1000 Names Of Sri Shanmukha » Sadyojata Mukha Sahasranamavali 5 In Kannada

॥ Sadyojata Mukha Sahasranamavali 5 Kannada Lyrics ॥

॥ ಶ್ರೀಷಣ್ಮುಖ ಅಥವಾ ಸದ್ಯೋಜಾತಮುಖಸಹಸ್ರನಾಮಾವಲಿಃ 5 ॥

ಓಂ ಶ್ರೀಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ ।

ಸದ್ಯೋಜಾತಮುಖಪೂಜಾ ।

ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಭುವೇ ನಮಃ । ಭವಾಯ । ಹರಾಯ । ರುದ್ರಾಯ । ಮುದ್ಗಲಾಯ ।
ಪುಷ್ಕಲಾಯ । ಬಲಾಯ । ಅಗ್ರಗಣ್ಯಾಯ । ಸದಾಚಾರಾಯ । ಸರ್ವಸ್ಮೈ । ಶಮ್ಭವೇ ।
ಮಹೇಶ್ವರಾಯ । ಈಶ್ವರಾಯ । ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷಾಯ । ಪ್ರಿಯಾಯ । ವರದಾಯ । ವಿದ್ಯಾಯೈ ।
ಶಂಕರಾಯ । ಪರಮೇಶ್ವರಾಯ । ಗಂಗಾಧರಾಯ ನಮಃ ॥ 20 ॥

ಓಂ ಶೂಲಧರಾಯ ನಮಃ । ಪರಾರ್ಥವಿಗ್ರಹಾಯ । ಶರ್ವಜನ್ಮನೇ । ಗಿರಿಧನ್ವನೇ ।
ಜಟಾಧರಾಯ । ಚನ್ದ್ರಚೂಡಾಯ । ಚನ್ದ್ರಮೌಲಯೇ । ವಿದುಷೇ ।
ವಿಶ್ವಮರೇಶ್ವರಾಯ । ವೇದಾನ್ತಸಾರಸನ್ದೋಹಾಯ । ಕಪಾಲಿನೇ । ನೀಲಲೋಹಿತಾಯ ।
ಧ್ಯಾನಪರಾಯ । ಅಪರಿಚ್ಛೇದಾಯ । ಗೌರೀಭದ್ರಾಯ । ಗಣೇಶ್ವರಾಯ ।
ಅಷ್ಟಮೂರ್ತಯೇ । ತ್ರಿವರ್ಗಸ್ವರ್ಗಸಾಧನಾಯ । ಜ್ಞಾನಗಮ್ಯಾಯ ।
ದೃಢಪ್ರಜ್ಞಾಯ ನಮಃ ॥ 40 ॥

ಓಂ ದೇವದೇವಾಯ ನಮಃ । ತ್ರಿಲೋಚನಾಯ । ವಾಮದೇವಾಯ । ಮಹಾದೇವಾಯ । ವಾಯವೇ ।
ಪರಿಬೃಢಾಯ । ದೃಢಾಯ । ವಿಶ್ವರೂಪಾಯ । ವಾಗೀಶಾಯ । ಪರಿವ್ರಾಜಪ್ರಿಯಾಯ ।
ಶ್ರುತಿಮುತ್ಪ್ರದಾಯ । ಸರ್ವಪ್ರಮಾಣಸಂವಾದಿನೇ । ವೃಷಾಂಕಾಯ । ವೃಷಭಾರೂಢಾಯ ।
ಈಶಾನಾಯ । ಪಿನಾಕಿನೇ । ಖಟ್ವಾಂಗಿನೇ । ಚಿತ್ರವೇಷನಿರನ್ತರಾಯ ।
ಮನೋಮಯಮಹಾಯೋಗಿನೇ । ಸ್ಥಿರಬ್ರಹ್ಮಾಂಗಭುವೇ ನಮಃ ॥ 60 ॥

ಓಂ ಜಟಿನೇ ನಮಃ । ಕಾಲಾನಲಾಯ । ಕೃತ್ತಿವಾಸಸೇ । ಸುಭಗಪ್ರಣವಾತ್ಮಕಾಯ ।
ನಾದಚೂಡಾಯ । ಸುಚಕ್ಷುಷೇ । ದೂರ್ವಾಸಸೇ । ಪುರುಷಾಸನಾಯ । ಮೃಗಾಯುಧಾಯ ।
ಸ್ಕನ್ದಷಷ್ಟಿಪರಾಯಣಾಯ । ಅನಾದಿಮಧ್ಯನಿಧನಾಯ । ಗಿರಿವ್ರಜಪಾಯ ।
ಕುಬೇರಾಬ್ಜಭಾನವೇ । ಶ್ರೀಕಂಠಾಯ । ಲೋಕಪಾಲಕಾಯ । ಸಾಮಾನ್ಯದೇವಾಯ ।
ಕೋದಂಡಿನೇ । ನೀಲಕಂಠಾಯ । ಪರಶ್ವಥಿನೇ । ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ ॥ 80 ॥

ಓಂ ಮೃಗಾಪ್ಯಾಯ ನಮಃ । ಸುರೇಶಾಯ । ಸೂರ್ಯತಾಪನಾಶನಾಯ । ಧ್ಯೇಯಧಾಮ್ನೇ ।
ಕ್ಷ್ಮಾಮಾತ್ರೇ । ಭಗವತೇ । ಪಣ್ಯಾಯ । ಪಶುಪತಯೇ । ತಾರ್ಕ್ಷ್ಯಪ್ರವರ್ತನಾಯ ।
ಪ್ರೇಮಪದಾಯ । ದಾನ್ತಾಯ । ದಯಾಕರಾಯ । ದಕ್ಷಕಾಯ । ಕಪರ್ದಿನೇ ।
ಕಾಮಶಾಸನಾಯ । ಶ್ಮಶಾನನಿಲಯಾಯ । ತ್ರ್ಯಕ್ಷಾಯ । ಲೋಕಕರ್ಮಣೇ ।
ಭೂತಪತಯೇ । ಮಹಾಕರ್ಮಣೇ ನಮಃ ॥ 100 ॥

ಓಂ ಮಹೌಜಸೇ ನಮಃ । ಉತ್ತಮಗೋಪತಯೇ । ಗೋಪ್ತ್ರೇ । ಜ್ಞಾನಗಮ್ಯಾಯ । ಪುರಾತನಾಯ ।
ನೀತಯೇ । ಸುನೀತಯೇ । ಶುದ್ಧಾತ್ಮನೇ । ಸೋಮಾಯ । ಸೋಮರತಯೇ । ಸುಧಿಯೇ ।
ಸೋಮಪಾಯ । ಅಮೃತಪಾಯ । ಸೌಮ್ಯಾಯ । ಮಹಾನಿಧಯೇ । ಅಜಾತಶತ್ರವೇ ।
ಆಲೋಕಾಯ । ಸಮ್ಭಾವ್ಯಾಯ । ಹವ್ಯವಾಹನಾಯ । ಲೋಕಕಾರಾಯ ನಮಃ । 120 ।

