300 Names Of Sharada Trishati In Odia

॥ Sharada Trishati Odia Lyrics ॥

॥ ଶାରଦାତ୍ରିଶତୀ ॥

ଗଙ୍ଗାଧରମଖିଵିରଚିତା ।
ପରମାଭରଣଂ ଧାତୁର୍ଵଦନାମ୍ଭୋଜସ୍ୟ ଶାରଦା ଦେଵୀ ।
ୟା ରାଜତି ଜନନୀ ସା ଲସତୁ ସଦା ସୁପ୍ରସନ୍ନା ନଃ ॥ ୧ ॥

ସା ଶାରଦା ପ୍ରସନ୍ନା ରାଜତି ମମ ମାନସେ ନିତ୍ୟମ୍ ।
ୟା ଶାରଦାବ୍ଜଵଦନା ଜନନୀ କୀର୍ତ୍ୟା ହି ସର୍ଵଲୋକାନାମ୍ ॥ ୨ ॥

ସଂପଦ୍ ଦିଵ୍ୟା ଧାତୁଃ ଖ୍ୟାତା ସା ଶାରଦା ଦେଵୀ ।
ୟଦ୍ଭଜନଂ ଦେଵାନାମପି ତତ୍ତ୍ଵଜ୍ଞାନଦଂ ଵିଦୁର୍ଵିବୁଧାଃ ॥ ୩ ॥

ସରସକଵିତାଵିଭୂତ୍ୟୈ ୟତ୍ପଦମାରାଧ୍ୟତେ ଵିଶେଷଜ୍ଞୈଃ ।
ସା ଶାରଦା ଶ୍ରିୟୈ ନଃ କାଲେ ସର୍ଵପ୍ରସନ୍ନାତ୍ମା ॥ ୪ ॥

ନୀଲାରଵିନ୍ଦଲୋଚନୟୁଗଲା ସା ଶାରଦା ଦେଵୀ ।
କରକମଲକଲିତଵୀଣା ସଦା ପ୍ରସନ୍ନା ଶ୍ରିୟୈଃ ଵଃ ସ୍ୟାତ୍ ॥୫ ॥

କଲୟେ ତାମହମନିଶଂ ଫୁଲ୍ଲାବ୍ଜଵିଲୋଚନାଂ ଵାଣୀମ୍ ।
ୟା ସୃଷ୍ଟ୍ୟାଦୌ ସାହ୍ୟଂ କଲୟତି ଧାତୁର୍ଜଗନ୍ମାତା ॥ ୬ ॥

ୟସ୍ୟା ଲୀଲାଲୋଲଃ ପଦ୍ମାସନଗୋଽପି ଵେଦପାଠରତଃ ।
ତାମହମତୁଲାନନ୍ଦପ୍ରାପ୍ତ୍ୟୈ କଲୟେ ମନଃପଦ୍ମେ ॥ ୭ ॥

ବ୍ରହ୍ମାଣଂ ତାଂ ଵାଣୀମେକାସନଭାସୁରାଂ ଶ୍ରିୟଃ ପ୍ରାପ୍ତ୍ୟୈ ।
ଆରାଦ୍ଵିଲୋକ୍ୟ ମାନସମାନନ୍ଦରସଂ ପରଂ ଭଜତେ ॥ ୮ ॥

ମୁକ୍ତାମୟେ ଵିମାନେ ପଦ୍ମାସନୟନ୍ତ୍ରିକାମଧ୍ୟେ ।
ଦୃଶ୍ୟାଂ ଵାଣୀଂ ଦେଵୀଂ ସେଵେ ସଂତତସୁଖପ୍ରାପ୍ତ୍ୟୈ ॥ ୯ ॥

ଭାଗ୍ୟାନ୍ମମ ଚ କଵୀନାଂ ସା ଦେଵୀ ଦୃଶ୍ୟତାମେତି ।
ଵୀଣାପୁସ୍ତକହସ୍ତା ୟା କମଲାସନପୁରନ୍ଧ୍ରୀ ହି ॥ ୧୦ ॥

ମାମକମାନସକୀରଂ ବଧ୍ନୀୟାଶ୍ଚରଣପଞ୍ଜରେ ମାତଃ ।
ତେନ ମମ ଜନ୍ମଲାଭଃ ସ୍ତୋତ୍ରଂ ଚ ତଵ ପ୍ରକାମକଲିତାର୍ଥମ୍ ॥ ୧୧ ॥

ସଂଵିତ୍ପ୍ରରୋହକଲିକାପ୍ରାପ୍ତ୍ୟୈ ତାଂ ନୌମି ଶାରଦାଂ ଦେଵୀମ୍ ।
ୟା କିଲ କଵୀଶ୍ଚରାଣାମଧିନେତ୍ରୀ କାଵ୍ୟକଲନାଦୌ ॥ ୧୨ ॥

ଭକ୍ତାନାଂ ଜିହ୍ଵାଗ୍ରଂ ସିଂହାସନମାଦରାଦ୍ ଵାଣୀ ।
କଲୟନ୍ତି ନୃତ୍ୟତି କିଲ ତତସ୍ତୁ ତନ୍ନୂପୁରନିନାଦଃ ॥ ୧୩ ॥

ମଞ୍ଜୁଲଫଣିତିଝରୀତି ପ୍ରଗୀୟତେ ଦିକ୍ତଟେ ରସିକୈଃ ।
ପ୍ରାତଃଫୁଲ୍ଲପୟୋରୁହମରନ୍ଦରସକେଲିଧୂର୍ଵହା କାଲେ ॥ ୧୪ ॥

ଦୁର୍ଵାରଗର୍ଵଦୁର୍ମତିଦୁରର୍ଥନିରସନକଲାନିପୁଣାଃ ।
ମାତସ୍ତଵ ପାଦୟୋରୁହସେଵାଧନ୍ୟତାଂ ପ୍ରାପ୍ତାଃ ॥ ୧୫ ॥

ନୀଚା ମମ ତୁ ମନୀଷା ତଥାପି ତଵ ନୁତିକଲାପ୍ରଵୃତ୍ତୋଽସ୍ମି ।
ଅମ୍ବ ତଵ ତତ୍ର ହେତୁଃ କୃପାଂ ପରଂ ବୁଦ୍ଧିଦା ଜୟତି ॥ ୧୬ ॥

ଵିଧିଦୟିତେ ତଵ ମାତଃ ସ୍ତୁତୌ ନ ଶକ୍ତା ଅପି ତ୍ରିଦଶାଃ ।
କ୍ଷନ୍ତଵ୍ୟମତ୍ର ଦୟୟା ମମ ଚାପଲ୍ୟଂ ତଵ ସ୍ତୋତ୍ରେ ॥ ୧୭ ॥

ଶୁକଵାଣୀମିଵ ମାତର୍ନିରର୍ଥକାଂ ମଦ୍ଵଚୋଭଙ୍ଗୀମ୍ ।
ସଦସି ଶୃଣୋଷି ଦୟୟା ତତ୍ ତଵ ଚୋତ୍ତମପଦଵ୍ୟକ୍ତ୍ୟୈ ॥ ୧୮ ॥

ପରଦେଵତେ ପ୍ରସୀଦ ପ୍ରାଣେଶ୍ଵରି ଧାତୁରମ୍ବ ମମ ଵାଣୀମ୍ ।
କୃପୟା ତଵ ନୁତିୟୋଗ୍ୟାଂ ତ୍ଵନ୍ନୂପୁରନିନଦରମ୍ୟରସଗୁମ୍ଫାମ୍ ॥ ୧୯ ॥

ସର୍ଵଜ୍ଞତ୍ଵଂ ସଂପଦମଥଵାନ୍ୟାଂ ପ୍ରାପ୍ତୁମତ୍ର ତଵ ମାତଃ ।
ତଵ ଚରଣକମଲମେତଚ୍ଛରଣଂ ନାନ୍ୟା ଗତିର୍ଦୃଷ୍ଟା ॥ ୨୦ ॥

ମନ୍ଦଧିୟା ସ୍ଵଲ୍ପାପି ସ୍ତୁତିରମ୍ବ ନିରର୍ଥକାପି ରସହୀନା ।
କଲିତା ଚେତ୍ ତଵ କୃପୟା ତଦେଵ ସଦସୀଡିତଂ ଭାତି ॥ ୨୧ ॥

କୁଣ୍ଠୀକରୋତୁ ଵିପଦଂ ଚାଜ୍ଞାନଂ ଦୁର୍ଗତିଂ ଵାଣି ।
ତଵ ଚରଣକମଲସେଵାଦରୋ ଜନାନାଂ କଲୌ କାଲେ ॥ ୨୨ ॥

ଵୀରଶ୍ରୀର୍ଵିଦ୍ଵଚ୍ଛ୍ରୀର୍ଜୟଶ୍ରିୟୋ ଵାମରୈର୍ମାନ୍ୟେ ।
ତଵ ପାଦାମ୍ବୁଜସେଵାଦରେଣ ସିଧ୍ୟନ୍ତି ନାନ୍ୟଥା ଲୋକେ ॥ ୨୩ ॥

କରୁଣାରସଵର୍ଷିଣି ତେ ଚରଣସରୋଜଦ୍ଵୟଂ ନିଧେହି ମମ ।
ମସ୍ତକତଲେ ଵିଦାରିତଜରାଦିକଂ ସପଦି ଜନ୍ମ ସାର୍ଥଂ ମେ ॥ ୨୪ ॥

ଶ୍ରଦ୍ଧାଂ ମେଧାଂ ସଂପଦମନ୍ୟାମମରେନ୍ଦ୍ରମାନନୀୟାଂ ହି ।
ଦୟୟା ଵିଧେହି କାଲେ ଭକ୍ତାନାଂ ନସ୍ତ୍ଵଦେକଶରଣାନାମ୍ ॥ ୨୫ ॥

ପ୍ରେୟସି ଧାତୁର୍ଜଗତାଂ ପରମେଶ୍ଵରି ଵାଣି ମାତରମ୍ବ ନନୁ ।
ତଵ ନାମାନି ଫଣନ୍ତସ୍ତ୍ରିଦଶୈଃ ସହ ୟାନ୍ତି ୟାନେନ ॥ ୨୬ ॥

ତଵ ନାମ ୟସ୍ୟ ଜିହ୍ଵାଙ୍ଗଣେ ଵିଶୁଦ୍ଧଂ କ୍ଷଣଂ ସ୍ଫୁରତି ।
ସ ହି ଵନ୍ଦ୍ୟସ୍ତ୍ରିଦଶୈରପି ଵିଗଲିତପାପଃ ପରେ ଲୋକେ ॥ ୨୭ ॥

ନତନାକୀଶ୍ଵରଵନିତାମୌଲିସ୍ରଗ୍ଗଲିତମକରନ୍ଦୈଃ ।
ସ୍ନିଗ୍ଧପଦାମ୍ବୁଜୟୁଗଲା ଵାଣୀ ଦେଵୀ ଶ୍ରିୟୋ ହି ଲସତି ପରା ॥ ୨୮ ॥

ଵିଦୁଷାମପି ତୁଷ୍ଟିକରଂ ନଵନଵରସଗୁମ୍ଫନଂ କଵିତ୍ଵଂ ତୁ ।
ୟତ୍କରୁଣାଵୀକ୍ଷଣତୋ ସିଧ୍ୟତି ତାଂ ଶାରଦାଂ ଵନ୍ଦେ ॥ ୨୯ ॥

ଅମ୍ବ ପ୍ରସୀଦ ପରମଂ ମାୟାମେତାଂ ନିରସ୍ୟ ନତିଭାଜଃ ।
ମମ ସଂଵିଧେହି ମଧୁରାଂ ଵାଚଂ ତଵ ନୁତିକଲାର୍ହାଂ ଚ ॥ ୩୦ ॥

ଵାଣୀ ମାତା ଜଗତାଂ ଵାଣୀପୁସ୍ତକକରାମ୍ଭୋଜା ।
ହଂସାଶ୍ରିତା ହି ନମତାଂ ଶ୍ରେୟଃସିଧ୍ୟୈ ପ୍ରସନ୍ନା ନଃ ॥ ୩୧ ॥

ଶ୍ଲାଘ୍ୟା ସଂପତ୍କାଲେ ଵୈଦୁଷ୍ୟଂ ଵା ୟଦୀୟଵୀକ୍ଷଣତଃ ।
ସିଧ୍ୟନ୍ତ୍ୟପି ଦେଵାନାଂ ତାଂ ଵନ୍ଦେ ଶାରଦାଂ ଦେଵୀମ୍ ॥ ୩୨ ॥

ଵିଦ୍ୟାଦାନକରୀୟଂ କମଲାସନପୁଣ୍ୟପରିପାକଃ ।
ମମ ମନସି ସଂନିଧତ୍ତାଂ ଦିଵ୍ୟଜ୍ଞାନାଦିସିଧ୍ୟୈ ହି ॥ ୩୩ ॥

ଦିଵ୍ୟଜ୍ଞାନଂ ଦୟୟା ଵିଧେହି ମାତର୍ମହାସାରମ୍ ।
ତେନୈଵ ତେ ତୁ କୀର୍ତିର୍ଦାନଫଲଂ ନଶ୍ଚ ଜନ୍ମସାଫଲ୍ୟମ୍ ॥ ୩୪ ॥

ଦ୍ଵାଦଶବୀଜାକ୍ଷରଗାଂ ମନ୍ତ୍ରୋଦ୍ଧାରକ୍ରିୟାଶକ୍ତିମ୍ ।
ଵାଣୀଂ ଵିଧେସ୍ତୁ ପତ୍ନୀଂ ମଧ୍ୟେ ପଶ୍ୟାମି ବିମ୍ବମଧ୍ୟସ୍ଥାମ୍ ॥ ୩୫ ॥

ରଵିକୋଟିତେଜସଂ ତାଂ ସରସ୍ଵତୀଂ ତ୍ର୍ୟକ୍ଷରକ୍ରିୟାଶକ୍ତିମ୍ ।
ଅଣିମାଦିଦାଂ ପ୍ରସନ୍ନାମମ୍ବାଂ ପଶ୍ୟାମି ପଦ୍ମମଧ୍ୟଗତାମ୍ ॥ ୩୬ ॥

ଜଗଦୀଶ୍ଵରି ଭାରତି ମେ ପ୍ରସୀଦ ଵାଣି ପ୍ରପନ୍ନାୟ ।
ଅହମପି କୁତୁକାତ୍ ତଵ ନୁତିକଲନେଽଶକ୍ତଶ୍ଚ ମନ୍ଦଧିଷଣଶ୍ଚ ॥ ୩୭ ॥

ମୁନିଜନମାନସପେଟୀରତ୍ନଂ ଧାତୁର୍ଗୃହେ ରତ୍ନମ୍ ।
ଵାଣୀତି ଦିଵ୍ୟରତ୍ନଂ ଜୟତି ସଦା କାମଧୁକ୍ କାଲେ ॥ ୩୮ ॥

