1000 Names Of Sri Nateshwarinateshwara Sammelana – Sahasranamavali Stotram In Kannada

॥ Nateshvarinateshvara Sammelana Sahasranamavali Kannada Lyrics ॥

॥ ಶ್ರೀನಟೇಶ್ವರೀನಟೇಶ್ವರಸಮ್ಮೇಲನ ಸಹಸ್ರನಾಮಾವಲೀ ॥
ಶ್ರೀನಟೇಶ್ವರೀನಟೇಶ್ವರಸಮ್ಮೇಲನ ಸಹಸ್ರನಾಮಾವಲೀ
ಓಂ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ ।
ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀ ನಟೇಶ್ವರೀ ನಟೇಶ್ವರನಾಮ ಸಾಹಸ್ರಮಾಲಾಮನ್ತ್ರಸ್ಯ ।
ಸದಾಶಿವಋಷಿಃ । ಮಹಾವಿರಾಟ್ ಛನ್ದಃ ।
ಶ್ರೀಮನ್ನಟೇಶ್ವರೀ ನಟೇಶ್ವರೋ ದೇವತಾ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಶಿವಾಯ ನಮ ಇತಿ ಬೀಜಮ್ ।
ಓಂ ಅನನ್ತಶಕ್ತಯೇ ನಮ ಇತಿ ಶಕ್ತಿಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಮಹೇಶ್ವರಾಯ ನಮ ಇತಿ ಕೀಲಕಮ್ ।
ಶ್ರೀ ನಟೇಶ್ವರೀನಟೇಶ್ವರಪ್ರಸಾದಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ಅರ್ಚನೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ॥

ಓಂ ನಮ್ಯಾಯ ನಮಃ ಅಂಗುಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವಾಹಾ ನಮಃ ತರ್ಜನೀಭ್ಯಾಂ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ವಷಟ್ಕಾರಾಯ ನಮಃ ಮಧ್ಯಮಾಭ್ಯಾಂ ವಷಟ್ ।
ಓಂ ಹುಂಕಾರಾಯ ನಮಃ ಅನಾಮಿಕಾಭ್ಯಾಂ ಹುಮ್ ।
ಓಂ ವೌಷಟ್ಕಾರಾಯ ನಮಃ ಕನಿಷ್ಠಿಕಾಭ್ಯಾಂ ವೌಷಟ್ ।
ಓಂ ಫಟ್ಕರಾಯ ನಮಃ ಕರತಲಕರ ಪೃಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ಫಟ್ ।
ಓಂ ನಮ್ಯಾಯ ನಮಃ ಹೃದಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವಾಹಾ ನಮಃ ಶಿರಸೇ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ವಷಟ್ಕಾರಾಯ ನಮಃ ಶಿಖಾಯೈ ವಷಟ್ ।
ಓಂ ಹುಂಕಾರಾಯ ನಮಃ ಕವಚಾಯ ಹುಮ್ ।
ಓಂ ವೌಷಟ್ಕಾರಾಯ ನಮಃ ನೇತ್ರತ್ರಯಾಯ ವೌಷಟ್ ।
ಓಂ ಫಟ್ಕರಾಯ ನಮಃ ಅಸ್ತ್ರಾಯ ಫಟ್ ॥

ಓಂ ಭೂರ್ಭುವಸ್ಸುವರೋಮಿತಿ ದಿಗ್ಬನ್ಧಃ ॥

॥ ಧ್ಯಾನಮ್ ॥

ಧ್ಯಾಯೇತ್ಕೋಟಿರವಿಪ್ರಭಂ ತ್ರಿನಯನಂ ಶೀತಾಂಶುಗಂಗಾಧರಂ
ದಕ್ಷಾಂಘ್ರಿಸ್ಥಿತವಾಮಕುಂಚಿತಪದಂ ಶಾರ್ದೂಲಚರ್ಮಾಮ್ಬರಮ್ ।
ವಹ್ನಿಂ ಡೋಲಕರಾಭಯಂ ಡಮರುಕಂ ವಾಮೇ ಶಿವಾಂ (ಸ್ಥಿತಾಂ) ಶ್ಯಾಮಲಾಂ
ಕಲ್ಹಾರಂ ಜಪಸೃಕ್ಷುಕಂ (ದಧತೀಂ ಪ್ರಲಮ್ಬಿತಕರಾ) ಕಟಿಕರಾಂ
ದೇವೀಂ ಸಭೇಶಂ ಭಜೇ ॥

ವಾಮೇಲಮ್ಬಕರಾಂ ಶುಕಂಚ ದಧತೀಂ ದಕ್ಷೇಽಮ್ಬಿಕಾಂ ತಾಂಡವಮ್
ಲಮಿತಿ ಪಂಚಪೂಜಾ
॥ ಅಥ ಶ್ರೀ ನಟೇಶ್ವರೀನಟೇಶ್ವರಸಮ್ಮೇಲನನಾಮ ಸಾಹಸ್ರೀ ॥

ಓಂ ಶ್ರೀ ಶಿವಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಶಿವಾಯ ನಮಃ । 1
ಓಂ ಶ್ರೀ ಶಿವಾನಾಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಶಿವಾನಾಥಾಯ ನಮಃ । 2
ಓಂ ಶ್ರೀಮತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಮತೇ ನಮಃ । 3
ಓಂ ಶ್ರೀಪತಿಪೂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಪತಿಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ । 4
ಓಂ ಶಿವಂಕರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿವಂಕರಾಯ ನಮಃ । 5
ಓಂ ಶಿವತರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿವತರಾಯ ನಮಃ । 6
ಓಂ ಶಿಷ್ಟಹೃಷ್ಟಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿಷ್ಟಹೃಷ್ಟಾಯ ನಮಃ । 7
ಓಂ ಶಿವಾಗಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿವಾಗಮಾಯ ನಮಃ । 8
ಓಂ ಅಖಂಡಾನನ್ದಚಿದ್ರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಖಂಡಾನನ್ದಚಿದ್ರೂಪಾಯ ನಮಃ । 9
ಓಂ ಪರಮಾನನ್ದತಾಂಡವಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಮಾನನ್ದತಾಂಡವಾಯ ನಮಃ । 10
ಓಂ ಅಪಸ್ಮೃತಿನ್ಯಸ್ತಪಾದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಪಸ್ಮೃತಿನ್ಯಸ್ತಪಾದಾಯ ನಮಃ । 11
ಓಂ ಕೃತ್ತಿವಾಸಸೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೃತ್ತಿವಾಸಸೇ ನಮಃ । 12
ಓಂ ಕೃಪಾಕರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೃಪಾಕರಾಯ ನಮಃ । 13
ಓಂ ಕಾಲೀವಾದಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಲೀವಾದಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ । 14
ಓಂ ಕಾಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಲಾಯ ನಮಃ । 15
ಓಂ ಕಾಲಾತೀತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಲಾತೀತಾಯ ನಮಃ । 16
ಓಂ ಕಲಾಧರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಲಾಧರಾಯ ನಮಃ । 17
ಓಂ ಕಾಲನೇತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಲನೇತ್ರೇ ನಮಃ । 18
ಓಂ ಕಾಲಹನ್ತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಲಹನ್ತ್ರೇ ನಮಃ । 19
ಓಂ ಕಾಲಚಕ್ರಪ್ರವರ್ತಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಲಚಕ್ರಪ್ರವರ್ತಕಾಯ ನಮಃ । 20
ಓಂ ಕಾಲಜ್ಞಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಲಜ್ಞಾಯ ನಮಃ । 21
ಓಂ ಕಾಮದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಮದಾಯ ನಮಃ । 22
ಓಂ ಕಾನ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾನ್ತಾಯ ನಮಃ । 23
ಓಂ ಕಾಮಾರಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಮಾರಯೇ ನಮಃ । 24
ಓಂ ಕಾಮಪಾಲಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಮಪಾಲಕಾಯ ನಮಃ । 25
ಓಂ ಕಲ್ಯಾಣಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಲ್ಯಾಣಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ । 26
ಓಂ ಕಲ್ಯಾಣೀರಮಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಲ್ಯಾಣೀರಮಣಾಯ ನಮಃ । 27
ಓಂ ಕಮಲೇಕ್ಷಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಮಲೇಕ್ಷಣಾಯ ನಮಃ । 28
ಓಂ ಕಾಲಕಂಠ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಲಕಂಠಾಯ ನಮಃ । 29
ಓಂ ಕಾಲಕಾಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಲಕಾಲಾಯ ನಮಃ । 30
ಓಂ ಕಾಲಕೂಟವಿಷಾಶನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಲಕೂಟವಿಷಾಶನಾಯ ನಮಃ । 31
ಓಂ ಕೃತಜ್ಞಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೃತಜ್ಞಾಯ ನಮಃ । 32
ಓಂ ಕೃತಿಸಾರಜ್ಞಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೃತಿಸಾರಜ್ಞಾಯ ನಮಃ । 33
ಓಂ ಕೃಶಾನವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೃಶಾನವೇ ನಮಃ । 34
ಓಂ ಕೃಷ್ಣಪಿಂಗಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೃಷ್ಣಪಿಂಗಲಾಯ ನಮಃ । 35
ಓಂ ಕರಿಚರ್ಮಾಮ್ಬರಧರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕರಿಚರ್ಮಾಮ್ಬರಧರಾಯ ನಮಃ । 36
ಓಂ ಕಪಾಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಪಾಲಿನೇ ನಮಃ । 37
ಓಂ ಕಲುಷಾಪಹಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಲುಷಾಪಹಾಯ ನಮಃ । 38
ಓಂ ಕಪಾಲಮಾಲಾಭರಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಪಾಲಮಾಲಾಭರಣಾಯ ನಮಃ । 39
ಓಂ ಕಂಕಾಲ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಂಕಾಲಾಯ ನಮಃ । 40
ಓಂ ಕಲಿನಾಶನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಲಿನಾಶನಾಯ ನಮಃ । 41
ಓಂ ಕೈಲಾಸವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೈಲಾಸವಾಸಿನೇ ನಮಃ । 42
ಓಂ ಕಾಮೇಶ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಮೇಶಾಯ ನಮಃ । 43
ಓಂ ಕವಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕವಯೇ ನಮಃ । 44
ಓಂ ಕಪಟವರ್ಜಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಪಟವರ್ಜಿತಾಯ ನಮಃ । 45
ಓಂ ಕಮನೀಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಮನೀಯಾಯ ನಮಃ । 46
ಓಂ ಕಲಾನಾಥಶೇಖರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಲಾನಾಥಶೇಖರಾಯ ನಮಃ । 47
ಓಂ ಕಮ್ಬುಕನ್ಧರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಮ್ಬುಕನ್ಧರಾಯ ನಮಃ । 48
ಓಂ ಕನ್ದರ್ಪಕೋಟಿಸದೃಶಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕನ್ದರ್ಪಕೋಟಿಸದೃಶಾಯ ನಮಃ । 49
ಓಂ ಕಪರ್ದಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಪರ್ದಿನೇ ನಮಃ । 50
ಓಂ ಕಮಲಾನನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಮಲಾನನಾಯ ನಮಃ । 51
ಓಂ ಕರಾಬ್ಜಧೃತಕಾಲಾಗ್ನಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕರಾಬ್ಜಧೃತಕಾಲಾಗ್ನಯೇ ನಮಃ । 52
ಓಂ ಕದಮ್ಬಕುಸುಮಾರುಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕದಮ್ಬಕುಸುಮಾರುಣಾಯ ನಮಃ । 53
ಓಂ ಕಮನೀಯನಿಜಾನನ್ದಮುದ್ರಾಂಚಿತಕರಾಮ್ಬುಜಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಮನೀಯನಿಜಾನನ್ದಮುದ್ರಾಂಚಿತಕರಾಮ್ಬುಜಾಯ ನಮಃ । 54
ಓಂ ಸ್ಫುರಡ್ಡಮರುನಿಧ್ವಾನನಿರ್ಜಿತಾಮ್ಭೋಧಿನಿಸ್ವನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ಫುರಡ್ಡಮರುನಿಧ್ವಾನನಿರ್ಜಿತಾಮ್ಭೋಧಿನಿಸ್ವನಾಯ ನಮಃ । 55
ಓಂ ಉದ್ದಂಡತಾಂಡವಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಉದ್ದಂಡತಾಂಡವಾಯ ನಮಃ । 56
ಓಂ ಚಂಡಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಂಡಾಯ ನಮಃ । 57
ಓಂ ಊರ್ಧ್ವತಾಂಡವಪಂಡಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಊರ್ಧ್ವತಾಂಡವಪಂಡಿತಾಯ ನಮಃ । 58
ಓಂ ಸವ್ಯತಾಂಡವಸಮ್ಪನ್ನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸವ್ಯತಾಂಡವಸಮ್ಪನ್ನಾಯ ನಮಃ । 59
ಓಂ ಮಹಾತಾಂಡವವೈಭವಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾತಾಂಡವವೈಭವಾಯ ನಮಃ । 60
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಕಾಂಡವಿಸ್ಫೋಟಮಹಾಪ್ರಲಯತಾಂಡವಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಕಾಂಡವಿಸ್ಫೋಟಮಹಾಪ್ರಲಯತಾಂಡವಾಯ ನಮಃ । 61
ಓಂ ಮಹೋಗ್ರತಾಂಡವಾಭಿಜ್ಞಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹೋಗ್ರತಾಂಡವಾಭಿಜ್ಞಾಯ ನಮಃ । 62
ಓಂ ಪರಿಭ್ರಮಣತಾಂಡವಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಿಭ್ರಮಣತಾಂಡವಾಯ ನಮಃ । 63
ಓಂ ನನ್ದಿನಾಟ್ಯಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನನ್ದಿನಾಟ್ಯಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ । 64
ಓಂ ನನ್ದಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನನ್ದಿನೇ ನಮಃ । 65
ಓಂ ನಟೇಶ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಟೇಶಾಯ ನಮಃ । 66
ಓಂ ನಟವೇಷಭೃತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಟವೇಷಭೃತೇ ನಮಃ । 67
ಓಂ ಕಾಲಿಕಾನಾಟ್ಯರಸಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಲಿಕಾನಾಟ್ಯರಸಿಕಾಯ ನಮಃ । 68
ಓಂ ನಿಶಾನಟನನಿಶ್ಚಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿಶಾನಟನನಿಶ್ಚಲಾಯ ನಮಃ । 69
ಓಂ ಭೃಂಗಿನಾಟ್ಯಪ್ರಮಾಣಜ್ಞಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೃಂಗಿನಾಟ್ಯಪ್ರಮಾಣಜ್ಞಾಯ ನಮಃ । 70
ಓಂ ಭ್ರಮರಾಯಿತನಾಟ್ಯಕೃತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭ್ರಮರಾಯಿತನಾಟ್ಯಕೃತೇ ನಮಃ । 71
ಓಂ ವಿಯದಾದಿ ಜಗತ್ಸ್ರಷ್ಟ್ರಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಯದಾದಿ ಜಗತ್ಸ್ರಷ್ಟ್ರೇ ನಮಃ । 72
ಓಂ ವಿವಿಧಾನನ್ದದಾಯಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿವಿಧಾನನ್ದದಾಯಕಾಯ ನಮಃ । 73
ಓಂ ವಿಕಾರರಹಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಕಾರರಹಿತಾಯ ನಮಃ । 74
ಓಂ ವೈಷ್ಣವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಷ್ಣವೇ ನಮಃ । 75
ಓಂ ವಿರಾಡೀಶಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿರಾಡೀಶಾಯ ನಮಃ । 76
ಓಂ ವಿರಾಣ್ಮಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿರಾಣ್ಮಯಾಯ ನಮಃ । 77
ಓಂ ವಿರಾಢ್ಹೃದಯಪದ್ಮಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿರಾಢ್ಹೃದಯಪದ್ಮಸ್ಥಾಯ ನಮಃ । 78
ಓಂ ವಿಧಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಧಯೇ ನಮಃ । 79
ಓಂ ವಿಶ್ವಾಧಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಶ್ವಾಧಿಕಾಯ ನಮಃ । 80
ಓಂ ವಿಭವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಭವೇ ನಮಃ । 81
ಓಂ ವೀರಭದ್ರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೀರಭದ್ರಾಯ ನಮಃ । 82
ಓಂ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ । 83
ಓಂ ವಿಷ್ಣುಬಾಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಷ್ಣುಬಾಣಾಯ ನಮಃ । 84
ಓಂ ವಿಶಾಮ್ಪತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಶಾಮ್ಪತಯೇ ನಮಃ । 85
ಓಂ ವಿದ್ಯಾನಿಧಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿದ್ಯಾನಿಧಯೇ ನಮಃ । 86
ಓಂ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ । 87
ಓಂ ವಿಶ್ವಯೋನಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಶ್ವಯೋನಯೇ ನಮಃ । 88
ಓಂ ವೃಷಧ್ವಜಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೃಷಧ್ವಜಾಯ ನಮಃ । 89
ಓಂ ವಿರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿರೂಪಾಯ ನಮಃ । 90
ಓಂ ವಿಶ್ವದಿಗ್ವ್ಯಾಪಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಶ್ವದಿಗ್ವ್ಯಾಪಿನೇ ನಮಃ । 91
ಓಂ ವೀತಶೋಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೀತಶೋಕಾಯ ನಮಃ । 92
ಓಂ ವಿರೋಚನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿರೋಚನಾಯ ನಮಃ । 93
ಓಂ ವ್ಯೋಮಕೇಶ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವ್ಯೋಮಕೇಶಾಯ ನಮಃ । 94
ಓಂ ವ್ಯೋಮಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವ್ಯೋಮಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ । 95
ಓಂ ವ್ಯೋಮಾಕಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವ್ಯೋಮಾಕಾರಾಯ ನಮಃ । 96
ಓಂ ಅವ್ಯಯಾಕೃತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅವ್ಯಯಾಕೃತಯೇ ನಮಃ । 97
ಓಂ ವ್ಯಾಘ್ರಪಾದಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವ್ಯಾಘ್ರಪಾದಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ । 98
ಓಂ ವ್ಯಾಘ್ರಚರ್ಮಧೃತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವ್ಯಾಘ್ರಚರ್ಮಧೃತೇ ನಮಃ । 99
ಓಂ ವ್ಯಾಧಿನಾಶನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವ್ಯಾಧಿನಾಶನಾಯ ನಮಃ ॥ 100 ॥

