1000 Names Of Sri Gopala – Sahasranamavali Stotram In Odia

॥ Gopala Sahasranamavali Odia Lyrics ॥

॥ ଶ୍ରୀଗୋପାଲସହସ୍ରନାମାଵଲିଃ ॥

ଓଂ କ୍ଲୀଂ ଦେଵାୟ ନମଃ । କାମଦେଵାୟ । କାମବୀଜ ଶିରୋମଣୟେ । ଶ୍ରୀଗୋପାଲାୟ ।
ମହୀପାଲାୟ । ଵେଦଵେଦାଙ୍ଗପାରଗାୟ । କୃଷ୍ଣାୟ । କମଲପତ୍ରାକ୍ଷାୟ ।
ପୁଣ୍ଡରୀକାୟ । ସନାତନାୟ । ଗୋପତୟେ । ଭୂପତୟେ । ଶାସ୍ତ୍ରେ । ପ୍ରହର୍ତ୍ରେ ।
ଵିଶ୍ଵତୋମୁଖାୟ । ଆଦିକର୍ତ୍ରେ । ମହାକର୍ତ୍ରେ । ମହାକାଲାୟ । ପ୍ରତାପଵତେ ।
ଜଗଜ୍ଜୀଵାୟ । ଜଗଦ୍ଧାତ୍ରେ । ଜଗଦ୍ଭର୍ତ୍ରେ । ଜଗଦ୍ଵସଵେ ନମଃ ॥ ୨୦ ॥

ଓଂ ମତ୍ସ୍ୟାୟ ନମଃ । ଭୀମାୟ । କୁହୂଭର୍ତ୍ରେ । ହର୍ତ୍ରେ । ଵାରାହମୂର୍ତିମତେ ।
ନାରାୟଣାୟ । ହୃଷୀକେଶାୟ । ଗୋଵିନ୍ଦାୟ । ଗରୁଡଧ୍ଵଜାୟ । ଗୋକୁଲେଶାୟ ।
ମହାଚନ୍ଦ୍ରାୟ । ଶର୍ଵରୀପ୍ରିୟକାରକାୟ । କମଲାମୁଖଲୋଲାକ୍ଷାୟ ।
ପୁଣ୍ଡରୀକାୟ । ଶୁଭାଵହାୟ । ଦୁର୍ଵାସସେ । କପିଲାୟ । ଭୌମାୟ ।
ସିନ୍ଧୁସାଗରସମ୍ଭଵାୟ । ଗୋଵିନ୍ଦାୟ ନମଃ ॥ ୪୦ ॥

ଓଂ ଗୋପତୟେ ନମଃ । ଗୋତ୍ରାୟ । କାଲିନ୍ଦୀପ୍ରେମପୂରକାୟ । ଗୋପସ୍ଵାମିନେ ।
ଗୋକୁଲେନ୍ଦ୍ରାୟ । ଗୋଵର୍ଧନଵରପ୍ରଦାୟ । ନନ୍ଦାଦିଗୋକୁଲତ୍ରାତ୍ରେ । ଦାତ୍ରେ ।
ଦାରିଦ୍ର୍ୟଭଞ୍ଜନାୟ । ସର୍ଵମଙ୍ଗଲଦାତ୍ରେ । ସର୍ଵକାମଵରପ୍ରଦାୟ ।
ଆଦିକର୍ତ୍ରେ । ମହୀଭର୍ତ୍ରେ । ସର୍ଵସାଗରସିନ୍ଧୁଜାୟ । ଗଜଗାମିନେ ।
ଗଜୋଦ୍ଧାରିଣେ । କାମିନେ । କାମକଲାନିଧୟେ । କଲଙ୍କରହିତାୟ ।
ଚନ୍ଦ୍ରବିମ୍ବାସ୍ୟାୟ ନମଃ ॥ ୬୦ ॥

ଓଂ ବିମ୍ବସତ୍ତମାୟ ନମଃ । ମାଲାକାରକୃପାକାରାୟ । କୋକିଲସ୍ଵରଭୂଷଣାୟ ।
ରାମାୟ । ନୀଲାମ୍ବରାୟ । ଦେଵାୟ । ହଲିନେ । ଦ୍ଵିଵିଦମର୍ଦନାୟ ।
ସହସ୍ରାକ୍ଷପୁରୀଭେତ୍ତ୍ରେ । ମହାମାରୀଵିନାଶନାୟ । ଶିଵାୟ । ଶିଵତମାୟ ।
ଭେତ୍ତ୍ରେ । ବଲାରାତିପ୍ରପୂଜକାୟ । କୁମାରୀଵରଦାୟିନେ । ଵରେଣ୍ୟାୟ ।
ମୀନକେତନାୟ । ନରାୟ । ନାରାୟଣାୟ । ଧୀରାୟ ନମଃ ॥ ୮୦ ॥

ଓଂ ଧରାପତୟେ ନମଃ । ଉଦାରଧିୟେ । ଶ୍ରୀପତୟେ । ଶ୍ରୀନିଧୟେ । ଶ୍ରୀମତେ ।
ମାପତୟେ । ପ୍ରତିରାଜଘ୍ନେ । ଵୃନ୍ଦାପତୟେ । କୁଲାୟ । ଗ୍ରାମିଣେ ।
ଧାମ୍ନେ । ବ୍ରହ୍ମଣେ । ସନାତନାୟ । ରେଵତୀରମଣାୟ । ରାମାୟ । ପ୍ରିୟାୟ ।
ଚଞ୍ଚଲଲୋଚନାୟ । ରାମାୟଣଶରୀରାୟ । ରାମାରାମାୟ ।
ଶ୍ରିୟଃପତୟେ ନମଃ ॥ ୧୦୦ ॥