ಓಂ ವೇದಕರಾಯ ನಮಃ । ಸೂತ್ರಕರಾಯ । ಸನಾತನಾಯ । ಮಹರ್ಷಯೇ । ಕಪಿಲಾಚಾರ್ಯಾಯ ।
ವಿಶ್ವದೀಪವಿಲೋಚನಾಯ । ವಿಧಾಯಕಪಾಣಯೇ । ಶ್ರೀದೇವಾಯ । ಸ್ವಸ್ತಿದಾಯ ।
ಸರ್ವಸ್ಮೈ । ಸರ್ವದಾಯ । ಸರ್ವಗೋಚರಾಯ । ವಿಶ್ವಭುಜೇ । ವಿಶ್ವಸೃಜೇ ।
ವರ್ಗಾಯ । ಕರ್ಣಿಕಾರಪ್ರಿಯಾಯ । ಕವಯೇ । ಶಾಖಾಯೈ । ಗೋಶಾಖಾಯೈ । ಉತ್ತಮಾಯ
ಭಿಷಜೇ ನಮಃ । 140 ।

ಓಂ ಗಂಗಾಪ್ರಭವಾಯ ನಮಃ । ಭವಪುತ್ರಕಾಯ । ಸ್ಥಪತಿಸ್ಥಿತಾಯ ।
ವಿನೀತಾತ್ಮವಿಧೇಯಾಯ । ಭೂತವಾಹನಸದ್ಗತಯೇ । ಸಗಣಾಯ । ಗಣಕಾಯಸ್ಥಾಯ ।
ಸುಕೀರ್ತಯೇ । ಛಿನ್ನಸಂಶಯಾಯ । ಕಾಮದೇವಾಯ । ಕಾಮಪಲಾಯ । ಭಸ್ಮೋದ್ಧೂಲಿತ
ವಿಗ್ರಹಾಯ । ಭಸ್ಮಪ್ರಿಯಾಯ । ಕಾಮಿನೇ । ಕಾಮದಾಯ । ಕೃತಾಗಮಾಯ ।
ಸಮಾವರ್ತಾಯ । ನಿವೃತ್ತಾತ್ಮನೇ । ಧರ್ಮಪುಷ್ಕರಾಯ । ಸದಾಶಿವಾಯ ನಮಃ । 160 ।

ಓಂ ಅಕಲುಷಾಯ । ಚತುರ್ಬಾಹವೇ । ಸರ್ವವಾಸಾಯ । ದುರಾಸದಾಯ । ದುರ್ಲಭಾಯ ।
ದುರ್ಗಮಾಯ । ಸರ್ವಾಯುಧವಿಶಾರದಾಯ । ಅಧ್ಯಾತ್ಮಯೋಗಿನಿಲಯಾಯ । ಶ್ರುತದೇವಾಯ ।
ತಮೋವರ್ದ್ಧನಾಯ । ಶುಭಾಂಗಾಯ । ರೋಗಸಾರಂಗಾಯ । ಜಗದೀಶಾಯ ।
ಜನಾರ್ದನಾಯ । ಭಸ್ಮಶುದ್ಧಿಕರಾಯ । ಓಮ್ಭೂರ್ಭುವಸ್ಸುವಾಯ । ಶುದ್ಧವಿಗ್ರಹಾಯ ।
ಹಿರಣ್ಯರೇತಸೇ । ತರಣಯೇ । ಮರೀಚಯೇ ನಮಃ । 180 ।

ಓಂ ಮಹೀಪಾಲಾಯ ನಮಃ । ಮಹಾಹೃದಯಾಯ । ಮಹಾತಪಸೇ । ಸಿದ್ಧಬೃನ್ದನಿಷೇವಿತಾಯ ।
ವ್ಯಾಘ್ರಚರ್ಮಧರಾಯ । ವ್ಯಾಳಿನೇ । ಮಹಾಭೂತಾಯ । ಮಹೋದಯಾಯ ।
ಅಮೃತೇಶಾಯ । ಅಮೃತವಪುಷೇ । ಪಂಚಯಜ್ಞಪ್ರಭಂಜನಾಯ ।
ಪಂಚವಿಂಶತಿತತ್ವಸ್ಥಾಯ । ಪಾರಿಜಾತಾಯ । ಪರಾಪರಾಯ । ಸುಲಭಾಯ ।
ಶೂರಾಯ । ನಿಧಯೇ । ವರ್ಣಿನೇ । ಶತ್ರುತಾಪಕರಾಯ । ಶತ್ರುಜಿತೇ ನಮಃ । 200 ।

ಓಂ ಆತ್ಮದಾಯ ನಮಃ । ಕ್ಷಪಣಾಯ । ಕ್ಷಾಮಾಯ । ಜ್ಞಾನಪತಯೇ । ಅಚಲೋತ್ತಮಾಯ ।
ಪ್ರಮಾಣಾಯ । ದುರ್ಜಯಾಯ । ಸುವರ್ಣಾಯ । ವಾಹನಾಯ । ಧನುರ್ಧರಾಯ ನಮಃ ।
ಧನುರ್ವೇದಾಯ । ಗಣರಾಶಯೇ । ಅನನ್ತದೃಷ್ಟಯೇ । ಆನತಾಯ । ದಂಡಾಯ ।
ದಮಯಿತ್ರೇ । ದಮಾಯ । ಅಭಿವಾದ್ಯಾಯ । ಮಹಾಕಾಯಾಯ ।
ವಿಶ್ವಕರ್ಮವಿಶಾರದಾಯ ನಮಃ । 220 ।

ಓಂ ವೀತರಾಗಾಯ ನಮಃ । ವಿನೀತಾತ್ಮನೇ । ತಪಸ್ವಿನೇ । ಭೂತವಾಹನಾಯ ।
ಉನ್ಮತ್ತವೇಷಪ್ರಚ್ಛನ್ನಾಯ । ಜಿತಕಾಮಜನಪ್ರೀತಯೇ । ಕಲ್ಯಾಣಪ್ರಕೃತಯೇ ।
ಸರ್ವಲೋಕಪ್ರಜಾಪತಯೇ । ತಪಸ್ವಿನೇ । ತಾರಕಾಯ । ಧೀಮತೇ । ಪ್ರಧಾನಪ್ರಭವೇ ।
ಖರ್ವಾಯ । ಅನ್ತರ್ಹಿತಾತ್ಮನೇ । ಲೋಕಪಾಲಾಯ । ಕಲ್ಯಾದಯೇ । ಕಮಲೇಕ್ಷಣಾಯ ।
ವೇದಶಾಸ್ತ್ರತ್ವಜ್ಞಾನಾಯ । ನಿಯಮಾನಿಯಮಾಶ್ರಯಾಯ । ರಾಹವೇ ನಮಃ । 240 ।

ಓಂ ಸೂರ್ಯಾಯ ನಮಃ । ಶನಯೇ । ಕೇತವೇ । ವಿರಾಮಾಯ । ವಿದ್ರುಮಚ್ಛವಯೇ ।
ಭಕ್ತಿಗಮ್ಯಾಯ । ಪರಸ್ಮೈಬ್ರಹ್ಮಣೇ । ಮೃಗಬಾಣಾರ್ಪಣಾಯ । ಅನಘಾಯ ।
ಅಮೃತಯೇ । ಅದ್ರಿನಿಲಯಾಯ । ಸ್ವಾನ್ತರಂಗಪಕ್ಷಾಯ । ಜಗತ್ಪತಯೇ ।
ಸರ್ವಕರ್ಮಾಚಲಾಯ । ಮಂಗಲ್ಯಾಯ । ಮಂಗಲಪ್ರದಾಯ । ಮಹಾತಪಸೇ ।
ದಿವಸಾಯ । ಸ್ವಪಿತುರಿಷ್ಟಾಯ । ತಪಸೇ ನಮಃ । 260 ।

