1000 Names Of Sri Gopala – Sahasranamavali Stotram In Kannada

॥ Gopala Sahasranamavali Kannada Lyrics ॥

॥ ಶ್ರೀಗೋಪಾಲಸಹಸ್ರನಾಮಾವಲಿಃ ॥ 

ಓಂ ಕ್ಲೀಂ ದೇವಾಯ ನಮಃ । ಕಾಮದೇವಾಯ । ಕಾಮಬೀಜ ಶಿರೋಮಣಯೇ । ಶ್ರೀಗೋಪಾಲಾಯ ।
ಮಹೀಪಾಲಾಯ । ವೇದವೇದಾಂಗಪಾರಗಾಯ । ಕೃಷ್ಣಾಯ । ಕಮಲಪತ್ರಾಕ್ಷಾಯ ।
ಪುಂಡರೀಕಾಯ । ಸನಾತನಾಯ । ಗೋಪತಯೇ । ಭೂಪತಯೇ । ಶಾಸ್ತ್ರೇ । ಪ್ರಹರ್ತ್ರೇ ।
ವಿಶ್ವತೋಮುಖಾಯ । ಆದಿಕರ್ತ್ರೇ । ಮಹಾಕರ್ತ್ರೇ । ಮಹಾಕಾಲಾಯ । ಪ್ರತಾಪವತೇ ।
ಜಗಜ್ಜೀವಾಯ । ಜಗದ್ಧಾತ್ರೇ । ಜಗದ್ಭರ್ತ್ರೇ । ಜಗದ್ವಸವೇ ನಮಃ ॥ 20 ॥

ಓಂ ಮತ್ಸ್ಯಾಯ ನಮಃ । ಭೀಮಾಯ । ಕುಹೂಭರ್ತ್ರೇ । ಹರ್ತ್ರೇ । ವಾರಾಹಮೂರ್ತಿಮತೇ ।
ನಾರಾಯಣಾಯ । ಹೃಷೀಕೇಶಾಯ । ಗೋವಿನ್ದಾಯ । ಗರುಡಧ್ವಜಾಯ । ಗೋಕುಲೇಶಾಯ ।
ಮಹಾಚನ್ದ್ರಾಯ । ಶರ್ವರೀಪ್ರಿಯಕಾರಕಾಯ । ಕಮಲಾಮುಖಲೋಲಾಕ್ಷಾಯ ।
ಪುಂಡರೀಕಾಯ । ಶುಭಾವಹಾಯ । ದುರ್ವಾಸಸೇ । ಕಪಿಲಾಯ । ಭೌಮಾಯ ।
ಸಿನ್ಧುಸಾಗರಸಮ್ಭವಾಯ । ಗೋವಿನ್ದಾಯ ನಮಃ ॥ 40 ॥

ಓಂ ಗೋಪತಯೇ ನಮಃ । ಗೋತ್ರಾಯ । ಕಾಲಿನ್ದೀಪ್ರೇಮಪೂರಕಾಯ । ಗೋಪಸ್ವಾಮಿನೇ ।
ಗೋಕುಲೇನ್ದ್ರಾಯ । ಗೋವರ್ಧನವರಪ್ರದಾಯ । ನನ್ದಾದಿಗೋಕುಲತ್ರಾತ್ರೇ । ದಾತ್ರೇ ।
ದಾರಿದ್ರ್ಯಭಂಜನಾಯ । ಸರ್ವಮಂಗಲದಾತ್ರೇ । ಸರ್ವಕಾಮವರಪ್ರದಾಯ ।
ಆದಿಕರ್ತ್ರೇ । ಮಹೀಭರ್ತ್ರೇ । ಸರ್ವಸಾಗರಸಿನ್ಧುಜಾಯ । ಗಜಗಾಮಿನೇ ।
ಗಜೋದ್ಧಾರಿಣೇ । ಕಾಮಿನೇ । ಕಾಮಕಲಾನಿಧಯೇ । ಕಲಂಕರಹಿತಾಯ ।
ಚನ್ದ್ರಬಿಮ್ಬಾಸ್ಯಾಯ ನಮಃ ॥ 60 ॥

ಓಂ ಬಿಮ್ಬಸತ್ತಮಾಯ ನಮಃ । ಮಾಲಾಕಾರಕೃಪಾಕಾರಾಯ । ಕೋಕಿಲಸ್ವರಭೂಷಣಾಯ ।
ರಾಮಾಯ । ನೀಲಾಮ್ಬರಾಯ । ದೇವಾಯ । ಹಲಿನೇ । ದ್ವಿವಿದಮರ್ದನಾಯ ।
ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷಪುರೀಭೇತ್ತ್ರೇ । ಮಹಾಮಾರೀವಿನಾಶನಾಯ । ಶಿವಾಯ । ಶಿವತಮಾಯ ।
ಭೇತ್ತ್ರೇ । ಬಲಾರಾತಿಪ್ರಪೂಜಕಾಯ । ಕುಮಾರೀವರದಾಯಿನೇ । ವರೇಣ್ಯಾಯ ।
ಮೀನಕೇತನಾಯ । ನರಾಯ । ನಾರಾಯಣಾಯ । ಧೀರಾಯ ನಮಃ ॥ 80 ॥

ಓಂ ಧರಾಪತಯೇ ನಮಃ । ಉದಾರಧಿಯೇ । ಶ್ರೀಪತಯೇ । ಶ್ರೀನಿಧಯೇ । ಶ್ರೀಮತೇ ।
ಮಾಪತಯೇ । ಪ್ರತಿರಾಜಘ್ನೇ । ವೃನ್ದಾಪತಯೇ । ಕುಲಾಯ । ಗ್ರಾಮಿಣೇ ।
ಧಾಮ್ನೇ । ಬ್ರಹ್ಮಣೇ । ಸನಾತನಾಯ । ರೇವತೀರಮಣಾಯ । ರಾಮಾಯ । ಪ್ರಿಯಾಯ ।
ಚಂಚಲಲೋಚನಾಯ । ರಾಮಾಯಣಶರೀರಾಯ । ರಾಮಾರಾಮಾಯ ।
ಶ್ರಿಯಃಪತಯೇ ನಮಃ ॥ 100 ॥

