸುಧಾಸಮುದ್ರೇ ಶಮ್ಭೋ ಮಹೇಶ್ವರೇಶ್ವರ ಶಂಕರೇತಿ ॥ 2.64 ॥

ವಿಹಾಯ ಭೇರೀಘನತೂರ್ಯವೇಣುವೀಣಾಮೃದಂಗಾದಿರವಂ ಚ ಗಾನಮ್ ।
ಶೃಣೋತಿ ಮೇ ಕರ್ಣಯುಗಂ ಸುಶಬ್ದಂ ಶಮ್ಭೋ ಮಹೇಶ್ವರೇಶ್ವರ ಶಂಕರೇತಿ ॥ 2.65 ॥

ಪ್ರಾಣಪ್ರಯಾಣೇ ಪತತಾದನನ್ತಸಂಸಾರತಾಪಾನ್ತಮಹೌಷಧಂ ತತ್ ।
ನಾಮಾಮೃತಮ್ಮದ್ರಸನಾಗ್ರದೇಶೇ ಶಮ್ಭೋ ಮಹೇಶ್ವರೇಶ್ವರ ಶಂಕರೇತಿ ॥ 2.66 ॥

ಶಾನ್ತಂ ಚನ್ದ್ರಕಿರೀಟಮುಜ್ಜ್ವಲತಮಂ ಪದ್ಮಾಸನಸ್ಥಂ ವಿಭುಂ
ಪಂಚಾಸ್ಯಂ ತ್ರಿದೃಶಂ ಸಶೂಲಪರಶುಂ ಖಡ್ಗಂ ಸವಜ್ರಂ ಶುಭಮ್ ।
ನಾಗಂ ಪಾಶಸೃಣೀಸಘಂಟಮಭಿತಃ ಕಾಲಾನಲಂ ಬಿಭ್ರತಂ
ಭವ್ಯಾಲಂಕೃತಿಮರ್ಕರತ್ನಧವಲಂ ಶ್ರೀಪಾರ್ವತೀಶಂ ಭಜೇ ॥ 2.67 ॥

ಅಮೇಯಮಾನನ್ದಘನಂ ಗಿರೀಶಂ ಭಜಾಮಿ ನಿತ್ಯಂ ಪ್ರಣವೈಕಗಮ್ಯಮ್ ।
ಉಮಾಪತಿಂ ಶಂಕರಮುಜ್ಜ್ವಲಾಂಗಂ ಮಹೇಶ್ವರಂ ಸಾಧುಮನೋನಿವೇಶಮ್ ॥ 2.68 ॥

ಆದಿಸ್ವರಂ ತೃತೀಯೇನ ಸಹಿತಂ ಬಿನ್ದುಸಂಯುತಮ್ ।
ಧ್ಯಾಯಾಮಿ ಹೃದಯೇ ಯೋಗಿಧ್ಯೇಯಂ ಕಾಮಿತಮೋಕ್ಷದಮ್ ॥ 2.69 ॥

ನ ಜನನೀ ಜನಗರ್ಭನಿವಾಸಜಂ ನ ಚ ನಿರನ್ತರಸಂಸೃತಿಜಮ್ಮಮ ।
ನ ಯಮದೂತಕೃತಂ ಚ ಭಯಂ ಯತೋಽನವರತಮ್ಮಮ ದೈವತಮೀಶ್ವರಃ ॥ 2.70 ॥

ಮಹಾವೀರರುದ್ರಮ್ಮನೋಜಾತಿರೌದ್ರಂ ಮಹೀಭೃತ್ಕುಮಾರೀಮನಃಪದ್ಮಮಿತ್ರಮ್ ।
ಮಖಧ್ವಂಸಿನಂ ಸಮ್ಮತಶ್ರೀಕರಮ್ಮನ್ಮನೋಮನ್ದಿರಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾದೇವಮೀಡೇ ॥ 2.71 ॥

ಶಿವೇತರಾಪಹನ್ತಾರಂ ಶಿವಸನ್ಧಾಯಿನಂ ಪರಮ್ ।
ಶಿವಾನನ್ದಕರಂ ಶಾನ್ತಂ ಶಿವಂ ಸೇವೇ ನಿರನ್ತರಮ್ ॥ 2.72 ॥

See Also  1000 Names Of Sri Kamakalakali – Sahasranama Stotram In Kannada

ವಾಸುಕೀಶ್ವರವಿಭೂಷಿತಕಂಠಂ ವಾಮಭಾಗಪರಿಪೂರಿತಬಾಲಮ್ ।
ವಾರಣಾಸ್ಯಭಿಧಪಟ್ಟಣವಾಸಂ ವಾಮದೇವಮಧಿದೈವತಮೀಡೇ ॥ 2.73 ॥

ಯದುನಾಥಪದ್ಮಭವವಾಸವಾದಯೋ ಯದುದಾರಭಾವಗುಣನಾಯಕಾಃ ಶಿವಮ್ ।
ಯಮಶಾಸನೋಗ್ರತರಮಾಶ್ರಯನ್ತ್ಯಹೋ ಯಮನಾಥನಾಥಮಹಮಾಶ್ರಯಾಮಿ ತಮ್ ॥ 2.74 ॥

ನಮಃ ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಥಿತಿಲಯಾನ್ ಕುರ್ವತೇ ಜಗತಾಂ ಸದಾ ।
ಶಿವಯೈಕ್ಯಂ ಗತಾಯಾನ್ತು ಪರಮಾನನ್ದರೂಪಿಣೇ ॥ 2.75 ॥

ಲಿಂಗರೂಪಂ ಜಗದ್ಯೋನಿಂ ಸತ್ರಿಶೂಲಾಕ್ಷಮಾಲಿಕಮ್ ।
ಶ್ರೇಷ್ಠಂ ಸಮೃಗಖಟ್ವಾಂಗಕಪಾಲಡಮರುಂ ಭಜೇ ॥ 2.76 ॥

ಲಮ್ಬೋದರಗುರುಂ ನಿತ್ಯಂ ಹಂಸವಾಹನಸೇವಿತಮ್ ।
ಯನ್ತ್ರತನ್ತ್ರರತಂ ಲೋಕರಂಜನಂ ಭಾವಯೇ ಶಿವಮ್ ॥ 2.77 ॥

ಶಮ್ಭೋ ಪಶ್ಯ ನ ಮಾಂ ಭಯಂ ಭವತಿ ತೇ ದಗ್ಧೋ ದೃಶಾ ಮನ್ಮಥಃ
ಕಂಠೇ ತೇ ಭುಜಬನ್ಧನಂ ನ ಮಮ ಭೋಸ್ತತ್ರಾಸ್ತಿ ಹಾಲಾಹಲಃ ।
ಗಂಡೇ ಗಂಡತಲಾರ್ಪಣಂ ನ ಭುಜಗಃ ಕರ್ಣೇನ ಚಾಲಿಂಗನಂ
ದೇಹೇ ತತ್ರ ವಿಭೂತಿರಿತ್ಯಪಹಸಾದುಕ್ತೋಽಮ್ಬಯಾವ್ಯಾಚ್ಛಿವಃ ॥ 2.78 ॥

ಶ್ರೀಗೌರೀಂ ಪ್ರಣಯೇನ ಜಾತು ಕುಪಿತಾಂ ವೈಮುಖ್ಯಸನ್ದಾಯಿನೀಂ
ಅಂಗೀಕಾರಮಕುರ್ವತೀಮನುನಯೈಃ ಕನ್ದರ್ಪಚೇಷ್ಟಾಸ್ವಲಮ್ ।
ಸಂಕ್ರಾನ್ತಃ ಕಿಮುರೋಜಯೋರ್ಹೃದಿ ಚ ತೇ ಪಾಷಾಣಭಾರಃ ಪರಂ
ತಾತಸ್ಯೇತಿ ನವದಂಶ್ಚಿರಾದಭಿಮುಖೀಕುರ್ಂಛಿವಃ ಪಾತು ನಃ ॥ 2.79 ॥

ಧಿಂ ಧಿಮಿ ಧಿಮಿ ಧಿಮಿ ಶಬ್ದೈರ್ಬನ್ಧುರಪಜಮನ್ದರಂ ನಟನ್ತಂ ತಮ್ ।
ಝಂ ಝಣ ಝಣ ಝಣರಾವಾರಂಜಿತಮಣಿಮಂಡನಂ ಶಿವಂ ವನ್ದೇ ॥ 2.80 ॥

ಪ್ರತ್ಯಕ್ ಪ್ರಕಾಶಂ ಪ್ರತಿತಾಘನಾಶಂ ಗಾನಪ್ರವೇಶಂ ಗತಮೋಹನಾಶಮ್ ।
ವಸ್ತ್ರೀಕೃತಾಶಂ ವನಿತೈಕದೇಶಂ ಕೀಶಾಪುರೀಶಂ ಕಲಯೇ ಮಹೇಶಮ್ ॥ 2.81 ॥

ದೇವಾಯ ದಿವ್ಯಶಶಿಖಂಡವಿಭೂಷಣಾಯ ಚರ್ಮಾಮ್ಬರಾಯ ಚತುರಾನನಸೇವಿತಾಯ ।
ಸಾಮಪ್ರಿಯಾಯ ಸದಯಾಯ ಸದಾ ನಮಸ್ತೇ ಸರ್ವೇಶ್ವರಾಯ ಸಗುಣಾಯ ಸದಾಶಿವಾಯ ॥ 2.82 ॥

ರಕ್ಷಾಧಿಕಾರೀ ಹರಿರಾತ್ತಸತ್ತ್ವೋ ರರಕ್ಷ ಲೋಕಾನಿತಿ ಕಿಂ ವಿಚಿತ್ರಮ್ ।
ಲಯಾಭಿಮಾನೀ ಸತತಂ ಜಗನ್ತಿ ರಕ್ಷತ್ಯಹೋ ಶೀಘ್ರತರಂ ಪುರಾರಿಃ ॥ 2.83 ॥

ಕೃಪಾನಿಧಿಖ್ಯಾತಿರತಿಪ್ರಸಿದ್ಧಾ ಶಮ್ಭೋಸ್ತಥಾ ಶಂಕರ ನಾಮಧೇಯಮ್ ।
ವಿಭಾತ್ಯಸಾಧಾರಣಮಾದಿದೇವಃ ಸನಾತನೋಽಯಂ ನಿಖಿಲೈಃ ಪ್ರಸೇವ್ಯಃ ॥ 2.84 ॥

ಚಂಚಲಮತಿತರುಣಂ ಕಿಮ್ಪಂಚಾನನಪಾದಪದ್ಮಸಂಚರಣಮ್ ।
ಅಂಚಿತವಿಭವಃ ಕೋ ವಾ ವಂಚಿತಪಂಚಾಶುಗಶ್ಚ ಸೇವೇ ತಮ್ ॥ 2.85 ॥

ಕಲಿತಭವಭೀತಿಭೇದೇ ಕರುಣಾಸಂಘಟನಪೂರಿತಾಮೋದೇ ।
ವಿಲಸತು ಶಂಕರಪಾದೇ ವಿದ್ಯಾ ಮಮ ಚಾರುಕಿಂಕರಶ್ರೀದೇ ॥ 2.86 ॥

ಚಾನ್ದ್ರೀರೇಖಾ ಶಿಖಾಯಾಂ ತಟಿದುಪಮಜಟಾಸ್ವಚ್ಛಗಂಗಾತರಂಗಾಃ
ಕರ್ಣದ್ವನ್ದ್ವೇ ಭುಜಂಗಪ್ರವರಮಯಮಹಾಕುಂಡಲೇ ದಾಹಶೀಲೇ ।
ವಹ್ನಿಜ್ವಾಲಾ ಲಲಾಟೇ ಗರಲಮಪಿ ಗಲೇ ವಾಮಭಾಗೇನ ಯೋಷಾ
ಯತ್ ಸ್ವಾನನ್ದಮ್ಮಹಸ್ತತ್ಪ್ರಭವತು ಹೃದಿ ಮೇ ಕೋಟಿಸೂರ್ಯಪ್ರಕಾಶಮ್ ॥ 2.87 ॥

