1000 Names Of Sri Shanmukha » Sadyojata Mukha Sahasranamavali 5 In Odia

॥ Sadyojata Mukha Sahasranamavali 5 Odia Lyrics ॥

॥ ଶ୍ରୀଷଣ୍ମୁଖ ଅଥଵା ସଦ୍ୟୋଜାତମୁଖସହସ୍ରନାମାଵଲିଃ ୫ ॥

ଓଂ ଶ୍ରୀଗଣେଶାୟ ନମଃ ।

ସଦ୍ୟୋଜାତମୁଖପୂଜା ।

ଓଂ ବ୍ରହ୍ମଭୁଵେ ନମଃ । ଭଵାୟ । ହରାୟ । ରୁଦ୍ରାୟ । ମୁଦ୍ଗଲାୟ ।
ପୁଷ୍କଲାୟ । ବଲାୟ । ଅଗ୍ରଗଣ୍ୟାୟ । ସଦାଚାରାୟ । ସର୍ଵସ୍ମୈ । ଶମ୍ଭଵେ ।
ମହେଶ୍ଵରାୟ । ଈଶ୍ଵରାୟ । ସହସ୍ରାକ୍ଷାୟ । ପ୍ରିୟାୟ । ଵରଦାୟ । ଵିଦ୍ୟାୟୈ ।
ଶଙ୍କରାୟ । ପରମେଶ୍ଵରାୟ । ଗଙ୍ଗାଧରାୟ ନମଃ ॥ ୨୦ ॥

ଓଂ ଶୂଲଧରାୟ ନମଃ । ପରାର୍ଥଵିଗ୍ରହାୟ । ଶର୍ଵଜନ୍ମନେ । ଗିରିଧନ୍ଵନେ ।
ଜଟାଧରାୟ । ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡାୟ । ଚନ୍ଦ୍ରମୌଲୟେ । ଵିଦୁଷେ ।
ଵିଶ୍ଵମରେଶ୍ଵରାୟ । ଵେଦାନ୍ତସାରସନ୍ଦୋହାୟ । କପାଲିନେ । ନୀଲଲୋହିତାୟ ।
ଧ୍ୟାନପରାୟ । ଅପରିଚ୍ଛେଦାୟ । ଗୌରୀଭଦ୍ରାୟ । ଗଣେଶ୍ଵରାୟ ।
ଅଷ୍ଟମୂର୍ତୟେ । ତ୍ରିଵର୍ଗସ୍ଵର୍ଗସାଧନାୟ । ଜ୍ଞାନଗମ୍ୟାୟ ।
ଦୃଢପ୍ରଜ୍ଞାୟ ନମଃ ॥ ୪୦ ॥

ଓଂ ଦେଵଦେଵାୟ ନମଃ । ତ୍ରିଲୋଚନାୟ । ଵାମଦେଵାୟ । ମହାଦେଵାୟ । ଵାୟଵେ ।
ପରିବୃଢାୟ । ଦୃଢାୟ । ଵିଶ୍ଵରୂପାୟ । ଵାଗୀଶାୟ । ପରିଵ୍ରାଜପ୍ରିୟାୟ ।
ଶ୍ରୁତିମୁତ୍ପ୍ରଦାୟ । ସର୍ଵପ୍ରମାଣସଂଵାଦିନେ । ଵୃଷାଙ୍କାୟ । ଵୃଷଭାରୂଢାୟ ।
ଈଶାନାୟ । ପିନାକିନେ । ଖଟ୍ଵାଙ୍ଗିନେ । ଚିତ୍ରଵେଷନିରନ୍ତରାୟ ।
ମନୋମୟମହାୟୋଗିନେ । ସ୍ଥିରବ୍ରହ୍ମାଙ୍ଗଭୁଵେ ନମଃ ॥ ୬୦ ॥

ଓଂ ଜଟିନେ ନମଃ । କାଲାନଲାୟ । କୃତ୍ତିଵାସସେ । ସୁଭଗପ୍ରଣଵାତ୍ମକାୟ ।
ନାଦଚୂଡାୟ । ସୁଚକ୍ଷୁଷେ । ଦୂର୍ଵାସସେ । ପୁରୁଷାସନାୟ । ମୃଗାୟୁଧାୟ ।
ସ୍କନ୍ଦଷଷ୍ଟିପରାୟଣାୟ । ଅନାଦିମଧ୍ୟନିଧନାୟ । ଗିରିଵ୍ରଜପାୟ ।
କୁବେରାବ୍ଜଭାନଵେ । ଶ୍ରୀକଣ୍ଠାୟ । ଲୋକପାଲକାୟ । ସାମାନ୍ୟଦେଵାୟ ।
କୋଦଣ୍ଡିନେ । ନୀଲକଣ୍ଠାୟ । ପରଶ୍ଵଥିନେ । ଵିଶାଲାକ୍ଷାୟ ନମଃ ॥ ୮୦ ॥

ଓଂ ମୃଗାପ୍ୟାୟ ନମଃ । ସୁରେଶାୟ । ସୂର୍ୟତାପନାଶନାୟ । ଧ୍ୟେୟଧାମ୍ନେ ।
କ୍ଷ୍ମାମାତ୍ରେ । ଭଗଵତେ । ପଣ୍ୟାୟ । ପଶୁପତୟେ । ତାର୍କ୍ଷ୍ୟପ୍ରଵର୍ତନାୟ ।
ପ୍ରେମପଦାୟ । ଦାନ୍ତାୟ । ଦୟାକରାୟ । ଦକ୍ଷକାୟ । କପର୍ଦିନେ ।
କାମଶାସନାୟ । ଶ୍ମଶାନନିଲୟାୟ । ତ୍ର୍ୟକ୍ଷାୟ । ଲୋକକର୍ମଣେ ।
ଭୂତପତୟେ । ମହାକର୍ମଣେ ନମଃ ॥ ୧୦୦ ॥

ଓଂ ମହୌଜସେ ନମଃ । ଉତ୍ତମଗୋପତୟେ । ଗୋପ୍ତ୍ରେ । ଜ୍ଞାନଗମ୍ୟାୟ । ପୁରାତନାୟ ।
ନୀତୟେ । ସୁନୀତୟେ । ଶୁଦ୍ଧାତ୍ମନେ । ସୋମାୟ । ସୋମରତୟେ । ସୁଧିୟେ ।
ସୋମପାୟ । ଅମୃତପାୟ । ସୌମ୍ୟାୟ । ମହାନିଧୟେ । ଅଜାତଶତ୍ରଵେ ।
ଆଲୋକାୟ । ସମ୍ଭାଵ୍ୟାୟ । ହଵ୍ୟଵାହନାୟ । ଲୋକକାରାୟ ନମଃ । ୧୨୦ ।