ಓಂ ಶರ್ವರಾಯ ನಮಃ । ಶರ್ವರ್ಯೈ । ಶರ್ವಾಯ । ಸರ್ವತ್ರಶುಭದಾಯಕಾಯ ।
ರಾಧಾಯ । ರಾಧಯಿತ್ರೇ । ರಾಧಿನೇ । ರಾಧಾಚಿತ್ತಪ್ರಮೋದಕಾಯ ।
ರಾಧಾಹೃದಯಾಮ್ಭೋಜಷಟ್ಪದಾಯ । ರಾಧಾಲಿಂಗನಸಮ್ಮೋದಾಯ ।
ರಾಧಾನರ್ತನಕೌತುಕಾಯ । ರಾಧಾಸಂಜಾತಸಮ್ಪ್ರೀತಯೇ । ರಾಧಾಕಾಮಫಲಪ್ರದಾಯ ।
ವೃನ್ದಾಪತಯೇ । ಕೋಕನಿಧಯೇ । ಕೋಕಶೋಕವಿನಾಶನಾಯ ।
ಚನ್ದ್ರಾಪತಯೇ ನಮಃ ॥ 120 ॥

ಓಂ ಚನ್ದ್ರಪತಯೇ ನಮಃ । ಚಂಡಕೋದಂಡಭಂಜನಾಯ । ರಾಮಾಯ ದಾಶರಥಯೇ ।
ರಾಮಾಯ ಭೃಗುವಂಶಸಮುದ್ಭವಾಯ । ಆತ್ಮಾರಾಮಾಯ । ಜಿತಕ್ರೋಧಾಯ । ಅಮೋಹಾಯ ।
ಮೋಹಾನ್ಧಭಂಜನಾಯ । ವೃಷಭಾನುಭವಾಯ । ಭಾವಿನೇ । ಕಾಶ್ಯಪಯೇ ।
ಕರುಣಾನಿಧಯೇ । ಕೋಲಾಹಲಾಯ । ಹಲಾಯ । ಹಾಲಿನೇ । ಹಲಿನೇ । ಹಲಧರಪ್ರಿಯಾಯ ।
ರಾಧಾಮುಖಾಬ್ಜಮಾರ್ತಾಂಡಾಯ । ಭಾಸ್ಕರಾಯ ನಮಃ ॥ 140 ॥

ಓಂ ರವಿಜಾಯ ನಮಃ । ವಿಧವೇ । ವಿಧಯೇ । ವಿಧಾತ್ರೇ । ವರುಣಾಯ । ವಾರುಣಾಯ ।
ವಾರುಣೀಪ್ರಿಯಾಯ । ರೋಹಿಣೀಹೃದಯಾನನ್ದಿನೇ । ವಸುದೇವಾತ್ಮಜಾಯ । ಬಲಿನೇ ।
ನೀಲಾಮ್ಬರಾಯ । ರೌಹಿಣೇಯಾಯ । ಜರಾಸನ್ಧವಧಾಯ । ಅಮಲಾಯ । ನಾಗೋಜವಾಮ್ಭಾಯ ।
ವಿರುದಾಯ । ವೀರಘ್ನೇ । ವರದಾಯ । ಬಲಿನೇ । ಗೋಪದಾಯ ನಮಃ ॥ 160 ॥

ಓಂ ವಿಜಯಿನೇ ನಮಃ । ವಿದುಷೇ । ಶಿಪಿವಿಷ್ಟಾಯ । ಸನಾತನಾಯ ।
ಪರ್ಶುರಾಮವಚೋಗ್ರಾಹಿಣೇ । ವರಗ್ರಾಹಿಣೇ । ಸೃಗಾಲಘ್ನೇ । ದಮಘೋಷೋಪದೇಷ್ಟ್ರೇ ।
ರಥಗ್ರಾಹಿಣೇ । ಸುದರ್ಶನಾಯ । ಹರಗ್ರಾಹಿಣೇ । ವೀರಪತ್ನೀಯಶಸ್ತ್ರಾತ್ರೇ ।
ಜರಾವ್ಯಾಧಿವಿಘಾತಕಾಯ । ದ್ವಾರಕಾವಾಸತತ್ತ್ವಜ್ಞಾಯ । ಹುತಾಶನವರಪ್ರದಾಯ ।
ಯಮುನಾವೇಗಸಂಹಾರಿಣೇ । ನೀಲಾಮ್ಬರಧರಾಯ । ಪ್ರಭವೇ । ವಿಭವೇ । ಶರಾಸನಾಯ ।
ಧನ್ವಿನೇ ನಮಃ ॥ 180 ॥

ಓಂ ಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ । ಗಣನಾಯಕಾಯ । ಲಕ್ಷ್ಮಣಾಯ । ಲಕ್ಷಣಾಯ । ಲಕ್ಷ್ಯಾಯ ।
ರಕ್ಷೋವಂಶವಿನಾಶಕಾಯ । ವಾಮನಾಯ । ವಾಮನೀಭೂತಾಯ । ವಮನಾಯ ।
ವಮನಾರುಹಾಯ । ಯಶೋದಾನನ್ದನಾಯ । ಕರ್ತ್ರೇ । ಯಮಲಾರ್ಜುನಮುಕ್ತಿದಾಯ ।
ಉಲೂಖಲಿನೇ । ಮಹಾಮಾನಾಯ । ದಾಮಬದ್ಧಾಹ್ವಯಿನೇ । ಶಮಿನೇ । ಭಕ್ತಾನುಕಾರಿಣೇ ।
ಭಗವತೇ । ಕೇಶವಾಯ ನಮಃ ॥ 200 ॥

See Also  1000 Names Of Purushottama Sahasradhika Namavalih – Sahasranamavali Stotram In Gujarati