ಓಂ ವ್ಯಾಕೃತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವ್ಯಾಕೃತಾಯ ನಮಃ । 101
ಓಂ ವ್ಯಾಪೃತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವ್ಯಾಪೃತಾಯ ನಮಃ । 102
ಓಂ ವ್ಯಾಪಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವ್ಯಾಪಿನೇ ನಮಃ । 103
ಓಂ ವ್ಯಾಪ್ಯಸಾಕ್ಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವ್ಯಾಪ್ಯಸಾಕ್ಷಿಣೇ ನಮಃ । 104
ಓಂ ವಿಶಾರದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಶಾರದಾಯ ನಮಃ । 105
ಓಂ ವ್ಯಾಮೋಹನಾಶನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವ್ಯಾಮೋಹನಾಶನಾಯ ನಮಃ । 106
ಓಂ ವ್ಯಾಸಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವ್ಯಾಸಾಯ ನಮಃ । 107
ಓಂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾಮುದ್ರಾಲಸತ್ಕರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾಮುದ್ರಾಲಸತ್ಕರಾಯ ನಮಃ । 108
ಓಂ ವರದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವರದಾಯ ನಮಃ । 109
ಓಂ ವಾಮನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾಮನಾಯ ನಮಃ । 110
ಓಂ ವನ್ದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವನ್ದ್ಯಾಯ ನಮಃ । 111
ಓಂ ವರಿಷ್ಠಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವರಿಷ್ಠಾಯ ನಮಃ । 112
ಓಂ ವಜ್ರವರ್ಮಭೃತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಜ್ರವರ್ಮಭೃತೇ ನಮಃ । 113
ಓಂ ವೇದವೇದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೇದವೇದ್ಯಾಯ ನಮಃ । 114
ಓಂ ವೇದರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೇದರೂಪಾಯ ನಮಃ । 115
ಓಂ ವೇದವೇದಾನ್ತವಿತ್ತಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೇದವೇದಾನ್ತವಿತ್ತಮಾಯ ನಮಃ । 116
ಓಂ ವೇದಾರ್ಥವಿದೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೇದಾರ್ಥವಿದೇ ನಮಃ । 117
ಓಂ ವೇದಯೋನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೇದಯೋನಯೇ ನಮಃ । 118
ಓಂ ವೇದಾಂಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೇದಾಂಗಾಯ ನಮಃ । 119
ಓಂ ವೇದಸಂಸ್ತುತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೇದಸಂಸ್ತುತಾಯ ನಮಃ । 120
ಓಂ ವೈಕುಂಠವಲ್ಲಭಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೈಕುಂಠವಲ್ಲಭಾಯ ನಮಃ । 121
ಓಂ ಅವರ್ಷ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅವರ್ಷ್ಯಾಯ ನಮಃ । 122
ಓಂ ವೈಶ್ವಾನರವಿಲೋಚನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೈಶ್ವಾನರವಿಲೋಚನಾಯ ನಮಃ । 123
ಓಂ ಸಮಸ್ತಭುವನವ್ಯಪಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಮಸ್ತಭುವನವ್ಯಪಿನೇ ನಮಃ । 124
ಓಂ ಸಮೃದ್ಧಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಮೃದ್ಧಯೇ ನಮಃ । 125
ಓಂ ಸತತೋದಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸತತೋದಿತಾಯ ನಮಃ । 126
ಓಂ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾತ್ಸೂಕ್ಷ್ಮತರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾತ್ಸೂಕ್ಷ್ಮತರಾಯ ನಮಃ । 127
ಓಂ ಸೂರ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೂರ್ಯಾಯ ನಮಃ । 118
ಓಂ ಸೂಕ್ಷ್ಮಸ್ಥೂಲತ್ವವರ್ಜಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೂಕ್ಷ್ಮಸ್ಥೂಲತ್ವವರ್ಜಿತಾಯ ನಮಃ । 129
ಓಂ ಜಹ್ನುಕನ್ಯಾಧರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಹ್ನುಕನ್ಯಾಧರಾಯ ನಮಃ । 130
ಓಂ ಜನ್ಮಜರಾಮೃತ್ಯುನಿವಾರಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜನ್ಮಜರಾಮೃತ್ಯುನಿವಾರಕಾಯ ನಮಃ । 131
ಓಂ ಶೂರಸೇನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶೂರಸೇನಾಯ ನಮಃ । 132
ಓಂ ಶುಭಾಕಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶುಭಾಕಾರಾಯ ನಮಃ । 133
ಓಂ ಶುಭ್ರಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶುಭ್ರಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ । 134
ಓಂ ಶುಚಿಸ್ಮಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶುಚಿಸ್ಮಿತಾಯ ನಮಃ । 135
ಓಂ ಅನರ್ಧರತ್ನಖಚಿತಕಿರೀಟಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನರ್ಧರತ್ನಖಚಿತಕಿರೀಟಾಯ ನಮಃ । 136
ಓಂ ನಿಕಟೇಸ್ಥಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿಕಟೇಸ್ಥಿತಾಯ ನಮಃ । 137
ಓಂ ಸುಧಾರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಧಾರೂಪಾಯ ನಮಃ । 138
ಓಂ ಸುರಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುರಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ನಮಃ । 139
ಓಂ ಸುಭ್ರುವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಭ್ರುವೇ ನಮಃ । 140
ಓಂ ಸುಖಘನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಖಘನಾಯ ನಮಃ । 141
ಓಂ ಸುಧಿಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಧಿಯೇ ನಮಃ । 142
ಓಂ ಭದ್ರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭದ್ರಾಯ ನಮಃ । 143
ಓಂ ಭದ್ರಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭದ್ರಪ್ರದಾಯ ನಮಃ । 144
ಓಂ ಭದ್ರವಾಹನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭದ್ರವಾಹನಾಯ ನಮಃ । 145
ಓಂ ಭಕ್ತವತ್ಸಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಕ್ತವತ್ಸಲಾಯ ನಮಃ । 146
ಓಂ ಭಗನೇತ್ರಹರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಗನೇತ್ರಹರಾಯ ನಮಃ । 147
ಓಂ ಭರ್ಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭರ್ಗಾಯ ನಮಃ । 148
ಓಂ ಭವಘ್ನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವಘ್ನಾಯ ನಮಃ । 149
ಓಂ ಭಕ್ತಿಮನ್ನಿಧಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಕ್ತಿಮನ್ನಿಧಯೇ ನಮಃ । 150
ಓಂ ಅರುಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅರುಣಾಯ ನಮಃ । 151
ಓಂ ಶರಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶರಣಾಯ ನಮಃ । 152
ಓಂ ಶರ್ವಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶರ್ವಾಯ ನಮಃ । 153
ಓಂ ಶರಣ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶರಣ್ಯಾಯ ನಮಃ । 154
ಓಂ ಶರ್ಮದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶರ್ಮದಾಯ ನಮಃ । 155
ಓಂ ಶಿವಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿವಾಯ ನಮಃ । 156
ಓಂ ಪವಿತ್ರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪವಿತ್ರಾಯ ನಮಃ । 157
ಓಂ ಪರಮೋದಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಮೋದಾರಾಯ ನಮಃ । 158
ಓಂ ಪರಮಾಪನ್ನಿವಾರಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಮಾಪನ್ನಿವಾರಕಾಯ ನಮಃ । 159
ಓಂ ಸನಾತನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸನಾತನಾಯ ನಮಃ । 160
ಓಂ ಸಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಮಾಯ ನಮಃ । 161
ಓಂ ಸತ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸತ್ಯಾಯ ನಮಃ । 162
ಓಂ ಸತ್ಯವಾದಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸತ್ಯವಾದಿನೇ ನಮಃ । 163
ಓಂ ಸಮೃದ್ಧಿದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಮೃದ್ಧಿದಾಯ ನಮಃ । 164
ಓಂ ಧನ್ವಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧನ್ವಿನೇ ನಮಃ । 165
ಓಂ ಧನಾಧಿಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧನಾಧಿಪಾಯ ನಮಃ । 166
ಓಂ ಧನ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧನ್ಯಾಯ ನಮಃ । 167
ಓಂ ಧರ್ಮಗೋಪ್ತ್ರಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧರ್ಮಗೋಪ್ತ್ರೇ ನಮಃ । 168
ಓಂ ಧರಾಧಿಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧರಾಧಿಪಾಯ ನಮಃ । 169
ಓಂ ತರುಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತರುಣಾಯ ನಮಃ । 170
ಓಂ ತಾರಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾರಕಾಯ ನಮಃ । 171
ಓಂ ತಾಮ್ರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾಮ್ರಾಯ ನಮಃ । 172
ಓಂ ತರಿಷ್ಣವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ತರಿಷ್ಣವೇ ನಮಃ । 173
ಓಂ ತತ್ವಬೋಧಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತತ್ವಬೋಧಕಾಯ ನಮಃ । 174
ಓಂ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ । 175
ಓಂ ರಮ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಮ್ಯಾಯ ನಮಃ । 176
ಓಂ ರಾತ್ರಿಂಚರವಿನಾಶನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾತ್ರಿಂಚರವಿನಾಶನಾಯ ನಮಃ । 177
ಓಂ ಗಹ್ವರೇಷ್ಠಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಹ್ವರೇಷ್ಠಾಯ ನಮಃ । 178
ಓಂ ಗಣಾಧೀಶಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಣಾಧೀಶಾಯ ನಮಃ । 179
ಓಂ ಗಣೇಶಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ । 180
ಓಂ ಗತಿವರ್ಜಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗತಿವರ್ಜಿತಾಯ ನಮಃ । 181
ಓಂ ಪತಂಜಲಿಪ್ರಾಣನಾಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪತಂಜಲಿಪ್ರಾಣನಾಥಾಯ ನಮಃ । 182
ಓಂ ಪರಾಪರವಿವರ್ಜಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಾಪರವಿವರ್ಜಿತಾಯ ನಮಃ । 183
ಓಂ ಪರಮಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ನಮಃ । 184
ಓಂ ಪರಂಜ್ಯೋತಿಷೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಂಜ್ಯೋತಿಷೇ ನಮಃ । 185
ಓಂ ಪರಮೇಷ್ಠಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಮೇಷ್ಠಿನೇ ನಮಃ । 186
ಓಂ ಪರಾತ್ಪರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಾತ್ಪರಾಯ ನಮಃ । 187
ಓಂ ನಾರಸಿಂಹ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾರಸಿಂಹಾಯ ನಮಃ । 188
ಓಂ ನಗಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಗಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ನಮಃ । 189
ಓಂ ನಾದಾನ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾದಾನ್ತಾಯ ನಮಃ । 190
ಓಂ ನಾದವರ್ಜಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾದವರ್ಜಿತಾಯ ನಮಃ । 191
ಓಂ ನಮದಾನನ್ದದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಮದಾನನ್ದದಾಯ ನಮಃ । 192
ಓಂ ನಮ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಮ್ಯಾಯ ನಮಃ । 193
ಓಂ ನಗರಾಜನಿಕೇತನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಗರಾಜನಿಕೇತನಾಯ ನಮಃ । 194
ಓಂ ದೈವ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೈವ್ಯಾಯ ನಮಃ । 195
ಓಂ ಭಿಷಜೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಿಷಜೇ ನಮಃ । 196
ಓಂ ಪ್ರಮಾಣಜ್ಞಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಮಾಣಜ್ಞಾಯ ನಮಃ । 197
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾಯ ನಮಃ । 198
ಓಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾತ್ಮಿಕಾಯ ನಮಃ । 199
ಓಂ ಕೃತಾಕೃತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೃತಾಕೃತಾಯ ನಮಃ । 200 ।

