1000 Names of Sri Shanmukha » Sadyojata Mukha Sahasranamavali 5 in Malayalam

॥ Sadyojata Mukha Sahasranamavali 5 Malayalam Lyrics ॥

॥ ശ്രീഷണ്‍മുഖ അഥവാ സദ്യോജാതമുഖസഹസ്രനാമാവലിഃ 5 ॥

ഓം ശ്രീഗണേശായ നമഃ ।

സദ്യോജാതമുഖപൂജാ ।

ഓം ബ്രഹ്മഭുവേ നമഃ । ഭവായ । ഹരായ । രുദ്രായ । മുദ്ഗലായ ।
പുഷ്കലായ । ബലായ । അഗ്രഗണ്യായ । സദാചാരായ । സര്‍വസ്മൈ । ശംഭവേ ।
മഹേശ്വരായ । ഈശ്വരായ । സഹസ്രാക്ഷായ । പ്രിയായ । വരദായ । വിദ്യായൈ ।
ശങ്കരായ । പരമേശ്വരായ । ഗങ്ഗാധരായ നമഃ ॥ 20 ॥

ഓം ശൂലധരായ നമഃ । പരാര്‍ഥവിഗ്രഹായ । ശര്‍വജന്‍മനേ । ഗിരിധന്വനേ ।
ജടാധരായ । ചന്ദ്രചൂഡായ । ചന്ദ്രമൌലയേ । വിദുഷേ ।
വിശ്വമരേശ്വരായ । വേദാന്തസാരസന്ദോഹായ । കപാലിനേ । നീലലോഹിതായ ।
ധ്യാനപരായ । അപരിച്ഛേദായ । ഗൌരീഭദ്രായ । ഗണേശ്വരായ ।
അഷ്ടമൂര്‍തയേ । ത്രിവര്‍ഗസ്വര്‍ഗസാധനായ । ജ്ഞാനഗംയായ ।
ദൃഢപ്രജ്ഞായ നമഃ ॥ 40 ॥

ഓം ദേവദേവായ നമഃ । ത്രിലോചനായ । വാമദേവായ । മഹാദേവായ । വായവേ ।
പരിബൃഢായ । ദൃഢായ । വിശ്വരൂപായ । വാഗീശായ । പരിവ്രാജപ്രിയായ ।
ശ്രുതിമുത്പ്രദായ । സര്‍വപ്രമാണസംവാദിനേ । വൃഷാങ്കായ । വൃഷഭാരൂഢായ ।
ഈശാനായ । പിനാകിനേ । ഖട്വാങ്ഗിനേ । ചിത്രവേഷനിരന്തരായ ।
മനോമയമഹായോഗിനേ । സ്ഥിരബ്രഹ്മാങ്ഗഭുവേ നമഃ ॥ 60 ॥

ഓം ജടിനേ നമഃ । കാലാനലായ । കൃത്തിവാസസേ । സുഭഗപ്രണവാത്മകായ ।
നാദചൂഡായ । സുചക്ഷുഷേ । ദൂര്‍വാസസേ । പുരുഷാസനായ । മൃഗായുധായ ।
സ്കന്ദഷഷ്ടിപരായണായ । അനാദിമധ്യനിധനായ । ഗിരിവ്രജപായ ।
കുബേരാബ്ജഭാനവേ । ശ്രീകണ്ഠായ । ലോകപാലകായ । സാമാന്യദേവായ ।
കോദണ്ഡിനേ । നീലകണ്ഠായ । പരശ്വഥിനേ । വിശാലാക്ഷായ നമഃ ॥ 80 ॥

ഓം മൃഗാപ്യായ നമഃ । സുരേശായ । സൂര്യതാപനാശനായ । ധ്യേയധാംനേ ।
ക്ഷ്മാമാത്രേ । ഭഗവതേ । പണ്യായ । പശുപതയേ । താര്‍ക്ഷ്യപ്രവര്‍തനായ ।
പ്രേമപദായ । ദാന്തായ । ദയാകരായ । ദക്ഷകായ । കപര്‍ദിനേ ।
കാമശാസനായ । ശ്മശാനനിലയായ । ത്ര്യക്ഷായ । ലോകകര്‍മണേ ।
ഭൂതപതയേ । മഹാകര്‍മണേ നമഃ ॥ 100 ॥

ഓം മഹൌജസേ നമഃ । ഉത്തമഗോപതയേ । ഗോപ്ത്രേ । ജ്ഞാനഗംയായ । പുരാതനായ ।
നീതയേ । സുനീതയേ । ശുദ്ധാത്മനേ । സോമായ । സോമരതയേ । സുധിയേ ।
സോമപായ । അമൃതപായ । സൌംയായ । മഹാനിധയേ । അജാതശത്രവേ ।
ആലോകായ । സംഭാവ്യായ । ഹവ്യവാഹനായ । ലോകകാരായ നമഃ । 120 ।