ଓଂ ଶର୍ଵରାୟ ନମଃ । ଶର୍ଵର୍ୟୈ । ଶର୍ଵାୟ । ସର୍ଵତ୍ରଶୁଭଦାୟକାୟ ।
ରାଧାୟ । ରାଧୟିତ୍ରେ । ରାଧିନେ । ରାଧାଚିତ୍ତପ୍ରମୋଦକାୟ ।
ରାଧାହୃଦୟାମ୍ଭୋଜଷଟ୍ପଦାୟ । ରାଧାଲିଙ୍ଗନସମ୍ମୋଦାୟ ।
ରାଧାନର୍ତନକୌତୁକାୟ । ରାଧାସଞ୍ଜାତସମ୍ପ୍ରୀତୟେ । ରାଧାକାମଫଲପ୍ରଦାୟ ।
ଵୃନ୍ଦାପତୟେ । କୋକନିଧୟେ । କୋକଶୋକଵିନାଶନାୟ ।
ଚନ୍ଦ୍ରାପତୟେ ନମଃ ॥ ୧୨୦ ॥

ଓଂ ଚନ୍ଦ୍ରପତୟେ ନମଃ । ଚଣ୍ଡକୋଦଣ୍ଡଭଞ୍ଜନାୟ । ରାମାୟ ଦାଶରଥୟେ ।
ରାମାୟ ଭୃଗୁଵଂଶସମୁଦ୍ଭଵାୟ । ଆତ୍ମାରାମାୟ । ଜିତକ୍ରୋଧାୟ । ଅମୋହାୟ ।
ମୋହାନ୍ଧଭଞ୍ଜନାୟ । ଵୃଷଭାନୁଭଵାୟ । ଭାଵିନେ । କାଶ୍ୟପୟେ ।
କରୁଣାନିଧୟେ । କୋଲାହଲାୟ । ହଲାୟ । ହାଲିନେ । ହଲିନେ । ହଲଧରପ୍ରିୟାୟ ।
ରାଧାମୁଖାବ୍ଜମାର୍ତାଣ୍ଡାୟ । ଭାସ୍କରାୟ ନମଃ ॥ ୧୪୦ ॥

ଓଂ ରଵିଜାୟ ନମଃ । ଵିଧଵେ । ଵିଧୟେ । ଵିଧାତ୍ରେ । ଵରୁଣାୟ । ଵାରୁଣାୟ ।
ଵାରୁଣୀପ୍ରିୟାୟ । ରୋହିଣୀହୃଦୟାନନ୍ଦିନେ । ଵସୁଦେଵାତ୍ମଜାୟ । ବଲିନେ ।
ନୀଲାମ୍ବରାୟ । ରୌହିଣେୟାୟ । ଜରାସନ୍ଧଵଧାୟ । ଅମଲାୟ । ନାଗୋଜଵାମ୍ଭାୟ ।
ଵିରୁଦାୟ । ଵୀରଘ୍ନେ । ଵରଦାୟ । ବଲିନେ । ଗୋପଦାୟ ନମଃ ॥ ୧୬୦ ॥

ଓଂ ଵିଜୟିନେ ନମଃ । ଵିଦୁଷେ । ଶିପିଵିଷ୍ଟାୟ । ସନାତନାୟ ।
ପର୍ଶୁରାମଵଚୋଗ୍ରାହିଣେ । ଵରଗ୍ରାହିଣେ । ସୃଗାଲଘ୍ନେ । ଦମଘୋଷୋପଦେଷ୍ଟ୍ରେ ।
ରଥଗ୍ରାହିଣେ । ସୁଦର୍ଶନାୟ । ହରଗ୍ରାହିଣେ । ଵୀରପତ୍ନୀୟଶସ୍ତ୍ରାତ୍ରେ ।
ଜରାଵ୍ୟାଧିଵିଘାତକାୟ । ଦ୍ଵାରକାଵାସତତ୍ତ୍ଵଜ୍ଞାୟ । ହୁତାଶନଵରପ୍ରଦାୟ ।
ୟମୁନାଵେଗସଂହାରିଣେ । ନୀଲାମ୍ବରଧରାୟ । ପ୍ରଭଵେ । ଵିଭଵେ । ଶରାସନାୟ ।
ଧନ୍ଵିନେ ନମଃ ॥ ୧୮୦ ॥

ଓଂ ଗଣେଶାୟ ନମଃ । ଗଣନାୟକାୟ । ଲକ୍ଷ୍ମଣାୟ । ଲକ୍ଷଣାୟ । ଲକ୍ଷ୍ୟାୟ ।
ରକ୍ଷୋଵଂଶଵିନାଶକାୟ । ଵାମନାୟ । ଵାମନୀଭୂତାୟ । ଵମନାୟ ।
ଵମନାରୁହାୟ । ୟଶୋଦାନନ୍ଦନାୟ । କର୍ତ୍ରେ । ୟମଲାର୍ଜୁନମୁକ୍ତିଦାୟ ।
ଉଲୂଖଲିନେ । ମହାମାନାୟ । ଦାମବଦ୍ଧାହ୍ଵୟିନେ । ଶମିନେ । ଭକ୍ତାନୁକାରିଣେ ।
ଭଗଵତେ । କେଶଵାୟ ନମଃ ॥ ୨୦୦ ॥