ଓଂ ଵେଦକରାୟ ନମଃ । ସୂତ୍ରକରାୟ । ସନାତନାୟ । ମହର୍ଷୟେ । କପିଲାଚାର୍ୟାୟ ।
ଵିଶ୍ଵଦୀପଵିଲୋଚନାୟ । ଵିଧାୟକପାଣୟେ । ଶ୍ରୀଦେଵାୟ । ସ୍ଵସ୍ତିଦାୟ ।
ସର୍ଵସ୍ମୈ । ସର୍ଵଦାୟ । ସର୍ଵଗୋଚରାୟ । ଵିଶ୍ଵଭୁଜେ । ଵିଶ୍ଵସୃଜେ ।
ଵର୍ଗାୟ । କର୍ଣିକାରପ୍ରିୟାୟ । କଵୟେ । ଶାଖାୟୈ । ଗୋଶାଖାୟୈ । ଉତ୍ତମାୟ
ଭିଷଜେ ନମଃ । ୧୪୦ ।

ଓଂ ଗଙ୍ଗାପ୍ରଭଵାୟ ନମଃ । ଭଵପୁତ୍ରକାୟ । ସ୍ଥପତିସ୍ଥିତାୟ ।
ଵିନୀତାତ୍ମଵିଧେୟାୟ । ଭୂତଵାହନସଦ୍ଗତୟେ । ସଗଣାୟ । ଗଣକାୟସ୍ଥାୟ ।
ସୁକୀର୍ତୟେ । ଛିନ୍ନସଂଶୟାୟ । କାମଦେଵାୟ । କାମପଲାୟ । ଭସ୍ମୋଦ୍ଧୂଲିତ
ଵିଗ୍ରହାୟ । ଭସ୍ମପ୍ରିୟାୟ । କାମିନେ । କାମଦାୟ । କୃତାଗମାୟ ।
ସମାଵର୍ତାୟ । ନିଵୃତ୍ତାତ୍ମନେ । ଧର୍ମପୁଷ୍କରାୟ । ସଦାଶିଵାୟ ନମଃ । ୧୬୦ ।

ଓଂ ଅକଲୁଷାୟ । ଚତୁର୍ବାହଵେ । ସର୍ଵଵାସାୟ । ଦୁରାସଦାୟ । ଦୁର୍ଲଭାୟ ।
ଦୁର୍ଗମାୟ । ସର୍ଵାୟୁଧଵିଶାରଦାୟ । ଅଧ୍ୟାତ୍ମୟୋଗିନିଲୟାୟ । ଶ୍ରୁତଦେଵାୟ ।
ତମୋଵର୍ଦ୍ଧନାୟ । ଶୁଭାଙ୍ଗାୟ । ରୋଗସାରଙ୍ଗାୟ । ଜଗଦୀଶାୟ ।
ଜନାର୍ଦନାୟ । ଭସ୍ମଶୁଦ୍ଧିକରାୟ । ଓମ୍ଭୂର୍ଭୁଵସ୍ସୁଵାୟ । ଶୁଦ୍ଧଵିଗ୍ରହାୟ ।
ହିରଣ୍ୟରେତସେ । ତରଣୟେ । ମରୀଚୟେ ନମଃ । ୧୮୦ ।

ଓଂ ମହୀପାଲାୟ ନମଃ । ମହାହୃଦୟାୟ । ମହାତପସେ । ସିଦ୍ଧବୃନ୍ଦନିଷେଵିତାୟ ।
ଵ୍ୟାଘ୍ରଚର୍ମଧରାୟ । ଵ୍ୟାଳିନେ । ମହାଭୂତାୟ । ମହୋଦୟାୟ ।
ଅମୃତେଶାୟ । ଅମୃତଵପୁଷେ । ପଞ୍ଚୟଜ୍ଞପ୍ରଭଞ୍ଜନାୟ ।
ପଞ୍ଚଵିଂଶତିତତ୍ଵସ୍ଥାୟ । ପାରିଜାତାୟ । ପରାପରାୟ । ସୁଲଭାୟ ।
ଶୂରାୟ । ନିଧୟେ । ଵର୍ଣିନେ । ଶତ୍ରୁତାପକରାୟ । ଶତ୍ରୁଜିତେ ନମଃ । ୨୦୦ ।

ଓଂ ଆତ୍ମଦାୟ ନମଃ । କ୍ଷପଣାୟ । କ୍ଷାମାୟ । ଜ୍ଞାନପତୟେ । ଅଚଲୋତ୍ତମାୟ ।
ପ୍ରମାଣାୟ । ଦୁର୍ଜୟାୟ । ସୁଵର୍ଣାୟ । ଵାହନାୟ । ଧନୁର୍ଧରାୟ ନମଃ ।
ଧନୁର୍ଵେଦାୟ । ଗଣରାଶୟେ । ଅନନ୍ତଦୃଷ୍ଟୟେ । ଆନତାୟ । ଦଣ୍ଡାୟ ।
ଦମୟିତ୍ରେ । ଦମାୟ । ଅଭିଵାଦ୍ୟାୟ । ମହାକାୟାୟ ।
ଵିଶ୍ଵକର୍ମଵିଶାରଦାୟ ନମଃ । ୨୨୦ ।

ଓଂ ଵୀତରାଗାୟ ନମଃ । ଵିନୀତାତ୍ମନେ । ତପସ୍ଵିନେ । ଭୂତଵାହନାୟ ।
ଉନ୍ମତ୍ତଵେଷପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନାୟ । ଜିତକାମଜନପ୍ରୀତୟେ । କଲ୍ୟାଣପ୍ରକୃତୟେ ।
ସର୍ଵଲୋକପ୍ରଜାପତୟେ । ତପସ୍ଵିନେ । ତାରକାୟ । ଧୀମତେ । ପ୍ରଧାନପ୍ରଭଵେ ।
ଖର୍ଵାୟ । ଅନ୍ତର୍ହିତାତ୍ମନେ । ଲୋକପାଲାୟ । କଲ୍ୟାଦୟେ । କମଲେକ୍ଷଣାୟ ।
ଵେଦଶାସ୍ତ୍ରତ୍ଵଜ୍ଞାନାୟ । ନିୟମାନିୟମାଶ୍ରୟାୟ । ରାହଵେ ନମଃ । ୨୪୦ ।

ଓଂ ସୂର୍ୟାୟ ନମଃ । ଶନୟେ । କେତଵେ । ଵିରାମାୟ । ଵିଦ୍ରୁମଚ୍ଛଵୟେ ।
ଭକ୍ତିଗମ୍ୟାୟ । ପରସ୍ମୈବ୍ରହ୍ମଣେ । ମୃଗବାଣାର୍ପଣାୟ । ଅନଘାୟ ।
ଅମୃତୟେ । ଅଦ୍ରିନିଲୟାୟ । ସ୍ଵାନ୍ତରଙ୍ଗପକ୍ଷାୟ । ଜଗତ୍ପତୟେ ।
ସର୍ଵକର୍ମାଚଲାୟ । ମଙ୍ଗଲ୍ୟାୟ । ମଙ୍ଗଲପ୍ରଦାୟ । ମହାତପସେ ।
ଦିଵସାୟ । ସ୍ଵପିତୁରିଷ୍ଟାୟ । ତପସେ ନମଃ । ୨୬୦ ।