ഓം വേദകരായ നമഃ । സൂത്രകരായ । സനാതനായ । മഹര്‍ഷയേ । കപിലാചാര്യായ ।
വിശ്വദീപവിലോചനായ । വിധായകപാണയേ । ശ്രീദേവായ । സ്വസ്തിദായ ।
സര്‍വസ്മൈ । സര്‍വദായ । സര്‍വഗോചരായ । വിശ്വഭുജേ । വിശ്വസൃജേ ।
വര്‍ഗായ । കര്‍ണികാരപ്രിയായ । കവയേ । ശാഖായൈ । ഗോശാഖായൈ । ഉത്തമായ
ഭിഷജേ നമഃ । 140 ।

ഓം ഗങ്ഗാപ്രഭവായ നമഃ । ഭവപുത്രകായ । സ്ഥപതിസ്ഥിതായ ।
വിനീതാത്മവിധേയായ । ഭൂതവാഹനസദ്ഗതയേ । സഗണായ । ഗണകായസ്ഥായ ।
സുകീര്‍തയേ । ഛിന്നസംശയായ । കാമദേവായ । കാമപലായ । ഭസ്മോദ്ധൂലിത
വിഗ്രഹായ । ഭസ്മപ്രിയായ । കാമിനേ । കാമദായ । കൃതാഗമായ ।
സമാവര്‍തായ । നിവൃത്താത്മനേ । ധര്‍മപുഷ്കരായ । സദാശിവായ നമഃ । 160 ।

ഓം അകലുഷായ । ചതുര്‍ബാഹവേ । സര്‍വവാസായ । ദുരാസദായ । ദുര്ലഭായ ।
ദുര്‍ഗമായ । സര്‍വായുധവിശാരദായ । അധ്യാത്മയോഗിനിലയായ । ശ്രുതദേവായ ।
തമോവര്‍ദ്ധനായ । ശുഭാങ്ഗായ । രോഗസാരങ്ഗായ । ജഗദീശായ ।
ജനാര്‍ദനായ । ഭസ്മശുദ്ധികരായ । ഓംഭൂര്‍ഭുവസ്സുവായ । ശുദ്ധവിഗ്രഹായ ।
ഹിരണ്യരേതസേ । തരണയേ । മരീചയേ നമഃ । 180 ।

ഓം മഹീപാലായ നമഃ । മഹാഹൃദയായ । മഹാതപസേ । സിദ്ധബൃന്ദനിഷേവിതായ ।
വ്യാഘ്രചര്‍മധരായ । വ്യാളിനേ । മഹാഭൂതായ । മഹോദയായ ।
അമൃതേശായ । അമൃതവപുഷേ । പഞ്ചയജ്ഞപ്രഭഞ്ജനായ ।
പഞ്ചവിംശതിതത്വസ്ഥായ । പാരിജാതായ । പരാപരായ । സുലഭായ ।
ശൂരായ । നിധയേ । വര്‍ണിനേ । ശത്രുതാപകരായ । ശത്രുജിതേ നമഃ । 200 ।

ഓം ആത്മദായ നമഃ । ക്ഷപണായ । ക്ഷാമായ । ജ്ഞാനപതയേ । അചലോത്തമായ ।
പ്രമാണായ । ദുര്‍ജയായ । സുവര്‍ണായ । വാഹനായ । ധനുര്‍ധരായ നമഃ ।
ധനുര്‍വേദായ । ഗണരാശയേ । അനന്തദൃഷ്ടയേ । ആനതായ । ദണ്ഡായ ।
ദമയിത്രേ । ദമായ । അഭിവാദ്യായ । മഹാകായായ ।
വിശ്വകര്‍മവിശാരദായ നമഃ । 220 ।

ഓം വീതരാഗായ നമഃ । വിനീതാത്മനേ । തപസ്വിനേ । ഭൂതവാഹനായ ।
ഉന്‍മത്തവേഷപ്രച്ഛന്നായ । ജിതകാമജനപ്രീതയേ । കല്യാണപ്രകൃതയേ ।
സര്‍വലോകപ്രജാപതയേ । തപസ്വിനേ । താരകായ । ധീമതേ । പ്രധാനപ്രഭവേ ।
ഖര്‍വായ । അന്തര്‍ഹിതാത്മനേ । ലോകപാലായ । കല്യാദയേ । കമലേക്ഷണായ ।
വേദശാസ്ത്രത്വജ്ഞാനായ । നിയമാനിയമാശ്രയായ । രാഹവേ നമഃ । 240 ।

ഓം സൂര്യായ നമഃ । ശനയേ । കേതവേ । വിരാമായ । വിദ്രുമച്ഛവയേ ।
ഭക്തിഗംയായ । പരസ്മൈബ്രഹ്മണേ । മൃഗബാണാര്‍പണായ । അനഘായ ।
അമൃതയേ । അദ്രിനിലയായ । സ്വാന്തരങ്ഗപക്ഷായ । ജഗത്പതയേ ।
സര്‍വകര്‍മാചലായ । മങ്ഗല്യായ । മങ്ഗലപ്രദായ । മഹാതപസേ ।
ദിവസായ । സ്വപിതുരിഷ്ടായ । തപസേ നമഃ । 260 ।

