1000 Names Of Sri Shanmukha » Sadyojata Mukha Sahasranamavali 5 In Telugu

॥ Sadyojata Mukha Sahasranamavali 5 Telugu Lyrics ॥

॥ శ్రీషణ్ముఖ అథవా సద్యోజాతముఖసహస్రనామావలిః ౫ ॥

ఓం శ్రీగణేశాయ నమః ।

సద్యోజాతముఖపూజా ।

ఓం బ్రహ్మభువే నమః । భవాయ । హరాయ । రుద్రాయ । ముద్గలాయ ।
పుష్కలాయ । బలాయ । అగ్రగణ్యాయ । సదాచారాయ । సర్వస్మై । శమ్భవే ।
మహేశ్వరాయ । ఈశ్వరాయ । సహస్రాక్షాయ । ప్రియాయ । వరదాయ । విద్యాయై ।
శఙ్కరాయ । పరమేశ్వరాయ । గఙ్గాధరాయ నమః ॥ ౨౦ ॥

ఓం శూలధరాయ నమః । పరార్థవిగ్రహాయ । శర్వజన్మనే । గిరిధన్వనే ।
జటాధరాయ । చన్ద్రచూడాయ । చన్ద్రమౌలయే । విదుషే ।
విశ్వమరేశ్వరాయ । వేదాన్తసారసన్దోహాయ । కపాలినే । నీలలోహితాయ ।
ధ్యానపరాయ । అపరిచ్ఛేదాయ । గౌరీభద్రాయ । గణేశ్వరాయ ।
అష్టమూర్తయే । త్రివర్గస్వర్గసాధనాయ । జ్ఞానగమ్యాయ ।
దృఢప్రజ్ఞాయ నమః ॥ ౪౦ ॥

ఓం దేవదేవాయ నమః । త్రిలోచనాయ । వామదేవాయ । మహాదేవాయ । వాయవే ।
పరిబృఢాయ । దృఢాయ । విశ్వరూపాయ । వాగీశాయ । పరివ్రాజప్రియాయ ।
శ్రుతిముత్ప్రదాయ । సర్వప్రమాణసంవాదినే । వృషాఙ్కాయ । వృషభారూఢాయ ।
ఈశానాయ । పినాకినే । ఖట్వాఙ్గినే । చిత్రవేషనిరన్తరాయ ।
మనోమయమహాయోగినే । స్థిరబ్రహ్మాఙ్గభువే నమః ॥ ౬౦ ॥

ఓం జటినే నమః । కాలానలాయ । కృత్తివాససే । సుభగప్రణవాత్మకాయ ।
నాదచూడాయ । సుచక్షుషే । దూర్వాససే । పురుషాసనాయ । మృగాయుధాయ ।
స్కన్దషష్టిపరాయణాయ । అనాదిమధ్యనిధనాయ । గిరివ్రజపాయ ।
కుబేరాబ్జభానవే । శ్రీకణ్ఠాయ । లోకపాలకాయ । సామాన్యదేవాయ ।
కోదణ్డినే । నీలకణ్ఠాయ । పరశ్వథినే । విశాలాక్షాయ నమః ॥ ౮౦ ॥

ఓం మృగాప్యాయ నమః । సురేశాయ । సూర్యతాపనాశనాయ । ధ్యేయధామ్నే ।
క్ష్మామాత్రే । భగవతే । పణ్యాయ । పశుపతయే । తార్క్ష్యప్రవర్తనాయ ।
ప్రేమపదాయ । దాన్తాయ । దయాకరాయ । దక్షకాయ । కపర్దినే ।
కామశాసనాయ । శ్మశాననిలయాయ । త్ర్యక్షాయ । లోకకర్మణే ।
భూతపతయే । మహాకర్మణే నమః ॥ ౧౦౦ ॥

ఓం మహౌజసే నమః । ఉత్తమగోపతయే । గోప్త్రే । జ్ఞానగమ్యాయ । పురాతనాయ ।
నీతయే । సునీతయే । శుద్ధాత్మనే । సోమాయ । సోమరతయే । సుధియే ।
సోమపాయ । అమృతపాయ । సౌమ్యాయ । మహానిధయే । అజాతశత్రవే ।
ఆలోకాయ । సమ్భావ్యాయ । హవ్యవాహనాయ । లోకకారాయ నమః । ౧౨౦ ।