ଅଜ୍ଞାନଵ୍ୟାଧିହରଂ ତଦୌଷଧଂ ଶାରଦାରୂପମ୍ ।
ୟଃ ପଶ୍ୟତି ସ ହି ଲୋକେ ପରାତ୍ମନେ ରୋଚତେ କାଲେ ॥ ୩୯ ॥

କମଲାସନନୟନଫଲଂ ସୃଷ୍ଟ୍ୟାଦିକଲାସମାସକ୍ତମ୍ ।
ଵାଣୀରୂପଂ ତେଜଃ ସ୍ଫୁରତି ଜଗଚ୍ଛ୍ରେୟସେ ନିତ୍ୟମ୍ ॥ ୪୦ ॥

ହଂସଗତିଂ ତାମମ୍ବାମମ୍ଭୋରୁହଲୋଚନାଂ ଵନ୍ଦେ ।
ତିଲକୟତି ୟା ଗୁରୂଣାଂ ଜିହ୍ଵାସିଂହାସନଂ ଵାଣୀ ॥ ୪୧ ॥

ଵାଣି ତରଙ୍ଗୟ ଲୋଚନଵୀକ୍ଷଣଶୈଲୀଂ କ୍ଷଣଂ ମୟି ଭୋଃ ।
ମମ ଜନ୍ମ ଲବ୍ଧଵିଭଵଂ ତେନ ଭଵେନ୍ନୈଵ ତେ ହାନିଃ ॥ ୪୨ ॥

ପଦ୍ମାସନେନ ସାକଂ କାଲେ ଵାଣୀ ସମାସନା ଜୟତି ।
କୁଚକଲଶନମିତଦେହା କୁର୍ଵନ୍ତୀ ଭଦ୍ରସଂତତିଂ ନମତାମ୍ ॥ ୪୩ ॥

ଵ୍ୟାତନ୍ଵାନା ଵାଣୀ କଵୀଶ୍ଵରାଣାଂ ମନୋଜ୍ଞଵଚନଝରୀମ୍ ।
ଜୟତି ଵିଧିସୁକୃତସଂତତିପରିଣମିତମାଲା ବୁଧୈର୍ଵନ୍ଦ୍ୟା ॥ ୪୪ ॥

କମଲସୁଷମାଙ୍ଗୟଷ୍ଟିଃ ସା ଦେଵୀ ଜୟତି ପଦ୍ମମଧ୍ୟତଲେ ।
ଶତବୀଜାକ୍ଷରଲସିତଂ ଦିକ୍ପତିକୃତରକ୍ଷକଂ ଚ ମେରୁମୁଖମ୍ ॥ ୪୫ ॥

ଵାଣୀୟନ୍ତ୍ରଂ ଵିବୁଧୈର୍ମାନ୍ୟଂ ୟୋଗାସନାବ୍ଧୀନ୍ଦୁମ୍ ।
ହ୍ରୀମକ୍ଷରମୁଖମାଦ୍ୟଂ ପ୍ରାକ୍ତଟକଲିତଂ ଚ ପଦ୍ମମଧ୍ୟତଲେ ॥ ୪୬ ॥

ତନ୍ମେରୁଚକ୍ରରୂପଂ ସମାଧିଦୃଶ୍ୟଂ ଚ ଲୋକଵେଦ୍ୟଂ ଚ ।
ସୈଷାଶ୍ରିତ୍ୟ ତଦେତଦ୍ ରାଜତି ରାଜୀଵଲୋଚନା ଵାଣୀ ॥ ୪୭ ॥

ହଂସାଶ୍ରିତଗତିଵିଭଵା ମନ୍ଦସ୍ମେରା ତମୋନିହନ୍ତ୍ରୀ ଚ ।
ମଧୁରତରଵାଙ୍ନିଗୁମ୍ଫା ଵୀଣାପୁସ୍ତକକରାମ୍ଭୋଜା ॥ ୪୮ ॥

ଵୀଣାଵାଦନରସିକା ନମତାମିଷ୍ଟାର୍ଥଦାୟିନୀ ଵାଣୀ ।
ଧାତୁର୍ନୟନମହୋତ୍ସଵକଲିକା କୁର୍ୟାଚ୍ଛୁଭଂ ଜଗତାମ୍ ॥ ୪୯ ॥

ତାପିଞ୍ଛରମ୍ୟଦେହଶ୍ରୀରେଷା କଵିସମାଜନୁତା ।
ଅଷ୍ଟୈଶ୍ଵର୍ୟାଦିକଲାଦାନେ ଦତ୍ତେକ୍ଷଣା ଜୟତି ॥ ୫୦ ॥

ସୃଷ୍ଟ୍ୟାଦୌ ଵିଧିଲିଖିତଂ ଵାଣୀ ସୈଷା ହି ଚାନ୍ୟଥାକର୍ତୁମ୍ ।
ନାକୌକସାମପୀହ ପ୍ରଭଵତି କଲିତପ୍ରଣାମାନାମ୍ ॥ ୫୧ ॥

ୟଃ ପଶ୍ୟତି ତାମେତାଂ ଵାଣୀଂ ପୁରୁଷୋ ହି ଧନ୍ୟତାମେତି ।
ୟଂ ପଶ୍ୟତି ସୈଷାୟଂ ନିତରାଂ ଧନ୍ୟୋ ନୃପେଡିତଃ କାଲେ ॥ ୫୨ ॥

କବଲିତତମଃସମୂହା ଵାଣୀ ସୈଷା ହି ଵିଜୟତେ ଜଗତି ।
ଅପୁନର୍ଭଵସୁଖଦାତ୍ରୀ ଵିରିଞ୍ଚିମୁଖଲାଲିତା କାଲେ ॥ ୫୩ ॥

କମଲାସନମୁଖକମଲସ୍ଥିରାସନାଂ ଶାରଦାଂ ଵନ୍ଦେ ।
ୟନ୍ନାମୋଚ୍ଚରଣକଲାଵିଭଵାତ୍ ସର୍ଵଜ୍ଞତା ନିୟତମ୍ ॥ ୫୪ ॥

ଭଵପରମୌଷଧମେତଦ୍ଵାଣୀରୂପଂ ସଦାରାଧ୍ୟମ୍ ।
କମଲାସନଲୋଚନଗଣସରସକ୍ରୀଡାସ୍ପଦଂ ଜୟତି ॥ ୫୫ ॥

ନାରୀଵଂଶଶିଖାମଣିରେଷା ଚିନ୍ତାମଣିର୍ନତାନାଂ ହି ।
ଧାତୃଗୃହଭାଗଧେୟଂ ଧ୍ୟେୟଂ ସଦ୍ଭିଃ ଶ୍ରିୟଃ ସମୃଦ୍ଧ୍ୟୈ ନଃ ॥ ୫୬ ॥

ଜନନି ଭୁଵନେଶ୍ଵରି ତ୍ଵାଂ ଵାଣୀଂ ଵନ୍ଦେ କଵିତ୍ଵରସସିଦ୍ଧ୍ୟୈ ।
ତ୍ଵଂ ତୁ ଦଦାସି ହି ଦୟୟା ମମ ମନ୍ଦସ୍ୟାପି ଵାଗ୍ଝରୀର୍ମଧୁରାଃ ॥ ୫୭ ॥

ଏତେନ ତଵ ତୁ କୀର୍ତେର୍ମହିମା ସଂଗୀୟତେ ଦିଶାଂ ଵଲୟେ ।
କିଂନରଵର୍ଗୈରମରୀକନ୍ୟାଭିଃ କଲ୍ପଵୃକ୍ଷମୂଲତଲେ ॥ ୫୮ ॥

କଵିମଲ୍ଲସୂକ୍ତିଲହରୀସ୍ତନ୍ଵାନା ଶାରଦା ଜୟତି ।
ଵିଧିକେଲିସଦନହଂସୀ କଲ୍ୟାଣୈକସ୍ଥଲୀ ନମତାମ୍ ॥ ୫୯ ॥

ସ୍ଫୁରତୁ ମମ ଵଚସି ଵାଣି ତ୍ଵଦୀୟଵୈଭଵସୁଧାଧାରା ।
ନିତ୍ୟଂ ଵ୍ୟକ୍ତିଂ ପ୍ରାପ୍ତା ଧୁତନତଜନଖେଦଜାଲକା ମହତୀ ॥ ୬୦ ॥

ଵାଣି ତଵ ସ୍ତୁତିଵିଷୟେ ବୁଦ୍ଧିର୍ଜାତା ହି ମେ ସହସା ।
ତେନ ମମ ଭାଗଦେୟଂ ପରିଣତିମିତ୍ୟେଵ ନିତ୍ୟସଂତୁଷ୍ଟଃ ॥ ୬୧ ॥

ସୃଷ୍ଟିକଲାମଣ୍ଡନଭୂରେଷା ଵାଣୀ ଜଗଜ୍ଜନନୀ ।
ଆଲୋକମାତ୍ରଵଶତସ୍ତମସୋ ହନ୍ତ୍ରୀ ଚ ସଂପଦାଂ ଜନନୀ ॥ ୬୨ ॥

ପୌରୁଷଲୋପଵିଧାତ୍ରୀ ଧାତୁରିୟଂ କମଲକୋମଲାଙ୍ଗଲତା ।
ଵସତୁ ସଦା ଜିହ୍ଵାଗ୍ରେ ଦିଵ୍ୟଜ୍ଞାନପ୍ରଦା ଦେଵୀ ॥ ୬୩ ॥

ପ୍ରତିଦିନଦୁରିତନିହନ୍ତ୍ରୀ ପଦ୍ମାସନନୟନପୁଣ୍ୟପରିପାକଃ ।
କଵିତାସଂତାନକଲାବୀଜଙ୍କୁରଵର୍ଧିନୀ ଜୟତି ॥ ୬୪ ॥

କ୍ଷଣଵୀକ୍ଷଣେନ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଂ ପକ୍ଷ୍ମଲୟତି ପ୍ରଣତେ ।
ଵେଧସି ସୁରତମହୋତ୍ସଵସଂକେତତଲପ୍ରଦର୍ଶିନୀ କାଲେ ॥ ୬୫ ॥

ଶୃଙ୍ଗାରଵିଭ୍ରମଵତା ନୀଲୋତ୍ପଲକାନ୍ତିଚାତୁରୀସୁପୁଷା ।
ଵାଣୀନେତ୍ରେଣ ଵିଧିର୍ଜିତୋଽଭଵତ୍ ସୋଽପି ସତତକୃତଵେଦଃ ॥ ୬୬ ॥

ଶ୍ୟାମା କଟାକ୍ଷଲହରୀ ମାତୁର୍ଜୟତୀହ ସଂପଦାଂ ଜନନୀ ।
ୟାମସ୍ତୌଷୀତ୍ କାଲେ ମଘଵା ନାକାଧିପା ମୁନୟଃ ॥ ୬୭ ॥

ମଣିକଟକନାଦପୂରିତମମ୍ବାପାଦାମ୍ବୁଜଂ ମହାମନ୍ତ୍ରୈଃ ।
ଜପ୍ୟଂ ଧ୍ୟେୟଂ କାଲେ ଦିଶି ଦିଶି କଲିତସ୍ଵରକ୍ଷଂ ଚ ॥ ୬୮ ॥

ସ୍ମରଣେନ ଦୁରିତହନ୍ତ୍ରୀ ନମନେନ କଵିତ୍ଵସିଦ୍ଧିଦା ଵାଣୀ ।
କୁସୁମସମର୍ପଣକଲୟା କାଲେ ମୋକ୍ଷପ୍ରଦାତ୍ରୀ ଚ ॥ ୬୯ ॥

ଵିସୃମରତମୋନିହନ୍ତ୍ରି ତ୍ଵାଂ ସେଵେ ଶାରଦାଦେଵି ।
ଶିଶିରୀକୁରୁ ମାଂ କାଲେ କରୁଣାରସଵୀକ୍ଷିତେନ ଵରଦେନ ॥ ୭୦ ॥

ମାତର୍ନମୋଽସ୍ତୁ ତାଵକକଟାକ୍ଷମଧୁପାୟ ଶାରଦେ ଜୟତି ।
ୟୋ ଵେଧସୋଽପି କାଲେ ସୃଷ୍ଟ୍ୟାଦୌ ଚାତୁରୀଂ ଦିତ୍ସନ୍ ॥ ୭୧ ॥

ସୁମନୋଵାଞ୍ଛାଦାନେ କୃତାଵଧାନଂ ଧନଂ ଧାତୁଃ ।
ଧିଷଣାଜାଡ୍ୟାଦିହରଂ ୟଦ୍ଵୀକ୍ଷଣମାମନନ୍ତି ଜଗତି ବୁଧାଃ ॥ ୭୨ ॥

See Also  Sri Govardhanashtakam In Odia

ଲଲିତଗମନଂ ତ୍ଵଦୀୟଂ କଲନୂପୁରନାଦପୂରିତଂ ଵାଣି ।
ନୌମି ପଦାମ୍ବୁଜୟୁଗଲଂ କଵିତାସିଦ୍ଧ୍ୟୈ ଵିଧେଃ କାନ୍ତେ ॥ ୭୩ ॥

କମଲକୃତଵୈଜୟନ୍ତୀ ଵିଧେର୍ମୁଖେଷ୍ଵାଦରାଦ୍ଵାଣ୍ୟାଃ ।
ଜୟତି କଟାକ୍ଷଲହରୀ ତୋରଣଲକ୍ଷ୍ମୀସ୍ତୁ ସତ୍ୟଲୋକେ ହି ॥ ୭୪ ॥

ନିଶ୍ରେଣିକା ଚ ମୁକ୍ତେଃ ସଜ୍ଜ୍ଞାନନଦୀମହାଲହରୀ ।
ନାନାରସଚାତୁର୍ୟପ୍ରସାରିକା ଦୁରିତଶଙ୍କୁଲା କାଲେ ॥ ୭୫ ॥

ପରତନ୍ତ୍ରିତଵିଧିଵିଭଵା ଦେଵୀ ସା ଶାରଦା ଜୟତି ।
କୈଵଲ୍ୟାଦିକଲାନାଂ ଦାତ୍ରୀ ଭକ୍ତାଲିକାମଧେନୁର୍ୟା ॥ ୭୬ ॥

କଵିକାମଧେନୁରେଷା ମଞ୍ଜୁସ୍ମେରାନନାମ୍ଭୋଜା ।
ଵାଣୀ ଜୟତି ଵିଧାତୁର୍ମନନାଗମସଂପ୍ରଦାୟଫଲଦା ହି ॥ ୭୭ ॥

