300 Names Of Sharada Trishati In Malayalam

॥ Sharada Trishati Malayalam Lyrics ॥

॥ ശാരദാത്രിശതീ ॥

ഗങ്ഗാധരമഖിവിരചിതാ ।
പരമാഭരണം ധാതുര്‍വദനാംഭോജസ്യ ശാരദാ ദേവീ ।
യാ രാജതി ജനനീ സാ ലസതു സദാ സുപ്രസന്നാ നഃ ॥ 1 ॥

സാ ശാരദാ പ്രസന്നാ രാജതി മമ മാനസേ നിത്യം ।
യാ ശാരദാബ്ജവദനാ ജനനീ കീര്‍ത്യാ ഹി സര്‍വലോകാനാം ॥ 2 ॥

സമ്പദ് ദിവ്യാ ധാതുഃ ഖ്യാതാ സാ ശാരദാ ദേവീ ।
യദ്ഭജനം ദേവാനാമപി തത്ത്വജ്ഞാനദം വിദുര്‍വിബുധാഃ ॥ 3 ॥

സരസകവിതാവിഭൂത്യൈ യത്പദമാരാധ്യതേ വിശേഷജ്ഞൈഃ ।
സാ ശാരദാ ശ്രിയൈ നഃ കാലേ സര്‍വപ്രസന്നാത്മാ ॥ 4 ॥

നീലാരവിന്ദലോചനയുഗലാ സാ ശാരദാ ദേവീ ।
കരകമലകലിതവീണാ സദാ പ്രസന്നാ ശ്രിയൈഃ വഃ സ്യാത് ॥5 ॥

കലയേ താമഹമനിശം ഫുല്ലാബ്ജവിലോചനാം വാണീം ।
യാ സൃഷ്ട്യാദൌ സാഹ്യം കലയതി ധാതുര്‍ജഗന്‍മാതാ ॥ 6 ॥

യസ്യാ ലീലാലോലഃ പദ്മാസനഗോഽപി വേദപാഠരതഃ ।
താമഹമതുലാനന്ദപ്രാപ്ത്യൈ കലയേ മനഃപദ്മേ ॥ 7 ॥

ബ്രഹ്മാണം താം വാണീമേകാസനഭാസുരാം ശ്രിയഃ പ്രാപ്ത്യൈ ।
ആരാദ്വിലോക്യ മാനസമാനന്ദരസം പരം ഭജതേ ॥ 8 ॥

മുക്താമയേ വിമാനേ പദ്മാസനയന്ത്രികാമധ്യേ ।
ദൃശ്യാം വാണീം ദേവീം സേവേ സംതതസുഖപ്രാപ്ത്യൈ ॥ 9 ॥

ഭാഗ്യാന്‍മമ ച കവീനാം സാ ദേവീ ദൃശ്യതാമേതി ।
വീണാപുസ്തകഹസ്താ യാ കമലാസനപുരന്ധ്രീ ഹി ॥ 10 ॥

മാമകമാനസകീരം ബധ്നീയാശ്ചരണപഞ്ജരേ മാതഃ ।
തേന മമ ജന്‍മലാഭഃ സ്തോത്രം ച തവ പ്രകാമകലിതാര്‍ഥം ॥ 11 ॥

സംവിത്പ്രരോഹകലികാപ്രാപ്ത്യൈ താം നൌമി ശാരദാം ദേവീം ।
യാ കില കവീശ്ചരാണാമധിനേത്രീ കാവ്യകലനാദൌ ॥ 12 ॥

ഭക്താനാം ജിഹ്വാഗ്രം സിംഹാസനമാദരാദ് വാണീ ।
കലയന്തി നൃത്യതി കില തതസ്തു തന്നൂപുരനിനാദഃ ॥ 13 ॥

മഞ്ജുലഫണിതിഝരീതി പ്രഗീയതേ ദിക്തടേ രസികൈഃ ।
പ്രാതഃഫുല്ലപയോരുഹമരന്ദരസകേലിധൂര്‍വഹാ കാലേ ॥ 14 ॥

ദുര്‍വാരഗര്‍വദുര്‍മതിദുരര്‍ഥനിരസനകലാനിപുണാഃ ।
മാതസ്തവ പാദയോരുഹസേവാധന്യതാം പ്രാപ്താഃ ॥ 15 ॥

നീചാ മമ തു മനീഷാ തഥാപി തവ നുതികലാപ്രവൃത്തോഽസ്മി ।
അംബ തവ തത്ര ഹേതുഃ കൃപാം പരം ബുദ്ധിദാ ജയതി ॥ 16 ॥

വിധിദയിതേ തവ മാതഃ സ്തുതൌ ന ശക്താ അപി ത്രിദശാഃ ।
ക്ഷന്തവ്യമത്ര ദയയാ മമ ചാപല്യം തവ സ്തോത്രേ ॥ 17 ॥

ശുകവാണീമിവ മാതര്‍നിരര്‍ഥകാം മദ്വചോഭങ്ഗീം ।
സദസി ശൃണോഷി ദയയാ തത് തവ ചോത്തമപദവ്യക്ത്യൈ ॥ 18 ॥

പരദേവതേ പ്രസീദ പ്രാണേശ്വരി ധാതുരംബ മമ വാണീം ।
കൃപയാ തവ നുതിയോഗ്യാം ത്വന്നൂപുരനിനദരംയരസഗുംഫാം ॥ 19 ॥

സര്‍വജ്ഞത്വം സമ്പദമഥവാന്യാം പ്രാപ്തുമത്ര തവ മാതഃ ।
തവ ചരണകമലമേതച്ഛരണം നാന്യാ ഗതിര്‍ദൃഷ്ടാ ॥ 20 ॥

മന്ദധിയാ സ്വല്‍പാപി സ്തുതിരംബ നിരര്‍ഥകാപി രസഹീനാ ।
കലിതാ ചേത് തവ കൃപയാ തദേവ സദസീഡിതം ഭാതി ॥ 21 ॥