ଓଂ ସ୍ଥଵିରାୟ ନମଃ । ଧ୍ରୁଵାୟ । ଅହ୍ନେ । ସଂଵତ୍ସରାୟ । ଵ୍ୟାଲାୟ । ପ୍ରମାଣାୟ
। ଵାମତପସେ । ସର୍ଵଦର୍ଶନାୟ । ଅଜାୟ । ସର୍ଵେଶ୍ଵରାୟ । ସିଦ୍ଧାୟ ।
ମହାତେଜସେ । ମହାବଲାୟ । ୟୋଗିନେ । ୟୋଗ୍ୟାୟ । ମହାଦେଵାୟ । ସିଦ୍ଧିପ୍ରିୟାୟ ।
ପ୍ରସାଦାୟ । ଶ୍ରୀରୁଦ୍ରାୟ । ଵସଵେ ନମଃ । ୨୮୦ ।

ଓଂ ଵସୁମନସେ ନମଃ । ସତ୍ୟାୟ । ସର୍ଵପାପହରାୟ । ଅମୃତାୟ । ଶାଶ୍ଵତାୟ ।
ଶାନ୍ତାୟ । ବାଣହସ୍ତାୟ । ପ୍ରତାପଵତେ । କମଣ୍ଡଲୁଧରାୟ । ଧନ୍ଵିନେ ।
ଵେଦାଙ୍ଗାୟ । ଜିଷ୍ଣଵେ । ଭୋଜନାୟ । ଭୋକ୍ତ୍ରେ । ଲୋକନିୟନ୍ତ୍ରେ ।
ଦୁରାଧର୍ଷାୟ । ଶ୍ରୀପ୍ରିୟାୟ । ମହାମାୟାୟ । ସର୍ପଵାସାୟ ।
ଚତୁଷ୍ପଥାୟ ନମଃ । ୩୦୦ ।

ଓଂ କାଲୟୋଗିନେ ନମଃ । ମହାନନ୍ଦାୟ । ମହୋତ୍ସାହାୟ । ମହାବୁଧାୟ ।
ମହାଵୀର୍ୟାୟ । ଭୂତଚାରିଣେ । ପୁରନ୍ଦରାୟ । ନିଶାଚରାୟ । ପ୍ରେତଚାରିନେ ।
ମହାଶକ୍ତୟେ । ମହାଦ୍ୟୁତୟେ । ଅନିର୍ଦେଶ୍ୟଵପୁଷେ । ଶ୍ରୀମତେ ।
ସର୍ଵାଘହାରିଣେ । ଅତିଵାୟୁଗତୟେ । ବହୁଶ୍ରୁତାୟ । ନିୟତାତ୍ମନେ ।
ନିଜୋଦ୍ଭଵାୟ । ଓଜସ୍ତେଜୋଦ୍ଵିତୀୟାୟ । ନର୍ତକାୟ ନମଃ । ୩୨୦ ।

ଓଂ ସର୍ଵଲୋକସାକ୍ଷିଣେ ନମଃ । ନିଘଣ୍ଟୁପ୍ରିୟାୟ । ନିତ୍ୟପ୍ରକାଶାତ୍ମନେ ।
ପ୍ରତାପନାୟ । ସ୍ପଷ୍ଟାକ୍ଷରାୟ । ମନ୍ତ୍ରସଙ୍ଗ୍ରହାୟ । ୟୁଗାଦିକୃତେ ।
ୟୁଗପ୍ରଲୟାୟ । ଗମ୍ଭୀରଵୃଷଭଵାହନାୟ । ଇଷ୍ଟାୟ । ଵିଶିଷ୍ଟାୟ ।
ଶରଭାୟ । ଶରଜନୁଷେ । ଅପାନ୍ନିଧୟେ । ଅଧିଷ୍ଠାନାୟ । ଵିଜୟାୟ ।
ଜୟକାଲଵିଦେ । ପ୍ରତିଷ୍ଠିତପ୍ରମାଣାୟ । ହିରଣ୍ୟକଵଚାୟ । ହରୟେ ନମଃ । ୩୪୦ ।

ଓଂ ଵିମୋଚନାୟ ନମଃ । ସୁଗୁଣାୟ । ଵିଦ୍ୟେଶାୟ । ଵିବୁଧାଗ୍ରଗାୟ ।
ବଲରୂପାୟ । ଵିକର୍ତ୍ରେ । ଗହନେଶାୟ । କରୁଣାୟୈ । କରଣାୟ ।
କାମକ୍ରୋଧଵିମୋଚନାୟ । ସର୍ଵବୁଧାୟ । ସ୍ଥାନଦାୟ । ଜଗଦାଦିଜାୟ ।
ଦୁନ୍ଦୁଭ୍ୟାୟ । ଲଲିତାୟ । ଵିଶ୍ଵଭଵାତ୍ମନେ । ଆତ୍ମନିସ୍ଥିରାୟ ।
ଵିଶ୍ଵେଶ୍ଵରାୟ ନମଃ । ୩୬୦ ।

ଓଂ ଵୀରଭଦ୍ରାୟ ନମଃ । ଵୀରାସନାୟ ଵିଧୟେ । ଵୀରଜେୟାୟ ।
ଵୀରଚୂଡାମଣୟେ । ନିତ୍ୟାନନ୍ଦାୟ । ନିଷଦ୍ଵରାୟ । ସଜ୍ଜନଧରାୟ ।
ତ୍ରିଶୂଲାଙ୍ଗାୟ । ଶିପିଵିଷ୍ଟାୟ । ଶିଵାଶ୍ରୟାୟ । ବାଲଖିଲ୍ୟାୟ ।
ମହାଚାରାୟ । ବଲପ୍ରମଥନାୟ । ଅଭିରାମାୟ । ଶରଵଣଭଵାୟ ।
ସୁଧାପତୟେ । ମଧୁପତୟେ । ଗୋପତୟେ । ଵିଶାଲାୟ । ସର୍ଵସାଧନାୟ ।
ଲଲାଟାକ୍ଷାୟ ନମଃ । ୩୮୦ ।