See Also  Devidhamashtakam In Kannada

ಓಂ ಸ್ಥವಿರಾಯ ನಮಃ । ಧ್ರುವಾಯ । ಅಹ್ನೇ । ಸಂವತ್ಸರಾಯ । ವ್ಯಾಲಾಯ । ಪ್ರಮಾಣಾಯ
। ವಾಮತಪಸೇ । ಸರ್ವದರ್ಶನಾಯ । ಅಜಾಯ । ಸರ್ವೇಶ್ವರಾಯ । ಸಿದ್ಧಾಯ ।
ಮಹಾತೇಜಸೇ । ಮಹಾಬಲಾಯ । ಯೋಗಿನೇ । ಯೋಗ್ಯಾಯ । ಮಹಾದೇವಾಯ । ಸಿದ್ಧಿಪ್ರಿಯಾಯ ।
ಪ್ರಸಾದಾಯ । ಶ್ರೀರುದ್ರಾಯ । ವಸವೇ ನಮಃ । 280 ।

ಓಂ ವಸುಮನಸೇ ನಮಃ । ಸತ್ಯಾಯ । ಸರ್ವಪಾಪಹರಾಯ । ಅಮೃತಾಯ । ಶಾಶ್ವತಾಯ ।
ಶಾನ್ತಾಯ । ಬಾಣಹಸ್ತಾಯ । ಪ್ರತಾಪವತೇ । ಕಮಂಡಲುಧರಾಯ । ಧನ್ವಿನೇ ।
ವೇದಾಂಗಾಯ । ಜಿಷ್ಣವೇ । ಭೋಜನಾಯ । ಭೋಕ್ತ್ರೇ । ಲೋಕನಿಯನ್ತ್ರೇ ।
ದುರಾಧರ್ಷಾಯ । ಶ್ರೀಪ್ರಿಯಾಯ । ಮಹಾಮಾಯಾಯ । ಸರ್ಪವಾಸಾಯ ।
ಚತುಷ್ಪಥಾಯ ನಮಃ । 300 ।

ಓಂ ಕಾಲಯೋಗಿನೇ ನಮಃ । ಮಹಾನನ್ದಾಯ । ಮಹೋತ್ಸಾಹಾಯ । ಮಹಾಬುಧಾಯ ।
ಮಹಾವೀರ್ಯಾಯ । ಭೂತಚಾರಿಣೇ । ಪುರನ್ದರಾಯ । ನಿಶಾಚರಾಯ । ಪ್ರೇತಚಾರಿನೇ ।
ಮಹಾಶಕ್ತಯೇ । ಮಹಾದ್ಯುತಯೇ । ಅನಿರ್ದೇಶ್ಯವಪುಷೇ । ಶ್ರೀಮತೇ ।
ಸರ್ವಾಘಹಾರಿಣೇ । ಅತಿವಾಯುಗತಯೇ । ಬಹುಶ್ರುತಾಯ । ನಿಯತಾತ್ಮನೇ ।
ನಿಜೋದ್ಭವಾಯ । ಓಜಸ್ತೇಜೋದ್ವಿತೀಯಾಯ । ನರ್ತಕಾಯ ನಮಃ । 320 ।

ಓಂ ಸರ್ವಲೋಕಸಾಕ್ಷಿಣೇ ನಮಃ । ನಿಘಂಟುಪ್ರಿಯಾಯ । ನಿತ್ಯಪ್ರಕಾಶಾತ್ಮನೇ ।
ಪ್ರತಾಪನಾಯ । ಸ್ಪಷ್ಟಾಕ್ಷರಾಯ । ಮನ್ತ್ರಸಂಗ್ರಹಾಯ । ಯುಗಾದಿಕೃತೇ ।
ಯುಗಪ್ರಲಯಾಯ । ಗಮ್ಭೀರವೃಷಭವಾಹನಾಯ । ಇಷ್ಟಾಯ । ವಿಶಿಷ್ಟಾಯ ।
ಶರಭಾಯ । ಶರಜನುಷೇ । ಅಪಾನ್ನಿಧಯೇ । ಅಧಿಷ್ಠಾನಾಯ । ವಿಜಯಾಯ ।
ಜಯಕಾಲವಿದೇ । ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಪ್ರಮಾಣಾಯ । ಹಿರಣ್ಯಕವಚಾಯ । ಹರಯೇ ನಮಃ । 340 ।

ಓಂ ವಿಮೋಚನಾಯ ನಮಃ । ಸುಗುಣಾಯ । ವಿದ್ಯೇಶಾಯ । ವಿಬುಧಾಗ್ರಗಾಯ ।
ಬಲರೂಪಾಯ । ವಿಕರ್ತ್ರೇ । ಗಹನೇಶಾಯ । ಕರುಣಾಯೈ । ಕರಣಾಯ ।
ಕಾಮಕ್ರೋಧವಿಮೋಚನಾಯ । ಸರ್ವಬುಧಾಯ । ಸ್ಥಾನದಾಯ । ಜಗದಾದಿಜಾಯ ।
ದುನ್ದುಭ್ಯಾಯ । ಲಲಿತಾಯ । ವಿಶ್ವಭವಾತ್ಮನೇ । ಆತ್ಮನಿಸ್ಥಿರಾಯ ।
ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ । 360 ।

ಓಂ ವೀರಭದ್ರಾಯ ನಮಃ । ವೀರಾಸನಾಯ ವಿಧಯೇ । ವೀರಜೇಯಾಯ ।
ವೀರಚೂಡಾಮಣಯೇ । ನಿತ್ಯಾನನ್ದಾಯ । ನಿಷದ್ವರಾಯ । ಸಜ್ಜನಧರಾಯ ।
ತ್ರಿಶೂಲಾಂಗಾಯ । ಶಿಪಿವಿಷ್ಟಾಯ । ಶಿವಾಶ್ರಯಾಯ । ಬಾಲಖಿಲ್ಯಾಯ ।
ಮಹಾಚಾರಾಯ । ಬಲಪ್ರಮಥನಾಯ । ಅಭಿರಾಮಾಯ । ಶರವಣಭವಾಯ ।
ಸುಧಾಪತಯೇ । ಮಧುಪತಯೇ । ಗೋಪತಯೇ । ವಿಶಾಲಾಯ । ಸರ್ವಸಾಧನಾಯ ।
ಲಲಾಟಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ । 380 ।

ಓಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ । ಸಂಸಾರಚಕ್ರವಿದೇ । ಅಮೋಘದಂಡಾಯ ।
ಮಧ್ಯಸ್ಥಾಯ । ಹಿರಣ್ಯಾಯ । ಬ್ರಹ್ಮವರ್ಚಸೇ । ಪರಮಾತ್ಮನೇ । ಪರಮಪದಾಯ ।
ವ್ಯಾಘ್ರಚರ್ಮಾಮ್ಬರಾಯ । ರುಚಯೇ । ವರರುಚಯೇ । ವನ್ದ್ಯಾಯ । ವಾಚಸ್ಪತಯೇ ।
ಅಹರ್ನಿಶಾಪತಯೇ । ವಿರೋಚನಾಯ । ಸ್ಕನ್ದಾಯ । ಶಾಸ್ತ್ರೇ । ವೈವಸ್ವತಾಯ ।
ಅರ್ಜುನಾಯ । ಶಕ್ತಯೇ ನಮಃ । 400 ।

ಓಂ ಉತ್ತಮಕೀರ್ತಯೇ ನಮಃ । ಶಾನ್ತರಾಗಾಯ । ಪುರಂಜಯಾಯ । ಕಾಮಾರಯೇ ।
ಕೈಲಾಸನಾಥಾಯ । ಭೂವಿಧಾತ್ರೇ । ರವಿಲೋಚನಾಯ । ವಿದ್ವತ್ತಮಾಯ ।
ವೀರಭಾದ್ರೇಶ್ವರಾಯ । ವಿಶ್ವಕರ್ಮಣೇ । ಅನಿವಾರಿತಾಯ । ನಿತ್ಯಪ್ರಿಯಾಯ ।
ನಿಯತಕಲ್ಯಾಣಗುಣಾಯ । ಪುಣ್ಯಶ್ರವಣಕೀರ್ತನಾಯ । ದುರಾಸದಾಯ । ವಿಶ್ವಸಖಾಯ ।
ಸುಧ್ಯೇಯಾಯ । ದುಸ್ಸ್ವಪ್ನನಾಶನಾಯ । ಉತ್ತಾರಣಾಯ । ದುಷ್ಕೃತಿಘ್ನೇ ನಮಃ । 420 ।

ಓಂ ದುರ್ಧರ್ಷಾಯ ನಮಃ । ದುಸ್ಸಹಾಯ । ಅಭಯಾಯ । ಅನಾದಿಭುವೇ ।
ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ವರಾಯ । ನೀತಿಮತೇ । ಕಿರೀಟಿನೇ । ತ್ರಿದಶಾಧಿಪಾಯ ।
ವಿಶ್ವಗೋಪ್ತ್ರೇ । ವಿಶ್ವಭೋಕ್ತ್ರೇ । ಸುವೀರಾಯ । ರಂಜಿತಾಂಗಾಯ । ಜನನಾಯ ।
ಜನಜನ್ಮಾದಯೇ । ವೀಧಿತಿ । ಮತೇ । ವಸಿಷ್ಠಾಯ ಕಾಶ್ಯಪಾಯ । ಭಾನವೇ ।
ಭೀಮಾಯ । ಭೀಮಪರಾಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ । 440 ।

ಓಂ ಪ್ರಣವಾಯ ನಮಃ । ಸತ್ಯಪತ್ಪ । ಥಾಚಾರಾಯ । ಮಹಾಕಾರಾಯ । ಮಹಾಧನುಷೇ ।
ಜನಾಧಿಪಾಯ । ಮಹತೇ ದೇವಾಯ । ಸಕಲಾಗಮಪಾರಗಾಯ । ತತ್ವತತ್ವೇಶ್ವರಾಯ ।
ತತ್ವವಿದೇ । ಆಕಾಶಾತ್ಮನೇ । ವಿಭೂತಯೇ । ಬ್ರಹ್ಮವಿದೇ । ಜನ್ಮಮೃತ್ಯುಜಯಾಯ ।
ಯಜ್ಞಪತಯೇ । ಧನ್ವಿನೇ । ಧರ್ಮವಿದೇ । ಅಮೋಘವಿಕ್ರಮಾಯ । ಮಹೇನ್ದ್ರಾಯ ।
ದುರ್ಭರಾಯ । ಸೇನಾನ್ಯೇ ನಮಃ । 460 ।

ಓಂ ಯಜ್ಞದಾಯ ನಮಃ । ಯಜ್ಞವಾಹನಾಯ । ಪಂಚಬ್ರಹ್ಮವಿದೇ । ವಿಶ್ವದಾಯ ।
ವಿಮಲೋದಯಾಯ । ಆತ್ಮಯೋನಯೇ । ಅನಾದ್ಯನ್ತಾಯ । ಷಟ್ತ್ರಿಂಶಲ್ಲೋಚನಾಯ ।
ಗಾಯತ್ರೀವೇಲ್ಲಿತಾಯ । ವಿಶ್ವಾಸಾಯ । ವ್ರತಾಕರಾಯ । ಶಶಿನೇ । ಗುರುತರಾಯ ।
ಸಂಸ್ಮೃತಾಯ । ಸುಷೇಣಾಯ । ಸುರಶತ್ರುಘ್ನೇ । ಅಮೋಘಾಯ । ಅಮೂರ್ತಿಸ್ವರೂಪಿಣೇ ।
ವಿಗತಜರಾಯ । ಸ್ವಯಂಜ್ಯೋತಿಷೇ ನಮಃ । 480 ।

ಓಂ ಅನ್ತರ್ಜ್ಯೋತಿಷೇ ನಮಃ । ಆತ್ಮಜ್ಯೋತಿಷೇ । ಅಚಂಚಲಾಯ । ಪಿಂಗಲಾಯ ।
ಕಪಿಲಾಶ್ರಯಾಯ । ಸಹಸ್ರನೇತ್ರಧೃತಾಯ । ತ್ರಯೀಧನಾಯ । ಅಜ್ಞಾನಸನ್ಧಾಯ ।
ಮಹಾಜ್ಞಾನಿನೇ । ವಿಶ್ವೋತ್ಪತ್ತಯೇ । ಉದ್ಭವಾಯ । ಭಗಾಯವಿವಸ್ವತೇ ।
ಆದಿದೀಕ್ಷಾಯ । ಯೋಗಾಚಾರಾಯ । ದಿವಸ್ಪತಯೇ । ಉದಾರಕೀರ್ತಯೇ । ಉದ್ಯೋಗಿನೇ ।
ಸದ್ಯೋಗಿನೇ । ಸದಸನ್ನ್ಯಾಸಾಯ । ನಕ್ಷತ್ರಮಾಲಿನೇ ನಮಃ । 500 ।

ಓಂ ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನನಕ್ಷತ್ರಾಶ್ರಯಾಯ ನಮಃ । ಸಭೇಶಾಯ । ಪವಿತ್ರಪ್ರಾಣಾಯ ।
ಪಾಪಸಮಾಪನಾಯ । ನಭೋಗತಯೇ । ಹೃತ್ಪುಂಡರೀಕನಿಲಯಾಯ । ಶುಕ್ರಶ್ಯೇನಾಯ ।
ವೃಷಾಂಗಾಯ । ಪುಷ್ಟಾಯ । ತಕ್ಷ್ಣಾಯ । ಸ್ಮಯನೀಯಕರ್ಮನಾಶನಾಯ ।
ಅಧರ್ಮಶತ್ರವೇ । ಅಧ್ಯಕ್ಷಾಯ । ಪುರುಷೋತ್ತಮಾಯ । ಬ್ರಹ್ಮಗರ್ಭಾಯ ।
ಬೃಹದ್ಗರ್ಭಾಯ । ಮರ್ಮಹೇತವೇ । ನಾಗಾಭರಣಾಯ । ಋದ್ಧಿಮತೇ ।
ಸುಗತಾಯ ನಮಃ । 520 ।

