1000 Names Of Sri Subrahmanya – Sahasranama Stotram In Tamil

॥ Murugan Sahasranama Stotram Tamil Lyrics ॥

॥ ஶ்ரீஸுப்³ரஹ்மண்யஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம் மார்கண்டே³யப்ரோக்தம் ॥

ஸ்வாமிமலை ஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம்

ௐ ஶ்ரீ க³ணேஶாய நம: ।
அஸ்ய ஶ்ரீ ஸுப்³ரஹ்மண்ய ஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரமஹாமந்த்ரஸ்ய, மார்கண்டே³ய ருʼஷி: ।
அநுஷ்டுப்ச²ந்த:³ । ஶ்ரீ ஸுப்³ரஹ்மண்யோ தே³வதா । ஶரஜந்மாঽக்ஷய இதி பீ³ஜம்,
ஶக்தித⁴ரோঽக்ஷய இதி ஶக்தி: । கார்திகேய இதி கீலகம் ।
க்ரௌஞ்சபே⁴தீ³த்யர்க³லம் । ஶிகி²வாஹந இதி கவசம், ஷண்முக² இதி த்⁴யாநம் ।
ஶ்ரீ ஸுப்³ரஹ்மண்ய ப்ரஸாத³ ஸித்³த்⁴யர்தே² நாம பாராயணே விநியோக:³ ।

கரந்யாஸ:
ௐ ஶம் ஓங்காரஸ்வரூபாய ஓஜோத⁴ராய ஓஜஸ்விநே ஸுஹ்ருʼத்³யாய
ஹ்ருʼஷ்டசித்தாத்மநே பா⁴ஸ்வத்³ரூபாய அங்கு³ஷ்டா²ப்⁴யாம் நம: । var பா⁴ஸ்வரூபாய
ௐ ரம் ஷட்கோண மத்⁴யநிலயாய ஷட்கிரீடத⁴ராய ஶ்ரீமதே ஷடா³தா⁴ராய
ஷடா³நநாய லலாடஷண்ணேத்ராய அப⁴யவரத³ஹஸ்தாய தர்ஜநீப்⁴யாம் நம: ।
ௐ வம் ஷண்முகா²ய ஶரஜந்மநே ஶுப⁴லக்ஷணாய ஶிகி²வாஹநாய
ஷட³க்ஷராய ஸ்வாமிநாதா²ய மத்⁴யமாப்⁴யாம் நம: ।
ௐ ணம் க்ருʼஶாநுஸம்ப⁴வாய கவசிநே குக்குடத்⁴வஜாய
ஶூரமர்த³நாய குமாராய ஸுப்³ரஹ்மண்யாய (ஸுப்³ரஹ்மண்ய) அநாமிகாப்⁴யாம் நம: ।
ௐ ப⁴ம் கந்த³ர்பகோடிதி³வ்யவிக்³ரஹாய த்³விஷட்³பா³ஹவே த்³வாத³ஶாக்ஷாய
மூலப்ரக்ருʼதிரஹிதாய கநிஷ்டி²காப்⁴யாம் நம: ।
ௐ வம் ஸச்சிதா³நந்த³ஸ்வரூபாய ஸர்வரூபாத்மநே கே²டத⁴ராய க²ட்³கி³நே
ஶக்திஹஸ்தாய ப்³ரஹ்மைகரூபிணே கரதலகரப்ருʼஷ்டா²ப்⁴யாம் நம: ॥

ஏவம் ஹ்ருʼத³யாதி³ந்யாஸ: । ௐ பூ⁴ர்பு⁴வஸ்ஸுவரோமிதி தி³க்³ப³ந்த:⁴ ।

த்⁴யாநம் –
த்⁴யாயேத்ஷண்முக²மிந்து³கோடிஸத்³ருʼஶம் ரத்நப்ரபா⁴ஶோபி⁴தம் var வந்தே³ ஷண்முக²
பா³லார்கத்³யுதி ஷட்கிரீடவிலஸத்கேயூர ஹாராந்விதம் ।
கர்ணாலம்பி³த குண்ட³ல ப்ரவிலஸத்³க³ண்ட³ஸ்த²லை: ஶோபி⁴தம் ?? was missing la?
காஞ்சீ கங்கணகிங்கிணீரவயுதம் ஶ்ருʼங்கா³ரஸாரோத³யம் ॥
ஷட்³வக்த்ரம் ஶிகி²வாஹநம் த்ரிநயநம் சித்ராம்ப³ராலங்க்ருʼதம்
வஜ்ரம் ஶக்திமஸிம் த்ரிஶூலமப⁴யம் கே²டம் த⁴நுஶ்சக்ரகம் ।
பாஶம் குக்குடமங்குஶம் ச வரத³ம் தோ³ர்பி⁴தே³தா⁴நம் ஸதா³ ?de?
த்⁴யாயாமீப்ஸித ஸித்³தி⁴த³ம் ஶிவஸுதம் ஸ்கந்த³ம் ஸுராராதி⁴தம் ॥
த்³விஷட்³பு⁴ஜம் ஷண்முக²மம்பி³காஸுதம் குமாரமாதி³த்ய ஸஹஸ்ரதேஜஸம் ।
வந்தே³ மயூராஸநமக்³நிஸம்ப⁴வம் ஸேநாந்யமத்⁴யாஹமபீ⁴ஷ்டஸித்³த⁴யே ॥

லமித்யாதி³ பஞ்சபூஜா ।

அத² ஸ்தோத்ரம் ।
ௐ ஸுப்³ரஹ்மண்ய: ஸுரேஶாந: ஸுராரிகுலநாஶந: ।
ப்³ரஹ்மண்யோ ப்³ரஹ்மவித்³ ப்³ரஹ்மா ப்³ரஹ்மவித்³யாகு³ரூர்கு³ரு: ॥ 1 ॥

