Sri Subrahmanya Trishati Namavali 2 In Telugu

॥ Sri Subramanya Swamy Namavali 2  Telugu Lyrics ॥

శ్రీసుబ్రహ్మణ్యత్రిశతీనామావలిః ౨
ఓం శ్రీసుబ్రహ్మణ్యాయ నమః ।
ఓం సురానన్దాయ నమః ।
ఓం శూర్పకర్ణానుజాయ నమః ।
ఓం శుచయే నమః ।
ఓం శుభాఙ్గాయ నమః ।
ఓం శుభదాయ నమః ।
ఓం మనస్వినే నమః ।
ఓం మానదాయ నమః ।
ఓం మాన్యాయ నమః ।
ఓం మహేశాయ నమః ॥ ౧౦ ॥

ఓం మఙ్గళాకృతయే నమః ।
ఓం మహాశక్తయే నమః ।
ఓం మహావీర్యాయ నమః ।
ఓం మహాదేవాత్మజాయ నమః ।
ఓం మహతే నమః ।
ఓం శిఖివాహనాయ నమః ।
ఓం శివాయ నమః ।
ఓం స్థాణవే నమః ।
ఓం శివస్వామినే నమః ।
ఓం శివాత్మజాయ నమః ॥ ౨౦ ॥

ఓం దేవసేనాపతయే నమః ।
ఓం స్వామినే నమః ।
ఓం దేవేశాయ నమః ।
ఓం దేవవన్దితాయ నమః ।
ఓం వేదసారాయ నమః ।
ఓం వేదనిధయే నమః ।
ఓం వేదవాచే నమః ।
ఓం విభవే నమః ।
ఓం వైదికాయ నమః ।
ఓం వామనాయ నమః ॥ ౩౦ ॥

ఓం వత్సాయ నమః ।
ఓం వరదాయ నమః ।
ఓం వసుధాధిపాయ నమః ।
ఓం వరేణ్యాయ నమః ।
ఓం వాక్పతయే నమః ।
ఓం వన్ద్యాయ నమః ।
ఓం మణిభద్రాయ నమః ।
ఓం మహాబలాయ నమః ।
ఓం శక్తిభృతే నమః ।
ఓం శాశ్వతాయ నమః ॥ ౪౦ ॥

ఓం శర్వాయ నమః ।
ఓం సర్వజ్ఞాయ నమః ।
ఓం కరుణాకరాయ నమః ।
ఓం కలానిధయే నమః ।
ఓం కావ్యకర్త్రే నమః ।
ఓం కపాలినే నమః ।
ఓం కాలసూదనాయ నమః ।
ఓం కామదాయ నమః ।
ఓం కరుణాసిన్ధవే నమః ।
ఓం ఓషధీశాయ నమః ॥ ౫౦ ॥

ఓం వియత్పతయే నమః ।
ఓం కార్తికేయాయ నమః ।
ఓం గురవే నమః ।
ఓం శాస్త్రే నమః ।
ఓం ద్విషణ్ణేత్రాయ నమః ।
ఓం ద్విషడ్భుజాయ నమః ।
ఓం శిఖివాహనాయ నమః ।
ఓం శివపుత్రాయ నమః ।
ఓం చరణాయుధభృతే నమః ।
ఓం హరాయ నమః ॥ ౬౦ ॥

ఓం వల్లీపతయే నమః ।
ఓం వసుపతయే నమః ।
ఓం వజ్రపాణయే నమః ।
ఓం సురేశ్వరాయ నమః ।
ఓం సేనాన్యై నమః ।
ఓం అగ్నిభువే నమః ।
ఓం ధాత్రే నమః ।
ఓం విధాత్రే నమః ।
ఓం జాహ్నవీసుతాయ నమః ।
ఓం విశ్వసృజే నమః ॥ ౭౦ ॥

ఓం విశ్వభుజే నమః ।
ఓం నేత్రాయ నమః ।
ఓం విశ్వయోనయే నమః ।
ఓం వియత్ప్రభవే నమః ।
ఓం విశ్వకర్మణే నమః ।
ఓం విశాలాక్షాయ నమః ।
ఓం వృకోదరాయ నమః ।
ఓం లోకనాథాయ నమః ।
ఓం లోకబన్ధవే నమః ।
ఓం లోకేశాయ నమః ॥ ౮౦ ॥