See Also  108 Names Of Lord Ganesha In Sanskrit

ಓಂ ಕುಮಾರಾಯ ನಮಃ । ಕುಶಲಾಗಮಾಯ । ಹಿರಣ್ಯವರ್ಣಾಯ । ಜ್ಯೋತಿಷ್ಮತೇ ।
ಉಪೇನ್ದ್ರಾಯ । ಅನೋಕಹಾಯ । ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರಾಯ । ತಿಮಿರಾಪಹಾಯ । ಪಾವನಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ।
ದ್ವಿಜೇಶ್ವರಾಯ । ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಯೋತಿಷೇ । ಸ್ವರ್ಧಯೇ । ಬೃಹಜ್ಜ್ಯೋತಿಷೇ । ಅನುತ್ತಮಾಯ ।
ಮಾತಾಮಹಾಯ । ಮಾತರಿಶ್ವನೇ । ಪಿನಾಕಧನುಷೇ । ಪುಲಸ್ತ್ಯಾಯ । ಜಾತುಕರ್ಣಾಯ ।
ಪರಾಶರಾಯ ನಮಃ । 540 ।

ಓಂ ನಿರಾವರಣವಿಜ್ಞಾನಾಯ ನಮಃ । ನಿರಿಂಚಾಯ । ವಿದ್ಯಾಶ್ರಯಾಯ । ಆತ್ಮಭುವೇ ।
ಅನಿರುದ್ಧಾಯ । ಅತ್ರಯೇ । ಮಹಾಯಶಸೇ । ಲೋಕಚೂಡಾಮಣಯೇ । ಮಹಾವೀರಾಯ ।
ಚಂಡಾಯ । ನಿರ್ಜರವಾಹನಾಯ । ನಭಸ್ಯಾಯ । ಮುನೋಬುದ್ಧಯೇ । ನಿರಹಂಕಾರಾಯ ।
ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞಾಯ । ಜಮದಗ್ನಯೇ । ಜಲನಿಧಯೇ । ವಿವಾಹಾಯ । ವಿಶ್ವಕಾರಾಯ ।
ಅದರಾಯ ನಮಃ । 560 ।

ಓಂ ಅನುತ್ತಮಾಯ ನಮಃ । ಶ್ರೇಯಸೇ । ಜ್ಯೇಷ್ಠಾಯ । ನಿಶ್ರೇಯಸನಿಲಯಾಯ ।
ಶೈಲನಭಸೇ । ಕಲ್ಪಕತರವೇ । ದಾಹಾಯ । ದಾನಪರಾಯ । ಕುವಿನ್ದಮಾಯ ।
ಚಾಮುಂಡಾಜನಕಾಯ । ಚರವೇ । ವಿಶಲ್ಯಾಯ । ಲೋಕಶಲ್ಯ ನಿವಾರಕಾಯ ।
ಚತುರ್ವೇದಪ್ರಿಯಾಯ । ಚತುರಾಯ । ಚತುರಂಗಬಲವೀರಾಯ ।
ಆತ್ಮಯೋಗಸಮಾಧಿಸ್ಥಾಯ । ತೀರ್ಥದೇವಶಿವಾಲಯಾಯ । ವಿಜ್ಞಾನರೂಪಾಯ ।
ಮಹಾರೂಪಾಯ ನಮಃ । 580 ।

ಓಂ ಸರ್ವರೂಪಾಯ ನಮಃ । ಚರಾಚರಾಯ । ನ್ಯಾಯನಿರ್ವಾಹಕಾಯ । ನ್ಯಾಯಗಮ್ಯಾಯ ।
ನಿರಂಜನಾಯ । ಸಹಸ್ರಮೂರ್ಧ್ನೇ । ದೇವೇನ್ದ್ರಾಯ । ಸರ್ವಶತ್ರುಪ್ರಭಂಜನಾಯ ।
ಮುಂಡಾಯ । ವಿರಾಮಾಯ । ವಿಕೃತಾಯ । ದಂಷ್ಟ್ರಾಯೈ । ಧಾಮ್ನೇ । ಗುಣಾತ್ಮಾರಾಮಾಯ ।
ಧನಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ । ಪಿಂಗಲಾಕ್ಷಾಯ । ನೀಲಶ್ರಿಯೇ । ನಿರಾಮಯಾಯ ।
ಸಹಸ್ರಬಾಹವೇ । ದುರ್ವಾಸಸೇ ನಮಃ । 600 ।

ಓಂ ಶರಣ್ಯಾಯ ನಮಃ । ಸರ್ವಲೋಕಾಯ । ಪದ್ಮಾಸನಾಯ । ಪರಸ್ಮೈ ಜ್ಯೋತಿಷೇ ।
ಪರಾತ್ಪರಬಲಪ್ರದಾಯ । ಪದ್ಮಗರ್ಭಾಯ । ಮಹಾಗರ್ಭಾಯ । ವಿಶ್ವಗರ್ಭಾಯ ।
ವಿಚಕ್ಷಣಾಯ । ಪರಾತ್ಪರವರ್ಜಿತಾಯ । ವರದಾಯ । ಪರೇಶಾಯ ।
ದೇವಾಸುರಮಹಾಮನ್ತ್ರಾಯ । ಮಹರ್ಷಯೇ । ದೇವರ್ಷಯೇ । ದೇವಾಸುರವರಪ್ರದಾಯ ।
ದೇವಾಸುರೇಶ್ವರಾಯ । ದಿವ್ಯದೇವಾಸುರಮಹೇಶ್ವರಾಯ । ಸರ್ವದೇವಮಯಾಯ ।
ಅಚಿನ್ತ್ಯಾಯ ನಮಃ । 620 ।

ಓಂ ದೇವತಾತ್ಮನೇ ನಮಃ । ಆತ್ಮಸಮ್ಭವಾಯ । ಈಶಾನೇಶಾಯ । ಸುಪೂಜಿತವಿಗ್ರಹಾಯ ।
ದೇವಸಿಂಹಾಯ । ವಿಬುಧಾಗ್ರಗಾಯ । ಶ್ರೇಷ್ಠಾಯ । ಸರ್ವದೇವೋತ್ತಮಾಯ ।
ಶಿವಧ್ಯಾನರತಯೇ । ಶ್ರೀಮಚ್ಛಿಖಂಡಿನೇ । ಪಾರ್ವತೀಪ್ರಿಯತಮಾಯ ।
ವಜ್ರಹಸ್ತಸಂವಿಷ್ಟಮ್ಭಿನೇ । ನಾರಸಿಂಹನಿಪಾತನಾಯ । ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣೇ ।
ಲೋಕಚಾರಿಣೇ-ಧರ್ಮಚಾರಿಣೇ । ಸುಧಾಶನಾಧಿಪಾಯ । ನನ್ದೀಶ್ವರಾಯ ।
ನಗ್ನವ್ರತಧರಾಯ । ಲಿಂಗರೂಪಾಯ । ಸುರಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ನಮಃ । 640 ।