ஈஶாநகு³ருரவ்யக்தோ வ்யக்தரூப: ஸநாதந: ।
ப்ரதா⁴நபுருஷ: கர்தா கர்ம கார்யம் ச காரணம் ॥ 2 ॥

அதி⁴ஷ்டா²நம் ச விஜ்ஞாநம் போ⁴க்தா போ⁴க³ஶ்ச கேவல: ।
அநாதி³நித⁴ந: ஸாக்ஷீ நியந்தா நியமோ யம: ॥ 3 ॥

வாக்பதிர்வாக்ப்ரதோ³ வாக்³மீ வாச்யோ வாக்³வாசகஸ்ததா² ।
பிதாமஹகு³ருர்லோககு³ருஸ்தத்வார்த²போ³த⁴க: ॥ 4 ॥

ப்ரணவார்தோ²பதே³ஷ்டா சாப்யஜோ ப்³ரஹ்ம ஸநாதந: ।
வேதா³ந்தவேத்³யோ வேதா³த்மா வேதா³தி³ர்வேத³போ³த⁴க: ॥ 5 ॥

வேதா³ந்தோ வேத³கு³ஹ்யஶ்ச வேத³ஶாஸ்த்ரார்த²போ³த⁴க: ।
ஸர்வவித்³யாத்மக: ஶாந்தஶ்சதுஷ்ஷஷ்டிகலாகு³ரு: ॥ 6 ॥

மந்த்ரார்தோ² மந்த்ரமூர்திஶ்ச மந்த்ரதந்த்ரப்ரவர்தக: ।
மந்த்ரீ மந்த்ரோ மந்த்ரபீ³ஜம் மஹாமந்த்ரோபதே³ஶக: ॥ 7 ॥

மஹோத்ஸாஹோ மஹாஶக்திர்மஹாஶக்தித⁴ர: ப்ரபு:⁴ ।
ஜக³த்ஸ்ரஷ்டா ஜக³த்³ப⁴ர்தா ஜக³ந்மூர்திர்ஜக³ந்மய: ॥ 8 ॥

ஜக³தா³தி³ரநாதி³ஶ்ச ஜக³த்³பீ³ஜம் ஜக³த்³கு³ரூ: ।
ஜ்யோதிர்மய: ப்ரஶாந்தாத்மா ஸச்சிதா³நந்த³விக்³ரஹ: ॥ 9 ॥

ஸுக²மூர்தி: ஸுக²கர: ஸுகீ² ஸுக²கராக்ருʼதி: ।
ஜ்ஞாதா ஜ்ஞேயோ ஜ்ஞாநரூபோ ஜ்ஞப்திர்ஜ்ஞாநப³லம் பு³த:⁴ ॥ 10 ॥

விஷ்ணுர்ஜிஷ்ணுர்க்³ரஸிஷ்ணுஶ்ச ப்ரப⁴விஷ்ணு: ஸஹிஷ்ணுக: ।
வர்தி⁴ஷ்ணுர்பூ⁴ஷ்ணுரஜரஸ்திதிக்ஷ்ணு: க்ஷாந்திரார்ஜவம் ॥ 11 ॥

ருʼஜு: ஸுக³ம்ய:ஸுலபோ⁴ து³ர்லபோ⁴ லாப⁴ ஈப்ஸித: ।
விஜ்ஞோ விஜ்ஞாநபோ⁴க்தா ச ஶிவஜ்ஞாநப்ரதா³யக: ॥ 12 ॥

மஹதா³தி³ரஹங்காரோ பூ⁴தாதி³ர்பூ⁴தபா⁴வந: ।
பூ⁴தப⁴வ்ய ப⁴விஷ்யச்ச பூ⁴த ப⁴வ்யப⁴வத்ப்ரபு:⁴ ॥ 13 ॥

தே³வஸேநாபதிர்நேதா குமாரோ தே³வநாயக: ।
தாரகாரிர்மஹாவீர்ய: ஸிம்ஹவக்த்ரஶிரோஹர: ॥ 14 ॥

அநேககோடிப்³ரஹ்மாண்ட³ பரிபூர்ணாஸுராந்தக: ।
ஸுராநந்த³கர: ஶ்ரீமாநஸுராதி³ப⁴யங்கர: ॥ 15 ॥

அஸுராந்த: புராக்ரந்த³கரபே⁴ரீநிநாத³ந: ।
ஸுரவந்த்³யோ ஜநாநந்த³கரஶிஞ்ஜந்மணித்⁴வநி: ॥ 16 ॥

ஸ்பு²டாட்டஹாஸஸங்க்ஷுப்⁴யத்தாரகாஸுரமாநஸ: ।
மஹாக்ரோதோ⁴ மஹோத்ஸாஹோ மஹாப³லபராக்ரம: ॥ 17 ॥

மஹாபு³த்³தி⁴ர்மஹாபா³ஹுர்மஹாமாயோ மஹாத்⁴ருʼதி: ।
ரணபீ⁴ம: ஶத்ருஹரோ தீ⁴ரோதா³த்தகு³ணோத்தர: ॥ 18 ॥

மஹாத⁴நுர்மஹாபா³ணோ மஹாதே³வப்ரியாத்மஜ: ।
மஹாக²ட்³கோ³ மஹாகே²டோ மஹாஸத்வோ மஹாத்³யுதி: ॥ 19 ॥

மஹர்தி⁴ஶ்ச மஹாமாயீ மயூரவரவாஹந: ।
மயூரப³ர்ஹாதபத்ரோ மயூரநடநப்ரிய: ॥ 20 ॥

மஹாநுபா⁴வோঽமேயாத்மாঽமேயஶ்ரீஶ்ச மஹாப்ரபு:⁴ ।
ஸுகு³ணோ து³ர்கு³ணத்³வேஷீ நிர்கு³ணோ நிர்மலோঽமல: ॥ 21 ॥