ଓଂ ଵିଶ୍ଵେଶ୍ଵରାୟ ନମଃ । ସଂସାରଚକ୍ରଵିଦେ । ଅମୋଘଦଣ୍ଡାୟ ।
ମଧ୍ୟସ୍ଥାୟ । ହିରଣ୍ୟାୟ । ବ୍ରହ୍ମଵର୍ଚସେ । ପରମାତ୍ମନେ । ପରମପଦାୟ ।
ଵ୍ୟାଘ୍ରଚର୍ମାମ୍ବରାୟ । ରୁଚୟେ । ଵରରୁଚୟେ । ଵନ୍ଦ୍ୟାୟ । ଵାଚସ୍ପତୟେ ।
ଅହର୍ନିଶାପତୟେ । ଵିରୋଚନାୟ । ସ୍କନ୍ଦାୟ । ଶାସ୍ତ୍ରେ । ଵୈଵସ୍ଵତାୟ ।
ଅର୍ଜୁନାୟ । ଶକ୍ତୟେ ନମଃ । ୪୦୦ ।

ଓଂ ଉତ୍ତମକୀର୍ତୟେ ନମଃ । ଶାନ୍ତରାଗାୟ । ପୁରଞ୍ଜୟାୟ । କାମାରୟେ ।
କୈଲାସନାଥାୟ । ଭୂଵିଧାତ୍ରେ । ରଵିଲୋଚନାୟ । ଵିଦ୍ଵତ୍ତମାୟ ।
ଵୀରଭାଦ୍ରେଶ୍ଵରାୟ । ଵିଶ୍ଵକର୍ମଣେ । ଅନିଵାରିତାୟ । ନିତ୍ୟପ୍ରିୟାୟ ।
ନିୟତକଲ୍ୟାଣଗୁଣାୟ । ପୁଣ୍ୟଶ୍ରଵଣକୀର୍ତନାୟ । ଦୁରାସଦାୟ । ଵିଶ୍ଵସଖାୟ ।
ସୁଧ୍ୟେୟାୟ । ଦୁସ୍ସ୍ଵପ୍ନନାଶନାୟ । ଉତ୍ତାରଣାୟ । ଦୁଷ୍କୃତିଘ୍ନେ ନମଃ । ୪୨୦ ।

ଓଂ ଦୁର୍ଧର୍ଷାୟ ନମଃ । ଦୁସ୍ସହାୟ । ଅଭୟାୟ । ଅନାଦିଭୁଵେ ।
ଲକ୍ଷ୍ମୀଶ୍ଵରାୟ । ନୀତିମତେ । କିରୀଟିନେ । ତ୍ରିଦଶାଧିପାୟ ।
ଵିଶ୍ଵଗୋପ୍ତ୍ରେ । ଵିଶ୍ଵଭୋକ୍ତ୍ରେ । ସୁଵୀରାୟ । ରଞ୍ଜିତାଙ୍ଗାୟ । ଜନନାୟ ।
ଜନଜନ୍ମାଦୟେ । ଵୀଧିତି ।ମତେ । ଵସିଷ୍ଠାୟ କାଶ୍ୟପାୟ । ଭାନଵେ ।
ଭୀମାୟ । ଭୀମପରାକ୍ରମାୟ ନମଃ । ୪୪୦ ।

ଓଂ ପ୍ରଣଵାୟ ନମଃ । ସତ୍ୟପତ୍ପ ।ଥାଚାରାୟ । ମହାକାରାୟ । ମହାଧନୁଷେ ।
ଜନାଧିପାୟ । ମହତେ ଦେଵାୟ । ସକଲାଗମପାରଗାୟ । ତତ୍ଵତତ୍ଵେଶ୍ଵରାୟ ।
ତତ୍ଵଵିଦେ । ଆକାଶାତ୍ମନେ । ଵିଭୂତୟେ । ବ୍ରହ୍ମଵିଦେ । ଜନ୍ମମୃତ୍ୟୁଜୟାୟ ।
ୟଜ୍ଞପତୟେ । ଧନ୍ଵିନେ । ଧର୍ମଵିଦେ । ଅମୋଘଵିକ୍ରମାୟ । ମହେନ୍ଦ୍ରାୟ ।
ଦୁର୍ଭରାୟ । ସେନାନ୍ୟେ ନମଃ । ୪୬୦ ।

ଓଂ ୟଜ୍ଞଦାୟ ନମଃ । ୟଜ୍ଞଵାହନାୟ । ପଞ୍ଚବ୍ରହ୍ମଵିଦେ । ଵିଶ୍ଵଦାୟ ।
ଵିମଲୋଦୟାୟ । ଆତ୍ମୟୋନୟେ । ଅନାଦ୍ୟନ୍ତାୟ । ଷଟ୍ତ୍ରିଂଶଲ୍ଲୋଚନାୟ ।
ଗାୟତ୍ରୀଵେଲ୍ଲିତାୟ । ଵିଶ୍ଵାସାୟ । ଵ୍ରତାକରାୟ । ଶଶିନେ । ଗୁରୁତରାୟ ।
ସଂସ୍ମୃତାୟ । ସୁଷେଣାୟ । ସୁରଶତ୍ରୁଘ୍ନେ । ଅମୋଘାୟ । ଅମୂର୍ତିସ୍ଵରୂପିଣେ ।
ଵିଗତଜରାୟ । ସ୍ଵୟଞ୍ଜ୍ୟୋତିଷେ ନମଃ । ୪୮୦ ।

ଓଂ ଅନ୍ତର୍ଜ୍ୟୋତିଷେ ନମଃ । ଆତ୍ମଜ୍ୟୋତିଷେ । ଅଚଞ୍ଚଲାୟ । ପିଙ୍ଗଲାୟ ।
କପିଲାଶ୍ରୟାୟ । ସହସ୍ରନେତ୍ରଧୃତାୟ । ତ୍ରୟୀଧନାୟ । ଅଜ୍ଞାନସନ୍ଧାୟ ।
ମହାଜ୍ଞାନିନେ । ଵିଶ୍ଵୋତ୍ପତ୍ତୟେ । ଉଦ୍ଭଵାୟ । ଭଗାୟଵିଵସ୍ଵତେ ।
ଆଦିଦୀକ୍ଷାୟ । ୟୋଗାଚାରାୟ । ଦିଵସ୍ପତୟେ । ଉଦାରକୀର୍ତୟେ । ଉଦ୍ୟୋଗିନେ ।
ସଦ୍ୟୋଗିନେ । ସଦସନ୍ନ୍ୟାସାୟ । ନକ୍ଷତ୍ରମାଲିନେ ନମଃ । ୫୦୦ ।

ଓଂ ସ୍ଵାଧିଷ୍ଠାନନକ୍ଷତ୍ରାଶ୍ରୟାୟ ନମଃ । ସଭେଶାୟ । ପଵିତ୍ରପ୍ରାଣାୟ ।
ପାପସମାପନାୟ । ନଭୋଗତୟେ । ହୃତ୍ପୁଣ୍ଡରୀକନିଲୟାୟ । ଶୁକ୍ରଶ୍ୟେନାୟ ।
ଵୃଷାଙ୍ଗାୟ । ପୁଷ୍ଟାୟ । ତକ୍ଷ୍ଣାୟ । ସ୍ମୟନୀୟକର୍ମନାଶନାୟ ।
ଅଧର୍ମଶତ୍ରଵେ । ଅଧ୍ୟକ୍ଷାୟ । ପୁରୁଷୋତ୍ତମାୟ । ବ୍ରହ୍ମଗର୍ଭାୟ ।
ବୃହଦ୍ଗର୍ଭାୟ । ମର୍ମହେତଵେ । ନାଗାଭରଣାୟ । ଋଦ୍ଧିମତେ ।
ସୁଗତାୟ ନମଃ । ୫୨୦ ।