ಜಟಾಜೂಟತ್ವಂಗತ್ತರಸುರನದೀತುಂಗಲವಿಲಸತ್ತರಂಗೋದ್ಬಿನ್ದೂತ್ಕರವಿಕಚಮಲ್ಲೀಸುಮಭರಃ ।
ನಿಜಾರ್ಧಾಂಗಸ್ವಂಗೀಕೃತಗಿರಿಸುತಾಮಂಗಲತನುರ್ಮಹೇಶಃ ಪಾಯಾನ್ಮಾಮನಿಶನಿಜಚಿನ್ತಾಮಣಿನಿಭಃ ॥ 2.88 ॥

ಘನಾಮ್ಬುದನಿಭಾಕೃತಿಂ ಘಟಿತಮಿನ್ದುಪುಷ್ಪೋಲ್ಲಸಲ್ಲತಾಗ್ರಥಿತಮೌಲಿಕಂ ಲಲಿತನೇತ್ರರಕ್ತೋತ್ಪಲಮ್ ।
ಸಚಾಪಶರಭೀಷಣಂ ಸಮಣಿಮನ್ತ್ರಸಿದ್ಧಿಕ್ರಿಯಂ ಧನಂಜಯಜಯಂ ಭಜೇ ಧೃತಕಿರಾತವೇಷಂ ಶಿವಮ್ ॥ 2.89 ॥

ಧಾತ್ರೀಮನನ್ತಾಂ ವಿಪುಲಾಂ ಸ್ಥಿರಾಂ ವಿಶ್ವಮ್ಭರಾಂ ಧರಾಮ್ ।
ಗಾಂ ಗೋತ್ರಾಮವನೀಮಾದ್ಯಾಮ್ಮೂರ್ತಿಂ ಶಮ್ಭೋರ್ಭಜಾಮ್ಯಹಮ್ ॥ 2.90 ॥

ಅಮೃತಂ ಜೀವನಂ ವಾರಿ ಕಮಲಂ ಸರ್ವತೋಮುಖಮ್ ।
ದ್ವಿತೀಯಮಸ್ಯ ರೂಪಂ ಚ ಭಜೇಽಹಂ ಪರಮೇಶಿತುಃ ॥ 2.91 ॥

ಜ್ವಲನಂ ಪಾವಕಂ ದಿವ್ಯಂ ಸುವರ್ಣಂ ಕಾಂಚನಂ ಶುಚಿಮ್ ।
ತೃತೀಯಮೂರ್ತಿಂ ತೇಜೋಽಹಂ ಕಲಯೇ ಪಾರ್ವತೀಪತೇಃ ॥ 2.92 ॥

ಸದಾಗತಿಂ ಜಗತ್ಪ್ರಾಣಂ ಮರುತಂ ಮಾರುತಂ ಸದಾ ।
ಚತುರ್ಥನ್ತಮೂರ್ತಿಭೇದಂ ಶಂಕರಸ್ಯ ಭಜಾಮ್ಯಹಮ್ ॥ 2.93 ॥

ಆಕಾಶಂ ಪುಷ್ಕರಂ ನಾಕಮನನ್ತಂ ಶಬ್ದಕಾರಣಮ್ ।
ಪಂಚಮಂ ಮೂರ್ತಿರೂಪಂ ಚ ಶಮ್ಭೋಃ ಸೇವೇ ನಿರನ್ತರಮ್ ॥ 2.94 ॥

ಪ್ರಭಾಕರಮಿನಂ ಹಂಸಂ ಲೋಕಬನ್ಧುಂ ತಮೋಪಹಮ್ ।
ತ್ರಯೀಮೂರ್ತಿಂ ಮೂರ್ತಿಭೇದಂ ಷಷ್ಠಂ ಶಮ್ಭೋರ್ಭಜಾಮ್ಯಹಮ್ ॥ 2.95 ॥

ಶುಭ್ರಾಂಶುಸೋಮಮೃತಕರಂ ಚನ್ದ್ರಮಸಂ ಸದಾ ।
ಕಲಾನಿಧಿಂ ಮೂರ್ತಿಭೇದಂ ಸಪ್ತಮಂ ಶೂಲಿನೋ ಭಜೇ ॥ 2.96 ॥

ಆಹಿತಾಗ್ನಿಂ ಯಾಗಕಾರಂ ಯಜ್ವಾನಂ ಸೋಮಯಾಜಿನಮ್ ।
ಅಷ್ಟಮಂ ಮೂರ್ತಿಸಮ್ಭೇದಮಷ್ಟಮೂರ್ತೇರ್ಭಜಾಮ್ಯಹಮ್ ॥ 2.97 ॥

ಹಸ್ತದ್ವಯೇನಾಂಘ್ರಿತಲದ್ವಯಂ ಸ್ವಮೂರುದ್ವಯೇ ಸಮ್ಪರಿಯೋಜಯನ್ತಮ್ ।
ಪದ್ಮಾಸನೇ ರೂಢತರಂ ಜಪನ್ತಂ ಮುನಿಮ್ಮಹೇಶಮ್ಮುಹುರಾಶ್ರಯಾಮಿ ॥ 2.98 ॥

ಸತತಂ ಸಿತಚನ್ದ್ರಮಂಡಲೋಪರಿಸ್ಥಿತಪದ್ಮಾಸನಸಂಸ್ಥಿತಂ ವಿಭುಮ್ ।
ಘನಮಂಜುಲಚನ್ದ್ರವರ್ಣಕಂ ವಿಲಸಚ್ಚನ್ದ್ರಕಲಾಧರಂ ಪರಮ್ ॥ 2.99 ॥

ಯೋಗಮುದ್ರಾಕ್ಷಮಾಲಾದಿದ್ಯೋತಿತಾಧಃಕರದ್ವಯಮ್ ।
ವಿಧೃತಾಮೃತಸೌವರ್ಣಕಲಶೋರ್ಧ್ವಕರದ್ವಯಮ್ ॥ 2.100 ॥

ಸೋಮಾರ್ಕಾಗ್ನಿವಿಲೋಚನಂ ಧೃತಜಟಾಜೂಟಂ ಸದಾನನ್ದದಂ
ಸನ್ನಾಗಾಂಚಿತಯಜ್ಞಸೂತ್ರಮಧಿಕಂ ನಾಗೇನ್ದ್ರಭೂಷಾಧರಮ್ ।
ಶ್ರೀಮನ್ತಂ ಭಸಿತಾಂಗರಾಗಸಹಿತಂ ಶಾರ್ದೂಲಚರ್ಮಾಮ್ಬರಂ
ಭಕ್ತಾನುಗ್ರಹಕಾರಣಂ ಮನಸಿ ತಂ ಶ್ರೀರುದ್ರಮೀಡೇ ಪರಮ್ ॥ 2.101 ॥

ಶ್ರೀಕರೀ ಪಠತಾಮೇಷಾ ಶಿವಕರ್ಣಾಮೃತಸ್ತುತಿಃ ।
ಶಿವಾನನ್ದಕರೀ ನಿತ್ಯಂ ಭೂಯಾದಾಚನ್ದ್ರತಾರಕಮ್ ॥ 2.102 ॥

3। ತೃತೀಯೋಽಧ್ಯಾಯಃ ।
ಶ್ರೀಮನ್ತಂ ಸ್ವನಿತಾನ್ತಕಾನ್ತಪದಕಂಜಸ್ವಾನ್ತಚಿನ್ತಾಮಣಿಂ
ಶಾನ್ತಂ ನಾನ್ತರಮನ್ತಕಾನ್ತಕಮತಿಕ್ರಾನ್ತಪ್ರಿಯಂ ಸನ್ತತಮ್ ।
ಸನ್ತಂ ಭಾನ್ತಮನನ್ತಕುನ್ತಲಸುವಿಭ್ರಾನ್ತಮ್ಮಹಾನ್ತಂ ಶಿವಂ
ದಾನ್ತಂ ಕನ್ತುರಿಪುಂ ತಮನ್ತರಹಿತಂ ಸ್ವರ್ದನ್ತಿಕಾನ್ತಿಂ ಸ್ತುಮಃ ॥ 3.1 ॥

ಏಕಂ ವನ್ದನಮಸ್ತು ತೇ ಪರಮಿತೋ ಹೇ ನಿತ್ಯಕರ್ಮಾಧುನಾ
ಹೇ ನೈಮಿತ್ತಿಕಕರ್ಮ ತೇಽಪಿ ಚ ತಥಾ ತೀರ್ಥಾನ್ಯಯೇ ವೋ ನಮಃ ।
ಕ್ಷೇಮಂ ವೋ ಗೃಹದೇವತಾ ಭವದಭಿಪ್ರಾಯಾನುಸಾರೋಽಸ್ತು ಮಾ
ವಾರಂ ವಾರಮಹಂ ಕರೋಮಿ ಚ ನುತಿಂ ಶಮ್ಭೋರಶಮ್ಭೋಃ ಕುತಃ ॥ 3.2 ॥

ಸಾರಾನಿದ್ರಾಮುದಶ್ರೀಕರಮಹಿಮಯುತಾ ತ್ರಾಸವದ್ರಾವಿಕಾಸಾ
ಸಾಕಾ ವಿದ್ರಾವಸತ್ರಾ ರಜತಗಿರಿತಟಸ್ಥಾನಸದ್ಮಾಪಭಾಸಾ ।
ಸಾ ಭಾ ಪದ್ಮಾಸನಸ್ಥಾ ಗಿರಿಶಶಿವತನುಃ ಖ್ಯಾತಸುಜ್ಞಾನುದಾಸಾ
ಸಾದಾನುಜ್ಞಾ ಸುತಖ್ಯಾಭಿರತಿರವತು ವಃ ಶ್ರೀದಮುದ್ರಾ ನಿರಾಸಾ ॥ 3.3 ॥

ಹಾರಹೀರಸಮಾಕಾರ ಕಾರುಣ್ಯಜಲಧೇ ಪ್ರಭೋ ।
ವರವಾರಾಣಸೀವಾಸ ಗುರೋ ಗೌರೀಶ ಪಾಹಿ ಮಾಮ್ ॥ 3.4 ॥

ಭವ ಭವನಿತರೌಪ್ಯಶೈಲ ಗಂಗಾಶರಶರಣೇನ್ದುಕಿರೀಟಶಸ್ತಮಸ್ತ ।
ಸ್ವಮಹಿತಹಿತದಾನ ಮಾನಸೇ ಮೇ ವಸನೀಕೃತದಿಕ್ಕರೀನ್ದ್ರಚರ್ಮನ್ ॥ 3.5 ॥

ಮಾನಮಾನಸಸನ್ದೇಹೀ ಮತ್ಕ್ಲೇಶಾಪಹರೇ ಹರೇ ।
ಮಾನಮಾನಸದಾದಿತ್ಯೇ ಸತ್ಯೇ ಪುರಹರೇ ಹರೇ ॥ 3.6 ॥

ಸವಾಸಹಂಸಭಂ ಸತ್ಯಾಸಕ್ತಸರ್ವಂ ಸಭಂ ಸಮಮ್ ।
ಸವಾಸವಸಮಾಸತ್ತಿಂ ಸರ ಸತ್ರಂ ಸಖೇ ಸದಾ ॥ 3.7 ॥

ಯಸ್ಯ ಭಕ್ತಿಃ ಸದಾ ಶಮ್ಭೌ ನಿಶ್ಚಲಾ ಸ ಪುಮಾನ್ ಪುಮಾನ್ ।
ಸ ಪುಮಾನ್ ಯತ್ರ ಜನನಂ ಸಮ್ಪ್ರಾಪ್ತಸ್ತತ್ಕುಲಂ ಕುಲಮ್ ॥ 3.8 ॥

ಸರ್ವೇಶಂ ಚತುರಂ ಗವೇನ್ದ್ರಿಯವಶಃ ಶೇಷಾಹಿತಾಖ್ಯಂ ಭವಂ
ತತ್ಪಾಕಕ್ರತುಕಾರಕಪ್ರಿಯಮಕಧ್ವಂಸಿಸ್ವವನ್ತಂ ಧ್ರುವಮ್ ।
ಕರ್ಪೂರಾಮಿತಭಂ ಜಟಾವಯವಚಿತ್ರಂ ಸಪ್ರಥತ್ವಂ ವರಂ
ರಂಗದ್ಭಾಸಮನನ್ತಮನ್ಧಕರಿಪುಂ ವನ್ದೇ ಶಿವಂ ಶಂಕರಮ್ ॥ 3.9 ॥

