1000 Names Of Sri Gopala – Sahasranamavali Stotram In Gujarati

॥ Gopala Sahasranamavali Gujarati Lyrics ॥

॥ શ્રીગોપાલસહસ્રનામાવલિઃ ॥

ૐ ક્લીં દેવાય નમઃ । કામદેવાય । કામબીજ શિરોમણયે । શ્રીગોપાલાય ।
મહીપાલાય । વેદવેદાઙ્ગપારગાય । કૃષ્ણાય । કમલપત્રાક્ષાય ।
પુણ્ડરીકાય । સનાતનાય । ગોપતયે । ભૂપતયે । શાસ્ત્રે । પ્રહર્ત્રે ।
વિશ્વતોમુખાય । આદિકર્ત્રે । મહાકર્ત્રે । મહાકાલાય । પ્રતાપવતે ।
જગજ્જીવાય । જગદ્ધાત્રે । જગદ્ભર્ત્રે । જગદ્વસવે નમઃ ॥ ૨૦ ॥

ૐ મત્સ્યાય નમઃ । ભીમાય । કુહૂભર્ત્રે । હર્ત્રે । વારાહમૂર્તિમતે ।
નારાયણાય । હૃષીકેશાય । ગોવિન્દાય । ગરુડધ્વજાય । ગોકુલેશાય ।
મહાચન્દ્રાય । શર્વરીપ્રિયકારકાય । કમલામુખલોલાક્ષાય ।
પુણ્ડરીકાય । શુભાવહાય । દુર્વાસસે । કપિલાય । ભૌમાય ।
સિન્ધુસાગરસમ્ભવાય । ગોવિન્દાય નમઃ ॥ ૪૦ ॥

ૐ ગોપતયે નમઃ । ગોત્રાય । કાલિન્દીપ્રેમપૂરકાય । ગોપસ્વામિને ।
ગોકુલેન્દ્રાય । ગોવર્ધનવરપ્રદાય । નન્દાદિગોકુલત્રાત્રે । દાત્રે ।
દારિદ્ર્યભઞ્જનાય । સર્વમઙ્ગલદાત્રે । સર્વકામવરપ્રદાય ।
આદિકર્ત્રે । મહીભર્ત્રે । સર્વસાગરસિન્ધુજાય । ગજગામિને ।
ગજોદ્ધારિણે । કામિને । કામકલાનિધયે । કલઙ્કરહિતાય ।
ચન્દ્રબિમ્બાસ્યાય નમઃ ॥ ૬૦ ॥

ૐ બિમ્બસત્તમાય નમઃ । માલાકારકૃપાકારાય । કોકિલસ્વરભૂષણાય ।
રામાય । નીલામ્બરાય । દેવાય । હલિને । દ્વિવિદમર્દનાય ।
સહસ્રાક્ષપુરીભેત્ત્રે । મહામારીવિનાશનાય । શિવાય । શિવતમાય ।
ભેત્ત્રે । બલારાતિપ્રપૂજકાય । કુમારીવરદાયિને । વરેણ્યાય ।
મીનકેતનાય । નરાય । નારાયણાય । ધીરાય નમઃ ॥ ૮૦ ॥

ૐ ધરાપતયે નમઃ । ઉદારધિયે । શ્રીપતયે । શ્રીનિધયે । શ્રીમતે ।
માપતયે । પ્રતિરાજઘ્ને । વૃન્દાપતયે । કુલાય । ગ્રામિણે ।
ધામ્ને । બ્રહ્મણે । સનાતનાય । રેવતીરમણાય । રામાય । પ્રિયાય ।
ચઞ્ચલલોચનાય । રામાયણશરીરાય । રામારામાય ।
શ્રિયઃપતયે નમઃ ॥ ૧૦૦ ॥

ૐ શર્વરાય નમઃ । શર્વર્યૈ । શર્વાય । સર્વત્રશુભદાયકાય ।
રાધાય । રાધયિત્રે । રાધિને । રાધાચિત્તપ્રમોદકાય ।
રાધાહૃદયામ્ભોજષટ્પદાય । રાધાલિઙ્ગનસમ્મોદાય ।
રાધાનર્તનકૌતુકાય । રાધાસઞ્જાતસમ્પ્રીતયે । રાધાકામફલપ્રદાય ।
વૃન્દાપતયે । કોકનિધયે । કોકશોકવિનાશનાય ।
ચન્દ્રાપતયે નમઃ ॥ ૧૨૦ ॥