ఓం వేదకరాయ నమః । సూత్రకరాయ । సనాతనాయ । మహర్షయే । కపిలాచార్యాయ ।
విశ్వదీపవిలోచనాయ । విధాయకపాణయే । శ్రీదేవాయ । స్వస్తిదాయ ।
సర్వస్మై । సర్వదాయ । సర్వగోచరాయ । విశ్వభుజే । విశ్వసృజే ।
వర్గాయ । కర్ణికారప్రియాయ । కవయే । శాఖాయై । గోశాఖాయై । ఉత్తమాయ
భిషజే నమః । ౧౪౦ ।

ఓం గఙ్గాప్రభవాయ నమః । భవపుత్రకాయ । స్థపతిస్థితాయ ।
వినీతాత్మవిధేయాయ । భూతవాహనసద్గతయే । సగణాయ । గణకాయస్థాయ ।
సుకీర్తయే । ఛిన్నసంశయాయ । కామదేవాయ । కామపలాయ । భస్మోద్ధూలిత
విగ్రహాయ । భస్మప్రియాయ । కామినే । కామదాయ । కృతాగమాయ ।
సమావర్తాయ । నివృత్తాత్మనే । ధర్మపుష్కరాయ । సదాశివాయ నమః । ౧౬౦ ।

ఓం అకలుషాయ । చతుర్బాహవే । సర్వవాసాయ । దురాసదాయ । దుర్లభాయ ।
దుర్గమాయ । సర్వాయుధవిశారదాయ । అధ్యాత్మయోగినిలయాయ । శ్రుతదేవాయ ।
తమోవర్ద్ధనాయ । శుభాఙ్గాయ । రోగసారఙ్గాయ । జగదీశాయ ।
జనార్దనాయ । భస్మశుద్ధికరాయ । ఓమ్భూర్భువస్సువాయ । శుద్ధవిగ్రహాయ ।
హిరణ్యరేతసే । తరణయే । మరీచయే నమః । ౧౮౦ ।

ఓం మహీపాలాయ నమః । మహాహృదయాయ । మహాతపసే । సిద్ధబృన్దనిషేవితాయ ।
వ్యాఘ్రచర్మధరాయ । వ్యాళినే । మహాభూతాయ । మహోదయాయ ।
అమృతేశాయ । అమృతవపుషే । పఞ్చయజ్ఞప్రభఞ్జనాయ ।
పఞ్చవింశతితత్వస్థాయ । పారిజాతాయ । పరాపరాయ । సులభాయ ।
శూరాయ । నిధయే । వర్ణినే । శత్రుతాపకరాయ । శత్రుజితే నమః । ౨౦౦ ।

ఓం ఆత్మదాయ నమః । క్షపణాయ । క్షామాయ । జ్ఞానపతయే । అచలోత్తమాయ ।
ప్రమాణాయ । దుర్జయాయ । సువర్ణాయ । వాహనాయ । ధనుర్ధరాయ నమః ।
ధనుర్వేదాయ । గణరాశయే । అనన్తదృష్టయే । ఆనతాయ । దణ్డాయ ।
దమయిత్రే । దమాయ । అభివాద్యాయ । మహాకాయాయ ।
విశ్వకర్మవిశారదాయ నమః । ౨౨౦ ।

ఓం వీతరాగాయ నమః । వినీతాత్మనే । తపస్వినే । భూతవాహనాయ ।
ఉన్మత్తవేషప్రచ్ఛన్నాయ । జితకామజనప్రీతయే । కల్యాణప్రకృతయే ।
సర్వలోకప్రజాపతయే । తపస్వినే । తారకాయ । ధీమతే । ప్రధానప్రభవే ।
ఖర్వాయ । అన్తర్హితాత్మనే । లోకపాలాయ । కల్యాదయే । కమలేక్షణాయ ।
వేదశాస్త్రత్వజ్ఞానాయ । నియమానియమాశ్రయాయ । రాహవే నమః । ౨౪౦ ।

ఓం సూర్యాయ నమః । శనయే । కేతవే । విరామాయ । విద్రుమచ్ఛవయే ।
భక్తిగమ్యాయ । పరస్మైబ్రహ్మణే । మృగబాణార్పణాయ । అనఘాయ ।
అమృతయే । అద్రినిలయాయ । స్వాన్తరఙ్గపక్షాయ । జగత్పతయే ।
సర్వకర్మాచలాయ । మఙ్గల్యాయ । మఙ్గలప్రదాయ । మహాతపసే ।
దివసాయ । స్వపితురిష్టాయ । తపసే నమః । ౨౬౦ ।