ಓಂ ಸುರಾಪಘ್ನಾಯ ನಮಃ । ಸ್ವರ್ಗದಾಯ । ಸುರಮಥನಸ್ವನಾಯ । ಭೂಜಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ।
ಭುಜಂಗತ್ರಾಸಾಯ । ಧರ್ಮಪತ್ತನಾಯ । ಡಮ್ಭಾಯ । ಮಹಾಡಮ್ಭಾಯ ।
ಸರ್ವಭೂತಮಹೇಶ್ವರಾಯ । ಶ್ಮಶನವಾಸಾಯ । ದಿವ್ಯಸೇತವೇ । ಅಪ್ರತಿಮಾಕೃತಯೇ ।
ಲೋಕಾನ್ತರಸ್ಫುಟಾಯ । ತ್ರ್ಯಮ್ಬಕಾಯ । ಭಕ್ತವತ್ಸಲಾಯ । ಮಖದ್ವಿಷಿಣೇ ।
ಬ್ರಹ್ಮಕನ್ಧರರವಣಾಯ । ವೀತರೋಷಾಯ । ಅಕ್ಷಯಗುಣಾಯ । ದಕ್ಷಾಯ ನಮಃ । 660 ।

ಓಂ ಧೂರ್ಜಟಯೇ ನಮಃ । ಖಂಡಪರಶುಶಕಲಾಯ । ನಿಷ್ಕಲಾಯ । ಅನಘಾಯ ।
ಆಕಾಶಾಯ । ಸಕಲಾಧಾರಾಯ । ಮೃಡಾಯ । ಪೂರ್ಣಾಯ । ಪೃಥಿವೀಧರಾಯ ।
ಸುಕುಮಾರಾಯ । ಸುಲೋಚನಾಯ । ಸಾಮಗಾನಪ್ರಿಯಾಯ । ಅತಿಕ್ರೂರಾಯ । ಪುಣ್ಯಕೀರ್ತನಾಯ ।
ಅನಾಮಯಾಯ । ತೀರ್ಥಕರಾಯ । ಜಗದಾಧಾರಾಯ । ಜಟಿಲಾಯ । ಜೀವನೇಶ್ವರಾಯ ।
ಜೀವಿತಾನ್ತಕಾಯ ನಮಃ । 680 ।

ಓಂ ಅನನ್ತಾಯ ನಮಃ । ವಸುರೇತಸೇ । ವಸುಪ್ರದಾಯ । ಸದ್ಗತಯೇ । ಸತ್ಕೃತಯೇ ।
ಕಾಲಕಂಠಾಯ । ಕಲಾಧರಾಯ । ಮಾನಿನೇ । ಮಹಾಕಾಲಾಯ । ಸದಸದ್ಭೂತಾಯ ।
ಚನ್ದ್ರಚೂಡಾಯ । ಶಾಸ್ತ್ರೇಶಾಯ । ಲೋಕಗುರವೇ । ಲೋಕನಾಯಕಾಯ । ನೃತ್ತೇಶಾಯ ।
ಕೀರ್ತಿಭೂಷಣಾಯ । ಅನಪಾಯಾಯ । ಅಕ್ಷರಾಯ । ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಾಯ ।
ತೇಜೋಮಯಾಯ ನಮಃ । 700 ।

ಓಂ ವರಾಯ ನಮಃ । ಲೋಕರಕ್ಷಾಕರಾಯ । ಅಗ್ರಗಣ್ಯಾಯ । ಅಣವೇ । ಶುಚಿಸ್ಮಿತಾಯ ।
ಪ್ರಸನ್ನಾಯ । ದುರ್ಜಯಾಯ । ದುರತಿಕ್ರಮಾಯ । ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯಾಯ । ಜಗನ್ನಾಥಾಯ ।
ನಿರಾಕಾರಾಯ । ಜ್ವರೇಶ್ವರಾಯ । ತುಮ್ಬವೀಣಾಯ । ಮಹಾಕಾಯಾಯ । ವಿಶಾಖಾಯ ।
ಶೋಕನಾಶನಾಯ । ತ್ರಿಲೋಕೇಶಾಯ । ತ್ರಿಲೋಕಾತ್ಮನೇ । ಶುದ್ಧಾಯ ।
ಅಧೋಕ್ಷಜಾಯ ನಮಃ । 720 ।

ಓಂ ಅವ್ಯಕ್ತಲಕ್ಷಣಾಯ ನಮಃ । ಅವ್ಯಕ್ತಾಯ । ವ್ಯಕ್ತಾವ್ಯಕ್ತಾಯ । ವಿಶಾಮ್ಪತಯೇ ।
ಪರಶಿವಾಯ । ವರೇಣ್ಯಾಯ । ನಗೋದ್ಭವಾಯ । ಬ್ರಹ್ಮವಿಷ್ಣುರುದ್ರಪರಾಯ ।
ಹಂಸವಾಹನಾಯ । ಹಂಸಪತಯೇ । ನಮಿತವೇತಸಾಯ । ವಿಧಾತ್ರೇ । ಸೃಷ್ಟಿಹನ್ತ್ರೇ ।
ಚತುರ್ಮುಖಾಯ । ಕೈಲಾಸಶಿಖರಾಯ । ಸರ್ವವಾಸಿನೇ । ಸದಂಗದಾಯ ।
ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭಾಯ । ಗಗನಭೂರಿಭೂಷಣಾಯ । ಪೂರ್ವಜವಿಧಾತ್ರೇ ನಮಃ । 740 ।

ಓಂ ಭೂತಲಾಯ ನಮಃ । ಭೂತಪತಯೇ । ಭೂತಿದಾಯ । ಭುವನೇಶ್ವರಾಯ ।
ಸಂಯೋಗಿನೇ । ಯೋಗವಿದುಷೇ । ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಯ । ಬ್ರಾಹ್ಮಣಪ್ರಿಯಾಯ । ದೇವಪ್ರಿಯಾಯ ।
ವೇದಾನ್ತಸ್ವರೂಪಾಯ । ವೇದಾನ್ತಾಯ । ದೈವಜ್ಞಾಯ । ವಿಷಮಾರ್ತಾಂಡಾಯ ।
ವಿಲೋಲಾಕ್ಷಾಯ । ವಿಷದಾಯ । ವಿಷಬನ್ಧನಾಯ । ನಿರ್ಮಲಾಯ । ನಿರಹಂಕಾರಾಯ ।
ನಿರುಪದ್ರವಾಯ । ದಕ್ಷಘ್ನಾಯ ನಮಃ । 760 ।