ஸுப³லோ விமல: காந்த: கமலாஸந பூஜித: ।
கால: கமலபத்ராக்ஷ: கலிகல்மஷநாஶந: ॥ 22 ॥

மஹாரணோ மஹாயோத்³தா⁴ மஹாயுத்³த⁴ப்ரியோঽப⁴ய: ।
மஹாரதோ² மஹாபா⁴கோ³ ப⁴க்தாபீ⁴ஷ்டப²லப்ரத:³ ॥ 23 ॥

See Also  108 Names Of Sri Naga Devata In English

ப⁴க்தப்ரிய: ப்ரிய: ப்ரேம ப்ரேயாந் ப்ரீதித⁴ர: ஸகா² ।
கௌ³ரீகரஸரோஜாக்³ர லாலநீய முகா²ம்பு³ஜ: ॥ 24 ॥

க்ருʼத்திகாஸ்தந்யபாநைகவ்யக்³ரஷட்³வத³நாம்பு³ஜ: ।
சந்த்³ரசூடா³ங்க³பூ⁴பா⁴க³ விஹாரணவிஶாரத:³ ॥ 25 ॥

ஈஶாநநயநாநந்த³கந்த³லாவண்யநாஸிக: ।
சந்த்³ரசூட³கராம்போ⁴ஜ பரிம்ருʼஷ்டபு⁴ஜாவலி: ॥ 26 ॥

லம்போ³த³ர ஸஹக்ரீடா³ லம்பட: ஶரஸம்ப⁴வ: ।
அமராநநநாலீக சகோரீபூர்ண சந்த்³ரமா: ॥ 27 ॥

ஸர்வாங்க³ ஸுந்த³ர: ஶ்ரீஶ: ஶ்ரீகர: ஶ்ரீப்ரத:³ ஶிவ: ।
வல்லீஸகோ² வநசரோ வக்தா வாசஸ்பதிர்வர: ॥ 28 ॥

சந்த்³ரசூடோ³ ப³ர்ஹிபிஞ்ச² ஶேக²ரோ மகுடோஜ்ஜ்வல: ।
கு³டா³கேஶ: ஸுவ்ருʼத்தோருஶிரா மந்தா³ரஶேக²ர: ॥ 29 ॥

பி³ம்பா³த⁴ர: குந்த³த³ந்தோ ஜபாஶோணாக்³ரலோசந: ।
ஷட்³த³ர்ஶநீநடீரங்க³ரஸநோ மது⁴ரஸ்வந: ॥ 30 ॥

மேக⁴க³ம்பீ⁴ரநிர்கோ⁴ஷ: ப்ரியவாக் ப்ரஸ்பு²டாக்ஷர: ।
ஸ்மிதவக்த்ரஶ்சோத்பலாக்ஷஶ்சாருக³ம்பீ⁴ரவீக்ஷண: ॥ 31 ॥

கர்ணாந்ததீ³ர்க⁴நயந: கர்ணபூ⁴ஷண பூ⁴ஷித: ।
ஸுகுண்ட³லஶ்சாருக³ண்ட:³ கம்பு³க்³ரீவோ மஹாஹநு: ॥ 32 ॥

பீநாம்ஸோ கூ³ட⁴ஜத்ருஶ்ச பீநவ்ருʼத்தபு⁴ஜாவலி: ।
ரக்தாங்கோ³ ரத்நகேயூரோ ரத்நகங்கணபூ⁴ஷித: ॥ 33 ॥

ஜ்யாகிணாங்க லஸத்³வாமப்ரகோஷ்ட²வலயோஜ்ஜ்வல: ।
ரேகா²ங்குஶத்⁴வஜச்ச²த்ரபாணிபத்³மோ மஹாயுத:⁴ ॥ 34 ॥

ஸுரலோக ப⁴யத்⁴வாந்த பா³லாருணகரோத³ய: ।
அங்கு³லீயகரத்நாம்ஶு த்³விகு³ணோத்³யந்நகா²ங்குர: ॥ 35 ॥

பீநவக்ஷா மஹாஹாரோ நவரத்நவிபூ⁴ஷண: ।
ஹிரண்யக³ர்போ⁴ ஹேமாங்கோ³ ஹிரண்யகவசோ ஹர: ॥ 36 ॥

ஹிரண்மய ஶிரஸ்த்ராணோ ஹிரண்யாக்ஷோ ஹிரண்யத:³ ।
ஹிரண்யநாபி⁴ஸ்த்ரிவலீ லலிதோத³ரஸுந்த³ர: ॥ 37 ॥

ஸுவர்ணஸூத்ரவிலஸத்³விஶங்கடகடீதட: ।
பீதாம்ப³ரத⁴ரோ ரத்நமேக²லாவ்ருʼத மத்⁴யக: ॥ 38 ॥

பீவராலோமவ்ருʼத்தோத்³யத்ஸுஜாநுர்கு³ப்தகு³ல்ப²க: ।
ஶங்க²சக்ராப்³ஜகுலிஶத்⁴வஜரேகா²ங்க்⁴ரிபங்கஜ: ॥ 39 ॥

நவரத்நோஜ்ஜ்வலத்பாத³கடக: பரமாயுத:⁴ ।
ஸுரேந்த்³ரமகுடப்ரோத்³யந்மணி ரஞ்ஜிதபாது³க: ॥ 40 ॥

பூஜ்யாங்க்⁴ரிஶ்சாருநக²ரோ தே³வஸேவ்யஸ்வபாது³க: ।
பார்வதீபாணி கமலபரிம்ருʼஷ்டபதா³ம்பு³ஜ: ॥ 41 ॥