ನಿಜಜನಾವನಂ ನಿತ್ಯಪಾವನಂ ಭುಜಗಕಂಕಣಂ ಭೂತಿಲೇಪನಮ್ ।
ಭಜ ಸದಾಶಿವಂ ಭಾವಸಂಸ್ತವಂ ತ್ಯಜ ಭವೇ ರತಿಂ ತ್ಯಕ್ತಸದ್ಗತಿಮ್ ॥ 3.10 ॥

ತಂ ಹಂಸಂ ವಿಶ್ವರೂಪಮ್ಮಹಿತಸುರವರಪ್ರೀಣನಂ ಸಪ್ರಮೇಯಂ
ನಮ್ರಾಸಕ್ತಂ ಸುಧಾತಿಪ್ರವಿಮಲಮಲಘುಂ ಯುಕ್ತಮಸ್ತಂ ಶರೇಣ ।
ಕಾಮಾ ಸೋಮೇನ ಚ ಶ್ರೀ ಸತತನುತವಿಭಂ ಪ್ರೀತಿದಂ ರೂಢಿಯುಕ್ತಾ
ತಥ್ಯಂ ಶರ್ವಂ ಸಕಾಮಾ ಸ್ಥಿರತರಮನವಂ ಚಕ್ರಿಸುತ್ರಂ ಭಜೇಽಹಮ್ ॥ 3.11 ॥

ದೇವತಾವನಿತಾಕರಾರ್ಚಿತದಿವ್ಯಪಾದಸರೋರುಹೌ
ಸೇವಮಾನಸುರಾಸುರೋರಗಸಿದ್ಧಯಕ್ಷಶುಭಾವಹೌ ।
ಭಾವನಾಮಹಿತೌ ಜಗತ್ತ್ರಯಪಾಲನಾವವಿನಶ್ವರೌ
ಭಾವಯಾಮಿ ಸದಾ ಹೃದಾ ಮಮ ಪಾರ್ವತೀಪರಮೇಶ್ವರೌ ॥ 3.12 ॥

ತಾರಹಾರಹೀರಸೌರನೀರಪೂರಸೌರಭಂ
ಭಂಗಸಂಗತಾನ್ಯಮಂಗಲಪ್ರದಂ ಹೃದಮ್ಭಜೇ ।
ಜೇತೃಗಾತೃದಾತೃತಾಪ್ತಮಾಪ್ತವಾಗದುರ್ಲಭಂ
ಭಂಜನಂ ಪುರಾಂ ನೃರಂಜನಂ ನಿರಂಜನಂ ಭಜೇ ॥ 3.13 ॥

ಮಸ್ತೇ ಚನ್ದ್ರಕಲಾಕಿರೀಟಮಲಿಕೇ ಭೂತಿತ್ರಿಪುಂಡ್ರೇಕ್ಷಣೇ
ಗ್ರೀವಾಯಾಂ ಕಟುಕಾಲಕೂಟಮುರಸಿ ಸ್ಫಾರಾ ಹಿ ಹಾರಾವಲಿಮ್ ।
ವಾಮಾಂಗೇ ಹಿಮಶೈಲಜಾಂ ಕರಯುಗೇ ಶೂಲಂ ಮೃಗಂ ಚೋದ್ವಹನ್
ಮೌನೀನ್ದ್ರೈಃ ಪರಿತೋರ್ಚಿತಃ ಪಶುಪತಿರ್ಯೋಗೀಶ್ವರೋ ರಾಜತೇ ॥ 3.14 ॥

ಶಂಕರಂ ಪರಮಂ ಕಾಮಮಕಾಮಂ ಲೋಕರಕ್ಷಕಮ್ ।
ಕನ್ದರ್ಪದಮನಂ ಶಾನ್ತಂ ಸದಾನನ್ದಂ ಭಜೇಽನಿಶಮ್ ॥ 3.15 ॥

ನಾರದಾದಿಮುನಿವನ್ದಿತಪಾದಂ ಶಾರದಾಪತಿಮುಖಸ್ತುತಕೇಲಿಮ್ ।
ಕ್ರೂರವಾರಣವಿದಾರಣದಕ್ಷಂ ನೀರದಾಭಗಲಮೀಶ್ವರಮೀಡೇ ॥ 3.16 ॥

ಹರ ಶಂಕರ ಸರ್ವೇಶ ತ್ರಿಪುರಾರೇ ಮಹಾಪ್ರಭೋ ।
ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಭವಾರ್ತಂ ಮಾಂ ಹರೀಷ್ಟ ಜಿತಮನ್ಮಥ ॥ 3.17 ॥

ವಿಲಸಮಾನಸಮಾನಯುತಾಕೃತಿಂ ಸುರವಿರಾಜಿವಿರಾಜಿತತೇಜಸಮ್ ।
ವಿಹಿತಮೋಹತಮೋಹತಿಮೀಶ್ವರಂ ಭಜ ಮನೋ ಮಮ ನೋ ಮತಿರನ್ಯಥಾ ॥ 3.18 ॥

ಮದನಮದನಧೀನಂ ಮಾನಿತಾಮರ್ತ್ಯಮೇವಂ ಶಮನಶಮನಧೀರಂ ಶಾಶ್ವತಂ ದೇವದೇವಮ್ ।
ಜನನಜನನದಾನೇ ಜಾತಭವ್ಯಸ್ವಭಾವಂ ಸದನಸದನಮೀಡೇ ಸಾಧುಸಂಸಾರದಾವಮ್ ॥ 3.19 ॥

ಕನಜ್ಜ್ಞಾನವಿಭೋ ಶಂಕಾ ಕಾ ಶಮ್ಭೋ ವಿನತಸ್ಯ ತೇ ।
ಮಮ ದೀನದಯಾಸಿನ್ಧೋ ನವನಾಘ ಘನಾವನ ॥ 3.20 ॥

ಧೀರ ಮಾರಹರ ಶ್ರೀದಃ ವೇದಸಾದರ ಭೋ ವಿಭೋ ।
ಶಮ್ಭೋ ಸೋಮ ಮಮ ಶ್ಯಾಮಗ್ರೀವ ದೇವ ಭವ ಪ್ರಭೋ ॥ 3.21 ॥

ಗಂಗಾತುಂಗತರಂಗಸಂಗತಿಲಸನ್ಮಸ್ತಂ ಸಮಸ್ತಾಮರೀ-
ಹಸ್ತಸ್ವಸ್ತರುಸೂನಸಂಸ್ತವಘನಪ್ರಸ್ತಾವನಿಸ್ತಾರಿತಮ್ ।
ಭಾವೇ ಬಮ್ಭರದಮ್ಭಗುಮ್ಭಿತವಿಭಾಸಮ್ಭಾವಿತಗ್ರೀವಕಂ
ಸೇವೇ ಸೇವಕಭಾವಕಪ್ರದಕೃಪಾಪೂರಂ ಪರಂ ದೈವತಮ್ ॥ 3.22 ॥

ನನ್ದಿವಾಹಂ ನತಾಶೇಷಂ ದೇವಂ ದೇವೇಶ್ವರಂ ಪರಮ್ ।
ನಿನ್ದಿತಾಹಂ ಕೃತಾಶ್ಲೇಷಂ ಶಿವಂ ಸೇವೇ ನಿರನ್ತರಮ್ ॥ 3.23 ॥

ಇನ್ದುಚನ್ದನಕುನ್ದಸುನ್ದರಗಾತ್ರ ಗೋತ್ರಸುತಾರತೇ
ನನ್ದನನ್ದನ ನನ್ದಿತಾಧಿಕಜೈತ್ರಯಾತ್ರಹತಕ್ರತೋ ।
ಕನ್ದನಿನ್ದಕಕಾನ್ತಿಕನ್ದರ ಕಾಲಕಾಲ ದಯಾನಿಧೇ
ಚನ್ದ್ರಶೇಖರ ಶಂಕರಾಲಘು ಶಂ ಕುರು ಶ್ರಿತಸನ್ತತೇ ॥ 3.24 ॥

ಭೀತಕಾಮ ದಮಸ್ಫಾರ ಪರಾಪರ ಸುರಾಸುರ ।
ರಕ್ಷ ಮಾಮವವಿದಜ್ಞೇಯ ಯಜ್ಞೇದವಿಮಮಾಕ್ಷರ ॥ 3.25 ॥

ಭೂತೇಶ ಭೂತಿಧವಲಾಂಗ ಸಭೂತಿಸಂಘ
ನಾಗಾಜಿನಾಂಶುಕ ನಗಾಲಯ ನಾಗಶಾಲಿನ್ ।
ಪಂಚಾಸ್ಯ ಪಂಚವಿಶಿಖಾಹತ ಪಂಚತಾದ
ಭಾವೇ ಭವಾ ಭವ ಭವಾಭವ ಭಾವಿತಾಶು ॥ 3.26 ॥

ಸದಾ ವಿಭಾತು ಪ್ರತಿಭಾ ಮದೀಯಾ ತೇಽದ್ರಿಜಾಪತೇ ।
ಗುಣಸ್ತುತ್ಯಾ ಮಹಿತಯಾ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಸುರಕಾಮ್ಯಯಾ ॥ 3.27 ॥

ದಿವ್ಯಾಕಾರಂ ದೀನಾಧಾರಂ ಭವ್ಯಾಮೋದಂ ಭಕ್ತಶ್ರೀದಮ್ ।
ನವ್ಯಾನನ್ದಂ ನಾಥಂ ಭಾವೇ ಶ್ರವ್ಯಾಲಾಪಂ ಶಮ್ಭುಂ ಸೇವೇ ॥ 3.28 ॥

ರಾಜಹೀರರಮಣೀಯವಿಗ್ರಹಂ ಭೂರಿಭವ್ಯಭುಜಗೇಶಭೂಷಣಮ್ ।
ಬ್ರಹ್ಮವಿಷ್ಣುಪರಿಸೇವ್ಯಮೀಶ್ವರಂ ಭಾವಯಾಮಿ ಪರಮಂ ಹಿ ಶಂಕರಮ್ ॥ 3.29 ॥

ರಮಾರಾಜ ಜರಾಮಾರ ರಹಿತಾಗ ಗತಾಹಿರ ।
ರವಧೀರ ಮತಾಭಾಸ ಸಭಾತಾಮರ ಧೀವರ ॥ 3.30 ॥

ಭಜೇಽಹಿ ವಲಯಂ ಲಯಂಗತನಯಂ ನಯನ್ತಮಕಲಂ ಕಲಂಕರಹಿತಮ್ ।
ಹಿತಂ ಸುಹಸಿತಂ ಸಿತಂ ಜಿತಪುರಂ ಪುರನ್ದರಮತಮ್ಮತಂಗಜಪರಮ್ ॥ 3.31 ॥

ತತಾತೀತಿ ತತಾತೀತ ತಾತತಾತ ತತೋತತಿಃ ।
ತಾತಿತಾಂ ತಾನ್ತತುತ್ತಾತಾಂ ತಾಂ ತಾಂ ತತ್ತಾ ತತೇ ತತಾತ್ ॥ 3.32 ॥

ಕ್ಷೀರಾಮ್ಭೋನಿಧಿವನ್ನಿತಾನ್ತಧವಲೇ ಕೈಲಾಸಭೂಮೀಧರೇ
ಶಮ್ಭುಃ ಸಾಧು ವಿಭಾತಿ ನೈಕವದನಃ ಶೇಷೋ ಯಥಾ ಶ್ವೇತಭಾಃ ।
ತತ್ಕಂಠೇ ಗರಲಂ ಪುರನ್ದರಮಣಿಸ್ತೋಮಾಭಿರಾಮಪ್ರಭಂ
ಶೇಷಾಂಗೇ ಶಯಿತಸ್ಯ ಗಾತ್ರಮಿವ ವೈಕುಂಠಸ್ಯ ಸಂಶೋಭತೇ ॥ 3.33 ॥