ଓଂ କୁମାରାୟ ନମଃ । କୁଶଲାଗମାୟ । ହିରଣ୍ୟଵର୍ଣାୟ । ଜ୍ୟୋତିଷ୍ମତେ ।
ଉପେନ୍ଦ୍ରାୟ । ଅନୋକହାୟ । ଵିଶ୍ଵାମିତ୍ରାୟ । ତିମିରାପହାୟ । ପାଵନାଧ୍ୟକ୍ଷାୟ ।
ଦ୍ଵିଜେଶ୍ଵରାୟ । ବ୍ରହ୍ମଜ୍ୟୋତିଷେ । ସ୍ଵର୍ଧୟେ । ବୃହଜ୍ଜ୍ୟୋତିଷେ । ଅନୁତ୍ତମାୟ ।
ମାତାମହାୟ । ମାତରିଶ୍ଵନେ । ପିନାକଧନୁଷେ । ପୁଲସ୍ତ୍ୟାୟ । ଜାତୁକର୍ଣାୟ ।
ପରାଶରାୟ ନମଃ । ୫୪୦ ।

ଓଂ ନିରାଵରଣଵିଜ୍ଞାନାୟ ନମଃ । ନିରିଞ୍ଚାୟ । ଵିଦ୍ୟାଶ୍ରୟାୟ । ଆତ୍ମଭୁଵେ ।
ଅନିରୁଦ୍ଧାୟ । ଅତ୍ରୟେ । ମହାୟଶସେ । ଲୋକଚୂଡାମଣୟେ । ମହାଵୀରାୟ ।
ଚଣ୍ଡାୟ । ନିର୍ଜରଵାହନାୟ । ନଭସ୍ୟାୟ । ମୁନୋବୁଦ୍ଧୟେ । ନିରହଙ୍କାରାୟ ।
କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞାୟ । ଜମଦଗ୍ନୟେ । ଜଲନିଧୟେ । ଵିଵାହାୟ । ଵିଶ୍ଵକାରାୟ ।
ଅଦରାୟ ନମଃ । ୫୬୦ ।

ଓଂ ଅନୁତ୍ତମାୟ ନମଃ । ଶ୍ରେୟସେ । ଜ୍ୟେଷ୍ଠାୟ । ନିଶ୍ରେୟସନିଲୟାୟ ।
ଶୈଲନଭସେ । କଲ୍ପକତରଵେ । ଦାହାୟ । ଦାନପରାୟ । କୁଵିନ୍ଦମାୟ ।
ଚାମୁଣ୍ଡାଜନକାୟ । ଚରଵେ । ଵିଶଲ୍ୟାୟ । ଲୋକଶଲ୍ୟ ନିଵାରକାୟ ।
ଚତୁର୍ଵେଦପ୍ରିୟାୟ । ଚତୁରାୟ । ଚତୁରଙ୍ଗବଲଵୀରାୟ ।
ଆତ୍ମୟୋଗସମାଧିସ୍ଥାୟ । ତୀର୍ଥଦେଵଶିଵାଲୟାୟ । ଵିଜ୍ଞାନରୂପାୟ ।
ମହାରୂପାୟ ନମଃ । ୫୮୦ ।

ଓଂ ସର୍ଵରୂପାୟ ନମଃ । ଚରାଚରାୟ । ନ୍ୟାୟନିର୍ଵାହକାୟ । ନ୍ୟାୟଗମ୍ୟାୟ ।
ନିରଞ୍ଜନାୟ । ସହସ୍ରମୂର୍ଧ୍ନେ । ଦେଵେନ୍ଦ୍ରାୟ । ସର୍ଵଶତ୍ରୁପ୍ରଭଞ୍ଜନାୟ ।
ମୁଣ୍ଡାୟ । ଵିରାମାୟ । ଵିକୃତାୟ । ଦଂଷ୍ଟ୍ରାୟୈ । ଧାମ୍ନେ । ଗୁଣାତ୍ମାରାମାୟ ।
ଧନାଧ୍ୟକ୍ଷାୟ । ପିଙ୍ଗଲାକ୍ଷାୟ । ନୀଲଶ୍ରିୟେ । ନିରାମୟାୟ ।
ସହସ୍ରବାହଵେ । ଦୁର୍ଵାସସେ ନମଃ । ୬୦୦ ।

ଓଂ ଶରଣ୍ୟାୟ ନମଃ । ସର୍ଵଲୋକାୟ । ପଦ୍ମାସନାୟ । ପରସ୍ମୈ ଜ୍ୟୋତିଷେ ।
ପରାତ୍ପରବଲପ୍ରଦାୟ । ପଦ୍ମଗର୍ଭାୟ । ମହାଗର୍ଭାୟ । ଵିଶ୍ଵଗର୍ଭାୟ ।
ଵିଚକ୍ଷଣାୟ । ପରାତ୍ପରଵର୍ଜିତାୟ । ଵରଦାୟ । ପରେଶାୟ ।
ଦେଵାସୁରମହାମନ୍ତ୍ରାୟ । ମହର୍ଷୟେ । ଦେଵର୍ଷୟେ । ଦେଵାସୁରଵରପ୍ରଦାୟ ।
ଦେଵାସୁରେଶ୍ଵରାୟ । ଦିଵ୍ୟଦେଵାସୁରମହେଶ୍ଵରାୟ । ସର୍ଵଦେଵମୟାୟ ।
ଅଚିନ୍ତ୍ୟାୟ ନମଃ । ୬୨୦ ।

ଓଂ ଦେଵତାତ୍ମନେ ନମଃ । ଆତ୍ମସମ୍ଭଵାୟ । ଈଶାନେଶାୟ । ସୁପୂଜିତଵିଗ୍ରହାୟ ।
ଦେଵସିଂହାୟ । ଵିବୁଧାଗ୍ରଗାୟ । ଶ୍ରେଷ୍ଠାୟ । ସର୍ଵଦେଵୋତ୍ତମାୟ ।
ଶିଵଧ୍ୟାନରତୟେ । ଶ୍ରୀମଚ୍ଛିଖଣ୍ଡିନେ । ପାର୍ଵତୀପ୍ରିୟତମାୟ ।
ଵଜ୍ରହସ୍ତସଂଵିଷ୍ଟମ୍ଭିନେ । ନାରସିଂହନିପାତନାୟ । ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣେ ।
ଲୋକଚାରିଣେ-ଧର୍ମଚାରିଣେ । ସୁଧାଶନାଧିପାୟ । ନନ୍ଦୀଶ୍ଵରାୟ ।
ନଗ୍ନଵ୍ରତଧରାୟ । ଲିଙ୍ଗରୂପାୟ । ସୁରାଧ୍ୟକ୍ଷାୟ ନମଃ । ୬୪୦ ।