ഓം സ്ഥവിരായ നമഃ । ധ്രുവായ । അഹ്നേ । സംവത്സരായ । വ്യാലായ । പ്രമാണായ
। വാമതപസേ । സര്‍വദര്‍ശനായ । അജായ । സര്‍വേശ്വരായ । സിദ്ധായ ।
മഹാതേജസേ । മഹാബലായ । യോഗിനേ । യോഗ്യായ । മഹാദേവായ । സിദ്ധിപ്രിയായ ।
പ്രസാദായ । ശ്രീരുദ്രായ । വസവേ നമഃ । 280 ।

ഓം വസുമനസേ നമഃ । സത്യായ । സര്‍വപാപഹരായ । അമൃതായ । ശാശ്വതായ ।
ശാന്തായ । ബാണഹസ്തായ । പ്രതാപവതേ । കമണ്ഡലുധരായ । ധന്വിനേ ।
വേദാങ്ഗായ । ജിഷ്ണവേ । ഭോജനായ । ഭോക്ത്രേ । ലോകനിയന്ത്രേ ।
ദുരാധര്‍ഷായ । ശ്രീപ്രിയായ । മഹാമായായ । സര്‍പവാസായ ।
ചതുഷ്പഥായ നമഃ । 300 ।

ഓം കാലയോഗിനേ നമഃ । മഹാനന്ദായ । മഹോത്സാഹായ । മഹാബുധായ ।
മഹാവീര്യായ । ഭൂതചാരിണേ । പുരന്ദരായ । നിശാചരായ । പ്രേതചാരിനേ ।
മഹാശക്തയേ । മഹാദ്യുതയേ । അനിര്‍ദേശ്യവപുഷേ । ശ്രീമതേ ।
സര്‍വാഘഹാരിണേ । അതിവായുഗതയേ । ബഹുശ്രുതായ । നിയതാത്മനേ ।
നിജോദ്ഭവായ । ഓജസ്തേജോദ്വിതീയായ । നര്‍തകായ നമഃ । 320 ।

ഓം സര്‍വലോകസാക്ഷിണേ നമഃ । നിഘണ്ടുപ്രിയായ । നിത്യപ്രകാശാത്മനേ ।
പ്രതാപനായ । സ്പഷ്ടാക്ഷരായ । മന്ത്രസങ്ഗ്രഹായ । യുഗാദികൃതേ ।
യുഗപ്രലയായ । ഗംഭീരവൃഷഭവാഹനായ । ഇഷ്ടായ । വിശിഷ്ടായ ।
ശരഭായ । ശരജനുഷേ । അപാന്നിധയേ । അധിഷ്ഠാനായ । വിജയായ ।
ജയകാലവിദേ । പ്രതിഷ്ഠിതപ്രമാണായ । ഹിരണ്യകവചായ । ഹരയേ നമഃ । 340 ।

ഓം വിമോചനായ നമഃ । സുഗുണായ । വിദ്യേശായ । വിബുധാഗ്രഗായ ।
ബലരൂപായ । വികര്‍ത്രേ । ഗഹനേശായ । കരുണായൈ । കരണായ ।
കാമക്രോധവിമോചനായ । സര്‍വബുധായ । സ്ഥാനദായ । ജഗദാദിജായ ।
ദുന്ദുഭ്യായ । ലലിതായ । വിശ്വഭവാത്മനേ । ആത്മനിസ്ഥിരായ ।
വിശ്വേശ്വരായ നമഃ । 360 ।

ഓം വീരഭദ്രായ നമഃ । വീരാസനായ വിധയേ । വീരജേയായ ।
വീരചൂഡാമണയേ । നിത്യാനന്ദായ । നിഷദ്വരായ । സജ്ജനധരായ ।
ത്രിശൂലാങ്ഗായ । ശിപിവിഷ്ടായ । ശിവാശ്രയായ । ബാലഖില്യായ ।
മഹാചാരായ । ബലപ്രമഥനായ । അഭിരാമായ । ശരവണഭവായ ।
സുധാപതയേ । മധുപതയേ । ഗോപതയേ । വിശാലായ । സര്‍വസാധനായ ।
ലലാടാക്ഷായ നമഃ । 380 ।