ಓಂ ದರ್ಪಘ್ನಾಯ ನಮಃ । ತೃಪ್ತಿಕರಾಯ । ಸರ್ವಜ್ಞಪರಿಪಾಲಕಾಯ ।
ಸಪ್ತದಿಗ್ವಿಜಯಾಯ । ಸಹಸ್ರತ್ವಿಷೇ । ಸ್ಕನ್ದಪ್ರಕೃತಿದಕ್ಷಿಣಾಯ ।
ಭೂತಭವ್ಯಭವನ್ನಾಥಾಯ । ಪ್ರಭವಭ್ರಾನ್ತಿನಾಶನಾಯ । ಅರ್ಥಾಯ ।
ಮಹಾಕೇಶಾಯ । ಪರಕಾರ್ಯೈಕಪಂಡಿತಾಯ । ನಿಷ್ಕಂಟಕಾಯ । ನಿತ್ಯಾನನ್ದಾಯ ।
ನೀಪ್ರಜಾಯ ನಿಷ್ಪ್ರಜಾಯ । । ಸತ್ವಪತಯೇ । ಸಾತ್ವಿಕಾಯ । ಸತ್ವಾಯ ।
ಕೀರ್ತಿಸ್ತಮ್ಭಾಯ । ಕೃತಾಗಮಾಯ । ಅಕಮ್ಪಿತಗುಣಗೃಹಿಣ್ಯಾಯ ಗ್ರಾಹಿಣೇ । ನಮಃ । 780 ।

See Also  Argala Stotram In Kannada

ಓಂ ಅನೇಕಾತ್ಮನೇ ನಮಃ । ಅಶ್ವವಲ್ಲಭಾಯ । ಶಿವಾರಮ್ಭಾಯ । ಶಾನ್ತಪ್ರಿಯಾಯ ।
ಸಮಂಜನಾಯ । ಭೂತಗಣಸೇವಿತಾಯ । ಭೂತಿಕೃತೇ । ಭೂತಿಭೂಷಣಾಯ ।
ಭೂತಿಭಾವನಾಯ । ಅಕಾರಾಯ । ಭಕ್ತಮಧ್ಯಸ್ಥಾಯ । ಕಾಲಾಂಜನಾಯ ।
ಮಹಾವಟವೃಕ್ಷಾಯ । ಮಹಾಸತ್ಯಭೂತಾಯ । ಪಂಚಶಕ್ತಿಪರಾಯಣಾಯ ।
ಪರಾರ್ಥವೃತ್ತಯೇ । ವಿವರ್ತಶ್ರುತಿಸಂಗರಾಯ । ಅನಿರ್ವಿಣ್ಣಗುಣಗ್ರಾಹಿಣೇ ।
ನಿಯತಿನಿಷ್ಕಲಾಯ । ನಿಷ್ಕಲಂಕಾಯ ನಮಃ । 800 ।

ಓಂ ಸ್ವಭಾವಭದ್ರಾಯ ನಮಃ । ಕಂಕಾಳಘ್ನೇ । ಮಧ್ಯಸ್ಥಾಯ । ಸದ್ರಸಾಯ ।
ಶಿಖಂಡಿನೇ । ಕವಚಿನೇ । ಸ್ಥೂಲಿನೇ । ಜಟಿನೇ । ಮುಂಡಿನೇ । ಸುಶಿಖಂಡಿನೇ ।
ಮೇಖಲಿನೇ । ಖಡ್ಗಿನೇ । ಮಾಲಿನೇ । ಸಾರಾಮೃಗಾಯ । ಸರ್ವಜಿತೇ । ತೇಜೋರಾಶಯೇ ।
ಮಹಾಮಣಯೇ । ಅಸಂಖ್ಯೇಯಾಯ । ಅಪ್ರಮೇಯಾಯ । ವೀರ್ಯವತೇ ನಮಃ । 820 ।

ಓಂ ಕಾರ್ಯಕೋವಿದಾಯ ನಮಃ । ದೇವಸೇನಾವಲ್ಲಭಾಯ । ವಿಯದ್ಗೋಪ್ತ್ರೇ ।
ಸಪ್ತವರಮುನೀಶ್ವರಾಯ । ಅನುತ್ತಮಾಯ । ದುರಾಧರ್ಷಾಯ ।
ಮಧುರಪ್ರದರ್ಶನಾಯ । ಸುರೇಶಶರಣಾಯ । ಶರ್ಮಣೇ । ಸರ್ವದೇವಾಯ ।
ಸತಾಂಗತಯೇ । ಕಲಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ । ಕಂಕಾಳರೂಪಾಯ । ಕಿಂಕಿಣೀಕೃತವಾಸಸೇ ।
ಮಹೇಶ್ವರಾಯ । ಮಹಾಭರ್ತ್ರೇ । ನಿಷ್ಕಲಂಕಾಯ । ವಿಶೃಂಖಲಾಯ ।
ವಿದ್ಯುನ್ಮಣಯೇ । ತರುಣಾಯ ನಮಃ । 840 ।

ಓಂ ಧನ್ಯಾಯ ನಮಃ । ಸಿದ್ಧಿದಾಯ । ಸುಖಪ್ರದಾಯ । ಶಿಲ್ಪಿನೇ । ಮಹಾಮರ್ಮಜಾಯ ।
ಏಕಜ್ಯೋತಿಷೇ । ನಿರಾತಂಕಾಯ । ನರನಾರಯಣಪ್ರಿಯಾಯ । ನಿರ್ಲೇಪಾಯ ।
ನಿಷ್ಪ್ರಪಂಚಾಯ । ನಿರ್ವ್ಯಯಾಯ । ವ್ಯಾಘ್ರನಾಶಾಯ । ಸ್ತವ್ಯಾಯ । ಸ್ತವಪ್ರಿಯಾಯ ।
ಸ್ತೋತ್ರಾಯ । ವ್ಯಾಪ್ತಮುಕ್ತಯೇ । ಅನಾಕುಲಾಯ । ನಿರವದ್ಯಾಯ । ಮಹಾದೇವಾಯ ।
ವಿದ್ಯಾಧರಾಯ ನಮಃ । 860 ।

ಓಂ ಅಣುಮಾತ್ರಾಯ ನಮಃ । ಪ್ರಶಾನ್ತದೃಷ್ಟಯೇ । ಹರ್ಷದಾಯ । ಕ್ಷತ್ರಘ್ನಾಯ ।
ನಿತ್ಯಸುನ್ದರಾಯ । ಸ್ತುತ್ಯಸಾರಾಯ । ಅಗ್ರಸ್ತುತ್ಯಾಯ । ಸತ್ರೇಶಾಯ । ಸಾಕಲ್ಯಾಯ ।
ಶರ್ವರೀಪತಯೇ । ಪರಮಾರ್ಥಗುರವೇ । ವ್ಯಾಪ್ತಶುಚಯೇ । ಆಶ್ರಿತವತ್ಸಲಾಯ ।
ಸಾರಜ್ಞಾಯ । ಸ್ಕನ್ದಾನುಜಾಯ । ಮಹಾಬಾಹವೇ । ಸ್ಕನ್ದದೂತಾಯ । ನಿರಂಜನಾಯ ।
ವೀರನಾಥಾಯ । ಸ್ಕನ್ದದಾಸಾಯ ನಮಃ । 880 ।