കുണ്ഠീകരോതു വിപദം ചാജ്ഞാനം ദുര്‍ഗതിം വാണി ।
തവ ചരണകമലസേവാദരോ ജനാനാം കലൌ കാലേ ॥ 22 ॥

വീരശ്രീര്‍വിദ്വച്ഛ്രീര്‍ജയശ്രിയോ വാമരൈര്‍മാന്യേ ।
തവ പാദാംബുജസേവാദരേണ സിധ്യന്തി നാന്യഥാ ലോകേ ॥ 23 ॥

കരുണാരസവര്‍ഷിണി തേ ചരണസരോജദ്വയം നിധേഹി മമ ।
മസ്തകതലേ വിദാരിതജരാദികം സപദി ജന്‍മ സാര്‍ഥം മേ ॥ 24 ॥

ശ്രദ്ധാം മേധാം സമ്പദമന്യാമമരേന്ദ്രമാനനീയാം ഹി ।
ദയയാ വിധേഹി കാലേ ഭക്താനാം നസ്ത്വദേകശരണാനാം ॥ 25 ॥

പ്രേയസി ധാതുര്‍ജഗതാം പരമേശ്വരി വാണി മാതരംബ നനു ।
തവ നാമാനി ഫണന്തസ്ത്രിദശൈഃ സഹ യാന്തി യാനേന ॥ 26 ॥

തവ നാമ യസ്യ ജിഹ്വാങ്ഗണേ വിശുദ്ധം ക്ഷണം സ്ഫുരതി ।
സ ഹി വന്ദ്യസ്ത്രിദശൈരപി വിഗലിതപാപഃ പരേ ലോകേ ॥ 27 ॥

നതനാകീശ്വരവനിതാമൌലിസ്രഗ്ഗലിതമകരന്ദൈഃ ।
സ്നിഗ്ധപദാംബുജയുഗലാ വാണീ ദേവീ ശ്രിയോ ഹി ലസതി പരാ ॥ 28 ॥

വിദുഷാമപി തുഷ്ടികരം നവനവരസഗുംഫനം കവിത്വം തു ।
യത്കരുണാവീക്ഷണതോ സിധ്യതി താം ശാരദാം വന്ദേ ॥ 29 ॥

അംബ പ്രസീദ പരമം മായാമേതാം നിരസ്യ നതിഭാജഃ ।
മമ സംവിധേഹി മധുരാം വാചം തവ നുതികലാര്‍ഹാം ച ॥ 30 ॥

വാണീ മാതാ ജഗതാം വാണീപുസ്തകകരാംഭോജാ ।
ഹംസാശ്രിതാ ഹി നമതാം ശ്രേയഃസിധ്യൈ പ്രസന്നാ നഃ ॥ 31 ॥

ശ്ലാഘ്യാ സമ്പത്കാലേ വൈദുഷ്യം വാ യദീയവീക്ഷണതഃ ।
സിധ്യന്ത്യപി ദേവാനാം താം വന്ദേ ശാരദാം ദേവീം ॥ 32 ॥

വിദ്യാദാനകരീയം കമലാസനപുണ്യപരിപാകഃ ।
മമ മനസി സംനിധത്താം ദിവ്യജ്ഞാനാദിസിധ്യൈ ഹി ॥ 33 ॥

ദിവ്യജ്ഞാനം ദയയാ വിധേഹി മാതര്‍മഹാസാരം ।
തേനൈവ തേ തു കീര്‍തിര്‍ദാനഫലം നശ്ച ജന്‍മസാഫല്യം ॥ 34 ॥

ദ്വാദശബീജാക്ഷരഗാം മന്ത്രോദ്ധാരക്രിയാശക്തിം ।
വാണീം വിധേസ്തു പത്നീം മധ്യേ പശ്യാമി ബിംബമധ്യസ്ഥാം ॥ 35 ॥

രവികോടിതേജസം താം സരസ്വതീം ത്ര്യക്ഷരക്രിയാശക്തിം ।
അണിമാദിദാം പ്രസന്നാമംബാം പശ്യാമി പദ്മമധ്യഗതാം ॥ 36 ॥

ജഗദീശ്വരി ഭാരതി മേ പ്രസീദ വാണി പ്രപന്നായ ।
അഹമപി കുതുകാത് തവ നുതികലനേഽശക്തശ്ച മന്ദധിഷണശ്ച ॥ 37 ॥

മുനിജനമാനസപേടീരത്നം ധാതുര്‍ഗൃഹേ രത്നം ।
വാണീതി ദിവ്യരത്നം ജയതി സദാ കാമധുക് കാലേ ॥ 38 ॥

അജ്ഞാനവ്യാധിഹരം തദൌഷധം ശാരദാരൂപം ।
യഃ പശ്യതി സ ഹി ലോകേ പരാത്മനേ രോചതേ കാലേ ॥ 39 ॥

കമലാസനനയനഫലം സൃഷ്ട്യാദികലാസമാസക്തം ।
വാണീരൂപം തേജഃ സ്ഫുരതി ജഗച്ഛ്രേയസേ നിത്യം ॥ 40 ॥

ഹംസഗതിം താമംബാമംഭോരുഹലോചനാം വന്ദേ ।
തിലകയതി യാ ഗുരൂണാം ജിഹ്വാസിംഹാസനം വാണീ ॥ 41 ॥

വാണി തരങ്ഗയ ലോചനവീക്ഷണശൈലീം ക്ഷണം മയി ഭോഃ ।
മമ ജന്‍മ ലബ്ധവിഭവം തേന ഭവേന്നൈവ തേ ഹാനിഃ ॥ 42 ॥

പദ്മാസനേന സാകം കാലേ വാണീ സമാസനാ ജയതി ।
കുചകലശനമിതദേഹാ കുര്‍വന്തീ ഭദ്രസംതതിം നമതാം ॥ 43 ॥