ૐ ચન્દ્રપતયે નમઃ । ચણ્ડકોદણ્ડભઞ્જનાય । રામાય દાશરથયે ।
રામાય ભૃગુવંશસમુદ્ભવાય । આત્મારામાય । જિતક્રોધાય । અમોહાય ।
મોહાન્ધભઞ્જનાય । વૃષભાનુભવાય । ભાવિને । કાશ્યપયે ।
કરુણાનિધયે । કોલાહલાય । હલાય । હાલિને । હલિને । હલધરપ્રિયાય ।
રાધામુખાબ્જમાર્તાણ્ડાય । ભાસ્કરાય નમઃ ॥ ૧૪૦ ॥

ૐ રવિજાય નમઃ । વિધવે । વિધયે । વિધાત્રે । વરુણાય । વારુણાય ।
વારુણીપ્રિયાય । રોહિણીહૃદયાનન્દિને । વસુદેવાત્મજાય । બલિને ।
નીલામ્બરાય । રૌહિણેયાય । જરાસન્ધવધાય । અમલાય । નાગોજવામ્ભાય ।
વિરુદાય । વીરઘ્ને । વરદાય । બલિને । ગોપદાય નમઃ ॥ ૧૬૦ ॥

ૐ વિજયિને નમઃ । વિદુષે । શિપિવિષ્ટાય । સનાતનાય ।
પર્શુરામવચોગ્રાહિણે । વરગ્રાહિણે । સૃગાલઘ્ને । દમઘોષોપદેષ્ટ્રે ।
રથગ્રાહિણે । સુદર્શનાય । હરગ્રાહિણે । વીરપત્નીયશસ્ત્રાત્રે ।
જરાવ્યાધિવિઘાતકાય । દ્વારકાવાસતત્ત્વજ્ઞાય । હુતાશનવરપ્રદાય ।
યમુનાવેગસંહારિણે । નીલામ્બરધરાય । પ્રભવે । વિભવે । શરાસનાય ।
ધન્વિને નમઃ ॥ ૧૮૦ ॥

ૐ ગણેશાય નમઃ । ગણનાયકાય । લક્ષ્મણાય । લક્ષણાય । લક્ષ્યાય ।
રક્ષોવંશવિનાશકાય । વામનાય । વામનીભૂતાય । વમનાય ।
વમનારુહાય । યશોદાનન્દનાય । કર્ત્રે । યમલાર્જુનમુક્તિદાય ।
ઉલૂખલિને । મહામાનાય । દામબદ્ધાહ્વયિને । શમિને । ભક્તાનુકારિણે ।
ભગવતે । કેશવાય નમઃ ॥ ૨૦૦ ॥

See Also  108 Names Of Rahu – Ashtottara Shatanamavali In English

ૐ અચલધારકાય નમઃ । કેશિઘ્ને । મધુઘ્ને । મોહિને ।
વૃષાસુરવિઘાતકાય । અઘાસુરવિઘાતિને । પૂતનામોક્ષદાયકાય ।
કુબ્જાવિનોદિને । ભાગવતે । કંસમૃત્યવે । મહામખીને । અશ્વમેધાય ।
વાજપેયાય । ગોમેધાય । નરમેધવતે । કન્દર્પકોટિલાવણ્યાય ।
ચન્દ્રકોટિસુશીતલાય । રવિકોટિપ્રતીકાશાય । વાયુકોટિમહાબલાય ।
બ્રહ્મણે નમઃ ॥ ૨૨૦ ॥

ૐ બ્રહ્માણ્ડકર્ત્રે । કમલાવાઞ્છિતપ્રદાય । કમલિને । કમલાક્ષાય ।
કમલામુખલોલુપાય । કમલાવ્રતધારિણે । કમલાભાય । પુરન્દરાય ।
કોમલાય । વારુણાય । રાજ્ઞે । જલજાય । જલધારકાય । હારકાય ।
સર્વપાપઘ્નાય । પરમેષ્ઠિને । પિતામહાય । ખડ્ગધારિણે ।
કૃપાકારિણે નમઃ ॥ ૪૪૦ ॥

