300 Names Of Sharada Trishati In Telugu

॥ Sharada Trishati Telugu Lyrics ॥

॥ శారదాత్రిశతీ ॥

గఙ్గాధరమఖివిరచితా ।
పరమాభరణం ధాతుర్వదనామ్భోజస్య శారదా దేవీ ।
యా రాజతి జననీ సా లసతు సదా సుప్రసన్నా నః ॥ ౧ ॥

సా శారదా ప్రసన్నా రాజతి మమ మానసే నిత్యమ్ ।
యా శారదాబ్జవదనా జననీ కీర్త్యా హి సర్వలోకానామ్ ॥ ౨ ॥

సంపద్ దివ్యా ధాతుః ఖ్యాతా సా శారదా దేవీ ।
యద్భజనం దేవానామపి తత్త్వజ్ఞానదం విదుర్విబుధాః ॥ ౩ ॥

సరసకవితావిభూత్యై యత్పదమారాధ్యతే విశేషజ్ఞైః ।
సా శారదా శ్రియై నః కాలే సర్వప్రసన్నాత్మా ॥ ౪ ॥

నీలారవిన్దలోచనయుగలా సా శారదా దేవీ ।
కరకమలకలితవీణా సదా ప్రసన్నా శ్రియైః వః స్యాత్ ॥౫ ॥

కలయే తామహమనిశం ఫుల్లాబ్జవిలోచనాం వాణీమ్ ।
యా సృష్ట్యాదౌ సాహ్యం కలయతి ధాతుర్జగన్మాతా ॥ ౬ ॥

యస్యా లీలాలోలః పద్మాసనగోఽపి వేదపాఠరతః ।
తామహమతులానన్దప్రాప్త్యై కలయే మనఃపద్మే ॥ ౭ ॥

బ్రహ్మాణం తాం వాణీమేకాసనభాసురాం శ్రియః ప్రాప్త్యై ।
ఆరాద్విలోక్య మానసమానన్దరసం పరం భజతే ॥ ౮ ॥

ముక్తామయే విమానే పద్మాసనయన్త్రికామధ్యే ।
దృశ్యాం వాణీం దేవీం సేవే సంతతసుఖప్రాప్త్యై ॥ ౯ ॥

భాగ్యాన్మమ చ కవీనాం సా దేవీ దృశ్యతామేతి ।
వీణాపుస్తకహస్తా యా కమలాసనపురన్ధ్రీ హి ॥ ౧౦ ॥

మామకమానసకీరం బధ్నీయాశ్చరణపఞ్జరే మాతః ।
తేన మమ జన్మలాభః స్తోత్రం చ తవ ప్రకామకలితార్థమ్ ॥ ౧౧ ॥

సంవిత్ప్రరోహకలికాప్రాప్త్యై తాం నౌమి శారదాం దేవీమ్ ।
యా కిల కవీశ్చరాణామధినేత్రీ కావ్యకలనాదౌ ॥ ౧౨ ॥

భక్తానాం జిహ్వాగ్రం సింహాసనమాదరాద్ వాణీ ।
కలయన్తి నృత్యతి కిల తతస్తు తన్నూపురనినాదః ॥ ౧౩ ॥

మఞ్జులఫణితిఝరీతి ప్రగీయతే దిక్తటే రసికైః ।
ప్రాతఃఫుల్లపయోరుహమరన్దరసకేలిధూర్వహా కాలే ॥ ౧౪ ॥

దుర్వారగర్వదుర్మతిదురర్థనిరసనకలానిపుణాః ।
మాతస్తవ పాదయోరుహసేవాధన్యతాం ప్రాప్తాః ॥ ౧౫ ॥

నీచా మమ తు మనీషా తథాపి తవ నుతికలాప్రవృత్తోఽస్మి ।
అమ్బ తవ తత్ర హేతుః కృపాం పరం బుద్ధిదా జయతి ॥ ౧౬ ॥

విధిదయితే తవ మాతః స్తుతౌ న శక్తా అపి త్రిదశాః ।
క్షన్తవ్యమత్ర దయయా మమ చాపల్యం తవ స్తోత్రే ॥ ౧౭ ॥

శుకవాణీమివ మాతర్నిరర్థకాం మద్వచోభఙ్గీమ్ ।
సదసి శృణోషి దయయా తత్ తవ చోత్తమపదవ్యక్త్యై ॥ ౧౮ ॥

పరదేవతే ప్రసీద ప్రాణేశ్వరి ధాతురమ్బ మమ వాణీమ్ ।
కృపయా తవ నుతియోగ్యాం త్వన్నూపురనినదరమ్యరసగుమ్ఫామ్ ॥ ౧౯ ॥

సర్వజ్ఞత్వం సంపదమథవాన్యాం ప్రాప్తుమత్ర తవ మాతః ।
తవ చరణకమలమేతచ్ఛరణం నాన్యా గతిర్దృష్టా ॥ ౨౦ ॥

మన్దధియా స్వల్పాపి స్తుతిరమ్బ నిరర్థకాపి రసహీనా ।
కలితా చేత్ తవ కృపయా తదేవ సదసీడితం భాతి ॥ ౨౧ ॥

కుణ్ఠీకరోతు విపదం చాజ్ఞానం దుర్గతిం వాణి ।
తవ చరణకమలసేవాదరో జనానాం కలౌ కాలే ॥ ౨౨ ॥

వీరశ్రీర్విద్వచ్ఛ్రీర్జయశ్రియో వామరైర్మాన్యే ।
తవ పాదామ్బుజసేవాదరేణ సిధ్యన్తి నాన్యథా లోకే ॥ ౨౩ ॥

కరుణారసవర్షిణి తే చరణసరోజద్వయం నిధేహి మమ ।
మస్తకతలే విదారితజరాదికం సపది జన్మ సార్థం మే ॥ ౨౪ ॥

శ్రద్ధాం మేధాం సంపదమన్యామమరేన్ద్రమాననీయాం హి ।
దయయా విధేహి కాలే భక్తానాం నస్త్వదేకశరణానామ్ ॥ ౨౫ ॥

ప్రేయసి ధాతుర్జగతాం పరమేశ్వరి వాణి మాతరమ్బ నను ।
తవ నామాని ఫణన్తస్త్రిదశైః సహ యాన్తి యానేన ॥ ౨౬ ॥

తవ నామ యస్య జిహ్వాఙ్గణే విశుద్ధం క్షణం స్ఫురతి ।
స హి వన్ద్యస్త్రిదశైరపి విగలితపాపః పరే లోకే ॥ ౨౭ ॥

నతనాకీశ్వరవనితామౌలిస్రగ్గలితమకరన్దైః ।
స్నిగ్ధపదామ్బుజయుగలా వాణీ దేవీ శ్రియో హి లసతి పరా ॥ ౨౮ ॥

విదుషామపి తుష్టికరం నవనవరసగుమ్ఫనం కవిత్వం తు ।
యత్కరుణావీక్షణతో సిధ్యతి తాం శారదాం వన్దే ॥ ౨౯ ॥

అమ్బ ప్రసీద పరమం మాయామేతాం నిరస్య నతిభాజః ।
మమ సంవిధేహి మధురాం వాచం తవ నుతికలార్హాం చ ॥ ౩౦ ॥

వాణీ మాతా జగతాం వాణీపుస్తకకరామ్భోజా ।
హంసాశ్రితా హి నమతాం శ్రేయఃసిధ్యై ప్రసన్నా నః ॥ ౩౧ ॥

శ్లాఘ్యా సంపత్కాలే వైదుష్యం వా యదీయవీక్షణతః ।
సిధ్యన్త్యపి దేవానాం తాం వన్దే శారదాం దేవీమ్ ॥ ౩౨ ॥

విద్యాదానకరీయం కమలాసనపుణ్యపరిపాకః ।
మమ మనసి సంనిధత్తాం దివ్యజ్ఞానాదిసిధ్యై హి ॥ ౩౩ ॥

దివ్యజ్ఞానం దయయా విధేహి మాతర్మహాసారమ్ ।
తేనైవ తే తు కీర్తిర్దానఫలం నశ్చ జన్మసాఫల్యమ్ ॥ ౩౪ ॥

ద్వాదశబీజాక్షరగాం మన్త్రోద్ధారక్రియాశక్తిమ్ ।
వాణీం విధేస్తు పత్నీం మధ్యే పశ్యామి బిమ్బమధ్యస్థామ్ ॥ ౩౫ ॥

రవికోటితేజసం తాం సరస్వతీం త్ర్యక్షరక్రియాశక్తిమ్ ।
అణిమాదిదాం ప్రసన్నామమ్బాం పశ్యామి పద్మమధ్యగతామ్ ॥ ౩౬ ॥

జగదీశ్వరి భారతి మే ప్రసీద వాణి ప్రపన్నాయ ।
అహమపి కుతుకాత్ తవ నుతికలనేఽశక్తశ్చ మన్దధిషణశ్చ ॥ ౩౭ ॥

మునిజనమానసపేటీరత్నం ధాతుర్గృహే రత్నమ్ ।
వాణీతి దివ్యరత్నం జయతి సదా కామధుక్ కాలే ॥ ౩౮ ॥