ఓం లోకవన్దితాయ నమః ।
ఓం లోకసాక్షిణే నమః ।
ఓం లోకనేత్రాయ నమః ।
ఓం లోకపాలాయ నమః ।
ఓం జగద్గురవే నమః ।
ఓం సర్వజ్ఞాయ నమః ।
ఓం సచ్చిదానన్దాయ నమః ।
ఓం సకలాయ నమః ।
ఓం శఙ్కరాత్మజాయ నమః ।
ఓం కృత్తివాససే నమః ॥ ౯౦ ॥

ఓం కృపామూర్తయే నమః ।
ఓం కృపాలవే నమః ।
ఓం అకృశాయ నమః ।
ఓం బలినే నమః ।
ఓం మృత్యుఞ్జయాయ నమః ।
ఓం విరాడ్రూపాయ నమః ।
ఓం వీరబాహవే నమః ।
ఓం విశామ్పతయే నమః ।
ఓం షడాననాయ నమః ।
ఓం చన్ద్రమౌలినే నమః ॥ ౧౦౦ ॥

ఓం శరజన్మనే నమః ।
ఓం త్రిలోచనాయ నమః ।
ఓం శూలపాణయే నమః ।
ఓం సూక్ష్మతనవే నమః ।
ఓం శూరపద్మనిషూదనాయ నమః ।
ఓం పద్మనాభాయ నమః ।
ఓం పశుపతయే నమః ।
ఓం పరమాత్మనే నమః ।
ఓం పాపభఞ్జనాయ నమః ।
ఓం పరార్థాయ నమః । ౧౧౦ ।

ఓం పరానన్దాయ నమః ।
ఓం పరమేష్ఠినే నమః ।
ఓం పరాత్పరాయ నమః ।
ఓం భక్తప్రియాయ నమః ।
ఓం భక్తనిధయే నమః ।
ఓం భక్తవశ్యాయ నమః ।
ఓం భవాత్మజాయ నమః ।
ఓం పార్వతీనన్దనాయ నమః ।
ఓం నన్దినే నమః ।
ఓం ఆనన్దాయ నమః । ౧౨౦ ।

ఓం నన్దనప్రియాయ నమః ।
ఓం బాహులేయాయ నమః ।
ఓం సురారిఘ్నే నమః ।
ఓం కరుణానిధయే నమః ।
ఓం అచ్యుతాయ నమః ।
ఓం కామ్యాయ నమః ।
ఓం కపాలినే నమః ।
ఓం కలాత్మనే నమః ।
ఓం కల్యాణాయ నమః ।
ఓం కమలేక్షణాయ నమః । ౧౩౦ ।

ఓం శ్రీకరాయ నమః ।
ఓం శ్రీపతయే నమః ।
ఓం శ్రీమతే నమః ।
ఓం శ్రీగురవే నమః ।
ఓం శ్రీశవన్దితాయ నమః ।
ఓం త్రిలోకాత్మనే నమః ।
ఓం త్రైమూర్తయే నమః ।
ఓం త్రిమూర్తయే నమః ।
ఓం త్రిదశేశ్వరాయ నమః ।
ఓం నిరామయాయ నమః । ౧౪౦ ।

ఓం నిరాధారాయ నమః ।
ఓం నిరాలమ్బాయ నమః ।
ఓం నిరన్తనాయ నమః ।
ఓం నీరసజ్ఞాయ నమః ।
ఓం నిరాకారాయ నమః ।
ఓం నిర్గుణాయ నమః ।
ఓం నిష్కళాయ నమః ।
ఓం అవ్యయాయ నమః ।
ఓం పావనాయ నమః ।
ఓం పరత్వార్థాయ నమః । ౧౫౦ ।