ಓಂ ಅಚಲಧಾರಕಾಯ ನಮಃ । ಕೇಶಿಘ್ನೇ । ಮಧುಘ್ನೇ । ಮೋಹಿನೇ ।
ವೃಷಾಸುರವಿಘಾತಕಾಯ । ಅಘಾಸುರವಿಘಾತಿನೇ । ಪೂತನಾಮೋಕ್ಷದಾಯಕಾಯ ।
ಕುಬ್ಜಾವಿನೋದಿನೇ । ಭಾಗವತೇ । ಕಂಸಮೃತ್ಯವೇ । ಮಹಾಮಖೀನೇ । ಅಶ್ವಮೇಧಾಯ ।
ವಾಜಪೇಯಾಯ । ಗೋಮೇಧಾಯ । ನರಮೇಧವತೇ । ಕನ್ದರ್ಪಕೋಟಿಲಾವಣ್ಯಾಯ ।
ಚನ್ದ್ರಕೋಟಿಸುಶೀತಲಾಯ । ರವಿಕೋಟಿಪ್ರತೀಕಾಶಾಯ । ವಾಯುಕೋಟಿಮಹಾಬಲಾಯ ।
ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ ॥ 220 ॥

ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಕರ್ತ್ರೇ । ಕಮಲಾವಾಂಛಿತಪ್ರದಾಯ । ಕಮಲಿನೇ । ಕಮಲಾಕ್ಷಾಯ ।
ಕಮಲಾಮುಖಲೋಲುಪಾಯ । ಕಮಲಾವ್ರತಧಾರಿಣೇ । ಕಮಲಾಭಾಯ । ಪುರನ್ದರಾಯ ।
ಕೋಮಲಾಯ । ವಾರುಣಾಯ । ರಾಜ್ಞೇ । ಜಲಜಾಯ । ಜಲಧಾರಕಾಯ । ಹಾರಕಾಯ ।
ಸರ್ವಪಾಪಘ್ನಾಯ । ಪರಮೇಷ್ಠಿನೇ । ಪಿತಾಮಹಾಯ । ಖಡ್ಗಧಾರಿಣೇ ।
ಕೃಪಾಕಾರಿಣೇ ನಮಃ ॥ 440 ॥

ಓಂ ರಾಧಾರಮಣಸುನ್ದರಾಯ ನಮಃ । ದ್ವಾದಶಾರಣ್ಯಸಮ್ಭೋಗಿನೇ ।
ಶೇಷನಾಗಫಣಾಲಯಾಯ । ಕಾಮಾಯ । ಶ್ಯಾಮಾಯ । ಸುಖಶ್ರೀದಾಯ । ಶ್ರೀಪತಯೇ ।
ಶ್ರೀನಿಧಯೇ । ಕೃತಿನೇ । ಹರಯೇ । ಹರಾಯ । ನರಾಯ । ನಾರಾಯ । ನರೋತ್ತಮಾಯ ।
ಇಷುಪ್ರಿಯಾಯ । ಗೋಪಾಲಚಿತ್ತಹರ್ತ್ರೇ । ಕರ್ತ್ರೇ । ಸಂಸಾರತಾರಕಾಯ । ಆದಿದೇವಾಯ ।
ಮಹಾದೇವಾಯ ನಮಃ ॥ 460 ॥

ಓಂ ಗೌರೀಗುರವೇ ನಮಃ । ಅನಾಶ್ರಯಾಯ । ಸಾಧವೇ । ಮಧವೇ । ವಿಧವೇ । ಧಾತ್ರೇ ।
ತ್ರಾತ್ರೇ । ಅಕ್ರೂರಪರಾಯಣಾಯ । ರೋಲಮ್ಬಿನೇ । ಹಯಗ್ರೀವಾಯ । ವಾನರಾರಯೇ ।
ವನಾಶ್ರಯಾಯ । ವನಾಯ । ವನಿನೇ । ವನಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ । ಮಹಾವನ್ದ್ಯಾಯ ।
ಮಹಾಮುನಯೇ । ಸ್ಯಮನ್ತಕಮಣಿಪ್ರಾಜ್ಞಾಯ । ವಿಜ್ಞಾಯ ।
ವಿಘ್ನವಿಘಾತಕಾಯ ನಮಃ ॥ 480 ॥

ಓಂ ಗೋವರ್ಧನಾಯ ನಮಃ । ವರ್ಧನೀಯಾಯ । ವರ್ಧನೀವರ್ಧನಪ್ರಿಯಾಯ ।
ವಾರ್ಧನ್ಯಾಯ । ವಧನಾಯ । ವರ್ಧಿನೇ । ವರ್ಧಿಷ್ಣವೇ । ಸುಖಪ್ರಿಯಾಯ ।
ವರ್ಧಿತಾಯ । ವರ್ಧಕಾಯ । ವೃದ್ಧಾಯ । ವೃನ್ದಾರಕಜನಪ್ರಿಯಾಯ ।
ಗೋಪಾಲರಮಣೀಭರ್ತ್ರೇ । ಸಾಮ್ಬಕುಷ್ಠವಿನಾಶನಾಯ । ರುಕ್ಮಿಣೀಹರಣಾಯ । ಪ್ರೇಮ್ಣೇ ।
ಪ್ರೇಮಿಣೇ । ಚನ್ದ್ರಾವಲೀಪತಯೇ । ಶ್ರೀಕರ್ತ್ರೇ । ವಿಶ್ವಭರ್ತ್ರೇ ನಮಃ ॥ 500 ॥

