1000 Names Of Sri Nateshwarinateshwara Sammelana – Sahasranamavali Stotram In English

॥ Nateshvarinateshvara Sammelana Sahasranamavali English Lyrics ॥

॥ srinatesvarinatesvarasammelana sahasranamavali ॥

Om sri ganesaya namah ।
asya sri natesvari natesvaranama sahasramalamantrasya ।
sadasivarsih । mahavirat chandah ।
srimannatesvari natesvaro devata ।
Om sri sivaya nama iti bijam ।
Om anantasaktaye nama iti saktih ।
Om srimahesvaraya nama iti kilakam ।
sri natesvarinatesvaraprasadasiddhyartham arcane viniyogah ॥

Om namyaya namah angusthabhyam namah ।
Om svaha namah tarjanibhyam svaha ।
Om vasatkaraya namah madhyamabhyam vasat ।
Om humkaraya namah anamikabhyam hum ।
Om vausatkaraya namah kanisthikabhyam vausat ।
Om phatkaraya namah karatalakara prsthabhyam phat ।
Om namyaya namah hrdayaya namah ।
Om svaha namah sirase svaha ।
Om vasatkaraya namah sikhayai vasat ।
Om humkaraya namah kavacaya hum ।
Om vausatkaraya namah netratrayaya vausat ।
Om phatkaraya namah astraya phat ॥

Om bhurbhuvassuvaromiti digbandhah ॥

॥ dhyanam ॥

dhyayetkotiraviprabham trinayanam sitamsugangadharam
daksanghristhitavamakuncitapadam sardulacarmambaram ।
vahnim dolakarabhayam damarukam vame sivam (sthitam) syamalam
kalharam japasrksukam (dadhatim pralambitakara) katikaram
devim sabhesam bhaje ॥

vamelambakaram sukanca dadhatim dakse’mbikam tandavam
lamiti pancapuja
॥ atha sri natesvarinatesvarasammelananama sahasri ॥

Om sri sivayai namah ।
Om sri sivaya namah । 1
Om sri sivanathayai namah ।
Om sri sivanathaya namah । 2
Om srimatyai namah ।
Om srimate namah । 3
Om sripatipujitayai namah ।
Om sripatipujitaya namah । 4
Om sivankaryai namah ।
Om sivankaraya namah । 5
Om sivatarayai namah ।
Om sivataraya namah । 6
Om sistahrstayai namah ।
Om sistahrstaya namah । 7
Om sivagamayai namah ।
Om sivagamaya namah । 8
Om akhandanandacidrupayai namah ।
Om akhandanandacidrupaya namah । 9
Om paramanandatandavayai namah ।
Om paramanandatandavaya namah । 10
Om apasmrtinyastapadayai namah ।
Om apasmrtinyastapadaya namah । 11
Om krttivasase namah ।
Om krttivasase namah । 12
Om krpakarayai namah ।
Om krpakaraya namah । 13
Om kalivadapriyayai namah ।
Om kalivadapriyaya namah । 14
Om kalayai namah ।
Om kalaya namah । 15
Om kalatitayai namah ।
Om kalatitaya namah । 16
Om kaladharayai namah ।
Om kaladharaya namah । 17
Om kalanetryai namah ।
Om kalanetre namah । 18
Om kalahantryai namah ।
Om kalahantre namah । 19
Om kalacakrapravartakayai namah ।
Om kalacakrapravartakaya namah । 20
Om kalajnayai namah ।
Om kalajnaya namah । 21
Om kamadayai namah ।
Om kamadaya namah । 22
Om kantayai namah ।
Om kantaya namah । 23
Om kamaraye namah ।
Om kamaraye namah । 24
Om kamapalakayai namah ।
Om kamapalakaya namah । 25
Om kalyanamurtaye namah ।
Om kalyanamurtaye namah । 26
Om kalyaniramanyai namah ।
Om kalyaniramanaya namah । 27
Om kamaleksanayai namah ।
Om kamaleksanaya namah । 28
Om kalakanthyai namah ।
Om kalakanthaya namah । 29
Om kalakalayai namah ।
Om kalakalaya namah । 30
Om kalakutavisasanayai namah ।
Om kalakutavisasanaya namah । 31
Om krtajnayai namah ।
Om krtajnaya namah । 32
Om krtisarajnayai namah ।
Om krtisarajnaya namah । 33
Om krsanave namah ।
Om krsanave namah । 34
Om krsnapingalayai namah ।
Om krsnapingalaya namah । 35
Om karicarmambaradharayai namah ।
Om karicarmambaradharaya namah । 36
Om kapalinyai namah ।
Om kapaline namah । 37
Om kalusapahayai namah ।
Om kalusapahaya namah । 38
Om kapalamalabharanayai namah ।
Om kapalamalabharanaya namah । 39
Om kankalyai namah ।
Om kankalaya namah । 40
Om kalinasanayai namah ।
Om kalinasanaya namah । 41
Om kailasavasinyai namah ।
Om kailasavasine namah । 42
Om kamesyai namah ।
Om kamesaya namah । 43
Om kavaye namah ।
Om kavaye namah । 44
Om kapatavarjitayai namah ।
Om kapatavarjitaya namah । 45
Om kamaniyayai namah ।
Om kamaniyaya namah । 46
Om kalanathasekharayai namah ।
Om kalanathasekharaya namah । 47
Om kambukandharayai namah ।
Om kambukandharaya namah । 48
Om kandarpakotisadrsayai namah ।
Om kandarpakotisadrsaya namah । 49
Om kapardinyai namah ।
Om kapardine namah । 50
Om kamalananayai namah ।
Om kamalananaya namah । 51
Om karabjadhrtakalagnaye namah ।
Om karabjadhrtakalagnaye namah । 52
Om kadambakusumarunayai namah ।
Om kadambakusumarunaya namah । 53
Om kamaniyanijanandamudrancitakarambujayai namah ।
Om kamaniyanijanandamudrancitakarambujaya namah । 54
Om sphuraddamarunidhvananirjitambhodhinisvanayai namah ।
Om sphuraddamarunidhvananirjitambhodhinisvanaya namah । 55
Om uddandatandavayai namah ।
Om uddandatandavaya namah । 56
Om candayai namah ।
Om candaya namah । 57
Om urdhvatandavapanditayai namah ।
Om urdhvatandavapanditaya namah । 58
Om savyatandavasampannayai namah ।
Om savyatandavasampannaya namah । 59
Om mahatandavavaibhavayai namah ।
Om mahatandavavaibhavaya namah । 60
Om brahmandakandavisphotamahapralayatandavayai namah ।
Om brahmandakandavisphotamahapralayatandavaya namah । 61
Om mahogratandavabhijnayai namah ।
Om mahogratandavabhijnaya namah । 62
Om paribhramanatandavayai namah ।
Om paribhramanatandavaya namah । 63
Om nandinatyapriyayai namah ।
Om nandinatyapriyaya namah । 64
Om nandinyai namah ।
Om nandine namah । 65
Om natesyai namah ।
Om natesaya namah । 66
Om natavesabhrte namah ।
Om natavesabhrte namah । 67
Om kalikanatyarasikayai namah ।
Om kalikanatyarasikaya namah । 68
Om nisanatananiscalayai namah ।
Om nisanatananiscalaya namah । 69
Om bhrnginatyapramanajnayai namah ।
Om bhrnginatyapramanajnaya namah । 70
Om bhramarayitanatyakrte namah ।
Om bhramarayitanatyakrte namah । 71
Om viyadadi jagatsrastrayai namah ।
Om viyadadi jagatsrastre namah । 72
Om vividhanandadayakayai namah ।
Om vividhanandadayakaya namah । 73
Om vikararahitayai namah ।
Om vikararahitaya namah । 74
Om vaisnavyai namah ।
Om visnave namah । 75
Om viradisayai namah ।
Om viradisaya namah । 76
Om viranmayayai namah ।
Om viranmayaya namah । 77
Om viradhhrdayapadmasthayai namah ।
Om viradhhrdayapadmasthaya namah । 78
Om vidhaye namah ।
Om vidhaye namah । 79
Om visvadhikayai namah ।
Om visvadhikaya namah । 80
Om vibhave namah ।
Om vibhave namah । 81
Om virabhadrayai namah ।
Om virabhadraya namah । 82
Om visalaksyai namah ।
Om visalaksaya namah । 83
Om visnubanayai namah ।
Om visnubanaya namah । 84
Om visampatyai namah ।
Om visampataye namah । 85
Om vidyanidhaye namah ।
Om vidyanidhaye namah । 86
Om virupaksyai namah ।
Om virupaksaya namah । 87
Om visvayonaye namah ।
Om visvayonaye namah । 88
Om vrsadhvajayai namah ।
Om vrsadhvajaya namah । 89
Om virupayai namah ।
Om virupaya namah । 90
Om visvadigvyapinyai namah ।
Om visvadigvyapine namah । 91
Om vitasokayai namah ।
Om vitasokaya namah । 92
Om virocanayai namah ।
Om virocanaya namah । 93
Om vyomakesyai namah ।
Om vyomakesaya namah । 94
Om vyomamurtaye namah ।
Om vyomamurtaye namah । 95
Om vyomakarayai namah ।
Om vyomakaraya namah । 96
Om avyayakrtaye namah ।
Om avyayakrtaye namah । 97
Om vyaghrapadapriyayai namah ।
Om vyaghrapadapriyaya namah । 98
Om vyaghracarmadhrte namah ।
Om vyaghracarmadhrte namah । 99
Om vyadhinasanayai namah ।
Om vyadhinasanaya namah ॥ 100 ॥