ૐ રાધારમણસુન્દરાય નમઃ । દ્વાદશારણ્યસમ્ભોગિને ।
શેષનાગફણાલયાય । કામાય । શ્યામાય । સુખશ્રીદાય । શ્રીપતયે ।
શ્રીનિધયે । કૃતિને । હરયે । હરાય । નરાય । નારાય । નરોત્તમાય ।
ઇષુપ્રિયાય । ગોપાલચિત્તહર્ત્રે । કર્ત્રે । સંસારતારકાય । આદિદેવાય ।
મહાદેવાય નમઃ ॥ ૪૬૦ ॥

ૐ ગૌરીગુરવે નમઃ । અનાશ્રયાય । સાધવે । મધવે । વિધવે । ધાત્રે ।
ત્રાત્રે । અક્રૂરપરાયણાય । રોલમ્બિને । હયગ્રીવાય । વાનરારયે ।
વનાશ્રયાય । વનાય । વનિને । વનાધ્યક્ષાય । મહાવન્દ્યાય ।
મહામુનયે । સ્યમન્તકમણિપ્રાજ્ઞાય । વિજ્ઞાય ।
વિઘ્નવિઘાતકાય નમઃ ॥ ૪૮૦ ॥

ૐ ગોવર્ધનાય નમઃ । વર્ધનીયાય । વર્ધનીવર્ધનપ્રિયાય ।
વાર્ધન્યાય । વધનાય । વર્ધિને । વર્ધિષ્ણવે । સુખપ્રિયાય ।
વર્ધિતાય । વર્ધકાય । વૃદ્ધાય । વૃન્દારકજનપ્રિયાય ।
ગોપાલરમણીભર્ત્રે । સામ્બકુષ્ઠવિનાશનાય । રુક્મિણીહરણાય । પ્રેમ્ણે ।
પ્રેમિણે । ચન્દ્રાવલીપતયે । શ્રીકર્ત્રે । વિશ્વભર્ત્રે નમઃ ॥ ૫૦૦ ॥

ૐ નરાય નમઃ । પ્રશસ્તાય । મેઘનાદઘ્ને । બ્રહ્મણ્યદેવાય ।
દીનાનામુદ્ધારકરણક્ષમાય । કૃષ્ણાય । કમલપત્રાક્ષાય ।
કૃષ્ણાય । કમલલોચનાય । કૃષ્ણાય । કામિને । સદાકૃષ્ણાય ।
સમસ્તપ્રિયકારકાય । નન્દાય । નન્દિને । મહાનન્દિને । માદિને । માદનકાય ।
કિલિને । મિલિને નમઃ ॥ ૫૪૦ ॥

ૐ હિલિને નમઃ । ગિલિને । ગોલિને । ગોલાય । ગોલાલયાય । ગુલિને ।
ગુગ્ગુલિને । મારકિને । શાખિને । વટાય । પિપ્પલકાય । કૃતિને ।
મેચ્છઘ્ને । કાલહર્ત્રે । યશોદાય । યશસે । અચ્યુતાય । કેશવાય ।
વિષ્ણવે । હરયે નમઃ ॥ ૫૬૦ ॥

ૐ સત્યાય નમઃ । જનાર્દનાય । હંસાય । નારાયણાય । નીલાય । લીનાય ।
ભક્તિપરાયણાય । જાનકીવલ્લભાય । રામાય । વિરામાય । વિષનાશનાય ।
સિંહભાનવે । મહાભાનવે । મહોદધયે । સમુદ્રાય । અબ્ધયે । અકૂપારાય ।
પારાવરાય । સરિત્પતયે નમઃ ॥ ૫૮૦ ॥

ૐ ગોકુલાનન્દકારિણે નમઃ । પ્રતિજ્ઞાપરિપાલકાય । સદારામાય ।
કૃપારામાય । મહારામાય । ધનુર્ધરાય । પર્વતાય । પર્વતાકારાય ।
ગયાય । ગેયાય । દ્વિજપ્રિયાય । કમ્બલાશ્વતરાય । રામાય ।
રામાયણપ્રવર્તકાય । દિવે । દિવો । દિવસાય । દિવ્યાય । ભવ્યાય ।
ભાગિને । ભયાપહાય નમઃ ॥ ૬૦૦ ॥