ಗೋಗ ಗೋಗಾಂಗಗೋಂಗಾಂಗ ಮಾಮುಮಾಮೀಮಮಾಮಮ ।
ಹೇ ಹ ಹೇಹೇ ಹಹಾಹಾಹ ವಿವೋವಾವಾ ವಿವಾವವಾ ॥ 3.34 ॥

ಮನಸಿ ಚಷಕತುಲ್ಯೇ ಸ್ಥಾಪಿತಂ ಶುದ್ಧಶುದ್ಧೇ ಬಹುರುಚಿಮಮೃತೇನ ಸ್ಫಾರಹಾರಾಮಲೇನ ।
ಸದೃಶಮಸಮದೃಷ್ಟೇರ್ದೇಹಮಾತ್ತಾತಿತೃಪ್ತಿರ್ಜಯತಿ ಸಮನುಭೂಯಾಮರ್ತ್ಯವತ್ಸಾಧುಮರ್ತ್ಯಃ ॥ 3.35 ॥

ವನ್ದೇ ದೇವಂ ವೇದವಿದಂ ದೇವದೇವಂ ವದಾವದಮ್ ।
ದಿವಿ ವಾದವದಾವಿದ್ಧಾ ವಿವಿದಾವ ವಿವಿದ್ದವಮ್ ॥ 3.36 ॥

ಜಟಾಸ್ತಟಿತ್ಪಿಂಗಲತುಂಗಭಾಸೋ ಬಭಾಸಿರೇಭಾವಜದೇಹದಗ್ಧುಃ ।
ಲಲಾಟಮಧ್ಯಸ್ಥಿತಲೋಚನಾಗ್ನೇಃ ಪ್ರಭಾ ಇವೋರ್ಧ್ವಪ್ರಸೃತಾಃ ಸಮನ್ತಾತ್ ॥ 3.37 ॥

ಭಾವಿತಾ ದಿವಿ ದೇವೇ ಶಾಶಾ ವೇದೇ ವಿದಿತಾ ವಿಭಾ ।
ದಾಸದಾರ ಪ್ರಮಕರೀ ರೀಕಮ ಪ್ರರ ದಾಸದಾ ।
ದಾಸದಾಪ್ರಮಾಕಾರೀಹಾ ಹಾರೀ ಕಾಮಪ್ರದಾ ಸದಾ ॥ 3.38 ॥

ಸ್ಥಿರಂ ಶಿರೋಧೌ ಗರಲಂ ವಿನೀಲಂ ಗೌರೀಮನಃಪದ್ಮರವೇಃ ಶಿವಸ್ಯ ।
ಸ್ರಸ್ತಂ ಶಿರಃಸಂಸ್ಥಸುರಾಪಗಾಯಾ ವಿಭಾತಿ ಶೈವಾಲಮಿವಾಭಿಲಗ್ನಮ್ ॥ 3.39 ॥

ಶಶಿಭಾಸ್ಕರವಹ್ನೀಕ್ಷಂ ಯಾಜಕಾಮಿತಸಮ್ಮದಮ್ ।
ಸಹೇಲಮಶ್ವಸನ್ಮಾರಂ ಭಾವಯಾಮಿ ಮಹೇಶ್ವರಮ್ ॥ 3.40 ॥

ಲಕ್ಷ್ಮೀವನ್ದ್ಯಾಂಘ್ರಿಂ ದೇವೇಶಂ ನಿತ್ಯಾಪತ್ಯಂ ಮುಕ್ತೌ ಗೌರಮ್ ।
ಶೌರೀಢ್ಯಂ ತಂ ನಾಗಕ್ರೋಧಂ ವನ್ದೇ ನಿತ್ಯಂ ಗೌರೀನಾಥಮ್ ॥ 3.41 ॥

ನಿಜಾಶಿವಪದಂ ಮೌನಿವನ್ದ್ಯಂ ತಂ ದೇವತಾನಿಧಿಮ್ ।
ಧೀರಂ ಪರತರಂ ವೀರಂ ಶಿವಂ ವನ್ದೇ ನಿರನ್ತರಮ್ ॥ 3.42 ॥

ಸುರಾಣಾಮಸುರಾಣಾಂ ಚ ಭಕ್ತಾನಾಂ ಸರ್ವಸಮ್ಪದಾಮ್ ।
ವಿಶ್ರಾಣನೇಽಧಿಕೇ ತೂರ್ಣಂ ಶಿವೇನ ಸದೃಶಃ ಶಿವಃ ॥ 3.43 ॥

ಸಮಸ್ತಜಗದಾಧಾರ ದಾಸರಕ್ಷಾಧುರನ್ಧರ ।
ಶಿರಃಸ್ಥಚನ್ದ್ರ ಮಾಂ ಪಾಹಿ ವಹ್ನೀನ್ದುರವಿಲೋಚನ ॥ 3.44 ॥

ಸೃಷ್ಟಿಃ ಸ್ಥಿತಿರಿವಾಶ್ಚರ್ಯಂ ಸ್ಥಿತಿಃ ಸೃಷ್ಟಿರಿವಾದ್ಭುತಾ ।
ಲಯಸ್ತದ್ವತ್ತೌಲ್ಯವತ್ ಹಿ ಜಗತಾಂ ಪರಮೇಶಿತುಃ ॥ 3.45 ॥

ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಕಾಮ್ಯಯಾ ನಿತ್ಯಂ ದಯಯಾ ಪರಿಪೂರ್ಣಯಾ ।
ಕ್ರಿಯಾನ್ಮಂಗಲಮಸ್ಮಾಕಂ ಗೌರೀನೇತಾರಮವ್ಯಯಮ್ ॥ 3.46 ॥

ಯೋಗಮ್ಮೂರ್ತಿಧರಂ ವಿದನ್ತಿ ಪರಮಂ ಯೋಗೀಶ್ವರಾಃ ಕಾಮುಕಾಃ
ಶೃಂಗಾರಾಖ್ಯರಸಂ ಸಕಾಮಹೃದಯಾಃ ಕಲ್ಪದ್ರುಮಂ ಕೇವಲಮ್ ।
ವಹ್ನಿಂ ಶುದ್ಧತರಾಃ ಸಮೂಢಮಭಿತಃ ಸೌನ್ದರ್ಯವತ್ತಾಂ ಬುಧಾಃ
ವಿದ್ಯಾಮೋಕ್ಷಮವಿದ್ಭಿದಃ ಪರತರಂ ಶಮ್ಭುಂ ಭವಾನೀಪತಿಮ್ ॥ 3.47 ॥

ಪಂಚವಕ್ತ್ರಃ ಪುರಹರಃ ಕಂ ದರ್ಪದಮನೋ ಬುಧಃ ।
ದದಾತು ಮೇ ಮಹಾದೇವಃ ಪಾರ್ವತೀಪ್ರಾಣವಲ್ಲಭಃ ॥ 3.48 ॥

ಅತ್ಯನ್ತಧವಲೇ ದೇಹೇ ಶಿವಸ್ಯಾಮೃತವಾರಿಣಿ ।
ಚನ್ದ್ರಮಂಡಲವಿಭ್ರಾನ್ತಿಶ್ಚಕೋರಿಣಾಮಭೂಧರಮ್ ॥ 3.49 ॥

ಶಿವಾವ್ಯಯ ಮಹಾದೇವ ಗಂಗಾಧರ ಕೃಪಾನಿಧೇ ।
ಚನ್ದ್ರಶೇಖರ ಗೌರೀಶ ಕೈಲಾಸಾಚಲವಾಸ ಮಾಮ್ ॥ 3.50 ॥

ಕಪಾಲಮಾಲೋ ವಿಷಕಂಠಕಾಲೋ ಜಟಾತಟಿದ್ಭಾಗಭಿಲಾಷಸಸ್ಯಮ್ ।
ದಯಾಭಿವೃಷ್ಟ್ಯಾ ಫಲಿತಂ ಕರೋತು ಮನೋಜಜಿಚ್ಛಾರದನೀರದೋ ಮೇ ॥ 3.51 ॥

ಭವ ಸ್ವಮತಿಪಾರ ತ್ವಂ ವರದಾನ ಸ್ಥಿರಾಮಲ ।
ಸ್ವದಾಸನರಭಾರಾಪಾ ಮನಸಃ ಶ್ರೀಕರ ಸ್ಥಿತಿಃ ॥ 3.52 ॥

ಸಂಸಾರಾರ್ಣವಮಗ್ನಸ್ಯ ಮಮೋನ್ಮಜ್ಜನರಂಜನಃ ।
ಭವನ್ತಿ ಶಮ್ಭೋಃ ಕರುಣಾಕಟಾಕ್ಷಾಣಾಂ ಪ್ರವೃತ್ತಯಃ ॥ 3.53 ॥

ಗೌರೀನಾಥ ಧನಾರೀಗೌ ರೀಶನಾಸ್ಯ ಸ್ಯನಾಶರೀ ।
ನಾನಾತೇವ ವತೇನಾನಾ ಥಸ್ಯ ವಪ್ರ ಪ್ರವಸ್ಯಥ ॥ 3.54 ॥

ಕಿಂ ಶಾರದಾಮ್ಭೋಧರಪಂಕ್ತಿರೇಷಾ ಕಿಂ ಚನ್ದ್ರಿಕಾ ಕ್ಷೀರಪಯೋನಿಧಿಃ ಕಿಮ್ ।
ಕರ್ಪೂರರಾಶಿಃ ಕಿಮಿತೀಶ್ವರಸ್ಯ ಪ್ರಭಾಂ ತನೋಃ ಸನ್ದಿಹತೇಽತಿಶುಭ್ರಾಮ್ ॥ 3.55 ॥

ಚನ್ದ್ರಃ ಕಿಂ ಸ ಕ್ರಮಾತ್ ಕ್ಷೀಣಃ ಸೂರ್ಯಃ ಕಿಂ ಸ ನಿಶಾಪತಿಃ ।
ವಹ್ನಿಃ ಕಿಂ ಸ ಜಟಾನನ್ದ ಇತಿ ಸನ್ದಿಹತೇ ಶಿವಮ್ ॥ 3.56 ॥

ವಿಷ್ಣುಃ ಕಿಂ ಸ ನ ಸಂಸಾರೀ ಬ್ರಹ್ಮಾ ಕಿಂ ನ ಸ ರಾಜಸಃ ।
ವೈರಾಗ್ಯಸಂಯಮಸ್ಫಾರಃ ಶಿವೋಯಽಯಮಿತಿ ನಿಶ್ಚಯಃ ॥ 3.57 ॥

ಸಮಸ್ತ ಗೋಪಾಲಕ ಬಾಲ ಬಾಲ ಸಮಸ್ತ ಗೋಪಾಲಕಬಾಲಬಾಲ ।
ಸಮಸ್ತ ಗೋಪಾಲಕ ಬಾಲ ಬಾಲ ಸಮಸ್ತ ಗೋಪಾಲಕಬಾಲಬಾಲ ॥ 3.58 ॥

ಸ್ಮೇರಗೌರೀಯುತಾಂ ಶುಭ್ರಾಂ ವೀಕ್ಷ್ಯ ಶಮ್ಭುತನುಮ್ಮುನಿಃ ।
ತಟಿದ್ರೇಖಾನ್ವಿತಾಮ್ಮೇಘರೇಖಾಂ ಸ್ಮರತಿ ಶಾರದೀಮ್ ॥ 3.59 ॥

ನಾಯಂ ಶಿವತನೂಚ್ಛಾಯಾನಿಚಯಃ ಕ್ಷೀರಸಾಗರಃ ।
ನ ಕನ್ಧರಾ ವಿನೀಲೋಽಸೌ ಯೋಗನಿದ್ರಾಂ ಗತೋ ಹರಿಃ ॥ 3.60 ॥

ಸಮ್ಪೂರ್ಣಚನ್ದ್ರದೇಹೋಽಯಂ ನ ಗೌರೀನಾಥವಿಗ್ರಹಃ ।
ಮಧ್ಯಸ್ಥಂ ಲಾಂಛನಮಿದಂ ನ ನೀಲಂ ಕನ್ಧರಾತಲಮ್ ॥ 3.61 ॥