ಓಂ ಕೃಶಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೃಶಾಯ ನಮಃ । 201
ಓಂ ಕೃಷ್ಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೃಷ್ಣಾಯ ನಮಃ । 201
ಓಂ ಶಾನ್ತಿದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಾನ್ತಿದಾಯ ನಮಃ । 103
ಓಂ ಶರಭಾಕೃತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶರಭಾಕೃತಯೇ ನಮಃ । 204
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಪ್ರದಾಯ ನಮಃ । 205
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ । 206
ಓಂ ಬೃಹದ್ಗರ್ಭಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬೃಹದ್ಗರ್ಭಾಯ ನಮಃ । 207
ಓಂ ಬೃಹಸ್ಪತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬೃಹಸ್ಪತಯೇ ನಮಃ । 208
ಓಂ ಸದ್ಯೋಜಾತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸದ್ಯೋಜಾತಾಯ ನಮಃ । 209
ಓಂ ಸದಾರಾಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸದಾರಾಧ್ಯಾಯ ನಮಃ । 210
ಓಂ ಸಾಮಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಾಮಗಾಯ ನಮಃ । 211
ಓಂ ಸಾಮಸಂಸ್ತುತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಾಮಸಂಸ್ತುತಾಯ ನಮಃ । 212
ಓಂ ಅಘೋರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಘೋರಾಯ ನಮಃ । 213
ಓಂ ಅದ್ಭುತಚಾರಿತ್ರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅದ್ಭುತಚಾರಿತ್ರಾಯ ನಮಃ । 214
ಓಂ ಆನನ್ದವಪುಷೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆನನ್ದವಪುಷೇ ನಮಃ । 215
ಓಂ ಅಗ್ರಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಗ್ರಣ್ಯೇ ನಮಃ । 216
ಓಂ ಸರ್ವವಿದ್ಯಾನಾಮೀಶಾನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವವಿದ್ಯಾನಾಮೀಶಾನಾಯ ನಮಃ । 217
ಓಂ ಈಶ್ವರಾಣಾಮಧೀಶ್ವರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಈಶ್ವರಾಣಾಮಧೀಶ್ವರಾಯ ನಮಃ । 218
ಓಂ ಸರ್ವಾರ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಾರ್ಥಾಯ ನಮಃ । 219
ಓಂ ಸರ್ವದಾತುಷ್ಟಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವದಾತುಷ್ಟಾಯ ನಮಃ । 210
ಓಂ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥಸಮ್ಮತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥಸಮ್ಮತಾಯ ನಮಃ । 221
ಓಂ ಸರ್ವಜ್ಞಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಜ್ಞಾಯ ನಮಃ । 222
ಓಂ ಸರ್ವದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವದಾಯ ನಮಃ । 223
ಓಂ ಸ್ಥಾಣವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ಥಾಣವೇ ನಮಃ । 224
ಓಂ ಸರ್ವೇಶ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವೇಶಾಯ ನಮಃ । 225
ಓಂ ಸಮರಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಮರಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ । 226
ಓಂ ಜನಾರ್ದನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜನಾರ್ದನಾಯ ನಮಃ । 227
ಓಂ ಜಗತ್ಸ್ವಾಮಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಗತ್ಸ್ವಾಮಿನೇ ನಮಃ । 228
ಓಂ ಜನ್ಮಕರ್ಮನಿವಾರಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜನ್ಮಕರ್ಮನಿವಾರಕಾಯ ನಮಃ । 229
ಓಂ ಮೋಚಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೋಚಕಾಯ ನಮಃ । 230
ಓಂ ಮೋಹವಿಚ್ಛೇತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೋಹವಿಚ್ಛೇತ್ರೇ ನಮಃ । 231
ಓಂ ಮೋದನೀಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೋದನೀಯಾಯ ನಮಃ । 232
ಓಂ ಮಹಾಪ್ರಭವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಪ್ರಭವೇ ನಮಃ । 233
ಓಂ ವ್ಯುಪ್ತಕೇಶ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವ್ಯುಪ್ತಕೇಶಾಯ ನಮಃ । 234
ಓಂ ವಿವಿಶದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿವಿಶದಾಯ ನಮಃ । 235
ಓಂ ವಿಷ್ವಕ್ಸೇನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಷ್ವಕ್ಸೇನಾಯ ನಮಃ । 236
ಓಂ ವಿಶೋಧಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಶೋಧಕಾಯ ನಮಃ । 237
ಓಂ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ । 238
ಓಂ ಸಹಸ್ರಾಂಘ್ರಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಹಸ್ರಾಂಘ್ರಯೇ ನಮಃ । 239
ಓಂ ಸಹಸ್ರವದನಾಮ್ಬುಜಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಹಸ್ರವದನಾಮ್ಬುಜಾಯ ನಮಃ । 240
ಓಂ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷಾರ್ಚಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷಾರ್ಚಿತಾಯ ನಮಃ । 241
ಓಂ ಸಮ್ರಾಜ್ಞ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಮ್ರಾಜೇ ನಮಃ । 242
ಓಂ ಸನ್ಧಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸನ್ಧಾತ್ರೇ ನಮಃ । 243
ಓಂ ಸಮ್ಪದಾಲಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಮ್ಪದಾಲಯಾಯ ನಮಃ । 244
ಓಂ ಬಭ್ರುವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬಭ್ರುವೇ ನಮಃ । 245
ಓಂ ಬಹುವಿಧಾಕಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬಹುವಿಧಾಕಾರಾಯ ನಮಃ । 246
ಓಂ ಬಲಪ್ರಮಥನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬಲಪ್ರಮಥನಾಯ ನಮಃ । 247
ಓಂ ಬಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬಲಿನೇ ನಮಃ । 248
ಓಂ ಮನೋಭರ್ತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮನೋಭರ್ತ್ರೇ ನಮಃ । 249
ಓಂ ಮನೋಗಮ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮನೋಗಮ್ಯಾಯ ನಮಃ । 250
ಓಂ ಮನನೈಕಪರಾಯಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮನನೈಕಪರಾಯಣಾಯ ನಮಃ । 251
ಓಂ ಉದಾಸೀನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಉದಾಸೀನಾಯ ನಮಃ । 252
ಓಂ ಉಪದ್ರಷ್ಟ್ರಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಉಪದ್ರಷ್ಟ್ರೇ ನಮಃ । 253
ಓಂ ಮೌನಗಮ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೌನಗಮ್ಯಾಯ ನಮಃ । 254
ಓಂ ಮುನೀಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮುನೀಶ್ವರಾಯ ನಮಃ । 255
ಓಂ ಅಮಾನಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಮಾನಿನೇ ನಮಃ । 256
ಓಂ ಮದನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮದನಾಯ ನಮಃ । 257
ಓಂ ಅಮನ್ಯವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಮನ್ಯವೇ ನಮಃ । 258
ಓಂ ಅಮಾನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಮಾನಾಯ ನಮಃ । 259
ಓಂ ಮಾನದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾನದಾಯ ನಮಃ । 260
ಓಂ ಮನವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮನವೇ ನಮಃ । 261
ಓಂ ಯಶಸ್ವಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯಶಸ್ವಿನೇ ನಮಃ । 262
ಓಂ ಯಜಮಾನಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯಜಮಾನಾತ್ಮನೇ ನಮಃ । 263
ಓಂ ಯಜ್ಞಭುಜೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯಜ್ಞಭುಜೇ ನಮಃ । 264
ಓಂ ಯಜನಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯಜನಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ । 265
ಓಂ ಮೀಡುಷ್ಟಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೀಡುಷ್ಟಮಾಯ ನಮಃ । 266
ಓಂ ಮೃಗಧರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೃಗಧರಾಯ ನಮಃ । 267
ಓಂ ಮೃಕಂಡುತನಯಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೃಕಂಡುತನಯಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ । 268
ಓಂ ಪುರುಹೂತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುರುಹೂತಾಯ ನಮಃ । 269
ಓಂ ಪುರದ್ವೇಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುರದ್ವೇಷಿಣೇ ನಮಃ । 270
ಓಂ ಪುರತ್ರಯವಿಹಾರವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುರತ್ರಯವಿಹಾರವತೇ ನಮಃ । 271
ಓಂ ಪುಣ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುಣ್ಯಾಯ ನಮಃ । 272
ಓಂ ಪುಂಸೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುಂಸೇ ನಮಃ । 273
ಓ ಪುರಿಶಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುರಿಶಯಾಯ ನಮಃ । 274
ಓಂ ಪೂಷ್ಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪೂಷ್ಣೇ ನಮಃ । 275
ಓಂ ಪೂರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪೂರ್ಣಾಯ ನಮಃ । 276
ಓಂ ಪುರಾತನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುರಾತನಾಯ ನಮಃ । 277
ಓಂ ಶಯಾನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಯಾನಾಯ ನಮಃ । 278
ಓಂ ಶನ್ತಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶನ್ತಮಾಯ ನಮಃ । 279
ಓಂ ಶಾನ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಾನ್ತಾಯ ನಮಃ । 280
ಓಂ ಶಾಸಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಾಸಕಾಯ ನಮಃ । 281
ಓಂ ಶ್ಯಾಮಲಾಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ಯಾಮಲಾಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ । 282
ಓಂ ಭಾವಜ್ಞಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾವಜ್ಞಾಯ ನಮಃ । 283
ಓಂ ಬನ್ಧವಿಚ್ಛೇತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬನ್ಧವಿಚ್ಛೇತ್ರೇ ನಮಃ । 284
ಓಂ ಭಾವಾತೀತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾವಾತೀತಾಯ ನಮಃ । 285
ಓಂ ಅಭಯಂಕರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಭಯಂಕರಾಯ ನಮಃ । 286
ಓಂ ಮನೀಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮನೀಷಿಣೇ ನಮಃ । 287
ಓಂ ಮನುಜಾಧೀಶಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮನುಜಾಧೀಶಾಯ ನಮಃ । 288
ಓಂ ಮಿಥ್ಯಾಪ್ರತ್ಯಯನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಿಥ್ಯಾಪ್ರತ್ಯಯನಾಶಿನಾಯ ನಮಃ । 289
ಓಂ ನಿರಂಜನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರಂಜನಾಯ ನಮಃ । 290
ಓಂ ನಿತ್ಯಶುದ್ಧಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿತ್ಯಶುದ್ಧಾಯ ನಮಃ । 291
ಓಂ ನಿತ್ಯಬುದ್ಧಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿತ್ಯಬುದ್ಧಾಯ ನಮಃ । 292
ಓಂ ನಿರಾಶ್ರಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರಾಶ್ರಯಾಯ ನಮಃ । 293
ಓಂ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಾಯ ನಮಃ । 294
ಓಂ ನಿರಾಲಮ್ಬಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರಾಲಮ್ಬಾಯ ನಮಃ । 295
ಓಂ ನಿರ್ವಿಕಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರ್ವಿಕಾರಾಯ ನಮಃ । 296
ಓಂ ನಿರಾಮಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರಾಮಯಾಯ ನಮಃ । 297
ಓಂ ನಿರಂಕುಶಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರಂಕುಶಾಯ ನಮಃ । 298
ಓಂ ನಿರಾಧಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರಾಧಾರಾಯ ನಮಃ । 299
ಓಂ ನಿರಪಾಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರಪಾಯಾಯ ನಮಃ । 300 ।

See Also  Narayaniyam Saptapancasattamadasakam In Kannada – Narayaneyam Dasakam 57

ಓಂ ನಿರತ್ಯಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರತ್ಯಯಾಯ ನಮಃ । 301
ಓಂ ಗುಹಾಶಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಹಾಶಯಾಯ ನಮಃ । 302
ಓಂ ಗುಣಾತೀತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಣಾತೀತಾಯ ನಮಃ । 303
ಓಂ ಗುರುಮೂರ್ತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುರುಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ । 304
ಓಂ ಗುಹಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಹಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ । 305
ಓಂ ಪ್ರಮಾಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಮಾಣಾಯ ನಮಃ । 306
ಓಂ ಪ್ರಣವಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಣವಾಯ ನಮಃ । 307
ಓಂ ಪ್ರಾಜ್ಞಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಾಜ್ಞಾಯ ನಮಃ । 308
ಓಂ ಪ್ರಾಣದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಾಣದಾಯ ನಮಃ । 309
ಓಂ ಪ್ರಾಣನಾಯಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಾಣನಾಯಿಕಾಯ ನಮಃ । 310
ಓಂ ಸೂತ್ರಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೂತ್ರಾತ್ಮನೇ ನಮಃ । 311
ಓಂ ಸುಲಭಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಲಭಾಯ ನಮಃ । 312
ಓಂ ಸ್ವಚ್ಛಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವಚ್ಛಾಯ ನಮಃ । 313
ಓಂ ಸೂದರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೂದರಾಯ ನಮಃ । 314
ಓಂ ಸುನ್ದರಾನನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುನ್ದರಾನನಾಯ ನಮಃ । 315
ಓಂ ಕಪಾಲಮಾಲಾಲಂಕಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಪಾಲಮಾಲಾಲಂಕಾರಾಯ ನಮಃ । 316
ಓಂ ಕಾಲಾನ್ತಕವಪುರ್ಧರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಲಾನ್ತಕವಪುರ್ಧರಾಯ ನಮಃ । 317
ಓಂ ದುರಾರಾಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದುರಾರಾಧ್ಯಾಯ ನಮಃ । 318
ಓಂ ದುರಾಧರ್ಷಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದುರಾಧರ್ಷಾಯ ನಮಃ । 319
ಓಂ ದುಷ್ಟದೂರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದುಷ್ಟದೂರಾಯ ನಮಃ । 320
ಓಂ ದುರಾಸದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದುರಾಸದಾಯ ನಮಃ । 321
ಓಂ ದುರ್ವಿಜ್ಞೇಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದುರ್ವಿಜ್ಞೇಯಾಯ ನಮಃ । 322
ಓಂ ದುರಾಚಾರನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದುರಾಚಾರನಾಶನಾಯ ನಮಃ । 323
ಓಂ ದುರ್ಮದಾನ್ತಕ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದುರ್ಮದಾನ್ತಕಾಯ ನಮಃ । 324
ಓಂ ಸರ್ವೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ । 325
ಓಂ ಸರ್ವಸಾಕ್ಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಸಾಕ್ಷಿಣೇ ನಮಃ । 326
ಓಂ ಸರ್ವಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಾತ್ಮನೇ ನಮಃ । 327
ಓಂ ಸಾಕ್ಷಿವರ್ಜಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಾಕ್ಷಿವರ್ಜಿತಾಯ ನಮಃ । 328
ಓಂ ಸರ್ವದ್ವನ್ದ್ವಕ್ಷಯಕರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವದ್ವನ್ದ್ವಕ್ಷಯಕರಾಯ ನಮಃ । 329
ಓಂ ಸರ್ವಾಪದ್ವಿನಿವಾರಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಾಪದ್ವಿನಿವಾರಕಾಯ ನಮಃ । 330
ಓಂ ಸರ್ವಪ್ರಿಯತಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಪ್ರಿಯತಮಾಯ ನಮಃ । 331
ಓಂ ಸರ್ವದಾರಿದ್ರಯಕ್ಲೇಶನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವದಾರಿದ್ರಯಕ್ಲೇಶನಾಶನಾಯ ನಮಃ । 332
ಓಂ ದ್ರಷ್ಟ್ರಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದ್ರಷ್ಟ್ರೇ ನಮಃ । 333
ಓಂ ದರ್ಶಯಿತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದರ್ಶಯಿತ್ರೇ ನಮಃ । 334
ಓಂ ದಾನ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಾನ್ತಾಯ ನಮಃ । 335
ಓಂ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿರೂಪಭೃತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿರೂಪಭೃತೇ ನಮಃ । 336
ಓಂ ದಕ್ಷಾಧ್ವರಹರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಕ್ಷಾಧ್ವರಹರಾಯ ನಮಃ । 337
ಓಂ ದಕ್ಷಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಕ್ಷಾಯ ನಮಃ । 338
ಓಂ ದಹರಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಹರಸ್ಥಾಯ ನಮಃ । 339
ಓಂ ದಯಾನಿಧಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಯಾನಿಧಯೇ ನಮಃ । 340
ಓಂ ಸಮದೃಷ್ಟಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಮದೃಷ್ಟಯೇ ನಮಃ । 341
ಓಂ ಸತ್ಯಕಾಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸತ್ಯಕಾಮಾಯ ನಮಃ । 342
ಓಂ ಸನಕಾದಿಮುನಿಸ್ತುತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸನಕಾದಿಮುನಿಸ್ತುತಾಯ ನಮಃ । 343
ಓಂ ಪತ್ಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪತ್ಯೇ ನಮಃ । 344
ಓಂ ಪಂಚತ್ವನಿರ್ಮುಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಂಚತ್ವನಿರ್ಮುಕ್ತಾಯ ನಮಃ । 345
ಓಂ ಪಂಚಕೃತ್ಯಪರಾಯಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಂಚಕೃತ್ಯಪರಾಯಣಾಯ ನಮಃ । 346
ಓಂ ಪಂಚಯಜ್ಞಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಂಚಯಜ್ಞಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ । 347
ಓಂ ಪಂಚಪ್ರಾಣಾಧಿಪತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಂಚಪ್ರಾಣಾಧಿಪತಯೇ ನಮಃ । 348
ಓಂ ಅವ್ಯಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅವ್ಯಯಾಯ ನಮಃ । 349
ಓಂ ಪಂಚಭೂತಪ್ರಭವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಂಚಭೂತಪ್ರಭವೇ ನಮಃ । 350
ಓಂ ಪಂಚಪೂಜಾಸನ್ತುಷ್ಟಮಾನಸಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಂಚಪೂಜಾಸನ್ತುಷ್ಟಮಾನಸಾಯ ನಮಃ । 351
ಓಂ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ । 352
ಓಂ ವಿಘ್ನಹನ್ತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಘ್ನಹನ್ತ್ರೇ ನಮಃ । 353
ಓಂ ಶಕ್ತಿಪಾಣಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಕ್ತಿಪಾಣಯೇ ನಮಃ । 354
ಓಂ ಶರೋದ್ಭವಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶರೋದ್ಭವಾಯ ನಮಃ । 355
ಓಂ ಗೂಢಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೂಢಾಯ ನಮಃ । 356
ಓಂ ಗುಹ್ಯತಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಹ್ಯತಮಾಯ ನಮಃ । 357
ಓಂ ಗೋಪ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೋಪ್ಯಾಯ ನಮಃ । 358
ಓಂ ಗೋರಕ್ಷಿಗಣಸೇವಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೋರಕ್ಷಿಗಣಸೇವಿತಾಯ ನಮಃ । 359
ಓಂ ಸುವ್ರತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುವ್ರತಾಯ ನಮಃ । 360
ಓಂ ಸತ್ಯಸಂಕಲ್ಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸತ್ಯಸಂಕಲ್ಪಾಯ ನಮಃ । 361
ಓಂ ಸ್ವಸಂವೇದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವಸಂವೇದ್ಯಾಯ ನಮಃ । 362
ಓಂ ಸುಖಾವಹಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಖಾವಹಾಯ ನಮಃ । 363
ಓಂ ಯೋಗಗಮ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯೋಗಗಮ್ಯಾಯ ನಮಃ । 364
ಓಂ ಯೋಗನಿಷ್ಠಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯೋಗನಿಷ್ಠಾಯ ನಮಃ । 365
ಓಂ ಯೋಗಾನನ್ದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯೋಗಾನನ್ದಾಯ ನಮಃ । 366
ಓಂ ಯುಧಿಷ್ಠಿರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯುಧಿಷ್ಠಿರಾಯ ನಮಃ । 367
ಓಂ ತತ್ವಾವಬೋಧಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತತ್ವಾವಬೋಧಾಯ ನಮಃ । 368
ಓಂ ತತ್ವೇಶ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತತ್ವೇಶಾಯ ನಮಃ । 369
ಓಂ ತತ್ವಭಾವಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತತ್ವಭಾವಾಯ ನಮಃ । 370
ಓಂ ತಪೋನಿಧಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಪೋನಿಧಯೇ ನಮಃ । 371
ಓಂ ಅಕ್ಷರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಕ್ಷರಾಯ ನಮಃ । 372
ಓಂ ತ್ರ್ಯಕ್ಷರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರ್ಯಕ್ಷರಾಯ ನಮಃ । 373
ಓಂ ತ್ರ್ಯಕ್ಷಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರ್ಯಕ್ಷಾಯ ನಮಃ । 374
ಓಂ ಪಕ್ಷಪಾತವಿವರ್ಜಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಕ್ಷಪಾತವಿವರ್ಜಿತಾಯ ನಮಃ । 375
ಓಂ ಮಾಣಿಭದ್ರಾರ್ಚಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾಣಿಭದ್ರಾರ್ಚಿತಾಯ ನಮಃ । 376
ಓಂ ಮಾನ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾನ್ಯಾಯ ನಮಃ । 377
ಓಂ ಮಾಯಾವಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾಯಾವಿನೇ ನಮಃ । 378
ಓಂ ಮಾನ್ತ್ರಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾನ್ತ್ರಿಕಾಯ ನಮಃ । 379
ಓಂ ಮಹತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹತೇ ನಮಃ । 380
ಓಂ ಕುಠಾರಭೃತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕುಠಾರಭೃತೇ ನಮಃ । 381
ಓಂ ಕುಲಾದ್ರೀಶಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕುಲಾದ್ರೀಶಾಯ ನಮಃ । 382
ಓಂ ಕುಂಚಿತೈಕಪದಾಮ್ಬುಜಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕುಂಚಿತೈಕಪದಾಮ್ಬುಜಾಯ ನಮಃ । 383
ಓಂ ಯಕ್ಷರಾಜ್ಞ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯಕ್ಷರಾಜೇ ನಮಃ । 384
ಓಂ ಯಕ್ಷಫಲದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯಕ್ಷಫಲದಾಯ ನಮಃ । 385
ಓಂ ಯಜ್ಞಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯಜ್ಞಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ । 386
ಓಂ ಯಶಸ್ಕರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯಶಸ್ಕರಾಯ ನಮಃ । 387
ಓಂ ಸಿದ್ಧೇಶ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಿದ್ಧೇಶಾಯ ನಮಃ । 388
ಓಂ ಸಿದ್ಧಜನಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಿದ್ಧಜನಕಾಯ ನಮಃ । 389
ಓಂ ಸಿದ್ಧಾನ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಿದ್ಧಾನ್ತಾಯ ನಮಃ । 390
ಓಂ ಸಿದ್ಧವೈಭವಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಿದ್ಧವೈಭವಾಯ ನಮಃ । 391
ಓಂ ರವಿಮಂಡಲಮಧ್ಯಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರವಿಮಂಡಲಮಧ್ಯಸ್ಥಾಯ ನಮಃ । 392
ಓಂ ರಜೋಗುಣವಿವರ್ಜಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಜೋಗುಣವಿವರ್ಜಿತಾಯ ನಮಃ । 393
ಓಂ ವಹ್ನಿಮಂಡಲಮಧ್ಯಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಹ್ನಿಮಂಡಲಮಧ್ಯಸ್ಥಾಯ ನಮಃ । 394
ಓಂ ವರ್ಷೀಯಸ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವರ್ಷೀಯಸೇ ನಮಃ । 395
ಓಂ ವರುಣೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವರುಣೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ । 396
ಓಂ ಸೋಮಮಂಡಲಮಧ್ಯಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೋಮಮಂಡಲಮಧ್ಯಸ್ಥಾಯ ನಮಃ । 397
ಓಂ ಸೋಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೋಮಾಯ ನಮಃ । 398
ಓಂ ಸೌಮ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೌಮ್ಯಾಯ ನಮಃ । 399
ಓಂ ಸುಹೃದೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೂಹೃದೇ ನಮಃ । 400 ।