ಓಂ ನರಾಯ ನಮಃ । ಪ್ರಶಸ್ತಾಯ । ಮೇಘನಾದಘ್ನೇ । ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದೇವಾಯ ।
ದೀನಾನಾಮುದ್ಧಾರಕರಣಕ್ಷಮಾಯ । ಕೃಷ್ಣಾಯ । ಕಮಲಪತ್ರಾಕ್ಷಾಯ ।
ಕೃಷ್ಣಾಯ । ಕಮಲಲೋಚನಾಯ । ಕೃಷ್ಣಾಯ । ಕಾಮಿನೇ । ಸದಾಕೃಷ್ಣಾಯ ।
ಸಮಸ್ತಪ್ರಿಯಕಾರಕಾಯ । ನನ್ದಾಯ । ನನ್ದಿನೇ । ಮಹಾನನ್ದಿನೇ । ಮಾದಿನೇ । ಮಾದನಕಾಯ ।
ಕಿಲಿನೇ । ಮಿಲಿನೇ ನಮಃ ॥ 540 ॥

ಓಂ ಹಿಲಿನೇ ನಮಃ । ಗಿಲಿನೇ । ಗೋಲಿನೇ । ಗೋಲಾಯ । ಗೋಲಾಲಯಾಯ । ಗುಲಿನೇ ।
ಗುಗ್ಗುಲಿನೇ । ಮಾರಕಿನೇ । ಶಾಖಿನೇ । ವಟಾಯ । ಪಿಪ್ಪಲಕಾಯ । ಕೃತಿನೇ ।
ಮೇಚ್ಛಘ್ನೇ । ಕಾಲಹರ್ತ್ರೇ । ಯಶೋದಾಯ । ಯಶಸೇ । ಅಚ್ಯುತಾಯ । ಕೇಶವಾಯ ।
ವಿಷ್ಣವೇ । ಹರಯೇ ನಮಃ ॥ 560 ॥

ಓಂ ಸತ್ಯಾಯ ನಮಃ । ಜನಾರ್ದನಾಯ । ಹಂಸಾಯ । ನಾರಾಯಣಾಯ । ನೀಲಾಯ । ಲೀನಾಯ ।
ಭಕ್ತಿಪರಾಯಣಾಯ । ಜಾನಕೀವಲ್ಲಭಾಯ । ರಾಮಾಯ । ವಿರಾಮಾಯ । ವಿಷನಾಶನಾಯ ।
ಸಿಂಹಭಾನವೇ । ಮಹಾಭಾನವೇ । ಮಹೋದಧಯೇ । ಸಮುದ್ರಾಯ । ಅಬ್ಧಯೇ । ಅಕೂಪಾರಾಯ ।
ಪಾರಾವರಾಯ । ಸರಿತ್ಪತಯೇ ನಮಃ ॥ 580 ॥

ಓಂ ಗೋಕುಲಾನನ್ದಕಾರಿಣೇ ನಮಃ । ಪ್ರತಿಜ್ಞಾಪರಿಪಾಲಕಾಯ । ಸದಾರಾಮಾಯ ।
ಕೃಪಾರಾಮಾಯ । ಮಹಾರಾಮಾಯ । ಧನುರ್ಧರಾಯ । ಪರ್ವತಾಯ । ಪರ್ವತಾಕಾರಾಯ ।
ಗಯಾಯ । ಗೇಯಾಯ । ದ್ವಿಜಪ್ರಿಯಾಯ । ಕಮ್ಬಲಾಶ್ವತರಾಯ । ರಾಮಾಯ ।
ರಾಮಾಯಣಪ್ರವರ್ತಕಾಯ । ದಿವೇ । ದಿವೋ । ದಿವಸಾಯ । ದಿವ್ಯಾಯ । ಭವ್ಯಾಯ ।
ಭಾಗಿನೇ । ಭಯಾಪಹಾಯ ನಮಃ ॥ 600 ॥

ಓಂ ಪಾರ್ವತೀಭಾಗ್ಯಸಹಿತಾಯ ನಮಃ । ಭರ್ತ್ರೇ । ಲಕ್ಷ್ಮೀಸಹಾಯವತೇ ।
ವಿಲಾಸಿನೇ । ಸಾಹಸಿನೇ । ಸರ್ವಿನೇ । ಗರ್ವಿನೇ । ಗರ್ವಿತಲೋಚನಾಯ । ಮುರಾರಯೇ ।
ಲೋಕಧರ್ಮಜ್ಞಾಯ । ಜೀವನಾಯ । ಜೀವನಾನ್ತಕಾಯ । ಯಮಾಯ । ಯಮಾರಯೇ ।
ಯಮನಾಯ । ಯಮಿನೇ । ಯಮವಿಘಾತಕಾಯ । ವಂಶುಲಿನೇ । ಪಾಂಶುಲಿನೇ ।
ಪಾಂಸವೇ ನಮಃ ॥ 620 ॥

See Also  108 Names Of Makaradi Matsya – Ashtottara Shatanamavali In English

ಓಂ ಪಾಂಡವೇ ನಮಃ । ಅರ್ಜುನವಲ್ಲಭಾಯ । ಲಲಿತಾಯೈ । ಚನ್ದ್ರಿಕಾಮಾಲಾಯೈ ।
ಮಾಲಿನೇ । ಮಾಲಾಮ್ಬುಜಾಶ್ರಯಾಯ । ಅಮ್ಬುಜಾಕ್ಷಾಯ । ಮಹಾಯಕ್ಷಾಯ । ದಕ್ಷಾಯ ।
ಚಿನ್ತಾಮಣಿಪ್ರಭವೇ । ಮಣಯೇ । ದಿನಮಣಯೇ । ಕೇದಾರಾಯ । ಬದರೀಶ್ರಯಾಯ ।
ಬದರೀವನಸಮ್ಪ್ರೀತಾಯ । ವ್ಯಾಸಾಯ । ಸತ್ಯವತೀಸುತಾಯ । ಅಮರಾರಿನಿಹನ್ತ್ರೇ ।
ಸುಧಾಸಿನ್ಧುವಿಧೂದಯಾಯ । ಚನ್ದ್ರಾಯ ನಮಃ ॥ 640 ॥