மத்தமாதங்க³ க³மநோ மாந்யோ மாந்யகு³ணாகர: ।
க்ரௌஞ்ச தா³ரணத³க்ஷௌஜா: க்ஷண: க்ஷணவிபா⁴க³க்ருʼத் ॥ 42 ॥

ஸுக³மோ து³ர்க³மோ து³ர்கோ³ து³ராரோஹோঽரிது:³ ஸஹ: ।
ஸுப⁴க:³ ஸுமுக:² ஸூர்ய: ஸூர்யமண்ட³லமத்⁴யக:³ ॥ 43 ॥

ஸ்வகிங்கரோபஸம்ஸ்ருʼஷ்டஸ்ருʼஷ்டிஸம்ரக்ஷிதாகி²ல: ।
ஜக³த்ஸ்ரஷ்டா ஜக³த்³ப⁴ர்தா ஜக³த்ஸம்ஹாரகாரக: ॥ 44 ॥

ஸ்தா²வரோ ஜங்க³மோ ஜேதா விஜயோ விஜயப்ரத:³ ।
ஜயஶீலோ ஜிதாராதிர்ஜிதமாயோ ஜிதாஸுர: ॥ 45 ॥

ஜிதகாமோ ஜிதக்ரோதோ⁴ ஜிதமோஹஸ்ஸுமோஹந: ।
காமத:³ காமப்⁴ருʼத்காமீ காமரூப: க்ருʼதாக³ம: ॥ 46 ॥

காந்த: கல்ய: கலித்⁴வம்ஸீ கல்ஹாரகுஸுமப்ரிய: ।
ராமோ ரமயிதா ரம்யோ ரமணீஜநவல்லப:⁴ ॥ 47 ॥

ரஸஜ்ஞோ ரஸமூர்திஶ்ச ரஸோ நவரஸாத்மக: ।
ரஸாத்மா ரஸிகாத்மா ச ராஸக்ரீடா³பரோ ரதி: ॥ 48 ॥

ஸூர்யகோடிப்ரதீகாஶ: ஸோமஸூர்யாக்³நிலோசந: ।
கலாபி⁴ஜ்ஞ: கலாரூபீ கலாபீ ஸகலப்ரபு:⁴ ॥ 49 ॥

பி³ந்து³ர்நாத:³ கலாமூர்தி: கலாதீதோঽக்ஷராத்மக: ।
மாத்ராகார: ஸ்வராகார: ஏகமாத்ரோ த்³விமாத்ரக: ॥ 50 ॥

த்ரிமாத்ரகஶ்சதுர்மாத்ரோ வ்யக்த: ஸந்த்⁴யக்ஷராத்மக: ।
வ்யஞ்ஜநாத்மா வியுக்தாத்மா ஸம்யுக்தாத்மா ஸ்வராத்மக: ॥ 51 ॥

விஸர்ஜநீயோঽநுஸ்வார: ஸர்வவர்ணதநுர்மஹாந் ।
அகாராத்மாঽப்யுகாராத்மா மகாராத்மா த்ரிவர்ணக: ॥ 52 ॥

ஓங்காரோঽத² வஷட்கார: ஸ்வாஹாகார: ஸ்வதா⁴க்ருʼதி: ।
ஆஹுதிர்ஹவநம் ஹவ்யம் ஹோதாঽத்⁴வர்யுர்மஹாஹவி: ॥ 53 ॥

ப்³ரஹ்மோத்³கா³தா ஸத³ஸ்யஶ்ச ப³ர்ஹிரித்⁴மம் ஸமிச்சரு: ।
கவ்யம் பஶு: புரோடா³ஶ: ஆமிக்ஷா வாஜவாஜிநம் ॥ 54 ॥

பவந: பாவந: பூத: பவமாந: பராக்ருʼதி: ।
பவித்ரம் பரிதி:⁴ பூர்ணபாத்ரமுத்³பூ⁴திரிந்த⁴நம் ॥ 55 ॥

விஶோத⁴நம் பஶுபதி: பஶுபாஶவிமோசக: ।
பாகயஜ்ஞோ மஹாயஜ்ஞோ யஜ்ஞோ யஜ்ஞபதிர்யஜு: ॥ 56 ॥

யஜ்ஞாங்கோ³ யஜ்ஞக³ம்யஶ்ச யஜ்வா யஜ்ஞப²லப்ரத:³ ।
யஜ்ஞாங்க³பூ⁴ர்யஜ்ஞபதிர்யஜ்ஞஶ்ரீர்யஜ்ஞவாஹந: ॥ 57 ॥

யஜ்ஞராட்³ யஜ்ஞவித்⁴வம்ஸீ யஜ்ஞேஶோ யஜ்ஞரக்ஷக: ।
ஸஹஸ்ரபா³ஹு: ஸர்வாத்மா ஸஹஸ்ராக்ஷ: ஸஹஸ்ரபாத் ॥ 58 ॥

ஸஹஸ்ரவத³நோ நித்ய: ஸஹஸ்ராத்மா விராட் ஸ்வராட் ।
ஸஹஸ்ரஶீர்ஷோ விஶ்வஶ்ச தைஜஸ: ப்ராஜ்ஞ ஆத்மவாந் ॥ 59 ॥

அணுர்ப்³ருʼஹத்க்ருʼஶ: ஸ்தூ²லோ தீ³ர்கோ⁴ ஹ்ரஸ்வஶ்ச வாமந: ।
ஸூக்ஷ்ம: ஸூக்ஷ்மதரோঽநந்தோ விஶ்வரூபோ நிரஞ்ஜந: ॥ 60 ॥