Om vyakrtayai namah ।
Om vyakrtaya namah । 101
Om vyaprtayai namah ।
Om vyaprtaya namah । 102
Om vyapinyai namah ।
Om vyapine namah । 103
Om vyapyasaksinyai namah ।
Om vyapyasaksine namah । 104
Om visaradayai namah ।
Om visaradaya namah । 105
Om vyamohanasanyai namah ।
Om vyamohanasanaya namah । 106
Om vyasayai namah ।
Om vyasaya namah । 107
Om vyakhyamudralasatkarayai namah ।
Om vyakhyamudralasatkaraya namah । 108
Om varadayai namah ।
Om varadaya namah । 109
Om vamanayai namah ।
Om vamanaya namah । 110
Om vandyayai namah ।
Om vandyaya namah । 111
Om varisthayai namah ।
Om varisthaya namah । 112
Om vajravarmabhrte namah ।
Om vajravarmabhrte namah । 113
Om vedavedyayai namah ।
Om vedavedyaya namah । 114
Om vedarupayai namah ।
Om vedarupaya namah । 115
Om vedavedantavittamayai namah ।
Om vedavedantavittamaya namah । 116
Om vedarthavide namah ।
Om vedarthavide namah । 117
Om vedayonyai namah ।
Om vedayonaye namah । 118
Om vedangayai namah ।
Om vedangaya namah । 119
Om vedasamstutayai namah ।
Om vedasamstutaya namah । 120
Om vaikunthavallabhayai namah ।
Om vaikunthavallabhaya namah । 121
Om avarsyayai namah ।
Om avarsyaya namah । 122
Om vaisvanaravilocanayai namah ।
Om vaisvanaravilocanaya namah । 123
Om samastabhuvanavyapinyai namah ।
Om samastabhuvanavyapine namah । 124
Om samrddhaye namah ।
Om samrddhaye namah । 125
Om satatoditayai namah ।
Om satatoditaya namah । 126
Om suksmatsuksmatarayai namah ।
Om suksmatsuksmataraya namah । 127
Om suryayai namah ।
Om suryaya namah । 118
Om suksmasthulatvavarjitayai namah ।
Om suksmasthulatvavarjitaya namah । 129
Om jahnukanyadharayai namah ।
Om jahnukanyadharaya namah । 130
Om janmajaramrtyunivarakayai namah ।
Om janmajaramrtyunivarakaya namah । 131
Om surasenayai namah ।
Om surasenaya namah । 132
Om subhakarayai namah ।
Om subhakaraya namah । 133
Om subhramurtaye namah ।
Om subhramurtaye namah । 134
Om sucismitayai namah ।
Om sucismitaya namah । 135
Om anardharatnakhacitakiritayai namah ।
Om anardharatnakhacitakiritaya namah । 136
Om nikatesthitayai namah ।
Om nikatesthitaya namah । 137
Om sudharupayai namah ।
Om sudharupaya namah । 138
Om suradhyaksayai namah ।
Om suradhyaksaya namah । 139
Om subhruve namah ।
Om subhruve namah । 140
Om sukhaghanayai namah ।
Om sukhaghanaya namah । 141
Om sudhiyai namah ।
Om sudhiye namah । 142
Om bhadrayai namah ।
Om bhadraya namah । 143
Om bhadrapradayai namah ।
Om bhadrapradaya namah । 144
Om bhadravahanayai namah ।
Om bhadravahanaya namah । 145
Om bhaktavatsalayai namah ।
Om bhaktavatsalaya namah । 146
Om bhaganetraharayai namah ।
Om bhaganetraharaya namah । 147
Om bhargayai namah ।
Om bhargaya namah । 148
Om bhavaghnayai namah ।
Om bhavaghnaya namah । 149
Om bhaktimannidhaye namah ।
Om bhaktimannidhaye namah । 150
Om arunayai namah ।
Om arunaya namah । 151
Om saranayai namah ।
Om saranaya namah । 152
Om sarvayai namah ।
Om sarvaya namah । 153
Om saranyayai namah ।
Om saranyaya namah । 154
Om sarmadayai namah ।
Om sarmadaya namah । 155
Om sivayai namah ।
Om sivaya namah । 156
Om pavitrayai namah ।
Om pavitraya namah । 157
Om paramodarayai namah ।
Om paramodaraya namah । 158
Om paramapannivarakayai namah ।
Om paramapannivarakaya namah । 159
Om sanatanayai namah ।
Om sanatanaya namah । 160
Om samayai namah ।
Om samaya namah । 161
Om satyayai namah ।
Om satyaya namah । 162
Om satyavadinyai namah ।
Om satyavadine namah । 163
Om samrddhidayai namah ।
Om samrddhidaya namah । 164
Om dhanvinyai namah ।
Om dhanvine namah । 165
Om dhanadhipayai namah ।
Om dhanadhipaya namah । 166
Om dhanyayai namah ।
Om dhanyaya namah । 167
Om dharmagoptrayai namah ।
Om dharmagoptre namah । 168
Om dharadhipayai namah ।
Om dharadhipaya namah । 169
Om tarunyai namah ।
Om tarunaya namah । 170
Om tarakayai namah ।
Om tarakaya namah । 171
Om tamrayai namah ।
Om tamraya namah । 172
Om tarisnave namah ।
Om tarisnave namah । 173
Om tatvabodhakayai namah ।
Om tatvabodhakaya namah । 174
Om rajarajesvaryai namah ।
Om rajarajesvaraya namah । 175
Om ramyayai namah ।
Om ramyaya namah । 176
Om ratrincaravinasanayai namah ।
Om ratrincaravinasanaya namah । 177
Om gahvaresthayai namah ।
Om gahvaresthaya namah । 178
Om ganadhisayai namah ।
Om ganadhisaya namah । 179
Om ganesayai namah ।
Om ganesaya namah । 180
Om gativarjitayai namah ।
Om gativarjitaya namah । 181
Om patanjaliprananathayai namah ।
Om patanjaliprananathaya namah । 182
Om paraparavivarjitayai namah ।
Om paraparavivarjitaya namah । 183
Om paramatmikayai namah ।
Om paramatmane namah । 184
Om paranjyotise namah ।
Om paranjyotise namah । 185
Om paramesthinyai namah ।
Om paramesthine namah । 186
Om paratparayai namah ।
Om paratparaya namah । 187
Om narasimhyai namah ।
Om narasimhaya namah । 188
Om nagadhyaksayai namah ।
Om nagadhyaksaya namah । 189
Om nadantayai namah ।
Om nadantaya namah । 190
Om nadavarjitayai namah ।
Om nadavarjitaya namah । 191
Om namadanandadayai namah ।
Om namadanandadaya namah । 192
Om namyayai namah ।
Om namyaya namah । 193
Om nagarajaniketanayai namah ।
Om nagarajaniketanaya namah । 194
Om daivyayai namah ।
Om daivyaya namah । 195
Om bhisaje namah ।
Om bhisaje namah । 196
Om pramanajnayai namah ।
Om pramanajnaya namah । 197
Om brahmanyayai namah ।
Om brahmanyaya namah । 198
Om brahmanatmikayai namah ।
Om brahmanatmikaya namah । 199
Om krtakrtayai namah ।
Om krtakrtaya namah । 200 ।