ಓಂ ರವಯೇ ನಮಃ । ಶಿವಾಯ । ಶೂಲಿನೇ । ಚಕ್ರಿಣೇ । ಗದಾಧರಾಯ । ಶ್ರೀಕರ್ತ್ರೇ ।
ಶ್ರೀಪತಯೇ । ಶ್ರೀದಾಯ । ಶ್ರೀದೇವಾಯ । ದೇವಕೀಸುತಾಯ । ಶ್ರೀಪತಯೇ ।
ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷಾಯ । ಪದ್ಮನಾಭಾಯ । ಜಗತ್ಪತಯೇ । ವಾಸುದೇವಾಯ । ಅಪ್ರಮೇಯಾತ್ಮನೇ ।
ಕೇಶವಾಯ । ಗರುಡಧ್ವಜಾಯ । ನಾರಾಯಣಾಯ । ಪರಸ್ಮೈ ಧಾಮ್ನೇ ನಮಃ ॥ 660 ॥

ಓಂ ದೇವದೇವಾಯ ನಮಃ । ಮಹೇಶ್ವರಾಯ । ಚಕ್ರಪಾಣಯೇ । ಕಲಾಪೂರ್ಣಾಯ ।
ವೇದವೇದ್ಯಾಯ । ದಯಾನಿಧಯೇ । ಭಗವತೇ । ಸರ್ವಭೂತೇಶಾಯ । ಗೋಪಾಲಾಯ ।
ಸರ್ವಪಾಲಕಾಯ । ಅನನ್ತಾಯ । ನಿರ್ಗುಣಾಯ । ನಿತ್ಯಾಯ । ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಾಯ ।
ನಿರಂಜನಾಯ । ನಿರಾಧಾರಾಯ । ನಿರಾಕಾರಾಯ । ನಿರಾಭಾಸಾಯ । ನಿರಾಶ್ರಯಾಯ ।
ಪುರುಷಾಯ ನಮಃ ॥ 680 ॥

ಓಂ ಪ್ರಣವಾತೀತಾಯ ನಮಃ । ಮುಕುನ್ದಾಯ । ಪರಮೇಶ್ವರಾಯ । ಕ್ಷಣಾವನಯೇ ।
ಸಾರ್ವಭೌಮಾಯ । ವೈಕುಂಠಾಯ । ಭಕ್ತವತ್ಸಲಾಯ । ವಿಷ್ಣವೇ । ದಾಮೋದರಾಯ ।
ಕೃಷ್ಣಾಯ । ಮಾಧವಾಯ । ಮಧುರಾಪತಯೇ । ದೇವಕೀಗರ್ಭಸಮ್ಭೂತಾಯ ।
ಯಶೋದಾವತ್ಸಲಾಯ । ಹರಯೇ । ಶಿವಾಯ । ಸಂಕರ್ಷಣಾಯ । ಶಮ್ಭವೇ ।
ಭೂತನಾಥಾಯ । ದಿವಸ್ಪತಯೇ ನಮಃ ॥ 700 ॥

ಓಂ ಅವ್ಯಯಾಯ ನಮಃ । ಸರ್ವಧರ್ಮಜ್ಞಾಯ । ನಿರ್ಮಲಾಯ । ನಿರುಪದ್ರವಾಯ ।
ನಿರ್ವಾಣನಾಯಕಾಯ । ನಿತ್ಯಾಯ । ನೀಲಜೀಮೂತಸನ್ನಿಭಾಯ । ಕಲಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ।
ಸರ್ವಜ್ಞಾಯ । ಕಮಲಾರೂಪತತ್ಪರಾಯ । ಹೃಷೀಕೇಶಾಯ । ಪೀತವಾಸಸೇ ।
ವಸುದೇವಪ್ರಿಯಾತ್ಮಜಾಯ । ನನ್ದಗೋಪಕುಮಾರಾರ್ಯಾಯ । ನವನೀತಾಶನಾಯ । ವಿಭವೇ ।
ಪುರಾಣಪುರುಷಾಯ । ಶ್ರೇಷ್ಠಾಯ । ಶಂಖಪಾಣಯೇ । ಸುವಿಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ ॥ 720 ॥

ಓಂ ಅನಿರುದ್ಧಾಯ ನಮಃ । ಚಕ್ರಧರಾಯ । ಶಾರ್ಂಗಪಾಣಯೇ । ಚತುರ್ಭುಜಾಯ ।
ಗದಾಧರಾಯ । ಸುರಾರ್ತಿಘ್ನಾಯ । ಗೋವಿನ್ದಾಯ । ನನ್ದಕಾಯುಧಾಯ ।
ವೃನ್ದಾವನಚರಾಯ । ಶೌರಯೇ । ವೇಣುವಾದ್ಯವಿಶಾರದಾಯ । ತೃಣಾವರ್ತಾನ್ತಕಾಯ ।
ಭೀಮಸಾಹಸಾಯ । ಬಹುವಿಕ್ರಮಾಯ । ಶಕಟಾಸುಸಂಹಾರಿಣೇ । ಬಕಾಸುರವಿನಾಶನಾಯ ।
ಧೇನುಕಾಸುರಸಂಹಾರಿಣೇ । ಪೂತನಾರಯೇ । ನೃಕೇಸರಿಣೇ ।
ಪಿತಾಮಹಾಯ ನಮಃ ॥ 740 ॥

ಓಂ ಗುರವೇ ನಮಃ । ಸಾಕ್ಷಿಣೇ । ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮನೇ । ಸದಾಶಿವಾಯ । ಅಪ್ರಮೇಯಾಯ ।
ಪ್ರಭವೇ । ಪ್ರಾಜ್ಞಾಯ । ಅಪ್ರತರ್ಕ್ಯಾಯ । ಸ್ವಪ್ನವರ್ಧನಾಯ । ಧನ್ಯಾಯ ।
ಮಾನ್ಯಾಯ । ಭವಾಯ । ಭಾವಾಯ । ಘೋರಾಯ । ಶಾನ್ತಾಯ । ಜಗದ್ಗುರವೇ ।
ಅನ್ತರ್ಯಾಮಿಣೇ । ಈಶ್ವರಾಯ । ದಿವ್ಯಾಯ । ದೈವಜ್ಞಾಯ ನಮಃ ॥ 760 ॥