ఓం స్థవిరాయ నమః । ధ్రువాయ । అహ్నే । సంవత్సరాయ । వ్యాలాయ । ప్రమాణాయ
। వామతపసే । సర్వదర్శనాయ । అజాయ । సర్వేశ్వరాయ । సిద్ధాయ ।
మహాతేజసే । మహాబలాయ । యోగినే । యోగ్యాయ । మహాదేవాయ । సిద్ధిప్రియాయ ।
ప్రసాదాయ । శ్రీరుద్రాయ । వసవే నమః । ౨౮౦ ।

ఓం వసుమనసే నమః । సత్యాయ । సర్వపాపహరాయ । అమృతాయ । శాశ్వతాయ ।
శాన్తాయ । బాణహస్తాయ । ప్రతాపవతే । కమణ్డలుధరాయ । ధన్వినే ।
వేదాఙ్గాయ । జిష్ణవే । భోజనాయ । భోక్త్రే । లోకనియన్త్రే ।
దురాధర్షాయ । శ్రీప్రియాయ । మహామాయాయ । సర్పవాసాయ ।
చతుష్పథాయ నమః । ౩౦౦ ।

ఓం కాలయోగినే నమః । మహానన్దాయ । మహోత్సాహాయ । మహాబుధాయ ।
మహావీర్యాయ । భూతచారిణే । పురన్దరాయ । నిశాచరాయ । ప్రేతచారినే ।
మహాశక్తయే । మహాద్యుతయే । అనిర్దేశ్యవపుషే । శ్రీమతే ।
సర్వాఘహారిణే । అతివాయుగతయే । బహుశ్రుతాయ । నియతాత్మనే ।
నిజోద్భవాయ । ఓజస్తేజోద్వితీయాయ । నర్తకాయ నమః । ౩౨౦ ।

ఓం సర్వలోకసాక్షిణే నమః । నిఘణ్టుప్రియాయ । నిత్యప్రకాశాత్మనే ।
ప్రతాపనాయ । స్పష్టాక్షరాయ । మన్త్రసఙ్గ్రహాయ । యుగాదికృతే ।
యుగప్రలయాయ । గమ్భీరవృషభవాహనాయ । ఇష్టాయ । విశిష్టాయ ।
శరభాయ । శరజనుషే । అపాన్నిధయే । అధిష్ఠానాయ । విజయాయ ।
జయకాలవిదే । ప్రతిష్ఠితప్రమాణాయ । హిరణ్యకవచాయ । హరయే నమః । ౩౪౦ ।

ఓం విమోచనాయ నమః । సుగుణాయ । విద్యేశాయ । విబుధాగ్రగాయ ।
బలరూపాయ । వికర్త్రే । గహనేశాయ । కరుణాయై । కరణాయ ।
కామక్రోధవిమోచనాయ । సర్వబుధాయ । స్థానదాయ । జగదాదిజాయ ।
దున్దుభ్యాయ । లలితాయ । విశ్వభవాత్మనే । ఆత్మనిస్థిరాయ ।
విశ్వేశ్వరాయ నమః । ౩౬౦ ।

ఓం వీరభద్రాయ నమః । వీరాసనాయ విధయే । వీరజేయాయ ।
వీరచూడామణయే । నిత్యానన్దాయ । నిషద్వరాయ । సజ్జనధరాయ ।
త్రిశూలాఙ్గాయ । శిపివిష్టాయ । శివాశ్రయాయ । బాలఖిల్యాయ ।
మహాచారాయ । బలప్రమథనాయ । అభిరామాయ । శరవణభవాయ ।
సుధాపతయే । మధుపతయే । గోపతయే । విశాలాయ । సర్వసాధనాయ ।
లలాటాక్షాయ నమః । ౩౮౦ ।

ఓం విశ్వేశ్వరాయ నమః । సంసారచక్రవిదే । అమోఘదణ్డాయ ।
మధ్యస్థాయ । హిరణ్యాయ । బ్రహ్మవర్చసే । పరమాత్మనే । పరమపదాయ ।
వ్యాఘ్రచర్మామ్బరాయ । రుచయే । వరరుచయే । వన్ద్యాయ । వాచస్పతయే ।
అహర్నిశాపతయే । విరోచనాయ । స్కన్దాయ । శాస్త్రే । వైవస్వతాయ ।
అర్జునాయ । శక్తయే నమః । ౪౦౦ ।