అజ్ఞానవ్యాధిహరం తదౌషధం శారదారూపమ్ ।
యః పశ్యతి స హి లోకే పరాత్మనే రోచతే కాలే ॥ ౩౯ ॥

కమలాసననయనఫలం సృష్ట్యాదికలాసమాసక్తమ్ ।
వాణీరూపం తేజః స్ఫురతి జగచ్ఛ్రేయసే నిత్యమ్ ॥ ౪౦ ॥

హంసగతిం తామమ్బామమ్భోరుహలోచనాం వన్దే ।
తిలకయతి యా గురూణాం జిహ్వాసింహాసనం వాణీ ॥ ౪౧ ॥

వాణి తరఙ్గయ లోచనవీక్షణశైలీం క్షణం మయి భోః ।
మమ జన్మ లబ్ధవిభవం తేన భవేన్నైవ తే హానిః ॥ ౪౨ ॥

పద్మాసనేన సాకం కాలే వాణీ సమాసనా జయతి ।
కుచకలశనమితదేహా కుర్వన్తీ భద్రసంతతిం నమతామ్ ॥ ౪౩ ॥

వ్యాతన్వానా వాణీ కవీశ్వరాణాం మనోజ్ఞవచనఝరీమ్ ।
జయతి విధిసుకృతసంతతిపరిణమితమాలా బుధైర్వన్ద్యా ॥ ౪౪ ॥

కమలసుషమాఙ్గయష్టిః సా దేవీ జయతి పద్మమధ్యతలే ।
శతబీజాక్షరలసితం దిక్పతికృతరక్షకం చ మేరుముఖమ్ ॥ ౪౫ ॥

వాణీయన్త్రం విబుధైర్మాన్యం యోగాసనాబ్ధీన్దుమ్ ।
హ్రీమక్షరముఖమాద్యం ప్రాక్తటకలితం చ పద్మమధ్యతలే ॥ ౪౬ ॥

తన్మేరుచక్రరూపం సమాధిదృశ్యం చ లోకవేద్యం చ ।
సైషాశ్రిత్య తదేతద్ రాజతి రాజీవలోచనా వాణీ ॥ ౪౭ ॥

హంసాశ్రితగతివిభవా మన్దస్మేరా తమోనిహన్త్రీ చ ।
మధురతరవాఙ్నిగుమ్ఫా వీణాపుస్తకకరామ్భోజా ॥ ౪౮ ॥

వీణావాదనరసికా నమతామిష్టార్థదాయినీ వాణీ ।
ధాతుర్నయనమహోత్సవకలికా కుర్యాచ్ఛుభం జగతామ్ ॥ ౪౯ ॥

తాపిఞ్ఛరమ్యదేహశ్రీరేషా కవిసమాజనుతా ।
అష్టైశ్వర్యాదికలాదానే దత్తేక్షణా జయతి ॥ ౫౦ ॥

సృష్ట్యాదౌ విధిలిఖితం వాణీ సైషా హి చాన్యథాకర్తుమ్ ।
నాకౌకసామపీహ ప్రభవతి కలితప్రణామానామ్ ॥ ౫౧ ॥

యః పశ్యతి తామేతాం వాణీం పురుషో హి ధన్యతామేతి ।
యం పశ్యతి సైషాయం నితరాం ధన్యో నృపేడితః కాలే ॥ ౫౨ ॥

కబలితతమఃసమూహా వాణీ సైషా హి విజయతే జగతి ।
అపునర్భవసుఖదాత్రీ విరిఞ్చిముఖలాలితా కాలే ॥ ౫౩ ॥

కమలాసనముఖకమలస్థిరాసనాం శారదాం వన్దే ।
యన్నామోచ్చరణకలావిభవాత్ సర్వజ్ఞతా నియతమ్ ॥ ౫౪ ॥

భవపరమౌషధమేతద్వాణీరూపం సదారాధ్యమ్ ।
కమలాసనలోచనగణసరసక్రీడాస్పదం జయతి ॥ ౫౫ ॥

నారీవంశశిఖామణిరేషా చిన్తామణిర్నతానాం హి ।
ధాతృగృహభాగధేయం ధ్యేయం సద్భిః శ్రియః సమృద్ధ్యై నః ॥ ౫౬ ॥

జనని భువనేశ్వరి త్వాం వాణీం వన్దే కవిత్వరససిద్ధ్యై ।
త్వం తు దదాసి హి దయయా మమ మన్దస్యాపి వాగ్ఝరీర్మధురాః ॥ ౫౭ ॥

ఏతేన తవ తు కీర్తేర్మహిమా సంగీయతే దిశాం వలయే ।
కింనరవర్గైరమరీకన్యాభిః కల్పవృక్షమూలతలే ॥ ౫౮ ॥

కవిమల్లసూక్తిలహరీస్తన్వానా శారదా జయతి ।
విధికేలిసదనహంసీ కల్యాణైకస్థలీ నమతామ్ ॥ ౫౯ ॥

స్ఫురతు మమ వచసి వాణి త్వదీయవైభవసుధాధారా ।
నిత్యం వ్యక్తిం ప్రాప్తా ధుతనతజనఖేదజాలకా మహతీ ॥ ౬౦ ॥

వాణి తవ స్తుతివిషయే బుద్ధిర్జాతా హి మే సహసా ।
తేన మమ భాగదేయం పరిణతిమిత్యేవ నిత్యసంతుష్టః ॥ ౬౧ ॥

సృష్టికలామణ్డనభూరేషా వాణీ జగజ్జననీ ।
ఆలోకమాత్రవశతస్తమసో హన్త్రీ చ సంపదాం జననీ ॥ ౬౨ ॥

పౌరుషలోపవిధాత్రీ ధాతురియం కమలకోమలాఙ్గలతా ।
వసతు సదా జిహ్వాగ్రే దివ్యజ్ఞానప్రదా దేవీ ॥ ౬౩ ॥

ప్రతిదినదురితనిహన్త్రీ పద్మాసననయనపుణ్యపరిపాకః ।
కవితాసంతానకలాబీజఙ్కురవర్ధినీ జయతి ॥ ౬౪ ॥

క్షణవీక్షణేన మాతా లక్ష్మీం పక్ష్మలయతి ప్రణతే ।
వేధసి సురతమహోత్సవసంకేతతలప్రదర్శినీ కాలే ॥ ౬౫ ॥

శృఙ్గారవిభ్రమవతా నీలోత్పలకాన్తిచాతురీసుపుషా ।
వాణీనేత్రేణ విధిర్జితోఽభవత్ సోఽపి సతతకృతవేదః ॥ ౬౬ ॥

శ్యామా కటాక్షలహరీ మాతుర్జయతీహ సంపదాం జననీ ।
యామస్తౌషీత్ కాలే మఘవా నాకాధిపా మునయః ॥ ౬౭ ॥

మణికటకనాదపూరితమమ్బాపాదామ్బుజం మహామన్త్రైః ।
జప్యం ధ్యేయం కాలే దిశి దిశి కలితస్వరక్షం చ ॥ ౬౮ ॥

స్మరణేన దురితహన్త్రీ నమనేన కవిత్వసిద్ధిదా వాణీ ।
కుసుమసమర్పణకలయా కాలే మోక్షప్రదాత్రీ చ ॥ ౬౯ ॥

విసృమరతమోనిహన్త్రి త్వాం సేవే శారదాదేవి ।
శిశిరీకురు మాం కాలే కరుణారసవీక్షితేన వరదేన ॥ ౭౦ ॥

మాతర్నమోఽస్తు తావకకటాక్షమధుపాయ శారదే జయతి ।
యో వేధసోఽపి కాలే సృష్ట్యాదౌ చాతురీం దిత్సన్ ॥ ౭౧ ॥

సుమనోవాఞ్ఛాదానే కృతావధానం ధనం ధాతుః ।
ధిషణాజాడ్యాదిహరం యద్వీక్షణమామనన్తి జగతి బుధాః ॥ ౭౨ ॥

See Also  Sri Durga Sahasranama Stotram In Telugu

లలితగమనం త్వదీయం కలనూపురనాదపూరితం వాణి ।
నౌమి పదామ్బుజయుగలం కవితాసిద్ధ్యై విధేః కాన్తే ॥ ౭౩ ॥

కమలకృతవైజయన్తీ విధేర్ముఖేష్వాదరాద్వాణ్యాః ।
జయతి కటాక్షలహరీ తోరణలక్ష్మీస్తు సత్యలోకే హి ॥ ౭౪ ॥

నిశ్రేణికా చ ముక్తేః సజ్జ్ఞాననదీమహాలహరీ ।
నానారసచాతుర్యప్రసారికా దురితశఙ్కులా కాలే ॥ ౭౫ ॥

పరతన్త్రితవిధివిభవా దేవీ సా శారదా జయతి ।
కైవల్యాదికలానాం దాత్రీ భక్తాలికామధేనుర్యా ॥ ౭౬ ॥

కవికామధేనురేషా మఞ్జుస్మేరాననామ్భోజా ।
వాణీ జయతి విధాతుర్మననాగమసంప్రదాయఫలదా హి ॥ ౭౭ ॥

ఘనతరకృపారసార్ద్రైర్నానావిభవప్రదానకృతదీక్షైః ।
వాణీ జయతి కటాక్షైర్నః కాశ్మల్యం హఠాన్నిరస్యన్తీ ॥ ౭౮ ॥

