300 Names Of Sharada Trishati In Gujarati

॥ Sharada Trishati Gujarati Lyrics ॥

॥ શારદાત્રિશતી ॥

ગઙ્ગાધરમખિવિરચિતા ।
પરમાભરણં ધાતુર્વદનામ્ભોજસ્ય શારદા દેવી ।
યા રાજતિ જનની સા લસતુ સદા સુપ્રસન્ના નઃ ॥ ૧ ॥

સા શારદા પ્રસન્ના રાજતિ મમ માનસે નિત્યમ્ ।
યા શારદાબ્જવદના જનની કીર્ત્યા હિ સર્વલોકાનામ્ ॥ ૨ ॥

સંપદ્ દિવ્યા ધાતુઃ ખ્યાતા સા શારદા દેવી ।
યદ્ભજનં દેવાનામપિ તત્ત્વજ્ઞાનદં વિદુર્વિબુધાઃ ॥ ૩ ॥

સરસકવિતાવિભૂત્યૈ યત્પદમારાધ્યતે વિશેષજ્ઞૈઃ ।
સા શારદા શ્રિયૈ નઃ કાલે સર્વપ્રસન્નાત્મા ॥ ૪ ॥

નીલારવિન્દલોચનયુગલા સા શારદા દેવી ।
કરકમલકલિતવીણા સદા પ્રસન્ના શ્રિયૈઃ વઃ સ્યાત્ ॥૫ ॥

કલયે તામહમનિશં ફુલ્લાબ્જવિલોચનાં વાણીમ્ ।
યા સૃષ્ટ્યાદૌ સાહ્યં કલયતિ ધાતુર્જગન્માતા ॥ ૬ ॥

યસ્યા લીલાલોલઃ પદ્માસનગોઽપિ વેદપાઠરતઃ ।
તામહમતુલાનન્દપ્રાપ્ત્યૈ કલયે મનઃપદ્મે ॥ ૭ ॥

બ્રહ્માણં તાં વાણીમેકાસનભાસુરાં શ્રિયઃ પ્રાપ્ત્યૈ ।
આરાદ્વિલોક્ય માનસમાનન્દરસં પરં ભજતે ॥ ૮ ॥

મુક્તામયે વિમાને પદ્માસનયન્ત્રિકામધ્યે ।
દૃશ્યાં વાણીં દેવીં સેવે સંતતસુખપ્રાપ્ત્યૈ ॥ ૯ ॥

ભાગ્યાન્મમ ચ કવીનાં સા દેવી દૃશ્યતામેતિ ।
વીણાપુસ્તકહસ્તા યા કમલાસનપુરન્ધ્રી હિ ॥ ૧૦ ॥

મામકમાનસકીરં બધ્નીયાશ્ચરણપઞ્જરે માતઃ ।
તેન મમ જન્મલાભઃ સ્તોત્રં ચ તવ પ્રકામકલિતાર્થમ્ ॥ ૧૧ ॥

સંવિત્પ્રરોહકલિકાપ્રાપ્ત્યૈ તાં નૌમિ શારદાં દેવીમ્ ।
યા કિલ કવીશ્ચરાણામધિનેત્રી કાવ્યકલનાદૌ ॥ ૧૨ ॥

ભક્તાનાં જિહ્વાગ્રં સિંહાસનમાદરાદ્ વાણી ।
કલયન્તિ નૃત્યતિ કિલ તતસ્તુ તન્નૂપુરનિનાદઃ ॥ ૧૩ ॥

મઞ્જુલફણિતિઝરીતિ પ્રગીયતે દિક્તટે રસિકૈઃ ।
પ્રાતઃફુલ્લપયોરુહમરન્દરસકેલિધૂર્વહા કાલે ॥ ૧૪ ॥

દુર્વારગર્વદુર્મતિદુરર્થનિરસનકલાનિપુણાઃ ।
માતસ્તવ પાદયોરુહસેવાધન્યતાં પ્રાપ્તાઃ ॥ ૧૫ ॥

નીચા મમ તુ મનીષા તથાપિ તવ નુતિકલાપ્રવૃત્તોઽસ્મિ ।
અમ્બ તવ તત્ર હેતુઃ કૃપાં પરં બુદ્ધિદા જયતિ ॥ ૧૬ ॥

વિધિદયિતે તવ માતઃ સ્તુતૌ ન શક્તા અપિ ત્રિદશાઃ ।
ક્ષન્તવ્યમત્ર દયયા મમ ચાપલ્યં તવ સ્તોત્રે ॥ ૧૭ ॥

શુકવાણીમિવ માતર્નિરર્થકાં મદ્વચોભઙ્ગીમ્ ।
સદસિ શૃણોષિ દયયા તત્ તવ ચોત્તમપદવ્યક્ત્યૈ ॥ ૧૮ ॥

પરદેવતે પ્રસીદ પ્રાણેશ્વરિ ધાતુરમ્બ મમ વાણીમ્ ।
કૃપયા તવ નુતિયોગ્યાં ત્વન્નૂપુરનિનદરમ્યરસગુમ્ફામ્ ॥ ૧૯ ॥

સર્વજ્ઞત્વં સંપદમથવાન્યાં પ્રાપ્તુમત્ર તવ માતઃ ।
તવ ચરણકમલમેતચ્છરણં નાન્યા ગતિર્દૃષ્ટા ॥ ૨૦ ॥

મન્દધિયા સ્વલ્પાપિ સ્તુતિરમ્બ નિરર્થકાપિ રસહીના ।
કલિતા ચેત્ તવ કૃપયા તદેવ સદસીડિતં ભાતિ ॥ ૨૧ ॥

કુણ્ઠીકરોતુ વિપદં ચાજ્ઞાનં દુર્ગતિં વાણિ ।
તવ ચરણકમલસેવાદરો જનાનાં કલૌ કાલે ॥ ૨૨ ॥

વીરશ્રીર્વિદ્વચ્છ્રીર્જયશ્રિયો વામરૈર્માન્યે ।
તવ પાદામ્બુજસેવાદરેણ સિધ્યન્તિ નાન્યથા લોકે ॥ ૨૩ ॥

કરુણારસવર્ષિણિ તે ચરણસરોજદ્વયં નિધેહિ મમ ।
મસ્તકતલે વિદારિતજરાદિકં સપદિ જન્મ સાર્થં મે ॥ ૨૪ ॥

શ્રદ્ધાં મેધાં સંપદમન્યામમરેન્દ્રમાનનીયાં હિ ।
દયયા વિધેહિ કાલે ભક્તાનાં નસ્ત્વદેકશરણાનામ્ ॥ ૨૫ ॥

પ્રેયસિ ધાતુર્જગતાં પરમેશ્વરિ વાણિ માતરમ્બ નનુ ।
તવ નામાનિ ફણન્તસ્ત્રિદશૈઃ સહ યાન્તિ યાનેન ॥ ૨૬ ॥

તવ નામ યસ્ય જિહ્વાઙ્ગણે વિશુદ્ધં ક્ષણં સ્ફુરતિ ।
સ હિ વન્દ્યસ્ત્રિદશૈરપિ વિગલિતપાપઃ પરે લોકે ॥ ૨૭ ॥

નતનાકીશ્વરવનિતામૌલિસ્રગ્ગલિતમકરન્દૈઃ ।
સ્નિગ્ધપદામ્બુજયુગલા વાણી દેવી શ્રિયો હિ લસતિ પરા ॥ ૨૮ ॥

વિદુષામપિ તુષ્ટિકરં નવનવરસગુમ્ફનં કવિત્વં તુ ।
યત્કરુણાવીક્ષણતો સિધ્યતિ તાં શારદાં વન્દે ॥ ૨૯ ॥

અમ્બ પ્રસીદ પરમં માયામેતાં નિરસ્ય નતિભાજઃ ।
મમ સંવિધેહિ મધુરાં વાચં તવ નુતિકલાર્હાં ચ ॥ ૩૦ ॥

વાણી માતા જગતાં વાણીપુસ્તકકરામ્ભોજા ।
હંસાશ્રિતા હિ નમતાં શ્રેયઃસિધ્યૈ પ્રસન્ના નઃ ॥ ૩૧ ॥

શ્લાઘ્યા સંપત્કાલે વૈદુષ્યં વા યદીયવીક્ષણતઃ ।
સિધ્યન્ત્યપિ દેવાનાં તાં વન્દે શારદાં દેવીમ્ ॥ ૩૨ ॥

વિદ્યાદાનકરીયં કમલાસનપુણ્યપરિપાકઃ ।
મમ મનસિ સંનિધત્તાં દિવ્યજ્ઞાનાદિસિધ્યૈ હિ ॥ ૩૩ ॥

દિવ્યજ્ઞાનં દયયા વિધેહિ માતર્મહાસારમ્ ।
તેનૈવ તે તુ કીર્તિર્દાનફલં નશ્ચ જન્મસાફલ્યમ્ ॥ ૩૪ ॥

દ્વાદશબીજાક્ષરગાં મન્ત્રોદ્ધારક્રિયાશક્તિમ્ ।
વાણીં વિધેસ્તુ પત્નીં મધ્યે પશ્યામિ બિમ્બમધ્યસ્થામ્ ॥ ૩૫ ॥

રવિકોટિતેજસં તાં સરસ્વતીં ત્ર્યક્ષરક્રિયાશક્તિમ્ ।
અણિમાદિદાં પ્રસન્નામમ્બાં પશ્યામિ પદ્મમધ્યગતામ્ ॥ ૩૬ ॥

જગદીશ્વરિ ભારતિ મે પ્રસીદ વાણિ પ્રપન્નાય ।
અહમપિ કુતુકાત્ તવ નુતિકલનેઽશક્તશ્ચ મન્દધિષણશ્ચ ॥ ૩૭ ॥

મુનિજનમાનસપેટીરત્નં ધાતુર્ગૃહે રત્નમ્ ।
વાણીતિ દિવ્યરત્નં જયતિ સદા કામધુક્ કાલે ॥ ૩૮ ॥

અજ્ઞાનવ્યાધિહરં તદૌષધં શારદારૂપમ્ ।
યઃ પશ્યતિ સ હિ લોકે પરાત્મને રોચતે કાલે ॥ ૩૯ ॥

