1000 Names Of Sri Shanmukha » Sadyojata Mukha Sahasranamavali 5 In Tamil

॥ Sadyojata Mukha Sahasranamavali 5 Tamil Lyrics ॥

॥ ஶ்ரீஷண்முக² அத²வா ஸத்³யோஜாதமுக²ஸஹஸ்ரநாமாவளி: 5 ॥

ௐ ஶ்ரீக³ணேஶாய நம: ।

ஸத்³யோஜாதமுக²பூஜா ।

ௐ ப்³ரஹ்மபு⁴வே நம: । ப⁴வாய । ஹராய । ருத்³ராய । முத்³க³லாய ।
புஷ்கலாய । ப³லாய । அக்³ரக³ண்யாய । ஸதா³சாராய । ஸர்வஸ்மை । ஶம்ப⁴வே ।
மஹேஶ்வராய । ஈஶ்வராய । ஸஹஸ்ராக்ஷாய । ப்ரியாய । வரதா³ய । வித்³யாயை ।
ஶங்கராய । பரமேஶ்வராய । க³ங்கா³த⁴ராய நம: ॥ 20 ॥

ௐ ஶூலத⁴ராய நம: । பரார்த²விக்³ரஹாய । ஶர்வஜந்மநே । கி³ரித⁴ந்வநே ।
ஜடாத⁴ராய । சந்த்³ரசூடா³ய । சந்த்³ரமௌலயே । விது³ஷே ।
விஶ்வமரேஶ்வராய । வேதா³ந்தஸாரஸந்தோ³ஹாய । கபாலிநே । நீலலோஹிதாய ।
த்⁴யாநபராய । அபரிச்சே²தா³ய । கௌ³ரீப⁴த்³ராய । க³ணேஶ்வராய ।
அஷ்டமூர்தயே । த்ரிவர்க³ஸ்வர்க³ஸாத⁴நாய । ஜ்ஞாநக³ம்யாய ।
த்³ருʼட⁴ப்ரஜ்ஞாய நம: ॥ 40 ॥

ௐ தே³வதே³வாய நம: । த்ரிலோசநாய । வாமதே³வாய । மஹாதே³வாய । வாயவே ।
பரிப்³ருʼடா⁴ய । த்³ருʼடா⁴ய । விஶ்வரூபாய । வாகீ³ஶாய । பரிவ்ராஜப்ரியாய ।
ஶ்ருதிமுத்ப்ரதா³ய । ஸர்வப்ரமாணஸம்வாதி³நே । வ்ருʼஷாங்காய । வ்ருʼஷபா⁴ரூடா⁴ய ।
ஈஶாநாய । பிநாகிநே । க²ட்வாங்கி³நே । சித்ரவேஷநிரந்தராய ।
மநோமயமஹாயோகி³நே । ஸ்தி²ரப்³ரஹ்மாங்க³பு⁴வே நம: ॥ 60 ॥

ௐ ஜடிநே நம: । காலாநலாய । க்ருʼத்திவாஸஸே । ஸுப⁴க³ப்ரணவாத்மகாய ।
நாத³சூடா³ய । ஸுசக்ஷுஷே । தூ³ர்வாஸஸே । புருஷாஸநாய । ம்ருʼகா³யுதா⁴ய ।
ஸ்கந்த³ஷஷ்டிபராயணாய । அநாதி³மத்⁴யநித⁴நாய । கி³ரிவ்ரஜபாய ।
குபே³ராப்³ஜபா⁴நவே । ஶ்ரீகண்டா²ய । லோகபாலகாய । ஸாமாந்யதே³வாய ।
கோத³ண்டி³நே । நீலகண்டா²ய । பரஶ்வதி²நே । விஶாலாக்ஷாய நம: ॥ 80 ॥

ௐ ம்ருʼகா³ப்யாய நம: । ஸுரேஶாய । ஸூர்யதாபநாஶநாய । த்⁴யேயதா⁴ம்நே ।
க்ஷ்மாமாத்ரே । ப⁴க³வதே । பண்யாய । பஶுபதயே । தார்க்ஷ்யப்ரவர்தநாய ।
ப்ரேமபதா³ய । தா³ந்தாய । த³யாகராய । த³க்ஷகாய । கபர்தி³நே ।
காமஶாஸநாய । ஶ்மஶாநநிலயாய । த்ர்யக்ஷாய । லோககர்மணே ।
பூ⁴தபதயே । மஹாகர்மணே நம: ॥ 100 ॥

ௐ மஹௌஜஸே நம: । உத்தமகோ³பதயே । கோ³ப்த்ரே । ஜ்ஞாநக³ம்யாய । புராதநாய ।
நீதயே । ஸுநீதயே । ஶுத்³தா⁴த்மநே । ஸோமாய । ஸோமரதயே । ஸுதி⁴யே ।
ஸோமபாய । அம்ருʼதபாய । ஸௌம்யாய । மஹாநித⁴யே । அஜாதஶத்ரவே ।
ஆலோகாய । ஸம்பா⁴வ்யாய । ஹவ்யவாஹநாய । லோககாராய நம: । 120 ।

