Sri Vallabhesha Hrudayam In Kannada

॥ Sri Vallabhesha Hrudayam Kannada Lyrics ॥

॥ ಶ್ರೀ ವಲ್ಲಭೇಶ ಹೃದಯಂ ॥
ಶ್ರೀದೇವ್ಯುವಾಚ –
ವಲ್ಲಭೇಶಸ್ಯ ಹೃದಯಂ ಕೃಪಯಾ ಬ್ರೂಹಿ ಶಂಕರ ।
ಶ್ರೀಶಿವ ಉವಾಚ –
ಋಷ್ಯಾದಿಕಂ ಮೂಲಮಂತ್ರವದೇವ ಪರಿಕೀರ್ತಿತಮ್ ॥ ೧ ॥

ಓಂ ವಿಘ್ನೇಶಃ ಪೂರ್ವತಃ ಪಾತು ಗಣನಾಥಸ್ತು ದಕ್ಷಿಣೇ ।
ಪಶ್ಚಿಮೇ ಗಜವಕ್ತ್ರಸ್ತು ಉತ್ತರೇ ವಿಘ್ನನಾಶನಃ ॥ ೨ ॥

ಆಗ್ನೇಯ್ಯಾಂ ಪಿತೃಭಕ್ತಸ್ತು ನೈಋತ್ಯಾಂ ಸ್ಕಂದಪೂರ್ವಜಃ ।
ವಾಯವ್ಯಾಮಾಖುವಾಹಸ್ತು ಈಶಾನ್ಯಾಂ ದೇವಪೂಜಿತಃ ॥ ೩ ॥

ಊರ್ಧ್ವತಃ ಪಾತು ಸುಮುಖೋ ಹ್ಯಧರಾಯಾಂ ಗಜಾನನಃ ।
ಏವಂ ದಶದಿಶೋ ರಕ್ಷೇತ್ ವಿಕಟಃ ಪಾಪನಾಶನಃ ॥ ೪ ॥

ಶಿಖಾಯಾಂ ಕಪಿಲಃ ಪಾತು ಮೂರ್ಧನ್ಯಾಕಾಶರೂಪಧೃಕ್ ।
ಕಿರೀಟಿಃ ಪಾತು ನಃ ಫಾಲಂ ಭ್ರುವೋರ್ಮಧ್ಯೇ ವಿನಾಯಕಃ ॥ ೫ ॥

ಚಕ್ಷುಷೀ ಮೇ ತ್ರಿನಯನಃ ಶ್ರವಣೌ ಗಜಕರ್ಣಕಃ ।
ಕಪೋಲಯೋರ್ಮದನಿಧಿಃ ಕರ್ಣಮೂಲೇ ಮದೋತ್ಕಟಃ ॥ ೬ ॥

ಸದಂತೋ ದಂತಮಧ್ಯೇಽವ್ಯಾತ್ ವಕ್ತ್ರಂ ಪಾತು ಹರಾತ್ಮಜಃ ।
ಚಿಬುಕೇ ನಾಸಿಕೇ ಚೈವ ಪಾತು ಮಾಂ ಪುಷ್ಕರೇಕ್ಷಣಃ ॥ ೭ ॥

ಉತ್ತರೋಷ್ಠೇ ಜಗದ್ವ್ಯಾಪೀ ತ್ವಧರೋಷ್ಠೇಽಮೃತಪ್ರದಃ ।
ಜಿಹ್ವಾಂ ವಿದ್ಯಾನಿಧಿಃ ಪಾತು ತಾಲುನ್ಯಾಪತ್ಸಹಾಯಕಃ ॥ ೮ ॥

ಕಿನ್ನರೈಃ ಪೂಜಿತಃ ಕಂಠಂ ಸ್ಕಂಧೌ ಪಾತು ದಿಶಾಂಪತಿಃ ।
ಚತುರ್ಭುಜೋ ಭುಜೌ ಪಾತು ಬಾಹುಮೂಲೇಽಮರಪ್ರಿಯಃ ॥ ೯ ॥

ಅಂಸಯೋರಂಬಿಕಾಸೂನುರಂಗುಲೀಶ್ಚ ಹರಿಪ್ರಿಯಃ ।
ಆಂತ್ರಂ ಪಾತು ಸ್ವತಂತ್ರೋ ಮೇ ಮನಃ ಪ್ರಹ್ಲಾದಕಾರಕಃ ॥ ೧೦ ॥

ಪ್ರಾಣಾಽಪಾನೌ ತಥಾ ವ್ಯಾನಮುದಾನಂ ಚ ಸಮಾನಕಮ್ ।
ಯಶೋ ಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ಚ ಕೀರ್ತಿಂ ಚ ಪಾತು ನಃ ಕಮಲಾಪತಿಃ ॥ ೧೧ ॥

See Also  Mantra Siddhiprada Maha Durga Ashtottara Shatanama Stotram In Kannada

ಹೃದಯಂ ತು ಪರಂಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪೋ ಜಗದಿಪತಿಃ ।
ಸ್ತನೌ ತು ಪಾತು ವಿಷ್ಣುರ್ಮೇ ಸ್ತನಮಧ್ಯಂ ತು ಶಾಂಕರಃ ॥ ೧೨ ॥

ಉದರಂ ತುಂದಿಲಃ ಪಾತು ನಾಭಿಂ ಪಾತು ಸುನಾಭಿಕಃ ।
ಕಟಿಂ ಪಾತ್ವಮಲೋ ನಿತ್ಯಂ ಪಾತು ಮಧ್ಯಂ ತು ಪಾವನಃ ॥ ೧೩ ॥