ಓಂ ವರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವರಾಯ ನಮಃ । 401
ಓಂ ದಕ್ಷಿಣಾಗ್ನಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಕ್ಷಿಣಾಗ್ನಯೇ ನಮಃ । 402
ಓಂ ಗಾರ್ಹಪತ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಾರ್ಹಪತ್ಯಾಯ ನಮಃ । 403
ಓಂ ದಮನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಮನಾಯ ನಮಃ । 404
ಓಂ ದಾನವಾನ್ತಕ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಾನವಾನ್ತಕಾಯ ನಮಃ । 405
ಓಂ ಚತುರ್ವಕ್ತ್ರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚತುರ್ವಕ್ತ್ರಾಯ ನಮಃ । 406
ಓಂ ಚಕ್ರಧರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಕ್ರಧರಾಯ ನಮಃ । 407
ಓಂ ಪಂಚವಕ್ತ್ರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಚ್ಚವಕ್ತ್ರಾಯ ನಮಃ । 408
ಓಂ ಪರನ್ತಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರನ್ತಪಾಯ ನಮಃ । 409
ಓಂ ವಿಶ್ವಸ್ಯಾಯತನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಶ್ವಸ್ಯಾಯತನಾಯ ನಮಃ । 410
ಓಂ ವರ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವರ್ಯಾಯ ನಮಃ । 411
ಓಂ ವನ್ದಾರುಜನವತ್ಸಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವನ್ದಾರುಜನವತ್ಸಲಾಯ ನಮಃ । 411
ಓಂ ಗಾಯತ್ರೀವಲ್ಲಭಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಾಯತ್ರೀವಲ್ಲಭಾಯ ನಮಃ । 413
ಓಂ ಗಾರ್ಗ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಾರ್ಗ್ಯಾಯ ನಮಃ । 414
ಓಂ ಗಾಯಕಾನುಗ್ರಹೋನ್ಮುಖಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಾಯಕಾನುಗ್ರಹೋನ್ಮುಖಾಯ ನಮಃ । 415
ಓಂ ಅನನ್ತರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನನ್ತರೂಪಾಯ ನಮಃ । 416
ಓಂ ಏಕಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಏಕಾತ್ಮನೇ ನಮಃ । 417
ಓಂ ಸ್ವಸ್ತರವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವಸ್ತರವೇ ನಮಃ । 418
ಓಂ ವ್ಯಾಹೃತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವ್ಯಾಹೃತಯೇ ನಮಃ । 419
ಓಂ ಸ್ವಧಾ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವಧಾ ನಮಃ । 420
ಓಂ ಸ್ವಾಹಾ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವಾಹಾ ನಮಃ । 421
ಓಂ ಅರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅರುಪಾಯ ನಮಃ । 422
ಓಂ ವಸುಮನಸೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಸುಮನಸೇ ನಮಃ । 423
ಓಂ ವಟುಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಟುಕಾಯ ನಮಃ । 424
ಓಂ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕಾಯ ನಮಃ । 425
ಓಂ ಶ್ರಾವ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರಾವ್ಯಾಯ ನಮಃ । 426
ಓಂ ಶತ್ರುಹರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶತ್ರುಹರಾಯ ನಮಃ । 427
ಓಂ ಶೂಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶೂಲಿನೇ ನಮಃ । 428
ಓಂ ಶ್ರುತಿಸ್ಮೃತಿವಿಧಾಯಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರುತಿಸ್ಮೃತಿವಿಧಾಯಕಾಯ ನಮಃ । 429
ಓಂ ಅಪ್ರಮೇಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಪ್ರಮೇಯಾಯ ನಮಃ । 430
ಓಂ ಅಪ್ರತಿಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಪ್ರತಿಸ್ಥಾಯ ನಮಃ । 431
ಓಂ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನಾಯ ನಮಃ । 432
ಓಂ ಪ್ರಮಥೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಮಥೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ । 433
ಓಂ ಅನುತ್ತಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನುತ್ತಮಾಯ ನಮಃ । 434
ಓಂ ಅನುದಾಸೀನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನುದಾಸೀನಾಯ ನಮಃ । 435
ಓಂ ಮುಕ್ತಿದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮುಕ್ತಿದಾಯ ನಮಃ । 436
ಓಂ ಮುದಿತಾನನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮುದಿತಾನನಾಯ ನಮಃ । 437
ಓಂ ಊರ್ಧ್ವ ರೇತಸೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಊರ್ಧ್ವ ರೇತಸೇ ನಮಃ । 438
ಓಂ ಊರ್ಧ್ವಪಾದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಊರ್ಧ್ವಪಾದಾಯ ನಮಃ । 439
ಓಂ ಪ್ರೌಢನರ್ತನಲಮ್ಪಟಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರೌಢನರ್ತನಲಮ್ಪಟಾಯ ನಮಃ । 440
ಓಂ ಮಹಾಮಾಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಮಾಯಾಯ ನಮಃ । 441
ಓಂ ಮಹಾಗ್ರಾಸಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಗ್ರಾಸಾಯ ನಮಃ । 442
ಓಂ ಮಹಾವೀರ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾವೀರ್ಯಾಯ ನಮಃ । 443
ಓಂ ಮಹಾಭುಜಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಭುಜಾಯ ನಮಃ । 444
ಓಂ ಮಹಾನನ್ದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾನನ್ದಾಯ ನಮಃ । 445
ಓಂ ಮಹಾಸ್ಕನ್ಧಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಸ್ಕನ್ಧಾಯ ನಮಃ । 446
ಓಂ ಮಹೇನ್ದ್ರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹೇನ್ದ್ರಾಯ ನಮಃ । 447
ಓಂ ಮಹಸಾನ್ನಿಧಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಸಾನ್ನಿಧಯೇ ನಮಃ । 448
ಓಂ ಭ್ರಾಜಿಷ್ಣವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭ್ರಾಜಿಷ್ಣವೇ ನಮಃ । 449
ಓಂ ಭಾವನಾಗಮ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾವನಾಗಮ್ಯಾಯ ನಮಃ । 450
ಓಂ ಭ್ರಾನ್ತಿಜ್ಞಾನವಿನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭ್ರಾನ್ತಿಜ್ಞಾನವಿನಾಶನಾಯ ನಮಃ । 451
ಓಂ ಮಹರ್ಧ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹರ್ಧಯೇ ನಮಃ । 452
ಓಂ ಮಹಿಮಾಧಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಿಮಾಧಾರಾಯ ನಮಃ । 453
ಓಂ ಮಹಾಸೇನಗುರವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಸೇನಗುರವೇ ನಮಃ । 454
ಓಂ ಮಹಸೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಸೇ ನಮಃ । 455
ಓಂ ಸರ್ವದ್ಟಶೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವದ್ಟಶೇ ನಮಃ । 456
ಓಂ ಸರ್ವಭೃತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಭೃತೇ ನಮಃ । 457
ಓಂ ಸರ್ಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ಗಾಯ ನಮಃ । 458
ಓಂ ಸರ್ವಹೃತ್ಕೋಶಸಂಸ್ಥಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಹೃತ್ಕೋಶಸಂಸ್ಥಿತಾಯ ನಮಃ । 459
ಓಂ ದೀರ್ಘಪಿಂಗಜಟಾಜೂಟಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೀರ್ಘಪಿಂಗಜಟಾಜೂಟಾಯ ನಮಃ । 460
ಓಂ ದೀರ್ಘಬಾಹವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೀರ್ಘಬಾಹವೇ ನಮಃ । 461
ಓಂ ದಿಗಮ್ಬರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಿಗಮ್ಬರಾಯ ನಮಃ । 462
ಓಂ ಸಂಯದ್ವಾಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಂಯದ್ವಾಮಾಯ ನಮಃ । 463
ಓಂ ಸಂಯಮೀನ್ದ್ರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಂಯಮೀನ್ದ್ರಾಯ ನಮಃ । 464
ಓಂ ಸಂಶಯಚ್ಛಿದೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಂಶಯಚ್ಛಿದೇ ನಮಃ । 465
ಓಂ ಸಹಸ್ರದೃಶೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಹಸ್ರದೃಶೇ ನಮಃ । 466
ಓಂ ಹೇತುದೃಷ್ಟಾನ್ತನಿರ್ಮುಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹೇತುದೃಷ್ಟಾನ್ತನಿರ್ಮುಕ್ತಾಯ ನಮಃ । 467
ಓಂ ಹೇತವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹೇತವೇ ನಮಃ । 468
ಓಂ ಹೇರಮ್ಬಜನ್ಮಭುವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹೇರಮ್ಬಜನ್ಮಭುವೇ ನಮಃ । 469
ಓಂ ಹೇಲಾವಿನಿರ್ಮಿತಜಗತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹೇಲಾವಿನಿರ್ಮಿತಜಗತೇ ನಮಃ । 470
ಓಂ ಹೇಮಶ್ಮಶ್ರವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹೇಮಶ್ಮಶ್ರವೇ ನಮಃ । 471
ಓಂ ಹಿರಣ್ಮಯ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹಿರಣ್ಮಯಾಯ ನಮಃ । 472
ಓಂ ಸಕೃದ್ವಿಭಾತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಕೃದ್ವಿಭಾತಾಯ ನಮಃ । 473
ಓಂ ಸಂವೇತ್ರಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಂವೇತ್ರೇ ನಮಃ । 474
ಓಂ ಸದಸತ್ಕೋಟಿವರ್ಜಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸದಸತ್ಕೋಟಿವರ್ಜಿತಾಯ ನಮಃ । 475
ಓಂ ಸ್ವಾತ್ಮಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವಾತ್ಮಸ್ಥಾಯ ನಮಃ । 476
ಓಂ ಸ್ವಾಯುಧಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವಾಯುಧಾಯ ನಮಃ । 477
ಓಂ ಸ್ವಾಮಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವಾಮಿನೇ ನಮಃ । 478
ಓಂ ಸ್ವಾನನ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವಾನನ್ಯಾಯ ನಮಃ । 479
ಓಂ ರವಾಂಶಿತಾಖಿಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರವಾಂಶಿತಾಖಿಲಾಯ ನಮಃ । 480
ಓಂ ರಾತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾತಯೇ ನಮಃ । 481
ಓಂ ದಾತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಾತಯೇ ನಮಃ । 482
ಓಂ ಚತುಷ್ಪಾದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚತುಷ್ಪಾದಾಯ ನಮಃ । 483
ಓಂ ಸ್ವಾತ್ಮಬನ್ಧಹರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವಾತ್ಮಬನ್ಧಹರಾಯ ನಮಃ । 484
ಓಂ ಸ್ವಭುವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವಭುವೇ ನಮಃ । 485
ಓಂ ವಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಶಿನೇ ನಮಃ । 486
ಓಂ ವರೇಣ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವರೇಣ್ಯಾಯ ನಮಃ । 487
ಓಂ ವಿತತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿತತಾಯ ನಮಃ । 488
ಓಂ ವಜ್ರಭೃತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಜ್ರಭೃತೇ ನಮಃ । 489
ಓಂ ವರುಣಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವರುಣಾತ್ಮಕಾಯ ನಮಃ । 490
ಓಂ ಚೈತನ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚೈತನ್ಯಾಯ ನಮಃ । 491
ಓಂ ಚಿಚ್ಛಿದೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಿಚ್ಛಿದೇ ನಮಃ । 492
ಓಂ ಅದ್ವೈತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅದ್ವೈತಾಯ ನಮಃ । 493
ಓಂ ಚಿನ್ಮಾತ್ರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಿನ್ಮಾತ್ರಾಯ ನಮಃ । 494
ಓಂ ಚಿತ್ಸಭಾಧಿಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಿತ್ಸಭಾಧಿಪಾಯ ನಮಃ । 495
ಓಂ ಭೂಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂಮ್ನೇ ನಮಃ । 496
ಓಂ ಭೂತಪತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂತಪತಯೇ ನಮಃ । 497
ಓಂ ಭಾವ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾವ್ಯಾಯ ನಮಃ । 498
ಓಂ ಭೂರ್ಭುವೋವ್ಯಾಹೃತಿಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂರ್ಭುವೋವ್ಯಾಹೃತಿಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ । 499
ಓಂ ವಾಚ್ಯವಾಚಕನಿರ್ಮುಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾಚ್ಯವಾಚಕನಿರ್ಮುಕ್ತಾಯ ನಮಃ । 500 ।