ഓം വിശ്വേശ്വരായ നമഃ । സംസാരചക്രവിദേ । അമോഘദണ്ഡായ ।
മധ്യസ്ഥായ । ഹിരണ്യായ । ബ്രഹ്മവര്‍ചസേ । പരമാത്മനേ । പരമപദായ ।
വ്യാഘ്രചര്‍മാംബരായ । രുചയേ । വരരുചയേ । വന്ദ്യായ । വാചസ്പതയേ ।
അഹര്‍നിശാപതയേ । വിരോചനായ । സ്കന്ദായ । ശാസ്ത്രേ । വൈവസ്വതായ ।
അര്‍ജുനായ । ശക്തയേ നമഃ । 400 ।

ഓം ഉത്തമകീര്‍തയേ നമഃ । ശാന്തരാഗായ । പുരഞ്ജയായ । കാമാരയേ ।
കൈലാസനാഥായ । ഭൂവിധാത്രേ । രവിലോചനായ । വിദ്വത്തമായ ।
വീരഭാദ്രേശ്വരായ । വിശ്വകര്‍മണേ । അനിവാരിതായ । നിത്യപ്രിയായ ।
നിയതകല്യാണഗുണായ । പുണ്യശ്രവണകീര്‍തനായ । ദുരാസദായ । വിശ്വസഖായ ।
സുധ്യേയായ । ദുസ്സ്വപ്നനാശനായ । ഉത്താരണായ । ദുഷ്കൃതിഘ്നേ നമഃ । 420 ।

ഓം ദുര്‍ധര്‍ഷായ നമഃ । ദുസ്സഹായ । അഭയായ । അനാദിഭുവേ ।
ലക്ഷ്മീശ്വരായ । നീതിമതേ । കിരീടിനേ । ത്രിദശാധിപായ ।
വിശ്വഗോപ്ത്രേ । വിശ്വഭോക്ത്രേ । സുവീരായ । രഞ്ജിതാങ്ഗായ । ജനനായ ।
ജനജന്‍മാദയേ । വീധിതി ।മതേ । വസിഷ്ഠായ കാശ്യപായ । ഭാനവേ ।
ഭീമായ । ഭീമപരാക്രമായ നമഃ । 440 ।

ഓം പ്രണവായ നമഃ । സത്യപത്പ ।ഥാചാരായ । മഹാകാരായ । മഹാധനുഷേ ।
ജനാധിപായ । മഹതേ ദേവായ । സകലാഗമപാരഗായ । തത്വതത്വേശ്വരായ ।
തത്വവിദേ । ആകാശാത്മനേ । വിഭൂതയേ । ബ്രഹ്മവിദേ । ജന്‍മമൃത്യുജയായ ।
യജ്ഞപതയേ । ധന്വിനേ । ധര്‍മവിദേ । അമോഘവിക്രമായ । മഹേന്ദ്രായ ।
ദുര്‍ഭരായ । സേനാന്യേ നമഃ । 460 ।

ഓം യജ്ഞദായ നമഃ । യജ്ഞവാഹനായ । പഞ്ചബ്രഹ്മവിദേ । വിശ്വദായ ।
വിമലോദയായ । ആത്മയോനയേ । അനാദ്യന്തായ । ഷട്ത്രിംശല്ലോചനായ ।
ഗായത്രീവേല്ലിതായ । വിശ്വാസായ । വ്രതാകരായ । ശശിനേ । ഗുരുതരായ ।
സംസ്മൃതായ । സുഷേണായ । സുരശത്രുഘ്നേ । അമോഘായ । അമൂര്‍തിസ്വരൂപിണേ ।
വിഗതജരായ । സ്വയഞ്ജ്യോതിഷേ നമഃ । 480 ।

ഓം അന്തര്‍ജ്യോതിഷേ നമഃ । ആത്മജ്യോതിഷേ । അചഞ്ചലായ । പിങ്ഗലായ ।
കപിലാശ്രയായ । സഹസ്രനേത്രധൃതായ । ത്രയീധനായ । അജ്ഞാനസന്ധായ ।
മഹാജ്ഞാനിനേ । വിശ്വോത്പത്തയേ । ഉദ്ഭവായ । ഭഗായവിവസ്വതേ ।
ആദിദീക്ഷായ । യോഗാചാരായ । ദിവസ്പതയേ । ഉദാരകീര്‍തയേ । ഉദ്യോഗിനേ ।
സദ്യോഗിനേ । സദസന്ന്യാസായ । നക്ഷത്രമാലിനേ നമഃ । 500 ।

ഓം സ്വാധിഷ്ഠാനനക്ഷത്രാശ്രയായ നമഃ । സഭേശായ । പവിത്രപ്രാണായ ।
പാപസമാപനായ । നഭോഗതയേ । ഹൃത്പുണ്ഡരീകനിലയായ । ശുക്രശ്യേനായ ।
വൃഷാങ്ഗായ । പുഷ്ടായ । തക്ഷ്ണായ । സ്മയനീയകര്‍മനാശനായ ।
അധര്‍മശത്രവേ । അധ്യക്ഷായ । പുരുഷോത്തമായ । ബ്രഹ്മഗര്‍ഭായ ।
ബൃഹദ്ഗര്‍ഭായ । മര്‍മഹേതവേ । നാഗാഭരണായ । ഋദ്ധിമതേ ।
സുഗതായ നമഃ । 520 ।