See Also  108 Names Of Sri Tara In Telugu

ଓଂ ଅଚଲଧାରକାୟ ନମଃ । କେଶିଘ୍ନେ । ମଧୁଘ୍ନେ । ମୋହିନେ ।
ଵୃଷାସୁରଵିଘାତକାୟ । ଅଘାସୁରଵିଘାତିନେ । ପୂତନାମୋକ୍ଷଦାୟକାୟ ।
କୁବ୍ଜାଵିନୋଦିନେ । ଭାଗଵତେ । କଂସମୃତ୍ୟଵେ । ମହାମଖୀନେ । ଅଶ୍ଵମେଧାୟ ।
ଵାଜପେୟାୟ । ଗୋମେଧାୟ । ନରମେଧଵତେ । କନ୍ଦର୍ପକୋଟିଲାଵଣ୍ୟାୟ ।
ଚନ୍ଦ୍ରକୋଟିସୁଶୀତଲାୟ । ରଵିକୋଟିପ୍ରତୀକାଶାୟ । ଵାୟୁକୋଟିମହାବଲାୟ ।
ବ୍ରହ୍ମଣେ ନମଃ ॥ ୨୨୦ ॥

ଓଂ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକର୍ତ୍ରେ । କମଲାଵାଞ୍ଛିତପ୍ରଦାୟ । କମଲିନେ । କମଲାକ୍ଷାୟ ।
କମଲାମୁଖଲୋଲୁପାୟ । କମଲାଵ୍ରତଧାରିଣେ । କମଲାଭାୟ । ପୁରନ୍ଦରାୟ ।
କୋମଲାୟ । ଵାରୁଣାୟ । ରାଜ୍ଞେ । ଜଲଜାୟ । ଜଲଧାରକାୟ । ହାରକାୟ ।
ସର୍ଵପାପଘ୍ନାୟ । ପରମେଷ୍ଠିନେ । ପିତାମହାୟ । ଖଡ୍ଗଧାରିଣେ ।
କୃପାକାରିଣେ ନମଃ ॥ ୪୪୦ ॥

ଓଂ ରାଧାରମଣସୁନ୍ଦରାୟ ନମଃ । ଦ୍ଵାଦଶାରଣ୍ୟସମ୍ଭୋଗିନେ ।
ଶେଷନାଗଫଣାଲୟାୟ । କାମାୟ । ଶ୍ୟାମାୟ । ସୁଖଶ୍ରୀଦାୟ । ଶ୍ରୀପତୟେ ।
ଶ୍ରୀନିଧୟେ । କୃତିନେ । ହରୟେ । ହରାୟ । ନରାୟ । ନାରାୟ । ନରୋତ୍ତମାୟ ।
ଇଷୁପ୍ରିୟାୟ । ଗୋପାଲଚିତ୍ତହର୍ତ୍ରେ । କର୍ତ୍ରେ । ସଂସାରତାରକାୟ । ଆଦିଦେଵାୟ ।
ମହାଦେଵାୟ ନମଃ ॥ ୪୬୦ ॥

ଓଂ ଗୌରୀଗୁରଵେ ନମଃ । ଅନାଶ୍ରୟାୟ । ସାଧଵେ । ମଧଵେ । ଵିଧଵେ । ଧାତ୍ରେ ।
ତ୍ରାତ୍ରେ । ଅକ୍ରୂରପରାୟଣାୟ । ରୋଲମ୍ବିନେ । ହୟଗ୍ରୀଵାୟ । ଵାନରାରୟେ ।
ଵନାଶ୍ରୟାୟ । ଵନାୟ । ଵନିନେ । ଵନାଧ୍ୟକ୍ଷାୟ । ମହାଵନ୍ଦ୍ୟାୟ ।
ମହାମୁନୟେ । ସ୍ୟମନ୍ତକମଣିପ୍ରାଜ୍ଞାୟ । ଵିଜ୍ଞାୟ ।
ଵିଘ୍ନଵିଘାତକାୟ ନମଃ ॥ ୪୮୦ ॥

ଓଂ ଗୋଵର୍ଧନାୟ ନମଃ । ଵର୍ଧନୀୟାୟ । ଵର୍ଧନୀଵର୍ଧନପ୍ରିୟାୟ ।
ଵାର୍ଧନ୍ୟାୟ । ଵଧନାୟ । ଵର୍ଧିନେ । ଵର୍ଧିଷ୍ଣଵେ । ସୁଖପ୍ରିୟାୟ ।
ଵର୍ଧିତାୟ । ଵର୍ଧକାୟ । ଵୃଦ୍ଧାୟ । ଵୃନ୍ଦାରକଜନପ୍ରିୟାୟ ।
ଗୋପାଲରମଣୀଭର୍ତ୍ରେ । ସାମ୍ବକୁଷ୍ଠଵିନାଶନାୟ । ରୁକ୍ମିଣୀହରଣାୟ । ପ୍ରେମ୍ଣେ ।
ପ୍ରେମିଣେ । ଚନ୍ଦ୍ରାଵଲୀପତୟେ । ଶ୍ରୀକର୍ତ୍ରେ । ଵିଶ୍ଵଭର୍ତ୍ରେ ନମଃ ॥ ୫୦୦ ॥

ଓଂ ନରାୟ ନମଃ । ପ୍ରଶସ୍ତାୟ । ମେଘନାଦଘ୍ନେ । ବ୍ରହ୍ମଣ୍ୟଦେଵାୟ ।
ଦୀନାନାମୁଦ୍ଧାରକରଣକ୍ଷମାୟ । କୃଷ୍ଣାୟ । କମଲପତ୍ରାକ୍ଷାୟ ।
କୃଷ୍ଣାୟ । କମଲଲୋଚନାୟ । କୃଷ୍ଣାୟ । କାମିନେ । ସଦାକୃଷ୍ଣାୟ ।
ସମସ୍ତପ୍ରିୟକାରକାୟ । ନନ୍ଦାୟ । ନନ୍ଦିନେ । ମହାନନ୍ଦିନେ । ମାଦିନେ । ମାଦନକାୟ ।
କିଲିନେ । ମିଲିନେ ନମଃ ॥ ୫୪୦ ॥