ૐ પાર્વતીભાગ્યસહિતાય નમઃ । ભર્ત્રે । લક્ષ્મીસહાયવતે ।
વિલાસિને । સાહસિને । સર્વિને । ગર્વિને । ગર્વિતલોચનાય । મુરારયે ।
લોકધર્મજ્ઞાય । જીવનાય । જીવનાન્તકાય । યમાય । યમારયે ।
યમનાય । યમિને । યમવિઘાતકાય । વંશુલિને । પાંશુલિને ।
પાંસવે નમઃ ॥ ૬૨૦ ॥

See Also  1000 Names Of Sri Kundalini – Sahasranama Stotram In English

ૐ પાણ્ડવે નમઃ । અર્જુનવલ્લભાય । લલિતાયૈ । ચન્દ્રિકામાલાયૈ ।
માલિને । માલામ્બુજાશ્રયાય । અમ્બુજાક્ષાય । મહાયક્ષાય । દક્ષાય ।
ચિન્તામણિપ્રભવે । મણયે । દિનમણયે । કેદારાય । બદરીશ્રયાય ।
બદરીવનસમ્પ્રીતાય । વ્યાસાય । સત્યવતીસુતાય । અમરારિનિહન્ત્રે ।
સુધાસિન્ધુવિધૂદયાય । ચન્દ્રાય નમઃ ॥ ૬૪૦ ॥

ૐ રવયે નમઃ । શિવાય । શૂલિને । ચક્રિણે । ગદાધરાય । શ્રીકર્ત્રે ।
શ્રીપતયે । શ્રીદાય । શ્રીદેવાય । દેવકીસુતાય । શ્રીપતયે ।
પુણ્ડરીકાક્ષાય । પદ્મનાભાય । જગત્પતયે । વાસુદેવાય । અપ્રમેયાત્મને ।
કેશવાય । ગરુડધ્વજાય । નારાયણાય । પરસ્મૈ ધામ્ને નમઃ ॥ ૬૬૦ ॥

ૐ દેવદેવાય નમઃ । મહેશ્વરાય । ચક્રપાણયે । કલાપૂર્ણાય ।
વેદવેદ્યાય । દયાનિધયે । ભગવતે । સર્વભૂતેશાય । ગોપાલાય ।
સર્વપાલકાય । અનન્તાય । નિર્ગુણાય । નિત્યાય । નિર્વિકલ્પાય ।
નિરઞ્જનાય । નિરાધારાય । નિરાકારાય । નિરાભાસાય । નિરાશ્રયાય ।
પુરુષાય નમઃ ॥ ૬૮૦ ॥

ૐ પ્રણવાતીતાય નમઃ । મુકુન્દાય । પરમેશ્વરાય । ક્ષણાવનયે ।
સાર્વભૌમાય । વૈકુણ્ઠાય । ભક્તવત્સલાય । વિષ્ણવે । દામોદરાય ।
કૃષ્ણાય । માધવાય । મધુરાપતયે । દેવકીગર્ભસમ્ભૂતાય ।
યશોદાવત્સલાય । હરયે । શિવાય । સઙ્કર્ષણાય । શમ્ભવે ।
ભૂતનાથાય । દિવસ્પતયે નમઃ ॥ ૭૦૦ ॥

ૐ અવ્યયાય નમઃ । સર્વધર્મજ્ઞાય । નિર્મલાય । નિરુપદ્રવાય ।
નિર્વાણનાયકાય । નિત્યાય । નીલજીમૂતસન્નિભાય । કલાધ્યક્ષાય ।
સર્વજ્ઞાય । કમલારૂપતત્પરાય । હૃષીકેશાય । પીતવાસસે ।
વસુદેવપ્રિયાત્મજાય । નન્દગોપકુમારાર્યાય । નવનીતાશનાય । વિભવે ।
પુરાણપુરુષાય । શ્રેષ્ઠાય । શઙ્ખપાણયે । સુવિક્રમાય નમઃ ॥ ૭૨૦ ॥

