Sri Subrahmanya Trishati Namavali 2 In Odia

॥ Sri Subramanya Swamy Namavali 2 Odia Lyrics ॥

॥ ଶ୍ରୀସୁବ୍ରହ୍ମଣ୍ୟତ୍ରିଶତୀନାମାଵଲିଃ ୨ ॥
ଓଂ ଶ୍ରୀସୁବ୍ରହ୍ମଣ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସୁରାନନ୍ଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶୂର୍ପକର୍ଣାନୁଜାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶୁଚୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଶୁଭାଙ୍ଗାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶୁଭଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମନସ୍ଵିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ମାନଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମାନ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମହେଶାୟ ନମଃ ॥ ୧୦ ॥

ଓଂ ମଙ୍ଗଳାକୃତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାଶକ୍ତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାଵୀର୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାଦେଵାତ୍ମଜାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମହତେ ନମଃ ।
ଓଂ ଶିଖିଵାହନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶିଵାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସ୍ଥାଣଵେ ନମଃ ।
ଓଂ ଶିଵସ୍ଵାମିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ଶିଵାତ୍ମଜାୟ ନମଃ ॥ ୨୦ ॥

ଓଂ ଦେଵସେନାପତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ସ୍ଵାମିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ଦେଵେଶାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଦେଵଵନ୍ଦିତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵେଦସାରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵେଦନିଧୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଵେଦଵାଚେ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିଭଵେ ନମଃ ।
ଓଂ ଵୈଦିକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵାମନାୟ ନମଃ ॥ ୩୦ ॥

ଓଂ ଵତ୍ସାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵରଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵସୁଧାଧିପାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵରେଣ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵାକ୍ପତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଵନ୍ଦ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମଣିଭଦ୍ରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାବଲାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶକ୍ତିଭୃତେ ନମଃ ।
ଓଂ ଶାଶ୍ଵତାୟ ନମଃ ॥ ୪୦ ॥

ଓଂ ଶର୍ଵାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵଜ୍ଞାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କରୁଣାକରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କଲାନିଧୟେ ନମଃ ।
ଓଂ କାଵ୍ୟକର୍ତ୍ରେ ନମଃ ।
ଓଂ କପାଲିନେ ନମଃ ।
ଓଂ କାଲସୂଦନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କାମଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କରୁଣାସିନ୍ଧଵେ ନମଃ ।
ଓଂ ଓଷଧୀଶାୟ ନମଃ ॥ ୫୦ ॥

ଓଂ ଵିୟତ୍ପତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ କାର୍ତିକେୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଗୁରଵେ ନମଃ ।
ଓଂ ଶାସ୍ତ୍ରେ ନମଃ ।
ଓଂ ଦ୍ଵିଷଣ୍ଣେତ୍ରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଦ୍ଵିଷଡ୍ଭୁଜାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶିଖିଵାହନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶିଵପୁତ୍ରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଚରଣାୟୁଧଭୃତେ ନମଃ ।
ଓଂ ହରାୟ ନମଃ ॥ ୬୦ ॥

ଓଂ ଵଲ୍ଲୀପତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଵସୁପତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଵଜ୍ରପାଣୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ସୁରେଶ୍ଵରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସେନାନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଅଗ୍ନିଭୁଵେ ନମଃ ।
ଓଂ ଧାତ୍ରେ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିଧାତ୍ରେ ନମଃ ।
ଓଂ ଜାହ୍ନଵୀସୁତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିଶ୍ଵସୃଜେ ନମଃ ॥ ୭୦ ॥

ଓଂ ଵିଶ୍ଵଭୁଜେ ନମଃ ।
ଓଂ ନେତ୍ରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିଶ୍ଵୟୋନୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିୟତ୍ପ୍ରଭଵେ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିଶ୍ଵକର୍ମଣେ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିଶାଲାକ୍ଷାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵୃକୋଦରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଲୋକନାଥାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଲୋକବନ୍ଧଵେ ନମଃ ।
ଓଂ ଲୋକେଶାୟ ନମଃ ॥ ୮୦ ॥

See Also  108 Names Of Lord Ganesha In Malayalam

ଓଂ ଲୋକଵନ୍ଦିତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଲୋକସାକ୍ଷିଣେ ନମଃ ।
ଓଂ ଲୋକନେତ୍ରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଲୋକପାଲାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଜଗଦ୍ଗୁରଵେ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵଜ୍ଞାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସକଲାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶଙ୍କରାତ୍ମଜାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କୃତ୍ତିଵାସସେ ନମଃ ॥ ୯୦ ॥

ଓଂ କୃପାମୂର୍ତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ କୃପାଲଵେ ନମଃ ।
ଓଂ ଅକୃଶାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ବଲିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିରାଡ୍ରୂପାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵୀରବାହଵେ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିଶାମ୍ପତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଷଡାନନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଚନ୍ଦ୍ରମୌଲିନେ ନମଃ ॥ ୧୦୦ ॥