કમલાસનનયનફલં સૃષ્ટ્યાદિકલાસમાસક્તમ્ ।
વાણીરૂપં તેજઃ સ્ફુરતિ જગચ્છ્રેયસે નિત્યમ્ ॥ ૪૦ ॥

હંસગતિં તામમ્બામમ્ભોરુહલોચનાં વન્દે ।
તિલકયતિ યા ગુરૂણાં જિહ્વાસિંહાસનં વાણી ॥ ૪૧ ॥

વાણિ તરઙ્ગય લોચનવીક્ષણશૈલીં ક્ષણં મયિ ભોઃ ।
મમ જન્મ લબ્ધવિભવં તેન ભવેન્નૈવ તે હાનિઃ ॥ ૪૨ ॥

પદ્માસનેન સાકં કાલે વાણી સમાસના જયતિ ।
કુચકલશનમિતદેહા કુર્વન્તી ભદ્રસંતતિં નમતામ્ ॥ ૪૩ ॥

વ્યાતન્વાના વાણી કવીશ્વરાણાં મનોજ્ઞવચનઝરીમ્ ।
જયતિ વિધિસુકૃતસંતતિપરિણમિતમાલા બુધૈર્વન્દ્યા ॥ ૪૪ ॥

કમલસુષમાઙ્ગયષ્ટિઃ સા દેવી જયતિ પદ્મમધ્યતલે ।
શતબીજાક્ષરલસિતં દિક્પતિકૃતરક્ષકં ચ મેરુમુખમ્ ॥ ૪૫ ॥

વાણીયન્ત્રં વિબુધૈર્માન્યં યોગાસનાબ્ધીન્દુમ્ ।
હ્રીમક્ષરમુખમાદ્યં પ્રાક્તટકલિતં ચ પદ્મમધ્યતલે ॥ ૪૬ ॥

તન્મેરુચક્રરૂપં સમાધિદૃશ્યં ચ લોકવેદ્યં ચ ।
સૈષાશ્રિત્ય તદેતદ્ રાજતિ રાજીવલોચના વાણી ॥ ૪૭ ॥

હંસાશ્રિતગતિવિભવા મન્દસ્મેરા તમોનિહન્ત્રી ચ ।
મધુરતરવાઙ્નિગુમ્ફા વીણાપુસ્તકકરામ્ભોજા ॥ ૪૮ ॥

વીણાવાદનરસિકા નમતામિષ્ટાર્થદાયિની વાણી ।
ધાતુર્નયનમહોત્સવકલિકા કુર્યાચ્છુભં જગતામ્ ॥ ૪૯ ॥

તાપિઞ્છરમ્યદેહશ્રીરેષા કવિસમાજનુતા ।
અષ્ટૈશ્વર્યાદિકલાદાને દત્તેક્ષણા જયતિ ॥ ૫૦ ॥

સૃષ્ટ્યાદૌ વિધિલિખિતં વાણી સૈષા હિ ચાન્યથાકર્તુમ્ ।
નાકૌકસામપીહ પ્રભવતિ કલિતપ્રણામાનામ્ ॥ ૫૧ ॥

યઃ પશ્યતિ તામેતાં વાણીં પુરુષો હિ ધન્યતામેતિ ।
યં પશ્યતિ સૈષાયં નિતરાં ધન્યો નૃપેડિતઃ કાલે ॥ ૫૨ ॥

કબલિતતમઃસમૂહા વાણી સૈષા હિ વિજયતે જગતિ ।
અપુનર્ભવસુખદાત્રી વિરિઞ્ચિમુખલાલિતા કાલે ॥ ૫૩ ॥

કમલાસનમુખકમલસ્થિરાસનાં શારદાં વન્દે ।
યન્નામોચ્ચરણકલાવિભવાત્ સર્વજ્ઞતા નિયતમ્ ॥ ૫૪ ॥

ભવપરમૌષધમેતદ્વાણીરૂપં સદારાધ્યમ્ ।
કમલાસનલોચનગણસરસક્રીડાસ્પદં જયતિ ॥ ૫૫ ॥

નારીવંશશિખામણિરેષા ચિન્તામણિર્નતાનાં હિ ।
ધાતૃગૃહભાગધેયં ધ્યેયં સદ્ભિઃ શ્રિયઃ સમૃદ્ધ્યૈ નઃ ॥ ૫૬ ॥

જનનિ ભુવનેશ્વરિ ત્વાં વાણીં વન્દે કવિત્વરસસિદ્ધ્યૈ ।
ત્વં તુ દદાસિ હિ દયયા મમ મન્દસ્યાપિ વાગ્ઝરીર્મધુરાઃ ॥ ૫૭ ॥

એતેન તવ તુ કીર્તેર્મહિમા સંગીયતે દિશાં વલયે ।
કિંનરવર્ગૈરમરીકન્યાભિઃ કલ્પવૃક્ષમૂલતલે ॥ ૫૮ ॥

કવિમલ્લસૂક્તિલહરીસ્તન્વાના શારદા જયતિ ।
વિધિકેલિસદનહંસી કલ્યાણૈકસ્થલી નમતામ્ ॥ ૫૯ ॥

સ્ફુરતુ મમ વચસિ વાણિ ત્વદીયવૈભવસુધાધારા ।
નિત્યં વ્યક્તિં પ્રાપ્તા ધુતનતજનખેદજાલકા મહતી ॥ ૬૦ ॥

વાણિ તવ સ્તુતિવિષયે બુદ્ધિર્જાતા હિ મે સહસા ।
તેન મમ ભાગદેયં પરિણતિમિત્યેવ નિત્યસંતુષ્ટઃ ॥ ૬૧ ॥

સૃષ્ટિકલામણ્ડનભૂરેષા વાણી જગજ્જનની ।
આલોકમાત્રવશતસ્તમસો હન્ત્રી ચ સંપદાં જનની ॥ ૬૨ ॥

પૌરુષલોપવિધાત્રી ધાતુરિયં કમલકોમલાઙ્ગલતા ।
વસતુ સદા જિહ્વાગ્રે દિવ્યજ્ઞાનપ્રદા દેવી ॥ ૬૩ ॥

પ્રતિદિનદુરિતનિહન્ત્રી પદ્માસનનયનપુણ્યપરિપાકઃ ।
કવિતાસંતાનકલાબીજઙ્કુરવર્ધિની જયતિ ॥ ૬૪ ॥

ક્ષણવીક્ષણેન માતા લક્ષ્મીં પક્ષ્મલયતિ પ્રણતે ।
વેધસિ સુરતમહોત્સવસંકેતતલપ્રદર્શિની કાલે ॥ ૬૫ ॥

શૃઙ્ગારવિભ્રમવતા નીલોત્પલકાન્તિચાતુરીસુપુષા ।
વાણીનેત્રેણ વિધિર્જિતોઽભવત્ સોઽપિ સતતકૃતવેદઃ ॥ ૬૬ ॥

શ્યામા કટાક્ષલહરી માતુર્જયતીહ સંપદાં જનની ।
યામસ્તૌષીત્ કાલે મઘવા નાકાધિપા મુનયઃ ॥ ૬૭ ॥

મણિકટકનાદપૂરિતમમ્બાપાદામ્બુજં મહામન્ત્રૈઃ ।
જપ્યં ધ્યેયં કાલે દિશિ દિશિ કલિતસ્વરક્ષં ચ ॥ ૬૮ ॥

સ્મરણેન દુરિતહન્ત્રી નમનેન કવિત્વસિદ્ધિદા વાણી ।
કુસુમસમર્પણકલયા કાલે મોક્ષપ્રદાત્રી ચ ॥ ૬૯ ॥

વિસૃમરતમોનિહન્ત્રિ ત્વાં સેવે શારદાદેવિ ।
શિશિરીકુરુ માં કાલે કરુણારસવીક્ષિતેન વરદેન ॥ ૭૦ ॥

માતર્નમોઽસ્તુ તાવકકટાક્ષમધુપાય શારદે જયતિ ।
યો વેધસોઽપિ કાલે સૃષ્ટ્યાદૌ ચાતુરીં દિત્સન્ ॥ ૭૧ ॥

સુમનોવાઞ્છાદાને કૃતાવધાનં ધનં ધાતુઃ ।
ધિષણાજાડ્યાદિહરં યદ્વીક્ષણમામનન્તિ જગતિ બુધાઃ ॥ ૭૨ ॥

See Also  108 Names Of Vighneshvara – Ashtottara Shatanamavali In Gujarati

લલિતગમનં ત્વદીયં કલનૂપુરનાદપૂરિતં વાણિ ।
નૌમિ પદામ્બુજયુગલં કવિતાસિદ્ધ્યૈ વિધેઃ કાન્તે ॥ ૭૩ ॥

કમલકૃતવૈજયન્તી વિધેર્મુખેષ્વાદરાદ્વાણ્યાઃ ।
જયતિ કટાક્ષલહરી તોરણલક્ષ્મીસ્તુ સત્યલોકે હિ ॥ ૭૪ ॥

નિશ્રેણિકા ચ મુક્તેઃ સજ્જ્ઞાનનદીમહાલહરી ।
નાનારસચાતુર્યપ્રસારિકા દુરિતશઙ્કુલા કાલે ॥ ૭૫ ॥

પરતન્ત્રિતવિધિવિભવા દેવી સા શારદા જયતિ ।
કૈવલ્યાદિકલાનાં દાત્રી ભક્તાલિકામધેનુર્યા ॥ ૭૬ ॥

કવિકામધેનુરેષા મઞ્જુસ્મેરાનનામ્ભોજા ।
વાણી જયતિ વિધાતુર્મનનાગમસંપ્રદાયફલદા હિ ॥ ૭૭ ॥

ઘનતરકૃપારસાર્દ્રૈર્નાનાવિભવપ્રદાનકૃતદીક્ષૈઃ ।
વાણી જયતિ કટાક્ષૈર્નઃ કાશ્મલ્યં હઠાન્નિરસ્યન્તી ॥ ૭૮ ॥