దాసాశాదానకలాప్రక్లృప్తదీక్షాకటాక్షలహరీ మే ।
కబలయతు పాపరాశిం వాణ్యా నిత్యం మహౌదార్యా ॥ ౭౯ ॥

ఆదిమజననీ సైషా వాణీ జయతీహ భక్తరక్షాయై ।
సర్వత్ర కలితదేహా నానాశాస్త్రాదిరూపతో జగతి ॥ ౮౦ ॥

బహువిధలీలాసదనం సంభృతఫుల్లాబ్జశిల్పవైచిత్ర్యమ్ ।
వాణీముఖారవిన్దం చుమ్బతి మానసమిదం హఠాత్ కృత్యమ్ ॥ ౮౧ ॥

సౌభాగ్యకాన్తిసారం వదనామ్భోజం శ్రియై వాణ్యాః ।
ఆశ్రిత్య సకలవేదా అపి నిత్యం మాన్యతాం ప్రాప్తాః ॥ ౮౨ ॥

జ్ఞానమయీ సలిలమయీ తత్త్వమయీ భాతి సర్వలోకానామ్ ।
అక్షరమయీ చ వాణీ శ్రేయోదానే నిబద్ధచిత్తగతిః ॥ ౮౩ ॥

నమౌక్తిరస్తు మాత్రే వాణ్యైః నః సిద్ధిదా భక్త్యా ।
ఆనన్దిన్యై జ్ఞానస్వరూపభాజే ప్రబన్ధరూపాయై ॥ ౮౪ ॥

ఆరాధ్యాయై ధ్యేయాయై చాత్తకలాచిత్రనాదరూపాయై ।
సచ్చిత్తవాసభాజే వాణ్యై భూయో నమోఽస్తు భక్తికృతమ్ ॥ ౮౫ ॥

కమలాసనపుణ్యకలా నమతాం చిన్తామణిర్వాణీ ।
జీవాక్షరబోధకలారూపా జయతీహ సత్త్వరూపవతీ ॥ ౮౬ ॥

బ్రహ్మాణ్డమణ్డలమిదం వ్యాప్తం మాత్రా క్షరాక్షరాదిజుషా ।
యత్పదకమలం నిత్యం శ్రుతితతిసుదతీవిభూషణం చ విదుః ॥ ౮౭ ॥

మనసిజసామ్రాజ్యకలాలక్ష్మీరేషా విరిఞ్చిముఖహర్షమ్ ।
వ్యాతన్వానా నిత్యం రాజతి షడరస్వరూపచక్రతలే ॥ ౮౮ ॥

మఞ్జులవీణానినదప్రయోగనిర్ధూతమోహసంచారా ।
హంసీయానా వాణీ హంసగతిః సుకృతినేత్రపుణ్యకలా ॥ ౮౯ ॥

కుచకలశసవిధవినిహితవీణానిక్కాణసావధానకలా ।
అధినేత్రీ హి కలానాం సకలానాం శారదా జయతి ॥ ౯౦ ॥

త్రిదశపరిషన్నిషేవ్యా ప్రాతః సాయం ప్రఫుల్లముఖకమలా ।
కమలాస్నుషా హి వాణీ వాణీం దిశతు ప్రబన్ధరసభరితామ్ ॥ ౯౧ ॥

అధికచపలైః కటాక్షైరఞ్చితలీలారసైరుదారైర్నః ।
మఙ్గలమాతన్వానా విధాతృగృహిణీ సురాదినుతపాదా ॥ ౯౨ ॥

కాన్తం లక్ష్మీభవనం ముఖకమలం శారదాదేవ్యాః ।
సౌభాగ్యకాన్తిసారం స్పృహయతి మే మానసం సరసమ్ ॥ ౯౩ ॥

కారుణ్యపూర్ణనయనం పుస్తకహస్తం మహః కిమపి ।
ధాతుః పుణ్యకలానాం పరిపాకో మర్త్యరక్షణం కురుతే ॥ ౯౪ ॥

సంసారవారిరాశిం తర్తుం సా సేతురేషా నః ।
ధాతుర్గృహిణీ దుఃఖం శిథిలయతు పరం జనిప్రాప్తమ్ ॥ ౯౫ ॥

సరసకవికల్పవల్లీమమ్బాం వాణీమహముపాసే ।
అన్తస్తమోనిహన్త్రీం యామాహుర్జ్ఞానదాం మునయః ॥ ౯౬ ॥

మమ లోచనయోర్భూయాత్ విద్యా కాపి ప్రధూతజనిభీతిః ।
నిగమేషు సంచరన్తీ కృపానిధిః శారదా దేవీ ॥ ౯౭ ॥

శమితనతదురితసంఘా ధాత్రే నిజనేత్రకల్పితానఙ్గా ।
కృతసురశాత్రవభఙ్గా సా దేవీ మఙ్గలైస్తుఙ్గా ॥ ౯౮ ॥

పద్మాసనస్థితాం తాం వాణీం చతురాననాం వన్దే ।
కల్యాణానాం సరణిం కవిపరిషత్కల్పవల్లరీం మాన్యామ్ ॥ ౯౯ ॥

కుచభారసంనతాఙ్గీం కున్దస్మేరాననామ్భోజామ్ ।
కున్దలకుసుమపరిమలసంపాదితభృఙ్గఝంకృతితరఙ్గామ్ ॥ ౧౦౦ ॥

చిద్రూపాం విధిమహిషీం హంసగతిం హంససంనుతచరిత్రామ్ ।
విద్యాకలాదినిలయామారాధ్యాం సకలజడిమదోషహరీమ్ ॥ ౧౦౧ ॥

జనని యది భజతి లోకే తవ లోచనవీక్షణం క్షణం మర్త్యః ।
కుపురుషనుతివిముఖస్తే రూపం జ్ఞానప్రదం పశ్యన్ ॥ ౧౦౨ ॥

కుక్షింభరిత్వముఖదుర్గుణాదికం దూరతస్త్యక్త్వా ।
త్వద్భావనేన ధన్యో నయతి చ కాలం ప్రమోదేన ॥ ౧౦౩ ॥

మయి తాపభారశాన్త్యై తరఙ్గయ త్వదిలోచనే మాతః ।
యచ్ఛారదాబ్జసుషమామాన్యే దేవాదిభిః ప్రార్థ్యే ॥ ౧౦౪ ॥

సర్వార్థదా హి భజతాం కటాక్షధాటీ శివంకరీ వాణి ।
చిన్తామణిమివ కలయతి యాం హి విధిర్విదితమన్త్రోఽపి ॥ ౧౦౫ ॥

సుకృతపరిపాకమానసా ధన్యాస్త్వామర్చయన్తి నను వాణి ।
అహమపి తద్వత్కలయే ఫలప్రదా త్వం సమానకల్పాసి ॥ ౧౦౬ ॥

నిగమవచసాం నిదానం తవ పాదాబ్జం వతంసయతు కాలే ।
దేవోఽపి దేవదేవో విజితజగత్త్రయతలే మాతః ॥ ౧౦౭ ॥

అన్తస్తమసో హన్త్రీ పటీయసీ తే కటాక్షఝరమాలా ।
యా తోరణమాల్యశ్రియమాతనుతే వేధసః సౌధే ॥ ౧౦౮ ॥

శృఙ్గారవిభ్రమవతీం త్వాం ప్రాప్యైవ క్రియాకాలే ।
కలయతి సృష్ట్యాదిమసౌ విధిః శ్రుతివ్యక్తమాహాత్మ్యః ॥ ౧౦౯ ॥

వేధోవదనం కేలీవనమాసాద్యామ్బ పరమయా హి ముదా ।
క్రీడసి శుకీవ కాలే ద్విజసంఘసమర్చితాత్మవృత్తిశ్చ ॥ ౧౧౦ ॥

ధాతుర్ముఖమఞ్జూషారత్నం నిగమాన్తకేలివనహంసీమ్ ।
పరమాం కలాముపాసే తామమ్బాం చిద్విలాసఘనవృత్తిమ్ ॥ ౧౧౧ ॥

వాగీశదేవరూపిణి గీష్పతిముఖదేవసంఘనుతచరణే ।
తవ రూపం సూర్యాయుతదృశ్యం దర్శయ మమ జ్ఞానే ॥ ౧౧౨ ॥

దివ్యజ్ఞానప్రదమిదమమ్బ త్వద్రూపమాదరాద్వాణి ।
కాలే దర్శయ కృపయా తేన వయం ప్రాప్తకార్యసాఫల్యాః ॥ ౧౧౩ ॥

అమ్బా త్రిసంధ్యపఠనప్రవృత్తిభాజాం క్రమేణ నామ్నాం తు ।
ద్వాదశకలావిభేదవ్యూహాదిజ్ఞానదా ప్రసన్నా హి ॥ ౧౧౪ ॥

మూకోఽపి సత్కవిః స్యాద్ దురక్షరాణ్యపి విధాతృలిఖితాని ।
సత్ఫలదాని సరస్వతి కటాక్షపూరే యది కాపి ॥ ౧౧౫ ॥

అవలమ్బే తామమ్బాం పఞ్చాశద్వర్ణకల్పితజగత్కామ్ ।
సృష్టిస్థితిసంహారస్థిరోదయాం వివిధశాస్త్రరూపాఢ్యామ్ ॥ ౧౧౬ ॥