ಓಂ ದೇವಸಂಸ್ತುತಾಯ ನಮಃ । ಕ್ಷೀರಾಬ್ಧಿಶಯನಾಯ । ಧಾತ್ರೇ । ಲಕ್ಷ್ಮೀವತೇ ।
ಲಕ್ಷ್ಮಣಾಗ್ರಜಾಯ । ಧಾತ್ರೀಪತಯೇ । ಅಮೇಯಾತ್ಮನೇ । ಚನ್ದ್ರಶೇಖರಪೂಜಿತಾಯ ।
ಲೋಕಸಾಕ್ಷಿಣೇ । ಜಗಚ್ಚಕ್ಷುಷೇ । ಪುಣ್ಯಚಾರಿತ್ರಕೀರ್ತನಾಯ ।
ಕೋಟಿಮನ್ಮಥಸೌನ್ದರ್ಯಾಯ । ಜಗನ್ಮೋಹನವಿಗ್ರಹಾಯ । ಮನ್ದಸ್ಮಿತತನವೇ ।
ಗೋಪಗೋಪಿಕಾಪರಿವೇಷ್ಟಿತಾಯ । ಫುಲ್ಲಾರವಿನ್ದನಯನಾಯ । ಚಾಣೂರಾನ್ಧ್ರನಿಷೂದನಾಯ ।
ಇನ್ದೀವರದಲಶ್ಯಾಮಾಯ । ಬರ್ಹಿಬರ್ಹಾವತಂಸಕಾಯ ।
ಮುರಲೀನಿನದಾಹ್ವಾದಾಯ ನಮಃ ॥ 780 ॥

ಓಂ ದಿವ್ಯಮಾಲಾಮ್ಬರಾವೃತಾಯ ನಮಃ । ಸುಕಪೋಲಯುಗಾಯ । ಸುಭ್ರೂಯುಗಲಾಯ ।
ಸುಲಲಾಟಕಾಯ । ಕಮ್ಬುಗ್ರೀವಾಯ । ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಾಯ । ಲಕ್ಷ್ಮೀವತೇ ।
ಶುಭಲಕ್ಷಣಾಯ । ಪೀನವಕ್ಷಸೇ । ಚತುರ್ಬಾಹವೇ । ಚತುರ್ಮೂರ್ತಯೇ ।
ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಾಯ । ಕಲಂಕರಹಿತಾಯ । ಶುದ್ಧಾಯ । ದುಷ್ಟಶತ್ರುನಿಬರ್ಹಣಾಯ ।
ಕಿರೀಟಕುಂಡಲಧರಾಯ । ಕಟಕಾಂಗದಮಂಡಿತಾಯ । ಮುದ್ರಿಕಾಭರಣೋಪೇತಾಯ ।
ಕಟಿಸೂತ್ರವಿರಾಜಿತಾಯ । ಮಂಜೀರರಂಜಿತಪದಾಯ ನಮಃ ॥ 800 ॥

ಓಂ ಸರ್ವಾಭರಣಭೂಷಿತಾಯ ನಮಃ । ವಿನ್ಯಸ್ತಪಾದಯುಗಲಾಯ ।
ದಿವ್ಯಮಂಗಲವಿಗ್ರಹಾಯ । ಗೋಪಿಕಾನಯನಾನ್ದಾಯ । ಪೂರ್ಣಚನ್ದ್ರನಿಭಾನನಾಯ ।
ಸಮಸ್ತಜಗದಾನನ್ದಾಯ । ಸುನ್ದರಾಯ । ಲೋಕನನ್ದನಾಯ । ಯಮುನಾತೀರಸಂಚಾರಿಣೇ ।
ರಾಧಾಮನ್ಮಥವೈಭವಾಯ । ಗೋಪನಾರೀಪ್ರಿಯಾಯ । ದಾನ್ತಾಯ । ಗೋಪೀವಸ್ತ್ರಾಪಹಾರಕಾಯ ।
ಶೃಂಗಾರಮೂರ್ತಯೇ । ಶ್ರೀಧಾಮ್ನೇ । ತಾರಕಾಯ । ಮೂಲಕಾರಣಾಯ ।
ಸೃಷ್ಟಿಸಂರಕ್ಷಣೋಪಾಯಾಯ । ಕ್ರೂರಾಸುರವಿಭಂಜನಾಯ ।
ನರಕಾಸುರಸಂಹಾರಿಣೇ ನಮಃ ॥ 820 ॥

See Also  108 Names Of Bilva Patra In Sanskrit

ಓಂ ಮುರಾರಯೇ ನಮಃ । ವೈರಿಮರ್ದನಾಯ । ಆದಿತೇಯಪ್ರಿಯಾಯ । ದೈತ್ಯಭೀಕರಾಯ ।
ಯದುಶೇಖರಾಯ । ಜರಾಸನ್ಧಕುಲಧ್ವಂಸಿನೇ । ಕಂಸಾರಾತಯೇ । ಸುವಿಕ್ರಮಾಯ ।
ಪುಣ್ಯಶ್ಲೋಕಾಯ । ಕೀರ್ತನೀಯಾಯ । ಯಾದವೇನ್ದ್ರಾಯ । ಜಗನ್ನುತಾಯ । ರುಕ್ಮಿಣೀರಮಣಾಯ ।
ಸತ್ಯಭಾಮಾಜಾಮ್ಬವತೀಪ್ರಿಯಾಯ । ಮಿತ್ರವಿನ್ದಾನಾಗ್ನಜಿತೀಲಕ್ಷ್ಮಣಾಸಮುಪಾಸಿತಾಯ ।
ಸುಧಾಕರಕುಲೇ ಜಾತಾಯ । ಅನನ್ತಾಯ । ಪ್ರಬಲವಿಕ್ರಮಾಯ ।
ಸರ್ವಸೌಭಾಗ್ಯಸಮ್ಪನ್ನಾಯ । ದ್ವಾರಕಾಪಟ್ಟಣಸ್ಥಿತಾಯ ನಮಃ ॥ 840 ॥