ૐ અનિરુદ્ધાય નમઃ । ચક્રધરાય । શાર્ઙ્ગપાણયે । ચતુર્ભુજાય ।
ગદાધરાય । સુરાર્તિઘ્નાય । ગોવિન્દાય । નન્દકાયુધાય ।
વૃન્દાવનચરાય । શૌરયે । વેણુવાદ્યવિશારદાય । તૃણાવર્તાન્તકાય ।
ભીમસાહસાય । બહુવિક્રમાય । શકટાસુસંહારિણે । બકાસુરવિનાશનાય ।
ધેનુકાસુરસંહારિણે । પૂતનારયે । નૃકેસરિણે ।
પિતામહાય નમઃ ॥ ૭૪૦ ॥

ૐ ગુરવે નમઃ । સાક્ષિણે । પ્રત્યગાત્મને । સદાશિવાય । અપ્રમેયાય ।
પ્રભવે । પ્રાજ્ઞાય । અપ્રતર્ક્યાય । સ્વપ્નવર્ધનાય । ધન્યાય ।
માન્યાય । ભવાય । ભાવાય । ઘોરાય । શાન્તાય । જગદ્ગુરવે ।
અન્તર્યામિણે । ઈશ્વરાય । દિવ્યાય । દૈવજ્ઞાય નમઃ ॥ ૭૬૦ ॥

ૐ દેવસંસ્તુતાય નમઃ । ક્ષીરાબ્ધિશયનાય । ધાત્રે । લક્ષ્મીવતે ।
લક્ષ્મણાગ્રજાય । ધાત્રીપતયે । અમેયાત્મને । ચન્દ્રશેખરપૂજિતાય ।
લોકસાક્ષિણે । જગચ્ચક્ષુષે । પુણ્યચારિત્રકીર્તનાય ।
કોટિમન્મથસૌન્દર્યાય । જગન્મોહનવિગ્રહાય । મન્દસ્મિતતનવે ।
ગોપગોપિકાપરિવેષ્ટિતાય । ફુલ્લારવિન્દનયનાય । ચાણૂરાન્ધ્રનિષૂદનાય ।
ઇન્દીવરદલશ્યામાય । બર્હિબર્હાવતંસકાય ।
મુરલીનિનદાહ્વાદાય નમઃ ॥ ૭૮૦ ॥

ૐ દિવ્યમાલામ્બરાવૃતાય નમઃ । સુકપોલયુગાય । સુભ્રૂયુગલાય ।
સુલલાટકાય । કમ્બુગ્રીવાય । વિશાલાક્ષાય । લક્ષ્મીવતે ।
શુભલક્ષણાય । પીનવક્ષસે । ચતુર્બાહવે । ચતુર્મૂર્તયે ।
ત્રિવિક્રમાય । કલઙ્કરહિતાય । શુદ્ધાય । દુષ્ટશત્રુનિબર્હણાય ।
કિરીટકુણ્ડલધરાય । કટકાઙ્ગદમણ્ડિતાય । મુદ્રિકાભરણોપેતાય ।
કટિસૂત્રવિરાજિતાય । મઞ્જીરરઞ્જિતપદાય નમઃ ॥ ૮૦૦ ॥

ૐ સર્વાભરણભૂષિતાય નમઃ । વિન્યસ્તપાદયુગલાય ।
દિવ્યમઙ્ગલવિગ્રહાય । ગોપિકાનયનાન્દાય । પૂર્ણચન્દ્રનિભાનનાય ।
સમસ્તજગદાનન્દાય । સુન્દરાય । લોકનન્દનાય । યમુનાતીરસઞ્ચારિણે ।
રાધામન્મથવૈભવાય । ગોપનારીપ્રિયાય । દાન્તાય । ગોપીવસ્ત્રાપહારકાય ।
શૃઙ્ગારમૂર્તયે । શ્રીધામ્ને । તારકાય । મૂલકારણાય ।
સૃષ્ટિસંરક્ષણોપાયાય । ક્રૂરાસુરવિભઞ્જનાય ।
નરકાસુરસંહારિણે નમઃ ॥ ૮૨૦ ॥