ಅಸಾರೇ ದುಸ್ತರೇಽಗಾಧೇ ಸಂಸಾರಚ್ಛದ್ಮಸಾಗರೇ ।
ನಿಮಗ್ನಮ್ಮಾಮ್ಮಹಾದೇವ ಕೃಪಾರಜ್ಜ್ವಾ ಸಮುದ್ಧರ ॥ 3.62 ॥

ಭವ್ಯಪಾದೋ ಲಸಚ್ಛಂಗೋ ಘನಾಧ್ವಗತಿರುನ್ನತಃ ।
ಅಧಿಕಂ ಪ್ರಾಪ್ತಸನ್ತಾನಃ ಪಾತು ಮಾಮೀಶ್ವರಸ್ಯ ಗೌಃ ॥ 3.63 ॥

ಬಲಸನ್ತೋಷದಂ ಶ್ರೀದಂ ಗೋಪಾಲಂ ಬುಧನಾಯಕಮ್ ।
ಹರಿಮ್ಮಹಾತ್ಮಾತಿಶೇತೇ ನಿತರಾಂ ಪಾರ್ವತೀಪತಿಃ ॥ 3.64 ॥

ಶ್ರೀಕಂಠಂ ಸ್ಫುಟನೀರಸಮ್ಭವದೃಶಂ ವನ್ದಾರುಕಲ್ಪದ್ರುಮಂ
ರತ್ನೋದ್ಭಾಸ್ವದಹೀನಕಂಕಣಧರಂ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಭಿಃ ಸಂಸ್ತುತಮ್ ।
ಸತ್ಯಂ ಚಿತ್ತಜವೈರಿಸಮ್ಭ್ರಮಹರಂ ತಂ ಪಾರ್ವತೀನಾಯಕಂ
ನಿತ್ಯಮ್ಮಾನಸವಾಸಮೀಶ್ವರಮಹಂ ರಾಮಾಕೃತಿಂ ಭಾವಯೇ ॥ 3.65 ॥

ಲೋಕೇಶಂ ಬಹುರಾಜರಾಜವಿನುತಂ ಪೌಲಸ್ತ್ಯಸನ್ತೋಷದಂ
ಸೀತಾರಮ್ಯಪಯೋಧರಾಧಿಕಲಸಚ್ಛ್ರೀಕುಂಕುಮಾಲಂಕೃತಮ್ ।
ಭವ್ಯಂ ಸಾಧ್ವಜಜಾತನನ್ದನಪರಂ ಕೈಲಾಸನಾಥಂ ಪ್ರಭುಂ
ನಿತ್ಯಮ್ಮಾನಸವಾಸಮೀಶ್ವರಮಹಂ ರಾಮಾಕೃತಿಂ ಭಾವಯೇ ॥ 3.66 ॥

ಕೌಸಲ್ಯಾವರನನ್ದನಂ ಗುಣಯುತಂ ಹಂಸಾನ್ವಯೋಲ್ಲಾಸಕಂ
ಕಲ್ಯಾಣಂ ವರರಾಜಶೇಖರಮತಿಪ್ರಾಲೇಯಶೈಲಾಶ್ರಯಮ್ ।
ಬಾಣೋತ್ಖಾತಮಹಾಗಜಾಸುರಶಿರೋಭಾರಮ್ಮುನೀನ್ದ್ರಸ್ತುತಂ
ನಿತ್ಯಮ್ಮಾನಸವಾಸಮೀಶ್ವರಮಹಂ ರಾಮಾಕೃತಿಂ ಭಾವಯೇ ॥ 3.67 ॥

ಹಸ್ತಸ್ವೀಕೃತಬಾಣಮುಜ್ಜ್ವಲತನುಂ ಭಾಸ್ವದ್ವಿಭೂತೇರ್ದಧಂ
ನಿತ್ಯಂ ಸದ್ವೃಷವಾಹಮನ್ದಕರಿಪುಂ ರುದ್ರಾಕ್ಷಮಾಲಾಧರಮ್ ।
ನಾನಾಶೇಷಸಿರಃ ಕಿರೀಟವಿಲಸನ್ಮಾಣಿಕ್ಯಶೋಭೋಜ್ಜ್ವಲಂ
ನಿತ್ಯಮ್ಮಾನಸವಾಸಮೀಶ್ವರಮಹಂ ರಾಮಾಕೃತಿಂ ಭಾವಯೇ ॥ 3.68 ॥

See Also  335 Names Of Shrivallabh Namavali In Gujarati

ಅತ್ಯನ್ತಾನಿಲಸೂನುವನ್ದಿತಪದಂ ಶ್ರೀಚನ್ದನಾಲಂಕೃತಂ
ಕಾನ್ತಮ್ಮೋಹನವಾಲಿನಾಶನಕರಂ ಸದ್ಧರ್ಮಮಾರ್ಗಾಕರಮ್ ।
ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರಸುಯೋಗವರ್ಧನಮತೋತ್ಕೃಷ್ಟಪ್ರಭಾದರ್ಶಕಂ
ನಿತ್ಯಮ್ಮಾನಸವಾಸಮೀಶ್ವರಮಹಂ ರಾಮಾಕೃತಿಂ ಭಾವಯೇ ॥ 3.69 ॥

ದೀವ್ಯದ್ದ್ರಶ್ಮಿತಮೋನುದರ್ಧವಿಲಸತ್ಸದ್ಭಾನುಪಟ್ಟಂ ವಿಭುಂ
ಶಾನ್ತಂ ಪೂರ್ಣನಭೋಂಶುಕಂ ನಿಜಜನಾಧಾರಂ ಕೃಪಾಸಾಗರಮ್ ।
ದೇವೇಶಂ ಗುಹಮಾನಸಾಮ್ಬುಜದಿನಾಧೀಶಂ ಪ್ರಿಯಂ ಶಂಕರಂ
ನಿತ್ಯಮ್ಮಾನಸವಾಸಮೀಶ್ವರಮಹಂ ರಾಮಾಕೃತಿಂ ಭಾವಯೇ ॥ 3.70 ॥

ಕಾಮಂ ಲಕ್ಷ್ಮಣಹಸ್ತಪಂಕಜಕೃತಪ್ರೇಮಾದಿಪೂಜಾದೃತಂ
ಸಾನನ್ದಂ ಭರತಪ್ರಮೋದನಿಲಯಂ ಧೀರಂ ಸಮನ್ತ್ರಾಧಿಪಮ್ ।
ಹರ್ತಾರಂ ಖರದೂಷಣಾಹೃತಿಪದಂ ಸಾಕೇತವಾಸಾದರಂ
ನಿತ್ಯಮ್ಮಾನಸವಾಸಮೀಶ್ವರಮಹಂ ರಾಮಾಕೃತಿಂ ಭಾವಯೇ ॥ 3.71 ॥

ಪಾದಾಕ್ರಾನ್ತವಿಭೀಷಣಂ ರಣಮುಖೇ ಸದ್ರತ್ನಸಿಂಹಾಸನಾ-
ರೂಢಂ ಭೀಮಧನುಃಪ್ರಭಂಜನವರಶ್ರೀಕೀರ್ತಿಮಾಲಾಧರಮ್ ।
ಕುನ್ದಾನನ್ದನಮನ್ದಹಾಸಮತುಲಂ ಶ್ರೀರಾಮಚನ್ದ್ರಂ ಸದಾ
ನಿತ್ಯಮ್ಮಾನಸವಾಸಮೀಶ್ವರಮಹಂ ರಾಮಾಕೃತಿಂ ಭಾವಯೇ ॥ 3.72 ॥

ಧರಾಧರಸುತಾನಾಥಶ್ಚನ್ದ್ರಮಾಶ್ಚ ಶುಚಿಃ ಸದಾ ।
ಪ್ರಭಾಸತೇಽಮೃತಕರಃ ಪರಮಾನನ್ದದಾಯಕಃ ॥ 3.73 ॥

ಪರಿಶುದ್ಧಾಮೃತಮಯೀ ಶೀತಲಾ ಶಿರಸಿ ಸ್ಥಿತಾ ।
ಶಂಕರಂ ಸ್ವರ್ಣದೀ ಚನ್ದ್ರಕಲಾ ಚಾಲಂಕರೋತ್ವಲಮ್ ॥ 3.74 ॥

ಸಮ್ಪ್ರೇಕ್ಷ್ಯ ಲಜ್ಜಿತಾ ಶಮ್ಭೋರ್ಮಹಿಮಾನಮ್ಮಹೋನ್ನತಮ್ ।
ಸಮ್ಪ್ರಾಪ್ತಮುಖವೈವರ್ಣ್ಯಾಬ್ರಹ್ಮವಿಷ್ಣುಪುರನ್ದರಾಃ ॥ 3.75 ॥

ಉತ್ಫುಲ್ಲಮಲ್ಲೀಕುಸುಮನಿಕುರುಮ್ಭಪ್ರಭಾಯುತಾ ।
ಮೂರ್ತಿರ್ಮಮ ಮನಸ್ಯಷ್ಟಮೂರ್ತೇಸ್ತಿಷ್ಠತು ಸಾಮ್ಪ್ರತಮ್ ॥ 3.76 ॥

ಪ್ರವದನ್ತಿ ವೃಥಾ ಕಥಾಃ ಸದಾ ಶಿವಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಮಪಾಸ್ಯ ಯೇ ಜನಾಃ ।
ಅಮೃತಂ ಪ್ರವಿಹಾಯ ಜಿಹ್ವಯಾ ಭುವನೇ ಮೂತ್ರಜಲಂ ಪಿಬನ್ತಿ ತೇ ॥ 3.77 ॥

ಸತ್ಯಾಂ ಸಧರ್ಮಾದಿಸಮಸ್ತಕಾಮಪ್ರಧಾನಶಕ್ತೌ ಪರಮೇಶ್ವರಭಕ್ತೌ ।
ವೃಥೈವ ಚಿನ್ತಾಮಣಿಕಾಮಧೇನುಸುರದ್ರುಮಾಣಾಂ ಭುವನೇ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ॥ 3.78 ॥

ಶಂಕರಸ್ಯ ಶರೀರೇಣ ಸೌಮ್ಯಂ ಪ್ರಾಪ್ತುಂ ಸುಧಾಕರಃ ।
ಅಸಮರ್ಥಃ ಸೇವತೇ ತಂ ಭೂತ್ವಾ ಚೂಡಾಮಣಿಃ ಸದಾ ॥ 3.79 ॥

ಸ್ವಾಂಗೇಷು ಮಸ್ತಪ್ರಮುಖೇಷು ನಿತ್ಯಂ ಯೇ ಪೂರುಷಾಃ ಶಂಕರಸಮ್ಮತಾನಿ ।
ಬಧ್ನನ್ತಿ ರುದ್ರಾಕ್ಷವಿಭೂಷಣಾನಿ ಪ್ರಾರಬ್ಧಬನ್ಧಾ ನ ಭವನ್ತ್ಯಮೀಷಾಮ್ ॥ 3.80 ॥

ದೂರತಃ ಶಿವಭಕ್ತಸ್ಯ ವಚನಶ್ರವಣೇನ ಚ ।
ಯಮಸ್ಯ ಹೃದಯಂ ಭಿನ್ನಂ ಭವತ್ಯತ್ಯನ್ತಕಮ್ಪಿತಮ್ ॥ 3.81 ॥

ಯಃ ಶ್ರೀಕರಂ ಬಾಲಮಮನ್ತ್ರತನ್ತ್ರಂ ಕ್ರೀಡಾದರಾತ್ ಸ್ವಂ ಪರಿಪೂರಯನ್ತಮ್ ।
ಶಿವಃ ಕೃತಾರ್ಥಂ ಕೃತವಾಂಸ್ತಥೈನಮಯಂ ಕಿಮಾತ್ಮೀಯಮುಪೇಕ್ಷ್ಯತೇ ಮಾಮ್ ॥ 3.82 ॥