ௐ வேத³கராய நம: । ஸூத்ரகராய । ஸநாதநாய । மஹர்ஷயே । கபிலாசார்யாய ।
விஶ்வதீ³பவிலோசநாய । விதா⁴யகபாணயே । ஶ்ரீதே³வாய । ஸ்வஸ்திதா³ய ।
ஸர்வஸ்மை । ஸர்வதா³ய । ஸர்வகோ³சராய । விஶ்வபு⁴ஜே । விஶ்வஸ்ருʼஜே ।
வர்கா³ய । கர்ணிகாரப்ரியாய । கவயே । ஶாகா²யை । கோ³ஶாகா²யை । உத்தமாய
பி⁴ஷஜே நம: । 140 ।

ௐ க³ங்கா³ப்ரப⁴வாய நம: । ப⁴வபுத்ரகாய । ஸ்த²பதிஸ்தி²தாய ।
விநீதாத்மவிதே⁴யாய । பூ⁴தவாஹநஸத்³க³தயே । ஸக³ணாய । க³ணகாயஸ்தா²ய ।
ஸுகீர்தயே । சி²ந்நஸம்ஶயாய । காமதே³வாய । காமபலாய । ப⁴ஸ்மோத்³தூ⁴லித
விக்³ரஹாய । ப⁴ஸ்மப்ரியாய । காமிநே । காமதா³ய । க்ருʼதாக³மாய ।
ஸமாவர்தாய । நிவ்ருʼத்தாத்மநே । த⁴ர்மபுஷ்கராய । ஸதா³ஶிவாய நம: । 160 ।

ௐ அகலுஷாய । சதுர்பா³ஹவே । ஸர்வவாஸாய । து³ராஸதா³ய । து³ர்லபா⁴ய ।
து³ர்க³மாய । ஸர்வாயுத⁴விஶாரதா³ய । அத்⁴யாத்மயோகி³நிலயாய । ஶ்ருததே³வாய ।
தமோவர்த்³த⁴நாய । ஶுபா⁴ங்கா³ய । ரோக³ஸாரங்கா³ய । ஜக³தீ³ஶாய ।
ஜநார்த³நாய । ப⁴ஸ்மஶுத்³தி⁴கராய । ஓம்பூ⁴ர்பு⁴வஸ்ஸுவாய । ஶுத்³த⁴விக்³ரஹாய ।
ஹிரண்யரேதஸே । தரணயே । மரீசயே நம: । 180 ।

ௐ மஹீபாலாய நம: । மஹாஹ்ருʼத³யாய । மஹாதபஸே । ஸித்³த⁴ப்³ருʼந்த³நிஷேவிதாய ।
வ்யாக்⁴ரசர்மத⁴ராய । வ்யாளிநே । மஹாபூ⁴தாய । மஹோத³யாய ।
அம்ருʼதேஶாய । அம்ருʼதவபுஷே । பஞ்சயஜ்ஞப்ரப⁴ஞ்ஜநாய ।
பஞ்சவிம்ஶதிதத்வஸ்தா²ய । பாரிஜாதாய । பராபராய । ஸுலபா⁴ய ।
ஶூராய । நித⁴யே । வர்ணிநே । ஶத்ருதாபகராய । ஶத்ருஜிதே நம: । 200 ।

ௐ ஆத்மதா³ய நம: । க்ஷபணாய । க்ஷாமாய । ஜ்ஞாநபதயே । அசலோத்தமாய ।
ப்ரமாணாய । து³ர்ஜயாய । ஸுவர்ணாய । வாஹநாய । த⁴நுர்த⁴ராய நம: ।
த⁴நுர்வேதா³ய । க³ணராஶயே । அநந்தத்³ருʼஷ்டயே । ஆநதாய । த³ண்டா³ய ।
த³மயித்ரே । த³மாய । அபி⁴வாத்³யாய । மஹாகாயாய ।
விஶ்வகர்மவிஶாரதா³ய நம: । 220 ।

ௐ வீதராகா³ய நம: । விநீதாத்மநே । தபஸ்விநே । பூ⁴தவாஹநாய ।
உந்மத்தவேஷப்ரச்ச²ந்நாய । ஜிதகாமஜநப்ரீதயே । கல்யாணப்ரக்ருʼதயே ।
ஸர்வலோகப்ரஜாபதயே । தபஸ்விநே । தாரகாய । தீ⁴மதே । ப்ரதா⁴நப்ரப⁴வே ।
க²ர்வாய । அந்தர்ஹிதாத்மநே । லோகபாலாய । கல்யாத³யே । கமலேக்ஷணாய ।
வேத³ஶாஸ்த்ரத்வஜ்ஞாநாய । நியமாநியமாஶ்ரயாய । ராஹவே நம: । 240 ।

ௐ ஸூர்யாய நம: । ஶநயே । கேதவே । விராமாய । வித்³ருமச்ச²வயே ।
ப⁴க்திக³ம்யாய । பரஸ்மைப்³ரஹ்மணே । ம்ருʼக³பா³ணார்பணாய । அநகா⁴ய ।
அம்ருʼதயே । அத்³ரிநிலயாய । ஸ்வாந்தரங்க³பக்ஷாய । ஜக³த்பதயே ।
ஸர்வகர்மாசலாய । மங்க³ல்யாய । மங்க³ளப்ரதா³ய । மஹாதபஸே ।
தி³வஸாய । ஸ்வபிதுரிஷ்டாய । தபஸே நம: । 260 ।