ଘନତରକୃପାରସାର୍ଦ୍ରୈର୍ନାନାଵିଭଵପ୍ରଦାନକୃତଦୀକ୍ଷୈଃ ।
ଵାଣୀ ଜୟତି କଟାକ୍ଷୈର୍ନଃ କାଶ୍ମଲ୍ୟଂ ହଠାନ୍ନିରସ୍ୟନ୍ତୀ ॥ ୭୮ ॥

ଦାସାଶାଦାନକଲାପ୍ରକ୍ଲୃପ୍ତଦୀକ୍ଷାକଟାକ୍ଷଲହରୀ ମେ ।
କବଲୟତୁ ପାପରାଶିଂ ଵାଣ୍ୟା ନିତ୍ୟଂ ମହୌଦାର୍ୟା ॥ ୭୯ ॥

ଆଦିମଜନନୀ ସୈଷା ଵାଣୀ ଜୟତୀହ ଭକ୍ତରକ୍ଷାୟୈ ।
ସର୍ଵତ୍ର କଲିତଦେହା ନାନାଶାସ୍ତ୍ରାଦିରୂପତୋ ଜଗତି ॥ ୮୦ ॥

ବହୁଵିଧଲୀଲାସଦନଂ ସଂଭୃତଫୁଲ୍ଲାବ୍ଜଶିଲ୍ପଵୈଚିତ୍ର୍ୟମ୍ ।
ଵାଣୀମୁଖାରଵିନ୍ଦଂ ଚୁମ୍ବତି ମାନସମିଦଂ ହଠାତ୍ କୃତ୍ୟମ୍ ॥ ୮୧ ॥

ସୌଭାଗ୍ୟକାନ୍ତିସାରଂ ଵଦନାମ୍ଭୋଜଂ ଶ୍ରିୟୈ ଵାଣ୍ୟାଃ ।
ଆଶ୍ରିତ୍ୟ ସକଲଵେଦା ଅପି ନିତ୍ୟଂ ମାନ୍ୟତାଂ ପ୍ରାପ୍ତାଃ ॥ ୮୨ ॥

ଜ୍ଞାନମୟୀ ସଲିଲମୟୀ ତତ୍ତ୍ଵମୟୀ ଭାତି ସର୍ଵଲୋକାନାମ୍ ।
ଅକ୍ଷରମୟୀ ଚ ଵାଣୀ ଶ୍ରେୟୋଦାନେ ନିବଦ୍ଧଚିତ୍ତଗତିଃ ॥ ୮୩ ॥

ନମୌକ୍ତିରସ୍ତୁ ମାତ୍ରେ ଵାଣ୍ୟୈଃ ନଃ ସିଦ୍ଧିଦା ଭକ୍ତ୍ୟା ।
ଆନନ୍ଦିନ୍ୟୈ ଜ୍ଞାନସ୍ଵରୂପଭାଜେ ପ୍ରବନ୍ଧରୂପାୟୈ ॥ ୮୪ ॥

ଆରାଧ୍ୟାୟୈ ଧ୍ୟେୟାୟୈ ଚାତ୍ତକଲାଚିତ୍ରନାଦରୂପାୟୈ ।
ସଚ୍ଚିତ୍ତଵାସଭାଜେ ଵାଣ୍ୟୈ ଭୂୟୋ ନମୋଽସ୍ତୁ ଭକ୍ତିକୃତମ୍ ॥ ୮୫ ॥

କମଲାସନପୁଣ୍ୟକଲା ନମତାଂ ଚିନ୍ତାମଣିର୍ଵାଣୀ ।
ଜୀଵାକ୍ଷରବୋଧକଲାରୂପା ଜୟତୀହ ସତ୍ତ୍ଵରୂପଵତୀ ॥ ୮୬ ॥

ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡମଣ୍ଡଲମିଦଂ ଵ୍ୟାପ୍ତଂ ମାତ୍ରା କ୍ଷରାକ୍ଷରାଦିଜୁଷା ।
ୟତ୍ପଦକମଲଂ ନିତ୍ୟଂ ଶ୍ରୁତିତତିସୁଦତୀଵିଭୂଷଣଂ ଚ ଵିଦୁଃ ॥ ୮୭ ॥

ମନସିଜସାମ୍ରାଜ୍ୟକଲାଲକ୍ଷ୍ମୀରେଷା ଵିରିଞ୍ଚିମୁଖହର୍ଷମ୍ ।
ଵ୍ୟାତନ୍ଵାନା ନିତ୍ୟଂ ରାଜତି ଷଡରସ୍ଵରୂପଚକ୍ରତଲେ ॥ ୮୮ ॥

ମଞ୍ଜୁଲଵୀଣାନିନଦପ୍ରୟୋଗନିର୍ଧୂତମୋହସଂଚାରା ।
ହଂସୀୟାନା ଵାଣୀ ହଂସଗତିଃ ସୁକୃତିନେତ୍ରପୁଣ୍ୟକଲା ॥ ୮୯ ॥

କୁଚକଲଶସଵିଧଵିନିହିତଵୀଣାନିକ୍କାଣସାଵଧାନକଲା ।
ଅଧିନେତ୍ରୀ ହି କଲାନାଂ ସକଲାନାଂ ଶାରଦା ଜୟତି ॥ ୯୦ ॥

ତ୍ରିଦଶପରିଷନ୍ନିଷେଵ୍ୟା ପ୍ରାତଃ ସାୟଂ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲମୁଖକମଲା ।
କମଲାସ୍ନୁଷା ହି ଵାଣୀ ଵାଣୀଂ ଦିଶତୁ ପ୍ରବନ୍ଧରସଭରିତାମ୍ ॥ ୯୧ ॥

ଅଧିକଚପଲୈଃ କଟାକ୍ଷୈରଞ୍ଚିତଲୀଲାରସୈରୁଦାରୈର୍ନଃ ।
ମଙ୍ଗଲମାତନ୍ଵାନା ଵିଧାତୃଗୃହିଣୀ ସୁରାଦିନୁତପାଦା ॥ ୯୨ ॥

କାନ୍ତଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀଭଵନଂ ମୁଖକମଲଂ ଶାରଦାଦେଵ୍ୟାଃ ।
ସୌଭାଗ୍ୟକାନ୍ତିସାରଂ ସ୍ପୃହୟତି ମେ ମାନସଂ ସରସମ୍ ॥ ୯୩ ॥

କାରୁଣ୍ୟପୂର୍ଣନୟନଂ ପୁସ୍ତକହସ୍ତଂ ମହଃ କିମପି ।
ଧାତୁଃ ପୁଣ୍ୟକଲାନାଂ ପରିପାକୋ ମର୍ତ୍ୟରକ୍ଷଣଂ କୁରୁତେ ॥ ୯୪ ॥

ସଂସାରଵାରିରାଶିଂ ତର୍ତୁଂ ସା ସେତୁରେଷା ନଃ ।
ଧାତୁର୍ଗୃହିଣୀ ଦୁଃଖଂ ଶିଥିଲୟତୁ ପରଂ ଜନିପ୍ରାପ୍ତମ୍ ॥ ୯୫ ॥

ସରସକଵିକଲ୍ପଵଲ୍ଲୀମମ୍ବାଂ ଵାଣୀମହମୁପାସେ ।
ଅନ୍ତସ୍ତମୋନିହନ୍ତ୍ରୀଂ ୟାମାହୁର୍ଜ୍ଞାନଦାଂ ମୁନୟଃ ॥ ୯୬ ॥

ମମ ଲୋଚନୟୋର୍ଭୂୟାତ୍ ଵିଦ୍ୟା କାପି ପ୍ରଧୂତଜନିଭୀତିଃ ।
ନିଗମେଷୁ ସଂଚରନ୍ତୀ କୃପାନିଧିଃ ଶାରଦା ଦେଵୀ ॥ ୯୭ ॥

ଶମିତନତଦୁରିତସଂଘା ଧାତ୍ରେ ନିଜନେତ୍ରକଲ୍ପିତାନଙ୍ଗା ।
କୃତସୁରଶାତ୍ରଵଭଙ୍ଗା ସା ଦେଵୀ ମଙ୍ଗଲୈସ୍ତୁଙ୍ଗା ॥ ୯୮ ॥

ପଦ୍ମାସନସ୍ଥିତାଂ ତାଂ ଵାଣୀଂ ଚତୁରାନନାଂ ଵନ୍ଦେ ।
କଲ୍ୟାଣାନାଂ ସରଣିଂ କଵିପରିଷତ୍କଲ୍ପଵଲ୍ଲରୀଂ ମାନ୍ୟାମ୍ ॥ ୯୯ ॥

କୁଚଭାରସଂନତାଙ୍ଗୀଂ କୁନ୍ଦସ୍ମେରାନନାମ୍ଭୋଜାମ୍ ।
କୁନ୍ଦଲକୁସୁମପରିମଲସଂପାଦିତଭୃଙ୍ଗଝଂକୃତିତରଙ୍ଗାମ୍ ॥ ୧୦୦ ॥

ଚିଦ୍ରୂପାଂ ଵିଧିମହିଷୀଂ ହଂସଗତିଂ ହଂସସଂନୁତଚରିତ୍ରାମ୍ ।
ଵିଦ୍ୟାକଲାଦିନିଲୟାମାରାଧ୍ୟାଂ ସକଲଜଡିମଦୋଷହରୀମ୍ ॥ ୧୦୧ ॥

ଜନନି ୟଦି ଭଜତି ଲୋକେ ତଵ ଲୋଚନଵୀକ୍ଷଣଂ କ୍ଷଣଂ ମର୍ତ୍ୟଃ ।
କୁପୁରୁଷନୁତିଵିମୁଖସ୍ତେ ରୂପଂ ଜ୍ଞାନପ୍ରଦଂ ପଶ୍ୟନ୍ ॥ ୧୦୨ ॥

କୁକ୍ଷିଂଭରିତ୍ଵମୁଖଦୁର୍ଗୁଣାଦିକଂ ଦୂରତସ୍ତ୍ୟକ୍ତ୍ଵା ।
ତ୍ଵଦ୍ଭାଵନେନ ଧନ୍ୟୋ ନୟତି ଚ କାଲଂ ପ୍ରମୋଦେନ ॥ ୧୦୩ ॥

ମୟି ତାପଭାରଶାନ୍ତ୍ୟୈ ତରଙ୍ଗୟ ତ୍ଵଦିଲୋଚନେ ମାତଃ ।
ୟଚ୍ଛାରଦାବ୍ଜସୁଷମାମାନ୍ୟେ ଦେଵାଦିଭିଃ ପ୍ରାର୍ଥ୍ୟେ ॥ ୧୦୪ ॥

ସର୍ଵାର୍ଥଦା ହି ଭଜତାଂ କଟାକ୍ଷଧାଟୀ ଶିଵଂକରୀ ଵାଣି ।
ଚିନ୍ତାମଣିମିଵ କଲୟତି ୟାଂ ହି ଵିଧିର୍ଵିଦିତମନ୍ତ୍ରୋଽପି ॥ ୧୦୫ ॥

ସୁକୃତପରିପାକମାନସା ଧନ୍ୟାସ୍ତ୍ଵାମର୍ଚୟନ୍ତି ନନୁ ଵାଣି ।
ଅହମପି ତଦ୍ଵତ୍କଲୟେ ଫଲପ୍ରଦା ତ୍ଵଂ ସମାନକଲ୍ପାସି ॥ ୧୦୬ ॥

ନିଗମଵଚସାଂ ନିଦାନଂ ତଵ ପାଦାବ୍ଜଂ ଵତଂସୟତୁ କାଲେ ।
ଦେଵୋଽପି ଦେଵଦେଵୋ ଵିଜିତଜଗତ୍ତ୍ରୟତଲେ ମାତଃ ॥ ୧୦୭ ॥

ଅନ୍ତସ୍ତମସୋ ହନ୍ତ୍ରୀ ପଟୀୟସୀ ତେ କଟାକ୍ଷଝରମାଲା ।
ୟା ତୋରଣମାଲ୍ୟଶ୍ରିୟମାତନୁତେ ଵେଧସଃ ସୌଧେ ॥ ୧୦୮ ॥

ଶୃଙ୍ଗାରଵିଭ୍ରମଵତୀଂ ତ୍ଵାଂ ପ୍ରାପ୍ୟୈଵ କ୍ରିୟାକାଲେ ।
କଲୟତି ସୃଷ୍ଟ୍ୟାଦିମସୌ ଵିଧିଃ ଶ୍ରୁତିଵ୍ୟକ୍ତମାହାତ୍ମ୍ୟଃ ॥ ୧୦୯ ॥

ଵେଧୋଵଦନଂ କେଲୀଵନମାସାଦ୍ୟାମ୍ବ ପରମୟା ହି ମୁଦା ।
କ୍ରୀଡସି ଶୁକୀଵ କାଲେ ଦ୍ଵିଜସଂଘସମର୍ଚିତାତ୍ମଵୃତ୍ତିଶ୍ଚ ॥ ୧୧୦ ॥

ଧାତୁର୍ମୁଖମଞ୍ଜୂଷାରତ୍ନଂ ନିଗମାନ୍ତକେଲିଵନହଂସୀମ୍ ।
ପରମାଂ କଲାମୁପାସେ ତାମମ୍ବାଂ ଚିଦ୍ଵିଲାସଘନଵୃତ୍ତିମ୍ ॥ ୧୧୧ ॥

ଵାଗୀଶଦେଵରୂପିଣି ଗୀଷ୍ପତିମୁଖଦେଵସଂଘନୁତଚରଣେ ।
ତଵ ରୂପଂ ସୂର୍ୟାୟୁତଦୃଶ୍ୟଂ ଦର୍ଶୟ ମମ ଜ୍ଞାନେ ॥ ୧୧୨ ॥

ଦିଵ୍ୟଜ୍ଞାନପ୍ରଦମିଦମମ୍ବ ତ୍ଵଦ୍ରୂପମାଦରାଦ୍ଵାଣି ।
କାଲେ ଦର୍ଶୟ କୃପୟା ତେନ ଵୟଂ ପ୍ରାପ୍ତକାର୍ୟସାଫଲ୍ୟାଃ ॥ ୧୧୩ ॥

ଅମ୍ବା ତ୍ରିସଂଧ୍ୟପଠନପ୍ରଵୃତ୍ତିଭାଜାଂ କ୍ରମେଣ ନାମ୍ନାଂ ତୁ ।
ଦ୍ଵାଦଶକଲାଵିଭେଦଵ୍ୟୂହାଦିଜ୍ଞାନଦା ପ୍ରସନ୍ନା ହି ॥ ୧୧୪ ॥

ମୂକୋଽପି ସତ୍କଵିଃ ସ୍ୟାଦ୍ ଦୁରକ୍ଷରାଣ୍ୟପି ଵିଧାତୃଲିଖିତାନି ।
ସତ୍ଫଲଦାନି ସରସ୍ଵତି କଟାକ୍ଷପୂରେ ୟଦି କାପି ॥ ୧୧୫ ॥