ಯೋ ಜನಃ ಶಿವಕಥಾಮೃತಂ ಸದಾಜಿಹ್ವಯಾ ಶ್ರುತಿಯುಗೇನ ವಾ ಮುಹುಃ ।
ವೇದವೇದಶಿರಸಾಂ ಗಣಾಚ್ಚ್ಯುತಂ ಸ್ವೀಕರೋತಿ ಶಿವ ಏವ ಸ ಧ್ರುವಮ್ ॥ 3.83 ॥

ಯದೋಪದಿಷ್ಟಾ ಶ್ರವಣೇ ಶಿವಸ್ಯ ಪಂಚಾಕ್ಷರೀ ಗರ್ಗಮುನೀಶ್ವರೇಣ ।
ನಿರ್ಯಾಯ ಭೂಪಸ್ಯ ತಥೈವ ಗಾತ್ರಾತ್ ಕಾಕಾತ್ಮನಾ ಪಾಪಚಯಃ ಪ್ರದಗ್ಧಃ ॥ 3.84 ॥

ಪುರುಷಸ್ಯ ಪ್ರಣಶ್ಯನ್ತಿ ಮಹಾಪಾತಕಕೋಟಯಃ ।
ವಾಕ್ಪಾದಪದ್ಮಯುಗ್ಮಸ್ಯ ಸ್ಮರಣಾತ್ ಪಾರ್ವತೀಪತೇಃ ॥ 3.85 ॥

ಯೇ ಪೂಜಯನ್ತಿ ಶಿವಪಾದಯುಗಂ ಭವನ್ತಿ
ತೇಷಾಂ ಗೃಹೇಷು ನವರತ್ನಚಯಾಃ ಸಧಾನ್ಯಾಃ ।
ರೌಪ್ಯಂ ಸುವರ್ಣಮಮಿತಂ ಚ ಗಜಾ ಹಯಾಶ್ಚ
ಭವ್ಯಾಮ್ಬರಾಣಿ ಚ ಬಹುಶ್ರುತಪುತ್ರಪೌತ್ರಾಃ ॥ 3.86 ॥

ನೀಚೇಷು ದೇಹೇಷ್ವಗೃಹೀತಜನ್ಮಾ ಮುಹುಃ ಪರಸ್ತ್ರೀಷ್ವವಿಲೋಲಚಿತ್ತಃ ।
ಅಧೇನುಪಾಲಃ ಪ್ರಲಯೋಽಪ್ಯನಾಶೋ ವಿಭಾತಿ ವಿಷ್ಣೋರಧಿಕೋ ಮಹೇಶಃ ॥ 3.87 ॥

ಅಹೋ ಮಹದ್ಭಿರ್ದುರಿತೈರನೇಕಜನ್ಮಾರ್ಜಿತೈಃ ಸಾಕಮನೇಕವಾರಮ್ ।
ಸಾಷ್ಟಾಂಗಮೀಶಂ ನಮತಾಂ ನರಾಣಾಂ ಪತನ್ತ್ಯಧಃ ಸ್ವೇದಲವಾಸ್ತಮಭ್ಯಃ ॥ 3.88 ॥

ವಿನಾ ಸ್ನಾನಂ ಸನ್ಧ್ಯಾಂ ಜಪಮಪಿ ಹುತಂ ತರ್ಪಣವಿಧಿಂ
ಪಿತೄಣಾಂ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯಂ ನಿಯತಮಪಿ ನೈಮಿತ್ತಿಕಮಪಿ ।
ಸ್ಥಿನ್ತಿಂ ಕ್ಷೇತ್ರೇ ದಾನಂ ಶ್ರವಣಮನನೇ ಕಾರಣಮಹೋ
ಶ್ರಿತಶ್ರೀಕಂಠಾನಾಮ್ಭವತಿ ಫಲಮೇಷಾಂ ಸಮುದಿತಮ್ ॥ 3.89 ॥

ಅತಿತರೇ ಯಮಭೀಷಣಭಾಷಣೇಽಪ್ಯರಿಷು ಕಾಮಮುಖೇಷು ದೃಢೇಷ್ವಪಿ ।
ಭಯಮುಪೈತಿ ನ ಕಿಂಚಿದಪಿ ಸ್ಫುರತ್ಪುರಜಿದಂಘ್ರಿಸರೋಜಯುಗಾಶ್ರಿತಃ ॥ 3.90 ॥

ಪತಿಭಕ್ತ್ಯಾ ವಿನಾ ಯೋಷಿತ್ ಸೌನ್ದರ್ಯಂ ನ ವಿರಾಜತೇ ।
ಜನ್ಮ ಪುಂಸೋ ವಿನಾ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಪಾರ್ವತೀಹೃದಯೇಶಿತುಃ ॥ 3.91 ॥

ತಾಮಸಾಲ್ಲೋಕಸಂಹಾರಹೇತೋರುಗ್ರಾತ್ಪ್ರಜಾಯತೇ ।
ಶಾನ್ತಿರ್ವಿಚಿತ್ರಂ ಮಹತೀಜಗತ್ಪಾಲನಶಾಲಿನೀ ॥ 3.92 ॥

ನಾಮಾಮೃತರಸೈಃ ಪುಂಸಃ ಶಾಂಕರೈಃ ಕರ್ಣಸಂಗತೈಃ ।
ತೂಲವತ್ಪರಿದಹ್ಯನ್ತೇ ಪಾತಕಾನಿ ಬಹೂನ್ಯಪಿ ॥ 3.93 ॥

ಪ್ರಮದೇನ ವಂಚಯಿತುಮೇತ್ಯ ಸತ್ವರಂ ಪರಮಂ ಶಿವಂ ಸಶರಚಾಪಭೀಷಣಃ ।
ಸ್ವಯಮೇವ ತನ್ನಿಟಲನೇತ್ರವಹ್ನಿನಾ ಭವದಾಶು ದಗ್ಧವಪುರಿನ್ದಿರಾಸುತಃ ॥ 3.94 ॥

ಸಮಸ್ತಲೋಕಾಧಿಪತಿರ್ಮಾಹಾತ್ಮಾ ಕ್ವ ತ್ವಂ ಕ್ವ ಚಾಹಂ ಕುಮತಿಃ ಕುಮರ್ತ್ಯಃ ।
ಇದಂ ಮಹದ್ವಾಂಛಿತಮೀಶ ಮೇ ಯತ್ ಪ್ರಕಾಮಯೇ ತ್ವತ್ಪದಪದ್ಮಸೇವಾಮ್ ॥ 3.95 ॥

ಪರಮಾಲ್ಪಸ್ವರೂಪೇಽಪಿ ನಿಜಭಕ್ತಸ್ಯ ಮಾನಸೇ ।
ವರ್ತತೇ ಸತತಂ ದೇವೋ ಮಹೀಯಾನಮ್ಬಿಕಾಪತಿಃ ॥ 3.96 ॥

ಮರ್ತ್ಯಲೋಕೇಽತಿವಿಸ್ತಾರೇ ವರ್ತಮಾನೇ ಭಯಾಕುಲಮ್ ।
ಮಾಮಲ್ಪಮೇಕಂ ಹೇ ಶಮ್ಭೋ ಸಮುದ್ಧರ ಕೃಪಾ (ನಿಧೇ) ರಸಾತ್ ॥ 3.97 ॥

ದೇಹೇಶ್ರಿತಾನ್ಯಶೇಷಾಣಿ ನಿರ್ದಗ್ಧುಂ ಪಾತಕಾನಿ ಮೇ ।
ದೇಹಂ ಸಿಂಚಾಮ್ಯಹಂ ಶಮ್ಭೋರಭಿಷೇಕೋದಬಿನ್ದುಭಿಃ ॥ 3.98 ॥

ಶೈವಂ ಶಿರಃ ಕಾನ್ತಿಮುಪೈತಿ ಪೂರ್ಣಚನ್ದ್ರಸ್ಯ ನಿತ್ಯಂ ಕಲಯಾ ಸಮೇತಮ್ ।
ಚಾನ್ದ್ರೀಕಲಾ ಶೈವಶಿರಃಪ್ರತಿಷ್ಠಾಂ ಪ್ರಪದ್ಯ ಸಂಯಾತಿ ನಿತಾನ್ತಶೋಭಾಮ್ ॥ 3.99 ॥

ಪ್ರೋಕ್ಷಿತಂ ಶುಚಿಕಣೈರ್ಬಹಿರಂಗೇ ಭೂತಭರ್ತುರಭಿಷೇಕಜಲಸ್ಯ ।
ಅನ್ತರಂಗಮಚಿರಾಯ ಜನಾನಾಂ ನಿರ್ಮಲಂ ಭವತಿ ಸಾಧು ವಿಚಿತ್ರಮ್ ॥ 3.100 ॥

ಮೂಲಪ್ರಮಾಣರಹಿತೋನಿರ್ಗುಣೋ ನಿಷ್ಕಲೋ ವಿಭುಃ ।
ಅನಾಥೋ ಭೋಗವಿಧುರೋ ನಾವಾಚ್ಯಂ ದೈವತಂ ಶಿವಃ ॥ 3.101 ॥

ತಟಿನ್ನಿಭಜಟಾಕಾನ್ತಿಗ್ರಹಣಾತ್ ಸ್ವರ್ಣದೀಪಿತಾ ।
ಸರಸ್ವತೀವ ಸಂರೇಜೇ ಶಂಕರಸ್ಯ ಶಿರೋಗತಾ ॥ 3.102 ॥

ಕುತ್ರಾಸ್ತೇ ಶಂಕರೋ ನಿತ್ಯಂ ಕೈಲಾಸೇ ಭಕ್ತಹೃದ್ಯಪಿ ।
ಕುತ್ರಾಸ್ತೇ ಪಾರ್ವತೀ ನಿತ್ಯಂ ವಾಮಾಂಗೇಽನಂಗವೈರಿಣಃ ॥ 3.103 ॥

ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಪುರಾಣಾನಿ ಸೇತಿಹಾಸಸ್ಮೃತೀನ್ಯಹಮ್ ।
ಜಾನಾಮಿ ಸದ್ಭ್ಯಃ ಸರ್ವೇಷಾಂ ತಾತ್ಪರ್ಯಂ ಸಾಮ್ಬಶಂಕರೇ ॥ 3.104 ॥

ಕಂ ದರ್ಪದಮನಂ ವಕ್ತಿ ಪುರಾಣಾಮಮರದ್ವಿಷಾಮ್ ।
ಕಾಮಾಶಾಂ ಕೃತವಾನ್ ವ್ಯರ್ಥಾಂ ಕ್ಷಣಾತ್ ಕೋಪೇನ ಶಂಕರಃ ॥ 3.105 ॥

ಕಃ ಸರ್ವೇಶಃ ಪಾರ್ವತೀಶೋ ನ ಬ್ರಹ್ಮಾ ನ ಹರಿಸ್ತಥಾ ।
ಭುಕ್ತಿಮುಕ್ತಿಪ್ರದಾ ಶೀಘ್ರಂ ಕಾ ಭಕ್ತಿಃ ಸಾಮ್ಬಶಂಕರೇ ॥ 3.106 ॥

ಸರ್ವಸ್ಯ ಸತ್ಸರ್ವಮನೋರಥಾನಾಂ ದಾತಾ ಮಹೇಶೋ ನ ಸುರದ್ರುಮೌಘಃ ।
ಮಹೀಧರಾಧೀಶಸುತಾದಿನಾಥೋ ದೀನೇಷು ಸರ್ವೇಷು ಸದಾ ದಯಾವಾನ್ ॥ 3.107 ॥

ಅಭಕ್ತತಾ ಮೂರ್ಖಜನೇ ಅಭಾನಾಂ ಸ್ಯಾದ್ದಿವಾವಿಧೌ ।
ಗದಾಹತಿರ್ಯುದ್ಧತಲೇ ನೇಷದ್ದೀನೇ ಶಿವಂ ಶ್ರಿತೇ ॥ 3.108 ॥

ಮೂರ್ದನ್ಯಲೀಕೇ ಚ ಗಲೇ ಚ ಗಂಗಾಂ ವಹ್ನಿಂ ವಿಷಂ ಶಮ್ಭುರಹೋ ದಧಾತಿ ।
ಹಿತಾಹಿತಾನಾಂ ಸತತಂ ಜನಾನಾಮಾನನ್ದದುಃಖೇ ವಿದಧಾತಿ ನಿತ್ಯಮ್ ॥ 3.109 ॥