દાસાશાદાનકલાપ્રક્લૃપ્તદીક્ષાકટાક્ષલહરી મે ।
કબલયતુ પાપરાશિં વાણ્યા નિત્યં મહૌદાર્યા ॥ ૭૯ ॥

આદિમજનની સૈષા વાણી જયતીહ ભક્તરક્ષાયૈ ।
સર્વત્ર કલિતદેહા નાનાશાસ્ત્રાદિરૂપતો જગતિ ॥ ૮૦ ॥

બહુવિધલીલાસદનં સંભૃતફુલ્લાબ્જશિલ્પવૈચિત્ર્યમ્ ।
વાણીમુખારવિન્દં ચુમ્બતિ માનસમિદં હઠાત્ કૃત્યમ્ ॥ ૮૧ ॥

સૌભાગ્યકાન્તિસારં વદનામ્ભોજં શ્રિયૈ વાણ્યાઃ ।
આશ્રિત્ય સકલવેદા અપિ નિત્યં માન્યતાં પ્રાપ્તાઃ ॥ ૮૨ ॥

જ્ઞાનમયી સલિલમયી તત્ત્વમયી ભાતિ સર્વલોકાનામ્ ।
અક્ષરમયી ચ વાણી શ્રેયોદાને નિબદ્ધચિત્તગતિઃ ॥ ૮૩ ॥

નમૌક્તિરસ્તુ માત્રે વાણ્યૈઃ નઃ સિદ્ધિદા ભક્ત્યા ।
આનન્દિન્યૈ જ્ઞાનસ્વરૂપભાજે પ્રબન્ધરૂપાયૈ ॥ ૮૪ ॥

આરાધ્યાયૈ ધ્યેયાયૈ ચાત્તકલાચિત્રનાદરૂપાયૈ ।
સચ્ચિત્તવાસભાજે વાણ્યૈ ભૂયો નમોઽસ્તુ ભક્તિકૃતમ્ ॥ ૮૫ ॥

કમલાસનપુણ્યકલા નમતાં ચિન્તામણિર્વાણી ।
જીવાક્ષરબોધકલારૂપા જયતીહ સત્ત્વરૂપવતી ॥ ૮૬ ॥

બ્રહ્માણ્ડમણ્ડલમિદં વ્યાપ્તં માત્રા ક્ષરાક્ષરાદિજુષા ।
યત્પદકમલં નિત્યં શ્રુતિતતિસુદતીવિભૂષણં ચ વિદુઃ ॥ ૮૭ ॥

મનસિજસામ્રાજ્યકલાલક્ષ્મીરેષા વિરિઞ્ચિમુખહર્ષમ્ ।
વ્યાતન્વાના નિત્યં રાજતિ ષડરસ્વરૂપચક્રતલે ॥ ૮૮ ॥

મઞ્જુલવીણાનિનદપ્રયોગનિર્ધૂતમોહસંચારા ।
હંસીયાના વાણી હંસગતિઃ સુકૃતિનેત્રપુણ્યકલા ॥ ૮૯ ॥

કુચકલશસવિધવિનિહિતવીણાનિક્કાણસાવધાનકલા ।
અધિનેત્રી હિ કલાનાં સકલાનાં શારદા જયતિ ॥ ૯૦ ॥

ત્રિદશપરિષન્નિષેવ્યા પ્રાતઃ સાયં પ્રફુલ્લમુખકમલા ।
કમલાસ્નુષા હિ વાણી વાણીં દિશતુ પ્રબન્ધરસભરિતામ્ ॥ ૯૧ ॥

અધિકચપલૈઃ કટાક્ષૈરઞ્ચિતલીલારસૈરુદારૈર્નઃ ।
મઙ્ગલમાતન્વાના વિધાતૃગૃહિણી સુરાદિનુતપાદા ॥ ૯૨ ॥

કાન્તં લક્ષ્મીભવનં મુખકમલં શારદાદેવ્યાઃ ।
સૌભાગ્યકાન્તિસારં સ્પૃહયતિ મે માનસં સરસમ્ ॥ ૯૩ ॥

કારુણ્યપૂર્ણનયનં પુસ્તકહસ્તં મહઃ કિમપિ ।
ધાતુઃ પુણ્યકલાનાં પરિપાકો મર્ત્યરક્ષણં કુરુતે ॥ ૯૪ ॥

સંસારવારિરાશિં તર્તું સા સેતુરેષા નઃ ।
ધાતુર્ગૃહિણી દુઃખં શિથિલયતુ પરં જનિપ્રાપ્તમ્ ॥ ૯૫ ॥

સરસકવિકલ્પવલ્લીમમ્બાં વાણીમહમુપાસે ।
અન્તસ્તમોનિહન્ત્રીં યામાહુર્જ્ઞાનદાં મુનયઃ ॥ ૯૬ ॥

મમ લોચનયોર્ભૂયાત્ વિદ્યા કાપિ પ્રધૂતજનિભીતિઃ ।
નિગમેષુ સંચરન્તી કૃપાનિધિઃ શારદા દેવી ॥ ૯૭ ॥

શમિતનતદુરિતસંઘા ધાત્રે નિજનેત્રકલ્પિતાનઙ્ગા ।
કૃતસુરશાત્રવભઙ્ગા સા દેવી મઙ્ગલૈસ્તુઙ્ગા ॥ ૯૮ ॥

પદ્માસનસ્થિતાં તાં વાણીં ચતુરાનનાં વન્દે ।
કલ્યાણાનાં સરણિં કવિપરિષત્કલ્પવલ્લરીં માન્યામ્ ॥ ૯૯ ॥

કુચભારસંનતાઙ્ગીં કુન્દસ્મેરાનનામ્ભોજામ્ ।
કુન્દલકુસુમપરિમલસંપાદિતભૃઙ્ગઝંકૃતિતરઙ્ગામ્ ॥ ૧૦૦ ॥

ચિદ્રૂપાં વિધિમહિષીં હંસગતિં હંસસંનુતચરિત્રામ્ ।
વિદ્યાકલાદિનિલયામારાધ્યાં સકલજડિમદોષહરીમ્ ॥ ૧૦૧ ॥

જનનિ યદિ ભજતિ લોકે તવ લોચનવીક્ષણં ક્ષણં મર્ત્યઃ ।
કુપુરુષનુતિવિમુખસ્તે રૂપં જ્ઞાનપ્રદં પશ્યન્ ॥ ૧૦૨ ॥

કુક્ષિંભરિત્વમુખદુર્ગુણાદિકં દૂરતસ્ત્યક્ત્વા ।
ત્વદ્ભાવનેન ધન્યો નયતિ ચ કાલં પ્રમોદેન ॥ ૧૦૩ ॥

મયિ તાપભારશાન્ત્યૈ તરઙ્ગય ત્વદિલોચને માતઃ ।
યચ્છારદાબ્જસુષમામાન્યે દેવાદિભિઃ પ્રાર્થ્યે ॥ ૧૦૪ ॥

સર્વાર્થદા હિ ભજતાં કટાક્ષધાટી શિવંકરી વાણિ ।
ચિન્તામણિમિવ કલયતિ યાં હિ વિધિર્વિદિતમન્ત્રોઽપિ ॥ ૧૦૫ ॥

સુકૃતપરિપાકમાનસા ધન્યાસ્ત્વામર્ચયન્તિ નનુ વાણિ ।
અહમપિ તદ્વત્કલયે ફલપ્રદા ત્વં સમાનકલ્પાસિ ॥ ૧૦૬ ॥

નિગમવચસાં નિદાનં તવ પાદાબ્જં વતંસયતુ કાલે ।
દેવોઽપિ દેવદેવો વિજિતજગત્ત્રયતલે માતઃ ॥ ૧૦૭ ॥

અન્તસ્તમસો હન્ત્રી પટીયસી તે કટાક્ષઝરમાલા ।
યા તોરણમાલ્યશ્રિયમાતનુતે વેધસઃ સૌધે ॥ ૧૦૮ ॥

શૃઙ્ગારવિભ્રમવતીં ત્વાં પ્રાપ્યૈવ ક્રિયાકાલે ।
કલયતિ સૃષ્ટ્યાદિમસૌ વિધિઃ શ્રુતિવ્યક્તમાહાત્મ્યઃ ॥ ૧૦૯ ॥

વેધોવદનં કેલીવનમાસાદ્યામ્બ પરમયા હિ મુદા ।
ક્રીડસિ શુકીવ કાલે દ્વિજસંઘસમર્ચિતાત્મવૃત્તિશ્ચ ॥ ૧૧૦ ॥

ધાતુર્મુખમઞ્જૂષારત્નં નિગમાન્તકેલિવનહંસીમ્ ।
પરમાં કલામુપાસે તામમ્બાં ચિદ્વિલાસઘનવૃત્તિમ્ ॥ ૧૧૧ ॥

વાગીશદેવરૂપિણિ ગીષ્પતિમુખદેવસંઘનુતચરણે ।
તવ રૂપં સૂર્યાયુતદૃશ્યં દર્શય મમ જ્ઞાને ॥ ૧૧૨ ॥

દિવ્યજ્ઞાનપ્રદમિદમમ્બ ત્વદ્રૂપમાદરાદ્વાણિ ।
કાલે દર્શય કૃપયા તેન વયં પ્રાપ્તકાર્યસાફલ્યાઃ ॥ ૧૧૩ ॥

અમ્બા ત્રિસંધ્યપઠનપ્રવૃત્તિભાજાં ક્રમેણ નામ્નાં તુ ।
દ્વાદશકલાવિભેદવ્યૂહાદિજ્ઞાનદા પ્રસન્ના હિ ॥ ૧૧૪ ॥

મૂકોઽપિ સત્કવિઃ સ્યાદ્ દુરક્ષરાણ્યપિ વિધાતૃલિખિતાનિ ।
સત્ફલદાનિ સરસ્વતિ કટાક્ષપૂરે યદિ કાપિ ॥ ૧૧૫ ॥

અવલમ્બે તામમ્બાં પઞ્ચાશદ્વર્ણકલ્પિતજગત્કામ્ ।
સૃષ્ટિસ્થિતિસંહારસ્થિરોદયાં વિવિધશાસ્ત્રરૂપાઢ્યામ્ ॥ ૧૧૬ ॥