ఓం ఉత్తమకీర్తయే నమః । శాన్తరాగాయ । పురఞ్జయాయ । కామారయే ।
కైలాసనాథాయ । భూవిధాత్రే । రవిలోచనాయ । విద్వత్తమాయ ।
వీరభాద్రేశ్వరాయ । విశ్వకర్మణే । అనివారితాయ । నిత్యప్రియాయ ।
నియతకల్యాణగుణాయ । పుణ్యశ్రవణకీర్తనాయ । దురాసదాయ । విశ్వసఖాయ ।
సుధ్యేయాయ । దుస్స్వప్ననాశనాయ । ఉత్తారణాయ । దుష్కృతిఘ్నే నమః । ౪౨౦ ।

ఓం దుర్ధర్షాయ నమః । దుస్సహాయ । అభయాయ । అనాదిభువే ।
లక్ష్మీశ్వరాయ । నీతిమతే । కిరీటినే । త్రిదశాధిపాయ ।
విశ్వగోప్త్రే । విశ్వభోక్త్రే । సువీరాయ । రఞ్జితాఙ్గాయ । జననాయ ।
జనజన్మాదయే । వీధితి ।మతే । వసిష్ఠాయ కాశ్యపాయ । భానవే ।
భీమాయ । భీమపరాక్రమాయ నమః । ౪౪౦ ।

ఓం ప్రణవాయ నమః । సత్యపత్ప ।థాచారాయ । మహాకారాయ । మహాధనుషే ।
జనాధిపాయ । మహతే దేవాయ । సకలాగమపారగాయ । తత్వతత్వేశ్వరాయ ।
తత్వవిదే । ఆకాశాత్మనే । విభూతయే । బ్రహ్మవిదే । జన్మమృత్యుజయాయ ।
యజ్ఞపతయే । ధన్వినే । ధర్మవిదే । అమోఘవిక్రమాయ । మహేన్ద్రాయ ।
దుర్భరాయ । సేనాన్యే నమః । ౪౬౦ ।

ఓం యజ్ఞదాయ నమః । యజ్ఞవాహనాయ । పఞ్చబ్రహ్మవిదే । విశ్వదాయ ।
విమలోదయాయ । ఆత్మయోనయే । అనాద్యన్తాయ । షట్త్రింశల్లోచనాయ ।
గాయత్రీవేల్లితాయ । విశ్వాసాయ । వ్రతాకరాయ । శశినే । గురుతరాయ ।
సంస్మృతాయ । సుషేణాయ । సురశత్రుఘ్నే । అమోఘాయ । అమూర్తిస్వరూపిణే ।
విగతజరాయ । స్వయఞ్జ్యోతిషే నమః । ౪౮౦ ।

ఓం అన్తర్జ్యోతిషే నమః । ఆత్మజ్యోతిషే । అచఞ్చలాయ । పిఙ్గలాయ ।
కపిలాశ్రయాయ । సహస్రనేత్రధృతాయ । త్రయీధనాయ । అజ్ఞానసన్ధాయ ।
మహాజ్ఞానినే । విశ్వోత్పత్తయే । ఉద్భవాయ । భగాయవివస్వతే ।
ఆదిదీక్షాయ । యోగాచారాయ । దివస్పతయే । ఉదారకీర్తయే । ఉద్యోగినే ।
సద్యోగినే । సదసన్న్యాసాయ । నక్షత్రమాలినే నమః । ౫౦౦ ।

ఓం స్వాధిష్ఠాననక్షత్రాశ్రయాయ నమః । సభేశాయ । పవిత్రప్రాణాయ ।
పాపసమాపనాయ । నభోగతయే । హృత్పుణ్డరీకనిలయాయ । శుక్రశ్యేనాయ ।
వృషాఙ్గాయ । పుష్టాయ । తక్ష్ణాయ । స్మయనీయకర్మనాశనాయ ।
అధర్మశత్రవే । అధ్యక్షాయ । పురుషోత్తమాయ । బ్రహ్మగర్భాయ ।
బృహద్గర్భాయ । మర్మహేతవే । నాగాభరణాయ । ఋద్ధిమతే ।
సుగతాయ నమః । ౫౨౦ ।