See Also  108 Names Of Sri Tara In English

ಓಂ ವಾಗೀಶ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾಗೀಶಾಯ ನಮಃ । 501
ಓಂ ವಾಗಗೋಚರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾಗಗೋಚರಾಯ ನಮಃ । 502
ಓಂ ವೇದಾನ್ತಕೃತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೇದಾನ್ತಕೃತೇ ನಮಃ । 503
ಓಂ ತುರ್ಯಪಾದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತುರ್ಯಪಾದಾಯ ನಮಃ । 504
ಓಂ ವೈದ್ಯುತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೈದ್ಯುತಾಯ ನಮಃ । 505
ಓಂ ಸುಕೃತೋದ್ಭವಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಕೃತೋದ್ಭವಾಯ ನಮಃ । 506
ಓಂ ಅಶುಭಕ್ಷಯಕೃತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಶುಭಕ್ಷಯಕೃತೇ ನಮಃ । 507
ಓಂ ಜ್ಯೋತಿಷೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜ್ಯೋತಿಷೇ ನಮಃ । 508
ಓಂ ಅನಾಕಾಶಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನಾಕಾಶಾಯ ನಮಃ । 509
ಓಂ ಅವಿಲೇಪಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅವಿಲೇಪಕಾಯ ನಮಃ । 510
ಓಂ ಆಪ್ತಕಾಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆಪ್ತಕಾಮಾಯ ನಮಃ । 511
ಓಂ ಅನುಮನ್ತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನುಮನ್ತ್ರೇ ನಮಃ । 512
ಓಂ ಆತ್ಮನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆತ್ಮನೇ ನಮಃ । 513
ಓಂ ಅಕಾಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಕಾಮಾಯ ನಮಃ । 514
ಓಂ ಅಭಿನ್ನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಭಿನ್ನಾಯ ನಮಃ । 515
ಓಂ ಅನಣವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನಣವೇ ನಮಃ । 516
ಓಂ ಹರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹರಾಯ ನಮಃ । 517
ಓಂ ಅಸ್ನೇಹಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಸ್ನೇಹಾಯ ನಮಃ । 518
ಓಂ ಸಂಗನಿರ್ಮುಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಂಗನಿರ್ಮುಕ್ತಾಯ ನಮಃ । 519
ಓಂ ಅಹ್ರಸ್ವಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಹ್ರಸ್ವಾಯ ನಮಃ । 520
ಓಂ ಅದೀರ್ಘಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅದೀರ್ಘಾಯ ನಮಃ । 521
ಓಂ ಅವಿಶೇಷಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅವಿಶೇಷಕಾಯ ನಮಃ । 522
ಓಂ ಸ್ವಚ್ಛನ್ದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವಚ್ಛನ್ದಾಯ ನಮಃ । 523
ಓಂ ಸ್ವಚ್ಛಸಂವಿತ್ತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವಚ್ಛಸಂವಿತ್ತಯೇ ನಮಃ । 524
ಓಂ ಅನ್ವೇಷ್ಟವ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನ್ವೇಷ್ಟವ್ಯಾಯ ನಮಃ । 525
ಓಂ ಅಶ್ರುತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಶ್ರುತಾಯ ನಮಃ । 526
ಓಂ ಅಮೃತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಮೃತಾಯ ನಮಃ । 527
ಓಂ ಅಪರೋಕ್ಷಾಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಪರೋಕ್ಷಾಯ ನಮಃ । 528
ಓಂ ಅವೃಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅವೃಣಾಯ ನಮಃ । 529
ಓಂ ಅಲಿಂಗಾಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ । 530
ಓಂ ಅವಿದ್ವೇಷ್ಟ್ರಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅವಿದ್ವೇಷ್ಟ್ರೇ ನಮಃ । 531
ಓಂ ಪ್ರೇಮಸಾಗರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರೇಮಸಾಗರಾಯ ನಮಃ । 532
ಓಂ ಜ್ಞಾನಲಿಂಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜ್ಞಾನಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ । 533
ಓಂ ಗತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗತ್ಯೈ ನಮಃ । 534
ಓಂ ಜ್ಞಾನಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜ್ಞಾನಿನೇ ನಮಃ । 535
ಓಂ ಜ್ಞಾನಗಮ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜ್ಞಾನಗಮ್ಯಾಯ ನಮಃ । 536
ಓಂ ಅವಭಾಸಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅವಭಾಸಕಾಯ ನಮಃ । 537
ಓಂ ಶುದ್ಧಸ್ಫಟಿಕಸಂಕಾಶಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶುದ್ಧಸ್ಫಟಿಕಸಂಕಾಶಾಯ ನಮಃ । 538
ಓಂ ಶ್ರುತಿಪ್ರಸ್ತುತವೈಭವಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರುತಿಪ್ರಸ್ತುತವೈಭವಾಯ ನಮಃ । 539
ಓಂ ಹಿರಣ್ಯಬಾಹವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹಿರಣ್ಯಬಾಹವೇ ನಮಃ । 540
ಓಂ ಸೇನಾನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೇನಾನ್ಯೇ ನಮಃ । 541
ಓಂ ಹರಿಕೇಶಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹರಿಕೇಶಾಯ ನಮಃ । 542
ಓಂ ದಿಶಾಮ್ಪತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಿಶಾಮ್ಪತಯೇ ನಮಃ । 543
ಓಂ ಸಸ್ಪಿಂಜರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಸ್ಪಿಂಜರಾಯ ನಮಃ । 544
ಓಂ ಪಶುಪತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಶುಪತಯೇ ನಮಃ । 545
ಓಂ ತ್ವಿಷೀಮತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ವಿಷೀಮತೇ ನಮಃ । 546
ಓಂ ಅಧ್ವನಾಮ್ಪತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಧ್ವನಾಮ್ಪತಯೇ ನಮಃ । 547
ಓಂ ಬಭ್ಲುಶಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬಭ್ಲುಶಾಯ ನಮಃ । 548
ಓಂ ಭಗವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಗವತೇ ನಮಃ । 549
ಓಂ ಭವ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವ್ಯಾಯ ನಮಃ । 550
ಓಂ ವಿವ್ಯಾಧಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿವ್ಯಾಧಿನೇ ನಮಃ । 551
ಓಂ ವಿಗತಜ್ವರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಗತಜ್ವರಾಯ ನಮಃ । 552
ಓಂ ಅನ್ನಾನಾಮ್ಪತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನ್ನಾನಾಮ್ಪತಯೇ ನಮಃ । 553
ಓಂ ಅತ್ಯುಗ್ರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅತ್ಯುಗ್ರಾಯ ನಮಃ । 554
ಓಂ ಹರಿತ್ಕೇಶಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹರಿತ್ಕೇಶಾಯ ನಮಃ । 555
ಓಂ ಅದ್ವಯಾಕೃತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅದ್ವಯಾಕೃತಯೇ ನಮಃ । 556
ಓಂ ಪುಷ್ಟಾನಾಮ್ಪತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುಷ್ಟಾನಾಮ್ಪತಯೇ ನಮಃ । 557
ಓಂ ಅವ್ಯಗ್ರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅವ್ಯಗ್ರಾಯ ನಮಃ । 558
ಓಂ ಭವಹೇತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವಹೇತ್ಯೇ ನಮಃ । ‘ 559
ಓಂ ಜಗತ್ಪತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಗತ್ಪತಯೇ ನಮಃ । 560
ಓಂ ಆತತಾವಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆತತಾವಿನೇ ನಮಃ । 561
ಓಂ ಮಹಾರುದ್ರಾಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾರುದ್ರಾಯ ನಮಃ । 562
ಓಂ ಕ್ಷೇತ್ರಾಣಾಮ್ಪತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ಷೇತ್ರಾಣಾಮ್ಪತಯೇ ನಮಃ । 563
ಓಂ ಅಕ್ಷಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಕ್ಷಯಾಯ ನಮಃ । 564
ಓಂ ಸೂತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೂತಾಯ ನಮಃ । 565
ಓಂ ಸದಸ್ಪತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸದಸ್ಪತಯೇ ನಮಃ । 566
ಓಂ ಸೂರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುರಯೇ ನಮಃ । 567
ಓಂ ಅಹನ್ತ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಹನ್ತ್ಯಾಯ ನಮಃ । 568
ಓಂ ವನಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವನಪಾಯ ನಮಃ । 569
ಓಂ ಅವರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅವರಾಯ ನಮಃ । 570
ಓಂ ರೋಹಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರೋಹಿತಾಯ ನಮಃ । 571
ಓಂ ಸ್ಥಪತಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ಥಪತಯೇ ನಮಃ । 572
ಓಂ ವೃಕ್ಷಪತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೃಕ್ಷಪತಯೇ ನಮಃ । 573
ಓಂ ಮನ್ತ್ರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮನ್ತ್ರಿಣೇ ನಮಃ । 574
ಓಂ ಸುವಾಣಿಜಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುವಾಣಿಜಾಯ ನಮಃ । 575
ಓಂ ಕಕ್ಷಾಧಿಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಕ್ಷಾಧಿಪಾಯ ನಮಃ । 576
ಓಂ ಭುವನ್ತೀಶಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭುವನ್ತೀಶಾಯ ನಮಃ । 577
ಓಂ ಭವಾಖ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವಾಖ್ಯಾಯ ನಮಃ । 578
ಓಂ ವಾರಿವಸ್ಕೃತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾರಿವಸ್ಕೃತಾಯ ನಮಃ । 579
ಓಂ ಓಷಧೀಶಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಓಷಧೀಶಾಯ ನಮಃ । 580
ಓಂ ಸತಾಮೀಶಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸತಾಮೀಶಾಯ ನಮಃ । 581
ಓಂ ಉಚ್ಚೈರ್ಘೋಷಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಉಚ್ಚೈರ್ಘೋಷಾಯ ನಮಃ । 582
ಓಂ ವಿಭೀಷಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಭೀಷಣಾಯ ನಮಃ । 583
ಓಂ ಪತ್ತೀನಾಮಧಿಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪತ್ತೀನಾಮಧಿಪಾಯ ನಮಃ । 584
ಓಂ ಕೃತ್ಸ್ನವೀತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೃತ್ಸ್ನವೀತಾಯ ನಮಃ । 585
ಓಂ ಧಾವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧಾವತೇ ನಮಃ । 586
ಓಂ ತಸ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಸ್ಮೈ ನಮಃ । 587
ಓಂ ಸತ್ವಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸತ್ವಪಾಯ ನಮಃ । 588
ಓಂ ಸಹಮಾನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಹಮಾನಾಯ ನಮಃ । 589
ಓಂ ಸತ್ಯಧರ್ಮಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸತ್ಯಧರ್ಮಣೇ ನಮಃ । 590
ಓಂ ನಿವ್ಯಾಧಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿವ್ಯಾಧಿನೇ ನಮಃ । 591
ಓಂ ನಿಯಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿಯಮಾಯ ನಮಃ । 592
ಓಂ ಯಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯಮಾಯ ನಮಃ । 593
ಓಂ ಆವ್ಯಾಧಿಪತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆವ್ಯಾಧಿಪತಯೇ ನಮಃ । 594
ಓಂ ಆದಿತ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆದಿತ್ಯಾಯ ನಮಃ । 595
ಓಂ ಕಕುಭಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಕುಭಾಯ ನಮಃ । 596
ಓಂ ಕಾಲಕೋವಿದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಲಕೋವಿದಾಯ ನಮಃ । 597
ಓಂ ನಿಷಂಗಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿಷಂಗಿಣೇ ನಮಃ । 598
ಓಂ ಇಷುಧಿಮತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಇಷುಧಿಮತೇ ನಮಃ । 599
ಓಂ ಇನ್ದ್ರಾಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಇನ್ದ್ರಾಯ ನಮಃ । 600 ।