Om krsayai namah ।
Om krsaya namah । 201
Om krsnayai namah ।
Om krsnaya namah । 201
Om santidayai namah ।
Om santidaya namah । 103
Om sarabhakrtaye namah ।
Om sarabhakrtaye namah । 204
Om brahmavidyapradayai namah ।
Om brahmavidyapradaya namah । 205
Om brahmane namah ।
Om brahmane namah । 206
Om brhadgarbhayai namah ।
Om brhadgarbhaya namah । 207
Om brhaspataye namah ।
Om brhaspataye namah । 208
Om sadyojatayai namah ।
Om sadyojataya namah । 209
Om sadaradhyayai namah ।
Om sadaradhyaya namah । 210
Om samagayai namah ।
Om samagaya namah । 211
Om samasamstutayai namah ।
Om samasamstutaya namah । 212
Om aghorayai namah ।
Om aghoraya namah । 213
Om adbhutacaritrayai namah ।
Om adbhutacaritraya namah । 214
Om anandavapuse namah ।
Om anandavapuse namah । 215
Om agranyai namah ।
Om agranye namah । 216
Om sarvavidyanamisanayai namah ।
Om sarvavidyanamisanaya namah । 217
Om isvaranamadhisvarayai namah ।
Om isvaranamadhisvaraya namah । 218
Om sarvarthayai namah ।
Om sarvarthaya namah । 219
Om sarvadatustayai namah ।
Om sarvadatustaya namah । 210
Om sarvasastrarthasammatayai namah ।
Om sarvasastrarthasammataya namah । 221
Om sarvajnayai namah ।
Om sarvajnaya namah । 222
Om sarvadayai namah ।
Om sarvadaya namah । 223
Om sthanave namah ।
Om sthanave namah । 224
Om sarvesyai namah ।
Om sarvesaya namah । 225
Om samarapriyayai namah ।
Om samarapriyaya namah । 226
Om janardanayai namah ।
Om janardanaya namah । 227
Om jagatsvaminyai namah ।
Om jagatsvamine namah । 228
Om janmakarmanivarakayai namah ।
Om janmakarmanivarakaya namah । 229
Om mocakayai namah ।
Om mocakaya namah । 230
Om mohavicchetryai namah ।
Om mohavicchetre namah । 231
Om modaniyayai namah ।
Om modaniyaya namah । 232
Om mahaprabhave namah ।
Om mahaprabhave namah । 233
Om vyuptakesyai namah ।
Om vyuptakesaya namah । 234
Om vivisadayai namah ।
Om vivisadaya namah । 235
Om visvaksenayai namah ।
Om visvaksenaya namah । 236
Om visodhakayai namah ।
Om visodhakaya namah । 237
Om sahasraksyai namah ।
Om sahasraksaya namah । 238
Om sahasranghraye namah ।
Om sahasranghraye namah । 239
Om sahasravadanambujayai namah ।
Om sahasravadanambujaya namah । 240
Om sahasraksarcitayai namah ।
Om sahasraksarcitaya namah । 241
Om samrajnyai namah ।
Om samraje namah । 242
Om sandhatryai namah ।
Om sandhatre namah । 243
Om sampadalayayai namah ।
Om sampadalayaya namah । 244
Om babhruve namah ।
Om babhruve namah । 245
Om bahuvidhakarayai namah ।
Om bahuvidhakaraya namah । 246
Om balapramathanyai namah ।
Om balapramathanaya namah । 247
Om balinyai namah ।
Om baline namah । 248
Om manobhartryai namah ।
Om manobhartre namah । 249
Om manogamyayai namah ।
Om manogamyaya namah । 250
Om mananaikaparayanayai namah ।
Om mananaikaparayanaya namah । 251
Om udasinayai namah ।
Om udasinaya namah । 252
Om upadrastrayai namah ।
Om upadrastre namah । 253
Om maunagamyayai namah ।
Om maunagamyaya namah । 254
Om munisvaryai namah ।
Om munisvaraya namah । 255
Om amaninyai namah ।
Om amanine namah । 256
Om madanyai namah ।
Om madanaya namah । 257
Om amanyave namah ।
Om amanyave namah । 258
Om amanayai namah ।
Om amanaya namah । 259
Om manadayai namah ।
Om manadaya namah । 260
Om manave namah ।
Om manave namah । 261
Om yasasvinyai namah ।
Om yasasvine namah । 262
Om yajamanatmikayai namah ।
Om yajamanatmane namah । 263
Om yajnabhuje namah ।
Om yajnabhuje namah । 264
Om yajanapriyayai namah ।
Om yajanapriyaya namah । 265
Om midustamayai namah ।
Om midustamaya namah । 266
Om mrgadharayai namah ।
Om mrgadharaya namah । 267
Om mrkandutanayapriyayai namah ।
Om mrkandutanayapriyaya namah । 268
Om puruhutayai namah ।
Om puruhutaya namah । 269
Om puradvesinyai namah ।

See Also  108 Names Of Mahashastrri 2 – Ashtottara Shatanamavali 2 In Sanskrit

Om puradvesine namah । 270
Om puratrayaviharavatyai namah ।
Om puratrayaviharavate namah । 271
Om punyayai namah ।
Om punyaya namah । 272
Om pumse namah ।
Om pumse namah । 273
o purisayayai namah ।
Om purisayaya namah । 274
Om pusnyai namah ।
Om pusne namah । 275
Om purnayai namah ।
Om purnaya namah । 276
Om puratanayai namah ।
Om puratanaya namah । 277
Om sayanayai namah ।
Om sayanaya namah । 278
Om santamayai namah ।
Om santamaya namah । 279
Om santayai namah ।
Om santaya namah । 280
Om sasakayai namah ।
Om sasakaya namah । 281
Om syamalapriyayai namah ।
Om syamalapriyaya namah । 282
Om bhavajnayai namah ।
Om bhavajnaya namah । 283
Om bandhavicchetryai namah ।
Om bandhavicchetre namah । 284
Om bhavatitayai namah ।
Om bhavatitaya namah । 285
Om abhayankaryai namah ।
Om abhayankaraya namah । 286
Om manisinyai namah ।
Om manisine namah । 287
Om manujadhisayai namah ।
Om manujadhisaya namah । 288
Om mithyapratyayanasinyai namah ।
Om mithyapratyayanasinaya namah । 289
Om niranjanayai namah ।
Om niranjanaya namah । 290
Om nityasuddhayai namah ।
Om nityasuddhaya namah । 291
Om nityabuddhayai namah ।
Om nityabuddhaya namah । 292
Om nirasrayayai namah ।
Om nirasrayaya namah । 293
Om nirvikalpayai namah ।
Om nirvikalpaya namah । 294
Om niralambayai namah ।
Om niralambaya namah । 295
Om nirvikarayai namah ।
Om nirvikaraya namah । 296
Om niramayayai namah ।
Om niramayaya namah । 297
Om nirankusayai namah ।
Om nirankusaya namah । 298
Om niradharayai namah ।
Om niradharaya namah । 299
Om nirapayayai namah ।
Om nirapayaya namah । 300 ।

Om niratyayayai namah ।
Om niratyayaya namah । 301
Om guhasayayai namah ।
Om guhasayaya namah । 302
Om gunatitayai namah ।
Om gunatitaya namah । 303
Om gurumurtyai namah ।
Om gurumurtaye namah । 304
Om guhapriyayai namah ।
Om guhapriyaya namah । 305
Om pramanayai namah ।
Om pramanaya namah । 306
Om pranavayai namah ।
Om pranavaya namah । 307
Om prajnayai namah ।
Om prajnaya namah । 308
Om pranadayai namah ।
Om pranadaya namah । 309
Om prananayikayai namah ।
Om prananayikaya namah । 310
Om sutratmikayai namah ।
Om sutratmane namah । 311
Om sulabhayai namah ।
Om sulabhaya namah । 312
Om svacchayai namah ।
Om svacchaya namah । 313
Om sudarayai namah ।
Om sudaraya namah । 314
Om sundarananayai namah ।
Om sundarananaya namah । 315
Om kapalamalalankarayai namah ।
Om kapalamalalankaraya namah । 316
Om kalantakavapurdharayai namah ।
Om kalantakavapurdharaya namah । 317
Om duraradhyayai namah ।
Om duraradhyaya namah । 318
Om duradharsayai namah ।
Om duradharsaya namah । 319
Om dustadurayai namah ।
Om dustaduraya namah । 320
Om durasadayai namah ।
Om durasadaya namah । 321
Om durvijneyayai namah ।
Om durvijneyaya namah । 322
Om duracaranasinyai namah ।
Om duracaranasanaya namah । 323
Om durmadantakyai namah ।
Om durmadantakaya namah । 324
Om sarvesvaryai namah ।
Om sarvesvaraya namah । 325
Om sarvasaksinyai namah ।
Om sarvasaksine namah । 326
Om sarvatmikayai namah ।
Om sarvatmane namah । 327
Om saksivarjitayai namah ।
Om saksivarjitaya namah । 328
Om sarvadvandvaksayakaryai namah ।
Om sarvadvandvaksayakaraya namah । 329
Om sarvapadvinivarakayai namah ।
Om sarvapadvinivarakaya namah । 330
Om sarvapriyatamayai namah ।
Om sarvapriyatamaya namah । 331
Om sarvadaridrayaklesanasinyai namah ।
Om sarvadaridrayaklesanasanaya namah । 332
Om drastrayai namah ।
Om drastre namah । 333
Om darsayitryai namah ।
Om darsayitre namah । 334
Om dantayai namah ।
Om dantaya namah । 335
Om daksinamurtirupabhrte namah ।
Om daksinamurtirupabhrte namah । 336
Om daksadhvaraharayai namah ।
Om daksadhvaraharaya namah । 337
Om daksayai namah ।
Om daksaya namah । 338
Om daharasthayai namah ।
Om daharasthaya namah । 339
Om dayanidhaye namah ।
Om dayanidhaye namah । 340
Om samadrstayai namah ।
Om samadrstaye namah । 341
Om satyakamayai namah ।
Om satyakamaya namah । 342
Om sanakadimunistutayai namah ।
Om sanakadimunistutaya namah । 343
Om patye namah ।
Om patye namah । 344
Om pancatvanirmuktayai namah ।
Om pancatvanirmuktaya namah । 345
Om pancakrtyaparayanayai namah ।
Om pancakrtyaparayanaya namah । 346
Om pancayajnapriyayai namah ।
Om pancayajnapriyaya namah । 347
Om pancapranadhipataye namah ।
Om pancapranadhipataye namah । 348
Om avyayayai namah ।
Om avyayaya namah । 349
Om pancabhutaprabhave namah ।
Om pancabhutaprabhave namah । 350
Om pancapujasantustamanasayai namah ।
Om pancapujasantustamanasaya namah । 351
Om vighnesvaryai namah ।
Om vighnesvaraya namah । 352
Om vighnahantryai namah ।
Om vighnahantre namah । 353
Om saktipanaye namah ।
Om saktipanaye namah । 354
Om sarodbhavayai namah ।
Om sarodbhavaya namah । 355
Om gudhayai namah ।
Om gudhaya namah । 356
Om guhyatamayai namah ।
Om guhyatamaya namah । 357
Om gopyayai namah ।
Om gopyaya namah । 358
Om goraksiganasevitayai namah ।
Om goraksiganasevitaya namah । 359
Om suvratayai namah ।
Om suvrataya namah । 360
Om satyasankalpayai namah ।
Om satyasankalpaya namah । 361
Om svasamvedyayai namah ।
Om svasamvedyaya namah । 362
Om sukhavahayai namah ।
Om sukhavahaya namah । 363
Om yogagamyayai namah ।
Om yogagamyaya namah । 364
Om yoganisthayai namah ।
Om yoganisthaya namah । 365
Om yoganandayai namah ।
Om yoganandaya namah । 366
Om yudhisthirayai namah ।
Om yudhisthiraya namah । 367
Om tatvavabodhayai namah ।
Om tatvavabodhaya namah । 368
Om tatvesyai namah ।
Om tatvesaya namah । 369
Om tatvabhavayai namah ।
Om tatvabhavaya namah । 370
Om taponidhaye namah ।
Om taponidhaye namah । 371
Om aksarayai namah ।
Om aksaraya namah । 372
Om tryaksaryai namah ।
Om tryaksaraya namah । 373
Om tryaksayai namah ।
Om tryaksaya namah । 374
Om paksapatavivarjitayai namah ।
Om paksapatavivarjitaya namah । 375
Om manibhadrarcitayai namah ।
Om manibhadrarcitaya namah । 376
Om manyayai namah ।
Om manyaya namah । 377
Om mayavinyai namah ।
Om mayavine namah । 378
Om mantrikayai namah ।
Om mantrikaya namah । 379
Om mahatyai namah ।
Om mahate namah । 380
Om kutharabhrte namah ।
Om kutharabhrte namah । 381
Om kuladrisayai namah ।
Om kuladrisaya namah । 382
Om kuncitaikapadambujayai namah ।
Om kuncitaikapadambujaya namah । 383
Om yaksarajnyai namah ।
Om yaksaraje namah । 384
Om yaksaphaladayai namah ।
Om yaksaphaladaya namah । 385
Om yajnamurtaye namah ।
Om yajnamurtaye namah । 386
Om yasaskaryai namah ।
Om yasaskaraya namah । 387
Om siddhesyai namah ।
Om liddhesaya namah । 388
Om siddhajanakayai namah ।
Om siddhajanakaya namah । 389
Om siddhantayai namah ।
Om siddhantaya namah । 390
Om siddhavaibhavayai namah ।
Om siddhavaibhavaya namah । 391
Om ravimandalamadhyasthayai namah ।
Om ravimandalamadhyasthaya namah । 392
Om rajogunavivarjitayai namah ।
Om rajogunavivarjitaya namah । 393
Om vahnimandalamadhyasthayai namah ।
Om vahnimandalamadhyasthaya namah । 394
Om varsiyasyai namah ।
Om varsiyase namah । 395
Om varunesvaryai namah ।
Om varunesvaraya namah । 396
Om somamandalamadhyasthayai namah ।
Om somamandalamadhyasthaya namah । 397
Om somayai namah ।
Om somaya namah । 398
Om saumyayai namah ।
Om saumyaya namah । 399
Om suhrde namah ।
Om suhrde namah । 400 ।