ଅଵଲମ୍ବେ ତାମମ୍ବାଂ ପଞ୍ଚାଶଦ୍ଵର୍ଣକଲ୍ପିତଜଗତ୍କାମ୍ ।
ସୃଷ୍ଟିସ୍ଥିତିସଂହାରସ୍ଥିରୋଦୟାଂ ଵିଵିଧଶାସ୍ତ୍ରରୂପାଢ୍ୟାମ୍ ॥ ୧୧୬ ॥

ଵାଣୀଂ ଦିଶତୁ ମନୋଜ୍ଞାଂ ଵାଣୀ ଗତିହସିତକାଦମ୍ବା ।
ୟା ଦମ୍ଭାଦିଵିମୁକ୍ତା ନାଦଂ ଭାଵ୍ୟଂ ଵଦନ୍ତି ୟଦ୍ରୂପମ୍ ॥ ୧୧୭ ॥

ରାକେନ୍ଦୁଵଦନବିମ୍ବା ସାମ୍ବା ଵାଣୀ ପୁନାତୁ କୃତିମେନାମ୍ ।
ପରିକଲିତଭାଵବନ୍ଧାଂ ରସୋଜ୍ଜ୍ଵଲାଂ ମଙ୍ଗଲୋତ୍ତୁଙ୍ଗାମ୍ ॥ ୧୧୮ ॥

ଲାଵଣ୍ୟକାନ୍ତିସିନ୍ଧୁଃ ପାଦାବ୍ଜନତପ୍ରଭାଵସଂଧାତ୍ରୀ ।
ପ୍ରସୃମରତମୋନିହନ୍ତ୍ରୀ ମଦ୍ଵାଚାଂ ଦେଵତା ଚାଦ୍ୟା ॥ ୧୧୯ ॥

ଜନତାନେତ୍ରାନନ୍ଦଂ ରୂପଂ ୟସ୍ୟାଃ ସ୍ଫୁଟଂ ଭାତି ।
ସ୍ମରଣଂ ତ୍ଵଜ୍ଞାନହରଂ ଵିଶ୍ଵଜ୍ଞାନପ୍ରଦଂ ଚ ସା ଜୟତି ॥ ୧୨୦ ॥

ସହଧର୍ମିଣୀ ଵିଧାତୁର୍ଦାରିଦ୍ର୍ୟଧ୍ଵଂସିନୀ ନିଜକଟାକ୍ଷୈଃ ।
ସାଂନିଧ୍ୟଂ ଜନୟତୁ ମେ ସୁରମୁନିନରସଂନୁତସ୍ଵମହିମେୟମ୍ ॥ ୧୨୧ ॥

ମୁଖରିତଵୀଣା ଵାଣୀ ଵାଣୀଂ ମେ ଦିଶତୁ ନୈଜନୁତିୟୋଗ୍ୟାମ୍ ।
ଆସ୍ଵାଦିତଶାସ୍ତ୍ରାମୃତଲହରୀଂ ସଦ୍ୟସ୍ତମୋନିହନ୍ତ୍ରୀଂ ଚ ॥ ୧୨୨ ॥

ମଣିନୂପୁରନାଦନିଭା ଵାଣୀ ଭାତି ତ୍ଵଦୀୟଭକ୍ତମୁଖେ ।
କୀର୍ତିର୍ଦିଶାସୁ ଶୁଦ୍ଧିର୍ଵପୁଷି ବହୁମୁଖୀ ପରଂ କାଲେ ॥ ୧୨୩ ॥

ତଵ ପାଦସ୍ମରଣଵଶାତ୍ ତାମ୍ୟତି ତିମିରାଵଲିଶ୍ଚାନ୍ତଃ ।
ଆନନ୍ଦଲହରିଵୀଚୀ ପ୍ରସର୍ପତି କ୍ଷମାତଲେ ହି ଭକ୍ତାନାମ୍ ॥ ୧୨୪ ॥

ସଂପନ୍ନଲିନୀଭାନୁଂ ଜ୍ଞାନାବ୍ଧିସୁଧାକରଂ ହି ତଵ ରୂପମ୍ ।
ଭକ୍ତ୍ୟା ମନସି ଗୃଣନ୍ତୋ ଗଚ୍ଛନ୍ତି ଵ୍ୟୋମୟାନମାରୂଢାଃ ॥ ୧୨୫ ॥

ହୃତ୍ତମସାଂ ଦୀପରୁଚିର୍ଵିଧାତୃଦୟିତା ମମାସ୍ତୁ ପରଦୈଵମ୍ ।
ଭଵତାପମେଘମାଲା କଵିଶୁକଵାସନ୍ତିକଶ୍ରୀର୍ହି ॥ ୧୨୬ ॥

ମମ ମାନସମଣିହର୍ମ୍ୟେ ଵିହରତୁ ଵାଣ୍ୟାଃ ସ୍ଵରୂପଂ ତୁ ।
ନିଗମଵଚସାଂ ନିଗୁମ୍ଫୈର୍ଵେଦ୍ୟଂ ତଦ୍ଵେଧସା ଲାଲ୍ୟମ୍ ॥ ୧୨୭ ॥

ସତତମଭିଗମ୍ୟରୂପା ଵିବୁଧଵରେଡ୍ୟା ସରସ୍ଵତୀ ମାତା ।
ମନସି ମମ ସଂନିଧତ୍ତାଂ ଭୂତ୍ୟୈ ନଃ ସର୍ଵତଃ କାଲେ ॥ ୧୨୮ ॥

ମମ ଶିରସି ନୀଚପୁଣ୍ୟେ ପୁଣ୍ୟଘନା ଵେଦମୌଲିହର୍ମ୍ୟା ଚ ।
କୃତପଦଵିନ୍ୟାସଭରା ଵାଣୀ ଜୟତୀହ ଶତମଖାଦିନୁତା ॥ ୧୨୯ ॥

ମାୟାନିରସନଦକ୍ଷା ମାତେୟଂ ସୁପ୍ରସନ୍ନା ମେ ।
ଲଭତେ ପରମଂ ଜ୍ଞାନଂ ୟଦ୍ଭକ୍ତ୍ୟା ପାମରୋଽପି ଚ ଧରିତ୍ର୍ୟାମ୍ ॥ ୧୩୦ ॥

ଵାଣୀଶ୍ଵରି ତଵ ରୂପଂ ନାମସ୍ମରଣଂ ଚ ପୂଜନଂ ଭକ୍ତ୍ୟା ।
ସିଧ୍ୟତି ସକଲଵିଭୂତ୍ୟୈ ତତ୍ର ହି ଭଵତୀଦୟାପ୍ରସାରସ୍ତୁ ॥ ୧୩୧ ॥

ସଫଲୟତୁ ନେତ୍ରୟୁଗଲଂ ହତନତଦୁରିତା ଚ ସା ପରା ଦେଵୀ ।
କମଲଜମାନ୍ୟଚରିତ୍ରା ସୁମନୋଵାଞ୍ଛାପ୍ରଦାନକୃତଦୀକ୍ଷା ॥ ୧୩୨ ॥

ପଙ୍କଜମୃଣାଲତନ୍ତୁପ୍ରତିଭଟରୂପଂ କ୍ଵଚିଦ୍ଦୃଶ୍ୟମ୍ ।
କଵିକୁଲଵାଣୀକୈରଵଶାରଦଚନ୍ଦ୍ରପ୍ରଭାକବଲିତଂ ଚ ॥ ୧୩୩ ॥

ନଲିନଭଵଗୃହିଣି ଵାଣି ପ୍ରହ୍ଵାନାଂ ସପଦି ଭକ୍ତାନାମ୍ ।
ଲୁମ୍ପସି ମୋହଂ ଭଵତୀସ୍ମରଣାଦ୍ଵରିଵସ୍ୟୟା ସ୍ତୁତ୍ୟା ॥ ୧୩୪ ॥

କଵିକୁଲକଲ୍ପକଵଲ୍ଲୀମପାଙ୍ଗଲୀଲାକୃତାର୍ତିଶମନାଂ ତାମ୍ ।
ଵାଣୀମନ୍ଵହମାର୍ୟାରାଧ୍ୟାଂ ମୋକ୍ଷାୟ ନିଭୃତମହମୀଡେ ॥ ୧୩୫ ॥

ସଂଵିତ୍ସୁଖସ୍ଵରୂପାମମ୍ବାଂ ଵାଣୀମହର୍ନିଶଂ ମନସି ।
କଲୟେ କଲିତାପ୍ରଭରପ୍ରଶାନ୍ତିକାମଃ ପ୍ରଭାଵତୀଂ ଜୟଦାମ୍ ॥ ୧୩୬ ॥

ନତପରିପାଲିନି ଵାଣି ତ୍ରିଜଗଦଘଧ୍ଵଂସିନି ଶ୍ରିତାନାଂ ନଃ ।
ତଵ ପାଦୟୁଗଂ ନିଗଲଂ ଭଵତୁ ତମୋରାଶିଦୁଷ୍ଟହସ୍ତିଗଣେ ॥ ୧୩୭ ॥

କାମାଦିଦୁର୍ଗ୍ରହକୃତାନର୍ଥନିରାସାୟ ତାଵକାପାଙ୍ଗାଃ ।
ଵାଣି ଜନୟନ୍ତି ନତାନାଂ କୈଵଲ୍ୟ ଖପ୍ରଦାନାୟ ॥ ୧୩୮ ॥

ତଵ ଦର୍ଶନଂ ହି ମାତଃ ପରମଂ ସଂସ୍କାରମାତ୍ତପାପାନାମ୍ ।
କଲ୍ୟାଣସୂକ୍ତିକନ୍ଦଲରସପ୍ରଦଂ ମାନ୍ୟତେ ଵିବୁଧୈଃ ॥ ୧୩୯ ॥

ଧାତୁର୍ଵଦନସରୋଜେ ଶ୍ରୁତିସୀମନି ହୃଦି ଚ ଭକ୍ତାନାମ୍ ।
ଏକପଦା ଦ୍ଵିପଦା ଵା ରାଜତି ଵାଣୀ ଜଗନ୍ମାତା ॥ ୧୪୦ ॥

ମଣିମୟକାଞ୍ଚୀଲସିତା ଵୀଣାପୁସ୍ତକକରାରଵିନ୍ଦା ଚ ।
ନମତାଂ ଜାଡ୍ୟଵିଧୂନନଧୃତଦୀକ୍ଷା ରାଜତେ ଵାଣୀ ॥ ୧୪୧ ॥

କବଲୟତୁ ତାପମସ୍ୟାଃ ସ୍ମରଣଂ ପାଦାବ୍ଜଵନ୍ଦନଂ ଵାଣ୍ୟାଃ ।
ଧାତୁର୍ଜିହ୍ଵାଗ୍ରତଲେ ନୃତ୍ୟନ୍ତ୍ୟାଃ ସାରସୂକ୍ତିରସୟନ୍ତ୍ୟାଃ ॥ ୧୪୨ ॥

ପଦ୍ମଜଵଦନଵିଭୂଷା ନିଗମଶିଖୋତ୍ତଂସପୀଠିକା ଵାଣୀ ।
ସକଲଵିଧଶାସ୍ତ୍ରରୂପା ଭକ୍ତାନାଂ ସତ୍କଵିତ୍ଵଦାନପ୍ରା ॥ ୧୪୩ ॥।

ଗତିଜିତମରାଲଗମନା ମରାଲଵାହା ଚ ଵେଧସୋ ଦାରାଃ ।
ଶିଶିରଦୟାସାରା ସା ନମତାଂ ସଂତାପହାରିଣୀ ସହସା ॥ ୧୪୪ ॥

ସ୍ତନଭାରସଂନତାଙ୍ଗୀ ଦରଦଲିତାମ୍ଭୋଜଲୋଚନାନ୍ତଶ୍ରୀଃ ।
ସଵିଧତଲେ ଵିବୁଧଵଧୂପରିଚରଣାଦ୍ୟୈଶ୍ଚ ତୁଷ୍ଟଚିତ୍ତା ସା ॥ ୧୪୫ ॥

ହରିଣାଙ୍କଵଦନବିମ୍ବା ପୃଥୁଲନିତମ୍ବା କଚାତ୍ତଲୋଲମ୍ବା ।
ନିଜଗତିଜିତକାଦମ୍ବା ସାମ୍ବା ପଦପଦ୍ମନମ୍ରଭକ୍ତକଦମ୍ବା ॥ ୧୪୬ ॥

ପରିହସିତନୀଲନୀରଜଦେହଶ୍ରୀଃ ଶାରଦା ପ୍ରଥମା ।
ସ୍ଫଟିକମଣିଭରକାନ୍ତିଃ ସରସ୍ଵତୀ କୀର୍ତ୍ୟତେ ଚ ଵିବୁଧଗଣୈଃ ॥ ୧୪୭ ॥

ନାଥେ ଦୃଢଭକ୍ତିମତୀ ସୃଷ୍ଟ୍ୟାଦୌ ଚିତ୍ସ୍ଵରୂପା ଚ ।
ଧାତ୍ରା ସମାନଭାଵା ଚୈକାସନପୂଣ୍ଡରୀକମଧ୍ୟସ୍ଥା ॥ ୧୪୮ ॥

ପ୍ରୀତ୍ୟା ସରସପୁମର୍ଥାନ୍ ଦଦାତି କାଲେ ଚିଦାଦିସଂଧାତ୍ରୀ ।
ସା ମେ ଦୈଵତମେଷା ସତତନିଷେଵ୍ୟା ଚ କାମଦା ଭୂୟାତ୍ ॥ ୧୪୯ ॥

ହରିଚରଣନଲିନୟୁଗଲେ ସଦୈକତାନା ହି ଶାରଦା ଜନନୀ ।
ପଦ୍ମାନୀଲାଦିସଖୀ ଶ୍ରୁତ୍ୟୁଦ୍ୟାନେ ଵିହାରରସଭରିତା ॥ ୧୫୦ ॥

ଧାତୁଃ କୁଟୁମ୍ବିନୀୟଂ ତନ୍ୟାତ୍ କଲ୍ୟାଣସଂତତିଂ ସତତମ୍ ।
ୟା ତାରୁଣ୍ୟଵିଭୁଷା ସମକ୍ରମା ତ୍ରିପୁରସୁନ୍ଦର୍ୟା ॥ ୧୫୧ ॥

See Also  Dayananda Panchakam In Odia

ନାନାକ୍ଷରାଦିମାତୃକଗଣେଡିତା ଶବ୍ଦରୂପା ଚ ।
ନାଦବ୍ରହ୍ମଵିଲାସା ଵାଣୀ ସା ମଙ୍ଗଲାନି ନସ୍ତନ୍ୟାତ୍ ॥ ୧୫୨ ॥