ಓಂ ತಸ್ಕರಾಣಾಮಧೀಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಸ್ಕರಾಣಾಮಧೀಶ್ವರಾಯ ನಮಃ । 601
ಓಂ ನಿಚೇರುಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿಚೇರುಕಾಯ ನಮಃ । 602
ಓಂ ಪರಿಚರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಿಚರಾಯ ನಮಃ । 603
ಓಂ ಅರಣ್ಯಾನಾಮ್ಪತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅರಣ್ಯಾನಾಮ್ಪತಯೇ ನಮಃ । 604
ಓಂ ಅದ್ಭುತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅದ್ಭುತಾಯ ನಮಃ । 605
ಓಂ ಸೃಕಾವಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೃಕಾವಿನೇ ನಮಃ । 606
ಓಂ ಮುಷ್ಣತಾನ್ನಾಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮುಷ್ಣತಾನ್ನಾಥಾಯ ನಮಃ । 607
ಓಂ ಪಂಚಾಶದ್ವರ್ಣರೂಪಭೃತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಂಚಾಶದ್ವರ್ಣರೂಪಭೃತೇ ನಮಃ । 608
ಓಂ ನಕ್ತಂಚರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಕ್ತಂಚರಾಯ ನಮಃ । 609
ಓಂ ಪ್ರಕೃನ್ತಾನಾಮ್ಪತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಕೃನ್ತಾನಾಮ್ಪತಯೇ ನಮಃ । 610
ಓಂ ಗಿರಿಚರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಿರಿಚರಾಯ ನಮಃ । 611
ಓಂ ಗುರ್ವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುರವೇ ನಮಃ । 612
ಓಂ ಕುಲುಂಚಾನಾಮ್ಪತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕುಲುಂಚಾನಾಮ್ಪತಯೇ ನಮಃ । 613
ಓಂ ಕೂಪ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೂಪ್ಯಾಯ ನಮಃ । 614
ಓಂ ಧನ್ವಾವಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧನ್ವಾವಿನೇ ನಮಃ । 615
ಓಂ ಧನದಾಧಿಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧನದಾಧಿಪಾಯ ನಮಃ । 616
ಓಂ ಆತನ್ವಾನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆತನ್ವಾನಾಯ ನಮಃ । 617
ಓಂ ಶತಾನನ್ದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶತಾನನ್ದಾಯ ನಮಃ । 618
ಓಂ ಗೃತ್ಸಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೃತ್ಸಾಯ ನಮಃ । 619
ಓಂ ಗೃತ್ಸಪತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೃತ್ಸಪತಯೇ ನಮಃ । 620
ಓಂ ಸುರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುರಾಯ ನಮಃ । 621
ಓಂ ವ್ರಾತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವ್ರಾತಾಯ ನಮಃ । 622
ಓಂ ವ್ರಾತಪತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವ್ರಾತಪತಯೇ ನಮಃ । 623
ಓಂ ವಿಪ್ರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಪ್ರಾಯ ನಮಃ । 624
ಓಂ ವರೀಯಸ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವರೀಯಸೇ ನಮಃ । 625
ಓಂ ಕ್ಷುಲ್ಲಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ಷುಲ್ಲಕಾಯ ನಮಃ । 626
ಓಂ ಕ್ಷಮಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ಷಮಿಣೇ ನಮಃ । 627
ಓಂ ಬಿಲ್ಮಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬಿಲ್ಮಿನೇ ನಮಃ । 628
ಓಂ ವರೂಥಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವರೂಥಿನೇ ನಮಃ । 629
ಓಂ ದುನ್ದುಭ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದುನ್ದುಭ್ಯಾಯ ನಮಃ । 630
ಓಂ ಆಹನನ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆಹನನ್ಯಾಯ ನಮಃ । 631
ಓಂ ಪ್ರಮರ್ಶಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಮರ್ಶಕಾಯ ನಮಃ । 632
ಓಂ ಧೃಷ್ಣವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧೃಷ್ಣವೇ ನಮಃ । 633
ಓಂ ದೂತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೂತಾಯ ನಮಃ । 634
ಓಂ ತೀಕ್ಷ್ಣದಂಷ್ಟ್ರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತೀಕ್ಷ್ಣದಂಷ್ಟ್ರಾಯ ನಮಃ । 635
ಓಂ ಸುಧನ್ವನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಧನ್ವನೇ ನಮಃ । 636
ಓಂ ಸುಭಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಭಗಾಯ ನಮಃ । 637
ಓಂ ಸುಖಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಖಿನೇ ನಮಃ । 638
ಓಂ ಸ್ರುತ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ರುತ್ಯಾಯ ನಮಃ । 639
ಓಂ ಪಥ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಥ್ಯಾಯ ನಮಃ । 640
ಓಂ ಸ್ವತನ್ತ್ರಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವತನ್ತ್ರಸ್ಥಾಯ ನಮಃ । 641
ಓಂ ಕಾಟ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಟ್ಯಾಯ ನಮಃ । 642
ಓಂ ನೀಪ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನೀಪ್ಯಾಯ ನಮಃ । 643
ಓಂ ಕರೋಟಿಭುತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕರೋಟಿಭುತೇ ನಮಃ । 644
ಓಂ ಸೂದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೂದ್ಯಾಯ ನಮಃ । 645
ಓಂ ಸರಸ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರಸ್ಯಾಯ ನಮಃ । 646
ಓಂ ವೈಶನ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೈಶನ್ತಾಯ ನಮಃ । 647
ಓಂ ನಾದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾದ್ಯಾಯ ನಮಃ । 648
ಓಂ ಅವಟ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅವಟ್ಯಾಯ ನಮಃ । 649
ಓಂ ಪ್ರಾರ್ಷಜಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಾರ್ಷಜಾಯ ನಮಃ । 650
ಓಂ ವಿದ್ಯುತ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿದ್ಯುತ್ಯಾಯ ನಮಃ । 651
ಓಂ ವಿಶದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಶದಾಯ ನಮಃ । 652
ಓಂ ಮೇಘ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೇಘ್ಯಾಯ ನಮಃ । 653
ಓಂ ರೇಷ್ಮಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರೇಷ್ಮಿಯಾಯ ನಮಃ । 654
ಓಂ ವಾಸ್ತುಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾಸ್ತುಪಾಯ ನಮಃ । 655
ಓಂ ವಸವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಸವೇ ನಮಃ । 656
ಓಂ ಅಗ್ರೇವಧಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಗ್ರೇವಧಾಯ ನಮಃ । 657
ಓಂ ಅಗ್ರೇಸಮ್ಪೂಜ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಗ್ರೇಸಮ್ಪೂಜ್ಯಾಯ ನಮಃ । 658
ಓಂ ಹನ್ತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹನ್ತ್ರೇ ನಮಃ । 659
ಓಂ ತಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾರಾಯ ನಮಃ । 660
ಓಂ ಮಯೋಭವಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಯೋಭವಾಯ ನಮಃ । 661
ಓಂ ಮಯಸ್ಕರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಯಸ್ಕರಾಯ ನಮಃ । 662
ಓಂ ಮಹಾತೀರ್ಥ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾತೀರ್ಥ್ಯಾಯ ನಮಃ । 663
ಓಂ ಕೂಲ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೂಲ್ಯಾಯ ನಮಃ । 664
ಓಂ ಪಾರ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಾರ್ಯಾಯ ನಮಃ । 665
ಓಂ ಪದಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪದಾತ್ಮಕಾಯ ನಮಃ । 666
ಓಂ ಶಂಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಂಗಾಯ ನಮಃ । 667
ಓಂ ಪ್ರತರಣಾಯೈ ನಮಃ ।`
ಓಂ ಪ್ರತರಣಾಯ ನಮಃ । 668
ಓಂ ಅವಾರ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅವಾರ್ಯಾಯ ನಮಃ । 669
ಓಂ ಫೇನ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಫೇನ್ಯಾಯ ನಮಃ । 670
ಓಂ ಶಷ್ಪ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಷ್ಪ್ಯಾಯ ನಮಃ । 671
ಓಂ ಪ್ರವಾಹಜಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರವಾಹಜಾಯ ನಮಃ । 672
ಓಂ ಮುನಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮುನಯೇ ನಮಃ । 673
ಓಂ ಆತಾರ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆತಾರ್ಯಾಯ ನಮಃ । 674
ಓಂ ಆಲಾದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆಲಾದ್ಯಾಯ ನಮಃ । 675
ಓಂ ಸಿಕತ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಿಕತ್ಯಾಯ ನಮಃ । 676
ಓಂ ಕಿಂಶಿಲಾಭಿಧಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಿಂಶಿಲಾಭಿಧಾಯ ನಮಃ । 677
ಓಂ ಪುಲಸ್ತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುಲಸ್ತಯೇ ನಮಃ । 678
ಓಂ ಕ್ಷಯಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ಷಯಣಾಯ ನಮಃ । 679
ಓಂ ಗೃಹ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೃಹ್ಯಾಯ ನಮಃ । 680
ಓಂ ಗೋಷ್ಠಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೋಷ್ಠಯಾಯ ನಮಃ । 681
ಓಂ ಗೋಪರಿಪಾಲಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೋಪರಿಪಾಲಕಾಯ ನಮಃ । 682
ಓಂ ಶುಷ್ಕ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶುಷ್ಕ್ಯಾಯ ನಮಃ । 683
ಓಂ ಹರಿತ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹರಿತ್ಯಾಯ ನಮಃ । 684
ಓಂ ಲೋಪ್ಯಾಖ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲೋಪ್ಯಾಖ್ಯಾಯ ನಮಃ । 685
ಓಂ ಸೂರ್ಮ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೂರ್ಮ್ಯಾಯ ನಮಃ । 686
ಓಂ ಪರ್ಣ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರ್ಣ್ಯಾಯ ನಮಃ । 687
ಓಂ ಅಣಿಮಾದಿಭುವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಣಿಮಾದಿಭುವೇ ನಮಃ । 688
ಓಂ ಪರ್ಣಶದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರ್ಣಶದ್ಯಾಯ ನಮಃ । 689
ಓಂ ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮನೇ ನಮಃ । 690
ಓಂ ಪ್ರಸನ್ನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಸನ್ನಾಯ ನಮಃ । 691
ಓಂ ಪರಮೋನ್ನತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಮೋನ್ನತಾಯ ನಮಃ । 3692
ಓಂ ಶೀಘ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶೀಘ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ । 693
ಓಂ ಶೀಭ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶೀಭ್ಯಾಯ ನಮಃ । 694
ಓಂ ಆನನ್ದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆನನ್ದಾಯ ನಮಃ । 695
ಓಂ ಕ್ಷಯದ್ವೀರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ಷಯದ್ವೀರಾಯ ನಮಃ । 696
ಓಂ ಕ್ಷರಾಕ್ಷರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ಷರಾಕ್ಷರಾಯ ನಮಃ । 697
ಓಂ ಪಾಶಿಪಾತಕಸಂಹತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಾಶಿಪಾತಕಸಂಹತ್ರೇ ನಮಃ । 698
ಓಂ ತೀಕ್ಷ್ಣೇಷವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ತೀಕ್ಷ್ಣೇಷವೇ ನಮಃ । 699
ಓಂ ತಿಮಿರಾಪಹಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಿಮಿರಾಪಹಾಯ ನಮಃ । 700 ।

ಓಂ ವರಾಭಯಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವರಾಭಯಪ್ರದಾಯ ನಮಃ । 701
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಪುಚ್ಛಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಪುಚ್ಛಾಯ ನಮಃ । 702
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಂವರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಂವರಾಯ ನಮಃ । 703
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಗುರವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಗುರವೇ ನಮಃ । 704
ಓಂ ಗುಹ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಹ್ಯಾಯ ನಮಃ । 705
ಓಂ ಗುಹ್ಯಕೈಸ್ಸಮಭಿಷ್ಟುತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಹ್ಯಕೈಸ್ಸಮಭಿಷ್ಟುತಾಯ ನಮಃ । 706
ಓಂ ಕೃತಾನ್ತಕೃತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೃತಾನ್ತಕೃತೇ ನಮಃ । 707
ಓಂ ಕ್ರಿಯಾಧಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ರಿಯಾಧಾರಾಯ ನಮಃ । 708
ಓಂ ಕೃತಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೃತಿನೇ ನಮಃ । 709
ಓಂ ಕೃಪಣರಕ್ಷಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೃಪಣರಕ್ಷಕಾಯ ನಮಃ । 710
ಓಂ ನೈಷ್ಕರ್ಮ್ಯದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನೈಷ್ಕರ್ಮ್ಯದಾಯ ನಮಃ । 711
ಓಂ ನವರಸಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನವರಸಾಯ ನಮಃ । 711
ಓಂ ತ್ರಿಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಸ್ಥಾಯ ನಮಃ । 713
ಓಂ ತ್ರಿಪುರಭೈರವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಪುರಭೈರವಾಯ ನಮಃ । 714
ಓಂ ತ್ರಿಮಾತೃಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಮಾತೃಕಾಯ ನಮಃ । 715
ಓಂ ತ್ರಿವೃದ್ರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿವೃದ್ರೂಪಾಯ ನಮಃ । 716
ಓಂ ತೃತೀಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತೃತೀಯಾಯ ನಮಃ । 717
ಓಂ ತ್ರಿಗುಣಾತಿಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಗುಣಾತಿಗಾಯ ನಮಃ । 718
ಓಂ ತ್ರಿಧಾಮ್ನಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಧಾಮ್ನೇ ನಮಃ । 719
ಓಂ ತ್ರಿಜಗದ್ಧೇತವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಜಗದ್ಧೇತವೇ ನಮಃ । 720
ಓಂ ತ್ರಿಕತ್ರಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಕರ್ತ್ರೇ ನಮಃ । 721
ಓಂ ತಿರ್ಯಗೂರ್ಧ್ವಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಿರ್ಯಗೂರ್ಧ್ವಗಾಯ ನಮಃ । 722
ಓಂ ಪ್ರಪಂಚೋಪಶಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಪಂಚೋಪಶಮಾಯ ನಮಃ । 723
ಓಂ ನಾಮರೂಪದ್ವಯವಿವರ್ಜಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾಮರೂಪದ್ವಯವಿವರ್ಜಿತಾಯ ನಮಃ । 724
ಓಂ ಪ್ರಕೃತೀಶಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಕೃತೀಶಾಯ ನಮಃ । 725
ಓಂ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾತ್ರೇ ನಮಃ । 726
ಓಂ ಪ್ರಭವಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಭವಾಯ ನಮಃ । 727
ಓಂ ಪ್ರಮಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಮಥಾಯ ನಮಃ । 728
ಓಂ ಪಥಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಥಿನೇ ನಮಃ । 729
ಓಂ ಸುನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥಾಯ ನಮಃ । 730
ಓಂ ರಾದ್ಧಾನ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾದ್ಧಾನ್ತಾಯ ನಮಃ । 731
ಓಂ ತತ್ವಮರ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತತ್ವಮರ್ಥಾಯ ನಮಃ । 732
ಓಂ ತಪಸೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಪಸೇ ನಮಃ । 733
ಓಂ ನಿಧಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿಧಯೇ ನಮಃ । 734
ಓಂ ಹಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹಿತಾಯ ನಮಃ । 735
ಓಂ ಪ್ರಮಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಮಾತ್ರೇ ನಮಃ । 736
ಓಂ ಪ್ರಾಗ್ವರ್ತಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಾಗ್ವರ್ತಿನೇ ನಮಃ । 737
ಓಂ ಸರ್ವೋಪನಿಷದಾಶ್ರಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವೋಪನಿಷದಾಶ್ರಯಾಯ ನಮಃ । 738
ಓಂ ವಿಶೃಂಖಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಶೃಂಖಲಾಯ ನಮಃ । 739
ಓಂ ವಿಯದ್ಧೇತವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಯದ್ಧೇತವೇ ನಮಃ । 740
ಓಂ ವಿಷಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಷಮಾಯ ನಮಃ । 741
ಓಂ ವಿದ್ರುಮಪ್ರಭಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿದ್ರುಮಪ್ರಭಾಯ ನಮಃ । 742
ಓಂ ಅಖಂಡಬೋಧಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಖಂಡಬೋಧಾಯ ನಮಃ । 743
ಓಂ ಅಖಂಡಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಖಂಡಾತ್ಮನೇ ನಮಃ । 744
ಓಂ ಘಂಟಾಮಂಡಲಮಂಡಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಘಂಟಾಮಂಡಲಮಂಡಿತಾಯ ನಮಃ । 745
ಓಂ ಅನನ್ತಶಕ್ತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನನ್ತಶಕ್ತಯೇ ನಮಃ । 746
ಓಂ ಆಚಾರ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆಚಾರ್ಯಾಯ ನಮಃ । 747
ಓಂ ಪುಷ್ಕರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುಷ್ಕರಾಯ ನಮಃ । 748
ಓಂ ಸರ್ವಪೂರಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಪೂರಣಾಯ ನಮಃ । 749
ಓಂ ಪುರಜಿತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುರಜಿತೇ ನಮಃ । 750
ಓಂ ಪೂರ್ವಜಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪೂರ್ವಜಾಯ ನಮಃ । 751
ಓಂ ಪುಷ್ಪಹಾಸಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುಷ್ಪಹಾಸಾಯ ನಮಃ । 752
ಓಂ ಪುಣ್ಯಫಲಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುಣ್ಯಫಲಪ್ರದಾಯ ನಮಃ । 753
ಓಂ ಧ್ಯಾನಗಮ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧ್ಯಾನಗಮ್ಯಾಯ ನಮಃ । 754
ಓಂ ಧ್ಯಾತೃರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧ್ಯಾತೃರೂಪಾಯ ನಮಃ । 755
ಓಂ ಧ್ಯೇಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧ್ಯೇಯಾಯ ನಮಃ । 756
ಓಂ ಧರ್ಮವಿದಾಂವರಾಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧರ್ಮವಿದಾಂವರಾಯ ನಮಃ । 757
ಓಂ ಅವಶಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅವಶಾಯ ನಮಃ । 758
ಓಂ ಸ್ವವಶಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವವಶಾಯ ನಮಃ । 759
ಓಂ ಅಸ್ಥಾಣವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಸ್ಥಾಣವೇ ನಮಃ । 760
ಓಂ ಅನ್ತರ್ಯಾಮಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನ್ತರ್ಯಾಮಿನೇ ನಮಃ । 761
ಓಂ ಶತಕ್ರತವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶತಕ್ರತವೇ ನಮಃ । 762
ಓಂ ಕೂಟಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೂಟಸ್ಥಾಯ ನಮಃ । 763
ಓಂ ಕೂರ್ಮಪೀಠಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೂರ್ಮಪೀಠಸ್ಥಾಯ ನಮಃ । 764
ಓಂ ಕೂಶ್ಮಾಂಡಗ್ರಹಮೋಚಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೂಶ್ಮಾಂಡಗ್ರಹಮೋಚಕಾಯ ನಮಃ । 765
ಓಂ ಕೂಲಂಕಷಕೃಪಾಸಿನ್ಧವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೂಲಂಕಷಕೃಪಾಸಿನ್ಧವೇ ನಮಃ । 766
ಓಂ ಕುಶಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕುಶಲಿನೇ ನಮಃ । 767
ಓಂ ಕುಂಕುಮೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕುಂಕುಮೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ । 768
ಓಂ ಗದಾಧರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗದಾಧರಾಯ ನಮಃ । 769
ಓಂ ಗಣಸ್ವಾಮಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಣಸ್ವಾಮಿನೇ ನಮಃ । 770
ಓಂ ಗರಿಷ್ಠಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗರಿಷ್ಠಾಯ ನಮಃ । 771
ಓಂ ತೋಮರಾಯುಧಾಯೈ ನಮಃ । 3
ಓಂ ತೋಮರಾಯುಧಾಯ ನಮಃ । 772
ಓಂ ಜವನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜವನಾಯ ನಮಃ । 773
ಓಂ ಜಗದಾಧಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಗದಾಧಾರಾಯ ನಮಃ । 774
ಓಂ ಜಮದಗ್ನಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಮದಗ್ನಯೇ ನಮಃ । 775
ಓಂ ಜರಾಹರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜರಾಹರಾಯ ನಮಃ । 776
ಓಂ ಜಟಾಧರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಟಾಧರಾಯ ನಮಃ । 777
ಓಂ ಅಮೃತಾಧಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಮೃತಾಧಾರಾಯ ನಮಃ । 778
ಓಂ ಅಮೃತಾಂಶವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಮೃತಾಂಶವೇ ನಮಃ । 779
ಓಂ ಅಮೃತೋದ್ಭವಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಮೃತೋದ್ಭವಾಯ ನಮಃ । 780
ಓಂ ವಿದ್ವತ್ತಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿದ್ವತ್ತಮಾಯ ನಮಃ । 781
ಓಂ ವಿದೂರಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿದೂರಸ್ಥಾಯ ನಮಃ । 782
ಓಂ ವಿಶ್ರಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಶ್ರಮಾಯ ನಮಃ । 783
ಓಂ ವೇದನಾಮಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೇದನಾಮಯಾಯ ನಮಃ । 784
ಓಂ ಚತುರ್ಭುಜಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚತುರ್ಭುಜಾಯ ನಮಃ । 785
ಓಂ ಶತತನವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶತತನವೇ ನಮಃ । 786
ಓಂ ಶಮಿತಾಖಿಲಕೌತುಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಮಿತಾಖಿಲಕೌತುಕಾಯ ನಮಃ । 787
ಓಂ ವೌಷಟ್ಕಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೌಷಟ್ಕಾರಾಯ ನಮಃ । 788
ಓಂ ವಷಟ್ಕಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಷಟ್ಕಾರಾಯ ನಮಃ । 789
ಓಂ ಹುಂಕಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹುಂಕಾರಾಯ ನಮಃ । 790
ಓಂ ಫಟ್ಕಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಫಟ್ಕಾರಾಯ ನಮಃ । 791
ಓಂ ಪಟ್ವೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಟವೇ ನಮಃ । 792
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಿಷ್ಠಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಿಷ್ಠಾಯ ನಮಃ । 793
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಾರ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಾರ್ಥಾಯ ನಮಃ । 794
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾಯ ನಮಃ । 795
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಚೇತನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಚೇತನಾಯ ನಮಃ । 796
ಓಂ ಗಾಯಕ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಾಯಕಾಯ ನಮಃ । 797
ಓಂ ಗರುಡಾರೂಢಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗರುಡಾರೂಢಾಯ ನಮೇಃ । 798
ಓಂ ಗಜಾಸುರವಿಮರ್ದನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಜಾಸುರವಿಮರ್ದನಾಯ ನಮಃ । 799
ಓಂ ಗರ್ವಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗರ್ವಿತಾಯ ನಮಃ । 800 ।

