1000 Names Of Sri Gopala – Sahasranamavali Stotram In Telugu

॥ Gopala Sahasranamavali Telugu Lyrics ॥

॥ శ్రీగోపాలసహస్రనామావలిః ॥

ఓం క్లీం దేవాయ నమః । కామదేవాయ । కామబీజ శిరోమణయే । శ్రీగోపాలాయ ।
మహీపాలాయ । వేదవేదాఙ్గపారగాయ । కృష్ణాయ । కమలపత్రాక్షాయ ।
పుణ్డరీకాయ । సనాతనాయ । గోపతయే । భూపతయే । శాస్త్రే । ప్రహర్త్రే ।
విశ్వతోముఖాయ । ఆదికర్త్రే । మహాకర్త్రే । మహాకాలాయ । ప్రతాపవతే ।
జగజ్జీవాయ । జగద్ధాత్రే । జగద్భర్త్రే । జగద్వసవే నమః ॥ ౨౦ ॥

ఓం మత్స్యాయ నమః । భీమాయ । కుహూభర్త్రే । హర్త్రే । వారాహమూర్తిమతే ।
నారాయణాయ । హృషీకేశాయ । గోవిన్దాయ । గరుడధ్వజాయ । గోకులేశాయ ।
మహాచన్ద్రాయ । శర్వరీప్రియకారకాయ । కమలాముఖలోలాక్షాయ ।
పుణ్డరీకాయ । శుభావహాయ । దుర్వాససే । కపిలాయ । భౌమాయ ।
సిన్ధుసాగరసమ్భవాయ । గోవిన్దాయ నమః ॥ ౪౦ ॥

ఓం గోపతయే నమః । గోత్రాయ । కాలిన్దీప్రేమపూరకాయ । గోపస్వామినే ।
గోకులేన్ద్రాయ । గోవర్ధనవరప్రదాయ । నన్దాదిగోకులత్రాత్రే । దాత్రే ।
దారిద్ర్యభఞ్జనాయ । సర్వమఙ్గలదాత్రే । సర్వకామవరప్రదాయ ।
ఆదికర్త్రే । మహీభర్త్రే । సర్వసాగరసిన్ధుజాయ । గజగామినే ।
గజోద్ధారిణే । కామినే । కామకలానిధయే । కలఙ్కరహితాయ ।
చన్ద్రబిమ్బాస్యాయ నమః ॥ ౬౦ ॥

ఓం బిమ్బసత్తమాయ నమః । మాలాకారకృపాకారాయ । కోకిలస్వరభూషణాయ ।
రామాయ । నీలామ్బరాయ । దేవాయ । హలినే । ద్వివిదమర్దనాయ ।
సహస్రాక్షపురీభేత్త్రే । మహామారీవినాశనాయ । శివాయ । శివతమాయ ।
భేత్త్రే । బలారాతిప్రపూజకాయ । కుమారీవరదాయినే । వరేణ్యాయ ।
మీనకేతనాయ । నరాయ । నారాయణాయ । ధీరాయ నమః ॥ ౮౦ ॥

ఓం ధరాపతయే నమః । ఉదారధియే । శ్రీపతయే । శ్రీనిధయే । శ్రీమతే ।
మాపతయే । ప్రతిరాజఘ్నే । వృన్దాపతయే । కులాయ । గ్రామిణే ।
ధామ్నే । బ్రహ్మణే । సనాతనాయ । రేవతీరమణాయ । రామాయ । ప్రియాయ ।
చఞ్చలలోచనాయ । రామాయణశరీరాయ । రామారామాయ ।
శ్రియఃపతయే నమః ॥ ౧౦౦ ॥

ఓం శర్వరాయ నమః । శర్వర్యై । శర్వాయ । సర్వత్రశుభదాయకాయ ।
రాధాయ । రాధయిత్రే । రాధినే । రాధాచిత్తప్రమోదకాయ ।
రాధాహృదయామ్భోజషట్పదాయ । రాధాలిఙ్గనసమ్మోదాయ ।
రాధానర్తనకౌతుకాయ । రాధాసఞ్జాతసమ్ప్రీతయే । రాధాకామఫలప్రదాయ ।
వృన్దాపతయే । కోకనిధయే । కోకశోకవినాశనాయ ।
చన్ద్రాపతయే నమః ॥ ౧౨౦ ॥