ಓಂ ಭದ್ರಾಸೂರ್ಯಸುತಾನಾಥಾಯ ನಮಃ । ಲೀಲಾಮಾನುಷವಿಗ್ರಹಾಯ ।
ಸಹಸ್ರಷೋಡಶಸ್ತ್ರೀಶಾಯ । ಭೋಗಮೋಕ್ಷೈಕದಾಯಕಾಯ । ವೇದಾನ್ತವೇದ್ಯಾಯ ।
ಸಂವೇದ್ಯಾಯ । ವೈದ್ಯಾಯ । ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡನಾಯಕಾಯ । ಗೋವರ್ಧನಧರಾಯ । ನಾಥಾಯ ।
ಸರ್ವಜೀವದಯಾಪರಾಯ । ಮೂರ್ತಿಮತೇ । ಸರ್ವಭೂತಾತ್ಮನೇ । ಆರ್ತತ್ರಾಣಪರಾಯಣಾಯ ।
ಸರ್ವಜ್ಞಾಯ । ಸರ್ವಸುಲಭಾಯ । ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರವಿಶಾರದಾಯ ।
ಷಡ್ಗುಣೈಶ್ವರ್ಯಸಮ್ಪನ್ನಾಯ । ಪೂರ್ಣಕಾಮಾಯ । ಧುರನ್ಧರಾಯ ನಮಃ ॥ 860 ॥

ಓಂ ಮಹಾನುಭಾವಾಯ ನಮಃ । ಕೈವಲ್ಯದಾಯಕಾಯ । ಲೋಕನಾಯಕಾಯ ।
ಆದಿಮಧ್ಯಾನ್ತರಹಿತಾಯ । ಶುದ್ಧಾಯ । ಸಾತ್ತಿವಕವಿಗ್ರಹಾಯ । ಅಸಮಾನಾಯ ।
ಸಮಸ್ತಾತ್ಮನೇ । ಶರಣಾಗತವತ್ಸಲಾಯ । ಉತ್ಪತ್ತಿಸ್ಥಿತಿಸಂಹಾರಕಾರಣಾಯ ।
ಸರ್ವಕಾರಣಾಯ । ಗಮ್ಭೀರಾಯ । ಸರ್ವಭಾವಜ್ಞಾಯ । ಸಚ್ಚಿದಾನನ್ದವಿಗ್ರಹಾಯ ।
ವಿಷ್ವಕ್ಸೇನಾಯ । ಸತ್ಯಸನ್ಧಾಯ । ಸತ್ಯವಾಚೇ । ಸತ್ಯವಿಕ್ರಮಾಯ । ಸತ್ಯವ್ರತಾಯ ।
ಸತ್ಯರತಾಯ ನಮಃ ॥ 880 ॥

ಓಂ ಸತ್ಯಧರ್ಮಪರಾಯಣಾಯ ನಮಃ । ಆಪನ್ನಾರ್ತಿಪ್ರಶಮನಾಯ ।
ದ್ರೌಪದೀಮಾನರಕ್ಷಕಾಯ । ಕನ್ದರ್ಪಜನಕಾಯ । ಪ್ರಾಜ್ಞಾಯ ।
ಜಗನ್ನಾಟಕವೈಭವಾಯ । ಭಕ್ತವಶ್ಯಾಯ । ಗುಣಾತೀತಾಯ ।
ಸರ್ವೈಶ್ವರ್ಯಪ್ರದಾಯಕಾಯ । ದಮಘೋಷಸುತದ್ವೇಷಿಣೇ । ಬಾಣಬಾಹುವಿಖಂಡನಾಯ ।
ಭೀಷ್ಮಮುಕ್ತಿಪ್ರದಾಯ । ದಿವ್ಯಾಯ । ಕೌರವಾನ್ವಯನಾಶನಾಯ ।
ಕೌನ್ತೇಯಪ್ರಿಯಬನ್ಧವೇ । ಪಾರ್ಥಸ್ಯನ್ದನಸಾರಥಯೇ । ನಾರಸಿಂಹಾಯ ।
ಮಹಾವೀರಾಯ । ಸ್ತಮ್ಭಜಾತಾಯ । ಮಹಾಬಲಾಯ ನಮಃ ॥ 900 ॥

ಓಂ ಪ್ರಹ್ಲಾದವರದಾಯ ನಮಃ । ಸತ್ಯಾಯ । ದೇವಪೂಜ್ಯಾಯ । ಅಭಯಂಕರಾಯ ।
ಉಪೇನ್ದ್ರಾಯ । ಇನ್ದ್ರಾವರಜಾಯ । ವಾಮನಾಯ । ಬಲಿಬನ್ಧನಾಯ । ಗಜೇನ್ದ್ರವರದಾಯ ।
ಸ್ವಾಮಿನೇ । ಸರ್ವದೇವನಮಸ್ಕೃತಾಯ । ಶೇಷಪರ್ಯಂಕಶಯನಾಯ ।
ವೈನತೇಯರಥಾಯ । ಜಯಿನೇ । ಅವ್ಯಾಹತಬಲೈಶ್ವರ್ಯಸಮ್ಪನ್ನಾಯ । ಪೂರ್ಣಮಾನಸಾಯ ।
ಯೋಗೀಶ್ವರೇಶ್ವರಾಯ । ಸಾಕ್ಷಿಣೇ । ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞಾಯ ।
ಜ್ಞಾನದಾಯಕಾಯ ನಮಃ ॥ 920 ॥