See Also  Sri Swarna Akarshana Bhairava Stotram In Telugu

ಓಂ ಗಗನಾವಾಸಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಗನಾವಾಸಾಯ ನಮಃ । 801
ಓಂ ಗ್ರನ್ಥಿತ್ರಯವಿಭೇದನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗ್ರನ್ಥಿತ್ರಯವಿಭೇದನಾಯ ನಮಃ । 802
ಓಂ ಭೂತಮುಕ್ತಾವಲೀತನ್ತವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂತಮುಕ್ತಾವಲೀತನ್ತವೇ ನಮಃ । 803
ಓಂ ಭೂತಪೂರ್ವಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂತಪೂರ್ವಾಯ ನಮಃ । 804
ಓಂ ಭುಜಂಗಭೃತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭುಜಂಗಭೃತೇ ನಮಃ । 805
ಓಂ ಅತರ್ಕ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅತರ್ಕ್ಯಾಯ ನಮಃ । 806
ಓಂ ಸುಕರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಕರಾಯ ನಮಃ । 807
ಓಂ ಸಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಾರಾಯ ನಮಃ । 808
ಓಂ ಸತ್ತಮಾತ್ರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸತ್ತಮಾತ್ರಾಯ ನಮಃ । 809
ಓಂ ಸದಾಶಿವಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸದಾಶಿವಾಯ ನಮಃ । 810
ಓಂ ಶಕ್ತಿಪಾತಕರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಕ್ತಿಪಾತಕರಾಯ ನಮಃ । 811
ಓಂ ಶಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಕ್ತಾಯ ನಮಃ । 812
ಓಂ ಶಾಶ್ವತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಾಶ್ವತಾಯ ನಮಃ । 813
ಓಂ ಶ್ರೇಯಸಾನ್ನಿಧಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೇಯಸಾನ್ನಿಧಯೇ ನಮಃ । 814
ಓಂ ಅಜೀರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಜೀರ್ಣಾಯ ನಮಃ । 815
ಓಂ ಸುಕುಮಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಕುಮಾರಾಯ ನಮಃ । 816
ಓಂ ಅನ್ಯಸ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನ್ಯಸ್ಮೈ ನಮಃ । 817
ಓಂ ಪಾರದರ್ಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಾರದರ್ಶಿನೇ ನಮಃ । 818
ಓಂ ಪುರನ್ದರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುರನ್ದರಾಯ ನಮಃ । 819
ಓಂ ಅನಾವರಣವಿಜ್ಞಾನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನಾವರಣವಿಜ್ಞಾನಾಯ ನಮಃ । 820
ಓಂ ನಿರ್ವಿಭಾಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರ್ವಿಭಾಗಾಯ ನಮಃ । 821
ಓಂ ವಿಭಾವಸ್ವೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಭಾವಸವೇ ನಮಃ । 822
ಓಂ ವಿಜ್ಞಾನಮಾತ್ರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಜ್ಞಾನಮಾತ್ರಾಯ ನಮಃ । 823
ಓಂ ವಿರಜಸೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿರಜಸೇ ನಮಃ । 824
ಓಂ ವಿರಾಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿರಾಮಾಯ ನಮಃ । 825
ಓಂ ವಿಬುಧಾಶ್ರಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಬುಧಾಶ್ರಯಾಯ ನಮಃ । 826
ಓಂ ವಿದಗ್ಧಮುಗ್ಧವೇಷಾಢ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿದಗ್ಧಮುಗ್ಧವೇಷಾಢ್ಯಾಯ ನಮಃ । 827
ಓಂ ವಿಶ್ವಾತೀತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಶ್ವಾತೀತಾಯ ನಮಃ । 828
ಓಂ ವಿಶೋಕದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಶೋಕದಾಯ ನಮಃ । 829
ಓಂ ಮಾಯಾನಾಟ್ಯವಿನೋದಜ್ಞಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾಯಾನಾಟ್ಯವಿನೋದಜ್ಞಾಯ ನಮಃ । 830
ಓಂ ಮಾಯಾನಟನಶಿಕ್ಷಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾಯಾನಟನಶಿಕ್ಷಕಾಯ ನಮಃ । 831
ಓಂ ಮಾಯಾನಾಟಕಕೃತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾಯಾನಾಟಕಕೃತೇ ನಮಃ । 832
ಓಂ ಮಾಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾಯಿನೇ ನಮಃ । 833
ಓಂ ಮಾಯಾಯನ್ತ್ರವಿಮೋಚಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾಯಾಯನ್ತ್ರವಿಮೋಚಕಾಯ ನಮಃ । 834
ಓಂ ವೃದ್ಧಿಕ್ಷಯವಿನಿರ್ಮುಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೃದ್ಧಿಕ್ಷಯವಿನಿರ್ಮುಕ್ತಾಯ ನಮಃ । 835
ಓಂ ವಿದ್ಯೋತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿದ್ಯೋತಾಯ ನಮಃ । 836
ಓಂ ವಿಶ್ವವಚಂಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಶ್ವವಚಂಕಾಯ ನಮಃ । 837
ಓಂ ಕಾಲಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಲಾತ್ಮನೇ ನಮಃ । 838
ಓಂ ಕಾಲಿಕಾನಾಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಲಿಕಾನಾಥಾಯ ನಮಃ । 839
ಓಂ ಕಾರ್ಕೋಟಕವಿಭೀಷಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾರ್ಕೋಟಕವಿಭೀಷಣಾಯ ನಮಃ । 840
ಓಂ ಷಡೂರ್ಮಿರಹಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಷಡೂರ್ಮಿರಹಿತಾಯ ನಮಃ । 841
ಓಂ ಸ್ತವ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ತವ್ಯಾಯ ನಮಃ । 842
ಓಂ ಷಡ್ಗುಣೈಶ್ವರ್ಯದಾಯಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಷಡ್ಗುಣೈಶ್ವರ್ಯದಾಯಕಾಯ ನಮಃ । 843
ಓಂ ಷಡಾಧಾರಗತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಷಡಾಧಾರಗತಾಯ ನಮಃ । 844
ಓಂ ಸಾಂಖ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಾಂಖ್ಯಾಯ ನಮಃ । 845
ಓಂ ಷಡಕ್ಷರಸಮಾಶ್ರಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಷಡಕ್ಷರಸಮಾಶ್ರಯಾಯ ನಮಃ । 846
ಓಂ ಅನಿರ್ದೇಶ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನಿರ್ದೇಶ್ಯಾಯ ನಮಃ । 847
ಓಂ ಅನಿಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನಿಲಾಯ ನಮಃ । 848
ಓಂ ಅಗಮ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಗಮ್ಯಾಯ ನಮಃ । 849
ಓಂ ಅವಿಕ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅವಿಕ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ । 850
ಓಂ ಅಮೋಘವೈಭವಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಮೋಘವೈಭವಾಯ ನಮಃ । 851
ಓಂ ಹೇಯಾದೇಯವಿನಿರ್ಮುಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹೇಯಾದೇಯವಿನಿರ್ಮುಕ್ತಾಯ ನಮಃ । 852
ಓಂ ಹೇಲಾಕಲಿತತಾಂಡವಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹೇಲಾಕಲಿತತಾಂಡವಾಯ ನಮಃ । 853
ಓಂ ಅಪರ್ಯನ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಪರ್ಯನ್ತಾಯ ನಮಃ । 854
ಓಂ ಅಪರಿಚ್ಛೇದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಪರಿಚ್ಛೇದ್ಯಾಯ ನಮಃ । 855
ಓಂ ಅಗೋಚರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಗೋಚರಾಯ ನಮಃ । 856
ಓಂ ರುಗ್ವಿಮೋಚಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರುಗ್ವಿಮೋಚಕಾಯ ನಮಃ । 857
ಓಂ ನಿರಂಶಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರಂಶಾಯ ನಮಃ । 858
ಓಂ ನಿಗಮಾನನ್ದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿಗಮಾನನ್ದಾಯ ನಮಃ । 859
ಓಂ ನಿರಾನನ್ದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರಾನನ್ದಾಯ ನಮಃ । 860
ಓಂ ನಿದಾನಭುವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿದಾನಭುವೇ ನಮಃ । 861
ಓಂ ಆದಿಭೂತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆದಿಭೂತಾಯ ನಮಃ । 862
ಓಂ ಮಹಾಭೂತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಭೂತಾಯ ನಮಃ । 863
ಓಂ ಶ್ವೇಚ್ಛಾಕಲಿತವಿಗ್ರಹಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ವೇಚ್ಛಾಕಲಿತವಿಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ । 864
ಓಂ ನಿಸ್ಪನ್ದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿಸ್ಪನ್ದಾಯ ನಮಃ । 865
ಓಂ ಪ್ರತ್ಯಯಾನನ್ದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರತ್ಯಯಾನನ್ದಾಯ ನಮಃ । 866
ಓಂ ನಿರ್ನಿಮೇಷಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರ್ನಿಮೇಷಾಯ ನಮಃ । 867
ಓಂ ನಿರನ್ತರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರನ್ತರಾಯ ನಮಃ । 868
ಓಂ ಪ್ರಬುದ್ಧಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಬುದ್ಧಾಯ ನಮಃ । 869
ಓಂ ಅಪರಮೋದಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಪರಮೋದಾರಾಯ ನಮಃ । 870
ಓಂ ಪರಮಾನನ್ದಸಾಗರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಮಾನನ್ದಸಾಗರಾಯ ನಮಃ । 871
ಓಂ ಸಂವಿತ್ಸಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಂವಿತ್ಸಾರಾಯ ನಮಃ । 872
ಓಂ ಕಲಾಪೂರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಲಾಪೂರ್ಣಾಯ ನಮಃ । 873
ಓಂ ಸುರಾಸುರನಮಸ್ಕೃತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುರಾಸುರನಮಸ್ಕೃತಾಯ ನಮಃ । 874
ಓಂ ನಿರ್ವಾಣದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರ್ವಾಣದಾಯ ನಮಃ । 875
ಓಂ ನಿರ್ವೃತಿಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರ್ವೃತಿಸ್ಥಾಯ ನಮಃ । 876
ಓಂ ನಿರ್ವೈರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರ್ವೈರಾಯ ನಮಃ । 877
ಓಂ ನಿರುಪಾಧಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರುಪಾಧಿಕಾಯ ನಮಃ । 878
ಓಂ ಆಭಾಸ್ವರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆಭಾಸ್ವರಾಯ ನಮಃ । 879
ಓಂ ಪರನ್ತತ್ವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರನ್ತತ್ವಾಯ ನಮಃ । 880
ಓಂ ಆದಿಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆದಿಮಾಯ ನಮಃ । 881
ಓಂ ಪೇಶಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪೇಶಲಾಯ ನಮಃ । 882
ಓಂ ಪವಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪವಯೇ ನಮಃ । 883
ಓಂ ಸಂಶಾನ್ತಸರ್ವಸಂಕಲ್ಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಂಶಾನ್ತಸರ್ವಸಂಕಲ್ಪಾಯ ನಮಃ । 884
ಓಂ ಸಂಸದೀಶಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಂಸದೀಶಾಯ ನಮಃ । 885
ಓಂ ಸದೋದಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸದೋದಿತಾಯ ನಮಃ । 886
ಓಂ ಭಾವಾಭಾವವಿನಿರ್ಮುಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾವಾಭಾವವಿನಿರ್ಮುಕ್ತಾಯ ನಮಃ । 887
ಓಂ ಭಾರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾರೂಪಾಯ ನಮಃ । 888
ಓಂ ಭಾವಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾವಿತಾಯ ನಮಃ । 889
ಓಂ ಭರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭರಾಯ ನಮಃ । 890
ಓಂ ಸರ್ವಾತೀತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಾತೀತಾಯ ನಮಃ । 891
ಓಂ ಸಾರತರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಾರತರಾಯ ನಮಃ । 892
ಓಂ ಸಾಮ್ಬಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಾಮ್ಬಾಯ ನಮಃ । 893
ಓಂ ಸಾರಸ್ವತಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಾರಸ್ವತಪ್ರದಾಯ ನಮಃ । 894
ಓಂ ಸರ್ವಕೃತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಕೃತೇ ನಮಃ । 895
ಓಂ ಸರ್ವಹೃದೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಹೃದೇ ನಮಃ । 896
ಓಂ ಸರ್ವಮಯ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಮಯಾಯ ನಮಃ । 897
ಓಂ ಸತ್ವಾವಲಮ್ಬಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸತ್ವಾವಲಮ್ಬಕಾಯ ನಮಃ । 898
ಓಂ ಕೇವಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೇವಲಾಯ ನಮಃ । 899
ಓಂ ಕೇಶವಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೇಶವಾಯ ನಮಃ । 900 ।