ಯದೃಚ್ಛಯಾ ಬಿಲ್ವದಲಂ ಸಮರ್ಪ್ಯ ಪುಮಾನ್ ಸುಬುದ್ಧಿಃ ಪರಮೇಶ್ವರಾಯ ।
ಗೃಹ್ಣಾತಿ ಮುಕ್ತಿಂ ಪರಮಾಂ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭಾದಿಕಾಮ್ಯಾಮಚಿರಾಯ ತಸ್ಮಾತ್ ॥ 3.110 ॥

ನವೋತ್ತಮಾಂಗಾನಿ ಸಮರ್ಪ್ಯ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಪುರಾರಯೇ ಸ್ವಾನಿ ಸುರಾಸುರಾದ್ಯೈಃ ।
ಅವಧ್ಯತಾಂ ತಾಮವಮಾಂ ಯಯಾಚೇ ತಂ ಮುಕ್ತಿದಂ ರಾವಣನಾಮರಕ್ಷಃ ॥ 3.111 ॥

ಲೋಕಾತೀತಂ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಂ ತಪಃ ಸ್ವಂ ಗೋರೀದೇವೀ ಭೂತಭರ್ತ್ರೇ ಸಮರ್ಪ್ಯ ।
ತದ್ವಾಲ್ಲಭ್ಯಂ ಸ್ವೀಚಕಾರಾದ್ವಯಂ ಶ್ರೀವಾಣೀಮುಖ್ಯಸ್ತ್ರೀಕದಮ್ಬಾಭಿನುತ್ಯಮ್ ॥ 3.112 ॥

ಸೃಜತಿ ರಕ್ಷತಿ ನಾಶಯತಿ ಸ್ಫುಟಂ ಭುವನಜಾಲಮಭೀಪ್ಸಿತಮೈಹಿಕಮ್ ।
ದಿಶತಿ ಮುಕ್ತಿಮಪಿ ಸ್ಮರತಾಮಘಂ ಹರತಿ ಭಾತಿ ಜಯತ್ಯಪಿ ಶಂಕರಃ ॥ 3.113 ॥

ಶಮಂ ದಮಂ ಚ ವೈರಾಗ್ಯಮೈಶ್ವರ್ಯಂ ಕರುಣಾಧಿಯಮ್ ।
ಶೌರ್ಯಂ ಧೈರ್ಯಂ ಚ ಗಾಮ್ಭೀರ್ಯಂ ಸದಾ ವಹತಿ ಶಂಕರಃ ॥ 3.114 ॥

ಶಿವೋಽಥವಾ ಶಿವಾ ಸರ್ವಲೋಕಾನಾಂ ಪರಿರಕ್ಷಣಮ್ ।
ವಿಧಾತುಂ ಕಲ್ಪತೇ ನಿತ್ಯಂ ದಯಯಾ ಪರಿಪೂರ್ಣಯಾ ॥ 3.115 ॥

ಮನುಷ್ಯಾ ಜನ್ತುಷೂತ್ಕೃಷ್ಟಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಸ್ತೇಷು ತೇಷ್ವಪಿ ।
ದೇವತೋಪಾಸಕಾಸ್ತೇಷು ಶಿವೋಪಾಸ್ತಿಪರಾಯಣಾಃ ॥ 3.116 ॥

ತಾಂಡವಾಯಾಸಸಂಜಾತಾಃ ಶಿವಾಂಗೇ ಸ್ವೇದಬಿನ್ದವಃ ।
ಶಿರಸ್ತಃ ಸ್ರಸ್ತಗಂಗಾಮ್ಭೋ ಬಿನ್ದುಜಾಲೈಸ್ತಿರೋಹಿತಾಃ ॥ 3.117 ॥

ಪರಯೋಃ ಸುನ್ದರತರಯೋಃ ಸುರಶುಭಕರಯೋರುಮಾಮಹೇಶ್ವರಯೋಃ ।
ಅನುರೂಪತಮಂ ಯೋಗಂ ಮನ್ಯೇ ತ್ರಿಭುವನತಲಶ್ಲಾಘ್ಯಮ್ ॥ 3.118 ॥

ಸ್ನಾನೇನ ದಾನೇನ ಜಪೇನ ಭಕ್ತ್ಯಾ ವಿಭೂತಿರುದ್ರಾಕ್ಷಕೃತೇಶ್ಚ ನಿತ್ಯಮ್ ।
ಪ್ರದೋಷಪೂಜಾಸ್ತುತಿಭಾವನಾಭಿಃ ಶಿವಃ ಪ್ರಸಾದಃ ಕುರುತೇ ಜನೇ ಸ್ವಮ್ ॥ 3.119 ॥

ಜನ್ಮಾಲಂಕುರುತೇ ಸಮ್ಪತ್ ತಾಂ ಪಾತ್ರಪ್ರತಿಪಾದನಮ್ ।
ತಚ್ಛಿವಾರ್ಚಿತಾ ಬುದ್ಧಿಃ ತಾಂ ಭಕ್ತಿರುದ್ಭುವನತ್ರಯೇ ॥ 3.120 ॥

ಕಿಂ ಪತ್ಯುಸ್ತವ ನಾಮೇತಿ ಪೃಷ್ಟಾ ಸಖ್ಯಾಗನನ್ದನಾ ।
ಹಸ್ತೇನ ಸ್ತನಕಸ್ತೂರೀಂ ತಸ್ಯಾ ಲಿಪ್ತವತೀ ಗಲೇ ॥ 3.121 ॥

ನೀಲಕಂಠಸ್ಯ ಸಂಲಿಪ್ತಾ ಕಂಠೇ ಗೌರ್ಯಾ ರಹಸ್ಯಲಮ್ ।
ಕಸ್ತೂರೀ ಸಂವೃತಾ ಜ್ಞಾತಾ ಗನ್ಧತಃ ಪ್ರಮಥಾದಿಭಿಃ ॥ 3.122 ॥

ಮಹಾತ್ಮಾ ಸಹತೇ ಕಷ್ಟಂ ಪರೇಷಾಂ ಹಿತಕಾರಣಾತ್ ।
ಪಾರ್ವತೀರಮಣಃ ಕಂಠೇ ಕಾಲಕೂಟಂ ಬಿಭರ್ತಿ ಹಿ ॥ 3.123 ॥

ತಪಸಾ ಪರಿತೋಷಿತಃ ಶಿವೋಽವೃತತಾದೃಙ್ನಿಯಮೇಽಪಿ ಪಾರ್ವತೀಮ್ ।
ಭುವನೇಷು ಮಹಾಜನಾ ನೃಣಾಂ ಸುಗುಣೈರಾಶು ವಶಂವದಾಃ ಸದಾ ॥ 3.124 ॥

ಅವಿದ್ಯಾಂ ಮಲಿನಾಂ ನಿತ್ಯಂ ಶ್ಲಿಷ್ಯನ್ನಪಿ ಪರಃ ಶಿವಃ ।
ಅಗೃಹ್ಣಂ ಸ್ತನ್ಮಲಿನತಾಂ ಭಾತಿ ಶುದ್ಧತರಃ ಸ್ವಯಮ್ ॥ 3.125 ॥

ತ್ವದ್ದಾಸದಾಸಸ್ಯ ಪದಂ ಕದಾಚಿತ್ ಸ್ಪೃಷ್ಟ್ವಾ ಭವತ್ಯಾಶು ಪುಮಾನ್ ಕೃತಾರ್ಥಃ ।
ಅಯೇ ಪುರಾರೇ ಕಿಮುತ ತ್ರಿಸನ್ಧ್ಯಂ ಭವತ್ಪದಾಮ್ಭೋರುಹಪಾದಯುಗ್ಮಸೇವೀ ॥ 3.126 ॥

ಅಪಾರಸಂಸಾರಸಮುದ್ರಮಗ್ನಃ ಕಠೋರತಾಪತ್ರಯಪೀಡಿತೋಽಹಮ್ ।
ಚಲೇನ್ದ್ರಿಯಾಕೃಷ್ಟಮನಾ ಮಹೇಶ ಶಮ್ಭೋ ಭವನ್ತಂ ಹೃದಿ ವಿಸ್ಮರಾಮಿ ॥ 3.127 ॥

ನ ಬಿಭೇಮಿ ಯಮಾದತಿಭೀಷಣವಾಕ್ಪಟುಹುಂಕೃತಿಕಿಂಕರಕೋಟಿಯುತಾನ್ ।
ಯಮಶಾಸನನಾಮ ವದಾಮಿಕದಾಪ್ಯವಶಾದಪಿ ಭಕ್ತಭಯೋನ್ಮಥನಮ್ ॥ 3.128 ॥

ಶ್ರೀಪಾರ್ವತೀರಮಣಪೂಜನತತ್ಪರಾಣಾಂ ನಿತ್ಯಂ ಭವನ್ತಿ ಭವನಾನಿ ಮಹೋಜ್ಜ್ವಲಾನಿ ।
ರಂಗನ್ಮತಂಗಜತುರಂಗಮಪುಂಗವಾಲೀವ್ಯಾಪ್ತಾಜಿರಾಣಿ ಧನಧಾನ್ಯಸಮನ್ವಿತಾನಿ ॥ 3.129 ॥

ವರ್ಣಯನ್ತಿ ಪರಂ ಶಮ್ಭೋರ್ಗಣಾ ಗುಣಕದಮ್ಬಕಮ್ ।
ಪಿಬನ್ತಿ ಮಧುರಂ ಕ್ಷೀರಂ ಪಯೋಧೇರಮೃತಂ ಸುರಾಃ ॥ 3.130 ॥

ಸಮರ್ಥಂ ಶಾಂಕರಂ ನಾಮ ಪಾಪಾನಾಂ ನಾಶನೇ ನೃಣಾಮ್ ।
ಶಕ್ತಂ ಪ್ರಾಭಾಕರಂ ಬಿಮ್ಬಂ ವಿಧ್ವಂಸೇ ತಮಸಾಂ ದಿಶಾಮ್ ॥ 3.131 ॥

ಕಾಮಃ ಸ್ವದೇಹಂ ದಹತಃ ಶಿವಸ್ಯ ತಿರಸ್ಕೃತೌ ಶಕ್ತ್ಯಯುತೋಽಗ್ನಿಕೀಲೈಃ ।
ವಾಹೋದ್ಭವೈರ್ಮ್ಲಾನಿ ಬಲೈಃ ಸ್ವಕೀಯೈಃ ಫಲದ್ರುಮಂ ತಸ್ಯ ವನಂ ಚಕಾರ ॥ 3.132 ॥

ವ್ಯಾಪೃತೇ ಪುರುಷೇ ಪುಣ್ಯೈರ್ಭವಬನ್ಧವಿಮೋಚನೇ ।
ದೀನಬನ್ಧೋರ್ಮಹೇಶಸ್ಯ ಪ್ರಸಸಾರ ದಯಾ ಹಠಾತ್ ॥ 3.133 ॥

ಪುರತ್ರಯೇ ಗಿರೀಶೇನ ಪ್ರದಗ್ಧೇ ತೂಲರಾಶಿವತ್ ।
ಏಕದೈವ ಹೃತೋಽಲೋಕೋ ವ್ಯಾನಶೇ ಭುವನೇಽಭಿತಃ ॥ 3.134 ॥

ಸ್ವರ್ಗೇ ಭುವಿ ಚ ಪಾತಾಲೇ ರವೌ ಯೋಗಿಮನಸ್ಸು ಚ ।
ಏಕಧಾವಸ್ಥಿತಂ ಧಾಮ ಶೈವಮೇಕಂ ಪ್ರಿಯಂ ಮಮ ॥ 3.135 ॥

ಪ್ರಾರಬ್ಧಭೋಗನಿಲಯೇ ದೇಹೇ ಸತ್ಯಪಿ ಸೇವಿತುಃ ।
ಪ್ರದಾತುಂ ಪರಮಾಂ ಮುಕ್ತಿಂ ಸಮರ್ಥಃ ಸಾಮ್ಬಶಂಕರಃ ॥ 3.136 ॥