ಓಂ ಯೋಗಿಹೃತ್ಪಂಕಜಾವಾಸಾಯ ನಮಃ । ಯೋಗಮಾಯಾಸಮನ್ವಿತಾಯ ।
ನಾದಬಿನ್ದುಕಲಾತೀತಾಯ । ಚತುರ್ವರ್ಗಫಲಪ್ರದಾಯ । ಸುಷುಮ್ನಾಮಾರ್ಗಸಂಚಾರಿಣೇ ।
ದೇಹಸ್ಯಾನ್ತರಸಂಸ್ಥಿತಾಯ । ದೇಹೇನ್ದಿರಯಮನಃಪ್ರಾಣಸಾಕ್ಷಿಣೇ ।
ಚೇತಃಪ್ರಸಾದಕಾಯ । ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಯ । ಸರ್ವಗತಾಯ । ದೇಹಿನೇ ।
ಜ್ಞಾನದರ್ಪಣಗೋಚರಾಯ । ತತ್ತ್ವತ್ರಯಾತ್ಮಕಾಯ । ಅವ್ಯಕ್ತಾಯ । ಕುಂಡಲಿನೇ ।
ಸಮುಪಾಶ್ರಿತಾಯ । ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾಯ । ಸರ್ವಧರ್ಮಜ್ಞಾಯ । ಶಾನ್ತಾಯ ।
ದಾನ್ತಾಯ ನಮಃ ॥ 940 ॥

ಓಂ ಗತಕ್ಲಮಾಯ ನಮಃ । ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ । ಸದಾನನ್ದಾಯ । ವಿಶ್ವಮೂರ್ತಯೇ ।
ಮಹಾಪ್ರಭವೇ । ಸಹಸ್ರಶೀರ್ಷ್ಣೇ ಪುರುಷಾಯ । ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷಾಯ । ಸಹಸ್ರಪದೇ ।
ಸಮಸ್ತಭುವನಾಧಾರಾಯ । ಸಮಸ್ತಪ್ರಾಣರಕ್ಷಕಾಯ । ಸಮಸ್ತಾಯ ।
ಸರ್ವಭಾವಜ್ಞಾಯ । ಗೋಪಿಕಾಪ್ರಾಣವಲ್ಲಭಾಯ । ನಿತ್ಯೋತ್ಸವಾಯ । ನಿತ್ಯಸೌಖ್ಯಾಯ ।
ನಿತ್ಯಶ್ರಿಯೈ । ನಿತ್ಯಮಂಗಲಾಯ । ವ್ಯೂಹಾರ್ಚಿತಾಯ । ಜಗನ್ನಾಥಾಯ ನಮಃ ॥ 960 ॥

ಓಂ ಶ್ರೀವೈಕುಂಠಪುರಾಧಿಪಾಯ । ಪೂರ್ಣಾನನ್ದಘನೀಭೂತಾಯ । ಗೋಪವೇಷಧರಾಯ ।
ಹರಯೇ । ಕಲಾಪಕುಸುಮಶ್ಯಾಮಾಯ । ಕೋಮಲಾಯ । ಶಾನ್ತವಿಗ್ರಹಾಯ ।
ಗೋಪಾಂಗನಾವೃತಾಯ । ಅನನ್ತಾಯ । ವೃನ್ದಾವನಸಮಾಶ್ರಯಾಯ । ವೇಣುನಾದರತಾಯ ।
ಶ್ರೇಷ್ಠಾಯ । ದೇವಾನಾಂ ಹಿತಕಾರಕಾಯ । ಜಲಕ್ರೀಡಾಸಮಾಸಕ್ತಾಯ । ನವನೀತಸ್ಯ
ತಸ್ಕರಾಯ । ಗೋಪಾಲಕಾಮಿನೀಜಾರಾಯ । ಚೋರಜಾರಶಿಖಾಮಣಯೇ । ಪರಸ್ಮೈ ಜ್ಯೋತಿಷೇ ।
ಪರಾಕಾಶಾಯ । ಪರಾವಾಸಾಯ ನಮಃ ॥ 980 ॥

ಓಂ ಓಂ ಪರಿಸ್ಫುಟಾಯ ನಮಃ । ಅಷ್ಟಾದಶಾಕ್ಷರಾಯ ಮನ್ತ್ರಾಯ ।
ವ್ಯಾಪಕಾಯ । ಲೋಕಪಾವನಾಯ । ಸಪ್ತಕೋಟಿಮಹಾಮನ್ತ್ರಶೇಖರಾಯ ।
ದೇವಶೇಖರಾಯ । ವಿಜ್ಞಾನಜ್ಞಾನಸನ್ಧಾನಾಯ । ತೇಜೋರಶಯೇ ।
ಜಗತ್ಪತಯೇ । ಭಕ್ತಲೋಕಪ್ರಸನ್ನಾತ್ಮನೇ । ಭಕ್ತಮನ್ದಾರವಿಗ್ರಹಾಯ ।
ಭಕ್ತದಾರಿದ್ರ್ಯಶಮನಾಯ । ಭಕ್ತಾನಾಂ ಪ್ರೀತಿದಾಯಕಾಯ ।
ಭಕ್ತಾಧೀನಮನಃಪೂಜ್ಯಾಯ । ಭಕ್ತಲೋಕಶಿವಂಕರಾಯ । ಭಕ್ತಾಭೀಷ್ಟಪ್ರದಾಯ ।
ಸರ್ವಭತ್ಕಾಘೌಘನಿಕೃತನ್ತಕಾಯ । ಅಪಾರಕರುಣಾಸಿನ್ಧವೇ । ಭಗವತೇ ।
ಭಕ್ತತತ್ಪರಾಯ ॥ 1000 ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀಗೋಪಾಲಸಹಸ್ರನಾಮಾವಲಿಃ ಸಮಾಪ್ತಾ ।

– Chant Stotra in Other Languages -1000 Names of Sri Gopal:
1000 Names of Guhya Nama Ucchista Ganesha – Sahasranamavali Stotram in SanskritEnglishBengaliGujarati – Kannada – MalayalamOdiaTeluguTamil