വ്യാതന്വാനാ വാണീ കവീശ്വരാണാം മനോജ്ഞവചനഝരീം ।
ജയതി വിധിസുകൃതസംതതിപരിണമിതമാലാ ബുധൈര്‍വന്ദ്യാ ॥ 44 ॥

കമലസുഷമാങ്ഗയഷ്ടിഃ സാ ദേവീ ജയതി പദ്മമധ്യതലേ ।
ശതബീജാക്ഷരലസിതം ദിക്പതികൃതരക്ഷകം ച മേരുമുഖം ॥ 45 ॥

വാണീയന്ത്രം വിബുധൈര്‍മാന്യം യോഗാസനാബ്ധീന്ദും ।
ഹ്രീമക്ഷരമുഖമാദ്യം പ്രാക്തടകലിതം ച പദ്മമധ്യതലേ ॥ 46 ॥

തന്‍മേരുചക്രരൂപം സമാധിദൃശ്യം ച ലോകവേദ്യം ച ।
സൈഷാശ്രിത്യ തദേതദ് രാജതി രാജീവലോചനാ വാണീ ॥ 47 ॥

ഹംസാശ്രിതഗതിവിഭവാ മന്ദസ്മേരാ തമോനിഹന്ത്രീ ച ।
മധുരതരവാങ്നിഗുംഫാ വീണാപുസ്തകകരാംഭോജാ ॥ 48 ॥

വീണാവാദനരസികാ നമതാമിഷ്ടാര്‍ഥദായിനീ വാണീ ।
ധാതുര്‍നയനമഹോത്സവകലികാ കുര്യാച്ഛുഭം ജഗതാം ॥ 49 ॥

താപിഞ്ഛരംയദേഹശ്രീരേഷാ കവിസമാജനുതാ ।
അഷ്ടൈശ്വര്യാദികലാദാനേ ദത്തേക്ഷണാ ജയതി ॥ 50 ॥

സൃഷ്ട്യാദൌ വിധിലിഖിതം വാണീ സൈഷാ ഹി ചാന്യഥാകര്‍തും ।
നാകൌകസാമപീഹ പ്രഭവതി കലിതപ്രണാമാനാം ॥ 51 ॥

യഃ പശ്യതി താമേതാം വാണീം പുരുഷോ ഹി ധന്യതാമേതി ।
യം പശ്യതി സൈഷായം നിതരാം ധന്യോ നൃപേഡിതഃ കാലേ ॥ 52 ॥

കബലിതതമഃസമൂഹാ വാണീ സൈഷാ ഹി വിജയതേ ജഗതി ।
അപുനര്‍ഭവസുഖദാത്രീ വിരിഞ്ചിമുഖലാലിതാ കാലേ ॥ 53 ॥

കമലാസനമുഖകമലസ്ഥിരാസനാം ശാരദാം വന്ദേ ।
യന്നാമോച്ചരണകലാവിഭവാത് സര്‍വജ്ഞതാ നിയതം ॥ 54 ॥

ഭവപരമൌഷധമേതദ്വാണീരൂപം സദാരാധ്യം ।
കമലാസനലോചനഗണസരസക്രീഡാസ്പദം ജയതി ॥ 55 ॥

നാരീവംശശിഖാമണിരേഷാ ചിന്താമണിര്‍നതാനാം ഹി ।
ധാതൃഗൃഹഭാഗധേയം ധ്യേയം സദ്ഭിഃ ശ്രിയഃ സമൃദ്ധ്യൈ നഃ ॥ 56 ॥

ജനനി ഭുവനേശ്വരി ത്വാം വാണീം വന്ദേ കവിത്വരസസിദ്ധ്യൈ ।
ത്വം തു ദദാസി ഹി ദയയാ മമ മന്ദസ്യാപി വാഗ്ഝരീര്‍മധുരാഃ ॥ 57 ॥

ഏതേന തവ തു കീര്‍തേര്‍മഹിമാ സംഗീയതേ ദിശാം വലയേ ।
കിംനരവര്‍ഗൈരമരീകന്യാഭിഃ കല്‍പവൃക്ഷമൂലതലേ ॥ 58 ॥

കവിമല്ലസൂക്തിലഹരീസ്തന്വാനാ ശാരദാ ജയതി ।
വിധികേലിസദനഹംസീ കല്യാണൈകസ്ഥലീ നമതാം ॥ 59 ॥

സ്ഫുരതു മമ വചസി വാണി ത്വദീയവൈഭവസുധാധാരാ ।
നിത്യം വ്യക്തിം പ്രാപ്താ ധുതനതജനഖേദജാലകാ മഹതീ ॥ 60 ॥

വാണി തവ സ്തുതിവിഷയേ ബുദ്ധിര്‍ജാതാ ഹി മേ സഹസാ ।
തേന മമ ഭാഗദേയം പരിണതിമിത്യേവ നിത്യസംതുഷ്ടഃ ॥ 61 ॥

സൃഷ്ടികലാമണ്ഡനഭൂരേഷാ വാണീ ജഗജ്ജനനീ ।
ആലോകമാത്രവശതസ്തമസോ ഹന്ത്രീ ച സമ്പദാം ജനനീ ॥ 62 ॥

പൌരുഷലോപവിധാത്രീ ധാതുരിയം കമലകോമലാങ്ഗലതാ ।
വസതു സദാ ജിഹ്വാഗ്രേ ദിവ്യജ്ഞാനപ്രദാ ദേവീ ॥ 63 ॥

പ്രതിദിനദുരിതനിഹന്ത്രീ പദ്മാസനനയനപുണ്യപരിപാകഃ ।
കവിതാസംതാനകലാബീജങ്കുരവര്‍ധിനീ ജയതി ॥ 64 ॥

ക്ഷണവീക്ഷണേന മാതാ ലക്ഷ്മീം പക്ഷ്മലയതി പ്രണതേ ।
വേധസി സുരതമഹോത്സവസംകേതതലപ്രദര്‍ശിനീ കാലേ ॥ 65 ॥