See Also  Kakaradi Sri Kurma Ashtottara Shatanama Stotram In Sanskrit

ૐ મુરારયે નમઃ । વૈરિમર્દનાય । આદિતેયપ્રિયાય । દૈત્યભીકરાય ।
યદુશેખરાય । જરાસન્ધકુલધ્વંસિને । કંસારાતયે । સુવિક્રમાય ।
પુણ્યશ્લોકાય । કીર્તનીયાય । યાદવેન્દ્રાય । જગન્નુતાય । રુક્મિણીરમણાય ।
સત્યભામાજામ્બવતીપ્રિયાય । મિત્રવિન્દાનાગ્નજિતીલક્ષ્મણાસમુપાસિતાય ।
સુધાકરકુલે જાતાય । અનન્તાય । પ્રબલવિક્રમાય ।
સર્વસૌભાગ્યસમ્પન્નાય । દ્વારકાપટ્ટણસ્થિતાય નમઃ ॥ ૮૪૦ ॥

ૐ ભદ્રાસૂર્યસુતાનાથાય નમઃ । લીલામાનુષવિગ્રહાય ।
સહસ્રષોડશસ્ત્રીશાય । ભોગમોક્ષૈકદાયકાય । વેદાન્તવેદ્યાય ।
સંવેદ્યાય । વૈદ્યાય । બ્રહ્માણ્ડનાયકાય । ગોવર્ધનધરાય । નાથાય ।
સર્વજીવદયાપરાય । મૂર્તિમતે । સર્વભૂતાત્મને । આર્તત્રાણપરાયણાય ।
સર્વજ્ઞાય । સર્વસુલભાય । સર્વશાસ્ત્રવિશારદાય ।
ષડ્ગુણૈશ્વર્યસમ્પન્નાય । પૂર્ણકામાય । ધુરન્ધરાય નમઃ ॥ ૮૬૦ ॥

ૐ મહાનુભાવાય નમઃ । કૈવલ્યદાયકાય । લોકનાયકાય ।
આદિમધ્યાન્તરહિતાય । શુદ્ધાય । સાત્તિવકવિગ્રહાય । અસમાનાય ।
સમસ્તાત્મને । શરણાગતવત્સલાય । ઉત્પત્તિસ્થિતિસંહારકારણાય ।
સર્વકારણાય । ગમ્ભીરાય । સર્વભાવજ્ઞાય । સચ્ચિદાનન્દવિગ્રહાય ।
વિષ્વક્સેનાય । સત્યસન્ધાય । સત્યવાચે । સત્યવિક્રમાય । સત્યવ્રતાય ।
સત્યરતાય નમઃ ॥ ૮૮૦ ॥

ૐ સત્યધર્મપરાયણાય નમઃ । આપન્નાર્તિપ્રશમનાય ।
દ્રૌપદીમાનરક્ષકાય । કન્દર્પજનકાય । પ્રાજ્ઞાય ।
જગન્નાટકવૈભવાય । ભક્તવશ્યાય । ગુણાતીતાય ।
સર્વૈશ્વર્યપ્રદાયકાય । દમઘોષસુતદ્વેષિણે । બાણબાહુવિખણ્ડનાય ।
ભીષ્મમુક્તિપ્રદાય । દિવ્યાય । કૌરવાન્વયનાશનાય ।
કૌન્તેયપ્રિયબન્ધવે । પાર્થસ્યન્દનસારથયે । નારસિંહાય ।
મહાવીરાય । સ્તમ્ભજાતાય । મહાબલાય નમઃ ॥ ૯૦૦ ॥

ૐ પ્રહ્લાદવરદાય નમઃ । સત્યાય । દેવપૂજ્યાય । અભયઙ્કરાય ।
ઉપેન્દ્રાય । ઇન્દ્રાવરજાય । વામનાય । બલિબન્ધનાય । ગજેન્દ્રવરદાય ।
સ્વામિને । સર્વદેવનમસ્કૃતાય । શેષપર્યઙ્કશયનાય ।
વૈનતેયરથાય । જયિને । અવ્યાહતબલૈશ્વર્યસમ્પન્નાય । પૂર્ણમાનસાય ।
યોગીશ્વરેશ્વરાય । સાક્ષિણે । ક્ષેત્રજ્ઞાય ।
જ્ઞાનદાયકાય નમઃ ॥ ૯૨૦ ॥