ଓଂ ହିଲିନେ ନମଃ । ଗିଲିନେ । ଗୋଲିନେ । ଗୋଲାୟ । ଗୋଲାଲୟାୟ । ଗୁଲିନେ ।
ଗୁଗ୍ଗୁଲିନେ । ମାରକିନେ । ଶାଖିନେ । ଵଟାୟ । ପିପ୍ପଲକାୟ । କୃତିନେ ।
ମେଚ୍ଛଘ୍ନେ । କାଲହର୍ତ୍ରେ । ୟଶୋଦାୟ । ୟଶସେ । ଅଚ୍ୟୁତାୟ । କେଶଵାୟ ।
ଵିଷ୍ଣଵେ । ହରୟେ ନମଃ ॥ ୫୬୦ ॥

ଓଂ ସତ୍ୟାୟ ନମଃ । ଜନାର୍ଦନାୟ । ହଂସାୟ । ନାରାୟଣାୟ । ନୀଲାୟ । ଲୀନାୟ ।
ଭକ୍ତିପରାୟଣାୟ । ଜାନକୀଵଲ୍ଲଭାୟ । ରାମାୟ । ଵିରାମାୟ । ଵିଷନାଶନାୟ ।
ସିଂହଭାନଵେ । ମହାଭାନଵେ । ମହୋଦଧୟେ । ସମୁଦ୍ରାୟ । ଅବ୍ଧୟେ । ଅକୂପାରାୟ ।
ପାରାଵରାୟ । ସରିତ୍ପତୟେ ନମଃ ॥ ୫୮୦ ॥

ଓଂ ଗୋକୁଲାନନ୍ଦକାରିଣେ ନମଃ । ପ୍ରତିଜ୍ଞାପରିପାଲକାୟ । ସଦାରାମାୟ ।
କୃପାରାମାୟ । ମହାରାମାୟ । ଧନୁର୍ଧରାୟ । ପର୍ଵତାୟ । ପର୍ଵତାକାରାୟ ।
ଗୟାୟ । ଗେୟାୟ । ଦ୍ଵିଜପ୍ରିୟାୟ । କମ୍ବଲାଶ୍ଵତରାୟ । ରାମାୟ ।
ରାମାୟଣପ୍ରଵର୍ତକାୟ । ଦିଵେ । ଦିଵୋ । ଦିଵସାୟ । ଦିଵ୍ୟାୟ । ଭଵ୍ୟାୟ ।
ଭାଗିନେ । ଭୟାପହାୟ ନମଃ ॥ ୬୦୦ ॥

ଓଂ ପାର୍ଵତୀଭାଗ୍ୟସହିତାୟ ନମଃ । ଭର୍ତ୍ରେ । ଲକ୍ଷ୍ମୀସହାୟଵତେ ।
ଵିଲାସିନେ । ସାହସିନେ । ସର୍ଵିନେ । ଗର୍ଵିନେ । ଗର୍ଵିତଲୋଚନାୟ । ମୁରାରୟେ ।
ଲୋକଧର୍ମଜ୍ଞାୟ । ଜୀଵନାୟ । ଜୀଵନାନ୍ତକାୟ । ୟମାୟ । ୟମାରୟେ ।
ୟମନାୟ । ୟମିନେ । ୟମଵିଘାତକାୟ । ଵଂଶୁଲିନେ । ପାଂଶୁଲିନେ ।
ପାଂସଵେ ନମଃ ॥ ୬୨୦ ॥

See Also  Sri Rama Pancha Ratna Stotram In Telugu And English

ଓଂ ପାଣ୍ଡଵେ ନମଃ । ଅର୍ଜୁନଵଲ୍ଲଭାୟ । ଲଲିତାୟୈ । ଚନ୍ଦ୍ରିକାମାଲାୟୈ ।
ମାଲିନେ । ମାଲାମ୍ବୁଜାଶ୍ରୟାୟ । ଅମ୍ବୁଜାକ୍ଷାୟ । ମହାୟକ୍ଷାୟ । ଦକ୍ଷାୟ ।
ଚିନ୍ତାମଣିପ୍ରଭଵେ । ମଣୟେ । ଦିନମଣୟେ । କେଦାରାୟ । ବଦରୀଶ୍ରୟାୟ ।
ବଦରୀଵନସମ୍ପ୍ରୀତାୟ । ଵ୍ୟାସାୟ । ସତ୍ୟଵତୀସୁତାୟ । ଅମରାରିନିହନ୍ତ୍ରେ ।
ସୁଧାସିନ୍ଧୁଵିଧୂଦୟାୟ । ଚନ୍ଦ୍ରାୟ ନମଃ ॥ ୬୪୦ ॥

ଓଂ ରଵୟେ ନମଃ । ଶିଵାୟ । ଶୂଲିନେ । ଚକ୍ରିଣେ । ଗଦାଧରାୟ । ଶ୍ରୀକର୍ତ୍ରେ ।
ଶ୍ରୀପତୟେ । ଶ୍ରୀଦାୟ । ଶ୍ରୀଦେଵାୟ । ଦେଵକୀସୁତାୟ । ଶ୍ରୀପତୟେ ।
ପୁଣ୍ଡରୀକାକ୍ଷାୟ । ପଦ୍ମନାଭାୟ । ଜଗତ୍ପତୟେ । ଵାସୁଦେଵାୟ । ଅପ୍ରମେୟାତ୍ମନେ ।
କେଶଵାୟ । ଗରୁଡଧ୍ଵଜାୟ । ନାରାୟଣାୟ । ପରସ୍ମୈ ଧାମ୍ନେ ନମଃ ॥ ୬୬୦ ॥