ఓం కుమారాయ నమః । కుశలాగమాయ । హిరణ్యవర్ణాయ । జ్యోతిష్మతే ।
ఉపేన్ద్రాయ । అనోకహాయ । విశ్వామిత్రాయ । తిమిరాపహాయ । పావనాధ్యక్షాయ ।
ద్విజేశ్వరాయ । బ్రహ్మజ్యోతిషే । స్వర్ధయే । బృహజ్జ్యోతిషే । అనుత్తమాయ ।
మాతామహాయ । మాతరిశ్వనే । పినాకధనుషే । పులస్త్యాయ । జాతుకర్ణాయ ।
పరాశరాయ నమః । ౫౪౦ ।

ఓం నిరావరణవిజ్ఞానాయ నమః । నిరిఞ్చాయ । విద్యాశ్రయాయ । ఆత్మభువే ।
అనిరుద్ధాయ । అత్రయే । మహాయశసే । లోకచూడామణయే । మహావీరాయ ।
చణ్డాయ । నిర్జరవాహనాయ । నభస్యాయ । మునోబుద్ధయే । నిరహఙ్కారాయ ।
క్షేత్రజ్ఞాయ । జమదగ్నయే । జలనిధయే । వివాహాయ । విశ్వకారాయ ।
అదరాయ నమః । ౫౬౦ ।

ఓం అనుత్తమాయ నమః । శ్రేయసే । జ్యేష్ఠాయ । నిశ్రేయసనిలయాయ ।
శైలనభసే । కల్పకతరవే । దాహాయ । దానపరాయ । కువిన్దమాయ ।
చాముణ్డాజనకాయ । చరవే । విశల్యాయ । లోకశల్య నివారకాయ ।
చతుర్వేదప్రియాయ । చతురాయ । చతురఙ్గబలవీరాయ ।
ఆత్మయోగసమాధిస్థాయ । తీర్థదేవశివాలయాయ । విజ్ఞానరూపాయ ।
మహారూపాయ నమః । ౫౮౦ ।

ఓం సర్వరూపాయ నమః । చరాచరాయ । న్యాయనిర్వాహకాయ । న్యాయగమ్యాయ ।
నిరఞ్జనాయ । సహస్రమూర్ధ్నే । దేవేన్ద్రాయ । సర్వశత్రుప్రభఞ్జనాయ ।
ముణ్డాయ । విరామాయ । వికృతాయ । దంష్ట్రాయై । ధామ్నే । గుణాత్మారామాయ ।
ధనాధ్యక్షాయ । పిఙ్గలాక్షాయ । నీలశ్రియే । నిరామయాయ ।
సహస్రబాహవే । దుర్వాససే నమః । ౬౦౦ ।

ఓం శరణ్యాయ నమః । సర్వలోకాయ । పద్మాసనాయ । పరస్మై జ్యోతిషే ।
పరాత్పరబలప్రదాయ । పద్మగర్భాయ । మహాగర్భాయ । విశ్వగర్భాయ ।
విచక్షణాయ । పరాత్పరవర్జితాయ । వరదాయ । పరేశాయ ।
దేవాసురమహామన్త్రాయ । మహర్షయే । దేవర్షయే । దేవాసురవరప్రదాయ ।
దేవాసురేశ్వరాయ । దివ్యదేవాసురమహేశ్వరాయ । సర్వదేవమయాయ ।
అచిన్త్యాయ నమః । ౬౨౦ ।

ఓం దేవతాత్మనే నమః । ఆత్మసమ్భవాయ । ఈశానేశాయ । సుపూజితవిగ్రహాయ ।
దేవసింహాయ । విబుధాగ్రగాయ । శ్రేష్ఠాయ । సర్వదేవోత్తమాయ ।
శివధ్యానరతయే । శ్రీమచ్ఛిఖణ్డినే । పార్వతీప్రియతమాయ ।
వజ్రహస్తసంవిష్టమ్భినే । నారసింహనిపాతనాయ । బ్రహ్మచారిణే ।
లోకచారిణే-ధర్మచారిణే । సుధాశనాధిపాయ । నన్దీశ్వరాయ ।
నగ్నవ్రతధరాయ । లిఙ్గరూపాయ । సురాధ్యక్షాయ నమః । ౬౪౦ ।