వాణీం దిశతు మనోజ్ఞాం వాణీ గతిహసితకాదమ్బా ।
యా దమ్భాదివిముక్తా నాదం భావ్యం వదన్తి యద్రూపమ్ ॥ ౧౧౭ ॥

రాకేన్దువదనబిమ్బా సామ్బా వాణీ పునాతు కృతిమేనామ్ ।
పరికలితభావబన్ధాం రసోజ్జ్వలాం మఙ్గలోత్తుఙ్గామ్ ॥ ౧౧౮ ॥

లావణ్యకాన్తిసిన్ధుః పాదాబ్జనతప్రభావసంధాత్రీ ।
ప్రసృమరతమోనిహన్త్రీ మద్వాచాం దేవతా చాద్యా ॥ ౧౧౯ ॥

జనతానేత్రానన్దం రూపం యస్యాః స్ఫుటం భాతి ।
స్మరణం త్వజ్ఞానహరం విశ్వజ్ఞానప్రదం చ సా జయతి ॥ ౧౨౦ ॥

సహధర్మిణీ విధాతుర్దారిద్ర్యధ్వంసినీ నిజకటాక్షైః ।
సాంనిధ్యం జనయతు మే సురమునినరసంనుతస్వమహిమేయమ్ ॥ ౧౨౧ ॥

ముఖరితవీణా వాణీ వాణీం మే దిశతు నైజనుతియోగ్యామ్ ।
ఆస్వాదితశాస్త్రామృతలహరీం సద్యస్తమోనిహన్త్రీం చ ॥ ౧౨౨ ॥

మణినూపురనాదనిభా వాణీ భాతి త్వదీయభక్తముఖే ।
కీర్తిర్దిశాసు శుద్ధిర్వపుషి బహుముఖీ పరం కాలే ॥ ౧౨౩ ॥

తవ పాదస్మరణవశాత్ తామ్యతి తిమిరావలిశ్చాన్తః ।
ఆనన్దలహరివీచీ ప్రసర్పతి క్షమాతలే హి భక్తానామ్ ॥ ౧౨౪ ॥

సంపన్నలినీభానుం జ్ఞానాబ్ధిసుధాకరం హి తవ రూపమ్ ।
భక్త్యా మనసి గృణన్తో గచ్ఛన్తి వ్యోమయానమారూఢాః ॥ ౧౨౫ ॥

హృత్తమసాం దీపరుచిర్విధాతృదయితా మమాస్తు పరదైవమ్ ।
భవతాపమేఘమాలా కవిశుకవాసన్తికశ్రీర్హి ॥ ౧౨౬ ॥

మమ మానసమణిహర్మ్యే విహరతు వాణ్యాః స్వరూపం తు ।
నిగమవచసాం నిగుమ్ఫైర్వేద్యం తద్వేధసా లాల్యమ్ ॥ ౧౨౭ ॥

సతతమభిగమ్యరూపా విబుధవరేడ్యా సరస్వతీ మాతా ।
మనసి మమ సంనిధత్తాం భూత్యై నః సర్వతః కాలే ॥ ౧౨౮ ॥

మమ శిరసి నీచపుణ్యే పుణ్యఘనా వేదమౌలిహర్మ్యా చ ।
కృతపదవిన్యాసభరా వాణీ జయతీహ శతమఖాదినుతా ॥ ౧౨౯ ॥

మాయానిరసనదక్షా మాతేయం సుప్రసన్నా మే ।
లభతే పరమం జ్ఞానం యద్భక్త్యా పామరోఽపి చ ధరిత్ర్యామ్ ॥ ౧౩౦ ॥

వాణీశ్వరి తవ రూపం నామస్మరణం చ పూజనం భక్త్యా ।
సిధ్యతి సకలవిభూత్యై తత్ర హి భవతీదయాప్రసారస్తు ॥ ౧౩౧ ॥

సఫలయతు నేత్రయుగలం హతనతదురితా చ సా పరా దేవీ ।
కమలజమాన్యచరిత్రా సుమనోవాఞ్ఛాప్రదానకృతదీక్షా ॥ ౧౩౨ ॥

పఙ్కజమృణాలతన్తుప్రతిభటరూపం క్వచిద్దృశ్యమ్ ।
కవికులవాణీకైరవశారదచన్ద్రప్రభాకబలితం చ ॥ ౧౩౩ ॥

నలినభవగృహిణి వాణి ప్రహ్వానాం సపది భక్తానామ్ ।
లుమ్పసి మోహం భవతీస్మరణాద్వరివస్యయా స్తుత్యా ॥ ౧౩౪ ॥

కవికులకల్పకవల్లీమపాఙ్గలీలాకృతార్తిశమనాం తామ్ ।
వాణీమన్వహమార్యారాధ్యాం మోక్షాయ నిభృతమహమీడే ॥ ౧౩౫ ॥

సంవిత్సుఖస్వరూపామమ్బాం వాణీమహర్నిశం మనసి ।
కలయే కలితాప్రభరప్రశాన్తికామః ప్రభావతీం జయదామ్ ॥ ౧౩౬ ॥

నతపరిపాలిని వాణి త్రిజగదఘధ్వంసిని శ్రితానాం నః ।
తవ పాదయుగం నిగలం భవతు తమోరాశిదుష్టహస్తిగణే ॥ ౧౩౭ ॥

కామాదిదుర్గ్రహకృతానర్థనిరాసాయ తావకాపాఙ్గాః ।
వాణి జనయన్తి నతానాం కైవల్య ఖప్రదానాయ ॥ ౧౩౮ ॥

తవ దర్శనం హి మాతః పరమం సంస్కారమాత్తపాపానామ్ ।
కల్యాణసూక్తికన్దలరసప్రదం మాన్యతే విబుధైః ॥ ౧౩౯ ॥

ధాతుర్వదనసరోజే శ్రుతిసీమని హృది చ భక్తానామ్ ।
ఏకపదా ద్విపదా వా రాజతి వాణీ జగన్మాతా ॥ ౧౪౦ ॥

మణిమయకాఞ్చీలసితా వీణాపుస్తకకరారవిన్దా చ ।
నమతాం జాడ్యవిధూననధృతదీక్షా రాజతే వాణీ ॥ ౧౪౧ ॥

కబలయతు తాపమస్యాః స్మరణం పాదాబ్జవన్దనం వాణ్యాః ।
ధాతుర్జిహ్వాగ్రతలే నృత్యన్త్యాః సారసూక్తిరసయన్త్యాః ॥ ౧౪౨ ॥

పద్మజవదనవిభూషా నిగమశిఖోత్తంసపీఠికా వాణీ ।
సకలవిధశాస్త్రరూపా భక్తానాం సత్కవిత్వదానప్రా ॥ ౧౪౩ ॥।

గతిజితమరాలగమనా మరాలవాహా చ వేధసో దారాః ।
శిశిరదయాసారా సా నమతాం సంతాపహారిణీ సహసా ॥ ౧౪౪ ॥

స్తనభారసంనతాఙ్గీ దరదలితామ్భోజలోచనాన్తశ్రీః ।
సవిధతలే విబుధవధూపరిచరణాద్యైశ్చ తుష్టచిత్తా సా ॥ ౧౪౫ ॥

హరిణాఙ్కవదనబిమ్బా పృథులనితమ్బా కచాత్తలోలమ్బా ।
నిజగతిజితకాదమ్బా సామ్బా పదపద్మనమ్రభక్తకదమ్బా ॥ ౧౪౬ ॥

పరిహసితనీలనీరజదేహశ్రీః శారదా ప్రథమా ।
స్ఫటికమణిభరకాన్తిః సరస్వతీ కీర్త్యతే చ విబుధగణైః ॥ ౧౪౭ ॥

నాథే దృఢభక్తిమతీ సృష్ట్యాదౌ చిత్స్వరూపా చ ।
ధాత్రా సమానభావా చైకాసనపూణ్డరీకమధ్యస్థా ॥ ౧౪౮ ॥

ప్రీత్యా సరసపుమర్థాన్ దదాతి కాలే చిదాదిసంధాత్రీ ।
సా మే దైవతమేషా సతతనిషేవ్యా చ కామదా భూయాత్ ॥ ౧౪౯ ॥

హరిచరణనలినయుగలే సదైకతానా హి శారదా జననీ ।
పద్మానీలాదిసఖీ శ్రుత్యుద్యానే విహారరసభరితా ॥ ౧౫౦ ॥

ధాతుః కుటుమ్బినీయం తన్యాత్ కల్యాణసంతతిం సతతమ్ ।
యా తారుణ్యవిభుషా సమక్రమా త్రిపురసున్దర్యా ॥ ౧౫౧ ॥

See Also  Abhilasha Ashtakam In Telugu

నానాక్షరాదిమాతృకగణేడితా శబ్దరూపా చ ।
నాదబ్రహ్మవిలాసా వాణీ సా మఙ్గలాని నస్తన్యాత్ ॥ ౧౫౨ ॥

దృక్కోణవీక్షణకలానిగమప్రాభవవిధానదా నమతామ్ ।
విబుధానాం హృదయాబ్జం యస్యా వాసస్థలీ చ నిర్దిష్టమ్ ॥ ౧౫౩ ॥