See Also  108 Names Of Nrisinha – Ashtottara Shatanamavali In Bengali

ௐ ஸ்த²விராய நம: । த்⁴ருவாய । அஹ்நே । ஸம்வத்ஸராய । வ்யாலாய । ப்ரமாணாய
। வாமதபஸே । ஸர்வத³ர்ஶநாய । அஜாய । ஸர்வேஶ்வராய । ஸித்³தா⁴ய ।
மஹாதேஜஸே । மஹாப³லாய । யோகி³நே । யோக்³யாய । மஹாதே³வாய । ஸித்³தி⁴ப்ரியாய ।
ப்ரஸாதா³ய । ஶ்ரீருத்³ராய । வஸவே நம: । 280 ।

ௐ வஸுமநஸே நம: । ஸத்யாய । ஸர்வபாபஹராய । அம்ருʼதாய । ஶாஶ்வதாய ।
ஶாந்தாய । பா³ணஹஸ்தாய । ப்ரதாபவதே । கமண்ட³லுத⁴ராய । த⁴ந்விநே ।
வேதா³ங்கா³ய । ஜிஷ்ணவே । போ⁴ஜநாய । போ⁴க்த்ரே । லோகநியந்த்ரே ।
து³ராத⁴ர்ஷாய । ஶ்ரீப்ரியாய । மஹாமாயாய । ஸர்பவாஸாய ।
சதுஷ்பதா²ய நம: । 300 ।

ௐ காலயோகி³நே நம: । மஹாநந்தா³ய । மஹோத்ஸாஹாய । மஹாபு³தா⁴ய ।
மஹாவீர்யாய । பூ⁴தசாரிணே । புரந்த³ராய । நிஶாசராய । ப்ரேதசாரிநே ।
மஹாஶக்தயே । மஹாத்³யுதயே । அநிர்தே³ஶ்யவபுஷே । ஶ்ரீமதே ।
ஸர்வாக⁴ஹாரிணே । அதிவாயுக³தயே । ப³ஹுஶ்ருதாய । நியதாத்மநே ।
நிஜோத்³ப⁴வாய । ஓஜஸ்தேஜோத்³விதீயாய । நர்தகாய நம: । 320 ।

ௐ ஸர்வலோகஸாக்ஷிணே நம: । நிக⁴ண்டுப்ரியாய । நித்யப்ரகாஶாத்மநே ।
ப்ரதாபநாய । ஸ்பஷ்டாக்ஷராய । மந்த்ரஸங்க்³ரஹாய । யுகா³தி³க்ருʼதே ।
யுக³ப்ரலயாய । க³ம்பீ⁴ரவ்ருʼஷப⁴வாஹநாய । இஷ்டாய । விஶிஷ்டாய ।
ஶரபா⁴ய । ஶரஜநுஷே । அபாந்நித⁴யே । அதி⁴ஷ்டா²நாய । விஜயாய ।
ஜயகாலவிதே³ । ப்ரதிஷ்டி²தப்ரமாணாய । ஹிரண்யகவசாய । ஹரயே நம: । 340 ।

ௐ விமோசநாய நம: । ஸுகு³ணாய । வித்³யேஶாய । விபு³தா⁴க்³ரகா³ய ।
ப³லரூபாய । விகர்த்ரே । க³ஹநேஶாய । கருணாயை । கரணாய ।
காமக்ரோத⁴விமோசநாய । ஸர்வபு³தா⁴ய । ஸ்தா²நதா³ய । ஜக³தா³தி³ஜாய ।
து³ந்து³ப்⁴யாய । லலிதாய । விஶ்வப⁴வாத்மநே । ஆத்மநிஸ்தி²ராய ।
விஶ்வேஶ்வராய நம: । 360 ।

ௐ வீரப⁴த்³ராய நம: । வீராஸநாய வித⁴யே । வீரஜேயாய ।
வீரசூடா³மணயே । நித்யாநந்தா³ய । நிஷத்³வராய । ஸஜ்ஜநத⁴ராய ।
த்ரிஶூலாங்கா³ய । ஶிபிவிஷ்டாய । ஶிவாஶ்ரயாய । பா³லகி²ல்யாய ।
மஹாசாராய । ப³லப்ரமத²நாய । அபி⁴ராமாய । ஶரவணப⁴வாய ।
ஸுதா⁴பதயே । மது⁴பதயே । கோ³பதயே । விஶாலாய । ஸர்வஸாத⁴நாய ।
லலாடாக்ஷாய நம: । 380 ।