વાણીં દિશતુ મનોજ્ઞાં વાણી ગતિહસિતકાદમ્બા ।
યા દમ્ભાદિવિમુક્તા નાદં ભાવ્યં વદન્તિ યદ્રૂપમ્ ॥ ૧૧૭ ॥

રાકેન્દુવદનબિમ્બા સામ્બા વાણી પુનાતુ કૃતિમેનામ્ ।
પરિકલિતભાવબન્ધાં રસોજ્જ્વલાં મઙ્ગલોત્તુઙ્ગામ્ ॥ ૧૧૮ ॥

લાવણ્યકાન્તિસિન્ધુઃ પાદાબ્જનતપ્રભાવસંધાત્રી ।
પ્રસૃમરતમોનિહન્ત્રી મદ્વાચાં દેવતા ચાદ્યા ॥ ૧૧૯ ॥

જનતાનેત્રાનન્દં રૂપં યસ્યાઃ સ્ફુટં ભાતિ ।
સ્મરણં ત્વજ્ઞાનહરં વિશ્વજ્ઞાનપ્રદં ચ સા જયતિ ॥ ૧૨૦ ॥

સહધર્મિણી વિધાતુર્દારિદ્ર્યધ્વંસિની નિજકટાક્ષૈઃ ।
સાંનિધ્યં જનયતુ મે સુરમુનિનરસંનુતસ્વમહિમેયમ્ ॥ ૧૨૧ ॥

મુખરિતવીણા વાણી વાણીં મે દિશતુ નૈજનુતિયોગ્યામ્ ।
આસ્વાદિતશાસ્ત્રામૃતલહરીં સદ્યસ્તમોનિહન્ત્રીં ચ ॥ ૧૨૨ ॥

મણિનૂપુરનાદનિભા વાણી ભાતિ ત્વદીયભક્તમુખે ।
કીર્તિર્દિશાસુ શુદ્ધિર્વપુષિ બહુમુખી પરં કાલે ॥ ૧૨૩ ॥

તવ પાદસ્મરણવશાત્ તામ્યતિ તિમિરાવલિશ્ચાન્તઃ ।
આનન્દલહરિવીચી પ્રસર્પતિ ક્ષમાતલે હિ ભક્તાનામ્ ॥ ૧૨૪ ॥

સંપન્નલિનીભાનું જ્ઞાનાબ્ધિસુધાકરં હિ તવ રૂપમ્ ।
ભક્ત્યા મનસિ ગૃણન્તો ગચ્છન્તિ વ્યોમયાનમારૂઢાઃ ॥ ૧૨૫ ॥

હૃત્તમસાં દીપરુચિર્વિધાતૃદયિતા મમાસ્તુ પરદૈવમ્ ।
ભવતાપમેઘમાલા કવિશુકવાસન્તિકશ્રીર્હિ ॥ ૧૨૬ ॥

મમ માનસમણિહર્મ્યે વિહરતુ વાણ્યાઃ સ્વરૂપં તુ ।
નિગમવચસાં નિગુમ્ફૈર્વેદ્યં તદ્વેધસા લાલ્યમ્ ॥ ૧૨૭ ॥

સતતમભિગમ્યરૂપા વિબુધવરેડ્યા સરસ્વતી માતા ।
મનસિ મમ સંનિધત્તાં ભૂત્યૈ નઃ સર્વતઃ કાલે ॥ ૧૨૮ ॥

મમ શિરસિ નીચપુણ્યે પુણ્યઘના વેદમૌલિહર્મ્યા ચ ।
કૃતપદવિન્યાસભરા વાણી જયતીહ શતમખાદિનુતા ॥ ૧૨૯ ॥

માયાનિરસનદક્ષા માતેયં સુપ્રસન્ના મે ।
લભતે પરમં જ્ઞાનં યદ્ભક્ત્યા પામરોઽપિ ચ ધરિત્ર્યામ્ ॥ ૧૩૦ ॥

વાણીશ્વરિ તવ રૂપં નામસ્મરણં ચ પૂજનં ભક્ત્યા ।
સિધ્યતિ સકલવિભૂત્યૈ તત્ર હિ ભવતીદયાપ્રસારસ્તુ ॥ ૧૩૧ ॥

સફલયતુ નેત્રયુગલં હતનતદુરિતા ચ સા પરા દેવી ।
કમલજમાન્યચરિત્રા સુમનોવાઞ્છાપ્રદાનકૃતદીક્ષા ॥ ૧૩૨ ॥

પઙ્કજમૃણાલતન્તુપ્રતિભટરૂપં ક્વચિદ્દૃશ્યમ્ ।
કવિકુલવાણીકૈરવશારદચન્દ્રપ્રભાકબલિતં ચ ॥ ૧૩૩ ॥

નલિનભવગૃહિણિ વાણિ પ્રહ્વાનાં સપદિ ભક્તાનામ્ ।
લુમ્પસિ મોહં ભવતીસ્મરણાદ્વરિવસ્યયા સ્તુત્યા ॥ ૧૩૪ ॥

કવિકુલકલ્પકવલ્લીમપાઙ્ગલીલાકૃતાર્તિશમનાં તામ્ ।
વાણીમન્વહમાર્યારાધ્યાં મોક્ષાય નિભૃતમહમીડે ॥ ૧૩૫ ॥

સંવિત્સુખસ્વરૂપામમ્બાં વાણીમહર્નિશં મનસિ ।
કલયે કલિતાપ્રભરપ્રશાન્તિકામઃ પ્રભાવતીં જયદામ્ ॥ ૧૩૬ ॥

નતપરિપાલિનિ વાણિ ત્રિજગદઘધ્વંસિનિ શ્રિતાનાં નઃ ।
તવ પાદયુગં નિગલં ભવતુ તમોરાશિદુષ્ટહસ્તિગણે ॥ ૧૩૭ ॥

કામાદિદુર્ગ્રહકૃતાનર્થનિરાસાય તાવકાપાઙ્ગાઃ ।
વાણિ જનયન્તિ નતાનાં કૈવલ્ય ખપ્રદાનાય ॥ ૧૩૮ ॥

તવ દર્શનં હિ માતઃ પરમં સંસ્કારમાત્તપાપાનામ્ ।
કલ્યાણસૂક્તિકન્દલરસપ્રદં માન્યતે વિબુધૈઃ ॥ ૧૩૯ ॥

ધાતુર્વદનસરોજે શ્રુતિસીમનિ હૃદિ ચ ભક્તાનામ્ ।
એકપદા દ્વિપદા વા રાજતિ વાણી જગન્માતા ॥ ૧૪૦ ॥

મણિમયકાઞ્ચીલસિતા વીણાપુસ્તકકરારવિન્દા ચ ।
નમતાં જાડ્યવિધૂનનધૃતદીક્ષા રાજતે વાણી ॥ ૧૪૧ ॥

કબલયતુ તાપમસ્યાઃ સ્મરણં પાદાબ્જવન્દનં વાણ્યાઃ ।
ધાતુર્જિહ્વાગ્રતલે નૃત્યન્ત્યાઃ સારસૂક્તિરસયન્ત્યાઃ ॥ ૧૪૨ ॥

પદ્મજવદનવિભૂષા નિગમશિખોત્તંસપીઠિકા વાણી ।
સકલવિધશાસ્ત્રરૂપા ભક્તાનાં સત્કવિત્વદાનપ્રા ॥ ૧૪૩ ॥।

ગતિજિતમરાલગમના મરાલવાહા ચ વેધસો દારાઃ ।
શિશિરદયાસારા સા નમતાં સંતાપહારિણી સહસા ॥ ૧૪૪ ॥

સ્તનભારસંનતાઙ્ગી દરદલિતામ્ભોજલોચનાન્તશ્રીઃ ।
સવિધતલે વિબુધવધૂપરિચરણાદ્યૈશ્ચ તુષ્ટચિત્તા સા ॥ ૧૪૫ ॥

હરિણાઙ્કવદનબિમ્બા પૃથુલનિતમ્બા કચાત્તલોલમ્બા ।
નિજગતિજિતકાદમ્બા સામ્બા પદપદ્મનમ્રભક્તકદમ્બા ॥ ૧૪૬ ॥

પરિહસિતનીલનીરજદેહશ્રીઃ શારદા પ્રથમા ।
સ્ફટિકમણિભરકાન્તિઃ સરસ્વતી કીર્ત્યતે ચ વિબુધગણૈઃ ॥ ૧૪૭ ॥

નાથે દૃઢભક્તિમતી સૃષ્ટ્યાદૌ ચિત્સ્વરૂપા ચ ।
ધાત્રા સમાનભાવા ચૈકાસનપૂણ્ડરીકમધ્યસ્થા ॥ ૧૪૮ ॥

પ્રીત્યા સરસપુમર્થાન્ દદાતિ કાલે ચિદાદિસંધાત્રી ।
સા મે દૈવતમેષા સતતનિષેવ્યા ચ કામદા ભૂયાત્ ॥ ૧૪૯ ॥

હરિચરણનલિનયુગલે સદૈકતાના હિ શારદા જનની ।
પદ્માનીલાદિસખી શ્રુત્યુદ્યાને વિહારરસભરિતા ॥ ૧૫૦ ॥

ધાતુઃ કુટુમ્બિનીયં તન્યાત્ કલ્યાણસંતતિં સતતમ્ ।
યા તારુણ્યવિભુષા સમક્રમા ત્રિપુરસુન્દર્યા ॥ ૧૫૧ ॥

See Also  Sri Vallabha Bhava Ashtakamin Gujarati

નાનાક્ષરાદિમાતૃકગણેડિતા શબ્દરૂપા ચ ।
નાદબ્રહ્મવિલાસા વાણી સા મઙ્ગલાનિ નસ્તન્યાત્ ॥ ૧૫૨ ॥

દૃક્કોણવીક્ષણકલાનિગમપ્રાભવવિધાનદા નમતામ્ ।
વિબુધાનાં હૃદયાબ્જં યસ્યા વાસસ્થલી ચ નિર્દિષ્ટમ્ ॥ ૧૫૩ ॥