ఓం చన్ద్రపతయే నమః । చణ్డకోదణ్డభఞ్జనాయ । రామాయ దాశరథయే ।
రామాయ భృగువంశసముద్భవాయ । ఆత్మారామాయ । జితక్రోధాయ । అమోహాయ ।
మోహాన్ధభఞ్జనాయ । వృషభానుభవాయ । భావినే । కాశ్యపయే ।
కరుణానిధయే । కోలాహలాయ । హలాయ । హాలినే । హలినే । హలధరప్రియాయ ।
రాధాముఖాబ్జమార్తాణ్డాయ । భాస్కరాయ నమః ॥ ౧౪౦ ॥

ఓం రవిజాయ నమః । విధవే । విధయే । విధాత్రే । వరుణాయ । వారుణాయ ।
వారుణీప్రియాయ । రోహిణీహృదయానన్దినే । వసుదేవాత్మజాయ । బలినే ।
నీలామ్బరాయ । రౌహిణేయాయ । జరాసన్ధవధాయ । అమలాయ । నాగోజవామ్భాయ ।
విరుదాయ । వీరఘ్నే । వరదాయ । బలినే । గోపదాయ నమః ॥ ౧౬౦ ॥

ఓం విజయినే నమః । విదుషే । శిపివిష్టాయ । సనాతనాయ ।
పర్శురామవచోగ్రాహిణే । వరగ్రాహిణే । సృగాలఘ్నే । దమఘోషోపదేష్ట్రే ।
రథగ్రాహిణే । సుదర్శనాయ । హరగ్రాహిణే । వీరపత్నీయశస్త్రాత్రే ।
జరావ్యాధివిఘాతకాయ । ద్వారకావాసతత్త్వజ్ఞాయ । హుతాశనవరప్రదాయ ।
యమునావేగసంహారిణే । నీలామ్బరధరాయ । ప్రభవే । విభవే । శరాసనాయ ।
ధన్వినే నమః ॥ ౧౮౦ ॥

ఓం గణేశాయ నమః । గణనాయకాయ । లక్ష్మణాయ । లక్షణాయ । లక్ష్యాయ ।
రక్షోవంశవినాశకాయ । వామనాయ । వామనీభూతాయ । వమనాయ ।
వమనారుహాయ । యశోదానన్దనాయ । కర్త్రే । యమలార్జునముక్తిదాయ ।
ఉలూఖలినే । మహామానాయ । దామబద్ధాహ్వయినే । శమినే । భక్తానుకారిణే ।
భగవతే । కేశవాయ నమః ॥ ౨౦౦ ॥

See Also  108 Names Of Radhika – Ashtottara Shatanamavali In Gujarati

ఓం అచలధారకాయ నమః । కేశిఘ్నే । మధుఘ్నే । మోహినే ।
వృషాసురవిఘాతకాయ । అఘాసురవిఘాతినే । పూతనామోక్షదాయకాయ ।
కుబ్జావినోదినే । భాగవతే । కంసమృత్యవే । మహామఖీనే । అశ్వమేధాయ ।
వాజపేయాయ । గోమేధాయ । నరమేధవతే । కన్దర్పకోటిలావణ్యాయ ।
చన్ద్రకోటిసుశీతలాయ । రవికోటిప్రతీకాశాయ । వాయుకోటిమహాబలాయ ।
బ్రహ్మణే నమః ॥ ౨౨౦ ॥

ఓం బ్రహ్మాణ్డకర్త్రే । కమలావాఞ్ఛితప్రదాయ । కమలినే । కమలాక్షాయ ।
కమలాముఖలోలుపాయ । కమలావ్రతధారిణే । కమలాభాయ । పురన్దరాయ ।
కోమలాయ । వారుణాయ । రాజ్ఞే । జలజాయ । జలధారకాయ । హారకాయ ।
సర్వపాపఘ్నాయ । పరమేష్ఠినే । పితామహాయ । ఖడ్గధారిణే ।
కృపాకారిణే నమః ॥ ౪౪౦ ॥

