Subrahmanya Ashtakam In Odia » Karavalamba Stotram

 ॥ Sri Subrahmanya Ashtakam (Karavalamba Stotram) Lyrics ॥

॥ ଶ୍ରୀସୁବ୍ରହ୍ମଣ୍ୟାଷ୍ଟକମ୍ ଅଥଵା ଶ୍ରୀସୁବ୍ରହ୍ମଣ୍ୟ କରାଵଲମ୍ବସ୍ତୋତ୍ରମ୍ ॥
ହେ ସ୍ଵାମିନାଥ! କରୁଣାକର ଦୀନବନ୍ଧୋ
ଶ୍ରୀପାର୍ଵତୀଶମୁଖପଙ୍କଜପଦ୍ମବନ୍ଧୋ ।
ଶ୍ରୀଶାଦିଦେଵଗଣପୂଜିତପାଦପଦ୍ମ
ଵଲ୍ଲୀଶନାଥ ମମ ଦେହି କରାଵଲମ୍ବମ୍ ॥ ୧ ॥

ଦେଵାଧିଦେଵସୁତ ଦେଵଗଣାଧିନାଥ
ଦେଵେନ୍ଦ୍ରଵନ୍ଦ୍ୟମୃଦୁପଙ୍କଜମଞ୍ଜୁପାଦ ।
ଦେଵର୍ଷିନାରଦମୁନୀନ୍ଦ୍ରସୁଗୀତକୀର୍ତେ
ଵଲ୍ଲୀଶନାଥ ମମ ଦେହି କରାଵଲମ୍ବମ୍ ॥ ୨ ॥

ନିତ୍ୟାନ୍ନଦାନନିରତାଖିଲରୋଗହାରିନ୍
ଭାଗ୍ୟପ୍ରଦାନପରିପୂରିତଭକ୍ତକାମ ।
ଶୃତ୍ୟାଗମପ୍ରଣଵଵାଚ୍ୟନିଜସ୍ଵରୂପ
ଵଲ୍ଲୀଶନାଥ ମମ ଦେହି କରାଵଲମ୍ବମ୍ ॥ ୩ ॥

କ୍ରୌଞ୍ଚାସୁରେନ୍ଦ୍ରପରିଖଣ୍ଡନ ଶକ୍ତିଶୂଲ-
ଚାପାଦିଶସ୍ତ୍ରପରିମଣ୍ଡିତଦିଵ୍ୟପାଣେ । var ପାଶାଦିଶସ୍ତ୍ର
ଶ୍ରୀକୁଣ୍ଡଲୀଶଧରତୁଣ୍ଡଶିଖୀନ୍ଦ୍ରଵାହ var ଧୃତତୁଣ୍ଡ
ଵଲ୍ଲୀଶନାଥ ମମ ଦେହି କରାଵଲମ୍ବମ୍ ॥ ୪ ॥

ଦେଵାଧିଦେଵରଥମଣ୍ଡଲମଧ୍ୟଵେଽଦ୍ୟ
ଦେଵେନ୍ଦ୍ରପୀଠନକରଂ ଦୃଢଚାପହସ୍ତମ୍ ।
ଶୂରଂ ନିହତ୍ୟ ସୁରକୋଟିଭିରୀଡ୍ୟମାନ
ଵଲ୍ଲୀଶନାଥ ମମ ଦେହି କରାଵଲମ୍ବମ୍ ॥ ୫ ॥

ହାରାଦିରତ୍ନମଣିୟୁକ୍ତକିରୀଟହାର
କେୟୂରକୁଣ୍ଡଲଲସତ୍କଵଚାଭିରାମମ୍ ।
ହେ ଵୀର ତାରକଜୟାମରଵୃନ୍ଦଵନ୍ଦ୍ୟ
ଵଲ୍ଲୀଶନାଥ ମମ ଦେହି କରାଵଲମ୍ବମ୍ ॥ ୬ ॥

ପଞ୍ଚାକ୍ଷରାଦିମନୁମନ୍ତ୍ରିତଗାଙ୍ଗତୋୟୈଃ
ପଞ୍ଚାମୃତୈଃ ପ୍ରମୁଦିତେନ୍ଦ୍ରମୁଖୈର୍ମୁନୀନ୍ଦ୍ରୈଃ ।
ପଟ୍ଟାଭିଷିକ୍ତହରିୟୁକ୍ତ ପରାସନାଥ
ଵଲ୍ଲୀଶନାଥ ମମ ଦେହି କରାଵଲମ୍ବମ୍ ॥ ୭ ॥

ଶ୍ରୀକାର୍ତିକେୟ କରୁଣାମୃତପୂର୍ଣଦୃଷ୍ଟ୍ୟା
କାମାଦିରୋଗକଲୁଷୀକୃତଦୁଷ୍ଟଚିତ୍ତମ୍ ।
ସିକ୍ତ୍ଵା ତୁ ମାମଵ କଲାଧରକାନ୍ତିକାନ୍ତ୍ୟା
ଵଲ୍ଲୀଶନାଥ ମମ ଦେହି କରାଵଲମ୍ବମ୍ ॥ ୮ ॥

ସୁବ୍ରହ୍ମଣ୍ୟାଷ୍ଟକଂ ପୁଣ୍ୟଂ ୟେ ପଠନ୍ତି ଦ୍ଵିଜୋତ୍ତମାଃ ।
ତେ ସର୍ଵେ ମୁକ୍ତିମାୟାନ୍ତି ସୁବ୍ରହ୍ମଣ୍ୟପ୍ରସାଦତଃ ॥

ସୁବ୍ରହ୍ମଣ୍ୟାଷ୍ଟକମିଦଂ ପ୍ରାତରୁତ୍ଥାୟ ୟଃ ପଠେତ୍ ।
କୋଟିଜନ୍ମକୃତଂ ପାପଂ ତତ୍କ୍ଷଣାଦେଵ ନଶ୍ୟତି ॥

॥ ଇତି ଶ୍ରୀସୁବ୍ରହ୍ମଣ୍ୟାଷ୍ଟକଂ ଅଥଵା
ଶ୍ରୀସୁବ୍ରହ୍ମଣ୍ୟ କରାଵଲମ୍ବସ୍ତୋତ୍ରଂ ସମ୍ପୂର୍ଣମ୍ ॥

See Also  Sri Parvatyashtakam In Tamil

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Subrahmanya / Kartikeya / Muruga Stotram » Sri Subramanya Ashtakam / Karavalamba Stotram Lyrics in Sanskrit » English » Bengali » Gujarati » Kannada » Malayalam » Telugu » Tamil