ଓଂ ଦେଵଦେଵାୟ ନମଃ । ମହେଶ୍ଵରାୟ । ଚକ୍ରପାଣୟେ । କଲାପୂର୍ଣାୟ ।
ଵେଦଵେଦ୍ୟାୟ । ଦୟାନିଧୟେ । ଭଗଵତେ । ସର୍ଵଭୂତେଶାୟ । ଗୋପାଲାୟ ।
ସର୍ଵପାଲକାୟ । ଅନନ୍ତାୟ । ନିର୍ଗୁଣାୟ । ନିତ୍ୟାୟ । ନିର୍ଵିକଲ୍ପାୟ ।
ନିରଞ୍ଜନାୟ । ନିରାଧାରାୟ । ନିରାକାରାୟ । ନିରାଭାସାୟ । ନିରାଶ୍ରୟାୟ ।
ପୁରୁଷାୟ ନମଃ ॥ ୬୮୦ ॥

ଓଂ ପ୍ରଣଵାତୀତାୟ ନମଃ । ମୁକୁନ୍ଦାୟ । ପରମେଶ୍ଵରାୟ । କ୍ଷଣାଵନୟେ ।
ସାର୍ଵଭୌମାୟ । ଵୈକୁଣ୍ଠାୟ । ଭକ୍ତଵତ୍ସଲାୟ । ଵିଷ୍ଣଵେ । ଦାମୋଦରାୟ ।
କୃଷ୍ଣାୟ । ମାଧଵାୟ । ମଧୁରାପତୟେ । ଦେଵକୀଗର୍ଭସମ୍ଭୂତାୟ ।
ୟଶୋଦାଵତ୍ସଲାୟ । ହରୟେ । ଶିଵାୟ । ସଙ୍କର୍ଷଣାୟ । ଶମ୍ଭଵେ ।
ଭୂତନାଥାୟ । ଦିଵସ୍ପତୟେ ନମଃ ॥ ୭୦୦ ॥

ଓଂ ଅଵ୍ୟୟାୟ ନମଃ । ସର୍ଵଧର୍ମଜ୍ଞାୟ । ନିର୍ମଲାୟ । ନିରୁପଦ୍ରଵାୟ ।
ନିର୍ଵାଣନାୟକାୟ । ନିତ୍ୟାୟ । ନୀଲଜୀମୂତସନ୍ନିଭାୟ । କଲାଧ୍ୟକ୍ଷାୟ ।
ସର୍ଵଜ୍ଞାୟ । କମଲାରୂପତତ୍ପରାୟ । ହୃଷୀକେଶାୟ । ପୀତଵାସସେ ।
ଵସୁଦେଵପ୍ରିୟାତ୍ମଜାୟ । ନନ୍ଦଗୋପକୁମାରାର୍ୟାୟ । ନଵନୀତାଶନାୟ । ଵିଭଵେ ।
ପୁରାଣପୁରୁଷାୟ । ଶ୍ରେଷ୍ଠାୟ । ଶଙ୍ଖପାଣୟେ । ସୁଵିକ୍ରମାୟ ନମଃ ॥ ୭୨୦ ॥

ଓଂ ଅନିରୁଦ୍ଧାୟ ନମଃ । ଚକ୍ରଧରାୟ । ଶାର୍ଙ୍ଗପାଣୟେ । ଚତୁର୍ଭୁଜାୟ ।
ଗଦାଧରାୟ । ସୁରାର୍ତିଘ୍ନାୟ । ଗୋଵିନ୍ଦାୟ । ନନ୍ଦକାୟୁଧାୟ ।
ଵୃନ୍ଦାଵନଚରାୟ । ଶୌରୟେ । ଵେଣୁଵାଦ୍ୟଵିଶାରଦାୟ । ତୃଣାଵର୍ତାନ୍ତକାୟ ।
ଭୀମସାହସାୟ । ବହୁଵିକ୍ରମାୟ । ଶକଟାସୁସଂହାରିଣେ । ବକାସୁରଵିନାଶନାୟ ।
ଧେନୁକାସୁରସଂହାରିଣେ । ପୂତନାରୟେ । ନୃକେସରିଣେ ।
ପିତାମହାୟ ନମଃ ॥ ୭୪୦ ॥

ଓଂ ଗୁରଵେ ନମଃ । ସାକ୍ଷିଣେ । ପ୍ରତ୍ୟଗାତ୍ମନେ । ସଦାଶିଵାୟ । ଅପ୍ରମେୟାୟ ।
ପ୍ରଭଵେ । ପ୍ରାଜ୍ଞାୟ । ଅପ୍ରତର୍କ୍ୟାୟ । ସ୍ଵପ୍ନଵର୍ଧନାୟ । ଧନ୍ୟାୟ ।
ମାନ୍ୟାୟ । ଭଵାୟ । ଭାଵାୟ । ଘୋରାୟ । ଶାନ୍ତାୟ । ଜଗଦ୍ଗୁରଵେ ।
ଅନ୍ତର୍ୟାମିଣେ । ଈଶ୍ଵରାୟ । ଦିଵ୍ୟାୟ । ଦୈଵଜ୍ଞାୟ ନମଃ ॥ ୭୬୦ ॥