મોહાદિવનકુઠારા યા નિત્યં સેવ્યતે ત્રિદશસંધૈઃ ।
નિત્યપ્રસન્નરૂપાં શાન્તાં યામેવ સેવતે વેધાઃ ॥ ૧૫૪ ॥

નમતાં યયૈવ ખણ્ડીક્રિયતે સુવર્ણદૃષ્ટિપુષા ।
યદ્વીક્ષણેન પુરુષઃ ખ્યાતો નૃપસદસિ માન્યતે પ્રથમમ્ ॥ ૧૫૫ ॥

યસ્યૈ શ્રોત્રિયવર્યૈસ્ત્રિસંધ્યમધાર્દિકં ક્રિયતે ।
સા મઞ્જુનીતિરૂપા વાણીરૂપા ચ ભણ્યતે નિપુણૈઃ ॥ ૧૫૬ ॥

સા મયિ તન્યાદીક્ષાં વીક્ષાવનદાં સરસ્વતી દેવી ।
સંતાનકુસુમજૈત્રીં યામૈચ્છત્ પ્રાપ્તુમઞ્જસા વેધાઃ ॥ ૧૫૭ ॥

મન્દસ્મિતમધુરાસ્યં કૃપાવલોકં નિરસ્તજાદ્યતતિ ।
ભૂયાદ્ વાણ્યા રૂપં પુરઃ કરામ્ભોજકલિતવીણાદિ ॥ ૧૫૮ ॥

વાણ્યાઃ પરં ન જાને દૈવતમન્યદ્ વને ગિરૌ ચ પથિ ।
ગગને વા સંરક્ષિતનતજનતાયાઃ કૃપારસાર્દ્રાયાઃ ॥ ૧૫૯ ॥

આસ્યેન્દોરવલોકનમમ્બાયાઃ પાદપદ્મસેવા ચ ।
સર્વશ્રેયઃપ્રાપ્ત્યૈ શાસ્ત્રજ્ઞૈઃ સુષ્ઠુ નિર્દિષ્ટા ॥ ૧૬૦ ॥

વાણી હિ તાપહન્ત્રી જગતાં કારુણ્યપૂર્ણનયનશ્રીઃ ।
મન્દાન્ કરોતિ વિબુધાન્ દ્રાવયતિ શિલાસ્તતસ્તુ કિં ચિત્રમ્ ॥ ૧૬૧ ॥

યસ્મિન્ કટાક્ષપૂરો ન ભવતિ સ હિ દીનવદનઃ સન્ ।
પ્રસ્ખલિતવાગ્ભાર્તો ભિક્ષામટતીહ નિન્દિતો બહુશઃ ॥ ૧૬૨ ॥

વાણ્યાઃ કટાક્ષપૂરસ્રજા ત્વલંકૃતનિગાલો યઃ ।
સ હિ ભવતિ રાજમાન્યઃ કાન્તાધરમધુરવાગ્વિલાસશ્ચ ॥ ૧૬૩ ॥

કવિતાભાગ્યવિધાત્રી પરિમલસંક્રાન્તમધુપગણકેશા ।
મમ નયનયોઃ કદા વા સા દેવી કલિતસંનિધાનકલા ॥ ૧૬૪ ॥

પરચિદ્વિધાનરૂપા વાણી શ્રુતિસીમ્નિ રાજતે પરમા ।
મુનિજનમાનસહંસી યા વિહરતિ સા શુભાય સ્યાત્ ॥ ૧૬૫ ॥

જપમાલિકયા વાણીકરધૃતયા વીણયા ચ કોશેન ।
અહમસ્મિ નાથવાનિહ કિં વાશાસ્યં પરં લોકે ॥ ૧૬૬ ॥

કૈવલ્યાનન્દસુખપ્રાપ્ત્યૈ તેજસ્તુ મન્મહે કિમપિ ।
યદ્ વાઞ્છિતચિન્તામણિરિતિ વાણીતિ ચ ભુવિ ખ્યાતમ્ ॥ ૧૬૭ ॥

કવિકુલસૂક્તિશ્રેણીશ્રવણાનન્દોલ્લસદ્વતંસસુમા ।
સા દેવી મમ હૃદયે કૃતસાંનિધ્યા કૃતત્રાણા ॥ ૧૬૮ ॥

યસ્યા દૃષ્ટિવિદૂરાઃ કુમતાઃ શ્રુત્યર્થવઞ્ચકાઃ શપ્તાઃ ।
ક્રન્દન્તિ દિગન્તતટે મોહાદ્યૈર્લુપ્તનયનાશ્ચ ॥ ૧૬૯ ॥

સત્પરિષત્સંમાન્યા શ્રુતિજીવનદાયિની જગન્માતા ।
ચતુરાનનભાગ્યકલા કૃતસાંનિધ્યા હિ રાજતે હૃદયે ॥ ૧૭૦ ॥

કૃતસુકૃતૈઃ સંદૃશ્યા મન્દસ્મિતમધુરવદનપદ્મશ્રીઃ ।
મુનિનારદાદિપરિષત્તત્ત્વોપક્રમવિચક્ષણા વાણી ॥ ૧૭૧ ॥

કવિવાગ્વાસન્તીનાં વસન્તલક્ષ્મીર્વિધાતૃદયિતા નઃ ।
પરમાં મુદં વિધત્તે કાલે કાલે મહાભૂત્યૈ ॥ ૧૭૨ ॥

કવિતારસપરિમલિતં કરોતિ વદનં નતાનાં યા ।
સ્તોતું તાં મે હ્યારાત્ સા દેવી સુપ્રસન્નાસ્તુ ॥ ૧૭૩ ॥

યસ્યાઃ પ્રસાદભૂમ્ના નાકિગણાઃ સત્ત્વસંપન્નાઃ ।
ઐન્દ્રીં શ્રિયમપિ માન્યાં પશ્યન્તિ ક્ષપિતશત્રુભયપીડામ્ ॥ ૧૭૪ ॥

માન્યં વિધાતૃલોકે તત્તેજો ભાતિ સર્વસુરવન્દ્યમ્ ।
બ્રહ્માણ્ડમણ્ડલમિદં યદ્રૂપં યત્ર ચાક્ષરગતિશ્ચ ॥ ૧૭૫ ॥

જનનિ તરઙ્ગય નયને મયિ દીને તે દયાસ્નિગ્ધે ।
તેન વયં કૃતાર્થા નાતઃ પરમસ્તિઃ નઃ પ્રાર્થ્યમ્ ॥ ૧૭૬ ॥

વાણિ વિધાતુઃ કાન્તે સ્તોતું ત્વામાદરેણ કિં વાચ્યમ્ ।
ભાસિ ત્વમેવ પરમં દૈવતમિત્યેવ જાનામિ ॥ ૧૭૭ ॥

કબલિતતમોવિલાસં તેજસ્તન્મન્મહે મહોદારમ્ ।
ફલિતસુમનોઽભિલાષં વાણીરૂપં વિપઞ્ચિકોલ્લસિતમ્ ॥ ૧૭૮ ॥

પદ્મસનસુકૃતકલાપરિપાકોદયમપાસ્તનતદોષમ્ ।
સરસજ્ઞાનકવિત્વાદ્યનન્તસુકૃતં વિરાજતે તેજઃ ॥ ૧૭૯ ॥

નિજનાથવદનસિંહાસનમારૂઢામુપાસ્મહે વાણીમ્ ।
યા કૃત્રિમવાગ્ગુમ્ફૈર્વિરચિતકેલિર્ધિનોતિ વિધિમાદ્યમ્ ॥ ૧૮૦ ॥

સુજનાનન્દકરી સા જનયન્તી સર્વસંપદં ધાતુઃ ।
ભક્તેષુ તાં નયન્તીમન્વહમહમાદ્રિયે ગિરાં દેવીમ્ ॥ ૧૮૧ ॥

કરુણાકટાક્ષલહરી કામાયાસ્તુ પ્રકામકૃતરક્ષા ।
વાણ્યા વિધાતૃમાન્યા સત્સુખદાને દિશિ ખ્યાતા ॥ ૧૮૨ ॥

વિસરો મહોત્સવાનાં વિરિઞ્ચિનયનાવલેરિયં માતા ।
પ્રિયકાર્યસિદ્ધિદાત્રી જગતીરક્ષાધુરંધરા જયતિ ॥ ૧૮૩ ॥

વિબુધાભિગમ્યરૂપા હંસાવલિસેવિતા ગિરાં દેવી ।
ગઙ્ગેવ કનતિ કાલે પરિકમ્પિતશિવજટાકોટિઃ ॥ ૧૮૪ ॥

નૌકાં ભવામ્બુરાશેરજ્ઞાનધ્વાન્તચન્દ્રિકાં વાણીમ્ ।
કલયે મનસિ સદાહં શ્રુતિપઞ્જરશારિકાં દેવીમ્ ॥ ૧૮૫ ॥

ભવતાપારણ્યતલે જહ્નુસુતા શારદા દેવી ।
જ્ઞાનાનન્દમયી નઃ સંપત્સિદ્ધ્યૈ પ્રતિક્ષણં જયતુ ॥ ૧૮૬ ॥

મત્તગજમાન્યગમના મધુરાલાપા ચ માન્યચરિતા સા ।
મન્દસ્મેરમુખાબ્જા વાણી મમ હૃદયસારસે લસતુ ॥ ૧૮૭ ॥

રક્ષણચણૌ ચ વાણ્યાઃ પાદૌ વન્દે મનોજ્ઞમણિનાદૌ ।
યત્સેવનેન ધન્યાઃ પુરુહૂતાદ્યા દિશાં નાથાઃ ॥ ૧૮૮ ॥

ધાતુર્ધૈર્યકૃપાણી વાણી સુરવૃક્ષકુસુમમૃદુવેણી ।
શુકવાણી નુતવાણી કવિકુલમોદાય જયતિ મૃદુવાણી ॥ ૧૮૯ ॥

કલ્યાણૈકનિકેતનમસ્યા રૂપં સદા સ્ફુરતુ ચિત્તે ।
માનસકાલુષ્યહરં મધુમથનશિવાદિબહુમતોત્કર્ષમ્ ॥ ૧૯૦ ॥