ఓం పరఞ్జ్యోతిషే నమః ।
ఓం పరాయణాయ నమః ।
ఓం పురారాతయే నమః ।
ఓం పుణ్యతనవే నమః ।
ఓం పూజ్యాయ నమః ।
ఓం పరివృఢాయ నమః ।
ఓం దృఢాయ నమః ।
ఓం కామదాయ నమః ।
ఓం కరుణాయ నమః ।
ఓం పూర్ణాయ నమః । ౧౬౦ ।

ఓం కఠోరాయ నమః ।
ఓం కామభఞ్జనాయ నమః ।
ఓం శశివక్త్రాయ నమః ।
ఓం సరోజాక్షాయ నమః ।
ఓం శాశ్వతాయ నమః ।
ఓం ప్రియదర్శనాయ నమః ।
ఓం భగవతే నమః ।
ఓం పార్వతీసూనవే నమః ।
ఓం పణ్డితాయ నమః ।
ఓం పరభఞ్జనాయ నమః । ౧౭౦ ।

ఓం ప్రణవార్థాయ నమః ।
ఓం పరసన్నాత్మనే నమః ।
ఓం ప్రణతార్తిభఞ్జనాయ నమః ।
ఓం ప్రాణదాయ నమః ।
ఓం ప్రథమాయ నమః ।
ఓం ప్రాజ్ఞాయ నమః ।
ఓం కైవల్యాయ నమః ।
ఓం కమలాసనాయ నమః ।
ఓం షాణ్మాతురాయ నమః ।
ఓం షడధ్వాత్మనే నమః । ౧౮౦ ।

ఓం షడ్వక్త్రాయ నమః ।
ఓం చన్ద్రశేఖరాయ నమః ।
ఓం పీతామ్బరధరాయ నమః ।
ఓం విష్ణవే నమః ।
ఓం పిఙ్గళాయ నమః ।
ఓం పిఙ్గళేక్షణాయ నమః ।
ఓం హిరణ్యబాహవే నమః ।
ఓం సేనాన్యై నమః ।
ఓం విశ్వరూపాయ నమః ।
ఓం వియత్తనవే నమః । ౧౯౦ ।

ఓం పద్మపాణయే నమః ।
ఓం పద్మబన్ధవే నమః ।
ఓం పద్మయోనయే నమః ।
ఓం అరిన్దమాయ నమః ।
ఓం పద్మనాభప్రియాయ నమః ।
ఓం భానవే నమః ।
ఓం కుమారాయ నమః ।
ఓం పావకాత్మజాయ నమః ।
ఓం కాత్యాయనీసుతాయ నమః ।
ఓం కావ్యాయ నమః । ౨౦౦ ।

ఓం కమ్బుగ్రీవాయ నమః ।
ఓం కలానిధయే నమః ।
ఓం ప్రమథేశాయ నమః ।
ఓం పితృపతయే నమః ।
ఓం హ్ర్స్వాయ నమః ।
ఓం మీఢుష్టమాయ నమః ।
ఓం అనఘాయ నమః ।
ఓం పూర్వజాయ నమః ।
ఓం అవరజాయ నమః ।
ఓం జ్యేష్ఠాయ నమః । ౨౧౦ ।

ఓం కనిష్ఠాయ నమః ।
ఓం విశ్వలోచనాయ నమః ।
ఓం ప్రతిసర్యాయ నమః ।
ఓం అనన్తరూపాయ నమః ।
ఓం సౌమ్యాయ నమః ।
ఓం యామ్యాయ నమః ।
ఓం సురాశ్రయాయ నమః ।
ఓం వన్ద్యాయ నమః ।
ఓం వదాన్యాయ నమః ।
ఓం భూతాత్మనే నమః । ౨౨౦ ।

ఓం స్కన్దాయ నమః ।
ఓం శరవణోద్భవాయ నమః ।
ఓం ఆశుషేణాయ నమః ।
ఓం మహాసేనాయ నమః ।
ఓం మహావీరాయ నమః ।
ఓం మహారథాయ నమః ।
ఓం దూతాయ నమః ।
ఓం నిషఙ్గిణే నమః ।
ఓం ప్రహితాయ నమః ।
ఓం శాస్త్రవిత్తమాయ నమః । ౨౩౦ ।