మోహాదివనకుఠారా యా నిత్యం సేవ్యతే త్రిదశసంధైః ।
నిత్యప్రసన్నరూపాం శాన్తాం యామేవ సేవతే వేధాః ॥ ౧౫౪ ॥

నమతాం యయైవ ఖణ్డీక్రియతే సువర్ణదృష్టిపుషా ।
యద్వీక్షణేన పురుషః ఖ్యాతో నృపసదసి మాన్యతే ప్రథమమ్ ॥ ౧౫౫ ॥

యస్యై శ్రోత్రియవర్యైస్త్రిసంధ్యమధార్దికం క్రియతే ।
సా మఞ్జునీతిరూపా వాణీరూపా చ భణ్యతే నిపుణైః ॥ ౧౫౬ ॥

సా మయి తన్యాదీక్షాం వీక్షావనదాం సరస్వతీ దేవీ ।
సంతానకుసుమజైత్రీం యామైచ్ఛత్ ప్రాప్తుమఞ్జసా వేధాః ॥ ౧౫౭ ॥

మన్దస్మితమధురాస్యం కృపావలోకం నిరస్తజాద్యతతి ।
భూయాద్ వాణ్యా రూపం పురః కరామ్భోజకలితవీణాది ॥ ౧౫౮ ॥

వాణ్యాః పరం న జానే దైవతమన్యద్ వనే గిరౌ చ పథి ।
గగనే వా సంరక్షితనతజనతాయాః కృపారసార్ద్రాయాః ॥ ౧౫౯ ॥

ఆస్యేన్దోరవలోకనమమ్బాయాః పాదపద్మసేవా చ ।
సర్వశ్రేయఃప్రాప్త్యై శాస్త్రజ్ఞైః సుష్ఠు నిర్దిష్టా ॥ ౧౬౦ ॥

వాణీ హి తాపహన్త్రీ జగతాం కారుణ్యపూర్ణనయనశ్రీః ।
మన్దాన్ కరోతి విబుధాన్ ద్రావయతి శిలాస్తతస్తు కిం చిత్రమ్ ॥ ౧౬౧ ॥

యస్మిన్ కటాక్షపూరో న భవతి స హి దీనవదనః సన్ ।
ప్రస్ఖలితవాగ్భార్తో భిక్షామటతీహ నిన్దితో బహుశః ॥ ౧౬౨ ॥

వాణ్యాః కటాక్షపూరస్రజా త్వలంకృతనిగాలో యః ।
స హి భవతి రాజమాన్యః కాన్తాధరమధురవాగ్విలాసశ్చ ॥ ౧౬౩ ॥

కవితాభాగ్యవిధాత్రీ పరిమలసంక్రాన్తమధుపగణకేశా ।
మమ నయనయోః కదా వా సా దేవీ కలితసంనిధానకలా ॥ ౧౬౪ ॥

పరచిద్విధానరూపా వాణీ శ్రుతిసీమ్ని రాజతే పరమా ।
మునిజనమానసహంసీ యా విహరతి సా శుభాయ స్యాత్ ॥ ౧౬౫ ॥

జపమాలికయా వాణీకరధృతయా వీణయా చ కోశేన ।
అహమస్మి నాథవానిహ కిం వాశాస్యం పరం లోకే ॥ ౧౬౬ ॥

కైవల్యానన్దసుఖప్రాప్త్యై తేజస్తు మన్మహే కిమపి ।
యద్ వాఞ్ఛితచిన్తామణిరితి వాణీతి చ భువి ఖ్యాతమ్ ॥ ౧౬౭ ॥

కవికులసూక్తిశ్రేణీశ్రవణానన్దోల్లసద్వతంససుమా ।
సా దేవీ మమ హృదయే కృతసాంనిధ్యా కృతత్రాణా ॥ ౧౬౮ ॥

యస్యా దృష్టివిదూరాః కుమతాః శ్రుత్యర్థవఞ్చకాః శప్తాః ।
క్రన్దన్తి దిగన్తతటే మోహాద్యైర్లుప్తనయనాశ్చ ॥ ౧౬౯ ॥

సత్పరిషత్సంమాన్యా శ్రుతిజీవనదాయినీ జగన్మాతా ।
చతురాననభాగ్యకలా కృతసాంనిధ్యా హి రాజతే హృదయే ॥ ౧౭౦ ॥

కృతసుకృతైః సందృశ్యా మన్దస్మితమధురవదనపద్మశ్రీః ।
మునినారదాదిపరిషత్తత్త్వోపక్రమవిచక్షణా వాణీ ॥ ౧౭౧ ॥

కవివాగ్వాసన్తీనాం వసన్తలక్ష్మీర్విధాతృదయితా నః ।
పరమాం ముదం విధత్తే కాలే కాలే మహాభూత్యై ॥ ౧౭౨ ॥

కవితారసపరిమలితం కరోతి వదనం నతానాం యా ।
స్తోతుం తాం మే హ్యారాత్ సా దేవీ సుప్రసన్నాస్తు ॥ ౧౭౩ ॥

యస్యాః ప్రసాదభూమ్నా నాకిగణాః సత్త్వసంపన్నాః ।
ఐన్ద్రీం శ్రియమపి మాన్యాం పశ్యన్తి క్షపితశత్రుభయపీడామ్ ॥ ౧౭౪ ॥

మాన్యం విధాతృలోకే తత్తేజో భాతి సర్వసురవన్ద్యమ్ ।
బ్రహ్మాణ్డమణ్డలమిదం యద్రూపం యత్ర చాక్షరగతిశ్చ ॥ ౧౭౫ ॥

జనని తరఙ్గయ నయనే మయి దీనే తే దయాస్నిగ్ధే ।
తేన వయం కృతార్థా నాతః పరమస్తిః నః ప్రార్థ్యమ్ ॥ ౧౭౬ ॥

వాణి విధాతుః కాన్తే స్తోతుం త్వామాదరేణ కిం వాచ్యమ్ ।
భాసి త్వమేవ పరమం దైవతమిత్యేవ జానామి ॥ ౧౭౭ ॥

కబలితతమోవిలాసం తేజస్తన్మన్మహే మహోదారమ్ ।
ఫలితసుమనోఽభిలాషం వాణీరూపం విపఞ్చికోల్లసితమ్ ॥ ౧౭౮ ॥

పద్మసనసుకృతకలాపరిపాకోదయమపాస్తనతదోషమ్ ।
సరసజ్ఞానకవిత్వాద్యనన్తసుకృతం విరాజతే తేజః ॥ ౧౭౯ ॥

నిజనాథవదనసింహాసనమారూఢాముపాస్మహే వాణీమ్ ।
యా కృత్రిమవాగ్గుమ్ఫైర్విరచితకేలిర్ధినోతి విధిమాద్యమ్ ॥ ౧౮౦ ॥

సుజనానన్దకరీ సా జనయన్తీ సర్వసంపదం ధాతుః ।
భక్తేషు తాం నయన్తీమన్వహమహమాద్రియే గిరాం దేవీమ్ ॥ ౧౮౧ ॥

కరుణాకటాక్షలహరీ కామాయాస్తు ప్రకామకృతరక్షా ।
వాణ్యా విధాతృమాన్యా సత్సుఖదానే దిశి ఖ్యాతా ॥ ౧౮౨ ॥

విసరో మహోత్సవానాం విరిఞ్చినయనావలేరియం మాతా ।
ప్రియకార్యసిద్ధిదాత్రీ జగతీరక్షాధురంధరా జయతి ॥ ౧౮౩ ॥

విబుధాభిగమ్యరూపా హంసావలిసేవితా గిరాం దేవీ ।
గఙ్గేవ కనతి కాలే పరికమ్పితశివజటాకోటిః ॥ ౧౮౪ ॥

నౌకాం భవామ్బురాశేరజ్ఞానధ్వాన్తచన్ద్రికాం వాణీమ్ ।
కలయే మనసి సదాహం శ్రుతిపఞ్జరశారికాం దేవీమ్ ॥ ౧౮౫ ॥

భవతాపారణ్యతలే జహ్నుసుతా శారదా దేవీ ।
జ్ఞానానన్దమయీ నః సంపత్సిద్ధ్యై ప్రతిక్షణం జయతు ॥ ౧౮౬ ॥

మత్తగజమాన్యగమనా మధురాలాపా చ మాన్యచరితా సా ।
మన్దస్మేరముఖాబ్జా వాణీ మమ హృదయసారసే లసతు ॥ ౧౮౭ ॥

రక్షణచణౌ చ వాణ్యాః పాదౌ వన్దే మనోజ్ఞమణినాదౌ ।
యత్సేవనేన ధన్యాః పురుహూతాద్యా దిశాం నాథాః ॥ ౧౮౮ ॥

ధాతుర్ధైర్యకృపాణీ వాణీ సురవృక్షకుసుమమృదువేణీ ।
శుకవాణీ నుతవాణీ కవికులమోదాయ జయతి మృదువాణీ ॥ ౧౮౯ ॥

కల్యాణైకనికేతనమస్యా రూపం సదా స్ఫురతు చిత్తే ।
మానసకాలుష్యహరం మధుమథనశివాదిబహుమతోత్కర్షమ్ ॥ ౧౯౦ ॥