ഓം കുമാരായ നമഃ । കുശലാഗമായ । ഹിരണ്യവര്‍ണായ । ജ്യോതിഷ്മതേ ।
ഉപേന്ദ്രായ । അനോകഹായ । വിശ്വാമിത്രായ । തിമിരാപഹായ । പാവനാധ്യക്ഷായ ।
ദ്വിജേശ്വരായ । ബ്രഹ്മജ്യോതിഷേ । സ്വര്‍ധയേ । ബൃഹജ്ജ്യോതിഷേ । അനുത്തമായ ।
മാതാമഹായ । മാതരിശ്വനേ । പിനാകധനുഷേ । പുലസ്ത്യായ । ജാതുകര്‍ണായ ।
പരാശരായ നമഃ । 540 ।

ഓം നിരാവരണവിജ്ഞാനായ നമഃ । നിരിഞ്ചായ । വിദ്യാശ്രയായ । ആത്മഭുവേ ।
അനിരുദ്ധായ । അത്രയേ । മഹായശസേ । ലോകചൂഡാമണയേ । മഹാവീരായ ।
ചണ്ഡായ । നിര്‍ജരവാഹനായ । നഭസ്യായ । മുനോബുദ്ധയേ । നിരഹങ്കാരായ ।
ക്ഷേത്രജ്ഞായ । ജമദഗ്നയേ । ജലനിധയേ । വിവാഹായ । വിശ്വകാരായ ।
അദരായ നമഃ । 560 ।

ഓം അനുത്തമായ നമഃ । ശ്രേയസേ । ജ്യേഷ്ഠായ । നിശ്രേയസനിലയായ ।
ശൈലനഭസേ । കല്‍പകതരവേ । ദാഹായ । ദാനപരായ । കുവിന്ദമായ ।
ചാമുണ്ഡാജനകായ । ചരവേ । വിശല്യായ । ലോകശല്യ നിവാരകായ ।
ചതുര്‍വേദപ്രിയായ । ചതുരായ । ചതുരങ്ഗബലവീരായ ।
ആത്മയോഗസമാധിസ്ഥായ । തീര്‍ഥദേവശിവാലയായ । വിജ്ഞാനരൂപായ ।
മഹാരൂപായ നമഃ । 580 ।

ഓം സര്‍വരൂപായ നമഃ । ചരാചരായ । ന്യായനിര്‍വാഹകായ । ന്യായഗംയായ ।
നിരഞ്ജനായ । സഹസ്രമൂര്‍ധ്നേ । ദേവേന്ദ്രായ । സര്‍വശത്രുപ്രഭഞ്ജനായ ।
മുണ്ഡായ । വിരാമായ । വികൃതായ । ദംഷ്ട്രായൈ । ധാംനേ । ഗുണാത്മാരാമായ ।
ധനാധ്യക്ഷായ । പിങ്ഗലാക്ഷായ । നീലശ്രിയേ । നിരാമയായ ।
സഹസ്രബാഹവേ । ദുര്‍വാസസേ നമഃ । 600 ।

ഓം ശരണ്യായ നമഃ । സര്‍വലോകായ । പദ്മാസനായ । പരസ്മൈ ജ്യോതിഷേ ।
പരാത്പരബലപ്രദായ । പദ്മഗര്‍ഭായ । മഹാഗര്‍ഭായ । വിശ്വഗര്‍ഭായ ।
വിചക്ഷണായ । പരാത്പരവര്‍ജിതായ । വരദായ । പരേശായ ।
ദേവാസുരമഹാമന്ത്രായ । മഹര്‍ഷയേ । ദേവര്‍ഷയേ । ദേവാസുരവരപ്രദായ ।
ദേവാസുരേശ്വരായ । ദിവ്യദേവാസുരമഹേശ്വരായ । സര്‍വദേവമയായ ।
അചിന്ത്യായ നമഃ । 620 ।

ഓം ദേവതാത്മനേ നമഃ । ആത്മസംഭവായ । ഈശാനേശായ । സുപൂജിതവിഗ്രഹായ ।
ദേവസിംഹായ । വിബുധാഗ്രഗായ । ശ്രേഷ്ഠായ । സര്‍വദേവോത്തമായ ।
ശിവധ്യാനരതയേ । ശ്രീമച്ഛിഖണ്ഡിനേ । പാര്‍വതീപ്രിയതമായ ।
വജ്രഹസ്തസംവിഷ്ടംഭിനേ । നാരസിംഹനിപാതനായ । ബ്രഹ്മചാരിണേ ।
ലോകചാരിണേ-ധര്‍മചാരിണേ । സുധാശനാധിപായ । നന്ദീശ്വരായ ।
നഗ്നവ്രതധരായ । ലിങ്ഗരൂപായ । സുരാധ്യക്ഷായ നമഃ । 640 ।