Om varayai namah ।
Om varaya namah । 401
Om daksinagnaye namah ।
Om daksinagnaye namah । 402
Om garhapatyayai namah ।
Om garhapatyaya namah । 403
Om damanayai namah ।
Om damanaya namah । 404
Om danavantakyai namah ।
Om danavantakaya namah । 405
Om caturvaktrayai namah ।
Om caturvaktraya namah । 406
Om cakradharayai namah ।
Om cakradharaya namah । 407
Om pancavaktrayai namah ।
Om paccavaktraya namah । 408
Om parantapayai namah ।
Om parantapaya namah । 409
Om visvasyayatanayai namah ।
Om visvasyayatanaya namah । 410
Om varyayai namah ।
Om varyaya namah । 411
Om vandarujanavatsalayai namah ।
Om vandarujanavatsalaya namah । 411
Om gayatrivallabhayai namah ।
Om gayatrivallabhaya namah । 413
Om gargyayai namah ।
Om gargyaya namah । 414
Om gayakanugrahonmukhayai namah ।
Om gayakanugrahonmukhaya namah । 415
Om anantarupayai namah ।
Om anantarupaya namah । 416
Om ekatmikayai namah ।
Om ekatmane namah । 417
Om svastarave namah ।
Om svastarave namah । 418
Om vyahrtyai namah ।
Om vyahrtaye namah । 419
Om svadha namah ।
Om svadha namah । 420
Om svaha namah ।
Om svaha namah । 421
Om arupayai namah ।
Om arupaya namah । 422
Om vasumanase namah ।
Om vasumanase namah । 423
Om vatukayai namah ।
Om vatukaya namah । 424
Om ksetrapalakayai namah ।
Om ksetrapalakaya namah । 425
Om sravyayai namah ।
Om sravyaya namah । 426
Om satruharayai namah ।
Om satruharaya namah । 427
Om sulinyai namah ।
Om suline namah । 428
Om srutismrtividhayakayai namah ।
Om srutismrtividhayakaya namah । 429
Om aprameyayai namah ।
Om aprameyaya namah । 430
Om apratisthayai namah ।
Om apratisthaya namah । 431
Om pradyumnayai namah ।
Om pradyumnaya namah । 432
Om pramathesvaryai namah ।
Om pramathesvaraya namah । 433
Om anuttamayai namah ।
Om anuttamaya namah । 434
Om anudasinayai namah ।
Om anudasinaya namah । 435
Om muktidayai namah ।
Om muktidaya namah । 436
Om muditananayai namah ।
Om muditananaya namah । 437
Om urdhva retase namah ।
Om urdhva retase namah । 438
Om urdhvapadayai namah ।
Om urdhvapadaya namah । 439
Om praudhanartanalampatayai namah ।
Om praudhanartanalampataya namah । 440
Om mahamayayai namah ।
Om mahamayaya namah । 441
Om mahagrasayai namah ।
Om mahagrasaya namah । 442
Om mahaviryayai namah ।
Om mahaviryaya namah । 443
Om mahabhujayai namah ।
Om mahabhujaya namah । 444
Om mahanandayai namah ।
Om mahanandaya namah । 445
Om mahaskandhayai namah ।
Om mahaskandhaya namah । 446
Om mahendrayai namah ।
Om mahendraya namah । 447
Om mahasannidhaye namah ।
Om mahasannidhaye namah । 448
Om bhrajisnave namah ।
Om bhrajisnave namah । 449
Om bhavanagamyayai namah ।
Om bhavanagamyaya namah । 450
Om bhrantijnanavinasinyai namah ।
Om bhrantijnanavinasanaya namah । 451
Om mahardhyai namah ।
Om mahardhaye namah । 452
Om mahimadharayai namah ।
Om mahimadharaya namah । 453
Om mahasenagurave namah ।
Om mahasenagurave namah । 454
Om mahase namah ।
Om mahase namah । 455
Om sarvadtase namah ।
Om sarvadtase namah । 456
Om sarvabhrte namah ।
Om sarvabhrte namah । 457
Om sargayai namah ।
Om sargaya namah । 458
Om sarvahrtkosasamsthitayai namah ।
Om sarvahrtkosasamsthitaya namah । 459
Om dirghapingajatajutayai namah ।
Om dirghapingajatajutaya namah । 460
Om dirghabahave namah ।
Om dirghabahave namah । 461
Om digambarayai namah ।
Om digambaraya namah । 462
Om samyadvamayai namah ।
Om samyadvamaya namah । 463
Om samyamindrayai namah ।
Om samyamindraya namah । 464
Om samsayacchide namah ।
Om samsayacchide namah । 465
Om sahasradrse namah ।
Om sahasradrse namah । 466
Om hetudrstantanirmuktayai namah ।
Om hetudrstantanirmuktaya namah । 467
Om hetave namah ।
Om hetave namah । 468
Om herambajanmabhuve namah ।
Om herambajanmabhuve namah । 469
Om helavinirmitajagate namah ।
Om helavinirmitajagate namah । 470
Om hemasmasrave namah ।
Om hemasmasrave namah । 471
Om hiranmayyai namah ।
Om hiranmayaya namah । 472
Om sakrdvibhatayai namah ।
Om sakrdvibhataya namah । 473
Om samvetrayai namah ।
Om samvetre namah । 474
Om sadasatkotivarjitayai namah ।
Om sadasatkotivarjitaya namah । 475
Om svatmasthayai namah ।
Om svatmasthaya namah । 476
Om svayudhayai namah ।
Om svayudhaya namah । 477
Om svaminyai namah ।
Om svamine namah । 478
Om svananyayai namah ।
Om svananyaya namah । 479
Om ravamsitakhilayai namah ।
Om ravamsitakhilaya namah । 480
Om ratyai namah ।
Om rataye namah । 481
Om datyai namah ।
Om dataye namah । 482
Om catuspadayai namah ।
Om catuspadaya namah । 483
Om svatmabandhaharayai namah ।
Om svatmabandhaharaya namah । 484
Om svabhuve namah ।
Om svabhuve namah । 485
Om vasinyai namah ।
Om vasine namah । 486
Om varenyayai namah ।
Om varenyaya namah । 487
Om vitatayai namah ।
Om vitataya namah । 488
Om vajrabhrte namah ।
Om vajrabhrte namah । 489
Om varunatmikayai namah ।
Om varunatmakaya namah । 490
Om caitanyayai namah ।
Om caitanyaya namah । 491
Om cicchide namah ।
Om cicchide namah । 492
Om advaitayai namah ।
Om advaitaya namah । 493
Om cinmatrayai namah ।
Om cinmatraya namah । 494
Om citsabhadhipayai namah ।
Om citsabhadhipaya namah । 495
Om bhumayai namah ।
Om bhumne namah । 496
Om bhutapataye namah ।
Om bhutapataye namah । 497
Om bhavyayai namah ।
Om bhavyaya namah । 498
Om bhurbhuvovyahrtipriyayai namah ।
Om bhurbhuvovyahrtipriyaya namah । 499
Om vacyavacakanirmuktayai namah ।
Om vacyavacakanirmuktaya namah । 500 ।