ശൃങ്ഗാരവിഭ്രമവതാ നീലോത്പലകാന്തിചാതുരീസുപുഷാ ।
വാണീനേത്രേണ വിധിര്‍ജിതോഽഭവത് സോഽപി സതതകൃതവേദഃ ॥ 66 ॥

ശ്യാമാ കടാക്ഷലഹരീ മാതുര്‍ജയതീഹ സമ്പദാം ജനനീ ।
യാമസ്തൌഷീത് കാലേ മഘവാ നാകാധിപാ മുനയഃ ॥ 67 ॥

മണികടകനാദപൂരിതമംബാപാദാംബുജം മഹാമന്ത്രൈഃ ।
ജപ്യം ധ്യേയം കാലേ ദിശി ദിശി കലിതസ്വരക്ഷം ച ॥ 68 ॥

സ്മരണേന ദുരിതഹന്ത്രീ നമനേന കവിത്വസിദ്ധിദാ വാണീ ।
കുസുമസമര്‍പണകലയാ കാലേ മോക്ഷപ്രദാത്രീ ച ॥ 69 ॥

വിസൃമരതമോനിഹന്ത്രി ത്വാം സേവേ ശാരദാദേവി ।
ശിശിരീകുരു മാം കാലേ കരുണാരസവീക്ഷിതേന വരദേന ॥ 70 ॥

മാതര്‍നമോഽസ്തു താവകകടാക്ഷമധുപായ ശാരദേ ജയതി ।
യോ വേധസോഽപി കാലേ സൃഷ്ട്യാദൌ ചാതുരീം ദിത്സന്‍ ॥ 71 ॥

സുമനോവാഞ്ഛാദാനേ കൃതാവധാനം ധനം ധാതുഃ ।
ധിഷണാജാഡ്യാദിഹരം യദ്വീക്ഷണമാമനന്തി ജഗതി ബുധാഃ ॥ 72 ॥

ലലിതഗമനം ത്വദീയം കലനൂപുരനാദപൂരിതം വാണി ।
നൌമി പദാംബുജയുഗലം കവിതാസിദ്ധ്യൈ വിധേഃ കാന്തേ ॥ 73 ॥

See Also  Lali Sri Krishnayya In Malayalam

കമലകൃതവൈജയന്തീ വിധേര്‍മുഖേഷ്വാദരാദ്വാണ്യാഃ ।
ജയതി കടാക്ഷലഹരീ തോരണലക്ഷ്മീസ്തു സത്യലോകേ ഹി ॥ 74 ॥

നിശ്രേണികാ ച മുക്തേഃ സജ്ജ്ഞാനനദീമഹാലഹരീ ।
നാനാരസചാതുര്യപ്രസാരികാ ദുരിതശങ്കുലാ കാലേ ॥ 75 ॥

പരതന്ത്രിതവിധിവിഭവാ ദേവീ സാ ശാരദാ ജയതി ।
കൈവല്യാദികലാനാം ദാത്രീ ഭക്താലികാമധേനുര്യാ ॥ 76 ॥

കവികാമധേനുരേഷാ മഞ്ജുസ്മേരാനനാംഭോജാ ।
വാണീ ജയതി വിധാതുര്‍മനനാഗമസമ്പ്രദായഫലദാ ഹി ॥ 77 ॥

ഘനതരകൃപാരസാര്‍ദ്രൈര്‍നാനാവിഭവപ്രദാനകൃതദീക്ഷൈഃ ।
വാണീ ജയതി കടാക്ഷൈര്‍നഃ കാശ്മല്യം ഹഠാന്നിരസ്യന്തീ ॥ 78 ॥

ദാസാശാദാനകലാപ്രക്ലൃപ്തദീക്ഷാകടാക്ഷലഹരീ മേ ।
കബലയതു പാപരാശിം വാണ്യാ നിത്യം മഹൌദാര്യാ ॥ 79 ॥

ആദിമജനനീ സൈഷാ വാണീ ജയതീഹ ഭക്തരക്ഷായൈ ।
സര്‍വത്ര കലിതദേഹാ നാനാശാസ്ത്രാദിരൂപതോ ജഗതി ॥ 80 ॥

ബഹുവിധലീലാസദനം സംഭൃതഫുല്ലാബ്ജശില്‍പവൈചിത്ര്യം ।
വാണീമുഖാരവിന്ദം ചുംബതി മാനസമിദം ഹഠാത് കൃത്യം ॥ 81 ॥

സൌഭാഗ്യകാന്തിസാരം വദനാംഭോജം ശ്രിയൈ വാണ്യാഃ ।
ആശ്രിത്യ സകലവേദാ അപി നിത്യം മാന്യതാം പ്രാപ്താഃ ॥ 82 ॥

ജ്ഞാനമയീ സലിലമയീ തത്ത്വമയീ ഭാതി സര്‍വലോകാനാം ।
അക്ഷരമയീ ച വാണീ ശ്രേയോദാനേ നിബദ്ധചിത്തഗതിഃ ॥ 83 ॥

നമൌക്തിരസ്തു മാത്രേ വാണ്യൈഃ നഃ സിദ്ധിദാ ഭക്ത്യാ ।
ആനന്ദിന്യൈ ജ്ഞാനസ്വരൂപഭാജേ പ്രബന്ധരൂപായൈ ॥ 84 ॥

ആരാധ്യായൈ ധ്യേയായൈ ചാത്തകലാചിത്രനാദരൂപായൈ ।
സച്ചിത്തവാസഭാജേ വാണ്യൈ ഭൂയോ നമോഽസ്തു ഭക്തികൃതം ॥ 85 ॥

കമലാസനപുണ്യകലാ നമതാം ചിന്താമണിര്‍വാണീ ।
ജീവാക്ഷരബോധകലാരൂപാ ജയതീഹ സത്ത്വരൂപവതീ ॥ 86 ॥