ഓം സുരാപഘ്നായ നമഃ । സ്വര്‍ഗദായ । സുരമഥനസ്വനായ । ഭൂജാധ്യക്ഷായ ।
ഭുജങ്ഗത്രാസായ । ധര്‍മപത്തനായ । ഡംഭായ । മഹാഡംഭായ ।
സര്‍വഭൂതമഹേശ്വരായ । ശ്മശനവാസായ । ദിവ്യസേതവേ । അപ്രതിമാകൃതയേ ।
ലോകാന്തരസ്ഫുടായ । ത്ര്യംബകായ । ഭക്തവത്സലായ । മഖദ്വിഷിണേ ।
ബ്രഹ്മകന്ധരരവണായ । വീതരോഷായ । അക്ഷയഗുണായ । ദക്ഷായ നമഃ । 660 ।

ഓം ധൂര്‍ജടയേ നമഃ । ഖണ്ഡപരശുശകലായ । നിഷ്കലായ । അനഘായ ।
ആകാശായ । സകലാധാരായ । മൃഡായ । പൂര്‍ണായ । പൃഥിവീധരായ ।
സുകുമാരായ । സുലോചനായ । സാമഗാനപ്രിയായ । അതിക്രൂരായ । പുണ്യകീര്‍തനായ ।
അനാമയായ । തീര്‍ഥകരായ । ജഗദാധാരായ । ജടിലായ । ജീവനേശ്വരായ ।
ജീവിതാന്തകായ നമഃ । 680 ।

ഓം അനന്തായ നമഃ । വസുരേതസേ । വസുപ്രദായ । സദ്ഗതയേ । സത്കൃതയേ ।
കാലകണ്ഠായ । കലാധരായ । മാനിനേ । മഹാകാലായ । സദസദ്ഭൂതായ ।
ചന്ദ്രചൂഡായ । ശാസ്ത്രേശായ । ലോകഗുരവേ । ലോകനായകായ । നൃത്തേശായ ।
കീര്‍തിഭൂഷണായ । അനപായായ । അക്ഷരായ । സര്‍വശാസ്ത്രായ ।
തേജോമയായ നമഃ । 700 ।

ഓം വരായ നമഃ । ലോകരക്ഷാകരായ । അഗ്രഗണ്യായ । അണവേ । ശുചിസ്മിതായ ।
പ്രസന്നായ । ദുര്‍ജയായ । ദുരതിക്രമായ । ജ്യോതിര്‍മയായ । ജഗന്നാഥായ ।
നിരാകാരായ । ജ്വരേശ്വരായ । തുംബവീണായ । മഹാകായായ । വിശാഖായ ।
ശോകനാശനായ । ത്രിലോകേശായ । ത്രിലോകാത്മനേ । ശുദ്ധായ ।
അധോക്ഷജായ നമഃ । 720 ।

ഓം അവ്യക്തലക്ഷണായ നമഃ । അവ്യക്തായ । വ്യക്താവ്യക്തായ । വിശാമ്പതയേ ।
പരശിവായ । വരേണ്യായ । നഗോദ്ഭവായ । ബ്രഹ്മവിഷ്ണുരുദ്രപരായ ।
ഹംസവാഹനായ । ഹംസപതയേ । നമിതവേതസായ । വിധാത്രേ । സൃഷ്ടിഹന്ത്രേ ।
ചതുര്‍മുഖായ । കൈലാസശിഖരായ । സര്‍വവാസിനേ । സദങ്ഗദായ ।
ഹിരണ്യഗര്‍ഭായ । ഗഗനഭൂരിഭൂഷണായ । പൂര്‍വജവിധാത്രേ നമഃ । 740 ।

ഓം ഭൂതലായ നമഃ । ഭൂതപതയേ । ഭൂതിദായ । ഭുവനേശ്വരായ ।
സംയോഗിനേ । യോഗവിദുഷേ । ബ്രാഹ്മണായ । ബ്രാഹ്മണപ്രിയായ । ദേവപ്രിയായ ।
വേദാന്തസ്വരൂപായ । വേദാന്തായ । ദൈവജ്ഞായ । വിഷമാര്‍താണ്ഡായ ।
വിലോലാക്ഷായ । വിഷദായ । വിഷബന്ധനായ । നിര്‍മലായ । നിരഹങ്കാരായ ।
നിരുപദ്രവായ । ദക്ഷഘ്നായ നമഃ । 760 ।