ఓం సురాపఘ్నాయ నమః । స్వర్గదాయ । సురమథనస్వనాయ । భూజాధ్యక్షాయ ।
భుజఙ్గత్రాసాయ । ధర్మపత్తనాయ । డమ్భాయ । మహాడమ్భాయ ।
సర్వభూతమహేశ్వరాయ । శ్మశనవాసాయ । దివ్యసేతవే । అప్రతిమాకృతయే ।
లోకాన్తరస్ఫుటాయ । త్ర్యమ్బకాయ । భక్తవత్సలాయ । మఖద్విషిణే ।
బ్రహ్మకన్ధరరవణాయ । వీతరోషాయ । అక్షయగుణాయ । దక్షాయ నమః । ౬౬౦ ।

ఓం ధూర్జటయే నమః । ఖణ్డపరశుశకలాయ । నిష్కలాయ । అనఘాయ ।
ఆకాశాయ । సకలాధారాయ । మృడాయ । పూర్ణాయ । పృథివీధరాయ ।
సుకుమారాయ । సులోచనాయ । సామగానప్రియాయ । అతిక్రూరాయ । పుణ్యకీర్తనాయ ।
అనామయాయ । తీర్థకరాయ । జగదాధారాయ । జటిలాయ । జీవనేశ్వరాయ ।
జీవితాన్తకాయ నమః । ౬౮౦ ।

ఓం అనన్తాయ నమః । వసురేతసే । వసుప్రదాయ । సద్గతయే । సత్కృతయే ।
కాలకణ్ఠాయ । కలాధరాయ । మానినే । మహాకాలాయ । సదసద్భూతాయ ।
చన్ద్రచూడాయ । శాస్త్రేశాయ । లోకగురవే । లోకనాయకాయ । నృత్తేశాయ ।
కీర్తిభూషణాయ । అనపాయాయ । అక్షరాయ । సర్వశాస్త్రాయ ।
తేజోమయాయ నమః । ౭౦౦ ।

ఓం వరాయ నమః । లోకరక్షాకరాయ । అగ్రగణ్యాయ । అణవే । శుచిస్మితాయ ।
ప్రసన్నాయ । దుర్జయాయ । దురతిక్రమాయ । జ్యోతిర్మయాయ । జగన్నాథాయ ।
నిరాకారాయ । జ్వరేశ్వరాయ । తుమ్బవీణాయ । మహాకాయాయ । విశాఖాయ ।
శోకనాశనాయ । త్రిలోకేశాయ । త్రిలోకాత్మనే । శుద్ధాయ ।
అధోక్షజాయ నమః । ౭౨౦ ।

ఓం అవ్యక్తలక్షణాయ నమః । అవ్యక్తాయ । వ్యక్తావ్యక్తాయ । విశామ్పతయే ।
పరశివాయ । వరేణ్యాయ । నగోద్భవాయ । బ్రహ్మవిష్ణురుద్రపరాయ ।
హంసవాహనాయ । హంసపతయే । నమితవేతసాయ । విధాత్రే । సృష్టిహన్త్రే ।
చతుర్ముఖాయ । కైలాసశిఖరాయ । సర్వవాసినే । సదఙ్గదాయ ।
హిరణ్యగర్భాయ । గగనభూరిభూషణాయ । పూర్వజవిధాత్రే నమః । ౭౪౦ ।

ఓం భూతలాయ నమః । భూతపతయే । భూతిదాయ । భువనేశ్వరాయ ।
సంయోగినే । యోగవిదుషే । బ్రాహ్మణాయ । బ్రాహ్మణప్రియాయ । దేవప్రియాయ ।
వేదాన్తస్వరూపాయ । వేదాన్తాయ । దైవజ్ఞాయ । విషమార్తాణ్డాయ ।
విలోలాక్షాయ । విషదాయ । విషబన్ధనాయ । నిర్మలాయ । నిరహఙ్కారాయ ।
నిరుపద్రవాయ । దక్షఘ్నాయ నమః । ౭౬౦ ।