ఓం రాధారమణసున్దరాయ నమః । ద్వాదశారణ్యసమ్భోగినే ।
శేషనాగఫణాలయాయ । కామాయ । శ్యామాయ । సుఖశ్రీదాయ । శ్రీపతయే ।
శ్రీనిధయే । కృతినే । హరయే । హరాయ । నరాయ । నారాయ । నరోత్తమాయ ।
ఇషుప్రియాయ । గోపాలచిత్తహర్త్రే । కర్త్రే । సంసారతారకాయ । ఆదిదేవాయ ।
మహాదేవాయ నమః ॥ ౪౬౦ ॥

ఓం గౌరీగురవే నమః । అనాశ్రయాయ । సాధవే । మధవే । విధవే । ధాత్రే ।
త్రాత్రే । అక్రూరపరాయణాయ । రోలమ్బినే । హయగ్రీవాయ । వానరారయే ।
వనాశ్రయాయ । వనాయ । వనినే । వనాధ్యక్షాయ । మహావన్ద్యాయ ।
మహామునయే । స్యమన్తకమణిప్రాజ్ఞాయ । విజ్ఞాయ ।
విఘ్నవిఘాతకాయ నమః ॥ ౪౮౦ ॥

ఓం గోవర్ధనాయ నమః । వర్ధనీయాయ । వర్ధనీవర్ధనప్రియాయ ।
వార్ధన్యాయ । వధనాయ । వర్ధినే । వర్ధిష్ణవే । సుఖప్రియాయ ।
వర్ధితాయ । వర్ధకాయ । వృద్ధాయ । వృన్దారకజనప్రియాయ ।
గోపాలరమణీభర్త్రే । సామ్బకుష్ఠవినాశనాయ । రుక్మిణీహరణాయ । ప్రేమ్ణే ।
ప్రేమిణే । చన్ద్రావలీపతయే । శ్రీకర్త్రే । విశ్వభర్త్రే నమః ॥ ౫౦౦ ॥

ఓం నరాయ నమః । ప్రశస్తాయ । మేఘనాదఘ్నే । బ్రహ్మణ్యదేవాయ ।
దీనానాముద్ధారకరణక్షమాయ । కృష్ణాయ । కమలపత్రాక్షాయ ।
కృష్ణాయ । కమలలోచనాయ । కృష్ణాయ । కామినే । సదాకృష్ణాయ ।
సమస్తప్రియకారకాయ । నన్దాయ । నన్దినే । మహానన్దినే । మాదినే । మాదనకాయ ।
కిలినే । మిలినే నమః ॥ ౫౪౦ ॥

ఓం హిలినే నమః । గిలినే । గోలినే । గోలాయ । గోలాలయాయ । గులినే ।
గుగ్గులినే । మారకినే । శాఖినే । వటాయ । పిప్పలకాయ । కృతినే ।
మేచ్ఛఘ్నే । కాలహర్త్రే । యశోదాయ । యశసే । అచ్యుతాయ । కేశవాయ ।
విష్ణవే । హరయే నమః ॥ ౫౬౦ ॥

ఓం సత్యాయ నమః । జనార్దనాయ । హంసాయ । నారాయణాయ । నీలాయ । లీనాయ ।
భక్తిపరాయణాయ । జానకీవల్లభాయ । రామాయ । విరామాయ । విషనాశనాయ ।
సింహభానవే । మహాభానవే । మహోదధయే । సముద్రాయ । అబ్ధయే । అకూపారాయ ।
పారావరాయ । సరిత్పతయే నమః ॥ ౫౮౦ ॥