ബ്രഹ്മാണ്ഡമണ്ഡലമിദം വ്യാപ്തം മാത്രാ ക്ഷരാക്ഷരാദിജുഷാ ।
യത്പദകമലം നിത്യം ശ്രുതിതതിസുദതീവിഭൂഷണം ച വിദുഃ ॥ 87 ॥

മനസിജസാംരാജ്യകലാലക്ഷ്മീരേഷാ വിരിഞ്ചിമുഖഹര്‍ഷം ।
വ്യാതന്വാനാ നിത്യം രാജതി ഷഡരസ്വരൂപചക്രതലേ ॥ 88 ॥

മഞ്ജുലവീണാനിനദപ്രയോഗനിര്‍ധൂതമോഹസംചാരാ ।
ഹംസീയാനാ വാണീ ഹംസഗതിഃ സുകൃതിനേത്രപുണ്യകലാ ॥ 89 ॥

കുചകലശസവിധവിനിഹിതവീണാനിക്കാണസാവധാനകലാ ।
അധിനേത്രീ ഹി കലാനാം സകലാനാം ശാരദാ ജയതി ॥ 90 ॥

ത്രിദശപരിഷന്നിഷേവ്യാ പ്രാതഃ സായം പ്രഫുല്ലമുഖകമലാ ।
കമലാസ്നുഷാ ഹി വാണീ വാണീം ദിശതു പ്രബന്ധരസഭരിതാം ॥ 91 ॥

അധികചപലൈഃ കടാക്ഷൈരഞ്ചിതലീലാരസൈരുദാരൈര്‍നഃ ।
മങ്ഗലമാതന്വാനാ വിധാതൃഗൃഹിണീ സുരാദിനുതപാദാ ॥ 92 ॥

കാന്തം ലക്ഷ്മീഭവനം മുഖകമലം ശാരദാദേവ്യാഃ ।
സൌഭാഗ്യകാന്തിസാരം സ്പൃഹയതി മേ മാനസം സരസം ॥ 93 ॥

കാരുണ്യപൂര്‍ണനയനം പുസ്തകഹസ്തം മഹഃ കിമപി ।
ധാതുഃ പുണ്യകലാനാം പരിപാകോ മര്‍ത്യരക്ഷണം കുരുതേ ॥ 94 ॥

സംസാരവാരിരാശിം തര്‍തും സാ സേതുരേഷാ നഃ ।
ധാതുര്‍ഗൃഹിണീ ദുഃഖം ശിഥിലയതു പരം ജനിപ്രാപ്തം ॥ 95 ॥

സരസകവികല്‍പവല്ലീമംബാം വാണീമഹമുപാസേ ।
അന്തസ്തമോനിഹന്ത്രീം യാമാഹുര്‍ജ്ഞാനദാം മുനയഃ ॥ 96 ॥

മമ ലോചനയോര്‍ഭൂയാത് വിദ്യാ കാപി പ്രധൂതജനിഭീതിഃ ।
നിഗമേഷു സംചരന്തീ കൃപാനിധിഃ ശാരദാ ദേവീ ॥ 97 ॥

ശമിതനതദുരിതസംഘാ ധാത്രേ നിജനേത്രകല്‍പിതാനങ്ഗാ ।
കൃതസുരശാത്രവഭങ്ഗാ സാ ദേവീ മങ്ഗലൈസ്തുങ്ഗാ ॥ 98 ॥

പദ്മാസനസ്ഥിതാം താം വാണീം ചതുരാനനാം വന്ദേ ।
കല്യാണാനാം സരണിം കവിപരിഷത്കല്‍പവല്ലരീം മാന്യാം ॥ 99 ॥

കുചഭാരസംനതാങ്ഗീം കുന്ദസ്മേരാനനാംഭോജാം ।
കുന്ദലകുസുമപരിമലസമ്പാദിതഭൃങ്ഗഝംകൃതിതരങ്ഗാം ॥ 100 ॥

ചിദ്രൂപാം വിധിമഹിഷീം ഹംസഗതിം ഹംസസംനുതചരിത്രാം ।
വിദ്യാകലാദിനിലയാമാരാധ്യാം സകലജഡിമദോഷഹരീം ॥ 101 ॥

ജനനി യദി ഭജതി ലോകേ തവ ലോചനവീക്ഷണം ക്ഷണം മര്‍ത്യഃ ।
കുപുരുഷനുതിവിമുഖസ്തേ രൂപം ജ്ഞാനപ്രദം പശ്യന്‍ ॥ 102 ॥

കുക്ഷിംഭരിത്വമുഖദുര്‍ഗുണാദികം ദൂരതസ്ത്യക്ത്വാ ।
ത്വദ്ഭാവനേന ധന്യോ നയതി ച കാലം പ്രമോദേന ॥ 103 ॥

മയി താപഭാരശാന്ത്യൈ തരങ്ഗയ ത്വദിലോചനേ മാതഃ ।
യച്ഛാരദാബ്ജസുഷമാമാന്യേ ദേവാദിഭിഃ പ്രാര്‍ഥ്യേ ॥ 104 ॥

സര്‍വാര്‍ഥദാ ഹി ഭജതാം കടാക്ഷധാടീ ശിവംകരീ വാണി ।
ചിന്താമണിമിവ കലയതി യാം ഹി വിധിര്‍വിദിതമന്ത്രോഽപി ॥ 105 ॥

സുകൃതപരിപാകമാനസാ ധന്യാസ്ത്വാമര്‍ചയന്തി നനു വാണി ।
അഹമപി തദ്വത്കലയേ ഫലപ്രദാ ത്വം സമാനകല്‍പാസി ॥ 106 ॥

നിഗമവചസാം നിദാനം തവ പാദാബ്ജം വതംസയതു കാലേ ।
ദേവോഽപി ദേവദേവോ വിജിതജഗത്ത്രയതലേ മാതഃ ॥ 107 ॥