ఓం దర్పఘ్నాయ నమః । తృప్తికరాయ । సర్వజ్ఞపరిపాలకాయ ।
సప్తదిగ్విజయాయ । సహస్రత్విషే । స్కన్దప్రకృతిదక్షిణాయ ।
భూతభవ్యభవన్నాథాయ । ప్రభవభ్రాన్తినాశనాయ । అర్థాయ ।
మహాకేశాయ । పరకార్యైకపణ్డితాయ । నిష్కణ్టకాయ । నిత్యానన్దాయ ।
నీప్రజాయ నిష్ప్రజాయ ।। సత్వపతయే । సాత్వికాయ । సత్వాయ ।
కీర్తిస్తమ్భాయ । కృతాగమాయ । అకమ్పితగుణగృహిణ్యాయ గ్రాహిణే ।నమః । ౭౮౦ ।

ఓం అనేకాత్మనే నమః । అశ్వవల్లభాయ । శివారమ్భాయ । శాన్తప్రియాయ ।
సమఞ్జనాయ । భూతగణసేవితాయ । భూతికృతే । భూతిభూషణాయ ।
భూతిభావనాయ । అకారాయ । భక్తమధ్యస్థాయ । కాలాఞ్జనాయ ।
మహావటవృక్షాయ । మహాసత్యభూతాయ । పఞ్చశక్తిపరాయణాయ ।
పరార్థవృత్తయే । వివర్తశ్రుతిసఙ్గరాయ । అనిర్విణ్ణగుణగ్రాహిణే ।
నియతినిష్కలాయ । నిష్కలఙ్కాయ నమః । ౮౦౦ ।

ఓం స్వభావభద్రాయ నమః । కఙ్కాళఘ్నే । మధ్యస్థాయ । సద్రసాయ ।
శిఖణ్డినే । కవచినే । స్థూలినే । జటినే । ముణ్డినే । సుశిఖణ్డినే ।
మేఖలినే । ఖడ్గినే । మాలినే । సారామృగాయ । సర్వజితే । తేజోరాశయే ।
మహామణయే । అసఙ్ఖ్యేయాయ । అప్రమేయాయ । వీర్యవతే నమః । ౮౨౦ ।

ఓం కార్యకోవిదాయ నమః । దేవసేనావల్లభాయ । వియద్గోప్త్రే ।
సప్తవరమునీశ్వరాయ । అనుత్తమాయ । దురాధర్షాయ ।
మధురప్రదర్శనాయ । సురేశశరణాయ । శర్మణే । సర్వదేవాయ ।
సతాఙ్గతయే । కలాధ్యక్షాయ । కఙ్కాళరూపాయ । కిఙ్కిణీకృతవాససే ।
మహేశ్వరాయ । మహాభర్త్రే । నిష్కలఙ్కాయ । విశృఙ్ఖలాయ ।
విద్యున్మణయే । తరుణాయ నమః । ౮౪౦ ।

ఓం ధన్యాయ నమః । సిద్ధిదాయ । సుఖప్రదాయ । శిల్పినే । మహామర్మజాయ ।
ఏకజ్యోతిషే । నిరాతఙ్కాయ । నరనారయణప్రియాయ । నిర్లేపాయ ।
నిష్ప్రపఞ్చాయ । నిర్వ్యయాయ । వ్యాఘ్రనాశాయ । స్తవ్యాయ । స్తవప్రియాయ ।
స్తోత్రాయ । వ్యాప్తముక్తయే । అనాకులాయ । నిరవద్యాయ । మహాదేవాయ ।
విద్యాధరాయ నమః । ౮౬౦ ।

ఓం అణుమాత్రాయ నమః । ప్రశాన్తదృష్టయే । హర్షదాయ । క్షత్రఘ్నాయ ।
నిత్యసున్దరాయ । స్తుత్యసారాయ । అగ్రస్తుత్యాయ । సత్రేశాయ । సాకల్యాయ ।
శర్వరీపతయే । పరమార్థగురవే । వ్యాప్తశుచయే । ఆశ్రితవత్సలాయ ।
సారజ్ఞాయ । స్కన్దానుజాయ । మహాబాహవే । స్కన్దదూతాయ । నిరఞ్జనాయ ।
వీరనాథాయ । స్కన్దదాసాయ నమః । ౮౮౦ ।