அம்ருʼதேஶோঽம்ருʼதாஹாரோঽம்ருʼததா³தாঽம்ருʼதாங்க³வாந் ।
அஹோரூபஸ்த்ரியாமா ச ஸந்த்⁴யாரூபோ தி³நாத்மக: ॥ 61 ॥

அநிமேஷோ நிமேஷாத்மா கலா காஷ்டா² க்ஷணாத்மக: ।
முஹூர்தோ க⁴டிகாரூபோ யாமோ யாமாத்மகஸ்ததா² ॥ 62 ॥

பூர்வாஹ்ணரூபோ மத்⁴யாஹ்நரூப: ஸாயாஹ்நரூபக: ।
அபராஹ்ணோঽதிநிபுண: ஸவநாத்மா ப்ரஜாக³ர: ॥ 63 ॥

See Also  1000 Names Of Kakaradi Sri Krishna – Sahasranamavali Stotram In Kannada

வேத்³யோ வேத³யிதா வேதோ³ வேத³த்³ருʼஷ்டோ விதா³ம் வர: ।
விநயோ நயநேதா ச வித்³வஜ்ஜநப³ஹுப்ரிய: ॥ 64 ॥

விஶ்வகோ³ப்தா விஶ்வபோ⁴க்தா விஶ்வக்ருʼத்³விஶ்வபே⁴ஷஜம் ।
விஶ்வம்ப⁴ரோ விஶ்வபதிர்விஶ்வராட்³விஶ்வமோஹந: ॥ 65 ॥

விஶ்வஸாக்ஷீ விஶ்வஹந்தா வீரோ விஶ்வம்ப⁴ராதி⁴ப: ।
வீரபா³ஹுர்வீரஹந்தா வீராக்³ர்யோ வீரஸைநிக: ॥ 66 ॥

வீரவாத³ப்ரிய: ஶூர ஏகவீர: ஸுராதி⁴ப: ।
ஶூரபத்³மாஸுரத்³வேஷீ தாரகாஸுரப⁴ஞ்ஜந: ॥ 67 ॥

தாராதி⁴பஸ்தாரஹார: ஶூரஹந்தாঽஶ்வவாஹந: ।
ஶரப:⁴ ஶரஸம்பூ⁴த: ஶக்த: ஶரவணேஶய: ॥ 68 ॥

ஶாங்கரி: ஶாம்ப⁴வ: ஶம்பு:⁴ ஸாது:⁴ ஸாது⁴ஜநப்ரிய: ।
ஸாராங்க:³ ஸாரக: ஸர்வ: ஶார்வ: ஶார்வஜநப்ரிய: ॥ 69 ॥

க³ங்கா³ஸுதோঽதிக³ம்பீ⁴ரோ க³ம்பீ⁴ரஹ்ருʼத³யோঽநக:⁴ ।
அமோக⁴விக்ரமஶ்சக்ரஶ்சக்ரபூ:⁴ ஶக்ரபூஜித: ॥ 70 ॥

சக்ரபாணிஶ்சக்ரபதிஶ்சக்ரவாலாந்தபூ⁴பதி: ।
ஸார்வபௌ⁴மஸ்ஸுரபதி: ஸர்வலோகாதி⁴ரக்ஷக: ॥ 71 ॥

ஸாது⁴ப: ஸத்யஸங்கல்ப: ஸத்யஸ்ஸத்யவதாம் வர: ।
ஸத்யப்ரிய: ஸத்யக³தி: ஸத்யலோகஜநப்ரிய: ॥ 72 ॥

பூ⁴தப⁴வ்ய ப⁴வத்³ரூபோ பூ⁴தப⁴வ்யப⁴வத்ப்ரபு:⁴ ।
பூ⁴தாதி³ர்பூ⁴தமத்⁴யஸ்தோ² பூ⁴தவித்⁴வம்ஸகாரக: ॥ 73 ॥

பூ⁴தப்ரதிஷ்டா²ஸங்கர்தா பூ⁴தாதி⁴ஷ்டா²நமவ்யய: ।
ஓஜோநிதி⁴ர்கு³ணநிதி⁴ஸ்தேஜோராஶிரகல்மஷ: ॥ 74 ॥

கல்மஷக்⁴ந: கலித்⁴வம்ஸீ கலௌ வரத³விக்³ரஹ: ।
கல்யாணமூர்தி: காமாத்மா காமக்ரோத⁴விவர்ஜித: ॥ 75 ॥

கோ³ப்தா கோ³பாயிதா கு³ப்திர்கு³ணாதீதோ கு³ணாஶ்ரய: ।
ஸத்வமூர்தீ ரஜோமூர்திஸ்தமோமூர்திஶ்சிதா³த்மக: ॥ 76 ॥

தே³வஸேநாபதிர்பூ⁴மா மஹிமா மஹிமாகர: ।
ப்ரகாஶரூப: பாபக்⁴ந: பவந: பாவநோঽநல: ॥ 77 ॥

கைலாஸநிலய: காந்த: கநகாசல கார்முக: ।
நிர்தூ⁴தோ தே³வபூ⁴திஶ்ச வ்யாக்ருʼதி: க்ரதுரக்ஷக: ॥ 78 ॥

உபேந்த்³ர இந்த்³ரவந்த்³யாங்க்⁴ரிருருஜங்க⁴ உருக்ரம: ।
விக்ராந்தோ விஜயக்ராந்தோ விவேகவிநயப்ரத:³ ॥ 79 ॥