ಓಂ ಕೇಳೀಕರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೇಳೀಕರಾಯ ನಮಃ । 901
ಓಂ ಕೇವಲನಾಯಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೇವಲನಾಯಕಾಯ ನಮಃ । 902
ಓಂ ಇಚ್ಚಾನಿಚ್ಚಾವಿರಹಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಇಚ್ಚಾನಿಚ್ಚಾವಿರಹಿತಾಯ ನಮಃ । 903
ಓಂ ವಿಹಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಹಾರಿಣೇ ನಮಃ । 904
ಓಂ ವೀರ್ಯವರ್ಧನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೀರ್ಯವರ್ಧನಾಯ ನಮಃ । 905
ಓಂ ವಿಜಿಘತ್ಸಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಜಿಘತ್ಸಾಯ ನಮಃ । 906
ಓಂ ವಿಗತಭಿಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಗತಭಿಯೇ ನಮಃ । 907
ಓಂ ವಿಪಿಪಾಸಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಪಿಪಾಸಾಯ ನಮಃ । 908
ಓಂ ವಿಭಾವನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಭಾವನಾಯ ನಮಃ । 909
ಓಂ ವಿಶ್ರಾನ್ತಿಭುವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಶ್ರಾನ್ತಿಭುವೇ ನಮಃ । 910
ಓಂ ವಿವಸನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿವಸನಾಯ ನಮಃ । 911
ಓಂ ವಿಘ್ನಹತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಘ್ನಹತ್ರೇ ನಮಃ । 912
ಓಂ ವಿಬೋಧಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಬೋಧಕಾಯ ನಮಃ । 913
ಓಂ ವೀರಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೀರಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ । 914
ಓಂ ವೀತಭಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೀತಭಯಾಯ ನಮಃ । 915
ಓಂ ವಿನ್ಧ್ಯದರ್ಪವಿನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿನ್ಧ್ಯದರ್ಪವಿನಾಶಿನಾಯ ನಮಃ । 916
ಓಂ ವೇತಾಳನಟನಪ್ರೀತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೇತಾಳನಟನಪ್ರೀತಾಯ ನಮಃ । 917
ಓಂ ವೇತಂಡತ್ವಕ್ಕೃತಾಮ್ಬರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೇತಂಡತ್ವಕ್ಕೃತಾಮ್ಬರಾಯ ನಮಃ । 918
ಓಂ ವೇಲಾತಿಲಂಘಿಕರುಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೇಲಾತಿಲಂಘಿಕರುಣಾಯ ನಮಃ । 919
ಓಂ ವಿಲಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಲಾಸಿನೇ ನಮಃ । 920
ಓಂ ವಿಕ್ರಮೋನ್ನತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಕ್ರಮೋನ್ನತಾಯ ನಮಃ । 921
ಓಂ ವೈರಾಗ್ಯಶೇವಧಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೈರಾಗ್ಯಶೇವಧಯೇ ನಮಃ । 922
ಓಂ ವಿಶ್ವಭೋಕ್ತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಶ್ವಭೋಕ್ತ್ರೇ ನಮಃ । 923
ಓಂ ಸರ್ವೋರ್ಧ್ವಸಂಸ್ಥಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವೋರ್ಧ್ವಸಂಸ್ಥಿತಾಯ ನಮಃ । 924
ಓಂ ಮಹಾಕರ್ತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಕರ್ತ್ರೇ ನಮಃ । 925
ಓಂ ಮಾಹಾಭೋಕ್ತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಭೋಕ್ತ್ರೇ ನಮಃ । 926
ಓಂ ಮಹಾಸಂವಿನ್ಮಯ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಸಂವಿನ್ಮಯಾಯ ನಮಃ । 927
ಓಂ ಮಧುನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಧುನೇ ನಮಃ । 928
ಓಂ ಮನೋವಚೋಭಿರಗ್ರಾಹ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮನೋವಚೋಭಿರಗ್ರಾಹ್ಯಾಯ ನಮಃ । 929
ಓಂ ಮಹಾಬಿಲಕೃತಾಲಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಬಿಲಕೃತಾಲಯಾಯ ನಮಃ । 930
ಓಂ ಅನಹಂಕೃತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನಹಂಕೃತಯೇ ನಮಃ । 931
ಓಂ ಅಚ್ಛೇದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಚ್ಛೇದ್ಯಾಯ ನಮಃ । 932
ಓಂ ಸ್ವಾನನ್ದೈಕಘನಾಕೃತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವಾನನ್ದೈಕಘನಾಕೃತಯೇ ನಮಃ । 933
ಓಂ ಸಂವರ್ತಾಗ್ನ್ಯುದರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಂವರ್ತಾಗ್ನ್ಯುದರಾಯ ನಮಃ । 934
ಓಂ ಸರ್ವಾನ್ತರಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಾನ್ತರಸ್ಥಾಯ ನಮಃ । 935
ಓಂ ಸರ್ವದುರ್ಗ್ರಹಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವದುರ್ಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ । 936
ಓಂ ಸಮ್ಪನ್ನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಮ್ಪನ್ನಾಯ ನಮಃ । 937
ಓಂ ಸಂಕ್ರಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಂಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ । 938
ಓಂ ಸತ್ರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸತ್ರಿಣೇ ನಮಃ । 939
ಓಂ ಸನ್ದೋಗ್ಧ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸನ್ದೋಗ್ಧ್ರೇ ನಮಃ । 940
ಓಂ ಸಕಲೋರ್ಜಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಕಲೋರ್ಜಿತಾಯ ನಮಃ । 941
ಓಂ ಸಮ್ಪ್ರವೃದ್ಧಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಮ್ಪ್ರವೃದ್ಧಾಯ ನಮಃ । 942
ಓಂ ಸನ್ನಿಕೃಷ್ಟಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸನ್ನಿಕೃಷ್ಟಾಯ ನಮಃ । 943
ಓಂ ಸಂವಿಮೃಷ್ಟಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಂವಿಮೃಷ್ಟಾಯ ನಮಃ । 944
ಓಂ ಸಮಗ್ರದೃಶೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಮಗ್ರದೃಶೇ ನಮಃ । 945
ಓಂ ಸಂಯಮಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಂಯಮಸ್ಥಾಯ ನಮಃ । 946
ಓಂ ಸಂಹೃದಿಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಂಹೃದಿಸ್ಥಾಯ ನಮಃ । 947
ಓಂ ಸಮ್ಪ್ರವಿಷ್ಟಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಮ್ಪ್ರವಿಷ್ಟಾಯ ನಮಃ । 948
ಓಂ ಸಮುತ್ಸುಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಮುತ್ಸುಕಾಯ ನಮಃ । 949
ಓಂ ಸಮ್ಪ್ರಹೃಷ್ಟಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಮ್ಪ್ರಹೃಷ್ಟಾಯ ನಮಃ । 950
ಓಂ ಸನ್ನಿವಿಷ್ಟಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸನ್ನಿವಿಷ್ಟಾಯ ನಮಃ । 951
ಓಂ ಸಂಸ್ಪಷ್ಟಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಂಸ್ಪಷ್ಟಾಯ ನಮಃ । 952
ಓಂ ಸಮ್ಪ್ರಮರ್ದಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಮ್ಪ್ರಮರ್ದನಾಯ ನಮಃ । 953
ಓಂ ಸೂತ್ರಭೂತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೂತ್ರಭೂತಾಯ ನಮಃ । 954
ಓಂ ಸ್ವಪ್ರಕಾಶಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವಪ್ರಕಾಶಾಯ ನಮಃ । 955
ಓಂ ಸಮಶೀಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಮಶೀಲಾಯ ನಮಃ । 956
ಓಂ ಸದಾದಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸದಾದಯಾಯ ನಮಃ । 957
ಓಂ ಸತ್ವಸಂಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸತ್ವಸಂಸ್ಥಾಯ ನಮಃ । 958
ಓಂ ಸುಷುಪ್ತಿಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಷುಪ್ತಿಸ್ಥಾಯ ನಮಃ । 959
ಓಂ ಸುತಲ್ಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೂತಲ್ಪಾಯ ನಮಃ । 960
ಓಂ ಸತ್ಸ್ವರೂಪಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸತ್ಸ್ವರೂಪಕಾಯ ನಮಃ । 961
ಓಂ ಸಂಕಲ್ಪೋಲ್ಲಾಸನಿರ್ಮುಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಂಕಲ್ಪೋಲ್ಲಾಸನಿರ್ಮುಕ್ತಾಯ ನಮಃ । 962
ಓಂ ಸಾಮನೀರಾಗಚೇತನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಾಮನೀರಾಗಚೇತನಾಯ ನಮಃ । 963
ಓಂ ಆದಿತ್ಯವರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆದಿತ್ಯವರ್ಣಾಯ ನಮಃ । 964
ಓಂ ಸಂಜ್ಯೋತಿಷೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಂಜ್ಯೋತಿಷೇ ನಮಃ । 965
ಓಂ ಸಮ್ಯಗ್ದರ್ಶನತತ್ಪರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಮ್ಯಗ್ದರ್ಶನತತ್ಪರಾಯ ನಮಃ । 966
ಓಂ ಮಹಾತಾತ್ಪರ್ಯನಿಲಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾತಾತ್ಪರ್ಯನಿಲಯಾಯ ನಮಃ । 967
ಓಂ ಪ್ರತ್ಯಗ್ಬ್ರಹ್ಮೈಕ್ಯನಿಶ್ಚಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರತ್ಯಗ್ಬ್ರಹ್ಮೈಕ್ಯನಿಶ್ಚಯಾಯ ನಮಃ । 968
ಓಂ ಪ್ರಪಂಚೋಲ್ಲಸನಿರ್ಮುಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಪಂಚೋಲ್ಲಸನಿರ್ಮುಕ್ತಾಯ ನಮಃ । 969
ಓಂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾಯ ನಮಃ । 970
ಓಂ ಪ್ರತಿಭಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರತಿಭಾತ್ಮಕಾಯ ನಮಃ । 971
ಓಂ ಪ್ರವೇಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರವೇಗಾಯ ನಮಃ । 972
ಓಂ ಪ್ರಮದಾರ್ಧಾಂಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಮದಾರ್ಧಾಂಗಾಯ ನಮಃ । 973
ಓಂ ಪ್ರನರ್ತನಪರಾಯಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರನರ್ತನಪರಾಯಣಾಯ ನಮಃ । 974
ಓಂ ಯೋಗಯೋನಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯೋಗಯೋನಯೇ ನಮಃ । 975
ಓಂ ಯಯಾಭೂತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯಯಾಭೂತಾಯ ನಮಃ । 976
ಓಂ ಯಕ್ಷಗನ್ಧರ್ವವನ್ದಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯಕ್ಷಗನ್ಧರ್ವವನ್ದಿತಾಯ ನಮಃ । 977
ಓಂ ಜಟಿಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಟಿಲಾಯ ನಮಃ । 978
ಓಂ ಚಟುಲಾಪಾಂಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಟುಲಾಪಾಂಗಾಯ ನಮಃ । 979
ಓಂ ಮಹಾನಟನಲಮ್ಪಟಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾನಟನಲಮ್ಪಟಾಯ ನಮಃ । 980
ಓಂ ಪಾಟಲಾಂಶವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಾಟಲಾಂಶವೇ ನಮಃ । 981
ಓಂ ಪಟುತರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಟುತರಾಯ ನಮಃ । 982
ಓಂ ಪಾರಿಜಾತದ್ರುಮೂಲಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಾರಿಜಾತದ್ರುಮೂಲಗಾಯ ನಮಃ । 983
ಓಂ ಪಾಪಾಟವೀಬೃಹ್ಮದ್ಭಾನವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಾಪಾಟವೀಬೃಹ್ಮದ್ಭಾನವೇ ನಮಃ । 984
ಓಂ ಭಾನುಮತ್ಕೋಟಿಕೋಟಿಭಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾನುಮತ್ಕೋಟಿಕೋಟಿಭಾಯ ನಮಃ । 985
ಓಂ ಕೋಟಿಕನ್ದರ್ಪಸೌಭಾಗ್ಯಸುನ್ದರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೋಟಿಕನ್ದರ್ಪಸೌಭಾಗ್ಯಸುನ್ದರಾಯ ನಮಃ । 986
ಓಂ ಮಧುರಸ್ಮಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಧುರಸ್ಮಿತಾಯ ನಮಃ । 987
ಓಂ ಲಾಸ್ಯಾಮೃತಾಬ್ಧಿಲಹರೀಪೂರ್ಣೇನ್ದವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಾಸ್ಯಾಮೃತಾಬ್ಧಿಲಹರೀಪೂರ್ಣೇನ್ದವೇ ನಮಃ । 988
ಓಂ ಪುಣ್ಯಗೋಚರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುಣ್ಯಗೋಚರಾಯ ನಮಃ । 989
ಓಂ ರುದ್ರಾಕ್ಷಸ್ರಂಗ್ಮಯಾಕಲ್ಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರುದ್ರಾಕ್ಷಸ್ರಂಗ್ಮಯಾಕಲ್ಪಾಯ ನಮಃ । 990
ಓಂ ಕಹ್ಲಾರಕಿರಣದ್ಯುತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಹ್ಲಾರಕಿರಣದ್ಯುತಯೇ ನಮಃ । 991
ಓಂ ಅಮೂಲ್ಯಮಣಿಸಮ್ಭಾಸ್ವತ್ಫಣೀನ್ದ್ರಕರಕಂಕಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಮೂಲ್ಯಮಣಿಸಮ್ಭಾಸ್ವತ್ಫಣೀನ್ದ್ರಕರಕಂಕಣಾಯ ನಮಃ । 992
ಓಂ ಚಿಚ್ಛಕ್ತಿಲೋಚನಾನನ್ದಕನ್ದಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಿಚ್ಛಕ್ತಿಲೋಚನಾನನ್ದಕನ್ದಲಾಯ ನಮಃ । 993
ಓಂ ಕುನ್ದಪಾಂಡುರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕುನ್ದಪಾಂಡುರಾಯ ನಮಃ । 994
ಓಂ ಅಗಮ್ಯಮಹಿಮಾಮ್ಭೋಧಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಗಮ್ಯಮಹಿಮಾಮ್ಭೋಧಯೇ ನಮಃ । 995
ಓಂ ಅನೌಪೌಮ್ಯಯಶೋನಿಧಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನೌಪೌಮ್ಯಯಶೋನಿಧಯೇ ನಮಃ । 996
ಓಂ ಚಿದಾನನ್ದನಟಾಧೀಶ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಿದಾನನ್ದನಟಾಧೀಶಾಯ ನಮಃ । 997
ಓಂ ಚಿತ್ಕೇವಲವಪುರ್ಧರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಿತ್ಕೇವಲವಪುರ್ಧರಾಯ ನಮಃ । 998
ಓಂ ಚಿದೇಕರಸಸಮ್ಪೂರ್ಣಶ್ರೀಶಿವಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಿದೇಕರಸಸಮ್ಪೂರ್ಣಶ್ರೀಶಿವಾಯ ನಮಃ । 999
ಓಂ ಶ್ರೀಮಹೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಮಹೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ । 1000 ।

ಓಂ ತತ್ಸತ್
॥ ಇತಿ ಶ್ರೀನಟೇಶ್ವರೀನಟೇಶ್ವರ ಸಮ್ಮೇಲನನಾಮ ಸಾಹಸ್ರೀ ಸಮಾಪ್ತಾ ॥

ನಟರಾಜಂ ಮಹಾದೇವೀಂ ಚಿತ್ಸಭಾಪತಿಮೀಶ್ವರಮ್ ।
ಸ್ಕನ್ದವಿಘ್ನೇಶಸಂಶ್ಲಿಷ್ಟ ಶಿವಕಾಮೀಪತಿಂ ಭಜೇ ॥

ಮಂಗಲಂ ಚಿತ್ಸಭೇಶಾಯ ಮಹನೀಯಗುಣಾತ್ಮನೇ ।
ಚಕ್ರವರ್ತಿನುತಾಯ ಶ್ರೀನಟರಾಜಾಯ ಮಂಗಲಮ್ ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

1000 Names of Sri Nateshwarinateshwara Sammelana – Sahasranamavali Stotram in SanskritEnglishBengaliGujarati – Kannada – MalayalamOdiaTeluguTamil