ଓଂ ଦେଵସଂସ୍ତୁତାୟ ନମଃ । କ୍ଷୀରାବ୍ଧିଶୟନାୟ । ଧାତ୍ରେ । ଲକ୍ଷ୍ମୀଵତେ ।
ଲକ୍ଷ୍ମଣାଗ୍ରଜାୟ । ଧାତ୍ରୀପତୟେ । ଅମେୟାତ୍ମନେ । ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୂଜିତାୟ ।
ଲୋକସାକ୍ଷିଣେ । ଜଗଚ୍ଚକ୍ଷୁଷେ । ପୁଣ୍ୟଚାରିତ୍ରକୀର୍ତନାୟ ।
କୋଟିମନ୍ମଥସୌନ୍ଦର୍ୟାୟ । ଜଗନ୍ମୋହନଵିଗ୍ରହାୟ । ମନ୍ଦସ୍ମିତତନଵେ ।
ଗୋପଗୋପିକାପରିଵେଷ୍ଟିତାୟ । ଫୁଲ୍ଲାରଵିନ୍ଦନୟନାୟ । ଚାଣୂରାନ୍ଧ୍ରନିଷୂଦନାୟ ।
ଇନ୍ଦୀଵରଦଲଶ୍ୟାମାୟ । ବର୍ହିବର୍ହାଵତଂସକାୟ ।
ମୁରଲୀନିନଦାହ୍ଵାଦାୟ ନମଃ ॥ ୭୮୦ ॥

ଓଂ ଦିଵ୍ୟମାଲାମ୍ବରାଵୃତାୟ ନମଃ । ସୁକପୋଲୟୁଗାୟ । ସୁଭ୍ରୂୟୁଗଲାୟ ।
ସୁଲଲାଟକାୟ । କମ୍ବୁଗ୍ରୀଵାୟ । ଵିଶାଲାକ୍ଷାୟ । ଲକ୍ଷ୍ମୀଵତେ ।
ଶୁଭଲକ୍ଷଣାୟ । ପୀନଵକ୍ଷସେ । ଚତୁର୍ବାହଵେ । ଚତୁର୍ମୂର୍ତୟେ ।
ତ୍ରିଵିକ୍ରମାୟ । କଲଙ୍କରହିତାୟ । ଶୁଦ୍ଧାୟ । ଦୁଷ୍ଟଶତ୍ରୁନିବର୍ହଣାୟ ।
କିରୀଟକୁଣ୍ଡଲଧରାୟ । କଟକାଙ୍ଗଦମଣ୍ଡିତାୟ । ମୁଦ୍ରିକାଭରଣୋପେତାୟ ।
କଟିସୂତ୍ରଵିରାଜିତାୟ । ମଞ୍ଜୀରରଞ୍ଜିତପଦାୟ ନମଃ ॥ ୮୦୦ ॥

ଓଂ ସର୍ଵାଭରଣଭୂଷିତାୟ ନମଃ । ଵିନ୍ୟସ୍ତପାଦୟୁଗଲାୟ ।
ଦିଵ୍ୟମଙ୍ଗଲଵିଗ୍ରହାୟ । ଗୋପିକାନୟନାନ୍ଦାୟ । ପୂର୍ଣଚନ୍ଦ୍ରନିଭାନନାୟ ।
ସମସ୍ତଜଗଦାନନ୍ଦାୟ । ସୁନ୍ଦରାୟ । ଲୋକନନ୍ଦନାୟ । ୟମୁନାତୀରସଞ୍ଚାରିଣେ ।
ରାଧାମନ୍ମଥଵୈଭଵାୟ । ଗୋପନାରୀପ୍ରିୟାୟ । ଦାନ୍ତାୟ । ଗୋପୀଵସ୍ତ୍ରାପହାରକାୟ ।
ଶୃଙ୍ଗାରମୂର୍ତୟେ । ଶ୍ରୀଧାମ୍ନେ । ତାରକାୟ । ମୂଲକାରଣାୟ ।
ସୃଷ୍ଟିସଂରକ୍ଷଣୋପାୟାୟ । କ୍ରୂରାସୁରଵିଭଞ୍ଜନାୟ ।
ନରକାସୁରସଂହାରିଣେ ନମଃ ॥ ୮୨୦ ॥

See Also  1000 Names Of Sri Bala – Sahasranamavali 3 Stotram In Odia

ଓଂ ମୁରାରୟେ ନମଃ । ଵୈରିମର୍ଦନାୟ । ଆଦିତେୟପ୍ରିୟାୟ । ଦୈତ୍ୟଭୀକରାୟ ।
ୟଦୁଶେଖରାୟ । ଜରାସନ୍ଧକୁଲଧ୍ଵଂସିନେ । କଂସାରାତୟେ । ସୁଵିକ୍ରମାୟ ।
ପୁଣ୍ୟଶ୍ଲୋକାୟ । କୀର୍ତନୀୟାୟ । ୟାଦଵେନ୍ଦ୍ରାୟ । ଜଗନ୍ନୁତାୟ । ରୁକ୍ମିଣୀରମଣାୟ ।
ସତ୍ୟଭାମାଜାମ୍ବଵତୀପ୍ରିୟାୟ । ମିତ୍ରଵିନ୍ଦାନାଗ୍ନଜିତୀଲକ୍ଷ୍ମଣାସମୁପାସିତାୟ ।
ସୁଧାକରକୁଲେ ଜାତାୟ । ଅନନ୍ତାୟ । ପ୍ରବଲଵିକ୍ରମାୟ ।
ସର୍ଵସୌଭାଗ୍ୟସମ୍ପନ୍ନାୟ । ଦ୍ଵାରକାପଟ୍ଟଣସ୍ଥିତାୟ ନମଃ ॥ ୮୪୦ ॥