அவிநீதஜநத்⁴வம்ஸீ ஸர்வாவகு³ணவர்ஜித: ।
குலஶைலைகநிலயோ வல்லீவாஞ்சி²தவிப்⁴ரம: ॥ 80 ॥

ஶாம்ப⁴வ: ஶம்பு⁴தநய: ஶங்கராங்க³விபூ⁴ஷண: ।
ஸ்வயம்பூ:⁴ ஸ்வவஶ: ஸ்வஸ்த:² புஷ்கராக்ஷ: புரூத்³ப⁴வ: ॥ 81 ॥

மநுர்மாநவகோ³ப்தா ச ஸ்த²விஷ்ட:² ஸ்த²விரோ யுவா ।
பா³ல: ஶிஶுர்நித்யயுவா நித்யகௌமாரவாந் மஹாந் ॥ 82 ॥

அக்³ராஹ்யரூபோ க்³ராஹ்யஶ்ச ஸுக்³ரஹ: ஸுந்த³ராக்ருʼதி: ।
ப்ரமர்த³ந: ப்ரபூ⁴தஶ்ரீர்லோஹிதாக்ஷோঽரிமர்த³ந: ॥ 83 ॥

த்ரிதா⁴மா த்ரிககுத்த்ரிஶ்ரீ: த்ரிலோகநிலயோঽலய: ।
ஶர்மத:³ ஶர்மவாந் ஶர்ம ஶரண்ய: ஶரணாலய: ॥ 84 ॥

ஸ்தா²ணு: ஸ்தி²ரதர: ஸ்தே²யாந் ஸ்தி²ரஶ்ரீ: ஸ்தி²ரவிக்ரம: ।
ஸ்தி²ரப்ரதிஜ்ஞ: ஸ்தி²ரதீ⁴ர்விஶ்வரேதா: ப்ரஜாப⁴வ: ॥ 85 ॥

அத்யய: ப்ரத்யய: ஶ்ரேஷ்ட:² ஸர்வயோக³விநி:ஸ்ருʼத: ।
ஸர்வயோகே³ஶ்வர: ஸித்³த:⁴ ஸர்வஜ்ஞ: ஸர்வத³ர்ஶந: ॥ 86 ॥

வஸுர்வஸுமநா தே³வோ வஸுரேதா வஸுப்ரத:³ ।
ஸமாத்மா ஸமத³ர்ஶீ ச ஸமத:³ ஸர்வத³ர்ஶந: ॥ 87 ॥

வ்ருʼஷாக்ருʼதிர்வ்ருʼஷாரூடோ⁴ வ்ருʼஷகர்மா வ்ருʼஷப்ரிய: ।
ஶுசி: ஶுசிமநா: ஶுத்³த:⁴ ஶுத்³த⁴கீர்தி: ஶுசிஶ்ரவா: ॥ 88 ॥

ரௌத்³ரகர்மா மஹாரௌத்³ரோ ருத்³ராத்மா ருத்³ரஸம்ப⁴வ: ।
அநேகமூர்திர்விஶ்வாத்மாঽநேகபா³ஹுரரிந்த³ம: ॥ 89 ॥

வீரபா³ஹுர்விஶ்வஸேநோ விநேயோ விநயப்ரத:³ । vinayo??
ஸர்வக:³ ஸர்வவித்ஸர்வ: ஸர்வவேதா³ந்தகோ³சர: ॥ 90 ॥

கவி: புராணோঽநுஶாஸ்தா ஸ்தூ²லஸ்தூ²ல அணோரணு: ।
ப்⁴ராஜிஷ்ணுர்விஷ்ணு விநுத: க்ருʼஷ்ணகேஶ: கிஶோரக: ॥ 91 ॥

போ⁴ஜநம் பா⁴ஜநம் போ⁴க்தா விஶ்வபோ⁴க்தா விஶாம் பதி: ।
விஶ்வயோநிர்விஶாலாக்ஷோ விராகோ³ வீரஸேவித: ॥ 92 ॥

புண்ய: புருயஶா: பூஜ்ய: பூதகீர்தி: புநர்வஸு: ।
ஸுரேந்த்³ர: ஸர்வலோகேந்த்³ரோ மஹேந்த்³ரோபேந்த்³ரவந்தி³த: ॥ 93 ॥

விஶ்வவேத்³யோ விஶ்வபதிர்விஶ்வப்⁴ருʼத்³விஶ்வபே⁴ஷஜம் ।
மது⁴ர்மது⁴ரஸங்கீ³தோ மாத⁴வ: ஶுசிரூஷ்மல: ॥ 94 ॥

ஶுக்ர: ஶுப்⁴ரகு³ண: ஶுக்ல: ஶோகஹந்தா ஶுசிஸ்மித: ।
மஹேஷ்வாஸோ விஷ்ணுபதி: மஹீஹந்தா மஹீபதி: ॥ 95 ॥

மரீசிர்மத³நோ மாநீ மாதங்க³க³திரத்³பு⁴த: ।
ஹம்ஸ: ஸுபூர்ண: ஸுமநா: பு⁴ஜங்கே³ஶபு⁴ஜாவலி: ॥ 96 ॥

பத்³மநாப:⁴ பஶுபதி: பாரஜ்ஞோ வேத³பாரக:³ ।
பண்டி³த: பரகா⁴தீ ச ஸந்தா⁴தா ஸந்தி⁴மாந் ஸம: ॥ 97 ॥

து³ர்மர்ஷணோ து³ஷ்டஶாஸ்தா து³ர்த⁴ர்ஷோ யுத்³த⁴த⁴ர்ஷண: ।
விக்²யாதாத்மா விதே⁴யாத்மா விஶ்வப்ரக்²யாதவிக்ரம: ॥ 98 ॥

ஸந்மார்க³தே³ஶிகோ மார்க³ரக்ஷகோ மார்க³தா³யக: ।
அநிருத்³தோ⁴ঽநிருத்³த⁴ஶ்ரீராதி³த்யோ தை³த்யமர்த³ந: ॥ 99 ॥