ಮೇಢ್ರಂ ಪಾತು ಮಹಾಯೋಗೀ ತತ್ಪಾರ್ಶ್ವಂ ಸರ್ವರಕ್ಷಕಃ ।
ಗುಹ್ಯಂ ಗುಹಾಗ್ರಜಃ ಪಾತು ಅಣುಂ ಪಾತು ಜಿತೇಂದ್ರಿಯಃ ॥ ೧೪ ॥

ಶುಕ್ಲಂ ಪಾತು ಸುಶುಕ್ಲಸ್ತು ಊರೂ ಪಾತು ಸುಖಪ್ರದಃ ।
ಜಂಘದೇಶೇ ಹ್ರಸ್ವಜಂಘೋ ಜಾನುಮಧ್ಯೇ ಜಗದ್ಗುರುಃ ॥ ೧೫ ॥

ಗುಲ್ಫೌ ರಕ್ಷಾಕರಃ ಪಾತು ಪಾದೌ ಮೇ ನರ್ತನಪ್ರಿಯಃ ।
ಸರ್ವಾಂಗಂ ಸರ್ವಸಂಧೌ ಚ ಪಾತು ದೇವಾರಿಮರ್ದನಃ ॥ ೧೬ ॥

ಪುತ್ರಮಿತ್ರಕಲತ್ರಾದೀನ್ ಪಾತು ಪಾಶಾಂಕುಶಾಧಿಪಃ ।
ಧನಧಾನ್ಯಪಶೂಂಶ್ಚೈವ ಗೃಹಂ ಕ್ಷೇತ್ರಂ ನಿರಂತರಮ್ ॥ ೧೭ ॥

ಪಾತು ವಿಶ್ವಾತ್ಮಕೋ ದೇವೋ ವರದೋ ಭಕ್ತವತ್ಸಲಃ ।
ರಕ್ಷಾಹೀನಂ ತು ಯತ್ಸ್ಥಾನಂ ಕವಚೇನ ವಿನಾ ಕೃತಮ್ ॥ ೧೮ ॥

ತತ್ಸರ್ವಂ ರಕ್ಷಯೇದ್ದೇವೋ ಮಾರ್ಗವಾಸೀ ಜಿತೇಂದ್ರಿಯಃ ।
ಅಟವ್ಯಾಂ ಪರ್ವತಾಗ್ರೇ ವಾ ಮಾರ್ಗೇ ಮಾನಾವಮಾನಗೇ ॥ ೧೯ ॥

ಜಲಸ್ಥಲಗತೋ ವಾಽಪಿ ಪಾತು ಮಾಯಾಪಹಾರಕಃ ।
ಸರ್ವತ್ರ ಪಾತು ದೇವೇಶಃ ಸಪ್ತಲೋಕೈಕಸಂಶ್ರಿತಃ ॥ ೨೦ ॥

ಫಲಶ್ರುತಿಃ ।
ಯ ಇದಂ ಕವಚಂ ಪುಣ್ಯಂ ಪವಿತ್ರಂ ಪಾಪನಾಶನಮ್ ।
ಪ್ರಾತಃಕಾಲೇ ಜಪೇನ್ಮರ್ತ್ಯಃ ಸದಾ ಭಯವಿನಾಶನಮ್ ॥ ೨೧ ॥

ಕುಕ್ಷಿರೋಗಪ್ರಶಮನಂ ಲೂತಾಸ್ಫೋಟನಿವಾರಣಮ್ ।
ಮೂತ್ರಕೃಚ್ಛ್ರಪ್ರಶಮನಂ ಬಹುಮೂತ್ರನಿವಾರಣಮ್ ॥ ೨೨ ॥

See Also  Eka Sloki Bharatham In Kannada

ಬಾಲಗ್ರಹಾದಿರೋಗಾಣಾಂನಾಶನಂ ಸರ್ವಕಾಮದಮ್ ।
ಯಃ ಪಠೇದ್ಧಾರಯೇದ್ವಾಽಪಿ ಕರಸ್ಥಾಸ್ತಸ್ಯ ಸಿದ್ಧಯಃ ॥ ೨೩ ॥

ಯತ್ರ ಯತ್ರ ಗತಶ್ಚಾಽಪಿ ತತ್ರ ತತ್ರಾಽರ್ಥಸಿದ್ಧಿದಮ್ ॥ ೨೪ ॥

ಯಶ್ಶೃಣೋತಿ ಪಠತಿ ದ್ವಿಜೋತ್ತಮೋ
ವಿಘ್ನರಾಜಕವಚಂ ದಿನೇ ದಿನೇ ।
ಪುತ್ರಪೌತ್ರಸುಕಲತ್ರಸಂಪದಃ
ಕಾಮಭೋಗಮಖಿಲಾಂಶ್ಚ ವಿಂದತಿ ॥ ೨೫ ॥

ಯೋ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣಮಚಿಂತ್ಯಮನೇಕರೂಪಂ
ಧ್ಯಾಯೇಜ್ಜಗತ್ರಯಹಿತೇರತಮಾಪದಘ್ನಮ್ ।
ಸರ್ವಾರ್ಥಸಿದ್ಧಿಂ ಲಭತೇ ಮನುಷ್ಯೋ
ವಿಘ್ನೇಶಸಾಯುಜ್ಯಮುಪೇನ್ನ ಸಂಶಯಃ ॥ ೨೬ ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀವಿನಾಯಕತಂತ್ರೇ ಶ್ರೀವಲ್ಲಭೇಶಹೃದಯಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Vallabhesha Hrudayam in EnglishSanskrit – Kannada – TeluguTamil