See Also  Sri Satyanarayana Ashtakam In English

Om vagisyai namah ।
Om vagisaya namah । 501
Om vagagocarayai namah ।
Om vagagocaraya namah । 502
Om vedantakrte namah ।
Om vedantakrte namah । 503
Om turyapadayai namah ।
Om turyapadaya namah । 504
Om vaidyutayai namah ।
Om vaidyutaya namah । 505
Om sukrtodbhavayai namah ।
Om sukrtodbhavaya namah । 506
Om asubhaksayakrte namah ।
Om asubhaksayakrte namah । 507
Om jyotise namah ।
Om jyotise namah । 508
Om anakasayai namah ।
Om anakasaya namah । 509
Om avilepakayai namah ।
Om avilepakaya namah । 510
Om aptakamayai namah ।
Om aptakamaya namah । 511
Om anumantryai namah ।
Om anumantre namah । 512
Om atmane namah ।
Om atmane namah । 513
Om akamayai namah ।
Om akamaya namah । 514
Om abhinnayai namah ।
Om abhinnaya namah । 515
Om ananave namah ।
Om ananave namah । 516
Om harayai namah ।
Om haraya namah । 517
Om asnehayai namah ।
Om asnehaya namah । 518
Om sanganirmuktayai namah ।
Om sanganirmuktaya namah । 519
Om ahrasvayai namah ।
Om ahrasvaya namah । 520
Om adirghayai namah ।
Om adirghaya namah । 521
Om avisesakayai namah ।
Om avisesakaya namah । 522
Om svacchandayai namah ।
Om svacchandaya namah । 523
Om svacchasamvittaye namah ।
Om svacchasamvittaye namah । 524
Om anvestavyayai namah ।
Om anvestavyaya namah । 525
Om asrutayai namah ।
Om asrutaya namah । 526
Om amrtayai namah ।
Om amrtaya namah । 527
Om aparoksaye namah ।
Om aparoksaya namah । 528
Om avrnayai namah ।
Om avrnaya namah । 529
Om alingaye namah ।
Om alingaya namah । 530
Om avidvestrayai namah ।
Om avidvestre namah । 531
Om premasagarayai namah ।
Om premasagaraya namah । 532
Om jnanalingayai namah ।
Om jnanalingaya namah । 533
Om gatyai namah ।
Om gatyai namah । 534
Om jnaninyai namah ।
Om jnanine namah । 535
Om jnanagamyayai namah ।
Om jnanagamyaya namah । 536
Om avabhasakayai namah ।
Om avabhasakaya namah । 537
Om suddhasphatikasankasayai namah ।
Om suddhasphatikasankasaya namah । 538
Om srutiprastutavaibhavayai namah ।
Om srutiprastutavaibhavaya namah । 539
Om hiranyabahave namah ।
Om hiranyabahave namah । 540
Om senanyai namah ।
Om senanye namah । 541
Om harikesayai namah ।
Om harikesaya namah । 542
Om disampataye namah ।
Om disampataye namah । 543
Om saspinjarayai namah ।
Om saspinjaraya namah । 544
Om pasupataye namah ।
Om pasupataye namah । 545
Om tvisimatyai namah ।
Om tvisimate namah । 546
Om adhvanampataye namah ।
Om adhvanampataye namah । 547
Om babhlusayai namah ।
Om babhlusaya namah । 548
Om bhagavatyai namah ।
Om bhagavate namah । 549
Om bhavyayai namah ।
Om bhavyaya namah । 550
Om vivyadhinyai namah ।
Om vivyadhine namah । 551
Om vigatajvarayai namah ।
Om vigatajvaraya namah । 552
Om annanampataye namah ।
Om annanampataye namah । 553
Om atyugrayai namah ।
Om atyugraya namah । 554
Om haritkesayai namah ।
Om haritkesaya namah । 555
Om advayakrtaye namah ।
Om advayakrtaye namah । 556
Om pustanampataye namah ।
Om pustanampataye namah । 557
Om avyagrayai namah ।
Om avyagraya namah । 558
Om bhavahetyai namah ।
Om bhavahetye namah । ‘ 559
Om jagatpataye namah ।
Om jagatpataye namah । 560
Om atatavinyai namah ।
Om atatavine namah । 561
Om maharudranyai namah ।
Om maharudraya namah । 562
Om ksetranampataye namah ।
Om ksetranampataye namah । 563
Om aksayayai namah ।
Om aksayaya namah । 564
Om sutayai namah ।
Om sutaya namah । 565
Om sadaspataye namah ।
Om sadaspataye namah । 566
Om suryai namah ।
Om suraye namah । 567
Om ahantyayai namah ।
Om ahantyaya namah । 568
Om vanapayai namah ।
Om vanapaya namah । 569
Om avarayai namah ।
Om avaraya namah । 570
Om rohitayai namah ।
Om rohitaya namah । 571
Om sthapatinyai namah ।
Om sthapataye namah । 572
Om vrksapataye namah ।
Om vrksapataye namah । 573
Om mantrinyai namah ।
Om mantrine namah । 574
Om suvanijayai namah ।
Om suvanijaya namah । 575
Om kaksadhipayai namah ।
Om kaksadhipaya namah । 576
Om bhuvantisayai namah ।
Om bhuvantisaya namah । 577
Om bhavakhyayai namah ।
Om bhavakhyaya namah । 578
Om varivaskrtayai namah ।
Om varivaskrtaya namah । 579
Om osadhisayai namah ।
Om osadhisaya namah । 580
Om satamisayai namah ।
Om satamisaya namah । 581
Om uccairghosayai namah ।
Om uccairghosaya namah । 582
Om vibhisanayai namah ।
Om vibhisanaya namah । 583
Om pattinamadhipayai namah ।
Om pattinamadhipaya namah । 584
Om krtsnavitayai namah ।
Om krtsnavitaya namah । 585
Om dhavatyai namah ।
Om dhavate namah । 586
Om tasyai namah ।
Om tasmai namah । 587
Om satvapayai namah ।
Om satvapaya namah । 588
Om sahamanayai namah ।
Om sahamanaya namah । 589
Om satyadharmanyai namah ।
Om satyadharmane namah । 590
Om nivyadhinyai namah ।
Om nivyadhine namah । 591
Om niyamayai namah ।
Om niyamaya namah । 592
Om yamayai namah ।
Om yamaya namah । 593
Om avyadhipataye namah ।
Om avyadhipataye namah । 594
Om adityayai namah ।
Om adityaya namah । 595
Om kakubhayai namah ।
Om kakubhaya namah । 596
Om kalakovidayai namah ।
Om kalakovidaya namah । 597
Om nisanginyai namah ।
Om nisangine namah । 598
Om isudhimatyai namah ।
Om isudhimate namah । 599
Om indranyai namah ।
Om indraya namah । 600 ।