ఓం గోకులానన్దకారిణే నమః । ప్రతిజ్ఞాపరిపాలకాయ । సదారామాయ ।
కృపారామాయ । మహారామాయ । ధనుర్ధరాయ । పర్వతాయ । పర్వతాకారాయ ।
గయాయ । గేయాయ । ద్విజప్రియాయ । కమ్బలాశ్వతరాయ । రామాయ ।
రామాయణప్రవర్తకాయ । దివే । దివో । దివసాయ । దివ్యాయ । భవ్యాయ ।
భాగినే । భయాపహాయ నమః ॥ ౬౦౦ ॥

ఓం పార్వతీభాగ్యసహితాయ నమః । భర్త్రే । లక్ష్మీసహాయవతే ।
విలాసినే । సాహసినే । సర్వినే । గర్వినే । గర్వితలోచనాయ । మురారయే ।
లోకధర్మజ్ఞాయ । జీవనాయ । జీవనాన్తకాయ । యమాయ । యమారయే ।
యమనాయ । యమినే । యమవిఘాతకాయ । వంశులినే । పాంశులినే ।
పాంసవే నమః ॥ ౬౨౦ ॥

See Also  1000 Names Of Sri Vishnu » Vasudeva In English

ఓం పాణ్డవే నమః । అర్జునవల్లభాయ । లలితాయై । చన్ద్రికామాలాయై ।
మాలినే । మాలామ్బుజాశ్రయాయ । అమ్బుజాక్షాయ । మహాయక్షాయ । దక్షాయ ।
చిన్తామణిప్రభవే । మణయే । దినమణయే । కేదారాయ । బదరీశ్రయాయ ।
బదరీవనసమ్ప్రీతాయ । వ్యాసాయ । సత్యవతీసుతాయ । అమరారినిహన్త్రే ।
సుధాసిన్ధువిధూదయాయ । చన్ద్రాయ నమః ॥ ౬౪౦ ॥

ఓం రవయే నమః । శివాయ । శూలినే । చక్రిణే । గదాధరాయ । శ్రీకర్త్రే ।
శ్రీపతయే । శ్రీదాయ । శ్రీదేవాయ । దేవకీసుతాయ । శ్రీపతయే ।
పుణ్డరీకాక్షాయ । పద్మనాభాయ । జగత్పతయే । వాసుదేవాయ । అప్రమేయాత్మనే ।
కేశవాయ । గరుడధ్వజాయ । నారాయణాయ । పరస్మై ధామ్నే నమః ॥ ౬౬౦ ॥

ఓం దేవదేవాయ నమః । మహేశ్వరాయ । చక్రపాణయే । కలాపూర్ణాయ ।
వేదవేద్యాయ । దయానిధయే । భగవతే । సర్వభూతేశాయ । గోపాలాయ ।
సర్వపాలకాయ । అనన్తాయ । నిర్గుణాయ । నిత్యాయ । నిర్వికల్పాయ ।
నిరఞ్జనాయ । నిరాధారాయ । నిరాకారాయ । నిరాభాసాయ । నిరాశ్రయాయ ।
పురుషాయ నమః ॥ ౬౮౦ ॥

ఓం ప్రణవాతీతాయ నమః । ముకున్దాయ । పరమేశ్వరాయ । క్షణావనయే ।
సార్వభౌమాయ । వైకుణ్ఠాయ । భక్తవత్సలాయ । విష్ణవే । దామోదరాయ ।
కృష్ణాయ । మాధవాయ । మధురాపతయే । దేవకీగర్భసమ్భూతాయ ।
యశోదావత్సలాయ । హరయే । శివాయ । సఙ్కర్షణాయ । శమ్భవే ।
భూతనాథాయ । దివస్పతయే నమః ॥ ౭౦౦ ॥

ఓం అవ్యయాయ నమః । సర్వధర్మజ్ఞాయ । నిర్మలాయ । నిరుపద్రవాయ ।
నిర్వాణనాయకాయ । నిత్యాయ । నీలజీమూతసన్నిభాయ । కలాధ్యక్షాయ ।
సర్వజ్ఞాయ । కమలారూపతత్పరాయ । హృషీకేశాయ । పీతవాససే ।
వసుదేవప్రియాత్మజాయ । నన్దగోపకుమారార్యాయ । నవనీతాశనాయ । విభవే ।
పురాణపురుషాయ । శ్రేష్ఠాయ । శఙ్ఖపాణయే । సువిక్రమాయ నమః ॥ ౭౨౦ ॥