ఓం కీర్తిధరాయ నమః । కమలాఙ్ఘ్రయే । కమ్బుకణ్ఠాయ ।
కలికల్మషనాశనాయ । కఞ్జనేత్రాయ । ఖడ్గధరాయ । విమలాయ ।
యుక్తవిక్రమాయ । తపఃస్వారాధ్యాయ । తాపసారాధితాయ । అక్షరాయ ।
కమనీయాయ । కమనీయకరద్వన్ద్వాయ । కారుణ్యాయ । ధర్మమూర్తిమతే ।
జితక్రోధాయ । దానశీలాయ । ఉమాపుత్రసమ్భవాయ । పద్మాననాయ ।
తపోరూపాయ నమః । ౯౦౦ ।

ఓం పశుపాశవిమోచకాయ నమః । పణ్డితాయ । పావనకరాయ । పుణ్యరూపిణే ।
పురాతనాయ । భక్తేష్టవరప్రదాయ । పరమాయ । భక్తకీర్తిపరాయణాయ ।
మహాబలాయ । గదాహస్తాయ । విభవేశ్వరాయ । అనన్తాయ । వసుదాయ ।
ధన్వీశాయ । కర్మసాక్షిణే । మహామతాయ । సర్వాఙ్గసున్దరాయ ।
శ్రీమదీశాయ । దుష్టదణ్డినే । సదాశ్రయాయ నమః । ౯౨౦ ।

ఓం మాలాధరాయ నమః । మహాయోగినే । మాయాతీతాయ । కలాధరాయ । కామరూపిణే ।
బ్రహ్మచారిణే । దివ్యభూషణశోభితాయ । నాదరూపిణే । తమోపహారిణే ।
పీతామ్బరధరాయ । శుభకరాయ । ఈశసూనవే । జితానఙ్గాయ ।
క్షణరహితాయ । గురవే । భానుగోకో ।పప్రణాశినే । భయహారిణే ।
జితేన్ద్రియాయ । ఆజానుబాహవే । అవ్యక్తాయ నమః । ౯౪౦ ।

ఓం సురసంస్తుతకరవైభవాయ నమః । పీతామృతప్రీతికరాయ । భక్తానాం
సంశ్రయాయ । గృహగుహ ।సేనాపతయే । గుహ్యరూపాయ । ప్రజాపతయే ।
గుణార్ణవాయ । జాతీకవచసుప్రీతాయ । గన్ధలేపనాయ । గణాధిపాయ ।
ధర్మధరాయ । విద్రుమాభాయ । గుణాతీతాయ । కలాసహితాయ ।
సనకాదిసమారాధ్యాయ । సచ్చిదానన్దరూపవతే । ధర్మవృద్ధికరాయ ।
వాగ్మినామీశాయ । సర్వాతీతాయ । సుమఙ్గళాయ నమః । ౯౬౦ ।

ఓం ముక్తిరూపాయ నమః । మహాగ్రాసాయ । భవరోగప్రణాశనాయ ।
భక్తివశ్యాయ । భక్తిగమ్యాయ । గానశాస్త్రాయ । నిత్యప్రియాయ ।
నిరన్తకాయ । నిష్కృష్టాయ । నిరుపద్రవాయ । స్వతన్త్రప్రీతికాయ ।
చతుర్వర్గఫలప్రదాయ । త్రికాలవేత్రే । వాజాయ । ప్రసవాయ । క్రతవే ।
వ్యానాయ । అసవే । ఆయుషే । వర్ష్మణే నమః । ౯౮౦ ।

ఓం శ్రద్ధాయై నమః । క్రీడాయై । సౌమనసాయ । ద్రవిణాయ । సంవిదే ।
జీవాతవే । అనామయాయ । అవ్యయాయ । జైత్రాయ । పూర్ణాయ । వ్రీహయే ।
ఔషధయే । పూష్ణే । బృహస్పతయే । పురోడాశాయ । బృహద్రథన్తరాయ ।
బర్హిషే । అశ్వమేధాయ । పౌష్ణాయ । ఆగ్రయణాయ నమః । ౧౦౦౦ ।

సద్యోజాతముఖపూజనం సమ్పుర్ణమ్ ।
ఇతి షణ్ముఖసహస్రనామావలిః సమ్పూర్ణా ।
ఓం శరవణభవాయ నమః ।
ఓం తత్సత్ బ్రహ్మార్పణమస్తు ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Subrahmanya / Kartikeya / Muruga Sahasranamani » 1000 Names of Sri Shanmukha » Sadyojata Mukha Sahasranamavali 5 in Sanskrit » English » Bengali » Gujarati » Kannada » Malayalam » Odia » Tamil