ଓଂ ଶରଜନ୍ମନେ ନମଃ ।
ଓଂ ତ୍ରିଲୋଚନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶୂଲପାଣୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ସୂକ୍ଷ୍ମତନଵେ ନମଃ ।
ଓଂ ଶୂରପଦ୍ମନିଷୂଦନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପଦ୍ମନାଭାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପଶୁପତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ପରମାତ୍ମନେ ନମଃ ।
ଓଂ ପାପଭଞ୍ଜନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପରାର୍ଥାୟ ନମଃ । ୧୧୦ ।

ଓଂ ପରାନନ୍ଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପରମେଷ୍ଠିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ପରାତ୍ପରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଭକ୍ତପ୍ରିୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଭକ୍ତନିଧୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଭକ୍ତଵଶ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଭଵାତ୍ମଜାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପାର୍ଵତୀନନ୍ଦନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ନନ୍ଦିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ଆନନ୍ଦାୟ ନମଃ । ୧୨୦ ।

ଓଂ ନନ୍ଦନପ୍ରିୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ବାହୁଲେୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସୁରାରିଘ୍ନେ ନମଃ ।
ଓଂ କରୁଣାନିଧୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଅଚ୍ୟୁତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କାମ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କପାଲିନେ ନମଃ ।
ଓଂ କଲାତ୍ମନେ ନମଃ ।
ଓଂ କଲ୍ୟାଣାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କମଲେକ୍ଷଣାୟ ନମଃ । ୧୩୦ ।

ଓଂ ଶ୍ରୀକରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶ୍ରୀପତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଶ୍ରୀମତେ ନମଃ ।
ଓଂ ଶ୍ରୀଗୁରଵେ ନମଃ ।
ଓଂ ଶ୍ରୀଶଵନ୍ଦିତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ତ୍ରିଲୋକାତ୍ମନେ ନମଃ ।
ଓଂ ତ୍ରୈମୂର୍ତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ତ୍ରିମୂର୍ତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ତ୍ରିଦଶେଶ୍ଵରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ନିରାମୟାୟ ନମଃ । ୧୪୦ ।

ଓଂ ନିରାଧାରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ନିରାଲମ୍ବାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ନିରନ୍ତନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ନୀରସଜ୍ଞାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ନିରାକାରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ନିର୍ଗୁଣାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ନିଷ୍କଳାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅଵ୍ୟୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପାଵନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପରତ୍ଵାର୍ଥାୟ ନମଃ । ୧୫୦ ।

ଓଂ ପରଞ୍ଜ୍ୟୋତିଷେ ନମଃ ।
ଓଂ ପରାୟଣାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପୁରାରାତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ପୁଣ୍ୟତନଵେ ନମଃ ।
ଓଂ ପୂଜ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପରିଵୃଢାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଦୃଢାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କାମଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କରୁଣାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପୂର୍ଣାୟ ନମଃ । ୧୬୦ ।

See Also  1000 Names Of Kakaradi Kali – Sahasranama In Telugu

ଓଂ କଠୋରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କାମଭଞ୍ଜନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶଶିଵକ୍ତ୍ରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସରୋଜାକ୍ଷାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶାଶ୍ଵତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଭଗଵତେ ନମଃ ।
ଓଂ ପାର୍ଵତୀସୂନଵେ ନମଃ ।
ଓଂ ପଣ୍ଡିତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପରଭଞ୍ଜନାୟ ନମଃ । ୧୭୦ ।

ଓଂ ପ୍ରଣଵାର୍ଥାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପରସନ୍ନାତ୍ମନେ ନମଃ ।
ଓଂ ପ୍ରଣତାର୍ତିଭଞ୍ଜନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପ୍ରାଣଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପ୍ରଥମାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପ୍ରାଜ୍ଞାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କୈଵଲ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କମଲାସନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଷାଣ୍ମାତୁରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଷଡଧ୍ଵାତ୍ମନେ ନମଃ । ୧୮୦ ।

ଓଂ ଷଡ୍ଵକ୍ତ୍ରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପୀତାମ୍ବରଧରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିଷ୍ଣଵେ ନମଃ ।
ଓଂ ପିଙ୍ଗଳାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପିଙ୍ଗଳେକ୍ଷଣାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ହିରଣ୍ୟବାହଵେ ନମଃ ।
ଓଂ ସେନାନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିଶ୍ଵରୂପାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିୟତ୍ତନଵେ ନମଃ । ୧୯୦ ।

ଓଂ ପଦ୍ମପାଣୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ପଦ୍ମବନ୍ଧଵେ ନମଃ ।
ଓଂ ପଦ୍ମୟୋନୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଅରିନ୍ଦମାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପଦ୍ମନାଭପ୍ରିୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଭାନଵେ ନମଃ ।
ଓଂ କୁମାରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପାଵକାତ୍ମଜାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କାତ୍ୟାୟନୀସୁତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କାଵ୍ୟାୟ ନମଃ । ୨୦୦ ।