ഓം ദര്‍പഘ്നായ നമഃ । തൃപ്തികരായ । സര്‍വജ്ഞപരിപാലകായ ।
സപ്തദിഗ്വിജയായ । സഹസ്രത്വിഷേ । സ്കന്ദപ്രകൃതിദക്ഷിണായ ।
ഭൂതഭവ്യഭവന്നാഥായ । പ്രഭവഭ്രാന്തിനാശനായ । അര്‍ഥായ ।
മഹാകേശായ । പരകാര്യൈകപണ്ഡിതായ । നിഷ്കണ്ടകായ । നിത്യാനന്ദായ ।
നീപ്രജായ നിഷ്പ്രജായ ।। സത്വപതയേ । സാത്വികായ । സത്വായ ।
കീര്‍തിസ്തംഭായ । കൃതാഗമായ । അകമ്പിതഗുണഗൃഹിണ്യായ ഗ്രാഹിണേ ।നമഃ । 780 ।

ഓം അനേകാത്മനേ നമഃ । അശ്വവല്ലഭായ । ശിവാരംഭായ । ശാന്തപ്രിയായ ।
സമഞ്ജനായ । ഭൂതഗണസേവിതായ । ഭൂതികൃതേ । ഭൂതിഭൂഷണായ ।
ഭൂതിഭാവനായ । അകാരായ । ഭക്തമധ്യസ്ഥായ । കാലാഞ്ജനായ ।
മഹാവടവൃക്ഷായ । മഹാസത്യഭൂതായ । പഞ്ചശക്തിപരായണായ ।
പരാര്‍ഥവൃത്തയേ । വിവര്‍തശ്രുതിസങ്ഗരായ । അനിര്‍വിണ്ണഗുണഗ്രാഹിണേ ।
നിയതിനിഷ്കലായ । നിഷ്കലങ്കായ നമഃ । 800 ।

ഓം സ്വഭാവഭദ്രായ നമഃ । കങ്കാളഘ്നേ । മധ്യസ്ഥായ । സദ്രസായ ।
ശിഖണ്ഡിനേ । കവചിനേ । സ്ഥൂലിനേ । ജടിനേ । മുണ്ഡിനേ । സുശിഖണ്ഡിനേ ।
മേഖലിനേ । ഖഡ്ഗിനേ । മാലിനേ । സാരാമൃഗായ । സര്‍വജിതേ । തേജോരാശയേ ।
മഹാമണയേ । അസങ്ഖ്യേയായ । അപ്രമേയായ । വീര്യവതേ നമഃ । 820 ।

ഓം കാര്യകോവിദായ നമഃ । ദേവസേനാവല്ലഭായ । വിയദ്ഗോപ്ത്രേ ।
സപ്തവരമുനീശ്വരായ । അനുത്തമായ । ദുരാധര്‍ഷായ ।
മധുരപ്രദര്‍ശനായ । സുരേശശരണായ । ശര്‍മണേ । സര്‍വദേവായ ।
സതാങ്ഗതയേ । കലാധ്യക്ഷായ । കങ്കാളരൂപായ । കിങ്കിണീകൃതവാസസേ ।
മഹേശ്വരായ । മഹാഭര്‍ത്രേ । നിഷ്കലങ്കായ । വിശൃങ്ഖലായ ।
വിദ്യുന്‍മണയേ । തരുണായ നമഃ । 840 ।

ഓം ധന്യായ നമഃ । സിദ്ധിദായ । സുഖപ്രദായ । ശില്‍പിനേ । മഹാമര്‍മജായ ।
ഏകജ്യോതിഷേ । നിരാതങ്കായ । നരനാരയണപ്രിയായ । നിര്ലേപായ ।
നിഷ്പ്രപഞ്ചായ । നിര്‍വ്യയായ । വ്യാഘ്രനാശായ । സ്തവ്യായ । സ്തവപ്രിയായ ।
സ്തോത്രായ । വ്യാപ്തമുക്തയേ । അനാകുലായ । നിരവദ്യായ । മഹാദേവായ ।
വിദ്യാധരായ നമഃ । 860 ।

ഓം അണുമാത്രായ നമഃ । പ്രശാന്തദൃഷ്ടയേ । ഹര്‍ഷദായ । ക്ഷത്രഘ്നായ ।
നിത്യസുന്ദരായ । സ്തുത്യസാരായ । അഗ്രസ്തുത്യായ । സത്രേശായ । സാകല്യായ ।
ശര്‍വരീപതയേ । പരമാര്‍ഥഗുരവേ । വ്യാപ്തശുചയേ । ആശ്രിതവത്സലായ ।
സാരജ്ഞായ । സ്കന്ദാനുജായ । മഹാബാഹവേ । സ്കന്ദദൂതായ । നിരഞ്ജനായ ।
വീരനാഥായ । സ്കന്ദദാസായ നമഃ । 880 ।

ഓം കീര്‍തിധരായ നമഃ । കമലാങ്ഘ്രയേ । കംബുകണ്ഠായ ।
കലികല്‍മഷനാശനായ । കഞ്ജനേത്രായ । ഖഡ്ഗധരായ । വിമലായ ।
യുക്തവിക്രമായ । തപഃസ്വാരാധ്യായ । താപസാരാധിതായ । അക്ഷരായ ।
കമനീയായ । കമനീയകരദ്വന്ദ്വായ । കാരുണ്യായ । ധര്‍മമൂര്‍തിമതേ ।
ജിതക്രോധായ । ദാനശീലായ । ഉമാപുത്രസംഭവായ । പദ്മാനനായ ।
തപോരൂപായ നമഃ । 900 ।