அநிமேஷோঽநிமேஷார்ச்யஸ்த்ரிஜக³த்³க்³ராமணீர்கு³ணீ ।
ஸம்ப்ருʼக்த: ஸம்ப்ரவ்ருʼத்தாத்மா நிவ்ருʼத்தாத்மாঽঽத்மவித்தம: ॥ 100 ॥

அர்சிஷ்மாநர்சநப்ரீத: பாஶப்⁴ருʼத்பாவகோ மருத் ।
ஸோம: ஸௌம்ய: ஸோமஸுத: ஸோமஸுத்ஸோமபூ⁴ஷண: ॥ 101 ॥

See Also  1000 Names Of Sri Sharabha – Sahasranama Stotram 2 In Malayalam

ஸர்வஸாமப்ரிய: ஸர்வஸம: ஸர்வம்ஸஹோ வஸு: ।
உமாஸூநுருமாப⁴க்த உத்பு²ல்லமுக²பங்கஜ: ॥ 102 ॥

அம்ருʼத்யுரமராராதிம்ருʼத்யுர்ம்ருʼத்யுஞ்ஜயோঽஜித: ।
மந்தா³ரகுஸுமாபீடோ³ மத³நாந்தகவல்லப:⁴ ॥ 103 ॥

மால்யவந்மத³நாகாரோ மாலதீகுஸுமப்ரிய: ।
ஸுப்ரஸாத:³ ஸுராராத்⁴ய: ஸுமுக:² ஸுமஹாயஶா: ॥ 104 ॥

வ்ருʼஷபர்வா விரூபாக்ஷோ விஷ்வக்ஸேநோ வ்ருʼஷோத³ர: ।
முக்தோ முக்தக³திர்மோக்ஷோ முகுந்தோ³ முத்³க³லீ முநி: ॥ 105 ॥

ஶ்ருதவாந் ஸுஶ்ருத: ஶ்ரோதா ஶ்ருதிக³ம்ய: ஶ்ருதிஸ்துத: ।
வர்த⁴மாநோ வநரதிர்வாநப்ரஸ்த²நிஷேவித: ॥ 106 ॥

வாக்³மீ வரோ வாவதூ³கோ வஸுதே³வவரப்ரத:³ ।
மஹேஶ்வரோ மயூரஸ்த:² ஶக்திஹஸ்தஸ்த்ரிஶூலத்⁴ருʼத் ॥ 107 ॥

ஓஜஸ்தேஜஶ்ச தேஜஸ்வீ ப்ரதாப: ஸுப்ரதாபவாந் ।
ருʼத்³தி:⁴ ஸம்ருʼத்³தி:⁴ ஸம்ஸித்³தி:⁴ ஸுஸித்³தி:⁴ ஸித்³த⁴ஸேவித: ॥ 108 ॥

அம்ருʼதாஶோঽம்ருʼதவபுரம்ருʼதோঽம்ருʼததா³யக: ।
சந்த்³ரமாஶ்சந்த்³ரவத³நஶ்சந்த்³ரத்³ருʼக் சந்த்³ரஶீதல: ॥ 109 ॥

மதிமாந்நீதிமாந்நீதி: கீர்திமாந்கீர்திவர்த⁴ந: ।
ஔஷத⁴ம் சௌஷதீ⁴நாத:² ப்ரதீ³போ ப⁴வமோசந: ॥ 110 ॥

பா⁴ஸ்கரோ பா⁴ஸ்கரதநுர்பா⁴நுர்ப⁴யவிநாஶந: ।
சதுர்யுக³வ்யவஸ்தா²தா யுக³த⁴ர்மப்ரவர்தக: ॥ 111 ॥

அயுஜோ மிது²நம் யோகோ³ யோக³ஜ்ஞோ யோக³பாரக:³ ।
மஹாஶநோ மஹாபூ⁴தோ மஹாபுருஷவிக்ரம: ॥ 112 ॥

யுகா³ந்தக்ருʼத்³யுகா³வர்தோ த்³ருʼஶ்யாத்³ருʼஶ்யஸ்வரூபக: ।
ஸஹஸ்ரஜிந்மஹாமூர்தி: ஸஹஸ்ராயுத⁴பண்டி³த: ॥ 113 ॥

அநந்தாஸுரஸம்ஹர்தா ஸுப்ரதிஷ்ட:² ஸுகா²கர: ।
அக்ரோத⁴ந: க்ரோத⁴ஹந்தா ஶத்ருக்ரோத⁴விமர்த³ந: ॥ 114 ॥

விஶ்வமுர்திர்விஶ்வபா³ஹுர்விஶ்வத்³ருʼக்³விஶ்வதோ முக:² ।
விஶ்வேஶோ விஶ்வஸம்ஸேவ்யோ த்³யாவாபூ⁴மிவிவர்த⁴ந: ॥ 115 ॥

அபாந்நிதி⁴ரகர்தாঽந்நமந்நதா³தாঽந்நதா³ருண: ।
அம்போ⁴ஜமௌலிருஜ்ஜீவ: ப்ராண: ப்ராணப்ரதா³யக: ॥ 116 ॥

ஸ்கந்த:³ ஸ்கந்த³த⁴ரோ து⁴ர்யோ தா⁴ர்யோ த்⁴ருʼதிரநாதுர: ।
ஆதுரௌஷதி⁴ரவ்யக்³ரோ வைத்³யநாதோ²ঽக³த³ங்கர: ॥ 117 ॥