ଓଂ ସୁରାପଘ୍ନାୟ ନମଃ । ସ୍ଵର୍ଗଦାୟ । ସୁରମଥନସ୍ଵନାୟ । ଭୂଜାଧ୍ୟକ୍ଷାୟ ।
ଭୁଜଙ୍ଗତ୍ରାସାୟ । ଧର୍ମପତ୍ତନାୟ । ଡମ୍ଭାୟ । ମହାଡମ୍ଭାୟ ।
ସର୍ଵଭୂତମହେଶ୍ଵରାୟ । ଶ୍ମଶନଵାସାୟ । ଦିଵ୍ୟସେତଵେ । ଅପ୍ରତିମାକୃତୟେ ।
ଲୋକାନ୍ତରସ୍ଫୁଟାୟ । ତ୍ର୍ୟମ୍ବକାୟ । ଭକ୍ତଵତ୍ସଲାୟ । ମଖଦ୍ଵିଷିଣେ ।
ବ୍ରହ୍ମକନ୍ଧରରଵଣାୟ । ଵୀତରୋଷାୟ । ଅକ୍ଷୟଗୁଣାୟ । ଦକ୍ଷାୟ ନମଃ । ୬୬୦ ।

ଓଂ ଧୂର୍ଜଟୟେ ନମଃ । ଖଣ୍ଡପରଶୁଶକଲାୟ । ନିଷ୍କଲାୟ । ଅନଘାୟ ।
ଆକାଶାୟ । ସକଲାଧାରାୟ । ମୃଡାୟ । ପୂର୍ଣାୟ । ପୃଥିଵୀଧରାୟ ।
ସୁକୁମାରାୟ । ସୁଲୋଚନାୟ । ସାମଗାନପ୍ରିୟାୟ । ଅତିକ୍ରୂରାୟ । ପୁଣ୍ୟକୀର୍ତନାୟ ।
ଅନାମୟାୟ । ତୀର୍ଥକରାୟ । ଜଗଦାଧାରାୟ । ଜଟିଲାୟ । ଜୀଵନେଶ୍ଵରାୟ ।
ଜୀଵିତାନ୍ତକାୟ ନମଃ । ୬୮୦ ।

ଓଂ ଅନନ୍ତାୟ ନମଃ । ଵସୁରେତସେ । ଵସୁପ୍ରଦାୟ । ସଦ୍ଗତୟେ । ସତ୍କୃତୟେ ।
କାଲକଣ୍ଠାୟ । କଲାଧରାୟ । ମାନିନେ । ମହାକାଲାୟ । ସଦସଦ୍ଭୂତାୟ ।
ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡାୟ । ଶାସ୍ତ୍ରେଶାୟ । ଲୋକଗୁରଵେ । ଲୋକନାୟକାୟ । ନୃତ୍ତେଶାୟ ।
କୀର୍ତିଭୂଷଣାୟ । ଅନପାୟାୟ । ଅକ୍ଷରାୟ । ସର୍ଵଶାସ୍ତ୍ରାୟ ।
ତେଜୋମୟାୟ ନମଃ । ୭୦୦ ।

ଓଂ ଵରାୟ ନମଃ । ଲୋକରକ୍ଷାକରାୟ । ଅଗ୍ରଗଣ୍ୟାୟ । ଅଣଵେ । ଶୁଚିସ୍ମିତାୟ ।
ପ୍ରସନ୍ନାୟ । ଦୁର୍ଜୟାୟ । ଦୁରତିକ୍ରମାୟ । ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟାୟ । ଜଗନ୍ନାଥାୟ ।
ନିରାକାରାୟ । ଜ୍ଵରେଶ୍ଵରାୟ । ତୁମ୍ବଵୀଣାୟ । ମହାକାୟାୟ । ଵିଶାଖାୟ ।
ଶୋକନାଶନାୟ । ତ୍ରିଲୋକେଶାୟ । ତ୍ରିଲୋକାତ୍ମନେ । ଶୁଦ୍ଧାୟ ।
ଅଧୋକ୍ଷଜାୟ ନମଃ । ୭୨୦ ।

ଓଂ ଅଵ୍ୟକ୍ତଲକ୍ଷଣାୟ ନମଃ । ଅଵ୍ୟକ୍ତାୟ । ଵ୍ୟକ୍ତାଵ୍ୟକ୍ତାୟ । ଵିଶାମ୍ପତୟେ ।
ପରଶିଵାୟ । ଵରେଣ୍ୟାୟ । ନଗୋଦ୍ଭଵାୟ । ବ୍ରହ୍ମଵିଷ୍ଣୁରୁଦ୍ରପରାୟ ।
ହଂସଵାହନାୟ । ହଂସପତୟେ । ନମିତଵେତସାୟ । ଵିଧାତ୍ରେ । ସୃଷ୍ଟିହନ୍ତ୍ରେ ।
ଚତୁର୍ମୁଖାୟ । କୈଲାସଶିଖରାୟ । ସର୍ଵଵାସିନେ । ସଦଙ୍ଗଦାୟ ।
ହିରଣ୍ୟଗର୍ଭାୟ । ଗଗନଭୂରିଭୂଷଣାୟ । ପୂର୍ଵଜଵିଧାତ୍ରେ ନମଃ । ୭୪୦ ।

ଓଂ ଭୂତଲାୟ ନମଃ । ଭୂତପତୟେ । ଭୂତିଦାୟ । ଭୁଵନେଶ୍ଵରାୟ ।
ସଂୟୋଗିନେ । ୟୋଗଵିଦୁଷେ । ବ୍ରାହ୍ମଣାୟ । ବ୍ରାହ୍ମଣପ୍ରିୟାୟ । ଦେଵପ୍ରିୟାୟ ।
ଵେଦାନ୍ତସ୍ଵରୂପାୟ । ଵେଦାନ୍ତାୟ । ଦୈଵଜ୍ଞାୟ । ଵିଷମାର୍ତାଣ୍ଡାୟ ।
ଵିଲୋଲାକ୍ଷାୟ । ଵିଷଦାୟ । ଵିଷବନ୍ଧନାୟ । ନିର୍ମଲାୟ । ନିରହଙ୍କାରାୟ ।
ନିରୁପଦ୍ରଵାୟ । ଦକ୍ଷଘ୍ନାୟ ନମଃ । ୭୬୦ ।