Om taskaranamadhisvaryai namah ।
Om taskaranamadhisvaraya namah । 601
Om nicerukayai namah ।
Om nicerukaya namah । 602
Om paricarayai namah ।
Om paricaraya namah । 603
Om aranyanampataye namah ।
Om aranyanampataye namah । 604
Om adbhutayai namah ।
Om adbhutaya namah । 605
Om srkavinyai namah ।
Om srkavine namah । 606
Om musnatannathayai namah ।
Om musnatannathaya namah । 607
Om pancasadvarnarupabhrte namah ।
Om pancasadvarnarupabhrte namah । 608
Om naktancarayai namah ।
Om naktancaraya namah । 609
Om prakrntanampataye namah ।
Om prakrntanampataye namah । 610
Om giricarayai namah ।
Om giricaraya namah । 611
Om gurvyai namah ।
Om gurave namah । 612
Om kuluncanampataye namah ।
Om kuluncanampataye namah । 613
Om kupyayai namah ।
Om kupyaya namah । 614
Om dhanvavinyai namah ।
Om dhanvavine namah । 615
Om dhanadadhipayai namah ।
Om dhanadadhipaya namah । 616
Om atanvanayai namah ।
Om atanvanaya namah । 617
Om satanandayai namah ।
Om satanandaya namah । 618
Om grtsayai namah ।
Om grtsaya namah । 619
Om grtsapataye namah ।
Om grtsapataye namah । 620
Om surayai namah ।
Om suraya namah । 621
Om vratayai namah ।
Om vrataya namah । 622
Om vratapataye namah ।
Om vratapataye namah । 623
Om viprayai namah ।
Om vipraya namah । 624
Om variyasyai namah ।
Om variyase namah । 625
Om ksullakayai namah ।
Om ksullakaya namah । 626
Om ksaminyai namah ।
Om ksamine namah । 627
Om bilminyai namah ।
Om bilmine namah । 628
Om varuthinyai namah ।
Om varuthine namah । 629
Om dundubhyayai namah ।
Om dundubhyaya namah । 630
Om ahananyayai namah ।
Om ahananyaya namah । 631
Om pramarsakayai namah ।
Om pramarsakaya namah । 632
Om dhrsnave namah ।
Om dhrsnave namah । 633
Om dutyai namah ।
Om dutaya namah । 634
Om tiksnadamstrayai namah ।
Om tiksnadamstraya namah । 635
Om sudhanvanyai namah ।
Om sudhanvane namah । 636
Om subhagayai namah ।
Om subhagaya namah । 637
Om sukhinyai namah ।
Om sukhine namah । 638
Om srutyayai namah ।
Om srutyaya namah । 639
Om pathyayai namah ।
Om pathyaya namah । 640
Om svatantrasthayai namah ।
Om svatantrasthaya namah । 641
Om katyayai namah ।
Om katyaya namah । 642
Om nipyayai namah ।
Om nipyaya namah । 643
Om karotibhute namah ।
Om karotibhute namah । 644
Om sudyayai namah ।
Om sudyaya namah । 645
Om sarasyayai namah ।
Om sarasyaya namah । 646
Om vaisantayai namah ।
Om vaisantaya namah । 647
Om nadyayai namah ।
Om nadyaya namah । 648
Om avatyayai namah ।
Om avatyaya namah । 649
Om prarsajaya namah ।
Om prarsajaya namah । 650
Om vidyutyayai namah ।
Om vidyutyaya namah । 651
Om visadayai namah ।
Om visadaya namah । 652
Om meghyayai namah ।
Om meghyaya namah । 653
Om resmiyayai namah ।
Om resmiyaya namah । 654
Om vastupayai namah ।
Om vastupaya namah । 655
Om vasave namah ।
Om vasave namah । 656
Om agrevadhayai namah ।
Om agrevadhaya namah । 657
Om agresampujyayai namah ।
Om agresampujyaya namah । 658
Om hantryai namah ।
Om hantre namah । 659
Om tarayai namah ।
Om taraya namah । 660
Om mayobhavayai namah ।
Om mayobhavaya namah । 661
Om mayaskarayai namah ।
Om mayaskaraya namah । 662
Om mahatirthyayai namah ।
Om mahatirthyaya namah । 663
Om kulyayai namah ।
Om kulyaya namah । 664
Om paryayai namah ।
Om paryaya namah । 665
Om padatmikayai namah ।
Om padatmakaya namah । 666
Om sangayai namah ।
Om sangaya namah । 667
Om prataranayai namah ।`
Om prataranaya namah । 668
Om avaryayai namah ।
Om avaryaya namah । 669
Om phenyayai namah ।
Om phenyaya namah । 670
Om saspyayai namah ।
Om saspyaya namah । 671
Om pravahajayai namah ।
Om pravahajaya namah । 672
Om munaye namah ।
Om munaye namah । 673
Om ataryayai namah ।
Om ataryaya namah । 674
Om aladyayai namah ।
Om aladyaya namah । 675
Om sikatyayai namah ।
Om sikatyaya namah । 676
Om kimsilabhidhayai namah ।
Om kimsilabhidhaya namah । 677
Om pulastyai namah ।
Om pulastaye namah । 678
Om ksayanayai namah ।
Om ksayanaya namah । 679
Om grhyayai namah ।
Om grhyaya namah । 680
Om gosthayayai namah ।
Om gosthayaya namah । 681
Om goparipalakayai namah ।
Om goparipalakaya namah । 682
Om suskyayai namah ।
Om suskyaya namah । 683
Om harityayai namah ।
Om harityaya namah । 684
Om lopyakhyayai namah ।
Om lopyakhyaya namah । 685
Om surmyayai namah ।
Om surmyaya namah । 686
Om parnyayai namah ।
Om parnyaya namah । 687
Om animadibhuve namah ।
Om animadibhuve namah । 688
Om parnasadyayai namah ।
Om parnasadyaya namah । 689
Om pratyagatmikayai namah ।
Om pratyagatmane namah । 690
Om prasannayai namah ।
Om prasannaya namah । 691
Om paramonnatayai namah ।
Om paramonnataya namah । 3692
Om sighriyayai namah ।
Om sighriyaya namah । 693
Om sibhyayai namah ।
Om sibhyaya namah । 694
Om anandayai namah ।
Om anandaya namah । 695
Om ksayadvirayai namah ।
Om ksayadviraya namah । 696
Om ksaraksarayai namah ।
Om ksaraksaraya namah । 697
Om pasipatakasamhatryai namah ।
Om pasipatakasamhatre namah । 698
Om tiksnesave namah ।
Om tiksnesave namah । 699
Om timirapahayai namah ।
Om timirapahaya namah । 700 ।

Om varabhayapradayai namah ।
Om varabhayapradaya namah । 701
Om brahmapucchayai namah ।
Om brahmapucchaya namah । 702
Om brahmavidyamvarayai namah ।
Om brahmavidyamvaraya namah । 703
Om brahmavidyagurave namah ।
Om brahmavidyagurave namah । 704
Om guhyayai namah ।
Om guhyaya namah । 705
Om guhyakaissamabhistutayai namah ।
Om guhyakaissamabhistutaya namah । 706
Om krtantakrte namah ।
Om krtantakrte namah । 707
Om kriyadharayai namah ।
Om kriyadharaya namah । 708
Om krtinyai namah ।
Om krtine namah । 709
Om krpanaraksakayai namah ।
Om krpanaraksakaya namah । 710
Om naiskarmyadayai namah ।
Om naiskarmyadaya namah । 711
Om navarasayai namah ।
Om navarasaya namah । 711
Om tristhayai namah ।
Om tristhaya namah । 713
Om tripurabhairavyai namah ।
Om tripurabhairavaya namah । 714
Om trimatrkayai namah ।
Om trimatrkaya namah । 715
Om trivrdrupayai namah ।
Om trivrdrupaya namah । 716
Om trtiyayai namah ।
Om trtiyaya namah । 717
Om trigunatigayai namah ।
Om trigunatigaya namah । 718
Om tridhamnayai namah ।
Om tridhamne namah । 719
Om trijagaddhetave namah ।
Om trijagaddhetave namah । 720
Om trikatrayai namah ।
Om trikartre namah । 721
Om tiryagurdhvagayai namah ।
Om tiryagurdhvagaya namah । 722
Om prapancopasamayai namah ।
Om prapancopasamaya namah । 723
Om namarupadvayavivarjitayai namah ।
Om namarupadvayavivarjitaya namah । 724
Om prakrtisayai namah ।
Om prakrtisaya namah । 725
Om pratisthatryai namah ।
Om pratisthatre namah । 726
Om prabhavayai namah ।
Om prabhavaya namah । 727
Om pramathayai namah ।
Om pramathaya namah । 728
Om pathinyai namah ।
Om pathine namah । 729
Om suniscitarthayai namah ।
Om suniscitarthaya namah । 730
Om raddhantayai namah ।
Om raddhantaya namah । 731
Om tatvamarthayai namah ।
Om tatvamarthaya namah । 732
Om tapase namah ।
Om tapase namah । 733
Om nidhaye namah ।
Om nidhaye namah । 734
Om hitayai namah ।
Om hitaya namah । 735
Om pramatryai namah ।
Om pramatre namah । 736
Om pragvartinyai namah ।
Om pragvartine namah । 737
Om sarvopanisadasrayayai namah ।
Om sarvopanisadasrayaya namah । 738
Om visrnkhalayai namah ।
Om visrnkhalaya namah । 739
Om viyaddhetave namah ।
Om viyaddhetave namah । 740
Om visamayai namah ।
Om visamaya namah । 741
Om vidrumaprabhayai namah ।
Om vidrumaprabhaya namah । 742
Om akhandabodhayai namah ।
Om akhandabodhaya namah । 743
Om akhandatmane namah ।
Om akhandatmane namah । 744
Om ghantamandalamanditayai namah ।
Om ghantamandalamanditaya namah । 745
Om anantasaktaye namah ।
Om anantasaktaye namah । 746
Om acaryayai namah ।
Om acaryaya namah । 747
Om puskarayai namah ।
Om puskaraya namah । 748
Om sarvapuranayai namah ।
Om sarvapuranaya namah । 749
Om purajite namah ।
Om purajite namah । 750
Om purvajayai namah ।
Om purvajaya namah । 751
Om puspahasayai namah ।
Om puspahasaya namah । 752
Om punyaphalapradayai namah ।
Om punyaphalapradaya namah । 753
Om dhyanagamyayai namah ।
Om dhyanagamyaya namah । 754
Om dhyatrrupayai namah ।
Om dhyatrrupaya namah । 755
Om dhyeyayai namah ।
Om dhyeyaya namah । 756
Om dharmavidamvaraye namah ।
Om dharmavidamvaraya namah । 757
Om avasayai namah ।
Om avasaya namah । 758
Om svavasayai namah ।
Om svavasaya namah । 759
Om asthanave namah ।
Om asthanave namah । 760
Om antaryaminyai namah ।
Om antaryamine namah । 761
Om satakratave namah ।
Om satakratave namah । 762
Om kutasthayai namah ।
Om kutasthaya namah । 763
Om kurmapithasthayai namah ।
Om kurmapithasthaya namah । 764
Om kusmandagrahamocakayai namah ।
Om kusmandagrahamocakaya namah । 765
Om kulankasakrpasindhave namah ।
Om kulankasakrpasindhave namah । 766
Om kusalinyai namah ।
Om kusaline namah । 767
Om kunkumesvaryai namah ।
Om kunkumesvaraya namah । 768
Om gadadharayai namah ।
Om gadadharaya namah । 769
Om ganasvaminyai namah ।
Om ganasvamine namah । 770
Om garisthayai namah ।
Om garisthaya namah । 771
Om tomarayudhayai namah । 3
Om tomarayudhaya namah । 772
Om javanayai namah ।
Om javanaya namah । 773
Om jagadadharayai namah ।
Om jagadadharaya namah । 774
Om jamadagnaye namah ।
Om jamadagnaye namah । 775
Om jaraharayai namah ।
Om jaraharaya namah । 776
Om jatadharayai namah ।
Om jatadharaya namah । 777
Om amrtadharayai namah ।
Om amrtadharaya namah । 778
Om amrtamsave namah ।
Om amrtamsave namah । 779
Om amrtodbhavayai namah ।
Om amrtodbhavaya namah । 780
Om vidvattamayai namah ।
Om vidvattamaya namah । 781
Om vidurasthayai namah ।
Om vidurasthaya namah । 782
Om visramayai namah ।
Om visramaya namah । 783
Om vedanamayayai namah ।
Om vedanamayaya namah । 784
Om caturbhujayai namah ।
Om caturbhujaya namah । 785
Om satatanave namah ।
Om satatanave namah । 786
Om samitakhilakautukayai namah ।
Om samitakhilakautukaya namah । 787
Om vausatkarayai namah ।
Om vausatkaraya namah । 788
Om vasatkarayai namah ।
Om vasatkaraya namah । 789
Om hunkarayai namah ।
Om hunkaraya namah । 790
Om phatkarayai namah ।
Om phatkaraya namah । 791
Om patvai namah ।
Om patave namah । 792
Om brahmisthayai namah ।
Om brahmisthaya namah । 793
Om brahmasutrarthayai namah ।
Om brahmasutrarthaya namah । 794
Om brahmajnayai namah ।
Om brahmajnaya namah । 795
Om brahmacetanayai namah ।
Om brahmacetanaya namah । 796
Om gayakyai namah ।
Om gayakaya namah । 797
Om garudarudhayai namah ।
Om garudarudhaya nameh । 798
Om gajasuravimardanyai namah ।
Om gajasuravimardanaya namah । 799
Om garvitayai namah ।
Om garvitaya namah । 800 ।

