Subrahmanya Ashtakam In Kannada » Karavalamba Stotram

 ॥ Sri Subrahmanya Ashtakam (Karavalamba Stotram) Lyrics ॥

॥ ಶ್ರೀಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾಷ್ಟಕಮ್ ಅಥವಾ ಶ್ರೀಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಕರಾವಲಮ್ಬಸ್ತೋತ್ರಮ್ ॥
ಹೇ ಸ್ವಾಮಿನಾಥ! ಕರುಣಾಕರ ದೀನಬನ್ಧೋ
ಶ್ರೀಪಾರ್ವತೀಶಮುಖಪಂಕಜಪದ್ಮಬನ್ಧೋ ।
ಶ್ರೀಶಾದಿದೇವಗಣಪೂಜಿತಪಾದಪದ್ಮ
ವಲ್ಲೀಶನಾಥ ಮಮ ದೇಹಿ ಕರಾವಲಮ್ಬಮ್ ॥ 1 ॥

ದೇವಾಧಿದೇವಸುತ ದೇವಗಣಾಧಿನಾಥ
ದೇವೇನ್ದ್ರವನ್ದ್ಯಮೃದುಪಂಕಜಮಂಜುಪಾದ ।
ದೇವರ್ಷಿನಾರದಮುನೀನ್ದ್ರಸುಗೀತಕೀರ್ತೇ
ವಲ್ಲೀಶನಾಥ ಮಮ ದೇಹಿ ಕರಾವಲಮ್ಬಮ್ ॥ 2 ॥

ನಿತ್ಯಾನ್ನದಾನನಿರತಾಖಿಲರೋಗಹಾರಿನ್
ಭಾಗ್ಯಪ್ರದಾನಪರಿಪೂರಿತಭಕ್ತಕಾಮ ।
ಶೃತ್ಯಾಗಮಪ್ರಣವವಾಚ್ಯನಿಜಸ್ವರೂಪ
ವಲ್ಲೀಶನಾಥ ಮಮ ದೇಹಿ ಕರಾವಲಮ್ಬಮ್ ॥ 3 ॥

ಕ್ರೌಂಚಾಸುರೇನ್ದ್ರಪರಿಖಂಡನ ಶಕ್ತಿಶೂಲ-
ಚಾಪಾದಿಶಸ್ತ್ರಪರಿಮಂಡಿತದಿವ್ಯಪಾಣೇ । var ಪಾಶಾದಿಶಸ್ತ್ರ
ಶ್ರೀಕುಂಡಲೀಶಧರತುಂಡಶಿಖೀನ್ದ್ರವಾಹ var ಧೃತತುಂಡ
ವಲ್ಲೀಶನಾಥ ಮಮ ದೇಹಿ ಕರಾವಲಮ್ಬಮ್ ॥ 4 ॥

ದೇವಾಧಿದೇವರಥಮಂಡಲಮಧ್ಯವೇಽದ್ಯ
ದೇವೇನ್ದ್ರಪೀಠನಕರಂ ದೃಢಚಾಪಹಸ್ತಮ್ ।
ಶೂರಂ ನಿಹತ್ಯ ಸುರಕೋಟಿಭಿರೀಡ್ಯಮಾನ
ವಲ್ಲೀಶನಾಥ ಮಮ ದೇಹಿ ಕರಾವಲಮ್ಬಮ್ ॥ 5 ॥

ಹಾರಾದಿರತ್ನಮಣಿಯುಕ್ತಕಿರೀಟಹಾರ
ಕೇಯೂರಕುಂಡಲಲಸತ್ಕವಚಾಭಿರಾಮಮ್ ।
ಹೇ ವೀರ ತಾರಕಜಯಾಮರವೃನ್ದವನ್ದ್ಯ
ವಲ್ಲೀಶನಾಥ ಮಮ ದೇಹಿ ಕರಾವಲಮ್ಬಮ್ ॥ 6 ॥

ಪಂಚಾಕ್ಷರಾದಿಮನುಮನ್ತ್ರಿತಗಾಂಗತೋಯೈಃ
ಪಂಚಾಮೃತೈಃ ಪ್ರಮುದಿತೇನ್ದ್ರಮುಖೈರ್ಮುನೀನ್ದ್ರೈಃ ।
ಪಟ್ಟಾಭಿಷಿಕ್ತಹರಿಯುಕ್ತ ಪರಾಸನಾಥ
ವಲ್ಲೀಶನಾಥ ಮಮ ದೇಹಿ ಕರಾವಲಮ್ಬಮ್ ॥ 7 ॥

ಶ್ರೀಕಾರ್ತಿಕೇಯ ಕರುಣಾಮೃತಪೂರ್ಣದೃಷ್ಟ್ಯಾ
ಕಾಮಾದಿರೋಗಕಲುಷೀಕೃತದುಷ್ಟಚಿತ್ತಮ್ ।
ಸಿಕ್ತ್ವಾ ತು ಮಾಮವ ಕಲಾಧರಕಾನ್ತಿಕಾನ್ತ್ಯಾ
ವಲ್ಲೀಶನಾಥ ಮಮ ದೇಹಿ ಕರಾವಲಮ್ಬಮ್ ॥ 8 ॥

ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾಷ್ಟಕಂ ಪುಣ್ಯಂ ಯೇ ಪಠನ್ತಿ ದ್ವಿಜೋತ್ತಮಾಃ ।
ತೇ ಸರ್ವೇ ಮುಕ್ತಿಮಾಯಾನ್ತಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಪ್ರಸಾದತಃ ॥

ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾಷ್ಟಕಮಿದಂ ಪ್ರಾತರುತ್ಥಾಯ ಯಃ ಪಠೇತ್ ।
ಕೋಟಿಜನ್ಮಕೃತಂ ಪಾಪಂ ತತ್ಕ್ಷಣಾದೇವ ನಶ್ಯತಿ ॥

॥ ಇತಿ ಶ್ರೀಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾಷ್ಟಕಂ ಅಥವಾ
ಶ್ರೀಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಕರಾವಲಮ್ಬಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Subrahmanya / Kartikeya / Muruga Stotram » Sri Subramanya Ashtakam / Karavalamba Stotram Lyrics in Sanskrit » English » Bengali » Gujarati » Malayalam » Odia » Telugu » Tamil

See Also  Dosha Parihara Ashtakam In Telugu