ଦୃକ୍କୋଣଵୀକ୍ଷଣକଲାନିଗମପ୍ରାଭଵଵିଧାନଦା ନମତାମ୍ ।
ଵିବୁଧାନାଂ ହୃଦୟାବ୍ଜଂ ୟସ୍ୟା ଵାସସ୍ଥଲୀ ଚ ନିର୍ଦିଷ୍ଟମ୍ ॥ ୧୫୩ ॥

ମୋହାଦିଵନକୁଠାରା ୟା ନିତ୍ୟଂ ସେଵ୍ୟତେ ତ୍ରିଦଶସଂଧୈଃ ।
ନିତ୍ୟପ୍ରସନ୍ନରୂପାଂ ଶାନ୍ତାଂ ୟାମେଵ ସେଵତେ ଵେଧାଃ ॥ ୧୫୪ ॥

ନମତାଂ ୟୟୈଵ ଖଣ୍ଡୀକ୍ରିୟତେ ସୁଵର୍ଣଦୃଷ୍ଟିପୁଷା ।
ୟଦ୍ଵୀକ୍ଷଣେନ ପୁରୁଷଃ ଖ୍ୟାତୋ ନୃପସଦସି ମାନ୍ୟତେ ପ୍ରଥମମ୍ ॥ ୧୫୫ ॥

ୟସ୍ୟୈ ଶ୍ରୋତ୍ରିୟଵର୍ୟୈସ୍ତ୍ରିସଂଧ୍ୟମଧାର୍ଦିକଂ କ୍ରିୟତେ ।
ସା ମଞ୍ଜୁନୀତିରୂପା ଵାଣୀରୂପା ଚ ଭଣ୍ୟତେ ନିପୁଣୈଃ ॥ ୧୫୬ ॥

ସା ମୟି ତନ୍ୟାଦୀକ୍ଷାଂ ଵୀକ୍ଷାଵନଦାଂ ସରସ୍ଵତୀ ଦେଵୀ ।
ସଂତାନକୁସୁମଜୈତ୍ରୀଂ ୟାମୈଚ୍ଛତ୍ ପ୍ରାପ୍ତୁମଞ୍ଜସା ଵେଧାଃ ॥ ୧୫୭ ॥

ମନ୍ଦସ୍ମିତମଧୁରାସ୍ୟଂ କୃପାଵଲୋକଂ ନିରସ୍ତଜାଦ୍ୟତତି ।
ଭୂୟାଦ୍ ଵାଣ୍ୟା ରୂପଂ ପୁରଃ କରାମ୍ଭୋଜକଲିତଵୀଣାଦି ॥ ୧୫୮ ॥

ଵାଣ୍ୟାଃ ପରଂ ନ ଜାନେ ଦୈଵତମନ୍ୟଦ୍ ଵନେ ଗିରୌ ଚ ପଥି ।
ଗଗନେ ଵା ସଂରକ୍ଷିତନତଜନତାୟାଃ କୃପାରସାର୍ଦ୍ରାୟାଃ ॥ ୧୫୯ ॥

ଆସ୍ୟେନ୍ଦୋରଵଲୋକନମମ୍ବାୟାଃ ପାଦପଦ୍ମସେଵା ଚ ।
ସର୍ଵଶ୍ରେୟଃପ୍ରାପ୍ତ୍ୟୈ ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞୈଃ ସୁଷ୍ଠୁ ନିର୍ଦିଷ୍ଟା ॥ ୧୬୦ ॥

ଵାଣୀ ହି ତାପହନ୍ତ୍ରୀ ଜଗତାଂ କାରୁଣ୍ୟପୂର୍ଣନୟନଶ୍ରୀଃ ।
ମନ୍ଦାନ୍ କରୋତି ଵିବୁଧାନ୍ ଦ୍ରାଵୟତି ଶିଲାସ୍ତତସ୍ତୁ କିଂ ଚିତ୍ରମ୍ ॥ ୧୬୧ ॥

ୟସ୍ମିନ୍ କଟାକ୍ଷପୂରୋ ନ ଭଵତି ସ ହି ଦୀନଵଦନଃ ସନ୍ ।
ପ୍ରସ୍ଖଲିତଵାଗ୍ଭାର୍ତୋ ଭିକ୍ଷାମଟତୀହ ନିନ୍ଦିତୋ ବହୁଶଃ ॥ ୧୬୨ ॥

ଵାଣ୍ୟାଃ କଟାକ୍ଷପୂରସ୍ରଜା ତ୍ଵଲଂକୃତନିଗାଲୋ ୟଃ ।
ସ ହି ଭଵତି ରାଜମାନ୍ୟଃ କାନ୍ତାଧରମଧୁରଵାଗ୍ଵିଲାସଶ୍ଚ ॥ ୧୬୩ ॥

କଵିତାଭାଗ୍ୟଵିଧାତ୍ରୀ ପରିମଲସଂକ୍ରାନ୍ତମଧୁପଗଣକେଶା ।
ମମ ନୟନୟୋଃ କଦା ଵା ସା ଦେଵୀ କଲିତସଂନିଧାନକଲା ॥ ୧୬୪ ॥

ପରଚିଦ୍ଵିଧାନରୂପା ଵାଣୀ ଶ୍ରୁତିସୀମ୍ନି ରାଜତେ ପରମା ।
ମୁନିଜନମାନସହଂସୀ ୟା ଵିହରତି ସା ଶୁଭାୟ ସ୍ୟାତ୍ ॥ ୧୬୫ ॥

ଜପମାଲିକୟା ଵାଣୀକରଧୃତୟା ଵୀଣୟା ଚ କୋଶେନ ।
ଅହମସ୍ମି ନାଥଵାନିହ କିଂ ଵାଶାସ୍ୟଂ ପରଂ ଲୋକେ ॥ ୧୬୬ ॥

କୈଵଲ୍ୟାନନ୍ଦସୁଖପ୍ରାପ୍ତ୍ୟୈ ତେଜସ୍ତୁ ମନ୍ମହେ କିମପି ।
ୟଦ୍ ଵାଞ୍ଛିତଚିନ୍ତାମଣିରିତି ଵାଣୀତି ଚ ଭୁଵି ଖ୍ୟାତମ୍ ॥ ୧୬୭ ॥

କଵିକୁଲସୂକ୍ତିଶ୍ରେଣୀଶ୍ରଵଣାନନ୍ଦୋଲ୍ଲସଦ୍ଵତଂସସୁମା ।
ସା ଦେଵୀ ମମ ହୃଦୟେ କୃତସାଂନିଧ୍ୟା କୃତତ୍ରାଣା ॥ ୧୬୮ ॥

ୟସ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିଵିଦୂରାଃ କୁମତାଃ ଶ୍ରୁତ୍ୟର୍ଥଵଞ୍ଚକାଃ ଶପ୍ତାଃ ।
କ୍ରନ୍ଦନ୍ତି ଦିଗନ୍ତତଟେ ମୋହାଦ୍ୟୈର୍ଲୁପ୍ତନୟନାଶ୍ଚ ॥ ୧୬୯ ॥

ସତ୍ପରିଷତ୍ସଂମାନ୍ୟା ଶ୍ରୁତିଜୀଵନଦାୟିନୀ ଜଗନ୍ମାତା ।
ଚତୁରାନନଭାଗ୍ୟକଲା କୃତସାଂନିଧ୍ୟା ହି ରାଜତେ ହୃଦୟେ ॥ ୧୭୦ ॥

କୃତସୁକୃତୈଃ ସଂଦୃଶ୍ୟା ମନ୍ଦସ୍ମିତମଧୁରଵଦନପଦ୍ମଶ୍ରୀଃ ।
ମୁନିନାରଦାଦିପରିଷତ୍ତତ୍ତ୍ଵୋପକ୍ରମଵିଚକ୍ଷଣା ଵାଣୀ ॥ ୧୭୧ ॥

କଵିଵାଗ୍ଵାସନ୍ତୀନାଂ ଵସନ୍ତଲକ୍ଷ୍ମୀର୍ଵିଧାତୃଦୟିତା ନଃ ।
ପରମାଂ ମୁଦଂ ଵିଧତ୍ତେ କାଲେ କାଲେ ମହାଭୂତ୍ୟୈ ॥ ୧୭୨ ॥

କଵିତାରସପରିମଲିତଂ କରୋତି ଵଦନଂ ନତାନାଂ ୟା ।
ସ୍ତୋତୁଂ ତାଂ ମେ ହ୍ୟାରାତ୍ ସା ଦେଵୀ ସୁପ୍ରସନ୍ନାସ୍ତୁ ॥ ୧୭୩ ॥

ୟସ୍ୟାଃ ପ୍ରସାଦଭୂମ୍ନା ନାକିଗଣାଃ ସତ୍ତ୍ଵସଂପନ୍ନାଃ ।
ଐନ୍ଦ୍ରୀଂ ଶ୍ରିୟମପି ମାନ୍ୟାଂ ପଶ୍ୟନ୍ତି କ୍ଷପିତଶତ୍ରୁଭୟପୀଡାମ୍ ॥ ୧୭୪ ॥

ମାନ୍ୟଂ ଵିଧାତୃଲୋକେ ତତ୍ତେଜୋ ଭାତି ସର୍ଵସୁରଵନ୍ଦ୍ୟମ୍ ।
ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡମଣ୍ଡଲମିଦଂ ୟଦ୍ରୂପଂ ୟତ୍ର ଚାକ୍ଷରଗତିଶ୍ଚ ॥ ୧୭୫ ॥

ଜନନି ତରଙ୍ଗୟ ନୟନେ ମୟି ଦୀନେ ତେ ଦୟାସ୍ନିଗ୍ଧେ ।
ତେନ ଵୟଂ କୃତାର୍ଥା ନାତଃ ପରମସ୍ତିଃ ନଃ ପ୍ରାର୍ଥ୍ୟମ୍ ॥ ୧୭୬ ॥

ଵାଣି ଵିଧାତୁଃ କାନ୍ତେ ସ୍ତୋତୁଂ ତ୍ଵାମାଦରେଣ କିଂ ଵାଚ୍ୟମ୍ ।
ଭାସି ତ୍ଵମେଵ ପରମଂ ଦୈଵତମିତ୍ୟେଵ ଜାନାମି ॥ ୧୭୭ ॥

କବଲିତତମୋଵିଲାସଂ ତେଜସ୍ତନ୍ମନ୍ମହେ ମହୋଦାରମ୍ ।
ଫଲିତସୁମନୋଽଭିଲାଷଂ ଵାଣୀରୂପଂ ଵିପଞ୍ଚିକୋଲ୍ଲସିତମ୍ ॥ ୧୭୮ ॥

ପଦ୍ମସନସୁକୃତକଲାପରିପାକୋଦୟମପାସ୍ତନତଦୋଷମ୍ ।
ସରସଜ୍ଞାନକଵିତ୍ଵାଦ୍ୟନନ୍ତସୁକୃତଂ ଵିରାଜତେ ତେଜଃ ॥ ୧୭୯ ॥

ନିଜନାଥଵଦନସିଂହାସନମାରୂଢାମୁପାସ୍ମହେ ଵାଣୀମ୍ ।
ୟା କୃତ୍ରିମଵାଗ୍ଗୁମ୍ଫୈର୍ଵିରଚିତକେଲିର୍ଧିନୋତି ଵିଧିମାଦ୍ୟମ୍ ॥ ୧୮୦ ॥

ସୁଜନାନନ୍ଦକରୀ ସା ଜନୟନ୍ତୀ ସର୍ଵସଂପଦଂ ଧାତୁଃ ।
ଭକ୍ତେଷୁ ତାଂ ନୟନ୍ତୀମନ୍ଵହମହମାଦ୍ରିୟେ ଗିରାଂ ଦେଵୀମ୍ ॥ ୧୮୧ ॥

କରୁଣାକଟାକ୍ଷଲହରୀ କାମାୟାସ୍ତୁ ପ୍ରକାମକୃତରକ୍ଷା ।
ଵାଣ୍ୟା ଵିଧାତୃମାନ୍ୟା ସତ୍ସୁଖଦାନେ ଦିଶି ଖ୍ୟାତା ॥ ୧୮୨ ॥

ଵିସରୋ ମହୋତ୍ସଵାନାଂ ଵିରିଞ୍ଚିନୟନାଵଲେରିୟଂ ମାତା ।
ପ୍ରିୟକାର୍ୟସିଦ୍ଧିଦାତ୍ରୀ ଜଗତୀରକ୍ଷାଧୁରଂଧରା ଜୟତି ॥ ୧୮୩ ॥

ଵିବୁଧାଭିଗମ୍ୟରୂପା ହଂସାଵଲିସେଵିତା ଗିରାଂ ଦେଵୀ ।
ଗଙ୍ଗେଵ କନତି କାଲେ ପରିକମ୍ପିତଶିଵଜଟାକୋଟିଃ ॥ ୧୮୪ ॥

ନୌକାଂ ଭଵାମ୍ବୁରାଶେରଜ୍ଞାନଧ୍ଵାନ୍ତଚନ୍ଦ୍ରିକାଂ ଵାଣୀମ୍ ।
କଲୟେ ମନସି ସଦାହଂ ଶ୍ରୁତିପଞ୍ଜରଶାରିକାଂ ଦେଵୀମ୍ ॥ ୧୮୫ ॥

ଭଵତାପାରଣ୍ୟତଲେ ଜହ୍ନୁସୁତା ଶାରଦା ଦେଵୀ ।
ଜ୍ଞାନାନନ୍ଦମୟୀ ନଃ ସଂପତ୍ସିଦ୍ଧ୍ୟୈ ପ୍ରତିକ୍ଷଣଂ ଜୟତୁ ॥ ୧୮୬ ॥

ମତ୍ତଗଜମାନ୍ୟଗମନା ମଧୁରାଲାପା ଚ ମାନ୍ୟଚରିତା ସା ।
ମନ୍ଦସ୍ମେରମୁଖାବ୍ଜା ଵାଣୀ ମମ ହୃଦୟସାରସେ ଲସତୁ ॥ ୧୮୭ ॥

ରକ୍ଷଣଚଣୌ ଚ ଵାଣ୍ୟାଃ ପାଦୌ ଵନ୍ଦେ ମନୋଜ୍ଞମଣିନାଦୌ ।
ୟତ୍ସେଵନେନ ଧନ୍ୟାଃ ପୁରୁହୂତାଦ୍ୟା ଦିଶାଂ ନାଥାଃ ॥ ୧୮୮ ॥

ଧାତୁର୍ଧୈର୍ୟକୃପାଣୀ ଵାଣୀ ସୁରଵୃକ୍ଷକୁସୁମମୃଦୁଵେଣୀ ।
ଶୁକଵାଣୀ ନୁତଵାଣୀ କଵିକୁଲମୋଦାୟ ଜୟତି ମୃଦୁଵାଣୀ ॥ ୧୮୯ ॥