ಕೈಲಾಸಶಿಖರಸ್ಥಸ್ಯ ಪಾರ್ವತೀಶಸ್ಯ ಪಾದಯೋಃ ।
ಸಮೀಪೇ ಸನ್ತಿ ಮೇ ಪ್ರಾಣಾಃ ಮನಸಶ್ಚಾನಲಂ ಸದಾ ॥ 3.137 ॥

ಕೋ ವಿವಾದಸ್ತ್ವಯಾ ಮೂರ್ಖ ನ ಪರಂ ದೈವತಂ ಶಿವಾತ್ ।
ತಥಾಪಿ ಬ್ರಹ್ಮವಿಷ್ಣ್ವಾದೀನ್ ಸೇವನ್ತೇ ತಾನ್ ಸದಾ ನ ತಮ್ ॥ 3.138 ॥

ಕಾರ್ಯಾ ತ್ವಯಾ ಶಿವಾರ್ಚೇತಿ ವಚನಂ ನ ವದಾಮಿ ತೇ ।
ದಾರಿದ್ರ್ಯಕಷ್ಟಾನುಭವಾತ್ತುಷ್ಟಚಿತ್ತೋ ಭವಾನ್ ಧ್ರುವಮ್ ॥ 3.139 ॥

ಕಿಂಚಿದ್ಧಿತಂ ಶಿವಾಭಕ್ತ ಕಥಯಾಮಿ ತವ (ಹಿ ತೇ) ಶ್ರುಣು ।
ಮದ್ವಿಶೇಷೋಕ್ತಿತಃ ಕಿಂ ತ್ವಂ ವೇತ್ಸಿ ದುಃಖಂ ಭವೋದ್ಭವಮ್ ॥ 3.140 ॥

ಏಷೋಽಗ್ನಿಃ ಸ ಜಲಾನ್ ನಷ್ಟಃ ಸೂರ್ಯೋಽಸೌ ಸ ತಮೋವೃತಃ ।
ಚನ್ದ್ರೋಸೌ ಸ ಕ್ಷಯೀತ್ಯನ್ತೇ ವಿದನ್ತಿ ಮುನಯಃ ಶಿವಮ್ ॥ 3.141 ॥

ಶಿವೇ ಮಾಂ ಭಜ ಹೇ ಸ್ಥಾಣೋ ಲಕ್ಷ್ಮ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಂ ನ ಮೇ ಪ್ರಿಯೇ ।
ಕಿಂ ನ ಜಾನಾಸಿ ಮೇ ವಾಣೀಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಣೀ ತೇ ಕುತಃ ಶಿವ ॥ 3.142 ॥

ಮಯಿ ನಾಸ್ತಿ ತವ ಪ್ರೀತಿರ್ಹರ ಗಂಗಾಧರ ಪ್ರಭೋ ।
ತ್ವಯಿ ನಾಸ್ತಿ ಶಿವೇ ಪ್ರೀತಿಃ ಕಿಂ ಮೃಷಾ ಭಾಷಸೇ ವೃಥಾ ॥ 3.143 ॥

ಸರ್ವವಿದ್ಯಾನಿಧಿರ್ಲಕ್ಷ್ಮೀಪೂಜಿತಃ ಪಾಪಸಂಹರಃ ।
ಮೃತ್ಯುಂಜಯಃ ಕೃಪಾಶಾಲೀ ಪಾತು (ಸ್ವಾ)ಮಾಮೀಶ್ವರಃ ಸದಾ ॥ 3.144 ॥

ಮುಮುಕ್ಷೋ ಮದ್ವಚಃ ಶ್ರುತ್ವಾ ಕೈಲಾಸಸ್ಥಂ ಭವಂ ಭಜ ।
ವಿಷಯಾನುಭವೈಕಶ್ರೀ ಸದಾನನ್ದೋ ಭವಂ ಭಜ ॥ 3.145 ॥

ಕಿಂ ಚಂಚಲಸ್ವಭಾವಾಲೇ ಭ್ರಮಸ್ಯಲ್ಪಸುಮಾಲಿಷು ।
ಅಸ್ತಿ ತೇ ನಿಸ್ತುಲಂ ಪದ್ಮಂ ತ್ವನ್ಮನೋಭೀಷ್ಟದಂ ಸದಾ ॥ 3.146 ॥

ಅಭಿನನ್ದ್ಯ ತಪೋಧಿಷ್ಠಂ ವಿತೀರ್ಯಾಭೀಪ್ಸಿತಂ ವರಮ್ ।
ಶಿವೇನ ದಯಯಾ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಬಹವಃ ಪರಿರಕ್ಷಿತಾಃ ॥ 3.147 ॥

ಸಕೃದ್ಯೋ ವಕ್ತಿ ನಾಮೈಶಂ ಮಹಾದೇವೇತಿ ಜಿಹ್ವಯಾ ।
ಪುರುಷಸ್ಯ ಕ್ಷಣಾತ್ತಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯಾಪಿ ನಶ್ಯತಿ ॥ 3.148 ॥

ಕೈಲಾಸಶೈಲಶಿಖರೇ ವಿದ್ಯಮಾನೇ ಮಹೇಶ್ವರೇ ।
ವೈವರ್ಣ್ಯಮಧಿಕಂ ಜಾತಂ ಬ್ರಹ್ಮಾದೀನಾಂ ಮುಖೇಷ್ವಪಿ ॥ 3.149 ॥

ಸದಾ ಪಶ್ಯತಿ ಸರ್ವತ್ರ ಶಿವೇ ಸೋಮೇ ಕೃಪಾನಿಧೌ ।
ಕಿಮಾಶ್ಚರ್ಯಂ ತವಾತ್ಯನ್ತಂ ಕೇ ದೀನಾ ಭುವನಾನ್ತರೇ ॥ 3.150 ॥

ಕಥಂ ಶ್ಲಾಘ್ಯಃ ಶಿವಃ ಸ್ವೇಷಾಂ ಸಂಸಾರಸುಖನಾಶಕಃ ।
ಭೂತಿಧಾರೀಪ್ರಲಯಕೃತ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಕಾಮವಿಘಾತಕಃ ॥ 3.151 ॥

ಮಹತೀ ಭಾಗ್ಯಸಮ್ಪತ್ತಿರಭಕ್ತಾನಾಮುಮಾಪತೇಃ ।
ಭಜನ್ತಿ ಬಹುಜನ್ಮಾನಿ ಪುತ್ರಾದಿಸುಖದಾನಿ ಯೇ ॥ 3.152 ॥

ಭಕ್ತಿಭಾವಾಚ್ಚಿತ್ತಶುದ್ಧಿಶ್ಚಿತ್ತಶುದ್‍ಧ್ಯಾವಬೋಧನಮ್ ।
ಬೋಧಾತ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕೃತಿಃ ಶಮ್ಭೋಃ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕೃತ್ಯಾ ಭವೋ ಭವೇತ್ ॥ 3.153 ॥

ಶಿವೋ ಭವೇತ್ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಯದೇಷ ಪ್ರಲಯೋಽಪಿ ಸನ್ ।
ಶಿವೋ(ವೇ)ಽಮೃತಂ ನ ಚೇದಸ್ಯ ಪರಮಾನನ್ದತಾ ಕುತಃ ॥ 3.154 ॥

ಆಶಾಂಶುಕಃ ಕುಶಾಶಾಲೀ ಮೃಗಯುಕ್ತಸ್ತಮೋಪಹಃ ।
ಪರಿಶುದ್ಧತನುಃ ಶಮ್ಭುರ್ಲೋಕಾನಾಹ್ಲಾದಯತ್ಯಲಮ್ ॥ 3.155 ॥

ದಮೇನ ಪ್ರಶಮೋ ಭಾತಿ ಪ್ರಶಮೇನ ವಿರಕ್ತತಾ ।
ವೈರಾಗ್ಯೇಣ ತಪೋ ನಿತ್ಯಂ ತಪಸಾ ಸಾಮ್ಬಶಂಕರಃ ॥ 3.156 ॥

ಇನಃ ಶುಚಿಃ ಶೀತರುಚಿಸ್ತಾಪಹಾರೀ ಲಘುರ್ಗುರುಃ ।
ಸದ್ಗತಿರ್ವಿಕ್ರಮೀ ಶ್ರೀದಃ ಪ್ರಾಕ್ಸದ್ರವ್ಯಃ ಶಿವೋಽವತು ॥ 3.157 ॥

ಪುರಾ ಮಾತೃಕುಕ್ಷೌ ತತೋ ದಾರುಗೇಹೇ
ತತಃ ಪ್ರೇಮಭೂಮೌ ತತೋ ಧರ್ಮಪುರ್ಯಾಮ್ ।
ಮಹಾಸಂಕಟೇಽನೇಕದುಃಖಪ್ರಪೂರ್ಣೇ
ಜನಸ್ತಿಷ್ಠತಿ ಶ್ರೀಮಹೇಶಾಭಿಪೂರ್ಣಃ ॥ 3.158 ॥

ಜನಸ್ಯ ಸದನೇ ಯಸ್ಮಿನ್ ಪ್ರಾಗಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ಸ್ಥಿತಾ ತತಃ ।
ಶಿವಪೂಜಾವಿಧಾನೇನ ಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ತತ್ರೈವ ಸಂಸ್ಥಿತಾ ॥ 3.159 ॥

ಗಚ್ಛನ್ತಂ ಮನ್ದಮನ್ದಂ ಮಧುರತರರಣತ್ಕನ್ದರಾಕಿಂಕಿಣೀಕಂ
ಲಾಂಗೂಲಂ ಚಾಲಯನ್ತಂ ಮುಹುರವನಿತಲಂ ಸಂಲಿಖನ್ತಂ ಖುರಾಗ್ರೈಃ ।
ಧುನ್ವನ್ತಂ ಭವ್ಯರುಕ್ಮಾಭರಣಭರಿತಯೋಃ ಶೃಂಗಯೋರ್ಮಂಡಲಂ ಸತ್-
ತುಂಗಂ ಪ್ರೇಮ್ಣಾಧಿರೂಢಂ ವೃಷಭಮಧಿವಸತ್ವೀಶ್ವರೋ ಮೇ ಹೃದಬ್ಜಮ್ ॥ 3.160 ॥

ರಜತಾರ್ಕಮಣಿಸ್ಫಾರಾಂ ಮೌಕ್ತಿಕೀಂ ಜಪಮಾಲಿಕಾಮ್ ।
ದಿವ್ಯಾಮಮೃತಭಾಂಡಂ ಚ ಚಿನ್ಮುದ್ರಾಂ ದಧತಂ ಕರೈಃ ॥ 3.161 ॥

ಭುಜಂಗವಿಲಸತ್ಕಕ್ಷಂ ಚನ್ದ್ರಮಃ ಖಂಡಮಂಡಿತಮ್ ।
ತ್ರಿಲೋಚನಮುಮಾನಾಥಂ ನಾಗಾಭರಣಶೋಭಿತಮ್ ॥ 3.162 ॥

ಪ್ರಸನ್ನವದನಂ ಶಾನ್ತಂ ಸರ್ವವಿದ್ಯಾನಿಧಿಂ ಸುರೈಃ ।
ಸಂಸ್ತುತಂ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿಂ ಸದಾಶಿವಮಹಂ ಭಜೇ ॥ 3.163 ॥

ಶ್ರೀಕರೀ ಪಠತಾಮೇಷಾ ಶಿವಕರ್ಣಾಮೃತಸ್ತುತಿಃ ।
ಶಿವಾನನ್ದಕರೀ ನಿತ್ಯಂ ಭೂಯಾದಾಚನ್ದ್ರತಾರಕಮ್ ॥ 3.164 ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀಮದಪ್ಪಯ್ಯಾದೀಕ್ಶಿತವಿರಚಿತಂ ಶ್ರೀಶಿವಕರ್ಣಾಮೃತಂ ಸಮಾಪ್ತಮ್ ।
ಇತಿ ಶಮ್ ॥

– Chant Stotra in Other Languages -Trishati Shivakarnamritam:
Sri Siva Karnamrutham – Shiva Karnamritam in SanskritEnglishBengaliGujarati – Kannada – MalayalamOdiaTeluguTamil