ఓం అనిరుద్ధాయ నమః । చక్రధరాయ । శార్ఙ్గపాణయే । చతుర్భుజాయ ।
గదాధరాయ । సురార్తిఘ్నాయ । గోవిన్దాయ । నన్దకాయుధాయ ।
వృన్దావనచరాయ । శౌరయే । వేణువాద్యవిశారదాయ । తృణావర్తాన్తకాయ ।
భీమసాహసాయ । బహువిక్రమాయ । శకటాసుసంహారిణే । బకాసురవినాశనాయ ।
ధేనుకాసురసంహారిణే । పూతనారయే । నృకేసరిణే ।
పితామహాయ నమః ॥ ౭౪౦ ॥

ఓం గురవే నమః । సాక్షిణే । ప్రత్యగాత్మనే । సదాశివాయ । అప్రమేయాయ ।
ప్రభవే । ప్రాజ్ఞాయ । అప్రతర్క్యాయ । స్వప్నవర్ధనాయ । ధన్యాయ ।
మాన్యాయ । భవాయ । భావాయ । ఘోరాయ । శాన్తాయ । జగద్గురవే ।
అన్తర్యామిణే । ఈశ్వరాయ । దివ్యాయ । దైవజ్ఞాయ నమః ॥ ౭౬౦ ॥

ఓం దేవసంస్తుతాయ నమః । క్షీరాబ్ధిశయనాయ । ధాత్రే । లక్ష్మీవతే ।
లక్ష్మణాగ్రజాయ । ధాత్రీపతయే । అమేయాత్మనే । చన్ద్రశేఖరపూజితాయ ।
లోకసాక్షిణే । జగచ్చక్షుషే । పుణ్యచారిత్రకీర్తనాయ ।
కోటిమన్మథసౌన్దర్యాయ । జగన్మోహనవిగ్రహాయ । మన్దస్మితతనవే ।
గోపగోపికాపరివేష్టితాయ । ఫుల్లారవిన్దనయనాయ । చాణూరాన్ధ్రనిషూదనాయ ।
ఇన్దీవరదలశ్యామాయ । బర్హిబర్హావతంసకాయ ।
మురలీనినదాహ్వాదాయ నమః ॥ ౭౮౦ ॥

ఓం దివ్యమాలామ్బరావృతాయ నమః । సుకపోలయుగాయ । సుభ్రూయుగలాయ ।
సులలాటకాయ । కమ్బుగ్రీవాయ । విశాలాక్షాయ । లక్ష్మీవతే ।
శుభలక్షణాయ । పీనవక్షసే । చతుర్బాహవే । చతుర్మూర్తయే ।
త్రివిక్రమాయ । కలఙ్కరహితాయ । శుద్ధాయ । దుష్టశత్రునిబర్హణాయ ।
కిరీటకుణ్డలధరాయ । కటకాఙ్గదమణ్డితాయ । ముద్రికాభరణోపేతాయ ।
కటిసూత్రవిరాజితాయ । మఞ్జీరరఞ్జితపదాయ నమః ॥ ౮౦౦ ॥

ఓం సర్వాభరణభూషితాయ నమః । విన్యస్తపాదయుగలాయ ।
దివ్యమఙ్గలవిగ్రహాయ । గోపికానయనాన్దాయ । పూర్ణచన్ద్రనిభాననాయ ।
సమస్తజగదానన్దాయ । సున్దరాయ । లోకనన్దనాయ । యమునాతీరసఞ్చారిణే ।
రాధామన్మథవైభవాయ । గోపనారీప్రియాయ । దాన్తాయ । గోపీవస్త్రాపహారకాయ ।
శృఙ్గారమూర్తయే । శ్రీధామ్నే । తారకాయ । మూలకారణాయ ।
సృష్టిసంరక్షణోపాయాయ । క్రూరాసురవిభఞ్జనాయ ।
నరకాసురసంహారిణే నమః ॥ ౮౨౦ ॥