தே³வதே³வோ ப்³ருʼஹத்³பா⁴நு: ஸ்வர்பா⁴நு: பத்³மவல்லப:⁴ ।
அகுல: குலநேதா ச குலஸ்ரஷ்டா குலேஶ்வர: ।118 ॥
நிதி⁴ர்நிதி⁴ப்ரிய: ஶங்க²பத்³மாதி³நிதி⁴ஸேவித: ।
ஶதாநந்த:³ ஶதாவர்த: ஶதமூர்தி: ஶதாயுத:⁴ ॥ 119 ॥

பத்³மாஸந: பத்³மநேத்ர: பத்³மாங்க்⁴ரி: பத்³மபாணிக: ।
ஈஶ: காரணகார்யாத்மா ஸூக்ஷ்மாத்மா ஸ்தூ²லமூர்திமாந் ॥ 120 ॥

அஶரீரீ த்ரிஶரீரீ ஶரீரத்ரயநாயக: ।
ஜாக்³ரத்ப்ரபஞ்சாதி⁴பதி: ஸ்வப்நலோகாபி⁴மாநவாந் ॥ 121 ॥

ஸுஷுப்த்யவஸ்தா²பி⁴மாநீ ஸர்வஸாக்ஷீ துரீயக:³ ।
ஸ்வாபந: ஸ்வவஶோ வ்யாபீ விஶ்வமூர்திர்விரோசந: ॥ 122 ॥

வீரஸேநோ வீரவேஷோ வீராயுத⁴ஸமாவ்ருʼத: ।
ஸர்வலக்ஷணலக்ஷண்யோ லக்ஷ்மீவாந் ஶுப⁴லக்ஷண: ॥ 123 ॥

ஸமயஜ்ஞ: ஸுஸமய ஸமாதி⁴ஜநவல்லப:⁴ ।
அதுலோঽதுல்யமஹிமா ஶரபோ⁴பமவிக்ரம: ॥ 124 ॥

அஹேதுர்ஹேதுமாந்ஹேது: ஹேதுஹேதுமதா³ஶ்ரய: ।
விக்ஷரோ ரோஹிதோ ரக்தோ விரக்தோ விஜநப்ரிய: ॥ 125 ॥

மஹீத⁴ரோ மாதரிஶ்வா மாங்க³ல்யமகராலய: ।
மத்⁴யமாந்தாதி³ரக்ஷோப்⁴யோ ரக்ஷோவிக்ஷோப⁴காரக: ॥ 126 ॥

கு³ஹோ கு³ஹாஶயோ கோ³ப்தா கு³ஹ்யோ கு³ணமஹார்ணவ: ।
நிருத்³யோகோ³ மஹோத்³யோகீ³ நிர்நிரோதோ⁴ நிரங்குஶ: ॥ 127 ॥

மஹாவேகோ³ மஹாப்ராணோ மஹேஶ்வரமநோஹர: ।
அம்ருʼதாஶோঽமிதாஹாரோ மிதபா⁴ஷ்யமிதார்த²வாக் ॥ 128 ॥

அக்ஷோப்⁴ய: க்ஷோப⁴க்ருʼத்க்ஷேம: க்ஷேமவாந் க்ஷேமவர்த⁴ந: ।
ருʼத்³த⁴ ருʼத்³தி⁴ப்ரதோ³ மத்தோ மத்தகேகிநிஷூத³ந: ॥ 129 ॥

த⁴ர்மோ த⁴ர்மவிதா³ம் ஶ்ரேஷ்டோ² வைகுண்டோ² வாஸவப்ரிய: ।
பரதீ⁴ரோঽபராக்ராந்த பரிதுஷ்ட: பராஸுஹ்ருʼத் ॥ 130 ॥

ராமோ ராமநுதோ ரம்யோ ரமாபதிநுதோ ஹித: ।
விராமோ விநதோ வித்³வாந் வீரப⁴த்³ரோ விதி⁴ப்ரிய: ॥ 131 ॥

விநயோ விநயப்ரீதோ விமதோருமதா³பஹ: ।
ஸர்வஶக்திமதாம் ஶ்ரேஷ்ட:² ஸர்வதை³த்யப⁴யங்கர: ॥ 132 ॥

ஶத்ருக்⁴ந:ஶத்ருவிநத: ஶத்ருஸங்க⁴ப்ரத⁴ர்ஷக: ।
ஸுத³ர்ஶந ருʼதுபதிர்வஸந்தோ மாத⁴வோ மது:⁴ ॥ 133 ॥

வஸந்தகேலிநிரதோ வநகேலிவிஶாரத:³ ।
புஷ்பதூ⁴லீபரிவ்ருʼதோ நவபல்லவஶேக²ர: ॥ 134 ॥

ஜலகேலிபரோ ஜந்யோ ஜஹ்நுகந்யோபலாலித: ।
கா³ங்கே³யோ கீ³தகுஶலோ க³ங்கா³பூரவிஹாரவாந் ॥ 135 ॥

க³ங்கா³த⁴ரோ க³ணபதிர்க³ணநாத²ஸமாவ்ருʼத: ।
விஶ்ராமோ விஶ்ரமயுதோ விஶ்வபு⁴க்³விஶ்வத³க்ஷிண: ॥ 136 ॥

விஸ்தாரோ விக்³ரஹோ வ்யாஸோ விஶ்வரக்ஷண தத்பர: ।
விநதாநந்த³ காரீ ச பார்வதீப்ராணநந்த³ந: ॥
விஶாக:² ஷண்முக:² கார்திகேய: காமப்ரதா³யக: ॥ 137 ॥

இதி ஶ்ரீஸுப்³ரஹ்மண்யஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம் ।

। ௐ ஶரவணப⁴வ ௐ ।

– Chant Stotra in Other Languages –

1000 Names of Sri Subrahmanya / Muruga / Karthigeya » Sahasranama Stotram in Sanskrit » English » Bengali » Gujarati » Kannada » Malayalam » Odia » Telugu