ௐ விஶ்வேஶ்வராய நம: । ஸம்ஸாரசக்ரவிதே³ । அமோக⁴த³ண்டா³ய ।
மத்⁴யஸ்தா²ய । ஹிரண்யாய । ப்³ரஹ்மவர்சஸே । பரமாத்மநே । பரமபதா³ய ।
வ்யாக்⁴ரசர்மாம்ப³ராய । ருசயே । வரருசயே । வந்த்³யாய । வாசஸ்பதயே ।
அஹர்நிஶாபதயே । விரோசநாய । ஸ்கந்தா³ய । ஶாஸ்த்ரே । வைவஸ்வதாய ।
அர்ஜுநாய । ஶக்தயே நம: । 400 ।

ௐ உத்தமகீர்தயே நம: । ஶாந்தராகா³ய । புரஞ்ஜயாய । காமாரயே ।
கைலாஸநாதா²ய । பூ⁴விதா⁴த்ரே । ரவிலோசநாய । வித்³வத்தமாய ।
வீரபா⁴த்³ரேஶ்வராய । விஶ்வகர்மணே । அநிவாரிதாய । நித்யப்ரியாய ।
நியதகல்யாணகு³ணாய । புண்யஶ்ரவணகீர்தநாய । து³ராஸதா³ய । விஶ்வஸகா²ய ।
ஸுத்⁴யேயாய । து³ஸ்ஸ்வப்நநாஶநாய । உத்தாரணாய । து³ஷ்க்ருʼதிக்⁴நே நம: । 420 ।

ௐ து³ர்த⁴ர்ஷாய நம: । து³ஸ்ஸஹாய । அப⁴யாய । அநாதி³பு⁴வே ।
லக்ஷ்மீஶ்வராய । நீதிமதே । கிரீடிநே । த்ரித³ஶாதி⁴பாய ।
விஶ்வகோ³ப்த்ரே । விஶ்வபோ⁴க்த்ரே । ஸுவீராய । ரஞ்ஜிதாங்கா³ய । ஜநநாய ।
ஜநஜந்மாத³யே । வீதி⁴தி ।மதே । வஸிஷ்டா²ய காஶ்யபாய । பா⁴நவே ।
பீ⁴மாய । பீ⁴மபராக்ரமாய நம: । 440 ।

ௐ ப்ரணவாய நம: । ஸத்யபத்ப ।தா²சாராய । மஹாகாராய । மஹாத⁴நுஷே ।
ஜநாதி⁴பாய । மஹதே தே³வாய । ஸகலாக³மபாரகா³ய । தத்வதத்வேஶ்வராய ।
தத்வவிதே³ । ஆகாஶாத்மநே । விபூ⁴தயே । ப்³ரஹ்மவிதே³ । ஜந்மம்ருʼத்யுஜயாய ।
யஜ்ஞபதயே । த⁴ந்விநே । த⁴ர்மவிதே³ । அமோக⁴விக்ரமாய । மஹேந்த்³ராய ।
து³ர்ப⁴ராய । ஸேநாந்யே நம: । 460 ।

ௐ யஜ்ஞதா³ய நம: । யஜ்ஞவாஹநாய । பஞ்சப்³ரஹ்மவிதே³ । விஶ்வதா³ய ।
விமலோத³யாய । ஆத்மயோநயே । அநாத்³யந்தாய । ஷட்த்ரிம்ஶல்லோசநாய ।
கா³யத்ரீவேல்லிதாய । விஶ்வாஸாய । வ்ரதாகராய । ஶஶிநே । கு³ருதராய ।
ஸம்ஸ்ம்ருʼதாய । ஸுஷேணாய । ஸுரஶத்ருக்⁴நே । அமோகா⁴ய । அமூர்திஸ்வரூபிணே ।
விக³தஜராய । ஸ்வயஞ்ஜ்யோதிஷே நம: । 480 ।

ௐ அந்தர்ஜ்யோதிஷே நம: । ஆத்மஜ்யோதிஷே । அசஞ்சலாய । பிங்க³லாய ।
கபிலாஶ்ரயாய । ஸஹஸ்ரநேத்ரத்⁴ருʼதாய । த்ரயீத⁴நாய । அஜ்ஞாநஸந்தா⁴ய ।
மஹாஜ்ஞாநிநே । விஶ்வோத்பத்தயே । உத்³ப⁴வாய । ப⁴கா³யவிவஸ்வதே ।
ஆதி³தீ³க்ஷாய । யோகா³சாராய । தி³வஸ்பதயே । உதா³ரகீர்தயே । உத்³யோகி³நே ।
ஸத்³யோகி³நே । ஸத³ஸந்ந்யாஸாய । நக்ஷத்ரமாலிநே நம: । 500 ।

ௐ ஸ்வாதி⁴ஷ்டா²நநக்ஷத்ராஶ்ரயாய நம: । ஸபே⁴ஶாய । பவித்ரப்ராணாய ।
பாபஸமாபநாய । நபோ⁴க³தயே । ஹ்ருʼத்புண்ட³ரீகநிலயாய । ஶுக்ரஶ்யேநாய ।
வ்ருʼஷாங்கா³ய । புஷ்டாய । தக்ஷ்ணாய । ஸ்மயநீயகர்மநாஶநாய ।
அத⁴ர்மஶத்ரவே । அத்⁴யக்ஷாய । புருஷோத்தமாய । ப்³ரஹ்மக³ர்பா⁴ய ।
ப்³ருʼஹத்³க³ர்பா⁴ய । மர்மஹேதவே । நாகா³ப⁴ரணாய । ருʼத்³தி⁴மதே ।
ஸுக³தாய நம: । 520 ।