ଓଂ ଦର୍ପଘ୍ନାୟ ନମଃ । ତୃପ୍ତିକରାୟ । ସର୍ଵଜ୍ଞପରିପାଲକାୟ ।
ସପ୍ତଦିଗ୍ଵିଜୟାୟ । ସହସ୍ରତ୍ଵିଷେ । ସ୍କନ୍ଦପ୍ରକୃତିଦକ୍ଷିଣାୟ ।
ଭୂତଭଵ୍ୟଭଵନ୍ନାଥାୟ । ପ୍ରଭଵଭ୍ରାନ୍ତିନାଶନାୟ । ଅର୍ଥାୟ ।
ମହାକେଶାୟ । ପରକାର୍ୟୈକପଣ୍ଡିତାୟ । ନିଷ୍କଣ୍ଟକାୟ । ନିତ୍ୟାନନ୍ଦାୟ ।
ନୀପ୍ରଜାୟ ନିଷ୍ପ୍ରଜାୟ ।। ସତ୍ଵପତୟେ । ସାତ୍ଵିକାୟ । ସତ୍ଵାୟ ।
କୀର୍ତିସ୍ତମ୍ଭାୟ । କୃତାଗମାୟ । ଅକମ୍ପିତଗୁଣଗୃହିଣ୍ୟାୟ ଗ୍ରାହିଣେ ।ନମଃ । ୭୮୦ ।

ଓଂ ଅନେକାତ୍ମନେ ନମଃ । ଅଶ୍ଵଵଲ୍ଲଭାୟ । ଶିଵାରମ୍ଭାୟ । ଶାନ୍ତପ୍ରିୟାୟ ।
ସମଞ୍ଜନାୟ । ଭୂତଗଣସେଵିତାୟ । ଭୂତିକୃତେ । ଭୂତିଭୂଷଣାୟ ।
ଭୂତିଭାଵନାୟ । ଅକାରାୟ । ଭକ୍ତମଧ୍ୟସ୍ଥାୟ । କାଲାଞ୍ଜନାୟ ।
ମହାଵଟଵୃକ୍ଷାୟ । ମହାସତ୍ୟଭୂତାୟ । ପଞ୍ଚଶକ୍ତିପରାୟଣାୟ ।
ପରାର୍ଥଵୃତ୍ତୟେ । ଵିଵର୍ତଶ୍ରୁତିସଙ୍ଗରାୟ । ଅନିର୍ଵିଣ୍ଣଗୁଣଗ୍ରାହିଣେ ।
ନିୟତିନିଷ୍କଲାୟ । ନିଷ୍କଲଙ୍କାୟ ନମଃ । ୮୦୦ ।

ଓଂ ସ୍ଵଭାଵଭଦ୍ରାୟ ନମଃ । କଙ୍କାଳଘ୍ନେ । ମଧ୍ୟସ୍ଥାୟ । ସଦ୍ରସାୟ ।
ଶିଖଣ୍ଡିନେ । କଵଚିନେ । ସ୍ଥୂଲିନେ । ଜଟିନେ । ମୁଣ୍ଡିନେ । ସୁଶିଖଣ୍ଡିନେ ।
ମେଖଲିନେ । ଖଡ୍ଗିନେ । ମାଲିନେ । ସାରାମୃଗାୟ । ସର୍ଵଜିତେ । ତେଜୋରାଶୟେ ।
ମହାମଣୟେ । ଅସଙ୍ଖ୍ୟେୟାୟ । ଅପ୍ରମେୟାୟ । ଵୀର୍ୟଵତେ ନମଃ । ୮୨୦ ।

ଓଂ କାର୍ୟକୋଵିଦାୟ ନମଃ । ଦେଵସେନାଵଲ୍ଲଭାୟ । ଵିୟଦ୍ଗୋପ୍ତ୍ରେ ।
ସପ୍ତଵରମୁନୀଶ୍ଵରାୟ । ଅନୁତ୍ତମାୟ । ଦୁରାଧର୍ଷାୟ ।
ମଧୁରପ୍ରଦର୍ଶନାୟ । ସୁରେଶଶରଣାୟ । ଶର୍ମଣେ । ସର୍ଵଦେଵାୟ ।
ସତାଙ୍ଗତୟେ । କଲାଧ୍ୟକ୍ଷାୟ । କଙ୍କାଳରୂପାୟ । କିଙ୍କିଣୀକୃତଵାସସେ ।
ମହେଶ୍ଵରାୟ । ମହାଭର୍ତ୍ରେ । ନିଷ୍କଲଙ୍କାୟ । ଵିଶୃଙ୍ଖଲାୟ ।
ଵିଦ୍ୟୁନ୍ମଣୟେ । ତରୁଣାୟ ନମଃ । ୮୪୦ ।

ଓଂ ଧନ୍ୟାୟ ନମଃ । ସିଦ୍ଧିଦାୟ । ସୁଖପ୍ରଦାୟ । ଶିଲ୍ପିନେ । ମହାମର୍ମଜାୟ ।
ଏକଜ୍ୟୋତିଷେ । ନିରାତଙ୍କାୟ । ନରନାରୟଣପ୍ରିୟାୟ । ନିର୍ଲେପାୟ ।
ନିଷ୍ପ୍ରପଞ୍ଚାୟ । ନିର୍ଵ୍ୟୟାୟ । ଵ୍ୟାଘ୍ରନାଶାୟ । ସ୍ତଵ୍ୟାୟ । ସ୍ତଵପ୍ରିୟାୟ ।
ସ୍ତୋତ୍ରାୟ । ଵ୍ୟାପ୍ତମୁକ୍ତୟେ । ଅନାକୁଲାୟ । ନିରଵଦ୍ୟାୟ । ମହାଦେଵାୟ ।
ଵିଦ୍ୟାଧରାୟ ନମଃ । ୮୬୦ ।

ଓଂ ଅଣୁମାତ୍ରାୟ ନମଃ । ପ୍ରଶାନ୍ତଦୃଷ୍ଟୟେ । ହର୍ଷଦାୟ । କ୍ଷତ୍ରଘ୍ନାୟ ।
ନିତ୍ୟସୁନ୍ଦରାୟ । ସ୍ତୁତ୍ୟସାରାୟ । ଅଗ୍ରସ୍ତୁତ୍ୟାୟ । ସତ୍ରେଶାୟ । ସାକଲ୍ୟାୟ ।
ଶର୍ଵରୀପତୟେ । ପରମାର୍ଥଗୁରଵେ । ଵ୍ୟାପ୍ତଶୁଚୟେ । ଆଶ୍ରିତଵତ୍ସଲାୟ ।
ସାରଜ୍ଞାୟ । ସ୍କନ୍ଦାନୁଜାୟ । ମହାବାହଵେ । ସ୍କନ୍ଦଦୂତାୟ । ନିରଞ୍ଜନାୟ ।
ଵୀରନାଥାୟ । ସ୍କନ୍ଦଦାସାୟ ନମଃ । ୮୮୦ ।