അന്തസ്തമസോ ഹന്ത്രീ പടീയസീ തേ കടാക്ഷഝരമാലാ ।
യാ തോരണമാല്യശ്രിയമാതനുതേ വേധസഃ സൌധേ ॥ 108 ॥

ശൃങ്ഗാരവിഭ്രമവതീം ത്വാം പ്രാപ്യൈവ ക്രിയാകാലേ ।
കലയതി സൃഷ്ട്യാദിമസൌ വിധിഃ ശ്രുതിവ്യക്തമാഹാത്മ്യഃ ॥ 109 ॥

വേധോവദനം കേലീവനമാസാദ്യാംബ പരമയാ ഹി മുദാ ।
ക്രീഡസി ശുകീവ കാലേ ദ്വിജസംഘസമര്‍ചിതാത്മവൃത്തിശ്ച ॥ 110 ॥

ധാതുര്‍മുഖമഞ്ജൂഷാരത്നം നിഗമാന്തകേലിവനഹംസീം ।
പരമാം കലാമുപാസേ താമംബാം ചിദ്വിലാസഘനവൃത്തിം ॥ 111 ॥

വാഗീശദേവരൂപിണി ഗീഷ്പതിമുഖദേവസംഘനുതചരണേ ।
തവ രൂപം സൂര്യായുതദൃശ്യം ദര്‍ശയ മമ ജ്ഞാനേ ॥ 112 ॥

ദിവ്യജ്ഞാനപ്രദമിദമംബ ത്വദ്രൂപമാദരാദ്വാണി ।
കാലേ ദര്‍ശയ കൃപയാ തേന വയം പ്രാപ്തകാര്യസാഫല്യാഃ ॥ 113 ॥

അംബാ ത്രിസംധ്യപഠനപ്രവൃത്തിഭാജാം ക്രമേണ നാംനാം തു ।
ദ്വാദശകലാവിഭേദവ്യൂഹാദിജ്ഞാനദാ പ്രസന്നാ ഹി ॥ 114 ॥

മൂകോഽപി സത്കവിഃ സ്യാദ് ദുരക്ഷരാണ്യപി വിധാതൃലിഖിതാനി ।
സത്ഫലദാനി സരസ്വതി കടാക്ഷപൂരേ യദി കാപി ॥ 115 ॥

അവലംബേ താമംബാം പഞ്ചാശദ്വര്‍ണകല്‍പിതജഗത്കാം ।
സൃഷ്ടിസ്ഥിതിസംഹാരസ്ഥിരോദയാം വിവിധശാസ്ത്രരൂപാഢ്യാം ॥ 116 ॥

വാണീം ദിശതു മനോജ്ഞാം വാണീ ഗതിഹസിതകാദംബാ ।
യാ ദംഭാദിവിമുക്താ നാദം ഭാവ്യം വദന്തി യദ്രൂപം ॥ 117 ॥

രാകേന്ദുവദനബിംബാ സാംബാ വാണീ പുനാതു കൃതിമേനാം ।
പരികലിതഭാവബന്ധാം രസോജ്ജ്വലാം മങ്ഗലോത്തുങ്ഗാം ॥ 118 ॥

ലാവണ്യകാന്തിസിന്ധുഃ പാദാബ്ജനതപ്രഭാവസംധാത്രീ ।
പ്രസൃമരതമോനിഹന്ത്രീ മദ്വാചാം ദേവതാ ചാദ്യാ ॥ 119 ॥

ജനതാനേത്രാനന്ദം രൂപം യസ്യാഃ സ്ഫുടം ഭാതി ।
സ്മരണം ത്വജ്ഞാനഹരം വിശ്വജ്ഞാനപ്രദം ച സാ ജയതി ॥ 120 ॥

സഹധര്‍മിണീ വിധാതുര്‍ദാരിദ്ര്യധ്വംസിനീ നിജകടാക്ഷൈഃ ।
സാംനിധ്യം ജനയതു മേ സുരമുനിനരസംനുതസ്വമഹിമേയം ॥ 121 ॥

മുഖരിതവീണാ വാണീ വാണീം മേ ദിശതു നൈജനുതിയോഗ്യാം ।
ആസ്വാദിതശാസ്ത്രാമൃതലഹരീം സദ്യസ്തമോനിഹന്ത്രീം ച ॥ 122 ॥

മണിനൂപുരനാദനിഭാ വാണീ ഭാതി ത്വദീയഭക്തമുഖേ ।
കീര്‍തിര്‍ദിശാസു ശുദ്ധിര്‍വപുഷി ബഹുമുഖീ പരം കാലേ ॥ 123 ॥

തവ പാദസ്മരണവശാത് താംയതി തിമിരാവലിശ്ചാന്തഃ ।
ആനന്ദലഹരിവീചീ പ്രസര്‍പതി ക്ഷമാതലേ ഹി ഭക്താനാം ॥ 124 ॥

സമ്പന്നലിനീഭാനും ജ്ഞാനാബ്ധിസുധാകരം ഹി തവ രൂപം ।
ഭക്ത്യാ മനസി ഗൃണന്തോ ഗച്ഛന്തി വ്യോമയാനമാരൂഢാഃ ॥ 125 ॥

ഹൃത്തമസാം ദീപരുചിര്‍വിധാതൃദയിതാ മമാസ്തു പരദൈവം ।
ഭവതാപമേഘമാലാ കവിശുകവാസന്തികശ്രീര്‍ഹി ॥ 126 ॥

മമ മാനസമണിഹര്‍ംയേ വിഹരതു വാണ്യാഃ സ്വരൂപം തു ।
നിഗമവചസാം നിഗുംഫൈര്‍വേദ്യം തദ്വേധസാ ലാല്യം ॥ 127 ॥