ଓଂ କମ୍ବୁଗ୍ରୀଵାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କଲାନିଧୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ପ୍ରମଥେଶାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପିତୃପତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ହ୍ର୍ସ୍ଵାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମୀଢୁଷ୍ଟମାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅନଘାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପୂର୍ଵଜାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅଵରଜାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଜ୍ୟେଷ୍ଠାୟ ନମଃ । ୨୧୦ ।

ଓଂ କନିଷ୍ଠାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିଶ୍ଵଲୋଚନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପ୍ରତିସର୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅନନ୍ତରୂପାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସୌମ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ୟାମ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସୁରାଶ୍ରୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵନ୍ଦ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵଦାନ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଭୂତାତ୍ମନେ ନମଃ । ୨୨୦ ।

ଓଂ ସ୍କନ୍ଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶରଵଣୋଦ୍ଭଵାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଆଶୁଷେଣାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାସେନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାଵୀରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାରଥାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଦୂତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ନିଷଙ୍ଗିଣେ ନମଃ ।
ଓଂ ପ୍ରହିତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶାସ୍ତ୍ରଵିତ୍ତମାୟ ନମଃ । ୨୩୦ ।

See Also  108 Names Of Gauri 3 In English

ଓଂ ସୁହୃଦେ ନମଃ ।
ଓଂ ଉଗ୍ରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଭୀମକର୍ମଣେ ନମଃ ।
ଓଂ ଭୀମାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଭୀମପରାକ୍ରମାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ହିରଣ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଗ୍ରାମଣ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପୁଣ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶରଣ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶୁଦ୍ଧଶାସନାୟ ନମଃ । ୨୪୦ ।

ଓଂ ଵରେଣ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ୟଜ୍ଞପୁରୁଷାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ୟଜ୍ଞେଶାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଭୂତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଭୂତପତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଭୂପାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଭୂଧରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଭୁଵନାତ୍ମକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ନିରଞ୍ଜନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ନିରାହାରାୟ ନମଃ । ୨୫୦ ।

ଓଂ ନିର୍ଲିପ୍ତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ନିରୁପାଧିକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ୟଜ୍ଞମୂର୍ତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ସାମମୂର୍ତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଋଗ୍ଵେଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ତ୍ରୟୀମୂର୍ତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ତ୍ରିମୂର୍ତିଵିଗ୍ରହାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵ୍ୟକ୍ତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅଵ୍ୟକ୍ତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵ୍ୟକ୍ତାଵ୍ୟକ୍ତତମାୟ ନମଃ । ୨୬୦ ।

ଓଂ ଜୟିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ଵେଦ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵୈଦ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵେଦଵୈଦ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵେଦଵେଦାନ୍ତସଂସ୍ତୁତ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କଲ୍ପାକାରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କଲ୍ପକର୍ତ୍ରେ ନମଃ ।
ଓଂ କଲ୍ପଲକ୍ଷଣତତ୍ପରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କଲ୍ୟାଣରୂପାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କଲ୍ୟାଣାୟ ନମଃ । ୨୭୦ ।

ଓଂ କଲ୍ୟାଣଗୁଣସଂଶ୍ରୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମହୋନ୍ନତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାକାୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାଵକ୍ଷସେ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାଭୁଜାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାସ୍କନ୍ଧାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାଗ୍ରୀଵାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମହଦ୍ଵକ୍ତ୍ରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମହଚ୍ଛିରସେ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାହନଵେ ନମଃ । ୨୮୦ ।

ଓଂ ମହାଦମ୍ଷ୍ଟ୍ରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମହଦୋଷ୍ଠେ ନମଃ ।
ଓଂ ସୁନ୍ଦରଭ୍ରୁଵେ ନମଃ ।
ଓଂ ସୁନୟନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସୁଲଲାଟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସୁକନ୍ଧରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କୋଟିକନ୍ଦର୍ପଲାଵଣ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କୋଟିବାଲାର୍କସନ୍ନିଭାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵୃନ୍ଦାରକଜନୋତ୍ତଂସାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵନ୍ଦାରୁଜନଵତ୍ସଲାୟ ନମଃ । ୨୯୦ ।

ଓଂ ପାପକାନ୍ତାରଦାଵାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଭକ୍ତଭାଗ୍ୟାବ୍ଧିଚନ୍ଦ୍ରମସେ ନମଃ ।
ଓଂ ପରମାନନ୍ଦସନ୍ଦୋହାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶୁକ୍ତିମୁକ୍ତାମଣୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଗୁହାୟ ନମଃ । ୨୯୫

॥ ଶ୍ରୀସୁବ୍ରହ୍ମଣ୍ୟସ୍ଵାମିନେ ନମଃ । ସମସ୍ତୋପଚାରାନ୍ସମର୍ପୟାମି ॥

॥ ଶୁଭମସ୍ତୁ ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Subrahmanya / Kartikeya / Muruga Sahasranamani » Sri Subrahmanya Trishati Namavali 2 Lyrics in Sanskrit » English » Bengali » Gujarati » Kannada » Malayalam » Telugu » Tamil