ഓം പശുപാശവിമോചകായ നമഃ । പണ്ഡിതായ । പാവനകരായ । പുണ്യരൂപിണേ ।
പുരാതനായ । ഭക്തേഷ്ടവരപ്രദായ । പരമായ । ഭക്തകീര്‍തിപരായണായ ।
മഹാബലായ । ഗദാഹസ്തായ । വിഭവേശ്വരായ । അനന്തായ । വസുദായ ।
ധന്വീശായ । കര്‍മസാക്ഷിണേ । മഹാമതായ । സര്‍വാങ്ഗസുന്ദരായ ।
ശ്രീമദീശായ । ദുഷ്ടദണ്ഡിനേ । സദാശ്രയായ നമഃ । 920 ।

ഓം മാലാധരായ നമഃ । മഹായോഗിനേ । മായാതീതായ । കലാധരായ । കാമരൂപിണേ ।
ബ്രഹ്മചാരിണേ । ദിവ്യഭൂഷണശോഭിതായ । നാദരൂപിണേ । തമോപഹാരിണേ ।
പീതാംബരധരായ । ശുഭകരായ । ഈശസൂനവേ । ജിതാനങ്ഗായ ।
ക്ഷണരഹിതായ । ഗുരവേ । ഭാനുഗോകോ ।പപ്രണാശിനേ । ഭയഹാരിണേ ।
ജിതേന്ദ്രിയായ । ആജാനുബാഹവേ । അവ്യക്തായ നമഃ । 940 ।

ഓം സുരസംസ്തുതകരവൈഭവായ നമഃ । പീതാമൃതപ്രീതികരായ । ഭക്താനാം
സംശ്രയായ । ഗൃഹഗുഹ ।സേനാപതയേ । ഗുഹ്യരൂപായ । പ്രജാപതയേ ।
ഗുണാര്‍ണവായ । ജാതീകവചസുപ്രീതായ । ഗന്ധലേപനായ । ഗണാധിപായ ।
ധര്‍മധരായ । വിദ്രുമാഭായ । ഗുണാതീതായ । കലാസഹിതായ ।
സനകാദിസമാരാധ്യായ । സച്ചിദാനന്ദരൂപവതേ । ധര്‍മവൃദ്ധികരായ ।
വാഗ്മിനാമീശായ । സര്‍വാതീതായ । സുമങ്ഗളായ നമഃ । 960 ।

ഓം മുക്തിരൂപായ നമഃ । മഹാഗ്രാസായ । ഭവരോഗപ്രണാശനായ ।
ഭക്തിവശ്യായ । ഭക്തിഗംയായ । ഗാനശാസ്ത്രായ । നിത്യപ്രിയായ ।
നിരന്തകായ । നിഷ്കൃഷ്ടായ । നിരുപദ്രവായ । സ്വതന്ത്രപ്രീതികായ ।
ചതുര്‍വര്‍ഗഫലപ്രദായ । ത്രികാലവേത്രേ । വാജായ । പ്രസവായ । ക്രതവേ ।
വ്യാനായ । അസവേ । ആയുഷേ । വര്‍ഷ്മണേ നമഃ । 980 ।

ഓം ശ്രദ്ധായൈ നമഃ । ക്രീഡായൈ । സൌമനസായ । ദ്രവിണായ । സംവിദേ ।
ജീവാതവേ । അനാമയായ । അവ്യയായ । ജൈത്രായ । പൂര്‍ണായ । വ്രീഹയേ ।
ഔഷധയേ । പൂഷ്ണേ । ബൃഹസ്പതയേ । പുരോഡാശായ । ബൃഹദ്രഥന്തരായ ।
ബര്‍ഹിഷേ । അശ്വമേധായ । പൌഷ്ണായ । ആഗ്രയണായ നമഃ । 1000 ।

സദ്യോജാതമുഖപൂജനം സമ്പുര്‍ണം ।
ഇതി ഷണ്‍മുഖസഹസ്രനാമാവലിഃ സമ്പൂര്‍ണാ ।
ഓം ശരവണഭവായ നമഃ ।
ഓം തത്സത് ബ്രഹ്മാര്‍പണമസ്തു ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Subrahmanya / Kartikeya / Muruga Sahasranamani » 1000 Names of Sri Shanmukha » Sadyojata Mukha Sahasranamavali 5 in Sanskrit » English » Bengali » Gujarati » Kannada » Odia » Telugu » Tamil

1000 Names of Sri Shanmukha » Sadyojata Mukha Sahasranamavali 5 in Malayalam
Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top