സതതമഭിഗംയരൂപാ വിബുധവരേഡ്യാ സരസ്വതീ മാതാ ।
മനസി മമ സംനിധത്താം ഭൂത്യൈ നഃ സര്‍വതഃ കാലേ ॥ 128 ॥

മമ ശിരസി നീചപുണ്യേ പുണ്യഘനാ വേദമൌലിഹര്‍ംയാ ച ।
കൃതപദവിന്യാസഭരാ വാണീ ജയതീഹ ശതമഖാദിനുതാ ॥ 129 ॥

മായാനിരസനദക്ഷാ മാതേയം സുപ്രസന്നാ മേ ।
ലഭതേ പരമം ജ്ഞാനം യദ്ഭക്ത്യാ പാമരോഽപി ച ധരിത്ര്യാം ॥ 130 ॥

വാണീശ്വരി തവ രൂപം നാമസ്മരണം ച പൂജനം ഭക്ത്യാ ।
സിധ്യതി സകലവിഭൂത്യൈ തത്ര ഹി ഭവതീദയാപ്രസാരസ്തു ॥ 131 ॥

സഫലയതു നേത്രയുഗലം ഹതനതദുരിതാ ച സാ പരാ ദേവീ ।
കമലജമാന്യചരിത്രാ സുമനോവാഞ്ഛാപ്രദാനകൃതദീക്ഷാ ॥ 132 ॥

പങ്കജമൃണാലതന്തുപ്രതിഭടരൂപം ക്വചിദ്ദൃശ്യം ।
കവികുലവാണീകൈരവശാരദചന്ദ്രപ്രഭാകബലിതം ച ॥ 133 ॥

നലിനഭവഗൃഹിണി വാണി പ്രഹ്വാനാം സപദി ഭക്താനാം ।
ലുമ്പസി മോഹം ഭവതീസ്മരണാദ്വരിവസ്യയാ സ്തുത്യാ ॥ 134 ॥

കവികുലകല്‍പകവല്ലീമപാങ്ഗലീലാകൃതാര്‍തിശമനാം താം ।
വാണീമന്വഹമാര്യാരാധ്യാം മോക്ഷായ നിഭൃതമഹമീഡേ ॥ 135 ॥

സംവിത്സുഖസ്വരൂപാമംബാം വാണീമഹര്‍നിശം മനസി ।
കലയേ കലിതാപ്രഭരപ്രശാന്തികാമഃ പ്രഭാവതീം ജയദാം ॥ 136 ॥

നതപരിപാലിനി വാണി ത്രിജഗദഘധ്വംസിനി ശ്രിതാനാം നഃ ।
തവ പാദയുഗം നിഗലം ഭവതു തമോരാശിദുഷ്ടഹസ്തിഗണേ ॥ 137 ॥

കാമാദിദുര്‍ഗ്രഹകൃതാനര്‍ഥനിരാസായ താവകാപാങ്ഗാഃ ।
വാണി ജനയന്തി നതാനാം കൈവല്യ ഖപ്രദാനായ ॥ 138 ॥

തവ ദര്‍ശനം ഹി മാതഃ പരമം സംസ്കാരമാത്തപാപാനാം ।
കല്യാണസൂക്തികന്ദലരസപ്രദം മാന്യതേ വിബുധൈഃ ॥ 139 ॥

ധാതുര്‍വദനസരോജേ ശ്രുതിസീമനി ഹൃദി ച ഭക്താനാം ।
ഏകപദാ ദ്വിപദാ വാ രാജതി വാണീ ജഗന്‍മാതാ ॥ 140 ॥

മണിമയകാഞ്ചീലസിതാ വീണാപുസ്തകകരാരവിന്ദാ ച ।
നമതാം ജാഡ്യവിധൂനനധൃതദീക്ഷാ രാജതേ വാണീ ॥ 141 ॥

കബലയതു താപമസ്യാഃ സ്മരണം പാദാബ്ജവന്ദനം വാണ്യാഃ ।
ധാതുര്‍ജിഹ്വാഗ്രതലേ നൃത്യന്ത്യാഃ സാരസൂക്തിരസയന്ത്യാഃ ॥ 142 ॥

പദ്മജവദനവിഭൂഷാ നിഗമശിഖോത്തംസപീഠികാ വാണീ ।
സകലവിധശാസ്ത്രരൂപാ ഭക്താനാം സത്കവിത്വദാനപ്രാ ॥ 143 ॥।

ഗതിജിതമരാലഗമനാ മരാലവാഹാ ച വേധസോ ദാരാഃ ।
ശിശിരദയാസാരാ സാ നമതാം സംതാപഹാരിണീ സഹസാ ॥ 144 ॥

സ്തനഭാരസംനതാങ്ഗീ ദരദലിതാംഭോജലോചനാന്തശ്രീഃ ।
സവിധതലേ വിബുധവധൂപരിചരണാദ്യൈശ്ച തുഷ്ടചിത്താ സാ ॥ 145 ॥

ഹരിണാങ്കവദനബിംബാ പൃഥുലനിതംബാ കചാത്തലോലംബാ ।
നിജഗതിജിതകാദംബാ സാംബാ പദപദ്മനംരഭക്തകദംബാ ॥ 146 ॥

പരിഹസിതനീലനീരജദേഹശ്രീഃ ശാരദാ പ്രഥമാ ।
സ്ഫടികമണിഭരകാന്തിഃ സരസ്വതീ കീര്‍ത്യതേ ച വിബുധഗണൈഃ ॥ 147 ॥

നാഥേ ദൃഢഭക്തിമതീ സൃഷ്ട്യാദൌ ചിത്സ്വരൂപാ ച ।
ധാത്രാ സമാനഭാവാ ചൈകാസനപൂണ്ഡരീകമധ്യസ്ഥാ ॥ 148 ॥

പ്രീത്യാ സരസപുമര്‍ഥാന്‍ ദദാതി കാലേ ചിദാദിസംധാത്രീ ।
സാ മേ ദൈവതമേഷാ സതതനിഷേവ്യാ ച കാമദാ ഭൂയാത് ॥ 149 ॥