મુનિજનમાનસરત્નં ચિરત્નમેતદ્વિધાતૃસુકૃતકલા ।
વિનતજનલોચનશ્રીકર્પૂરકલા પરા જયતિ ॥ ૧૯૧ ॥

ધૃતસુમમધુપક્રીડાસ્થાનાયિતકેશભારાયૈ ।
નમ ઉક્તિરસ્તુ માત્રે વાગ્જિતપીયૂષધારાયૈ ॥ ૧૯૨ ॥

બાલકુરઙ્ગવિલોચનધાટીરક્ષિતસુરાદિમનુજાનામ્ ।
નયનયુગાસેવ્યં તદ્ભાતીહ ધરાતલે તેજઃ ॥ ૧૯૩ ॥

કુશલવિધયે તદસ્તુ શ્રુતિપાઠરતાદૃતાત્મબહુકેલિઃ ।
કબલિતપદનતદૈન્યં તરુણામ્બુજલોચનં તેજઃ ॥ ૧૯૪ ॥

બાલમરાલીગત્યૈ સુરગિરિકન્યાદિમહિતકલગીત્યૈ ।
વિરચિતનાનાનીત્યૈ ચેતો મે સ્પૃહયતે બહુલકીર્ત્યૈ ॥ ૧૯૫ ॥

વિનમદમરેશસુદતીકચસુમમકરન્દધારયા સ્નિગ્ધમ્ ।
તવ પાદપદ્મમેતત્ કદા નુ મમ મૂર્ધ્નિ ભૂષણં જનનિ ॥ ૧૯૬ ॥

કમલજપરતન્ત્રં તદ્ગતતન્દ્રં વસ્તુ નિસ્તુલમુપાસે ।
તેનૈવાહં ધન્યો મદ્વંશ્યા નિરસિતાત્મતાપભરાઃ ॥ ૧૯૭ ॥

જ્ઞાનામૃતસંધાત્રી ભવાબ્ધિસંતરણપોત્રનામાદિઃ ।
વાણી વાચાં લહરીમવન્ધ્યયન્તી સુરાદિનુતચરિતા ॥ ૧૯૮ ॥

કારુણ્યપૂર્ણમેતદ્ વાણીરૂપં સદા કલયે ।
યદ્ભજનાદ્ દેવાનામપિ સંવિદ્ ભાતિ કાર્યકાલેષુ ॥ ૧૯૯ ॥

ધીપદ્મપીઠમાસ્તે સા વાણી કાઙ્ક્ષિતાનિ કલયન્તી ।
યા ઘનકૃપાસ્વરૂપા સંકીર્ત્યા સર્વદેવનુતા ॥ ૨૦૦ ॥

તવ પાદપદ્મવિસૃમરકાન્તિઝરીં મનસિ કલયંસ્તુ ।
નિરસિતનરકાદિભયો વિરાજતે નાકિસદસિ સુરમાન્યઃ ॥ ૨૦૧ ॥

કુચયુગલનમ્રગાત્રં પવિત્રમેતદ્ ભજે તેજઃ ।
ધાતુરપિ સર્વદેવૈર્યન્નિર્દિષ્ટં હુ ભદ્રાય ॥ ૨૦૨ ॥

કૃતનતપદવાગ્ધાટી ચેટીભૂતામરેશમહિષી નઃ ।
કટિકૃતમનોજ્ઞશાટી પાટીરરસાર્દ્રનૈજતનુકોટી ॥ ૨૦૩ ॥

પદ્મભવપુણ્યકોટી હર્ષિતકવિબૃન્દસૂક્તિરસધાટી ।
મુખલસિતસરસવાટી વિલસતુ મમ માનસે કૃપાકોટી ॥ ૨૦૪ ॥

જ્ઞાનપરાક્રમકલિકા દિશિ દિશિ કિન્નરસુગીતનિજયશસઃ ।
ધન્યા ભાન્તિ હિ મનુજાઃ યદ્વીક્ષાલવવિશેષતઃ કાલે ॥ ૨૦૫ ॥

સુરજનપાલનદક્ષા પ્રશાન્તવીક્ષા નિરસ્તરિપુપક્ષા ।
મોક્ષાર્થિભિઃ શ્રિતા સા લાક્ષારસલસિતપાદભાગ્ ભાતિ ॥ ૨૦૬ ॥

કુઙ્કુમભરરુચિરાઙ્ગી ભાતિ કૃશાઙ્ગી ગિરાં દેવી ।
ધાતુરપિ જ્ઞાનપ્રદમસ્યા રૂપં વદન્તિ વિબુધેશાઃ ॥ ૨૦૭ ॥

વાણિ નતિમમ્બ નિત્યં કરવાણિ હિ ચિત્સુખાવાપ્ત્યૈ ।
તાદૃક્ત્વદીયકરુણાવીક્ષણતો ગીષ્પતિશ્ચ સુરમાન્યઃ ॥ ૨૦૮ ॥

કલ્યામિ નતિમનન્તાં કાલે કાલે શુભપ્રાપ્ત્યૈ ।
ધાતુઃ સુકૃતોલ્લાસં કરધૃતવીણાદિકં ચ યદ્રૂપમ્ ॥ ૨૦૯ ॥

કમલાસનદયિતા સા લસતુ પુરોઽસ્માકમાદરકૃતશ્રીઃ ।
યત્પ્રણમનાજ્જનાનાં કવિતોન્મેષઃ સદીડિતો ભવતિ ॥ ૨૧૦ ॥

પરસંવિદાત્મિકા સા મહિષી ધાતુઃ કલાવતી વાણી ।
શિશિરીકરોતિ તપ્તાન્ કરુણારસદિગ્ધનેત્રપાલ્યા નઃ ॥ ૨૧૧ ॥

ધાતૃમનોરથપાત્રં સંતપ્તસ્વર્ણકામ્યનિજગાત્રમ્ ।
આશ્રિતકમલજગોત્રં રક્ષિતનતબાહુચ્છાત્રમ્ ॥ ૨૧૨ ॥

કવિકુલજિહ્વાલોલં પિતામહાદૃતમનોજ્ઞનિજલીલમ્ ।
નિરસિતનતદુષ્કાલં વન્દે તેજઃ સદાલિનુતશીલમ્ ॥ ૨૧૩ ॥

મન્દાનામપિ મઞ્જુલકવિત્વરસદાયિની જનની ।
કાપિ કરુણામયી સા લસતુ પુરસ્તાત્ સદાસ્માકમ્ ॥ ૨૧૪ ॥

નિસ્તુલપદસંપ્રાપ્ત્યૈ ભૂયો ભૂયો નમાંસિ તે વાણિ ।
દીપકલામયિ ચાન્તઃસ્મરણં ધાતુઃ કુટુમ્બિન્યૈ ॥ ૨૧૫ ॥

માયાનિરાસકામો વન્દે વાણ્યાઃ પદામ્ભોજમ્ ।
સિદ્ધમનોરથશતકા યદ્ભજનેનાર્થિનઃ કાલે ॥ ૨૧૬ ॥

સતતં બદ્ધાઞ્જલિપુટુમુપાસ્મહે તચ્છુભપ્રદં તેજઃ ।
યત્કમલજનયનાનાં પ્રમોદપીયૂષલહરિકામોદમ્ ॥ ૨૧૭ ॥

દિવિ વા ભુવિ દિક્ષુ જલે વહ્નૌ વા સર્વતો વાણિ ।
જન્તૂનાં કિલ રક્ષા ત્વધીના કીર્ત્યતે વિબુધૈઃ ॥ ૨૧૮ ॥

ભારતિ ભવતાપાર્તાન્ પાહિ કટાક્ષાઙ્કુરૈઃ શીતૈઃ ।
પરમનન્દવિધાતૃન્ યાનેવ સ્તૌતિ પદ્મવાસોઽપિ ॥ ૨૧૯ ॥

કુલદૈવતમસ્માકં તત્તેજઃ કુટિલકુન્તલં કિમપિ ।
કરધૃતપુસ્તકવીણં કલયે કામાગમોદયં ધાતુઃ ॥ ૨૨૦ ॥

પરમાનન્દધનં તદ્ધાતુરપિ બ્રહ્મતત્ત્વરસદાયિ ।
આબ્રહ્મકીટનૃત્યત્સ્વવૈભવં જયતિ શારદારૂપમ્ ॥ ૨૨૧ ॥

વિબુધજનમોદજનની જનની નઃ સા વિધેઃ પત્ની ।
મૃદુસંચારવિલાસૈઃ શુભંકરી ભવતુ સંતતં કાલે ॥ ૨૨૨ ॥

સરસમનોજ્ઞવિલાસૈઃ સ્વવશે કૃત્વા મનો વિધેર્વાણી ।
સૃષ્ટ્યાદૌ શુભલેખાકરી નૃણાં મસ્તકે માતા ॥ ૨૨૩ ॥

પ્રકૃતિમૃદુલં પદાબ્જં વાણીદેવ્યા મદીયચિત્તતટે ।
કામાદિસૂચિનિચિતે કથં સ્થિતિં પ્રાપ્નુયાત્ કાલે ॥ ૨૨૪ ॥

નિખિલચરાચરરક્ષાં વિતન્વતી પદ્મજપ્રિયા દેવી ।
મમ કુલદૈવતમેષા જયતિ સદારાધ્યમાન્યપદકમલા ॥ ૨૨૫ ॥

કુશલસમૃદ્ધ્યૈ ભૂયાદમ્બા સા શારદા દેવી ।
જનિરક્ષણાદિલીલાવિહારભાઙ્નિગમસૌધદીપકલા ॥ ૨૨૬ ॥

વાચાલયતિ કટાક્ષૈર્જડં શિલામલ્પજન્તું વા ।
યા વાણી સા શરણં ભવે ભવે પ્રાર્થ્યે શ્રિયઃપ્રાપ્ત્યૈ ॥ ૨૨૭ ॥

See Also  Ekashloki Bhagavatam In Gujarati

યદિ હિ પ્રસાદભૂમા વાણ્યાસ્તત્રૈવ સા હરેઃ કાન્તા ।
પરિલસિત ( … incomplete … ) નિત્યવાસરતા ॥ ૨૨૮ ॥