మునిజనమానసరత్నం చిరత్నమేతద్విధాతృసుకృతకలా ।
వినతజనలోచనశ్రీకర్పూరకలా పరా జయతి ॥ ౧౯౧ ॥

ధృతసుమమధుపక్రీడాస్థానాయితకేశభారాయై ।
నమ ఉక్తిరస్తు మాత్రే వాగ్జితపీయూషధారాయై ॥ ౧౯౨ ॥

బాలకురఙ్గవిలోచనధాటీరక్షితసురాదిమనుజానామ్ ।
నయనయుగాసేవ్యం తద్భాతీహ ధరాతలే తేజః ॥ ౧౯౩ ॥

కుశలవిధయే తదస్తు శ్రుతిపాఠరతాదృతాత్మబహుకేలిః ।
కబలితపదనతదైన్యం తరుణామ్బుజలోచనం తేజః ॥ ౧౯౪ ॥

బాలమరాలీగత్యై సురగిరికన్యాదిమహితకలగీత్యై ।
విరచితనానానీత్యై చేతో మే స్పృహయతే బహులకీర్త్యై ॥ ౧౯౫ ॥

వినమదమరేశసుదతీకచసుమమకరన్దధారయా స్నిగ్ధమ్ ।
తవ పాదపద్మమేతత్ కదా ను మమ మూర్ధ్ని భూషణం జనని ॥ ౧౯౬ ॥

కమలజపరతన్త్రం తద్గతతన్ద్రం వస్తు నిస్తులముపాసే ।
తేనైవాహం ధన్యో మద్వంశ్యా నిరసితాత్మతాపభరాః ॥ ౧౯౭ ॥

జ్ఞానామృతసంధాత్రీ భవాబ్ధిసంతరణపోత్రనామాదిః ।
వాణీ వాచాం లహరీమవన్ధ్యయన్తీ సురాదినుతచరితా ॥ ౧౯౮ ॥

కారుణ్యపూర్ణమేతద్ వాణీరూపం సదా కలయే ।
యద్భజనాద్ దేవానామపి సంవిద్ భాతి కార్యకాలేషు ॥ ౧౯౯ ॥

ధీపద్మపీఠమాస్తే సా వాణీ కాఙ్క్షితాని కలయన్తీ ।
యా ఘనకృపాస్వరూపా సంకీర్త్యా సర్వదేవనుతా ॥ ౨౦౦ ॥

తవ పాదపద్మవిసృమరకాన్తిఝరీం మనసి కలయంస్తు ।
నిరసితనరకాదిభయో విరాజతే నాకిసదసి సురమాన్యః ॥ ౨౦౧ ॥

కుచయుగలనమ్రగాత్రం పవిత్రమేతద్ భజే తేజః ।
ధాతురపి సర్వదేవైర్యన్నిర్దిష్టం హు భద్రాయ ॥ ౨౦౨ ॥

కృతనతపదవాగ్ధాటీ చేటీభూతామరేశమహిషీ నః ।
కటికృతమనోజ్ఞశాటీ పాటీరరసార్ద్రనైజతనుకోటీ ॥ ౨౦౩ ॥

పద్మభవపుణ్యకోటీ హర్షితకవిబృన్దసూక్తిరసధాటీ ।
ముఖలసితసరసవాటీ విలసతు మమ మానసే కృపాకోటీ ॥ ౨౦౪ ॥

జ్ఞానపరాక్రమకలికా దిశి దిశి కిన్నరసుగీతనిజయశసః ।
ధన్యా భాన్తి హి మనుజాః యద్వీక్షాలవవిశేషతః కాలే ॥ ౨౦౫ ॥

సురజనపాలనదక్షా ప్రశాన్తవీక్షా నిరస్తరిపుపక్షా ।
మోక్షార్థిభిః శ్రితా సా లాక్షారసలసితపాదభాగ్ భాతి ॥ ౨౦౬ ॥

కుఙ్కుమభరరుచిరాఙ్గీ భాతి కృశాఙ్గీ గిరాం దేవీ ।
ధాతురపి జ్ఞానప్రదమస్యా రూపం వదన్తి విబుధేశాః ॥ ౨౦౭ ॥

వాణి నతిమమ్బ నిత్యం కరవాణి హి చిత్సుఖావాప్త్యై ।
తాదృక్త్వదీయకరుణావీక్షణతో గీష్పతిశ్చ సురమాన్యః ॥ ౨౦౮ ॥

కల్యామి నతిమనన్తాం కాలే కాలే శుభప్రాప్త్యై ।
ధాతుః సుకృతోల్లాసం కరధృతవీణాదికం చ యద్రూపమ్ ॥ ౨౦౯ ॥

కమలాసనదయితా సా లసతు పురోఽస్మాకమాదరకృతశ్రీః ।
యత్ప్రణమనాజ్జనానాం కవితోన్మేషః సదీడితో భవతి ॥ ౨౧౦ ॥

పరసంవిదాత్మికా సా మహిషీ ధాతుః కలావతీ వాణీ ।
శిశిరీకరోతి తప్తాన్ కరుణారసదిగ్ధనేత్రపాల్యా నః ॥ ౨౧౧ ॥

ధాతృమనోరథపాత్రం సంతప్తస్వర్ణకామ్యనిజగాత్రమ్ ।
ఆశ్రితకమలజగోత్రం రక్షితనతబాహుచ్ఛాత్రమ్ ॥ ౨౧౨ ॥

కవికులజిహ్వాలోలం పితామహాదృతమనోజ్ఞనిజలీలమ్ ।
నిరసితనతదుష్కాలం వన్దే తేజః సదాలినుతశీలమ్ ॥ ౨౧౩ ॥

మన్దానామపి మఞ్జులకవిత్వరసదాయినీ జననీ ।
కాపి కరుణామయీ సా లసతు పురస్తాత్ సదాస్మాకమ్ ॥ ౨౧౪ ॥

నిస్తులపదసంప్రాప్త్యై భూయో భూయో నమాంసి తే వాణి ।
దీపకలామయి చాన్తఃస్మరణం ధాతుః కుటుమ్బిన్యై ॥ ౨౧౫ ॥

మాయానిరాసకామో వన్దే వాణ్యాః పదామ్భోజమ్ ।
సిద్ధమనోరథశతకా యద్భజనేనార్థినః కాలే ॥ ౨౧౬ ॥

సతతం బద్ధాఞ్జలిపుటుముపాస్మహే తచ్ఛుభప్రదం తేజః ।
యత్కమలజనయనానాం ప్రమోదపీయూషలహరికామోదమ్ ॥ ౨౧౭ ॥

దివి వా భువి దిక్షు జలే వహ్నౌ వా సర్వతో వాణి ।
జన్తూనాం కిల రక్షా త్వధీనా కీర్త్యతే విబుధైః ॥ ౨౧౮ ॥

భారతి భవతాపార్తాన్ పాహి కటాక్షాఙ్కురైః శీతైః ।
పరమనన్దవిధాతృన్ యానేవ స్తౌతి పద్మవాసోఽపి ॥ ౨౧౯ ॥

కులదైవతమస్మాకం తత్తేజః కుటిలకున్తలం కిమపి ।
కరధృతపుస్తకవీణం కలయే కామాగమోదయం ధాతుః ॥ ౨౨౦ ॥

పరమానన్దధనం తద్ధాతురపి బ్రహ్మతత్త్వరసదాయి ।
ఆబ్రహ్మకీటనృత్యత్స్వవైభవం జయతి శారదారూపమ్ ॥ ౨౨౧ ॥

విబుధజనమోదజననీ జననీ నః సా విధేః పత్నీ ।
మృదుసంచారవిలాసైః శుభంకరీ భవతు సంతతం కాలే ॥ ౨౨౨ ॥

సరసమనోజ్ఞవిలాసైః స్వవశే కృత్వా మనో విధేర్వాణీ ।
సృష్ట్యాదౌ శుభలేఖాకరీ నృణాం మస్తకే మాతా ॥ ౨౨౩ ॥

ప్రకృతిమృదులం పదాబ్జం వాణీదేవ్యా మదీయచిత్తతటే ।
కామాదిసూచినిచితే కథం స్థితిం ప్రాప్నుయాత్ కాలే ॥ ౨౨౪ ॥

నిఖిలచరాచరరక్షాం వితన్వతీ పద్మజప్రియా దేవీ ।
మమ కులదైవతమేషా జయతి సదారాధ్యమాన్యపదకమలా ॥ ౨౨౫ ॥

కుశలసమృద్ధ్యై భూయాదమ్బా సా శారదా దేవీ ।
జనిరక్షణాదిలీలావిహారభాఙ్నిగమసౌధదీపకలా ॥ ౨౨౬ ॥

వాచాలయతి కటాక్షైర్జడం శిలామల్పజన్తుం వా ।
యా వాణీ సా శరణం భవే భవే ప్రార్థ్యే శ్రియఃప్రాప్త్యై ॥ ౨౨౭ ॥

See Also  Sri Rudra Prashna – Chamakam In Telugu

యది హి ప్రసాదభూమా వాణ్యాస్తత్రైవ సా హరేః కాన్తా ।
పరిలసిత ( … incomplete … ) నిత్యవాసరతా ॥ ౨౨౮ ॥