See Also  Sri Maha Ganapathi Sahasranamavali In Telugu

ఓం మురారయే నమః । వైరిమర్దనాయ । ఆదితేయప్రియాయ । దైత్యభీకరాయ ।
యదుశేఖరాయ । జరాసన్ధకులధ్వంసినే । కంసారాతయే । సువిక్రమాయ ।
పుణ్యశ్లోకాయ । కీర్తనీయాయ । యాదవేన్ద్రాయ । జగన్నుతాయ । రుక్మిణీరమణాయ ।
సత్యభామాజామ్బవతీప్రియాయ । మిత్రవిన్దానాగ్నజితీలక్ష్మణాసముపాసితాయ ।
సుధాకరకులే జాతాయ । అనన్తాయ । ప్రబలవిక్రమాయ ।
సర్వసౌభాగ్యసమ్పన్నాయ । ద్వారకాపట్టణస్థితాయ నమః ॥ ౮౪౦ ॥

ఓం భద్రాసూర్యసుతానాథాయ నమః । లీలామానుషవిగ్రహాయ ।
సహస్రషోడశస్త్రీశాయ । భోగమోక్షైకదాయకాయ । వేదాన్తవేద్యాయ ।
సంవేద్యాయ । వైద్యాయ । బ్రహ్మాణ్డనాయకాయ । గోవర్ధనధరాయ । నాథాయ ।
సర్వజీవదయాపరాయ । మూర్తిమతే । సర్వభూతాత్మనే । ఆర్తత్రాణపరాయణాయ ।
సర్వజ్ఞాయ । సర్వసులభాయ । సర్వశాస్త్రవిశారదాయ ।
షడ్గుణైశ్వర్యసమ్పన్నాయ । పూర్ణకామాయ । ధురన్ధరాయ నమః ॥ ౮౬౦ ॥

ఓం మహానుభావాయ నమః । కైవల్యదాయకాయ । లోకనాయకాయ ।
ఆదిమధ్యాన్తరహితాయ । శుద్ధాయ । సాత్తివకవిగ్రహాయ । అసమానాయ ।
సమస్తాత్మనే । శరణాగతవత్సలాయ । ఉత్పత్తిస్థితిసంహారకారణాయ ।
సర్వకారణాయ । గమ్భీరాయ । సర్వభావజ్ఞాయ । సచ్చిదానన్దవిగ్రహాయ ।
విష్వక్సేనాయ । సత్యసన్ధాయ । సత్యవాచే । సత్యవిక్రమాయ । సత్యవ్రతాయ ।
సత్యరతాయ నమః ॥ ౮౮౦ ॥

ఓం సత్యధర్మపరాయణాయ నమః । ఆపన్నార్తిప్రశమనాయ ।
ద్రౌపదీమానరక్షకాయ । కన్దర్పజనకాయ । ప్రాజ్ఞాయ ।
జగన్నాటకవైభవాయ । భక్తవశ్యాయ । గుణాతీతాయ ।
సర్వైశ్వర్యప్రదాయకాయ । దమఘోషసుతద్వేషిణే । బాణబాహువిఖణ్డనాయ ।
భీష్మముక్తిప్రదాయ । దివ్యాయ । కౌరవాన్వయనాశనాయ ।
కౌన్తేయప్రియబన్ధవే । పార్థస్యన్దనసారథయే । నారసింహాయ ।
మహావీరాయ । స్తమ్భజాతాయ । మహాబలాయ నమః ॥ ౯౦౦ ॥

ఓం ప్రహ్లాదవరదాయ నమః । సత్యాయ । దేవపూజ్యాయ । అభయఙ్కరాయ ।
ఉపేన్ద్రాయ । ఇన్ద్రావరజాయ । వామనాయ । బలిబన్ధనాయ । గజేన్ద్రవరదాయ ।
స్వామినే । సర్వదేవనమస్కృతాయ । శేషపర్యఙ్కశయనాయ ।
వైనతేయరథాయ । జయినే । అవ్యాహతబలైశ్వర్యసమ్పన్నాయ । పూర్ణమానసాయ ।
యోగీశ్వరేశ్వరాయ । సాక్షిణే । క్షేత్రజ్ఞాయ ।
జ్ఞానదాయకాయ నమః ॥ ౯౨౦ ॥