ఓం సుహృదే నమః ।
ఓం ఉగ్రాయ నమః ।
ఓం భీమకర్మణే నమః ।
ఓం భీమాయ నమః ।
ఓం భీమపరాక్రమాయ నమః ।
ఓం హిరణ్యాయ నమః ।
ఓం గ్రామణ్యాయ నమః ।
ఓం పుణ్యాయ నమః ।
ఓం శరణ్యాయ నమః ।
ఓం శుద్ధశాసనాయ నమః । ౨౪౦ ।

ఓం వరేణ్యాయ నమః ।
ఓం యజ్ఞపురుషాయ నమః ।
ఓం యజ్ఞేశాయ నమః ।
ఓం భూతాయ నమః ।
ఓం భూతపతయే నమః ।
ఓం భూపాయ నమః ।
ఓం భూధరాయ నమః ।
ఓం భువనాత్మకాయ నమః ।
ఓం నిరఞ్జనాయ నమః ।
ఓం నిరాహారాయ నమః । ౨౫౦ ।

ఓం నిర్లిప్తాయ నమః ।
ఓం నిరుపాధికాయ నమః ।
ఓం యజ్ఞమూర్తయే నమః ।
ఓం సామమూర్తయే నమః ।
ఓం ఋగ్వేదాయ నమః ।
ఓం త్రయీమూర్తయే నమః ।
ఓం త్రిమూర్తివిగ్రహాయ నమః ।
ఓం వ్యక్తాయ నమః ।
ఓం అవ్యక్తాయ నమః ।
ఓం వ్యక్తావ్యక్తతమాయ నమః । ౨౬౦ ।

ఓం జయినే నమః ।
ఓం వేద్యాయ నమః ।
ఓం వైద్యాయ నమః ।
ఓం వేదవైద్యాయ నమః ।
ఓం వేదవేదాన్తసంస్తుత్యాయ నమః ।
ఓం కల్పాకారాయ నమః ।
ఓం కల్పకర్త్రే నమః ।
ఓం కల్పలక్షణతత్పరాయ నమః ।
ఓం కల్యాణరూపాయ నమః ।
ఓం కల్యాణాయ నమః । ౨౭౦ ।

ఓం కల్యాణగుణసంశ్రయాయ నమః ।
ఓం మహోన్నతాయ నమః ।
ఓం మహాకాయాయ నమః ।
ఓం మహావక్షసే నమః ।
ఓం మహాభుజాయ నమః ।
ఓం మహాస్కన్ధాయ నమః ।
ఓం మహాగ్రీవాయ నమః ।
ఓం మహద్వక్త్రాయ నమః ।
ఓం మహచ్ఛిరసే నమః ।
ఓం మహాహనవే నమః । ౨౮౦ ।

ఓం మహాదమ్ష్ట్రాయ నమః ।
ఓం మహదోష్ఠే నమః ।
ఓం సున్దరభ్రువే నమః ।
ఓం సునయనాయ నమః ।
ఓం సులలాటాయ నమః ।
ఓం సుకన్ధరాయ నమః ।
ఓం కోటికన్దర్పలావణ్యాయ నమః ।
ఓం కోటిబాలార్కసన్నిభాయ నమః ।
ఓం వృన్దారకజనోత్తంసాయ నమః ।
ఓం వన్దారుజనవత్సలాయ నమః । ౨౯౦ ।

ఓం పాపకాన్తారదావాయ నమః ।
ఓం భక్తభాగ్యాబ్ధిచన్ద్రమసే నమః ।
ఓం పరమానన్దసన్దోహాయ నమః ।
ఓం శుక్తిముక్తామణయే నమః ।
ఓం గుహాయ నమః । ౨౯౫

॥ శ్రీసుబ్రహ్మణ్యస్వామినే నమః । సమస్తోపచారాన్సమర్పయామి ॥

॥ శుభమస్తు ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Subrahmanya / Kartikeya / Muruga Sahasranamani » Sri Subrahmanya Trishati Namavali 2 Lyrics in Sanskrit » English » Bengali » Gujarati » Kannada » Malayalam » Odia » Tamil