સનકસનન્દનવન્દ્યે કાન્તે પરમેષ્ટિનઃ શ્રિયઃપ્રાપ્ત્યૈ ।
વાણિ ત્વાં નૌમિ સદા ભવ પ્રસન્ના વિપ`ન્ચિલસિતકરે ॥ ૨૨૯ ॥

વાણિ વિપઞ્ચીકલરવરસિકે ગન્ધર્વયોષિદભિવન્દ્યે ।
તવ ચરણં મમ શરણં ભવવારિધિસુતેમમ્બ કલયામિ ॥ ૨૩૦ ॥

વાણિ કદાહં લપ્સ્યે ચરણામ્ભોજં ત્વદીયમિદમારાત્ ।
નિજમણિનૂપુરનાદસ્પૃહણીયવચઃપદં કલિતભક્તેઃ ॥ ૨૩૧ ॥

શ્રુતિપૂતમુખમનોહરલાવણ્યકુસુમમૃદુશરીરેયમ્ ।
નિજકરુણાપાઙ્ગસુધાપૂરણકૃતવૈભવા ભાતિ ॥ ૨૩૨ ॥

પરિસરનતવિબુધાલીકિરીટમણિકાન્તિવલ્લરીવિસરૈઃ ।
કૃતનીરાજનવિધિ તે મમ તુ શિરોભૂષણં હિ પદયુગલમ્ ॥ ૨૩૩ ॥

પ્રેમવતી વિધિભવને હંસગતિર્હંસયાનકૃતચારા ।
વાચામકૃત્રિમાનાં સ્થૈર્યવિધાત્રી મહેશાની ॥ ૨૩૪ ॥

આનન્દરૂપકોટીમમ્બાં તાં સંતતં કલયે ।
સંવિદ્રૂપા યા કિલ વિધાતૃગેહે શ્રુતિશ્રિયં ધત્તે ॥ ૨૩૫ ॥

કમલજનેત્રમહોત્સવતારુણ્યશ્રીર્નિરસ્તનતશત્રુઃ ।
લલિતલિકુચાભકુચભરયુગલા દૃગ્વિજિતહરિણસંદોહા ॥ ૨૩૬ ॥

કારુણ્યપૂર્ણનયના કલિકલ્મષનાશિની ચ સા વાણી ।
મુખજિતશારદકમલા વક્ત્રામ્ભોજે સદા સ્ફુરતુ માતા ॥ ૨૩૭ ॥

કમલસુષમાનિવાસસ્થાનકટાક્ષં ચિરાય કૃતરક્ષમ્ ।
રક્ષોગણભીતિકરં તેજો ભાતિ પ્રકામમિહ મનસિ ॥ ૨૩૮ ॥

કમલજતપઃફલં તન્મુનિજનહૃદયાબ્જનિત્યકૃતનૃત્તમ્ ।
કરુણાલોલાપાઙ્ગં તત્તેજો ભાતુ મમ મુખામ્ભોજે ॥ ૨૩૯ ॥

ભાગ્યં વિધિનયનાનાં સંસૃતિતાપજ્વરાદિતપ્તાનામ્ ।
ભેષજમેતદ્રૂપં કલાગ્રહં મન્યતે દેવ્યાઃ ॥ ૨૪૦ ॥

જનનિ કદા વા નેષ્યામ્યહમારાદર્ચિતત્વદીયપદઃ ।
નિમિષમિવ હન્ત દિવસાન્ દૃષ્ટ્વા ત્વામાદરેણ કલ્યાણીમ્ ॥ ૨૪૧ ॥

મઞ્જુલકવિતાસંતતિબીજાઙ્કુરદાયિસારસાલોકા ।
જનનિ તવાપાઙ્ગશ્રીર્જયતિ જગત્ત્રાણકલિતદીક્ષેયમ્ ॥ ૨૪૨ ॥

અમ્બ તવાપાઙ્ગશ્રીરપાઙ્ગકેલીશતાનિ જનયન્તી ।
ધાતુર્હૃદયે જયતિ વ્રીડામદમોદકામસારકરી ॥ ૨૪૩ ॥

સર્વજગન્નુતવિભવે સંતતમપિ વાઞ્છિતપ્રદે માતઃ ।
અધુના ત્વમેવ શરણં તેનાહં પ્રાપ્તજન્મસાફલ્યઃ ॥ ૨૪૪ ॥

શાન્તિરસસર્વશેવધિમમ્બાં સેવે મનોરથાવાપ્ત્યૈ ।
યામારાધ્ય સુરેશાઃ સ્વપદં પ્રાપુર્હિ તદ્રક્ષમ્ ॥ ૨૪૫ ॥

કુલજા ભાર્યા કીર્તિર્દાનં પુત્રાદયો યે ચ ।
સિધ્યન્તિ તે હિ સર્વે યસ્મૈ વાણી પ્રસન્ના સા ॥ ૨૪૬ ॥

કા ક્ષતિરમ્બ કટાક્ષે ન્યસ્તે સતિ મયિ વિરિઞ્ચિવરપત્નિ ।
ગઙ્ગાશુનકન્યાયાન્મહતી મમ વૃદ્ધિરીરિતા નિપુણૈઃ ॥ ૨૪૭ ॥

અવિરલદયાર્દ્રલોચનસેવનયા ધૂતતાપા હિ ।
પ્રતિકલ્પં સુરસંઘાસ્ત્વામભજન્ નુતિનતિપ્રમુખૈઃ ॥ ૨૪૮ ॥

દીનાનાં ચ કવીનાં વાણિ ત્વં કામધેનુરસિ માતઃ ।
સિદ્ધિસ્તેષામતુલા સુરમાન્યા તેન સંકલિતા ॥ ૨૪૯ ॥

સકલજગતાં હિ જનનીં વાણિ ત્વાં સંતતમુપાસે ।
શ્રુતિસુદતીભૂષામણિમખિલાર્થપ્રાપ્ત્યૈ લોકે ॥ ૨૫૦ ॥

ધાતુઃ કુટુમ્બિની ત્વં સન્મઙ્ગલદાયિની સ્વમાહાત્મ્યાત્ ।
શ્વશ્રૂશ્વશુરમુખાદિપ્રીણનચતુરા ચ ભાસિ નિગમકલા ॥ ૨૫૧ ॥

મુખવિજિતચન્દ્રમણ્ડલમિદમમ્ભોરુહવિલોચનં તેજઃ ।
ધ્યાને જપે ચ સુદૃશાં ચકાસ્તિ હૃદયે કવીશ્વરાણાં ચ ॥ ૨૫૨ ॥

યસ્મૈ પ્રસન્નવદના સા વાણી લોકમાતા હિ ।
તસ્ય સહસા સહસ્રં લાભઃ સ્યાદ્ બાન્ધવાઃ સુખિનઃ ॥ ૨૫૩ ॥

તાપહરરસવિવર્ષણધૃતકુતુકા કાપિ નીલનલિનરુચિઃ ।
કાદમ્બિની પુરસ્તાદાસ્તાં નઃ સંતતં જનની ॥ ૨૫૪ ॥

પદ્માક્ષનાભિપદ્મજદયિતે લોકામ્બ શારદેતિ સદા ।
તવ નામાનિ જપન્ સન્ ત્વદ્દાસોઽહં તુ મુક્તયે સિદ્ધઃ ॥ ૨૫૫ ॥

અમ્બાપ્રસાદભૂમ્ના નરો હિ ભુઙ્ક્તે સુખાનિ વિવિધાનિ ।
સ્મરે વિજયઃ કવિતાધનલક્ષ્મ્યાદેર્વિલાસલીલાદિઃ ॥ ૨૫૬ ॥

તીરં સંસૃતિજલધેઃ પૂરં કમલજવિલોચનપ્રીતેઃ ।
સારં નિગમાન્તાનાં દૂરં દુર્જનતતેર્હિ તત્તેજઃ ॥ ૨૫૭ ॥

અપિ દાસકુલે જાતઃ કટાક્ષભૂમ્ના વિધાતૃમુખપત્ન્યાઃ ।
જ્ઞાની ભવવારાશિં તરતિ ચ રાજ્યશ્રિયં ભુઙ્ક્તે ॥ ૨૫૮ ॥

સત્કૃતદેશિકપાદામ્બુજયુગલોઽહં નમામિ વાણિ ત્વામ્ ।
ત્વં તુ ગુરુમૂર્તિરુક્તા કાલે કાલે ચ કાઙ્ક્ષિતવિધાત્રી ॥ ૨૫૯ ॥

જ્ઞાનાનન્દમુખાદીનપવર્ગં વા દદાસિ ભક્તેભ્યઃ ।
અત એવાનન્યગતિસ્ત્વાં વિધિપત્નીં પ્રપદ્યેઽહમ્ ॥ ૨૬૦ ॥

ત્વયિ વિન્યસ્તભરાણાં ન હિ ચિન્તા જાયતે નૃણાં કાપિ ।
પરમાનન્દાદિકલાસ્ફૂર્તિર્દિવિષદ્ગણેન સંમાન્યા ॥ ૨૬૧ ॥

સુમશરસામ્રાજ્યકલામઙ્ગલવિધિરેખિકા વાણી ।
ધાતુરપિ ચિત્તવૃત્તિસ્થૈર્યં ત્વન્યાદૃશં કુરુતે ॥ ૨૬૨ ॥

સા ધેનુશ્ચિન્તામણિરપિ વૃક્ષઃ સંપદાં પ્રદાયિન્યઃ ।
અમ્બ ત્વમેવ કાલે ભસિ જ્ઞાનપ્રદા વ્યપોહ્ય તમઃ ॥ ૨૬૩ ॥

મનસો નૈર્મલ્યપ્રદમસ્યાઃ સેવે કટાક્ષમહમારાત્ ।
યઃ કુરુતે જનતાં તાં હતમાયાં મધુરામયોધ્યાં ચ ॥ ૨૬૪ ॥

શરદિવ હંસકુલેડ્યા જ્યોત્સ્નેવ જનાર્તિહારિણી વાણ્યાઃ ।
જયતિ હિ કટાક્ષરેખા દીપકલેવ પ્રકામહતતિમિરા ॥ ૨૬૫ ॥