సనకసనన్దనవన్ద్యే కాన్తే పరమేష్టినః శ్రియఃప్రాప్త్యై ।
వాణి త్వాం నౌమి సదా భవ ప్రసన్నా విప`న్చిలసితకరే ॥ ౨౨౯ ॥

వాణి విపఞ్చీకలరవరసికే గన్ధర్వయోషిదభివన్ద్యే ।
తవ చరణం మమ శరణం భవవారిధిసుతేమమ్బ కలయామి ॥ ౨౩౦ ॥

వాణి కదాహం లప్స్యే చరణామ్భోజం త్వదీయమిదమారాత్ ।
నిజమణినూపురనాదస్పృహణీయవచఃపదం కలితభక్తేః ॥ ౨౩౧ ॥

శ్రుతిపూతముఖమనోహరలావణ్యకుసుమమృదుశరీరేయమ్ ।
నిజకరుణాపాఙ్గసుధాపూరణకృతవైభవా భాతి ॥ ౨౩౨ ॥

పరిసరనతవిబుధాలీకిరీటమణికాన్తివల్లరీవిసరైః ।
కృతనీరాజనవిధి తే మమ తు శిరోభూషణం హి పదయుగలమ్ ॥ ౨౩౩ ॥

ప్రేమవతీ విధిభవనే హంసగతిర్హంసయానకృతచారా ।
వాచామకృత్రిమానాం స్థైర్యవిధాత్రీ మహేశానీ ॥ ౨౩౪ ॥

ఆనన్దరూపకోటీమమ్బాం తాం సంతతం కలయే ।
సంవిద్రూపా యా కిల విధాతృగేహే శ్రుతిశ్రియం ధత్తే ॥ ౨౩౫ ॥

కమలజనేత్రమహోత్సవతారుణ్యశ్రీర్నిరస్తనతశత్రుః ।
లలితలికుచాభకుచభరయుగలా దృగ్విజితహరిణసందోహా ॥ ౨౩౬ ॥

కారుణ్యపూర్ణనయనా కలికల్మషనాశినీ చ సా వాణీ ।
ముఖజితశారదకమలా వక్త్రామ్భోజే సదా స్ఫురతు మాతా ॥ ౨౩౭ ॥

కమలసుషమానివాసస్థానకటాక్షం చిరాయ కృతరక్షమ్ ।
రక్షోగణభీతికరం తేజో భాతి ప్రకామమిహ మనసి ॥ ౨౩౮ ॥

కమలజతపఃఫలం తన్మునిజనహృదయాబ్జనిత్యకృతనృత్తమ్ ।
కరుణాలోలాపాఙ్గం తత్తేజో భాతు మమ ముఖామ్భోజే ॥ ౨౩౯ ॥

భాగ్యం విధినయనానాం సంసృతితాపజ్వరాదితప్తానామ్ ।
భేషజమేతద్రూపం కలాగ్రహం మన్యతే దేవ్యాః ॥ ౨౪౦ ॥

జనని కదా వా నేష్యామ్యహమారాదర్చితత్వదీయపదః ।
నిమిషమివ హన్త దివసాన్ దృష్ట్వా త్వామాదరేణ కల్యాణీమ్ ॥ ౨౪౧ ॥

మఞ్జులకవితాసంతతిబీజాఙ్కురదాయిసారసాలోకా ।
జనని తవాపాఙ్గశ్రీర్జయతి జగత్త్రాణకలితదీక్షేయమ్ ॥ ౨౪౨ ॥

అమ్బ తవాపాఙ్గశ్రీరపాఙ్గకేలీశతాని జనయన్తీ ।
ధాతుర్హృదయే జయతి వ్రీడామదమోదకామసారకరీ ॥ ౨౪౩ ॥

సర్వజగన్నుతవిభవే సంతతమపి వాఞ్ఛితప్రదే మాతః ।
అధునా త్వమేవ శరణం తేనాహం ప్రాప్తజన్మసాఫల్యః ॥ ౨౪౪ ॥

శాన్తిరససర్వశేవధిమమ్బాం సేవే మనోరథావాప్త్యై ।
యామారాధ్య సురేశాః స్వపదం ప్రాపుర్హి తద్రక్షమ్ ॥ ౨౪౫ ॥

కులజా భార్యా కీర్తిర్దానం పుత్రాదయో యే చ ।
సిధ్యన్తి తే హి సర్వే యస్మై వాణీ ప్రసన్నా సా ॥ ౨౪౬ ॥

కా క్షతిరమ్బ కటాక్షే న్యస్తే సతి మయి విరిఞ్చివరపత్ని ।
గఙ్గాశునకన్యాయాన్మహతీ మమ వృద్ధిరీరితా నిపుణైః ॥ ౨౪౭ ॥

అవిరలదయార్ద్రలోచనసేవనయా ధూతతాపా హి ।
ప్రతికల్పం సురసంఘాస్త్వామభజన్ నుతినతిప్రముఖైః ॥ ౨౪౮ ॥

దీనానాం చ కవీనాం వాణి త్వం కామధేనురసి మాతః ।
సిద్ధిస్తేషామతులా సురమాన్యా తేన సంకలితా ॥ ౨౪౯ ॥

సకలజగతాం హి జననీం వాణి త్వాం సంతతముపాసే ।
శ్రుతిసుదతీభూషామణిమఖిలార్థప్రాప్త్యై లోకే ॥ ౨౫౦ ॥

ధాతుః కుటుమ్బినీ త్వం సన్మఙ్గలదాయినీ స్వమాహాత్మ్యాత్ ।
శ్వశ్రూశ్వశురముఖాదిప్రీణనచతురా చ భాసి నిగమకలా ॥ ౨౫౧ ॥

ముఖవిజితచన్ద్రమణ్డలమిదమమ్భోరుహవిలోచనం తేజః ।
ధ్యానే జపే చ సుదృశాం చకాస్తి హృదయే కవీశ్వరాణాం చ ॥ ౨౫౨ ॥

యస్మై ప్రసన్నవదనా సా వాణీ లోకమాతా హి ।
తస్య సహసా సహస్రం లాభః స్యాద్ బాన్ధవాః సుఖినః ॥ ౨౫౩ ॥

తాపహరరసవివర్షణధృతకుతుకా కాపి నీలనలినరుచిః ।
కాదమ్బినీ పురస్తాదాస్తాం నః సంతతం జననీ ॥ ౨౫౪ ॥

పద్మాక్షనాభిపద్మజదయితే లోకామ్బ శారదేతి సదా ।
తవ నామాని జపన్ సన్ త్వద్దాసోఽహం తు ముక్తయే సిద్ధః ॥ ౨౫౫ ॥

అమ్బాప్రసాదభూమ్నా నరో హి భుఙ్క్తే సుఖాని వివిధాని ।
స్మరే విజయః కవితాధనలక్ష్మ్యాదేర్విలాసలీలాదిః ॥ ౨౫౬ ॥

తీరం సంసృతిజలధేః పూరం కమలజవిలోచనప్రీతేః ।
సారం నిగమాన్తానాం దూరం దుర్జనతతేర్హి తత్తేజః ॥ ౨౫౭ ॥

అపి దాసకులే జాతః కటాక్షభూమ్నా విధాతృముఖపత్న్యాః ।
జ్ఞానీ భవవారాశిం తరతి చ రాజ్యశ్రియం భుఙ్క్తే ॥ ౨౫౮ ॥

సత్కృతదేశికపాదామ్బుజయుగలోఽహం నమామి వాణి త్వామ్ ।
త్వం తు గురుమూర్తిరుక్తా కాలే కాలే చ కాఙ్క్షితవిధాత్రీ ॥ ౨౫౯ ॥

జ్ఞానానన్దముఖాదీనపవర్గం వా దదాసి భక్తేభ్యః ।
అత ఏవానన్యగతిస్త్వాం విధిపత్నీం ప్రపద్యేఽహమ్ ॥ ౨౬౦ ॥

త్వయి విన్యస్తభరాణాం న హి చిన్తా జాయతే నృణాం కాపి ।
పరమానన్దాదికలాస్ఫూర్తిర్దివిషద్గణేన సంమాన్యా ॥ ౨౬౧ ॥

సుమశరసామ్రాజ్యకలామఙ్గలవిధిరేఖికా వాణీ ।
ధాతురపి చిత్తవృత్తిస్థైర్యం త్వన్యాదృశం కురుతే ॥ ౨౬౨ ॥

సా ధేనుశ్చిన్తామణిరపి వృక్షః సంపదాం ప్రదాయిన్యః ।
అమ్బ త్వమేవ కాలే భసి జ్ఞానప్రదా వ్యపోహ్య తమః ॥ ౨౬౩ ॥

మనసో నైర్మల్యప్రదమస్యాః సేవే కటాక్షమహమారాత్ ।
యః కురుతే జనతాం తాం హతమాయాం మధురామయోధ్యాం చ ॥ ౨౬౪ ॥

శరదివ హంసకులేడ్యా జ్యోత్స్నేవ జనార్తిహారిణీ వాణ్యాః ।
జయతి హి కటాక్షరేఖా దీపకలేవ ప్రకామహతతిమిరా ॥ ౨౬౫ ॥