See Also  1000 Names Of Hakini – Sahasranama Stotram In Odia

ௐ குமாராய நம: । குஶலாக³மாய । ஹிரண்யவர்ணாய । ஜ்யோதிஷ்மதே ।
உபேந்த்³ராய । அநோகஹாய । விஶ்வாமித்ராய । திமிராபஹாய । பாவநாத்⁴யக்ஷாய ।
த்³விஜேஶ்வராய । ப்³ரஹ்மஜ்யோதிஷே । ஸ்வர்த⁴யே । ப்³ருʼஹஜ்ஜ்யோதிஷே । அநுத்தமாய ।
மாதாமஹாய । மாதரிஶ்வநே । பிநாகத⁴நுஷே । புலஸ்த்யாய । ஜாதுகர்ணாய ।
பராஶராய நம: । 540 ।

ௐ நிராவரணவிஜ்ஞாநாய நம: । நிரிஞ்சாய । வித்³யாஶ்ரயாய । ஆத்மபு⁴வே ।
அநிருத்³தா⁴ய । அத்ரயே । மஹாயஶஸே । லோகசூடா³மணயே । மஹாவீராய ।
சண்டா³ய । நிர்ஜரவாஹநாய । நப⁴ஸ்யாய । முநோபு³த்³த⁴யே । நிரஹங்காராய ।
க்ஷேத்ரஜ்ஞாய । ஜமத³க்³நயே । ஜலநித⁴யே । விவாஹாய । விஶ்வகாராய ।
அத³ராய நம: । 560 ।

ௐ அநுத்தமாய நம: । ஶ்ரேயஸே । ஜ்யேஷ்டா²ய । நிஶ்ரேயஸநிலயாய ।
ஶைலநப⁴ஸே । கல்பகதரவே । தா³ஹாய । தா³நபராய । குவிந்த³மாய ।
சாமுண்டா³ஜநகாய । சரவே । விஶல்யாய । லோகஶல்ய நிவாரகாய ।
சதுர்வேத³ப்ரியாய । சதுராய । சதுரங்க³ப³லவீராய ।
ஆத்மயோக³ஸமாதி⁴ஸ்தா²ய । தீர்த²தே³வஶிவாலயாய । விஜ்ஞாநரூபாய ।
மஹாரூபாய நம: । 580 ।

ௐ ஸர்வரூபாய நம: । சராசராய । ந்யாயநிர்வாஹகாய । ந்யாயக³ம்யாய ।
நிரஞ்ஜநாய । ஸஹஸ்ரமூர்த்⁴நே । தே³வேந்த்³ராய । ஸர்வஶத்ருப்ரப⁴ஞ்ஜநாய ।
முண்டா³ய । விராமாய । விக்ருʼதாய । த³ம்ஷ்ட்ராயை । தா⁴ம்நே । கு³ணாத்மாராமாய ।
த⁴நாத்⁴யக்ஷாய । பிங்க³லாக்ஷாய । நீலஶ்ரியே । நிராமயாய ।
ஸஹஸ்ரபா³ஹவே । து³ர்வாஸஸே நம: । 600 ।

ௐ ஶரண்யாய நம: । ஸர்வலோகாய । பத்³மாஸநாய । பரஸ்மை ஜ்யோதிஷே ।
பராத்பரப³லப்ரதா³ய । பத்³மக³ர்பா⁴ய । மஹாக³ர்பா⁴ய । விஶ்வக³ர்பா⁴ய ।
விசக்ஷணாய । பராத்பரவர்ஜிதாய । வரதா³ய । பரேஶாய ।
தே³வாஸுரமஹாமந்த்ராய । மஹர்ஷயே । தே³வர்ஷயே । தே³வாஸுரவரப்ரதா³ய ।
தே³வாஸுரேஶ்வராய । தி³வ்யதே³வாஸுரமஹேஶ்வராய । ஸர்வதே³வமயாய ।
அசிந்த்யாய நம: । 620 ।

ௐ தே³வதாத்மநே நம: । ஆத்மஸம்ப⁴வாய । ஈஶாநேஶாய । ஸுபூஜிதவிக்³ரஹாய ।
தே³வஸிம்ஹாய । விபு³தா⁴க்³ரகா³ய । ஶ்ரேஷ்டா²ய । ஸர்வதே³வோத்தமாய ।
ஶிவத்⁴யாநரதயே । ஶ்ரீமச்சி²க²ண்டி³நே । பார்வதீப்ரியதமாய ।
வஜ்ரஹஸ்தஸம்விஷ்டம்பி⁴நே । நாரஸிம்ஹநிபாதநாய । ப்³ரஹ்மசாரிணே ।
லோகசாரிணே-த⁴ர்மசாரிணே । ஸுதா⁴ஶநாதி⁴பாய । நந்தீ³ஶ்வராய ।
நக்³நவ்ரதத⁴ராய । லிங்க³ரூபாய । ஸுராத்⁴யக்ஷாய நம: । 640 ।