See Also  Himalaya Krutam Shiva Stotram In Kannada – Kannada Shlokas

Om gaganavasayai namah ।
Om gaganavasaya namah । 801
Om granthitrayavibhedanyai namah ।
Om granthitrayavibhedanaya namah । 802
Om bhutamuktavalitantave namah ।
Om bhutamuktavalitantave namah । 803
Om bhutapurvayai namah ।
Om bhutapurvaya namah । 804
Om bhujangabhrte namah ।
Om bhujangabhrte namah । 805
Om atarkyayai namah ।
Om atarkyaya namah । 806
Om sukarayai namah ।
Om sukaraya namah । 807
Om sarayai namah ।
Om saraya namah । 808
Om sattamatrayai namah ।
Om sattamatraya namah । 809
Om sadasivayai namah ।
Om sadasivaya namah । 810
Om saktipatakarayai namah ।
Om saktipatakaraya namah । 811
Om saktayai namah ।
Om saktaya namah । 812
Om sasvatayai namah ।
Om sasvataya namah । 813
Om sreyasannidhaye namah ।
Om sreyasannidhaye namah । 814
Om ajirnayai namah ।
Om ajirnaya namah । 815
Om sukumarayai namah ।
Om sukumaraya namah । 816
Om anyasyai namah ।
Om anyasmai namah । 817
Om paradarsinyai namah ।
Om paradarsine namah । 818
Om purandarayai namah ।
Om purandaraya namah । 819
Om anavaranavijnanayai namah ।
Om anavaranavijnanaya namah । 820
Om nirvibhagayai namah ।
Om nirvibhagaya namah । 821
Om vibhavasvai namah ।
Om vibhavasave namah । 822
Om vijnanamatrayai namah ।
Om vijnanamatraya namah । 823
Om virajase namah ।
Om virajase namah । 824
Om viramayai namah ।
Om viramaya namah । 825
Om vibudhasrayayai namah ।
Om vibudhasrayaya namah । 826
Om vidagdhamugdhavesadhyayai namah ।
Om vidagdhamugdhavesadhyaya namah । 827
Om visvatitayai namah ।
Om visvatitaya namah । 828
Om visokadayai namah ।
Om visokadaya namah । 829
Om mayanatyavinodajnayai namah ।
Om mayanatyavinodajnaya namah । 830
Om mayanatanasiksakayai namah ।
Om mayanatanasiksakaya namah । 831
Om mayanatakakrte namah ।
Om mayanatakakrte namah । 832
Om mayayai namah ।
Om mayine namah । 833
Om mayayantravimocakayai namah ।
Om mayayantravimocakaya namah । 834
Om vrddhiksayavinirmuktayai namah ।
Om vrddhiksayavinirmuktaya namah । 835
Om vidyotayai namah ।
Om vidyotaya namah । 836
Om visvavacankayai namah ।
Om visvavacankaya namah । 837
Om kalatmane namah ।
Om kalatmane namah । 838
Om kalikanathayai namah ।
Om kalikanathaya namah । 839
Om karkotakavibhisanayai namah ।
Om karkotakavibhisanaya namah । 840
Om sadurmirahitayai namah ।
Om sadurmirahitaya namah । 841
Om stavyayai namah ।
Om stavyaya namah । 842
Om sadgunaisvaryadayakayai namah ।
Om sadgunaisvaryadayakaya namah । 843
Om sadadharagatayai namah ।
Om sadadharagataya namah । 844
Om sankhyayai namah ।
Om sankhyaya namah । 845
Om sadaksarasamasrayayai namah ।
Om sadaksarasamasrayaya namah । 846
Om anirdesyayai namah ।
Om anirdesyaya namah । 847
Om anilayai namah ।
Om anilaya namah । 848
Om agamyayai namah ।
Om agamyaya namah । 849
Om avikriyayai namah ।
Om avikriyaya namah । 850
Om amoghavaibhavayai namah ।
Om amoghavaibhavaya namah । 851
Om heyadeyavinirmuktayai namah ।
Om heyadeyavinirmuktaya namah । 852
Om helakalitatandavayai namah ।
Om helakalitatandavaya namah । 853
Om aparyantayai namah ।
Om aparyantaya namah । 854
Om aparicchedyayai namah ।
Om aparicchedyaya namah । 855
Om agocarayai namah ।
Om agocaraya namah । 856
Om rugvimocakayai namah ।
Om rugvimocakaya namah । 857
Om niramsayai namah ।
Om niramsaya namah । 858
Om nigamanandayai namah ।
Om nigamanandaya namah । 859
Om niranandayai namah ।
Om niranandaya namah । 860
Om nidanabhuve namah ।
Om nidanabhuve namah । 861
Om adibhutayai namah ।
Om adibhutaya namah । 862
Om mahabhutayai namah ।
Om mahabhutaya namah । 863
Om svecchakalitavigrahayai namah ।
Om svecchakalitavigrahaya namah । 864
Om nispandayai namah ।
Om nispandaya namah । 865
Om pratyayanandayai namah ।
Om pratyayanandaya namah । 866
Om nirnimesayai namah ।
Om nirnimesaya namah । 867
Om nirantarayai namah ।
Om nirantaraya namah । 868
Om prabuddhayai namah ।
Om prabuddhaya namah । 869
Om aparamodarayai namah ।
Om aparamodaraya namah । 870
Om paramanandasagarayai namah ।
Om paramanandasagaraya namah । 871
Om samvitsarayai namah ।
Om samvitsaraya namah । 872
Om kalapurnayai namah ।
Om kalapurnaya namah । 873
Om surasuranamaskrtayai namah ।
Om surasuranamaskrtaya namah । 874
Om nirvanadayai namah ।
Om nirvanadaya namah । 875
Om nirvrtisthayai namah ।

Om nirvrtisthaya namah । 876
Om nirvairayai namah ।
Om nirvairaya namah । 877
Om nirupadhikayai namah ।
Om nirupadhikaya namah । 878
Om abhasvarayai namah ।
Om abhasvaraya namah । 879
Om parantatvaya namah ।
Om parantatvaya namah । 880
Om adimayai namah ।
Om adimaya namah । 881
Om pesalayai namah ।
Om pesalaya namah । 882
Om pavaye namah ।
Om pavaye namah । 883
Om samsantasarvasankalpayai namah ।
Om samsantasarvasankalpaya namah । 884
Om samsadisayai namah ।
Om samsadisaya namah । 885
Om sadoditayai namah ।
Om sadoditaya namah । 886
Om bhavabhavavinirmuktayai namah ।
Om bhavabhavavinirmuktaya namah । 887
Om bharupayai namah ।
Om bharupaya namah । 888
Om bhavitayai namah ।
Om bhavitaya namah । 889
Om bharayai namah ।
Om bharaya namah । 890
Om sarvatitayai namah ।
Om sarvatitaya namah । 891
Om saratarayai namah ।
Om sarataraya namah । 892
Om sambayai namah ।
Om sambaya namah । 893
Om sarasvatapradayai namah ।
Om sarasvatapradaya namah । 894
Om sarvakrte namah ।
Om sarvakrte namah । 895
Om sarvahrde namah ।
Om sarvahrde namah । 896
Om sarvamayyai namah ।
Om sarvamayaya namah । 897
Om satvavalambakayai namah ।
Om satvavalambakaya namah । 898
Om kevalayai namah ।
Om kevalaya namah । 899
Om kesavayai namah ।
Om kesavaya namah । 900 ।