ଓଂ କୀର୍ତିଧରାୟ ନମଃ । କମଲାଙ୍ଘ୍ରୟେ । କମ୍ବୁକଣ୍ଠାୟ ।
କଲିକଲ୍ମଷନାଶନାୟ । କଞ୍ଜନେତ୍ରାୟ । ଖଡ୍ଗଧରାୟ । ଵିମଲାୟ ।
ୟୁକ୍ତଵିକ୍ରମାୟ । ତପଃସ୍ଵାରାଧ୍ୟାୟ । ତାପସାରାଧିତାୟ । ଅକ୍ଷରାୟ ।
କମନୀୟାୟ । କମନୀୟକରଦ୍ଵନ୍ଦ୍ଵାୟ । କାରୁଣ୍ୟାୟ । ଧର୍ମମୂର୍ତିମତେ ।
ଜିତକ୍ରୋଧାୟ । ଦାନଶୀଲାୟ । ଉମାପୁତ୍ରସମ୍ଭଵାୟ । ପଦ୍ମାନନାୟ ।
ତପୋରୂପାୟ ନମଃ । ୯୦୦ ।

ଓଂ ପଶୁପାଶଵିମୋଚକାୟ ନମଃ । ପଣ୍ଡିତାୟ । ପାଵନକରାୟ । ପୁଣ୍ୟରୂପିଣେ ।
ପୁରାତନାୟ । ଭକ୍ତେଷ୍ଟଵରପ୍ରଦାୟ । ପରମାୟ । ଭକ୍ତକୀର୍ତିପରାୟଣାୟ ।
ମହାବଲାୟ । ଗଦାହସ୍ତାୟ । ଵିଭଵେଶ୍ଵରାୟ । ଅନନ୍ତାୟ । ଵସୁଦାୟ ।
ଧନ୍ଵୀଶାୟ । କର୍ମସାକ୍ଷିଣେ । ମହାମତାୟ । ସର୍ଵାଙ୍ଗସୁନ୍ଦରାୟ ।
ଶ୍ରୀମଦୀଶାୟ । ଦୁଷ୍ଟଦଣ୍ଡିନେ । ସଦାଶ୍ରୟାୟ ନମଃ । ୯୨୦ ।

ଓଂ ମାଲାଧରାୟ ନମଃ । ମହାୟୋଗିନେ । ମାୟାତୀତାୟ । କଲାଧରାୟ । କାମରୂପିଣେ ।
ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣେ । ଦିଵ୍ୟଭୂଷଣଶୋଭିତାୟ । ନାଦରୂପିଣେ । ତମୋପହାରିଣେ ।
ପୀତାମ୍ବରଧରାୟ । ଶୁଭକରାୟ । ଈଶସୂନଵେ । ଜିତାନଙ୍ଗାୟ ।
କ୍ଷଣରହିତାୟ । ଗୁରଵେ । ଭାନୁଗୋକୋ ।ପପ୍ରଣାଶିନେ । ଭୟହାରିଣେ ।
ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟାୟ । ଆଜାନୁବାହଵେ । ଅଵ୍ୟକ୍ତାୟ ନମଃ । ୯୪୦ ।

ଓଂ ସୁରସଂସ୍ତୁତକରଵୈଭଵାୟ ନମଃ । ପୀତାମୃତପ୍ରୀତିକରାୟ । ଭକ୍ତାନାଂ
ସଂଶ୍ରୟାୟ । ଗୃହଗୁହ ।ସେନାପତୟେ । ଗୁହ୍ୟରୂପାୟ । ପ୍ରଜାପତୟେ ।
ଗୁଣାର୍ଣଵାୟ । ଜାତୀକଵଚସୁପ୍ରୀତାୟ । ଗନ୍ଧଲେପନାୟ । ଗଣାଧିପାୟ ।
ଧର୍ମଧରାୟ । ଵିଦ୍ରୁମାଭାୟ । ଗୁଣାତୀତାୟ । କଲାସହିତାୟ ।
ସନକାଦିସମାରାଧ୍ୟାୟ । ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦରୂପଵତେ । ଧର୍ମଵୃଦ୍ଧିକରାୟ ।
ଵାଗ୍ମିନାମୀଶାୟ । ସର୍ଵାତୀତାୟ । ସୁମଙ୍ଗଳାୟ ନମଃ । ୯୬୦ ।

ଓଂ ମୁକ୍ତିରୂପାୟ ନମଃ । ମହାଗ୍ରାସାୟ । ଭଵରୋଗପ୍ରଣାଶନାୟ ।
ଭକ୍ତିଵଶ୍ୟାୟ । ଭକ୍ତିଗମ୍ୟାୟ । ଗାନଶାସ୍ତ୍ରାୟ । ନିତ୍ୟପ୍ରିୟାୟ ।
ନିରନ୍ତକାୟ । ନିଷ୍କୃଷ୍ଟାୟ । ନିରୁପଦ୍ରଵାୟ । ସ୍ଵତନ୍ତ୍ରପ୍ରୀତିକାୟ ।
ଚତୁର୍ଵର୍ଗଫଲପ୍ରଦାୟ । ତ୍ରିକାଲଵେତ୍ରେ । ଵାଜାୟ । ପ୍ରସଵାୟ । କ୍ରତଵେ ।
ଵ୍ୟାନାୟ । ଅସଵେ । ଆୟୁଷେ । ଵର୍ଷ୍ମଣେ ନମଃ । ୯୮୦ ।

ଓଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାୟୈ ନମଃ । କ୍ରୀଡାୟୈ । ସୌମନସାୟ । ଦ୍ରଵିଣାୟ । ସଂଵିଦେ ।
ଜୀଵାତଵେ । ଅନାମୟାୟ । ଅଵ୍ୟୟାୟ । ଜୈତ୍ରାୟ । ପୂର୍ଣାୟ । ଵ୍ରୀହୟେ ।
ଔଷଧୟେ । ପୂଷ୍ଣେ । ବୃହସ୍ପତୟେ । ପୁରୋଡାଶାୟ । ବୃହଦ୍ରଥନ୍ତରାୟ ।
ବର୍ହିଷେ । ଅଶ୍ଵମେଧାୟ । ପୌଷ୍ଣାୟ । ଆଗ୍ରୟଣାୟ ନମଃ । ୧୦୦୦ ।

ସଦ୍ୟୋଜାତମୁଖପୂଜନଂ ସମ୍ପୁର୍ଣମ୍ ।
ଇତି ଷଣ୍ମୁଖସହସ୍ରନାମାଵଲିଃ ସମ୍ପୂର୍ଣା ।
ଓଂ ଶରଵଣଭଵାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ତତ୍ସତ୍ ବ୍ରହ୍ମାର୍ପଣମସ୍ତୁ ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Subrahmanya / Kartikeya / Muruga Sahasranamani » 1000 Names of Sri Shanmukha » Sadyojata Mukha Sahasranamavali 5 in Sanskrit » English » Bengali » Gujarati » Kannada » Malayalam » Telugu » Tamil