ௐ ஸுராபக்⁴நாய நம: । ஸ்வர்க³தா³ய । ஸுரமத²நஸ்வநாய । பூ⁴ஜாத்⁴யக்ஷாய ।
பு⁴ஜங்க³த்ராஸாய । த⁴ர்மபத்தநாய । ட³ம்பா⁴ய । மஹாட³ம்பா⁴ய ।
ஸர்வபூ⁴தமஹேஶ்வராய । ஶ்மஶநவாஸாய । தி³வ்யஸேதவே । அப்ரதிமாக்ருʼதயே ।
லோகாந்தரஸ்பு²டாய । த்ர்யம்ப³காய । ப⁴க்தவத்ஸலாய । மக²த்³விஷிணே ।
ப்³ரஹ்மகந்த⁴ரரவணாய । வீதரோஷாய । அக்ஷயகு³ணாய । த³க்ஷாய நம: । 660 ।

ௐ தூ⁴ர்ஜடயே நம: । க²ண்ட³பரஶுஶகலாய । நிஷ்கலாய । அநகா⁴ய ।
ஆகாஶாய । ஸகலாதா⁴ராய । ம்ருʼடா³ய । பூர்ணாய । ப்ருʼதி²வீத⁴ராய ।
ஸுகுமாராய । ஸுலோசநாய । ஸாமகா³நப்ரியாய । அதிக்ரூராய । புண்யகீர்தநாய ।
அநாமயாய । தீர்த²கராய । ஜக³தா³தா⁴ராய । ஜடிலாய । ஜீவநேஶ்வராய ।
ஜீவிதாந்தகாய நம: । 680 ।

ௐ அநந்தாய நம: । வஸுரேதஸே । வஸுப்ரதா³ய । ஸத்³க³தயே । ஸத்க்ருʼதயே ।
காலகண்டா²ய । கலாத⁴ராய । மாநிநே । மஹாகாலாய । ஸத³ஸத்³பூ⁴தாய ।
சந்த்³ரசூடா³ய । ஶாஸ்த்ரேஶாய । லோககு³ரவே । லோகநாயகாய । ந்ருʼத்தேஶாய ।
கீர்திபூ⁴ஷணாய । அநபாயாய । அக்ஷராய । ஸர்வஶாஸ்த்ராய ।
தேஜோமயாய நம: । 700 ।

ௐ வராய நம: । லோகரக்ஷாகராய । அக்³ரக³ண்யாய । அணவே । ஶுசிஸ்மிதாய ।
ப்ரஸந்நாய । து³ர்ஜயாய । து³ரதிக்ரமாய । ஜ்யோதிர்மயாய । ஜக³ந்நாதா²ய ।
நிராகாராய । ஜ்வரேஶ்வராய । தும்ப³வீணாய । மஹாகாயாய । விஶாகா²ய ।
ஶோகநாஶநாய । த்ரிலோகேஶாய । த்ரிலோகாத்மநே । ஶுத்³தா⁴ய ।
அதோ⁴க்ஷஜாய நம: । 720 ।

ௐ அவ்யக்தலக்ஷணாய நம: । அவ்யக்தாய । வ்யக்தாவ்யக்தாய । விஶாம்பதயே ।
பரஶிவாய । வரேண்யாய । நகோ³த்³ப⁴வாய । ப்³ரஹ்மவிஷ்ணுருத்³ரபராய ।
ஹம்ஸவாஹநாய । ஹம்ஸபதயே । நமிதவேதஸாய । விதா⁴த்ரே । ஸ்ருʼஷ்டிஹந்த்ரே ।
சதுர்முகா²ய । கைலாஸஶிக²ராய । ஸர்வவாஸிநே । ஸத³ங்க³தா³ய ।
ஹிரண்யக³ர்பா⁴ய । க³க³நபூ⁴ரிபூ⁴ஷணாய । பூர்வஜவிதா⁴த்ரே நம: । 740 ।

ௐ பூ⁴தலாய நம: । பூ⁴தபதயே । பூ⁴திதா³ய । பு⁴வநேஶ்வராய ।
ஸம்யோகி³நே । யோக³விது³ஷே । ப்³ராஹ்மணாய । ப்³ராஹ்மணப்ரியாய । தே³வப்ரியாய ।
வேதா³ந்தஸ்வரூபாய । வேதா³ந்தாய । தை³வஜ்ஞாய । விஷமார்தாண்டா³ய ।
விலோலாக்ஷாய । விஷதா³ய । விஷப³ந்த⁴நாய । நிர்மலாய । நிரஹங்காராய ।
நிருபத்³ரவாய । த³க்ஷக்⁴நாய நம: । 760 ।