କଲ୍ୟାଣୈକନିକେତନମସ୍ୟା ରୂପଂ ସଦା ସ୍ଫୁରତୁ ଚିତ୍ତେ ।
ମାନସକାଲୁଷ୍ୟହରଂ ମଧୁମଥନଶିଵାଦିବହୁମତୋତ୍କର୍ଷମ୍ ॥ ୧୯୦ ॥

ମୁନିଜନମାନସରତ୍ନଂ ଚିରତ୍ନମେତଦ୍ଵିଧାତୃସୁକୃତକଲା ।
ଵିନତଜନଲୋଚନଶ୍ରୀକର୍ପୂରକଲା ପରା ଜୟତି ॥ ୧୯୧ ॥

ଧୃତସୁମମଧୁପକ୍ରୀଡାସ୍ଥାନାୟିତକେଶଭାରାୟୈ ।
ନମ ଉକ୍ତିରସ୍ତୁ ମାତ୍ରେ ଵାଗ୍ଜିତପୀୟୂଷଧାରାୟୈ ॥ ୧୯୨ ॥

ବାଲକୁରଙ୍ଗଵିଲୋଚନଧାଟୀରକ୍ଷିତସୁରାଦିମନୁଜାନାମ୍ ।
ନୟନୟୁଗାସେଵ୍ୟଂ ତଦ୍ଭାତୀହ ଧରାତଲେ ତେଜଃ ॥ ୧୯୩ ॥

କୁଶଲଵିଧୟେ ତଦସ୍ତୁ ଶ୍ରୁତିପାଠରତାଦୃତାତ୍ମବହୁକେଲିଃ ।
କବଲିତପଦନତଦୈନ୍ୟଂ ତରୁଣାମ୍ବୁଜଲୋଚନଂ ତେଜଃ ॥ ୧୯୪ ॥

ବାଲମରାଲୀଗତ୍ୟୈ ସୁରଗିରିକନ୍ୟାଦିମହିତକଲଗୀତ୍ୟୈ ।
ଵିରଚିତନାନାନୀତ୍ୟୈ ଚେତୋ ମେ ସ୍ପୃହୟତେ ବହୁଲକୀର୍ତ୍ୟୈ ॥ ୧୯୫ ॥

ଵିନମଦମରେଶସୁଦତୀକଚସୁମମକରନ୍ଦଧାରୟା ସ୍ନିଗ୍ଧମ୍ ।
ତଵ ପାଦପଦ୍ମମେତତ୍ କଦା ନୁ ମମ ମୂର୍ଧ୍ନି ଭୂଷଣଂ ଜନନି ॥ ୧୯୬ ॥

କମଲଜପରତନ୍ତ୍ରଂ ତଦ୍ଗତତନ୍ଦ୍ରଂ ଵସ୍ତୁ ନିସ୍ତୁଲମୁପାସେ ।
ତେନୈଵାହଂ ଧନ୍ୟୋ ମଦ୍ଵଂଶ୍ୟା ନିରସିତାତ୍ମତାପଭରାଃ ॥ ୧୯୭ ॥

ଜ୍ଞାନାମୃତସଂଧାତ୍ରୀ ଭଵାବ୍ଧିସଂତରଣପୋତ୍ରନାମାଦିଃ ।
ଵାଣୀ ଵାଚାଂ ଲହରୀମଵନ୍ଧ୍ୟୟନ୍ତୀ ସୁରାଦିନୁତଚରିତା ॥ ୧୯୮ ॥

କାରୁଣ୍ୟପୂର୍ଣମେତଦ୍ ଵାଣୀରୂପଂ ସଦା କଲୟେ ।
ୟଦ୍ଭଜନାଦ୍ ଦେଵାନାମପି ସଂଵିଦ୍ ଭାତି କାର୍ୟକାଲେଷୁ ॥ ୧୯୯ ॥

ଧୀପଦ୍ମପୀଠମାସ୍ତେ ସା ଵାଣୀ କାଙ୍କ୍ଷିତାନି କଲୟନ୍ତୀ ।
ୟା ଘନକୃପାସ୍ଵରୂପା ସଂକୀର୍ତ୍ୟା ସର୍ଵଦେଵନୁତା ॥ ୨୦୦ ॥

ତଵ ପାଦପଦ୍ମଵିସୃମରକାନ୍ତିଝରୀଂ ମନସି କଲୟଂସ୍ତୁ ।
ନିରସିତନରକାଦିଭୟୋ ଵିରାଜତେ ନାକିସଦସି ସୁରମାନ୍ୟଃ ॥ ୨୦୧ ॥

କୁଚୟୁଗଲନମ୍ରଗାତ୍ରଂ ପଵିତ୍ରମେତଦ୍ ଭଜେ ତେଜଃ ।
ଧାତୁରପି ସର୍ଵଦେଵୈର୍ୟନ୍ନିର୍ଦିଷ୍ଟଂ ହୁ ଭଦ୍ରାୟ ॥ ୨୦୨ ॥

କୃତନତପଦଵାଗ୍ଧାଟୀ ଚେଟୀଭୂତାମରେଶମହିଷୀ ନଃ ।
କଟିକୃତମନୋଜ୍ଞଶାଟୀ ପାଟୀରରସାର୍ଦ୍ରନୈଜତନୁକୋଟୀ ॥ ୨୦୩ ॥

ପଦ୍ମଭଵପୁଣ୍ୟକୋଟୀ ହର୍ଷିତକଵିବୃନ୍ଦସୂକ୍ତିରସଧାଟୀ ।
ମୁଖଲସିତସରସଵାଟୀ ଵିଲସତୁ ମମ ମାନସେ କୃପାକୋଟୀ ॥ ୨୦୪ ॥

ଜ୍ଞାନପରାକ୍ରମକଲିକା ଦିଶି ଦିଶି କିନ୍ନରସୁଗୀତନିଜୟଶସଃ ।
ଧନ୍ୟା ଭାନ୍ତି ହି ମନୁଜାଃ ୟଦ୍ଵୀକ୍ଷାଲଵଵିଶେଷତଃ କାଲେ ॥ ୨୦୫ ॥

ସୁରଜନପାଲନଦକ୍ଷା ପ୍ରଶାନ୍ତଵୀକ୍ଷା ନିରସ୍ତରିପୁପକ୍ଷା ।
ମୋକ୍ଷାର୍ଥିଭିଃ ଶ୍ରିତା ସା ଲାକ୍ଷାରସଲସିତପାଦଭାଗ୍ ଭାତି ॥ ୨୦୬ ॥

କୁଙ୍କୁମଭରରୁଚିରାଙ୍ଗୀ ଭାତି କୃଶାଙ୍ଗୀ ଗିରାଂ ଦେଵୀ ।
ଧାତୁରପି ଜ୍ଞାନପ୍ରଦମସ୍ୟା ରୂପଂ ଵଦନ୍ତି ଵିବୁଧେଶାଃ ॥ ୨୦୭ ॥

ଵାଣି ନତିମମ୍ବ ନିତ୍ୟଂ କରଵାଣି ହି ଚିତ୍ସୁଖାଵାପ୍ତ୍ୟୈ ।
ତାଦୃକ୍ତ୍ଵଦୀୟକରୁଣାଵୀକ୍ଷଣତୋ ଗୀଷ୍ପତିଶ୍ଚ ସୁରମାନ୍ୟଃ ॥ ୨୦୮ ॥

କଲ୍ୟାମି ନତିମନନ୍ତାଂ କାଲେ କାଲେ ଶୁଭପ୍ରାପ୍ତ୍ୟୈ ।
ଧାତୁଃ ସୁକୃତୋଲ୍ଲାସଂ କରଧୃତଵୀଣାଦିକଂ ଚ ୟଦ୍ରୂପମ୍ ॥ ୨୦୯ ॥

କମଲାସନଦୟିତା ସା ଲସତୁ ପୁରୋଽସ୍ମାକମାଦରକୃତଶ୍ରୀଃ ।
ୟତ୍ପ୍ରଣମନାଜ୍ଜନାନାଂ କଵିତୋନ୍ମେଷଃ ସଦୀଡିତୋ ଭଵତି ॥ ୨୧୦ ॥

ପରସଂଵିଦାତ୍ମିକା ସା ମହିଷୀ ଧାତୁଃ କଲାଵତୀ ଵାଣୀ ।
ଶିଶିରୀକରୋତି ତପ୍ତାନ୍ କରୁଣାରସଦିଗ୍ଧନେତ୍ରପାଲ୍ୟା ନଃ ॥ ୨୧୧ ॥

ଧାତୃମନୋରଥପାତ୍ରଂ ସଂତପ୍ତସ୍ଵର୍ଣକାମ୍ୟନିଜଗାତ୍ରମ୍ ।
ଆଶ୍ରିତକମଲଜଗୋତ୍ରଂ ରକ୍ଷିତନତବାହୁଚ୍ଛାତ୍ରମ୍ ॥ ୨୧୨ ॥

କଵିକୁଲଜିହ୍ଵାଲୋଲଂ ପିତାମହାଦୃତମନୋଜ୍ଞନିଜଲୀଲମ୍ ।
ନିରସିତନତଦୁଷ୍କାଲଂ ଵନ୍ଦେ ତେଜଃ ସଦାଲିନୁତଶୀଲମ୍ ॥ ୨୧୩ ॥

ମନ୍ଦାନାମପି ମଞ୍ଜୁଲକଵିତ୍ଵରସଦାୟିନୀ ଜନନୀ ।
କାପି କରୁଣାମୟୀ ସା ଲସତୁ ପୁରସ୍ତାତ୍ ସଦାସ୍ମାକମ୍ ॥ ୨୧୪ ॥

ନିସ୍ତୁଲପଦସଂପ୍ରାପ୍ତ୍ୟୈ ଭୂୟୋ ଭୂୟୋ ନମାଂସି ତେ ଵାଣି ।
ଦୀପକଲାମୟି ଚାନ୍ତଃସ୍ମରଣଂ ଧାତୁଃ କୁଟୁମ୍ବିନ୍ୟୈ ॥ ୨୧୫ ॥

ମାୟାନିରାସକାମୋ ଵନ୍ଦେ ଵାଣ୍ୟାଃ ପଦାମ୍ଭୋଜମ୍ ।
ସିଦ୍ଧମନୋରଥଶତକା ୟଦ୍ଭଜନେନାର୍ଥିନଃ କାଲେ ॥ ୨୧୬ ॥

ସତତଂ ବଦ୍ଧାଞ୍ଜଲିପୁଟୁମୁପାସ୍ମହେ ତଚ୍ଛୁଭପ୍ରଦଂ ତେଜଃ ।
ୟତ୍କମଲଜନୟନାନାଂ ପ୍ରମୋଦପୀୟୂଷଲହରିକାମୋଦମ୍ ॥ ୨୧୭ ॥

ଦିଵି ଵା ଭୁଵି ଦିକ୍ଷୁ ଜଲେ ଵହ୍ନୌ ଵା ସର୍ଵତୋ ଵାଣି ।
ଜନ୍ତୂନାଂ କିଲ ରକ୍ଷା ତ୍ଵଧୀନା କୀର୍ତ୍ୟତେ ଵିବୁଧୈଃ ॥ ୨୧୮ ॥

ଭାରତି ଭଵତାପାର୍ତାନ୍ ପାହି କଟାକ୍ଷାଙ୍କୁରୈଃ ଶୀତୈଃ ।
ପରମନନ୍ଦଵିଧାତୃନ୍ ୟାନେଵ ସ୍ତୌତି ପଦ୍ମଵାସୋଽପି ॥ ୨୧୯ ॥

କୁଲଦୈଵତମସ୍ମାକଂ ତତ୍ତେଜଃ କୁଟିଲକୁନ୍ତଲଂ କିମପି ।
କରଧୃତପୁସ୍ତକଵୀଣଂ କଲୟେ କାମାଗମୋଦୟଂ ଧାତୁଃ ॥ ୨୨୦ ॥

ପରମାନନ୍ଦଧନଂ ତଦ୍ଧାତୁରପି ବ୍ରହ୍ମତତ୍ତ୍ଵରସଦାୟି ।
ଆବ୍ରହ୍ମକୀଟନୃତ୍ୟତ୍ସ୍ଵଵୈଭଵଂ ଜୟତି ଶାରଦାରୂପମ୍ ॥ ୨୨୧ ॥

ଵିବୁଧଜନମୋଦଜନନୀ ଜନନୀ ନଃ ସା ଵିଧେଃ ପତ୍ନୀ ।
ମୃଦୁସଂଚାରଵିଲାସୈଃ ଶୁଭଂକରୀ ଭଵତୁ ସଂତତଂ କାଲେ ॥ ୨୨୨ ॥

ସରସମନୋଜ୍ଞଵିଲାସୈଃ ସ୍ଵଵଶେ କୃତ୍ଵା ମନୋ ଵିଧେର୍ଵାଣୀ ।
ସୃଷ୍ଟ୍ୟାଦୌ ଶୁଭଲେଖାକରୀ ନୃଣାଂ ମସ୍ତକେ ମାତା ॥ ୨୨୩ ॥

ପ୍ରକୃତିମୃଦୁଲଂ ପଦାବ୍ଜଂ ଵାଣୀଦେଵ୍ୟା ମଦୀୟଚିତ୍ତତଟେ ।
କାମାଦିସୂଚିନିଚିତେ କଥଂ ସ୍ଥିତିଂ ପ୍ରାପ୍ନୁୟାତ୍ କାଲେ ॥ ୨୨୪ ॥

ନିଖିଲଚରାଚରରକ୍ଷାଂ ଵିତନ୍ଵତୀ ପଦ୍ମଜପ୍ରିୟା ଦେଵୀ ।
ମମ କୁଲଦୈଵତମେଷା ଜୟତି ସଦାରାଧ୍ୟମାନ୍ୟପଦକମଲା ॥ ୨୨୫ ॥

କୁଶଲସମୃଦ୍ଧ୍ୟୈ ଭୂୟାଦମ୍ବା ସା ଶାରଦା ଦେଵୀ ।
ଜନିରକ୍ଷଣାଦିଲୀଲାଵିହାରଭାଙ୍ନିଗମସୌଧଦୀପକଲା ॥ ୨୨୬ ॥

ଵାଚାଲୟତି କଟାକ୍ଷୈର୍ଜଡଂ ଶିଲାମଲ୍ପଜନ୍ତୁଂ ଵା ।
ୟା ଵାଣୀ ସା ଶରଣଂ ଭଵେ ଭଵେ ପ୍ରାର୍ଥ୍ୟେ ଶ୍ରିୟଃପ୍ରାପ୍ତ୍ୟୈ ॥ ୨୨୭ ॥

See Also  1000 Names Of Sri Parashurama – Sahasranama Stotram In Odia

ୟଦି ହି ପ୍ରସାଦଭୂମା ଵାଣ୍ୟାସ୍ତତ୍ରୈଵ ସା ହରେଃ କାନ୍ତା ।
ପରିଲସିତ ( … incomplete … ) ନିତ୍ୟଵାସରତା ॥ ୨୨୮ ॥