ଓଂ ଭଦ୍ରାସୂର୍ୟସୁତାନାଥାୟ ନମଃ । ଲୀଲାମାନୁଷଵିଗ୍ରହାୟ ।
ସହସ୍ରଷୋଡଶସ୍ତ୍ରୀଶାୟ । ଭୋଗମୋକ୍ଷୈକଦାୟକାୟ । ଵେଦାନ୍ତଵେଦ୍ୟାୟ ।
ସଂଵେଦ୍ୟାୟ । ଵୈଦ୍ୟାୟ । ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡନାୟକାୟ । ଗୋଵର୍ଧନଧରାୟ । ନାଥାୟ ।
ସର୍ଵଜୀଵଦୟାପରାୟ । ମୂର୍ତିମତେ । ସର୍ଵଭୂତାତ୍ମନେ । ଆର୍ତତ୍ରାଣପରାୟଣାୟ ।
ସର୍ଵଜ୍ଞାୟ । ସର୍ଵସୁଲଭାୟ । ସର୍ଵଶାସ୍ତ୍ରଵିଶାରଦାୟ ।
ଷଡ୍ଗୁଣୈଶ୍ଵର୍ୟସମ୍ପନ୍ନାୟ । ପୂର୍ଣକାମାୟ । ଧୁରନ୍ଧରାୟ ନମଃ ॥ ୮୬୦ ॥

ଓଂ ମହାନୁଭାଵାୟ ନମଃ । କୈଵଲ୍ୟଦାୟକାୟ । ଲୋକନାୟକାୟ ।
ଆଦିମଧ୍ୟାନ୍ତରହିତାୟ । ଶୁଦ୍ଧାୟ । ସାତ୍ତିଵକଵିଗ୍ରହାୟ । ଅସମାନାୟ ।
ସମସ୍ତାତ୍ମନେ । ଶରଣାଗତଵତ୍ସଲାୟ । ଉତ୍ପତ୍ତିସ୍ଥିତିସଂହାରକାରଣାୟ ।
ସର୍ଵକାରଣାୟ । ଗମ୍ଭୀରାୟ । ସର୍ଵଭାଵଜ୍ଞାୟ । ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦଵିଗ୍ରହାୟ ।
ଵିଷ୍ଵକ୍ସେନାୟ । ସତ୍ୟସନ୍ଧାୟ । ସତ୍ୟଵାଚେ । ସତ୍ୟଵିକ୍ରମାୟ । ସତ୍ୟଵ୍ରତାୟ ।
ସତ୍ୟରତାୟ ନମଃ ॥ ୮୮୦ ॥

ଓଂ ସତ୍ୟଧର୍ମପରାୟଣାୟ ନମଃ । ଆପନ୍ନାର୍ତିପ୍ରଶମନାୟ ।
ଦ୍ରୌପଦୀମାନରକ୍ଷକାୟ । କନ୍ଦର୍ପଜନକାୟ । ପ୍ରାଜ୍ଞାୟ ।
ଜଗନ୍ନାଟକଵୈଭଵାୟ । ଭକ୍ତଵଶ୍ୟାୟ । ଗୁଣାତୀତାୟ ।
ସର୍ଵୈଶ୍ଵର୍ୟପ୍ରଦାୟକାୟ । ଦମଘୋଷସୁତଦ୍ଵେଷିଣେ । ବାଣବାହୁଵିଖଣ୍ଡନାୟ ।
ଭୀଷ୍ମମୁକ୍ତିପ୍ରଦାୟ । ଦିଵ୍ୟାୟ । କୌରଵାନ୍ଵୟନାଶନାୟ ।
କୌନ୍ତେୟପ୍ରିୟବନ୍ଧଵେ । ପାର୍ଥସ୍ୟନ୍ଦନସାରଥୟେ । ନାରସିଂହାୟ ।
ମହାଵୀରାୟ । ସ୍ତମ୍ଭଜାତାୟ । ମହାବଲାୟ ନମଃ ॥ ୯୦୦ ॥

ଓଂ ପ୍ରହ୍ଲାଦଵରଦାୟ ନମଃ । ସତ୍ୟାୟ । ଦେଵପୂଜ୍ୟାୟ । ଅଭୟଙ୍କରାୟ ।
ଉପେନ୍ଦ୍ରାୟ । ଇନ୍ଦ୍ରାଵରଜାୟ । ଵାମନାୟ । ବଲିବନ୍ଧନାୟ । ଗଜେନ୍ଦ୍ରଵରଦାୟ ।
ସ୍ଵାମିନେ । ସର୍ଵଦେଵନମସ୍କୃତାୟ । ଶେଷପର୍ୟଙ୍କଶୟନାୟ ।
ଵୈନତେୟରଥାୟ । ଜୟିନେ । ଅଵ୍ୟାହତବଲୈଶ୍ଵର୍ୟସମ୍ପନ୍ନାୟ । ପୂର୍ଣମାନସାୟ ।
ୟୋଗୀଶ୍ଵରେଶ୍ଵରାୟ । ସାକ୍ଷିଣେ । କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞାୟ ।
ଜ୍ଞାନଦାୟକାୟ ନମଃ ॥ ୯୨୦ ॥