Om kelikaryai namah ।
Om kelikaraya namah । 901
Om kevalanayakayai namah ।
Om kevalanayakaya namah । 902
Om iccaniccavirahitayai namah ।
Om iccaniccavirahitaya namah । 903
Om viharinyai namah ।
Om viharine namah । 904
Om viryavardhanayai namah ।
Om viryavardhanaya namah । 905
Om vijighatsayai namah ।
Om vijighatsaya namah । 906
Om vigatabhiye namah ।
Om vigatabhiye namah । 907
Om vipipasayai namah ।
Om vipipasaya namah । 908
Om vibhavanayai namah ।
Om vibhavanaya namah । 909
Om visrantibhuve namah ।
Om visrantibhuve namah । 910
Om vivasanayai namah ।
Om vivasanaya namah । 911
Om vighnahatryai namah ।
Om vighnahatre namah । 912
Om vibodhakayai namah ।
Om vibodhakaya namah । 913
Om virapriyayai namah ।
Om virapriyaya namah । 914
Om vitabhayayai namah ।
Om vitabhayaya namah । 915
Om vindhyadarpavinasinyai namah ।
Om vindhyadarpavinasinaya namah । 916
Om vetalanatanapritayai namah ।
Om vetalanatanapritaya namah । 917
Om vetandatvakkrtambarayai namah ।
Om vetandatvakkrtambaraya namah । 918
Om velatilanghikarunayai namah ।
Om velatilanghikarunaya namah । 919
Om vilasinyai namah ।
Om vilasine namah । 920
Om vikramonnatayai namah ।
Om vikramonnataya namah । 921
Om vairagyasevadhaye namah ।
Om vairagyasevadhaye namah । 922
Om visvabhoktryai namah ।
Om visvabhoktre namah । 923
Om sarvordhvasamsthitayai namah ।
Om sarvordhvasamsthitaya namah । 924
Om mahakartryai namah ।
Om mahakartre namah । 925
Om mahabhoktryai namah ।
Om mahabhoktre namah । 926
Om mahasamvinmayyai namah ।
Om mahasamvinmayaya namah । 927
Om madhune namah ।
Om madhune namah । 928
Om manovacobhiragrahyayai namah ।
Om manovacobhiragrahyaya namah । 929
Om mahabilakrtalayayai namah ।
Om mahabilakrtalayaya namah । 930
Om anahankrtyai namah ।
Om anahankrtaye namah । 931
Om acchedyayai namah ।
Om acchedyaya namah । 932
Om svanandaikaghanakrtaye namah ।
Om svanandaikaghanakrtaye namah । 933
Om samvartagnyudarayai namah ।
Om samvartagnyudaraya namah । 934
Om sarvantarasthayai namah ।
Om sarvantarasthaya namah । 935
Om sarvadurgrahayai namah ।
Om sarvadurgrahaya namah । 936
Om sampannayai namah ।
Om sampannaya namah । 937
Om sankramayai namah ।
Om sankramaya namah । 938
Om satrinyai namah ।
Om satrine namah । 939
Om sandogdhryai namah ।
Om sandogdhre namah । 940
Om sakalorjitayai namah ।
Om sakalorjitaya namah । 941
Om sampravrddhayai namah ।
Om sampravrddhaya namah । 942
Om sannikrstayai namah ।
Om sannikrstaya namah । 943
Om samvimrstayai namah ।
Om samvimrstaya namah । 944
Om samagradrse namah ।
Om samagradrse namah । 945
Om samyamasthayai namah ।
Om samyamasthaya namah । 946
Om samhrdisthayai namah ।
Om samhrdisthaya namah । 947
Om sampravistayai namah ।
Om sampravistaya namah । 948
Om samutsukayai namah ।
Om samutsukaya namah । 949
Om samprahrstayai namah ।
Om samprahrstaya namah । 950
Om sannivistayai namah ।
Om sannivistaya namah । 951
Om samspastayai namah ।
Om samspastaya namah । 952
Om sampramardinyai namah ।
Om sampramardanaya namah । 953
Om sutrabhutayai namah ।
Om sutrabhutaya namah । 954
Om svaprakasayai namah ।
Om svaprakasaya namah । 955
Om samasilayai namah ।
Om samasilaya namah । 956
Om sadadayayai namah ।
Om sadadayaya namah । 957
Om satvasamsthayai namah ।
Om satvasamsthaya namah । 958
Om susuptisthayai namah ।
Om susuptisthaya namah । 959
Om sutalpayai namah ।
Om sutalpaya namah । 960
Om satsvarupakayai namah ।
Om satsvarupakaya namah । 961
Om sankalpollasanirmuktayai namah ।
Om sankalpollasanirmuktaya namah । 962
Om samaniragacetanayai namah ।
Om samaniragacetanaya namah । 963
Om adityavarnayai namah ।
Om adityavarnaya namah । 964
Om sanjyotise namah ।
Om sanjyotise namah । 965
Om samyagdarsanatatparayai namah ।
Om samyagdarsanatatparaya namah । 966
Om mahatatparyanilayayai namah ।
Om mahatatparyanilayaya namah । 967
Om pratyagbrahmaikyaniscayayai namah ।
Om pratyagbrahmaikyaniscayaya namah । 968
Om prapancollasanirmuktayai namah ।
Om prapancollasanirmuktaya namah । 969
Om pratyaksayai namah ।
Om pratyaksaya namah । 970
Om pratibhatmikayai namah ।
Om pratibhatmakaya namah । 971
Om pravegayai namah ।
Om pravegaya namah । 972
Om pramadardhangayai namah ।
Om pramadardhangaya namah । 973
Om pranartanaparayanayai namah ।
Om pranartanaparayanaya namah । 974
Om yogayonaye namah ।
Om yogayonaye namah । 975
Om yayabhutayai namah ।
Om yayabhutaya namah । 976
Om yaksagandharvavanditayai namah ।
Om yaksagandharvavanditaya namah । 977
Om jatilayai namah ।
Om jatilaya namah । 978
Om catulapangayai namah ।
Om catulapangaya namah । 979
Om mahanatanalampatayai namah ।
Om mahanatanalampataya namah । 980
Om patalamsave namah ।
Om patalamsave namah । 981
Om patutarayai namah ।
Om patutaraya namah । 982
Om parijatadrumulagayai namah ।
Om parijatadrumulagaya namah । 983
Om papatavibrhmadbhanave namah ।
Om papatavibrhmadbhanave namah । 984
Om bhanumatkotikotibhayai namah ।
Om bhanumatkotikotibhaya namah । 985
Om kotikandarpasaubhagyasundaryai namah ।
Om kotikandarpasaubhagyasundaraya namah । 986
Om madhurasmitayai namah ।
Om madhurasmitaya namah । 987
Om lasyamrtabdhilaharipurnendave namah ।
Om lasyamrtabdhilaharipurnendave namah । 988
Om punyagocarayai namah ।
Om punyagocaraya namah । 989
Om rudraksasrangmayakalpayai namah ।
Om rudraksasrangmayakalpaya namah । 990
Om kahlarakiranadyutaye namah ।
Om kahlarakiranadyutaye namah । 991
Om amulyamanisambhasvatphanindrakarakankanayai namah ।
Om amulyamanisambhasvatphanindrakarakankanaya namah । 992
Om cicchaktilocananandakandalayai namah ।
Om cicchaktilocananandakandalaya namah । 993
Om kundapandurayai namah ।
Om kundapanduraya namah । 994
Om agamyamahimambhodhaye namah ।
Om agamyamahimambhodhaye namah । 995
Om anaupaumyayasonidhaye namah ।
Om anaupaumyayasonidhaye namah । 996
Om cidanandanatadhisyai namah ।
Om cidanandanatadhisaya namah । 997
Om citkevalavapurdharayai namah ।
Om citkevalavapurdharaya namah । 998
Om cidekarasasampurnasrisivayai namah ।
Om cidekarasasampurnasrisivaya namah । 999
Om srimahesvaryai namah ।
Om srimahesvaraya namah । 1000 ।

Om tatsat
॥ iti srinatesvarinatesvara sammelananama sahasri samapta ॥

natarajam mahadevim citsabhapatimisvaram ।
skandavighnesasamslista sivakamipatim bhaje ॥

mangalam citsabhesaya mahaniyagunatmane ।
cakravartinutaya srinatarajaya mangalam ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

1000 Names of Sri Nateshwarinateshwara Sammelana – Sahasranamavali Stotram in Sanskrit – English – BengaliGujaratiKannadaMalayalamOdiaTeluguTamil