ௐ த³ர்பக்⁴நாய நம: । த்ருʼப்திகராய । ஸர்வஜ்ஞபரிபாலகாய ।
ஸப்ததி³க்³விஜயாய । ஸஹஸ்ரத்விஷே । ஸ்கந்த³ப்ரக்ருʼதித³க்ஷிணாய ।
பூ⁴தப⁴வ்யப⁴வந்நாதா²ய । ப்ரப⁴வப்⁴ராந்திநாஶநாய । அர்தா²ய ।
மஹாகேஶாய । பரகார்யைகபண்டி³தாய । நிஷ்கண்டகாய । நித்யாநந்தா³ய ।
நீப்ரஜாய நிஷ்ப்ரஜாய ।। ஸத்வபதயே । ஸாத்விகாய । ஸத்வாய ।
கீர்திஸ்தம்பா⁴ய । க்ருʼதாக³மாய । அகம்பிதகு³ணக்³ருʼஹிண்யாய க்³ராஹிணே ।நம: । 780 ।

See Also  1000 Names Of Sri Hanumat In Gujarati

ௐ அநேகாத்மநே நம: । அஶ்வவல்லபா⁴ய । ஶிவாரம்பா⁴ய । ஶாந்தப்ரியாய ।
ஸமஞ்ஜநாய । பூ⁴தக³ணஸேவிதாய । பூ⁴திக்ருʼதே । பூ⁴திபூ⁴ஷணாய ।
பூ⁴திபா⁴வநாய । அகாராய । ப⁴க்தமத்⁴யஸ்தா²ய । காலாஞ்ஜநாய ।
மஹாவடவ்ருʼக்ஷாய । மஹாஸத்யபூ⁴தாய । பஞ்சஶக்திபராயணாய ।
பரார்த²வ்ருʼத்தயே । விவர்தஶ்ருதிஸங்க³ராய । அநிர்விண்ணகு³ணக்³ராஹிணே ।
நியதிநிஷ்கலாய । நிஷ்கலங்காய நம: । 800 ।

ௐ ஸ்வபா⁴வப⁴த்³ராய நம: । கங்காளக்⁴நே । மத்⁴யஸ்தா²ய । ஸத்³ரஸாய ।
ஶிக²ண்டி³நே । கவசிநே । ஸ்தூ²லிநே । ஜடிநே । முண்டி³நே । ஸுஶிக²ண்டி³நே ।
மேக²லிநே । க²ட்³கி³நே । மாலிநே । ஸாராம்ருʼகா³ய । ஸர்வஜிதே । தேஜோராஶயே ।
மஹாமணயே । அஸங்க்²யேயாய । அப்ரமேயாய । வீர்யவதே நம: । 820 ।

ௐ கார்யகோவிதா³ய நம: । தே³வஸேநாவல்லபா⁴ய । வியத்³கோ³ப்த்ரே ।
ஸப்தவரமுநீஶ்வராய । அநுத்தமாய । து³ராத⁴ர்ஷாய ।
மது⁴ரப்ரத³ர்ஶநாய । ஸுரேஶஶரணாய । ஶர்மணே । ஸர்வதே³வாய ।
ஸதாங்க³தயே । கலாத்⁴யக்ஷாய । கங்காளரூபாய । கிங்கிணீக்ருʼதவாஸஸே ।
மஹேஶ்வராய । மஹாப⁴ர்த்ரே । நிஷ்கலங்காய । விஶ்ருʼங்க²லாய ।
வித்³யுந்மணயே । தருணாய நம: । 840 ।

ௐ த⁴ந்யாய நம: । ஸித்³தி⁴தா³ய । ஸுக²ப்ரதா³ய । ஶில்பிநே । மஹாமர்மஜாய ।
ஏகஜ்யோதிஷே । நிராதங்காய । நரநாரயணப்ரியாய । நிர்லேபாய ।
நிஷ்ப்ரபஞ்சாய । நிர்வ்யயாய । வ்யாக்⁴ரநாஶாய । ஸ்தவ்யாய । ஸ்தவப்ரியாய ।
ஸ்தோத்ராய । வ்யாப்தமுக்தயே । அநாகுலாய । நிரவத்³யாய । மஹாதே³வாய ।
வித்³யாத⁴ராய நம: । 860 ।

ௐ அணுமாத்ராய நம: । ப்ரஶாந்தத்³ருʼஷ்டயே । ஹர்ஷதா³ய । க்ஷத்ரக்⁴நாய ।
நித்யஸுந்த³ராய । ஸ்துத்யஸாராய । அக்³ரஸ்துத்யாய । ஸத்ரேஶாய । ஸாகல்யாய ।
ஶர்வரீபதயே । பரமார்த²கு³ரவே । வ்யாப்தஶுசயே । ஆஶ்ரிதவத்ஸலாய ।
ஸாரஜ்ஞாய । ஸ்கந்தா³நுஜாய । மஹாபா³ஹவே । ஸ்கந்த³தூ³தாய । நிரஞ்ஜநாய ।
வீரநாதா²ய । ஸ்கந்த³தா³ஸாய நம: । 880 ।