ૐ યોગિહૃત્પઙ્કજાવાસાય નમઃ । યોગમાયાસમન્વિતાય ।
નાદબિન્દુકલાતીતાય । ચતુર્વર્ગફલપ્રદાય । સુષુમ્નામાર્ગસઞ્ચારિણે ।
દેહસ્યાન્તરસંસ્થિતાય । દેહેન્દિરયમનઃપ્રાણસાક્ષિણે ।
ચેતઃપ્રસાદકાય । સૂક્ષ્માય । સર્વગતાય । દેહિને ।
જ્ઞાનદર્પણગોચરાય । તત્ત્વત્રયાત્મકાય । અવ્યક્તાય । કુણ્ડલિને ।
સમુપાશ્રિતાય । બ્રહ્મણ્યાય । સર્વધર્મજ્ઞાય । શાન્તાય ।
દાન્તાય નમઃ ॥ ૯૪૦ ॥

ૐ ગતક્લમાય નમઃ । શ્રીનિવાસાય । સદાનન્દાય । વિશ્વમૂર્તયે ।
મહાપ્રભવે । સહસ્રશીર્ષ્ણે પુરુષાય । સહસ્રાક્ષાય । સહસ્રપદે ।
સમસ્તભુવનાધારાય । સમસ્તપ્રાણરક્ષકાય । સમસ્તાય ।
સર્વભાવજ્ઞાય । ગોપિકાપ્રાણવલ્લભાય । નિત્યોત્સવાય । નિત્યસૌખ્યાય ।
નિત્યશ્રિયૈ । નિત્યમઙ્ગલાય । વ્યૂહાર્ચિતાય । જગન્નાથાય નમઃ ॥ ૯૬૦ ॥

ૐ શ્રીવૈકુણ્ઠપુરાધિપાય । પૂર્ણાનન્દઘનીભૂતાય । ગોપવેષધરાય ।
હરયે । કલાપકુસુમશ્યામાય । કોમલાય । શાન્તવિગ્રહાય ।
ગોપાઙ્ગનાવૃતાય । અનન્તાય । વૃન્દાવનસમાશ્રયાય । વેણુનાદરતાય ।
શ્રેષ્ઠાય । દેવાનાં હિતકારકાય । જલક્રીડાસમાસક્તાય । નવનીતસ્ય
તસ્કરાય । ગોપાલકામિનીજારાય । ચોરજારશિખામણયે । પરસ્મૈ જ્યોતિષે ।
પરાકાશાય । પરાવાસાય નમઃ ॥ ૯૮૦ ॥

ૐ ૐ પરિસ્ફુટાય નમઃ । અષ્ટાદશાક્ષરાય મન્ત્રાય ।
વ્યાપકાય । લોકપાવનાય । સપ્તકોટિમહામન્ત્રશેખરાય ।
દેવશેખરાય । વિજ્ઞાનજ્ઞાનસન્ધાનાય । તેજોરશયે ।
જગત્પતયે । ભક્તલોકપ્રસન્નાત્મને । ભક્તમન્દારવિગ્રહાય ।
ભક્તદારિદ્ર્યશમનાય । ભક્તાનાં પ્રીતિદાયકાય ।
ભક્તાધીનમનઃપૂજ્યાય । ભક્તલોકશિવઙ્કરાય । ભક્તાભીષ્ટપ્રદાય ।
સર્વભત્કાઘૌઘનિકૃતન્તકાય । અપારકરુણાસિન્ધવે । ભગવતે ।
ભક્તતત્પરાય ॥ ૧૦૦૦॥

ઇતિ શ્રીગોપાલસહસ્રનામાવલિઃ સમાપ્તા ।

– Chant Stotra in Other Languages -1000 Names of Sri Gopal:
1000 Names of Guhya Nama Ucchista Ganesha – Sahasranamavali Stotram in SanskritEnglishBengali – Gujarati – KannadaMalayalamOdiaTeluguTamil