ସନକସନନ୍ଦନଵନ୍ଦ୍ୟେ କାନ୍ତେ ପରମେଷ୍ଟିନଃ ଶ୍ରିୟଃପ୍ରାପ୍ତ୍ୟୈ ।
ଵାଣି ତ୍ଵାଂ ନୌମି ସଦା ଭଵ ପ୍ରସନ୍ନା ଵିପ`ନ୍ଚିଲସିତକରେ ॥ ୨୨୯ ॥

ଵାଣି ଵିପଞ୍ଚୀକଲରଵରସିକେ ଗନ୍ଧର୍ଵୟୋଷିଦଭିଵନ୍ଦ୍ୟେ ।
ତଵ ଚରଣଂ ମମ ଶରଣଂ ଭଵଵାରିଧିସୁତେମମ୍ବ କଲୟାମି ॥ ୨୩୦ ॥

ଵାଣି କଦାହଂ ଲପ୍ସ୍ୟେ ଚରଣାମ୍ଭୋଜଂ ତ୍ଵଦୀୟମିଦମାରାତ୍ ।
ନିଜମଣିନୂପୁରନାଦସ୍ପୃହଣୀୟଵଚଃପଦଂ କଲିତଭକ୍ତେଃ ॥ ୨୩୧ ॥

ଶ୍ରୁତିପୂତମୁଖମନୋହରଲାଵଣ୍ୟକୁସୁମମୃଦୁଶରୀରେୟମ୍ ।
ନିଜକରୁଣାପାଙ୍ଗସୁଧାପୂରଣକୃତଵୈଭଵା ଭାତି ॥ ୨୩୨ ॥

ପରିସରନତଵିବୁଧାଲୀକିରୀଟମଣିକାନ୍ତିଵଲ୍ଲରୀଵିସରୈଃ ।
କୃତନୀରାଜନଵିଧି ତେ ମମ ତୁ ଶିରୋଭୂଷଣଂ ହି ପଦୟୁଗଲମ୍ ॥ ୨୩୩ ॥

ପ୍ରେମଵତୀ ଵିଧିଭଵନେ ହଂସଗତିର୍ହଂସୟାନକୃତଚାରା ।
ଵାଚାମକୃତ୍ରିମାନାଂ ସ୍ଥୈର୍ୟଵିଧାତ୍ରୀ ମହେଶାନୀ ॥ ୨୩୪ ॥

ଆନନ୍ଦରୂପକୋଟୀମମ୍ବାଂ ତାଂ ସଂତତଂ କଲୟେ ।
ସଂଵିଦ୍ରୂପା ୟା କିଲ ଵିଧାତୃଗେହେ ଶ୍ରୁତିଶ୍ରିୟଂ ଧତ୍ତେ ॥ ୨୩୫ ॥

କମଲଜନେତ୍ରମହୋତ୍ସଵତାରୁଣ୍ୟଶ୍ରୀର୍ନିରସ୍ତନତଶତ୍ରୁଃ ।
ଲଲିତଲିକୁଚାଭକୁଚଭରୟୁଗଲା ଦୃଗ୍ଵିଜିତହରିଣସଂଦୋହା ॥ ୨୩୬ ॥

କାରୁଣ୍ୟପୂର୍ଣନୟନା କଲିକଲ୍ମଷନାଶିନୀ ଚ ସା ଵାଣୀ ।
ମୁଖଜିତଶାରଦକମଲା ଵକ୍ତ୍ରାମ୍ଭୋଜେ ସଦା ସ୍ଫୁରତୁ ମାତା ॥ ୨୩୭ ॥

କମଲସୁଷମାନିଵାସସ୍ଥାନକଟାକ୍ଷଂ ଚିରାୟ କୃତରକ୍ଷମ୍ ।
ରକ୍ଷୋଗଣଭୀତିକରଂ ତେଜୋ ଭାତି ପ୍ରକାମମିହ ମନସି ॥ ୨୩୮ ॥

କମଲଜତପଃଫଲଂ ତନ୍ମୁନିଜନହୃଦୟାବ୍ଜନିତ୍ୟକୃତନୃତ୍ତମ୍ ।
କରୁଣାଲୋଲାପାଙ୍ଗଂ ତତ୍ତେଜୋ ଭାତୁ ମମ ମୁଖାମ୍ଭୋଜେ ॥ ୨୩୯ ॥

ଭାଗ୍ୟଂ ଵିଧିନୟନାନାଂ ସଂସୃତିତାପଜ୍ଵରାଦିତପ୍ତାନାମ୍ ।
ଭେଷଜମେତଦ୍ରୂପଂ କଲାଗ୍ରହଂ ମନ୍ୟତେ ଦେଵ୍ୟାଃ ॥ ୨୪୦ ॥

ଜନନି କଦା ଵା ନେଷ୍ୟାମ୍ୟହମାରାଦର୍ଚିତତ୍ଵଦୀୟପଦଃ ।
ନିମିଷମିଵ ହନ୍ତ ଦିଵସାନ୍ ଦୃଷ୍ଟ୍ଵା ତ୍ଵାମାଦରେଣ କଲ୍ୟାଣୀମ୍ ॥ ୨୪୧ ॥

ମଞ୍ଜୁଲକଵିତାସଂତତିବୀଜାଙ୍କୁରଦାୟିସାରସାଲୋକା ।
ଜନନି ତଵାପାଙ୍ଗଶ୍ରୀର୍ଜୟତି ଜଗତ୍ତ୍ରାଣକଲିତଦୀକ୍ଷେୟମ୍ ॥ ୨୪୨ ॥

ଅମ୍ବ ତଵାପାଙ୍ଗଶ୍ରୀରପାଙ୍ଗକେଲୀଶତାନି ଜନୟନ୍ତୀ ।
ଧାତୁର୍ହୃଦୟେ ଜୟତି ଵ୍ରୀଡାମଦମୋଦକାମସାରକରୀ ॥ ୨୪୩ ॥

ସର୍ଵଜଗନ୍ନୁତଵିଭଵେ ସଂତତମପି ଵାଞ୍ଛିତପ୍ରଦେ ମାତଃ ।
ଅଧୁନା ତ୍ଵମେଵ ଶରଣଂ ତେନାହଂ ପ୍ରାପ୍ତଜନ୍ମସାଫଲ୍ୟଃ ॥ ୨୪୪ ॥

ଶାନ୍ତିରସସର୍ଵଶେଵଧିମମ୍ବାଂ ସେଵେ ମନୋରଥାଵାପ୍ତ୍ୟୈ ।
ୟାମାରାଧ୍ୟ ସୁରେଶାଃ ସ୍ଵପଦଂ ପ୍ରାପୁର୍ହି ତଦ୍ରକ୍ଷମ୍ ॥ ୨୪୫ ॥

କୁଲଜା ଭାର୍ୟା କୀର୍ତିର୍ଦାନଂ ପୁତ୍ରାଦୟୋ ୟେ ଚ ।
ସିଧ୍ୟନ୍ତି ତେ ହି ସର୍ଵେ ୟସ୍ମୈ ଵାଣୀ ପ୍ରସନ୍ନା ସା ॥ ୨୪୬ ॥

କା କ୍ଷତିରମ୍ବ କଟାକ୍ଷେ ନ୍ୟସ୍ତେ ସତି ମୟି ଵିରିଞ୍ଚିଵରପତ୍ନି ।
ଗଙ୍ଗାଶୁନକନ୍ୟାୟାନ୍ମହତୀ ମମ ଵୃଦ୍ଧିରୀରିତା ନିପୁଣୈଃ ॥ ୨୪୭ ॥

ଅଵିରଲଦୟାର୍ଦ୍ରଲୋଚନସେଵନୟା ଧୂତତାପା ହି ।
ପ୍ରତିକଲ୍ପଂ ସୁରସଂଘାସ୍ତ୍ଵାମଭଜନ୍ ନୁତିନତିପ୍ରମୁଖୈଃ ॥ ୨୪୮ ॥

ଦୀନାନାଂ ଚ କଵୀନାଂ ଵାଣି ତ୍ଵଂ କାମଧେନୁରସି ମାତଃ ।
ସିଦ୍ଧିସ୍ତେଷାମତୁଲା ସୁରମାନ୍ୟା ତେନ ସଂକଲିତା ॥ ୨୪୯ ॥

ସକଲଜଗତାଂ ହି ଜନନୀଂ ଵାଣି ତ୍ଵାଂ ସଂତତମୁପାସେ ।
ଶ୍ରୁତିସୁଦତୀଭୂଷାମଣିମଖିଲାର୍ଥପ୍ରାପ୍ତ୍ୟୈ ଲୋକେ ॥ ୨୫୦ ॥

ଧାତୁଃ କୁଟୁମ୍ବିନୀ ତ୍ଵଂ ସନ୍ମଙ୍ଗଲଦାୟିନୀ ସ୍ଵମାହାତ୍ମ୍ୟାତ୍ ।
ଶ୍ଵଶ୍ରୂଶ୍ଵଶୁରମୁଖାଦିପ୍ରୀଣନଚତୁରା ଚ ଭାସି ନିଗମକଲା ॥ ୨୫୧ ॥

ମୁଖଵିଜିତଚନ୍ଦ୍ରମଣ୍ଡଲମିଦମମ୍ଭୋରୁହଵିଲୋଚନଂ ତେଜଃ ।
ଧ୍ୟାନେ ଜପେ ଚ ସୁଦୃଶାଂ ଚକାସ୍ତି ହୃଦୟେ କଵୀଶ୍ଵରାଣାଂ ଚ ॥ ୨୫୨ ॥

ୟସ୍ମୈ ପ୍ରସନ୍ନଵଦନା ସା ଵାଣୀ ଲୋକମାତା ହି ।
ତସ୍ୟ ସହସା ସହସ୍ରଂ ଲାଭଃ ସ୍ୟାଦ୍ ବାନ୍ଧଵାଃ ସୁଖିନଃ ॥ ୨୫୩ ॥

ତାପହରରସଵିଵର୍ଷଣଧୃତକୁତୁକା କାପି ନୀଲନଲିନରୁଚିଃ ।
କାଦମ୍ବିନୀ ପୁରସ୍ତାଦାସ୍ତାଂ ନଃ ସଂତତଂ ଜନନୀ ॥ ୨୫୪ ॥

ପଦ୍ମାକ୍ଷନାଭିପଦ୍ମଜଦୟିତେ ଲୋକାମ୍ବ ଶାରଦେତି ସଦା ।
ତଵ ନାମାନି ଜପନ୍ ସନ୍ ତ୍ଵଦ୍ଦାସୋଽହଂ ତୁ ମୁକ୍ତୟେ ସିଦ୍ଧଃ ॥ ୨୫୫ ॥

ଅମ୍ବାପ୍ରସାଦଭୂମ୍ନା ନରୋ ହି ଭୁଙ୍କ୍ତେ ସୁଖାନି ଵିଵିଧାନି ।
ସ୍ମରେ ଵିଜୟଃ କଵିତାଧନଲକ୍ଷ୍ମ୍ୟାଦେର୍ଵିଲାସଲୀଲାଦିଃ ॥ ୨୫୬ ॥

ତୀରଂ ସଂସୃତିଜଲଧେଃ ପୂରଂ କମଲଜଵିଲୋଚନପ୍ରୀତେଃ ।
ସାରଂ ନିଗମାନ୍ତାନାଂ ଦୂରଂ ଦୁର୍ଜନତତେର୍ହି ତତ୍ତେଜଃ ॥ ୨୫୭ ॥

ଅପି ଦାସକୁଲେ ଜାତଃ କଟାକ୍ଷଭୂମ୍ନା ଵିଧାତୃମୁଖପତ୍ନ୍ୟାଃ ।
ଜ୍ଞାନୀ ଭଵଵାରାଶିଂ ତରତି ଚ ରାଜ୍ୟଶ୍ରିୟଂ ଭୁଙ୍କ୍ତେ ॥ ୨୫୮ ॥

ସତ୍କୃତଦେଶିକପାଦାମ୍ବୁଜୟୁଗଲୋଽହଂ ନମାମି ଵାଣି ତ୍ଵାମ୍ ।
ତ୍ଵଂ ତୁ ଗୁରୁମୂର୍ତିରୁକ୍ତା କାଲେ କାଲେ ଚ କାଙ୍କ୍ଷିତଵିଧାତ୍ରୀ ॥ ୨୫୯ ॥

ଜ୍ଞାନାନନ୍ଦମୁଖାଦୀନପଵର୍ଗଂ ଵା ଦଦାସି ଭକ୍ତେଭ୍ୟଃ ।
ଅତ ଏଵାନନ୍ୟଗତିସ୍ତ୍ଵାଂ ଵିଧିପତ୍ନୀଂ ପ୍ରପଦ୍ୟେଽହମ୍ ॥ ୨୬୦ ॥

ତ୍ଵୟି ଵିନ୍ୟସ୍ତଭରାଣାଂ ନ ହି ଚିନ୍ତା ଜାୟତେ ନୃଣାଂ କାପି ।
ପରମାନନ୍ଦାଦିକଲାସ୍ଫୂର୍ତିର୍ଦିଵିଷଦ୍ଗଣେନ ସଂମାନ୍ୟା ॥ ୨୬୧ ॥

ସୁମଶରସାମ୍ରାଜ୍ୟକଲାମଙ୍ଗଲଵିଧିରେଖିକା ଵାଣୀ ।
ଧାତୁରପି ଚିତ୍ତଵୃତ୍ତିସ୍ଥୈର୍ୟଂ ତ୍ଵନ୍ୟାଦୃଶଂ କୁରୁତେ ॥ ୨୬୨ ॥

ସା ଧେନୁଶ୍ଚିନ୍ତାମଣିରପି ଵୃକ୍ଷଃ ସଂପଦାଂ ପ୍ରଦାୟିନ୍ୟଃ ।
ଅମ୍ବ ତ୍ଵମେଵ କାଲେ ଭସି ଜ୍ଞାନପ୍ରଦା ଵ୍ୟପୋହ୍ୟ ତମଃ ॥ ୨୬୩ ॥

ମନସୋ ନୈର୍ମଲ୍ୟପ୍ରଦମସ୍ୟାଃ ସେଵେ କଟାକ୍ଷମହମାରାତ୍ ।
ୟଃ କୁରୁତେ ଜନତାଂ ତାଂ ହତମାୟାଂ ମଧୁରାମୟୋଧ୍ୟାଂ ଚ ॥ ୨୬୪ ॥

ଶରଦିଵ ହଂସକୁଲେଡ୍ୟା ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନେଵ ଜନାର୍ତିହାରିଣୀ ଵାଣ୍ୟାଃ ।
ଜୟତି ହି କଟାକ୍ଷରେଖା ଦୀପକଲେଵ ପ୍ରକାମହତତିମିରା ॥ ୨୬୫ ॥