ௐ கீர்தித⁴ராய நம: । கமலாங்க்⁴ரயே । கம்பு³கண்டா²ய ।
கலிகல்மஷநாஶநாய । கஞ்ஜநேத்ராய । க²ட்³க³த⁴ராய । விமலாய ।
யுக்தவிக்ரமாய । தப:ஸ்வாராத்⁴யாய । தாபஸாராதி⁴தாய । அக்ஷராய ।
கமநீயாய । கமநீயகரத்³வந்த்³வாய । காருண்யாய । த⁴ர்மமூர்திமதே ।
ஜிதக்ரோதா⁴ய । தா³நஶீலாய । உமாபுத்ரஸம்ப⁴வாய । பத்³மாநநாய ।
தபோரூபாய நம: । 900 ।

ௐ பஶுபாஶவிமோசகாய நம: । பண்டி³தாய । பாவநகராய । புண்யரூபிணே ।
புராதநாய । ப⁴க்தேஷ்டவரப்ரதா³ய । பரமாய । ப⁴க்தகீர்திபராயணாய ।
மஹாப³லாய । க³தா³ஹஸ்தாய । விப⁴வேஶ்வராய । அநந்தாய । வஸுதா³ய ।
த⁴ந்வீஶாய । கர்மஸாக்ஷிணே । மஹாமதாய । ஸர்வாங்க³ஸுந்த³ராய ।
ஶ்ரீமதீ³ஶாய । து³ஷ்டத³ண்டி³நே । ஸதா³ஶ்ரயாய நம: । 920 ।

ௐ மாலாத⁴ராய நம: । மஹாயோகி³நே । மாயாதீதாய । கலாத⁴ராய । காமரூபிணே ।
ப்³ரஹ்மசாரிணே । தி³வ்யபூ⁴ஷணஶோபி⁴தாய । நாத³ரூபிணே । தமோபஹாரிணே ।
பீதாம்ப³ரத⁴ராய । ஶுப⁴கராய । ஈஶஸூநவே । ஜிதாநங்கா³ய ।
க்ஷணரஹிதாய । கு³ரவே । பா⁴நுகோ³கோ ।பப்ரணாஶிநே । ப⁴யஹாரிணே ।
ஜிதேந்த்³ரியாய । ஆஜாநுபா³ஹவே । அவ்யக்தாய நம: । 940 ।

ௐ ஸுரஸம்ஸ்துதகரவைப⁴வாய நம: । பீதாம்ருʼதப்ரீதிகராய । ப⁴க்தாநாம்
ஸம்ஶ்ரயாய । க்³ருʼஹகு³ஹ ।ஸேநாபதயே । கு³ஹ்யரூபாய । ப்ரஜாபதயே ।
கு³ணார்ணவாய । ஜாதீகவசஸுப்ரீதாய । க³ந்த⁴லேபநாய । க³ணாதி⁴பாய ।
த⁴ர்மத⁴ராய । வித்³ருமாபா⁴ய । கு³ணாதீதாய । கலாஸஹிதாய ।
ஸநகாதி³ஸமாராத்⁴யாய । ஸச்சிதா³நந்த³ரூபவதே । த⁴ர்மவ்ருʼத்³தி⁴கராய ।
வாக்³மிநாமீஶாய । ஸர்வாதீதாய । ஸுமங்க³ளாய நம: । 960 ।

ௐ முக்திரூபாய நம: । மஹாக்³ராஸாய । ப⁴வரோக³ப்ரணாஶநாய ।
ப⁴க்திவஶ்யாய । ப⁴க்திக³ம்யாய । கா³நஶாஸ்த்ராய । நித்யப்ரியாய ।
நிரந்தகாய । நிஷ்க்ருʼஷ்டாய । நிருபத்³ரவாய । ஸ்வதந்த்ரப்ரீதிகாய ।
சதுர்வர்க³ப²லப்ரதா³ய । த்ரிகாலவேத்ரே । வாஜாய । ப்ரஸவாய । க்ரதவே ।
வ்யாநாய । அஸவே । ஆயுஷே । வர்ஷ்மணே நம: । 980 ।

ௐ ஶ்ரத்³தா⁴யை நம: । க்ரீடா³யை । ஸௌமநஸாய । த்³ரவிணாய । ஸம்விதே³ ।
ஜீவாதவே । அநாமயாய । அவ்யயாய । ஜைத்ராய । பூர்ணாய । வ்ரீஹயே ।
ஔஷத⁴யே । பூஷ்ணே । ப்³ருʼஹஸ்பதயே । புரோடா³ஶாய । ப்³ருʼஹத்³ரத²ந்தராய ।
ப³ர்ஹிஷே । அஶ்வமேதா⁴ய । பௌஷ்ணாய । ஆக்³ரயணாய நம: । 1000 ।

ஸத்³யோஜாதமுக²பூஜநம் ஸம்புர்ணம் ।
இதி ஷண்முக²ஸஹஸ்ரநாமாவளி: ஸம்பூர்ணா ।
ௐ ஶரவணப⁴வாய நம: ।
ௐ தத்ஸத் ப்³ரஹ்மார்பணமஸ்து ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Subrahmanya / Kartikeya / Muruga Sahasranamani » 1000 Names of Sri Shanmukha » Sadyojata Mukha Sahasranamavali 5 in Sanskrit » English » Bengali » Gujarati » Kannada » Malayalam » Odia » Telugu