ಓಂ ಕೀರ್ತಿಧರಾಯ ನಮಃ । ಕಮಲಾಂಘ್ರಯೇ । ಕಮ್ಬುಕಂಠಾಯ ।
ಕಲಿಕಲ್ಮಷನಾಶನಾಯ । ಕಂಜನೇತ್ರಾಯ । ಖಡ್ಗಧರಾಯ । ವಿಮಲಾಯ ।
ಯುಕ್ತವಿಕ್ರಮಾಯ । ತಪಃಸ್ವಾರಾಧ್ಯಾಯ । ತಾಪಸಾರಾಧಿತಾಯ । ಅಕ್ಷರಾಯ ।
ಕಮನೀಯಾಯ । ಕಮನೀಯಕರದ್ವನ್ದ್ವಾಯ । ಕಾರುಣ್ಯಾಯ । ಧರ್ಮಮೂರ್ತಿಮತೇ ।
ಜಿತಕ್ರೋಧಾಯ । ದಾನಶೀಲಾಯ । ಉಮಾಪುತ್ರಸಮ್ಭವಾಯ । ಪದ್ಮಾನನಾಯ ।
ತಪೋರೂಪಾಯ ನಮಃ । 900 ।

ಓಂ ಪಶುಪಾಶವಿಮೋಚಕಾಯ ನಮಃ । ಪಂಡಿತಾಯ । ಪಾವನಕರಾಯ । ಪುಣ್ಯರೂಪಿಣೇ ।
ಪುರಾತನಾಯ । ಭಕ್ತೇಷ್ಟವರಪ್ರದಾಯ । ಪರಮಾಯ । ಭಕ್ತಕೀರ್ತಿಪರಾಯಣಾಯ ।
ಮಹಾಬಲಾಯ । ಗದಾಹಸ್ತಾಯ । ವಿಭವೇಶ್ವರಾಯ । ಅನನ್ತಾಯ । ವಸುದಾಯ ।
ಧನ್ವೀಶಾಯ । ಕರ್ಮಸಾಕ್ಷಿಣೇ । ಮಹಾಮತಾಯ । ಸರ್ವಾಂಗಸುನ್ದರಾಯ ।
ಶ್ರೀಮದೀಶಾಯ । ದುಷ್ಟದಂಡಿನೇ । ಸದಾಶ್ರಯಾಯ ನಮಃ । 920 ।

ಓಂ ಮಾಲಾಧರಾಯ ನಮಃ । ಮಹಾಯೋಗಿನೇ । ಮಾಯಾತೀತಾಯ । ಕಲಾಧರಾಯ । ಕಾಮರೂಪಿಣೇ ।
ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣೇ । ದಿವ್ಯಭೂಷಣಶೋಭಿತಾಯ । ನಾದರೂಪಿಣೇ । ತಮೋಪಹಾರಿಣೇ ।
ಪೀತಾಮ್ಬರಧರಾಯ । ಶುಭಕರಾಯ । ಈಶಸೂನವೇ । ಜಿತಾನಂಗಾಯ ।
ಕ್ಷಣರಹಿತಾಯ । ಗುರವೇ । ಭಾನುಗೋಕೋ । ಪಪ್ರಣಾಶಿನೇ । ಭಯಹಾರಿಣೇ ।
ಜಿತೇನ್ದ್ರಿಯಾಯ । ಆಜಾನುಬಾಹವೇ । ಅವ್ಯಕ್ತಾಯ ನಮಃ । 940 ।

ಓಂ ಸುರಸಂಸ್ತುತಕರವೈಭವಾಯ ನಮಃ । ಪೀತಾಮೃತಪ್ರೀತಿಕರಾಯ । ಭಕ್ತಾನಾಂ
ಸಂಶ್ರಯಾಯ । ಗೃಹಗುಹ । ಸೇನಾಪತಯೇ । ಗುಹ್ಯರೂಪಾಯ । ಪ್ರಜಾಪತಯೇ ।
ಗುಣಾರ್ಣವಾಯ । ಜಾತೀಕವಚಸುಪ್ರೀತಾಯ । ಗನ್ಧಲೇಪನಾಯ । ಗಣಾಧಿಪಾಯ ।
ಧರ್ಮಧರಾಯ । ವಿದ್ರುಮಾಭಾಯ । ಗುಣಾತೀತಾಯ । ಕಲಾಸಹಿತಾಯ ।
ಸನಕಾದಿಸಮಾರಾಧ್ಯಾಯ । ಸಚ್ಚಿದಾನನ್ದರೂಪವತೇ । ಧರ್ಮವೃದ್ಧಿಕರಾಯ ।
ವಾಗ್ಮಿನಾಮೀಶಾಯ । ಸರ್ವಾತೀತಾಯ । ಸುಮಂಗಳಾಯ ನಮಃ । 960 ।

ಓಂ ಮುಕ್ತಿರೂಪಾಯ ನಮಃ । ಮಹಾಗ್ರಾಸಾಯ । ಭವರೋಗಪ್ರಣಾಶನಾಯ ।
ಭಕ್ತಿವಶ್ಯಾಯ । ಭಕ್ತಿಗಮ್ಯಾಯ । ಗಾನಶಾಸ್ತ್ರಾಯ । ನಿತ್ಯಪ್ರಿಯಾಯ ।
ನಿರನ್ತಕಾಯ । ನಿಷ್ಕೃಷ್ಟಾಯ । ನಿರುಪದ್ರವಾಯ । ಸ್ವತನ್ತ್ರಪ್ರೀತಿಕಾಯ ।
ಚತುರ್ವರ್ಗಫಲಪ್ರದಾಯ । ತ್ರಿಕಾಲವೇತ್ರೇ । ವಾಜಾಯ । ಪ್ರಸವಾಯ । ಕ್ರತವೇ ।
ವ್ಯಾನಾಯ । ಅಸವೇ । ಆಯುಷೇ । ವರ್ಷ್ಮಣೇ ನಮಃ । 980 ।

ಓಂ ಶ್ರದ್ಧಾಯೈ ನಮಃ । ಕ್ರೀಡಾಯೈ । ಸೌಮನಸಾಯ । ದ್ರವಿಣಾಯ । ಸಂವಿದೇ ।
ಜೀವಾತವೇ । ಅನಾಮಯಾಯ । ಅವ್ಯಯಾಯ । ಜೈತ್ರಾಯ । ಪೂರ್ಣಾಯ । ವ್ರೀಹಯೇ ।
ಔಷಧಯೇ । ಪೂಷ್ಣೇ । ಬೃಹಸ್ಪತಯೇ । ಪುರೋಡಾಶಾಯ । ಬೃಹದ್ರಥನ್ತರಾಯ ।
ಬರ್ಹಿಷೇ । ಅಶ್ವಮೇಧಾಯ । ಪೌಷ್ಣಾಯ । ಆಗ್ರಯಣಾಯ ನಮಃ । 1000 ।

ಸದ್ಯೋಜಾತಮುಖಪೂಜನಂ ಸಮ್ಪುರ್ಣಮ್ ।
ಇತಿ ಷಣ್ಮುಖಸಹಸ್ರನಾಮಾವಲಿಃ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಾ ।
ಓಂ ಶರವಣಭವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತತ್ಸತ್ ಬ್ರಹ್ಮಾರ್ಪಣಮಸ್ತು ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Subrahmanya / Kartikeya / Muruga Sahasranamani » 1000 Names of Sri Shanmukha » Sadyojata Mukha Sahasranamavali 5 in Sanskrit » English » Bengali » Gujarati » Malayalam » Odia » Telugu » Tamil