પઙ્કજભવવદનમણિં પરવિદ્યાદેવતાં વાણીમ્ ।
નિત્યં યજતાં જપતાં ન હિ તુલ્યોઽસ્મિન્ ક્ષમાતલે કશ્ચિત્ ॥ ૨૬૬ ॥

વાણી નિજવાણીભી રચયતિ નુતિમાત્તવીણયા કાલે ।
ધાતુઃ પ્રસાદહેતોઃ પતિવ્રતાલક્ષણૈરન્યૈઃ ॥ ૨૬૭ ॥

આનન્દયતિ વિલસૈરમ્બા પદ્માસનં નિજં દેવમ્ ।
તેનૈવ તુષ્ટહૃદયઃ શુભાક્ષરાણ્યાદરાલ્લિખતિ મૌલૌ ॥ ૨૬૮ ॥

મમ માનસદુર્મદગજમપારતાપાટવીષુ ધાવન્તમ્ ।
વિરચય્ય મુદિતચિત્તં કુરુ વાણિ ત્વત્પદાબ્જકૃતહસ્તમ્ ॥ ૨૬૯ ॥

કમલાસનધૈર્યમહીધરકુલિશસ્તે કટાક્ષ એવાયમ્ ।
કવિકુલમયૂરકાદમ્બિનીવિલાસો મુદેઽસ્તુ સતતં નઃ ॥ ૨૭૦ ॥

ગુરુવરદનામ્ભોજે નૃત્યન્તી શારદા દેવી ।
મધુરતરશ્લોકનિભા મણિનૂપુરનિનદસંતતિર્ભ્તિ ॥ ૨૭૧ ॥

કો વા ન શ્રયતિ બુધઃ શ્રેયોઽર્થી તામિમાં વાણીમ્ ।
યાં પઙ્કજાક્ષનાભિજસધર્મિણીમર્ચયન્તિ સુરનાથાઃ ॥ ૨૭૨ ॥

મુષિતપયોજમૃદિમ્ના ચરણતલેનાત્ર માનસે વાણી ।
પરિહરતુ પાપરાશિં સુરૌઘસંમાનિતેન કાલે મે ॥ ૨૭૩ ॥

યાથાર્થ્યજ્ઞાનકલાપ્રાપ્ત્યૈ ત્વાં શારદાં વન્દે ।
સેવાફલં પ્રયચ્છ પ્રસીદ પરમેશિ વલ્લભે ધાતુઃ ॥ ૨૭૪ ॥

નિગમાન્તસારમર્થં બોધયસિ ત્વં ગુરૂન્ પ્રકલ્પ્ય ભુવિ ।
સૈષા મે જ્ઞાનઘના વાણી નિત્યં પ્રસન્નાસિ ॥ ૨૭૫ ॥

મન્દારકુસુમમદહરમન્દસ્મિતમધુરવદનપઙ્કરુહા ।
હૃદ્યતમનિત્યયૌવનમણ્ડિતગાત્રી વિરાજતે વાણી ॥ ૨૭૬ ॥

સૌભાગ્યસૂચકાભી રેખાભિર્ભૂષિતં સૌરૈર્વન્દ્યમ્ ।
અમ્બાચરણપયોજં વતંસયન્ પ્રાપ્તસંમોદઃ ॥ ૨૭૭ ॥

દ્વિજગણપૂજ્યં નિત્યં નિરસ્તજાડ્યં ત્વદીયપાદયુગમ્ ।
ક્ષણમપિ વા સાંનિધ્યં ભજતુ મદીયે હૃદિ સ્વૈરમ્ ॥ ૨૭૮ ॥

નતદેવરાજમકુટીમણિઘૃણિપરિચુમ્બિતાઙ્ઘ્રિકમલા નઃ ।
કમલાસનસ્ય દયિતા તન્યાદન્યાદૃશી શ્રિયં ભજતામ્ ॥ ૨૭૯ ॥

વાણી શ્રિતકાદમ્બા દમ્ભાદિરિપૂન્ નિરસ્ય નઃ કાલે ।
ક્ષેમમવન્યાં તન્યાત્ પદે પરે દેવસંઘપરિસેવ્યે ॥ ૨૮૦ ॥

પઙ્કજભવસામ્રાજ્યસ્થિરલક્ષ્મીશ્ચપાણ્ડરતનુશ્રીઃ ।
નતમાનવસુકૃતકલાપરિપાટી ભાતિ સકલગુણપેટી ॥ ૨૮૧ ॥

મુખવિજિતચન્દ્રબિમ્બા સામ્બા કાદમ્બસેવ્યપદકમલા ।
કમલાસનગૃહલક્ષ્મીર્લક્ષ્મીં પુષ્ણાતુ શારદા દેવી ॥ ૨૮૨ ॥

મુરમથનસ્યેવ રમા શંભોરિવ સકલભૂધરેન્દ્રસુતા ।
વાણિ વિધાતુઃ સદનેઽનુરૂપદામ્પત્યસંપદા ભાસિ ॥ ૨૮૩ ॥

વાણિ તવ દેહકાન્ત્યા કટાક્ષલહરી તુ સંયુતા કાલે ।
ધત્તે કામપિ શોભાં સુરસ્રવન્ત્યેવ સંગતા યમુના ॥ ૨૮૪ ॥

મધુરાસેચનદૃષ્ટ્યા માં પાયાદાપદો મુહુર્વાણી ।
આશ્રિતતાપવિભેત્રીત્યેવં યામામનન્તિ સૂરિવરાઃ ॥ ૨૮૫ ॥

અજ્ઞાતકોપપૂરા યસ્યા દૃષ્ટિઃ કૃતાદરા ભજતામ્ ।
સૈષા વિહસિતપૌરંદરલક્ષ્મીં સંપદં દદ્યાત્ ॥ ૨૮૬ ॥

બાલકુરઙ્ગવિલોચનમીષત્સ્મિતમધુરમાનનં વાણ્યાઃ ।
મણિમયતાટઙ્કમણીવિલાસિ ભૂયાન્મુદેઽસ્માકમ્ ॥ ૨૮૭ ॥

મુનિજનમાનસહંસીં શ્રુતિતતિપઞ્જરશુકીં મહાદેવીમ્ ।
નૌમિ સ્નુષાં રમાયાઃ માહેશ્વરમહિતસત્પદપ્રાપ્ત્યૈ ॥ ૨૮૮ ॥

ધાતુઃ સૌધાઙ્ગણકૃતચઙ્ક્રમણાં શારદાં નૌમિ ।
મત્તમતઙ્ગજગમનાં પરિપન્થિજયાય સુકૃતિસંદૃશ્યામ્ ॥ ૨૮૯ ॥

વાગીશમુખા દેવા યસ્યાઃ પ્રસદનબલદ્ધિ વિજયન્તે ।
પરિપાલિતભક્તગણા યદ્ધ્યાનોલ્લસદપારપુલકાન્તાઃ ॥ ૨૯૦ ॥

નૈસર્ગિકવાક્ષ્રેણીકેલિવનમમલભૂષણં ધાતુઃ ।
વદનાનામિયમમ્બા જયતુ ચિરં કામવર્ષિણી ભજતામ્ ॥ ૨૯૧ ॥

કલયામિ હૃદયમેતત્ પાદાબ્જે શારદાદેવ્યાઃ ।
પ્રાપ્તારિષટ્કવિજયં તત્ત્વધનં કલિતશારદાધ્યાનમ્ ॥ ૨૯૨ ॥

પાદારવિન્દનમનપ્રભાવપરિકલિતદેવસારૂપ્યાઃ ।
પરમાનન્દનિમગ્નાઃ સુધિયો ભાન્તિ ક્ષમાવલયે ॥ ૨૯૩ ॥

લલિતવિધાતૃરૂપં પાલિતલોકત્રયં ચ તત્ તેજઃ ।
સકલાગમશિખરકલાપરતત્ત્વં શારદારૂપમ્ ॥ ૨૯૪ ॥

ધ્યાનૈર્યોગૈશ્ચ જપૈર્યત્ સેવ્યં પરમમાદિષ્ટમ્ ।
તન્નશ્ચકાસ્તુ હૃદયે વિશ્વજનીનં હિ ભક્તાનામ્ ॥ ૨૯૫ ॥

ભાગીરથીવ વાણી તવ નુતિરૂપા વિરાજતે પરમા ।
ઇહ માતર્યદ્ભજનં સર્વેષાં સર્વસંપદાં હેતુઃ ॥ ૨૯૬ ॥

સંતતમધુરાલાપૈર્લાલિતવિધિવૈભવૈરમેયકલૈઃ ।
શ્રેયઃપ્રદાનદીક્ષિતકટાક્ષપાતૈર્મહાતત્ત્વૈઃ ॥ ૨૯૭ ॥

ખેલલ્લોલમ્બકચૈઃ કુચભરનમ્રૈઃ પુરંધ્રિગુણપૂર્ણૈઃ ।
આશ્રિતસંવિત્પીઠૈરમરેશવધૂકરાદૃતચ્છત્રૈઃ ॥ ૨૯૮ ॥

વીણાપુસ્તકહસ્તૈર્વિધિભાગ્યૈરસ્તુ મમ તુ સારૂપ્યમ્ ।
સંવિદ્ધનૈશ્ચ વાણીરૂપૈરેતૈર્દયાસારૈઃ ॥ ૨૯૯ ॥

માતઃ કથં નુ વર્ણ્યસ્તવ મહિમા વાણિ નિગમચયવેદ્યઃ ।
ઇતિ નિશ્ચિત્ય પદાબ્જં તવ વન્દે મોક્ષકામોઽહમ્ ॥ ૩૦૦ ॥

ત્વામમ્બ બાલિશોઽહં ત્વચમત્કારૈર્ગિરાં ગુમ્ભૈઃ ।
અયથાયથક્રમં હિ સ્તુવન્નપિ પ્રાપ્તજન્મસાફલ્યઃ ॥ ૩૦૧ ॥

ઇતિ શ્રીશારદાત્રિશતી સમાપ્તા

– Chant Stotra in Other Languages -Sharada Trishati:
300 Names of Sharada Trishati in SanskritEnglishBengali – Gujarati – KannadaMalayalamOdiaTeluguTamil