Sri Vallabhesha Hrudayam In Telugu

॥ Sri Vallabhesha Hrudayam Telugu Lyrics ॥

॥ శ్రీ వల్లభేశ హృదయం ॥
శ్రీదేవ్యువాచ –
వల్లభేశస్య హృదయం కృపయా బ్రూహి శంకర ।
శ్రీశివ ఉవాచ –
ఋష్యాదికం మూలమంత్రవదేవ పరికీర్తితమ్ ॥ ౧ ॥

ఓం విఘ్నేశః పూర్వతః పాతు గణనాథస్తు దక్షిణే ।
పశ్చిమే గజవక్త్రస్తు ఉత్తరే విఘ్ననాశనః ॥ ౨ ॥

ఆగ్నేయ్యాం పితృభక్తస్తు నైఋత్యాం స్కందపూర్వజః ।
వాయవ్యామాఖువాహస్తు ఈశాన్యాం దేవపూజితః ॥ ౩ ॥

ఊర్ధ్వతః పాతు సుముఖో హ్యధరాయాం గజాననః ।
ఏవం దశదిశో రక్షేత్ వికటః పాపనాశనః ॥ ౪ ॥

శిఖాయాం కపిలః పాతు మూర్ధన్యాకాశరూపధృక్ ।
కిరీటిః పాతు నః ఫాలం భ్రువోర్మధ్యే వినాయకః ॥ ౫ ॥

చక్షుషీ మే త్రినయనః శ్రవణౌ గజకర్ణకః ।
కపోలయోర్మదనిధిః కర్ణమూలే మదోత్కటః ॥ ౬ ॥

సదంతో దంతమధ్యేఽవ్యాత్ వక్త్రం పాతు హరాత్మజః ।
చిబుకే నాసికే చైవ పాతు మాం పుష్కరేక్షణః ॥ ౭ ॥

ఉత్తరోష్ఠే జగద్వ్యాపీ త్వధరోష్ఠేఽమృతప్రదః ।
జిహ్వాం విద్యానిధిః పాతు తాలున్యాపత్సహాయకః ॥ ౮ ॥

కిన్నరైః పూజితః కంఠం స్కంధౌ పాతు దిశాంపతిః ।
చతుర్భుజో భుజౌ పాతు బాహుమూలేఽమరప్రియః ॥ ౯ ॥

అంసయోరంబికాసూనురంగులీశ్చ హరిప్రియః ।
ఆంత్రం పాతు స్వతంత్రో మే మనః ప్రహ్లాదకారకః ॥ ౧౦ ॥

ప్రాణాఽపానౌ తథా వ్యానముదానం చ సమానకమ్ ।
యశో లక్ష్మీం చ కీర్తిం చ పాతు నః కమలాపతిః ॥ ౧౧ ॥

See Also  Sri Kirata Varahi Stotram In Telugu

హృదయం తు పరంబ్రహ్మస్వరూపో జగదిపతిః ।
స్తనౌ తు పాతు విష్ణుర్మే స్తనమధ్యం తు శాంకరః ॥ ౧౨ ॥

ఉదరం తుందిలః పాతు నాభిం పాతు సునాభికః ।
కటిం పాత్వమలో నిత్యం పాతు మధ్యం తు పావనః ॥ ౧౩ ॥

మేఢ్రం పాతు మహాయోగీ తత్పార్శ్వం సర్వరక్షకః ।
గుహ్యం గుహాగ్రజః పాతు అణుం పాతు జితేంద్రియః ॥ ౧౪ ॥

శుక్లం పాతు సుశుక్లస్తు ఊరూ పాతు సుఖప్రదః ।
జంఘదేశే హ్రస్వజంఘో జానుమధ్యే జగద్గురుః ॥ ౧౫ ॥

గుల్ఫౌ రక్షాకరః పాతు పాదౌ మే నర్తనప్రియః ।
సర్వాంగం సర్వసంధౌ చ పాతు దేవారిమర్దనః ॥ ౧౬ ॥

పుత్రమిత్రకలత్రాదీన్ పాతు పాశాంకుశాధిపః ।
ధనధాన్యపశూంశ్చైవ గృహం క్షేత్రం నిరంతరమ్ ॥ ౧౭ ॥

పాతు విశ్వాత్మకో దేవో వరదో భక్తవత్సలః ।
రక్షాహీనం తు యత్స్థానం కవచేన వినా కృతమ్ ॥ ౧౮ ॥

తత్సర్వం రక్షయేద్దేవో మార్గవాసీ జితేంద్రియః ।
అటవ్యాం పర్వతాగ్రే వా మార్గే మానావమానగే ॥ ౧౯ ॥

జలస్థలగతో వాఽపి పాతు మాయాపహారకః ।
సర్వత్ర పాతు దేవేశః సప్తలోకైకసంశ్రితః ॥ ౨౦ ॥

ఫలశ్రుతిః ।
య ఇదం కవచం పుణ్యం పవిత్రం పాపనాశనమ్ ।
ప్రాతఃకాలే జపేన్మర్త్యః సదా భయవినాశనమ్ ॥ ౨౧ ॥

కుక్షిరోగప్రశమనం లూతాస్ఫోటనివారణమ్ ।
మూత్రకృచ్ఛ్రప్రశమనం బహుమూత్రనివారణమ్ ॥ ౨౨ ॥

See Also  Sri Subrahmanya Sahasranamavali From Siddha Nagarjuna Tantra In Telugu

బాలగ్రహాదిరోగాణాంనాశనం సర్వకామదమ్ ।
యః పఠేద్ధారయేద్వాఽపి కరస్థాస్తస్య సిద్ధయః ॥ ౨౩ ॥

యత్ర యత్ర గతశ్చాఽపి తత్ర తత్రాఽర్థసిద్ధిదమ్ ॥ ౨౪ ॥

యశ్శృణోతి పఠతి ద్విజోత్తమో
విఘ్నరాజకవచం దినే దినే ।
పుత్రపౌత్రసుకలత్రసంపదః
కామభోగమఖిలాంశ్చ విందతి ॥ ౨౫ ॥

యో బ్రహ్మచారిణమచింత్యమనేకరూపం
ధ్యాయేజ్జగత్రయహితేరతమాపదఘ్నమ్ ।
సర్వార్థసిద్ధిం లభతే మనుష్యో
విఘ్నేశసాయుజ్యముపేన్న సంశయః ॥ ౨౬ ॥

ఇతి శ్రీవినాయకతంత్రే శ్రీవల్లభేశహృదయం సంపూర్ణమ్ ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Vallabhesha Hrudayam in EnglishSanskritKannada – Telugu – Tamil