ଓଂ ୟୋଗିହୃତ୍ପଙ୍କଜାଵାସାୟ ନମଃ । ୟୋଗମାୟାସମନ୍ଵିତାୟ ।
ନାଦବିନ୍ଦୁକଲାତୀତାୟ । ଚତୁର୍ଵର୍ଗଫଲପ୍ରଦାୟ । ସୁଷୁମ୍ନାମାର୍ଗସଞ୍ଚାରିଣେ ।
ଦେହସ୍ୟାନ୍ତରସଂସ୍ଥିତାୟ । ଦେହେନ୍ଦିରୟମନଃପ୍ରାଣସାକ୍ଷିଣେ ।
ଚେତଃପ୍ରସାଦକାୟ । ସୂକ୍ଷ୍ମାୟ । ସର୍ଵଗତାୟ । ଦେହିନେ ।
ଜ୍ଞାନଦର୍ପଣଗୋଚରାୟ । ତତ୍ତ୍ଵତ୍ରୟାତ୍ମକାୟ । ଅଵ୍ୟକ୍ତାୟ । କୁଣ୍ଡଲିନେ ।
ସମୁପାଶ୍ରିତାୟ । ବ୍ରହ୍ମଣ୍ୟାୟ । ସର୍ଵଧର୍ମଜ୍ଞାୟ । ଶାନ୍ତାୟ ।
ଦାନ୍ତାୟ ନମଃ ॥ ୯୪୦ ॥

ଓଂ ଗତକ୍ଲମାୟ ନମଃ । ଶ୍ରୀନିଵାସାୟ । ସଦାନନ୍ଦାୟ । ଵିଶ୍ଵମୂର୍ତୟେ ।
ମହାପ୍ରଭଵେ । ସହସ୍ରଶୀର୍ଷ୍ଣେ ପୁରୁଷାୟ । ସହସ୍ରାକ୍ଷାୟ । ସହସ୍ରପଦେ ।
ସମସ୍ତଭୁଵନାଧାରାୟ । ସମସ୍ତପ୍ରାଣରକ୍ଷକାୟ । ସମସ୍ତାୟ ।
ସର୍ଵଭାଵଜ୍ଞାୟ । ଗୋପିକାପ୍ରାଣଵଲ୍ଲଭାୟ । ନିତ୍ୟୋତ୍ସଵାୟ । ନିତ୍ୟସୌଖ୍ୟାୟ ।
ନିତ୍ୟଶ୍ରିୟୈ । ନିତ୍ୟମଙ୍ଗଲାୟ । ଵ୍ୟୂହାର୍ଚିତାୟ । ଜଗନ୍ନାଥାୟ ନମଃ ॥ ୯୬୦ ॥

ଓଂ ଶ୍ରୀଵୈକୁଣ୍ଠପୁରାଧିପାୟ । ପୂର୍ଣାନନ୍ଦଘନୀଭୂତାୟ । ଗୋପଵେଷଧରାୟ ।
ହରୟେ । କଲାପକୁସୁମଶ୍ୟାମାୟ । କୋମଲାୟ । ଶାନ୍ତଵିଗ୍ରହାୟ ।
ଗୋପାଙ୍ଗନାଵୃତାୟ । ଅନନ୍ତାୟ । ଵୃନ୍ଦାଵନସମାଶ୍ରୟାୟ । ଵେଣୁନାଦରତାୟ ।
ଶ୍ରେଷ୍ଠାୟ । ଦେଵାନାଂ ହିତକାରକାୟ । ଜଲକ୍ରୀଡାସମାସକ୍ତାୟ । ନଵନୀତସ୍ୟ
ତସ୍କରାୟ । ଗୋପାଲକାମିନୀଜାରାୟ । ଚୋରଜାରଶିଖାମଣୟେ । ପରସ୍ମୈ ଜ୍ୟୋତିଷେ ।
ପରାକାଶାୟ । ପରାଵାସାୟ ନମଃ ॥ ୯୮୦ ॥

ଓଂ ଓଂ ପରିସ୍ଫୁଟାୟ ନମଃ । ଅଷ୍ଟାଦଶାକ୍ଷରାୟ ମନ୍ତ୍ରାୟ ।
ଵ୍ୟାପକାୟ । ଲୋକପାଵନାୟ । ସପ୍ତକୋଟିମହାମନ୍ତ୍ରଶେଖରାୟ ।
ଦେଵଶେଖରାୟ । ଵିଜ୍ଞାନଜ୍ଞାନସନ୍ଧାନାୟ । ତେଜୋରଶୟେ ।
ଜଗତ୍ପତୟେ । ଭକ୍ତଲୋକପ୍ରସନ୍ନାତ୍ମନେ । ଭକ୍ତମନ୍ଦାରଵିଗ୍ରହାୟ ।
ଭକ୍ତଦାରିଦ୍ର୍ୟଶମନାୟ । ଭକ୍ତାନାଂ ପ୍ରୀତିଦାୟକାୟ ।
ଭକ୍ତାଧୀନମନଃପୂଜ୍ୟାୟ । ଭକ୍ତଲୋକଶିଵଙ୍କରାୟ । ଭକ୍ତାଭୀଷ୍ଟପ୍ରଦାୟ ।
ସର୍ଵଭତ୍କାଘୌଘନିକୃତନ୍ତକାୟ । ଅପାରକରୁଣାସିନ୍ଧଵେ । ଭଗଵତେ ।
ଭକ୍ତତତ୍ପରାୟ ॥ ୧୦୦୦ ॥

ଇତି ଶ୍ରୀଗୋପାଲସହସ୍ରନାମାଵଲିଃ ସମାପ୍ତା ।

– Chant Stotra in Other Languages -1000 Names of Sri Gopal:
1000 Names of Guhya Nama Ucchista Ganesha – Sahasranamavali Stotram in SanskritEnglishBengaliGujaratiKannadaMalayalam – Odia – TeluguTamil