ఓం యోగిహృత్పఙ్కజావాసాయ నమః । యోగమాయాసమన్వితాయ ।
నాదబిన్దుకలాతీతాయ । చతుర్వర్గఫలప్రదాయ । సుషుమ్నామార్గసఞ్చారిణే ।
దేహస్యాన్తరసంస్థితాయ । దేహేన్దిరయమనఃప్రాణసాక్షిణే ।
చేతఃప్రసాదకాయ । సూక్ష్మాయ । సర్వగతాయ । దేహినే ।
జ్ఞానదర్పణగోచరాయ । తత్త్వత్రయాత్మకాయ । అవ్యక్తాయ । కుణ్డలినే ।
సముపాశ్రితాయ । బ్రహ్మణ్యాయ । సర్వధర్మజ్ఞాయ । శాన్తాయ ।
దాన్తాయ నమః ॥ ౯౪౦ ॥

ఓం గతక్లమాయ నమః । శ్రీనివాసాయ । సదానన్దాయ । విశ్వమూర్తయే ।
మహాప్రభవే । సహస్రశీర్ష్ణే పురుషాయ । సహస్రాక్షాయ । సహస్రపదే ।
సమస్తభువనాధారాయ । సమస్తప్రాణరక్షకాయ । సమస్తాయ ।
సర్వభావజ్ఞాయ । గోపికాప్రాణవల్లభాయ । నిత్యోత్సవాయ । నిత్యసౌఖ్యాయ ।
నిత్యశ్రియై । నిత్యమఙ్గలాయ । వ్యూహార్చితాయ । జగన్నాథాయ నమః ॥ ౯౬౦ ॥

ఓం శ్రీవైకుణ్ఠపురాధిపాయ । పూర్ణానన్దఘనీభూతాయ । గోపవేషధరాయ ।
హరయే । కలాపకుసుమశ్యామాయ । కోమలాయ । శాన్తవిగ్రహాయ ।
గోపాఙ్గనావృతాయ । అనన్తాయ । వృన్దావనసమాశ్రయాయ । వేణునాదరతాయ ।
శ్రేష్ఠాయ । దేవానాం హితకారకాయ । జలక్రీడాసమాసక్తాయ । నవనీతస్య
తస్కరాయ । గోపాలకామినీజారాయ । చోరజారశిఖామణయే । పరస్మై జ్యోతిషే ।
పరాకాశాయ । పరావాసాయ నమః ॥ ౯౮౦ ॥

ఓం ఓం పరిస్ఫుటాయ నమః । అష్టాదశాక్షరాయ మన్త్రాయ ।
వ్యాపకాయ । లోకపావనాయ । సప్తకోటిమహామన్త్రశేఖరాయ ।
దేవశేఖరాయ । విజ్ఞానజ్ఞానసన్ధానాయ । తేజోరశయే ।
జగత్పతయే । భక్తలోకప్రసన్నాత్మనే । భక్తమన్దారవిగ్రహాయ ।
భక్తదారిద్ర్యశమనాయ । భక్తానాం ప్రీతిదాయకాయ ।
భక్తాధీనమనఃపూజ్యాయ । భక్తలోకశివఙ్కరాయ । భక్తాభీష్టప్రదాయ ।
సర్వభత్కాఘౌఘనికృతన్తకాయ । అపారకరుణాసిన్ధవే । భగవతే ।
భక్తతత్పరాయ ॥ ౧౦౦౦ ॥

ఇతి శ్రీగోపాలసహస్రనామావలిః సమాప్తా ।

– Chant Stotra in Other Languages -1000 Names of Sri Gopal:
1000 Names of Guhya Nama Ucchista Ganesha – Sahasranamavali Stotram in SanskritEnglishBengaliGujaratiKannadaMalayalamOdia – Telugu – Tamil