ପଙ୍କଜଭଵଵଦନମଣିଂ ପରଵିଦ୍ୟାଦେଵତାଂ ଵାଣୀମ୍ ।
ନିତ୍ୟଂ ୟଜତାଂ ଜପତାଂ ନ ହି ତୁଲ୍ୟୋଽସ୍ମିନ୍ କ୍ଷମାତଲେ କଶ୍ଚିତ୍ ॥ ୨୬୬ ॥

ଵାଣୀ ନିଜଵାଣୀଭୀ ରଚୟତି ନୁତିମାତ୍ତଵୀଣୟା କାଲେ ।
ଧାତୁଃ ପ୍ରସାଦହେତୋଃ ପତିଵ୍ରତାଲକ୍ଷଣୈରନ୍ୟୈଃ ॥ ୨୬୭ ॥

ଆନନ୍ଦୟତି ଵିଲସୈରମ୍ବା ପଦ୍ମାସନଂ ନିଜଂ ଦେଵମ୍ ।
ତେନୈଵ ତୁଷ୍ଟହୃଦୟଃ ଶୁଭାକ୍ଷରାଣ୍ୟାଦରାଲ୍ଲିଖତି ମୌଲୌ ॥ ୨୬୮ ॥

ମମ ମାନସଦୁର୍ମଦଗଜମପାରତାପାଟଵୀଷୁ ଧାଵନ୍ତମ୍ ।
ଵିରଚୟ୍ୟ ମୁଦିତଚିତ୍ତଂ କୁରୁ ଵାଣି ତ୍ଵତ୍ପଦାବ୍ଜକୃତହସ୍ତମ୍ ॥ ୨୬୯ ॥

କମଲାସନଧୈର୍ୟମହୀଧରକୁଲିଶସ୍ତେ କଟାକ୍ଷ ଏଵାୟମ୍ ।
କଵିକୁଲମୟୂରକାଦମ୍ବିନୀଵିଲାସୋ ମୁଦେଽସ୍ତୁ ସତତଂ ନଃ ॥ ୨୭୦ ॥

ଗୁରୁଵରଦନାମ୍ଭୋଜେ ନୃତ୍ୟନ୍ତୀ ଶାରଦା ଦେଵୀ ।
ମଧୁରତରଶ୍ଲୋକନିଭା ମଣିନୂପୁରନିନଦସଂତତିର୍ଭ୍ତି ॥ ୨୭୧ ॥

କୋ ଵା ନ ଶ୍ରୟତି ବୁଧଃ ଶ୍ରେୟୋଽର୍ଥୀ ତାମିମାଂ ଵାଣୀମ୍ ।
ୟାଂ ପଙ୍କଜାକ୍ଷନାଭିଜସଧର୍ମିଣୀମର୍ଚୟନ୍ତି ସୁରନାଥାଃ ॥ ୨୭୨ ॥

ମୁଷିତପୟୋଜମୃଦିମ୍ନା ଚରଣତଲେନାତ୍ର ମାନସେ ଵାଣୀ ।
ପରିହରତୁ ପାପରାଶିଂ ସୁରୌଘସଂମାନିତେନ କାଲେ ମେ ॥ ୨୭୩ ॥

ୟାଥାର୍ଥ୍ୟଜ୍ଞାନକଲାପ୍ରାପ୍ତ୍ୟୈ ତ୍ଵାଂ ଶାରଦାଂ ଵନ୍ଦେ ।
ସେଵାଫଲଂ ପ୍ରୟଚ୍ଛ ପ୍ରସୀଦ ପରମେଶି ଵଲ୍ଲଭେ ଧାତୁଃ ॥ ୨୭୪ ॥

ନିଗମାନ୍ତସାରମର୍ଥଂ ବୋଧୟସି ତ୍ଵଂ ଗୁରୂନ୍ ପ୍ରକଲ୍ପ୍ୟ ଭୁଵି ।
ସୈଷା ମେ ଜ୍ଞାନଘନା ଵାଣୀ ନିତ୍ୟଂ ପ୍ରସନ୍ନାସି ॥ ୨୭୫ ॥

ମନ୍ଦାରକୁସୁମମଦହରମନ୍ଦସ୍ମିତମଧୁରଵଦନପଙ୍କରୁହା ।
ହୃଦ୍ୟତମନିତ୍ୟୟୌଵନମଣ୍ଡିତଗାତ୍ରୀ ଵିରାଜତେ ଵାଣୀ ॥ ୨୭୬ ॥

ସୌଭାଗ୍ୟସୂଚକାଭୀ ରେଖାଭିର୍ଭୂଷିତଂ ସୌରୈର୍ଵନ୍ଦ୍ୟମ୍ ।
ଅମ୍ବାଚରଣପୟୋଜଂ ଵତଂସୟନ୍ ପ୍ରାପ୍ତସଂମୋଦଃ ॥ ୨୭୭ ॥

ଦ୍ଵିଜଗଣପୂଜ୍ୟଂ ନିତ୍ୟଂ ନିରସ୍ତଜାଡ୍ୟଂ ତ୍ଵଦୀୟପାଦୟୁଗମ୍ ।
କ୍ଷଣମପି ଵା ସାଂନିଧ୍ୟଂ ଭଜତୁ ମଦୀୟେ ହୃଦି ସ୍ଵୈରମ୍ ॥ ୨୭୮ ॥

ନତଦେଵରାଜମକୁଟୀମଣିଘୃଣିପରିଚୁମ୍ବିତାଙ୍ଘ୍ରିକମଲା ନଃ ।
କମଲାସନସ୍ୟ ଦୟିତା ତନ୍ୟାଦନ୍ୟାଦୃଶୀ ଶ୍ରିୟଂ ଭଜତାମ୍ ॥ ୨୭୯ ॥

ଵାଣୀ ଶ୍ରିତକାଦମ୍ବା ଦମ୍ଭାଦିରିପୂନ୍ ନିରସ୍ୟ ନଃ କାଲେ ।
କ୍ଷେମମଵନ୍ୟାଂ ତନ୍ୟାତ୍ ପଦେ ପରେ ଦେଵସଂଘପରିସେଵ୍ୟେ ॥ ୨୮୦ ॥

ପଙ୍କଜଭଵସାମ୍ରାଜ୍ୟସ୍ଥିରଲକ୍ଷ୍ମୀଶ୍ଚପାଣ୍ଡରତନୁଶ୍ରୀଃ ।
ନତମାନଵସୁକୃତକଲାପରିପାଟୀ ଭାତି ସକଲଗୁଣପେଟୀ ॥ ୨୮୧ ॥

ମୁଖଵିଜିତଚନ୍ଦ୍ରବିମ୍ବା ସାମ୍ବା କାଦମ୍ବସେଵ୍ୟପଦକମଲା ।
କମଲାସନଗୃହଲକ୍ଷ୍ମୀର୍ଲକ୍ଷ୍ମୀଂ ପୁଷ୍ଣାତୁ ଶାରଦା ଦେଵୀ ॥ ୨୮୨ ॥

ମୁରମଥନସ୍ୟେଵ ରମା ଶଂଭୋରିଵ ସକଲଭୂଧରେନ୍ଦ୍ରସୁତା ।
ଵାଣି ଵିଧାତୁଃ ସଦନେଽନୁରୂପଦାମ୍ପତ୍ୟସଂପଦା ଭାସି ॥ ୨୮୩ ॥

ଵାଣି ତଵ ଦେହକାନ୍ତ୍ୟା କଟାକ୍ଷଲହରୀ ତୁ ସଂୟୁତା କାଲେ ।
ଧତ୍ତେ କାମପି ଶୋଭାଂ ସୁରସ୍ରଵନ୍ତ୍ୟେଵ ସଂଗତା ୟମୁନା ॥ ୨୮୪ ॥

ମଧୁରାସେଚନଦୃଷ୍ଟ୍ୟା ମାଂ ପାୟାଦାପଦୋ ମୁହୁର୍ଵାଣୀ ।
ଆଶ୍ରିତତାପଵିଭେତ୍ରୀତ୍ୟେଵଂ ୟାମାମନନ୍ତି ସୂରିଵରାଃ ॥ ୨୮୫ ॥

ଅଜ୍ଞାତକୋପପୂରା ୟସ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିଃ କୃତାଦରା ଭଜତାମ୍ ।
ସୈଷା ଵିହସିତପୌରଂଦରଲକ୍ଷ୍ମୀଂ ସଂପଦଂ ଦଦ୍ୟାତ୍ ॥ ୨୮୬ ॥

ବାଲକୁରଙ୍ଗଵିଲୋଚନମୀଷତ୍ସ୍ମିତମଧୁରମାନନଂ ଵାଣ୍ୟାଃ ।
ମଣିମୟତାଟଙ୍କମଣୀଵିଲାସି ଭୂୟାନ୍ମୁଦେଽସ୍ମାକମ୍ ॥ ୨୮୭ ॥

ମୁନିଜନମାନସହଂସୀଂ ଶ୍ରୁତିତତିପଞ୍ଜରଶୁକୀଂ ମହାଦେଵୀମ୍ ।
ନୌମି ସ୍ନୁଷାଂ ରମାୟାଃ ମାହେଶ୍ଵରମହିତସତ୍ପଦପ୍ରାପ୍ତ୍ୟୈ ॥ ୨୮୮ ॥

ଧାତୁଃ ସୌଧାଙ୍ଗଣକୃତଚଙ୍କ୍ରମଣାଂ ଶାରଦାଂ ନୌମି ।
ମତ୍ତମତଙ୍ଗଜଗମନାଂ ପରିପନ୍ଥିଜୟାୟ ସୁକୃତିସଂଦୃଶ୍ୟାମ୍ ॥ ୨୮୯ ॥

ଵାଗୀଶମୁଖା ଦେଵା ୟସ୍ୟାଃ ପ୍ରସଦନବଲଦ୍ଧି ଵିଜୟନ୍ତେ ।
ପରିପାଲିତଭକ୍ତଗଣା ୟଦ୍ଧ୍ୟାନୋଲ୍ଲସଦପାରପୁଲକାନ୍ତାଃ ॥ ୨୯୦ ॥

ନୈସର୍ଗିକଵାକ୍ଷ୍ରେଣୀକେଲିଵନମମଲଭୂଷଣଂ ଧାତୁଃ ।
ଵଦନାନାମିୟମମ୍ବା ଜୟତୁ ଚିରଂ କାମଵର୍ଷିଣୀ ଭଜତାମ୍ ॥ ୨୯୧ ॥

କଲୟାମି ହୃଦୟମେତତ୍ ପାଦାବ୍ଜେ ଶାରଦାଦେଵ୍ୟାଃ ।
ପ୍ରାପ୍ତାରିଷଟ୍କଵିଜୟଂ ତତ୍ତ୍ଵଧନଂ କଲିତଶାରଦାଧ୍ୟାନମ୍ ॥ ୨୯୨ ॥

ପାଦାରଵିନ୍ଦନମନପ୍ରଭାଵପରିକଲିତଦେଵସାରୂପ୍ୟାଃ ।
ପରମାନନ୍ଦନିମଗ୍ନାଃ ସୁଧିୟୋ ଭାନ୍ତି କ୍ଷମାଵଲୟେ ॥ ୨୯୩ ॥

ଲଲିତଵିଧାତୃରୂପଂ ପାଲିତଲୋକତ୍ରୟଂ ଚ ତତ୍ ତେଜଃ ।
ସକଲାଗମଶିଖରକଲାପରତତ୍ତ୍ଵଂ ଶାରଦାରୂପମ୍ ॥ ୨୯୪ ॥

ଧ୍ୟାନୈର୍ୟୋଗୈଶ୍ଚ ଜପୈର୍ୟତ୍ ସେଵ୍ୟଂ ପରମମାଦିଷ୍ଟମ୍ ।
ତନ୍ନଶ୍ଚକାସ୍ତୁ ହୃଦୟେ ଵିଶ୍ଵଜନୀନଂ ହି ଭକ୍ତାନାମ୍ ॥ ୨୯୫ ॥

ଭାଗୀରଥୀଵ ଵାଣୀ ତଵ ନୁତିରୂପା ଵିରାଜତେ ପରମା ।
ଇହ ମାତର୍ୟଦ୍ଭଜନଂ ସର୍ଵେଷାଂ ସର୍ଵସଂପଦାଂ ହେତୁଃ ॥ ୨୯୬ ॥

ସଂତତମଧୁରାଲାପୈର୍ଲାଲିତଵିଧିଵୈଭଵୈରମେୟକଲୈଃ ।
ଶ୍ରେୟଃପ୍ରଦାନଦୀକ୍ଷିତକଟାକ୍ଷପାତୈର୍ମହାତତ୍ତ୍ଵୈଃ ॥ ୨୯୭ ॥

ଖେଲଲ୍ଲୋଲମ୍ବକଚୈଃ କୁଚଭରନମ୍ରୈଃ ପୁରଂଧ୍ରିଗୁଣପୂର୍ଣୈଃ ।
ଆଶ୍ରିତସଂଵିତ୍ପୀଠୈରମରେଶଵଧୂକରାଦୃତଚ୍ଛତ୍ରୈଃ ॥ ୨୯୮ ॥

ଵୀଣାପୁସ୍ତକହସ୍ତୈର୍ଵିଧିଭାଗ୍ୟୈରସ୍ତୁ ମମ ତୁ ସାରୂପ୍ୟମ୍ ।
ସଂଵିଦ୍ଧନୈଶ୍ଚ ଵାଣୀରୂପୈରେତୈର୍ଦୟାସାରୈଃ ॥ ୨୯୯ ॥

ମାତଃ କଥଂ ନୁ ଵର୍ଣ୍ୟସ୍ତଵ ମହିମା ଵାଣି ନିଗମଚୟଵେଦ୍ୟଃ ।
ଇତି ନିଶ୍ଚିତ୍ୟ ପଦାବ୍ଜଂ ତଵ ଵନ୍ଦେ ମୋକ୍ଷକାମୋଽହମ୍ ॥ ୩୦୦ ॥

ତ୍ଵାମମ୍ବ ବାଲିଶୋଽହଂ ତ୍ଵଚମତ୍କାରୈର୍ଗିରାଂ ଗୁମ୍ଭୈଃ ।
ଅୟଥାୟଥକ୍ରମଂ ହି ସ୍ତୁଵନ୍ନପି ପ୍ରାପ୍ତଜନ୍ମସାଫଲ୍ୟଃ ॥ ୩୦୧ ॥

ଇତି ଶ୍ରୀଶାରଦାତ୍ରିଶତୀ ସମାପ୍ତା

– Chant Stotra in Other Languages -Sharada Trishati:
300 Names of Sharada Trishati in SanskritEnglishBengaliGujaratiKannadaMalayalam – Odia – TeluguTamil