పఙ్కజభవవదనమణిం పరవిద్యాదేవతాం వాణీమ్ ।
నిత్యం యజతాం జపతాం న హి తుల్యోఽస్మిన్ క్షమాతలే కశ్చిత్ ॥ ౨౬౬ ॥

వాణీ నిజవాణీభీ రచయతి నుతిమాత్తవీణయా కాలే ।
ధాతుః ప్రసాదహేతోః పతివ్రతాలక్షణైరన్యైః ॥ ౨౬౭ ॥

ఆనన్దయతి విలసైరమ్బా పద్మాసనం నిజం దేవమ్ ।
తేనైవ తుష్టహృదయః శుభాక్షరాణ్యాదరాల్లిఖతి మౌలౌ ॥ ౨౬౮ ॥

మమ మానసదుర్మదగజమపారతాపాటవీషు ధావన్తమ్ ।
విరచయ్య ముదితచిత్తం కురు వాణి త్వత్పదాబ్జకృతహస్తమ్ ॥ ౨౬౯ ॥

కమలాసనధైర్యమహీధరకులిశస్తే కటాక్ష ఏవాయమ్ ।
కవికులమయూరకాదమ్బినీవిలాసో ముదేఽస్తు సతతం నః ॥ ౨౭౦ ॥

గురువరదనామ్భోజే నృత్యన్తీ శారదా దేవీ ।
మధురతరశ్లోకనిభా మణినూపురనినదసంతతిర్భ్తి ॥ ౨౭౧ ॥

కో వా న శ్రయతి బుధః శ్రేయోఽర్థీ తామిమాం వాణీమ్ ।
యాం పఙ్కజాక్షనాభిజసధర్మిణీమర్చయన్తి సురనాథాః ॥ ౨౭౨ ॥

ముషితపయోజమృదిమ్నా చరణతలేనాత్ర మానసే వాణీ ।
పరిహరతు పాపరాశిం సురౌఘసంమానితేన కాలే మే ॥ ౨౭౩ ॥

యాథార్థ్యజ్ఞానకలాప్రాప్త్యై త్వాం శారదాం వన్దే ।
సేవాఫలం ప్రయచ్ఛ ప్రసీద పరమేశి వల్లభే ధాతుః ॥ ౨౭౪ ॥

నిగమాన్తసారమర్థం బోధయసి త్వం గురూన్ ప్రకల్ప్య భువి ।
సైషా మే జ్ఞానఘనా వాణీ నిత్యం ప్రసన్నాసి ॥ ౨౭౫ ॥

మన్దారకుసుమమదహరమన్దస్మితమధురవదనపఙ్కరుహా ।
హృద్యతమనిత్యయౌవనమణ్డితగాత్రీ విరాజతే వాణీ ॥ ౨౭౬ ॥

సౌభాగ్యసూచకాభీ రేఖాభిర్భూషితం సౌరైర్వన్ద్యమ్ ।
అమ్బాచరణపయోజం వతంసయన్ ప్రాప్తసంమోదః ॥ ౨౭౭ ॥

ద్విజగణపూజ్యం నిత్యం నిరస్తజాడ్యం త్వదీయపాదయుగమ్ ।
క్షణమపి వా సాంనిధ్యం భజతు మదీయే హృది స్వైరమ్ ॥ ౨౭౮ ॥

నతదేవరాజమకుటీమణిఘృణిపరిచుమ్బితాఙ్ఘ్రికమలా నః ।
కమలాసనస్య దయితా తన్యాదన్యాదృశీ శ్రియం భజతామ్ ॥ ౨౭౯ ॥

వాణీ శ్రితకాదమ్బా దమ్భాదిరిపూన్ నిరస్య నః కాలే ।
క్షేమమవన్యాం తన్యాత్ పదే పరే దేవసంఘపరిసేవ్యే ॥ ౨౮౦ ॥

పఙ్కజభవసామ్రాజ్యస్థిరలక్ష్మీశ్చపాణ్డరతనుశ్రీః ।
నతమానవసుకృతకలాపరిపాటీ భాతి సకలగుణపేటీ ॥ ౨౮౧ ॥

ముఖవిజితచన్ద్రబిమ్బా సామ్బా కాదమ్బసేవ్యపదకమలా ।
కమలాసనగృహలక్ష్మీర్లక్ష్మీం పుష్ణాతు శారదా దేవీ ॥ ౨౮౨ ॥

మురమథనస్యేవ రమా శంభోరివ సకలభూధరేన్ద్రసుతా ।
వాణి విధాతుః సదనేఽనురూపదామ్పత్యసంపదా భాసి ॥ ౨౮౩ ॥

వాణి తవ దేహకాన్త్యా కటాక్షలహరీ తు సంయుతా కాలే ।
ధత్తే కామపి శోభాం సురస్రవన్త్యేవ సంగతా యమునా ॥ ౨౮౪ ॥

మధురాసేచనదృష్ట్యా మాం పాయాదాపదో ముహుర్వాణీ ।
ఆశ్రితతాపవిభేత్రీత్యేవం యామామనన్తి సూరివరాః ॥ ౨౮౫ ॥

అజ్ఞాతకోపపూరా యస్యా దృష్టిః కృతాదరా భజతామ్ ।
సైషా విహసితపౌరందరలక్ష్మీం సంపదం దద్యాత్ ॥ ౨౮౬ ॥

బాలకురఙ్గవిలోచనమీషత్స్మితమధురమాననం వాణ్యాః ।
మణిమయతాటఙ్కమణీవిలాసి భూయాన్ముదేఽస్మాకమ్ ॥ ౨౮౭ ॥

మునిజనమానసహంసీం శ్రుతితతిపఞ్జరశుకీం మహాదేవీమ్ ।
నౌమి స్నుషాం రమాయాః మాహేశ్వరమహితసత్పదప్రాప్త్యై ॥ ౨౮౮ ॥

ధాతుః సౌధాఙ్గణకృతచఙ్క్రమణాం శారదాం నౌమి ।
మత్తమతఙ్గజగమనాం పరిపన్థిజయాయ సుకృతిసందృశ్యామ్ ॥ ౨౮౯ ॥

వాగీశముఖా దేవా యస్యాః ప్రసదనబలద్ధి విజయన్తే ।
పరిపాలితభక్తగణా యద్ధ్యానోల్లసదపారపులకాన్తాః ॥ ౨౯౦ ॥

నైసర్గికవాక్ష్రేణీకేలివనమమలభూషణం ధాతుః ।
వదనానామియమమ్బా జయతు చిరం కామవర్షిణీ భజతామ్ ॥ ౨౯౧ ॥

కలయామి హృదయమేతత్ పాదాబ్జే శారదాదేవ్యాః ।
ప్రాప్తారిషట్కవిజయం తత్త్వధనం కలితశారదాధ్యానమ్ ॥ ౨౯౨ ॥

పాదారవిన్దనమనప్రభావపరికలితదేవసారూప్యాః ।
పరమానన్దనిమగ్నాః సుధియో భాన్తి క్షమావలయే ॥ ౨౯౩ ॥

లలితవిధాతృరూపం పాలితలోకత్రయం చ తత్ తేజః ।
సకలాగమశిఖరకలాపరతత్త్వం శారదారూపమ్ ॥ ౨౯౪ ॥

ధ్యానైర్యోగైశ్చ జపైర్యత్ సేవ్యం పరమమాదిష్టమ్ ।
తన్నశ్చకాస్తు హృదయే విశ్వజనీనం హి భక్తానామ్ ॥ ౨౯౫ ॥

భాగీరథీవ వాణీ తవ నుతిరూపా విరాజతే పరమా ।
ఇహ మాతర్యద్భజనం సర్వేషాం సర్వసంపదాం హేతుః ॥ ౨౯౬ ॥

సంతతమధురాలాపైర్లాలితవిధివైభవైరమేయకలైః ।
శ్రేయఃప్రదానదీక్షితకటాక్షపాతైర్మహాతత్త్వైః ॥ ౨౯౭ ॥

ఖేలల్లోలమ్బకచైః కుచభరనమ్రైః పురంధ్రిగుణపూర్ణైః ।
ఆశ్రితసంవిత్పీఠైరమరేశవధూకరాదృతచ్ఛత్రైః ॥ ౨౯౮ ॥

వీణాపుస్తకహస్తైర్విధిభాగ్యైరస్తు మమ తు సారూప్యమ్ ।
సంవిద్ధనైశ్చ వాణీరూపైరేతైర్దయాసారైః ॥ ౨౯౯ ॥

మాతః కథం ను వర్ణ్యస్తవ మహిమా వాణి నిగమచయవేద్యః ।
ఇతి నిశ్చిత్య పదాబ్జం తవ వన్దే మోక్షకామోఽహమ్ ॥ ౩౦౦ ॥

త్వామమ్బ బాలిశోఽహం త్వచమత్కారైర్గిరాం గుమ్భైః ।
అయథాయథక్రమం హి స్తువన్నపి ప్రాప్తజన్మసాఫల్యః ॥ ౩౦౧ ॥

ఇతి శ్రీశారదాత్రిశతీ సమాప్తా

– Chant Stotra in Other Languages -Sharada Trishati:
300 Names of Sharada Trishati in SanskritEnglishBengaliGujaratiKannadaMalayalamOdia – Telugu – Tamil