ഹരിചരണനലിനയുഗലേ സദൈകതാനാ ഹി ശാരദാ ജനനീ ।
പദ്മാനീലാദിസഖീ ശ്രുത്യുദ്യാനേ വിഹാരരസഭരിതാ ॥ 150 ॥

ധാതുഃ കുടുംബിനീയം തന്യാത് കല്യാണസംതതിം സതതം ।
യാ താരുണ്യവിഭുഷാ സമക്രമാ ത്രിപുരസുന്ദര്യാ ॥ 151 ॥

See Also  108 Names Of Anant In Malayalam

നാനാക്ഷരാദിമാതൃകഗണേഡിതാ ശബ്ദരൂപാ ച ।
നാദബ്രഹ്മവിലാസാ വാണീ സാ മങ്ഗലാനി നസ്തന്യാത് ॥ 152 ॥

ദൃക്കോണവീക്ഷണകലാനിഗമപ്രാഭവവിധാനദാ നമതാം ।
വിബുധാനാം ഹൃദയാബ്ജം യസ്യാ വാസസ്ഥലീ ച നിര്‍ദിഷ്ടം ॥ 153 ॥

മോഹാദിവനകുഠാരാ യാ നിത്യം സേവ്യതേ ത്രിദശസംധൈഃ ।
നിത്യപ്രസന്നരൂപാം ശാന്താം യാമേവ സേവതേ വേധാഃ ॥ 154 ॥

നമതാം യയൈവ ഖണ്ഡീക്രിയതേ സുവര്‍ണദൃഷ്ടിപുഷാ ।
യദ്വീക്ഷണേന പുരുഷഃ ഖ്യാതോ നൃപസദസി മാന്യതേ പ്രഥമം ॥ 155 ॥

യസ്യൈ ശ്രോത്രിയവര്യൈസ്ത്രിസംധ്യമധാര്‍ദികം ക്രിയതേ ।
സാ മഞ്ജുനീതിരൂപാ വാണീരൂപാ ച ഭണ്യതേ നിപുണൈഃ ॥ 156 ॥

സാ മയി തന്യാദീക്ഷാം വീക്ഷാവനദാം സരസ്വതീ ദേവീ ।
സംതാനകുസുമജൈത്രീം യാമൈച്ഛത് പ്രാപ്തുമഞ്ജസാ വേധാഃ ॥ 157 ॥

മന്ദസ്മിതമധുരാസ്യം കൃപാവലോകം നിരസ്തജാദ്യതതി ।
ഭൂയാദ് വാണ്യാ രൂപം പുരഃ കരാംഭോജകലിതവീണാദി ॥ 158 ॥

വാണ്യാഃ പരം ന ജാനേ ദൈവതമന്യദ് വനേ ഗിരൌ ച പഥി ।
ഗഗനേ വാ സംരക്ഷിതനതജനതായാഃ കൃപാരസാര്‍ദ്രായാഃ ॥ 159 ॥

ആസ്യേന്ദോരവലോകനമംബായാഃ പാദപദ്മസേവാ ച ।
സര്‍വശ്രേയഃപ്രാപ്ത്യൈ ശാസ്ത്രജ്ഞൈഃ സുഷ്ഠു നിര്‍ദിഷ്ടാ ॥ 160 ॥

വാണീ ഹി താപഹന്ത്രീ ജഗതാം കാരുണ്യപൂര്‍ണനയനശ്രീഃ ।
മന്ദാന്‍ കരോതി വിബുധാന്‍ ദ്രാവയതി ശിലാസ്തതസ്തു കിം ചിത്രം ॥ 161 ॥

യസ്മിന്‍ കടാക്ഷപൂരോ ന ഭവതി സ ഹി ദീനവദനഃ സന്‍ ।
പ്രസ്ഖലിതവാഗ്ഭാര്‍തോ ഭിക്ഷാമടതീഹ നിന്ദിതോ ബഹുശഃ ॥ 162 ॥

വാണ്യാഃ കടാക്ഷപൂരസ്രജാ ത്വലംകൃതനിഗാലോ യഃ ।
സ ഹി ഭവതി രാജമാന്യഃ കാന്താധരമധുരവാഗ്വിലാസശ്ച ॥ 163 ॥

കവിതാഭാഗ്യവിധാത്രീ പരിമലസംക്രാന്തമധുപഗണകേശാ ।
മമ നയനയോഃ കദാ വാ സാ ദേവീ കലിതസംനിധാനകലാ ॥ 164 ॥

പരചിദ്വിധാനരൂപാ വാണീ ശ്രുതിസീംനി രാജതേ പരമാ ।
മുനിജനമാനസഹംസീ യാ വിഹരതി സാ ശുഭായ സ്യാത് ॥ 165 ॥

ജപമാലികയാ വാണീകരധൃതയാ വീണയാ ച കോശേന ।
അഹമസ്മി നാഥവാനിഹ കിം വാശാസ്യം പരം ലോകേ ॥ 166 ॥

കൈവല്യാനന്ദസുഖപ്രാപ്ത്യൈ തേജസ്തു മന്‍മഹേ കിമപി ।
യദ് വാഞ്ഛിതചിന്താമണിരിതി വാണീതി ച ഭുവി ഖ്യാതം ॥ 167 ॥

കവികുലസൂക്തിശ്രേണീശ്രവണാനന്ദോല്ലസദ്വതംസസുമാ ।
സാ ദേവീ മമ ഹൃദയേ കൃതസാംനിധ്യാ കൃതത്രാണാ ॥ 168 ॥

യസ്യാ ദൃഷ്ടിവിദൂരാഃ കുമതാഃ ശ്രുത്യര്‍ഥവഞ്ചകാഃ ശപ്താഃ ।
ക്രന്ദന്തി ദിഗന്തതടേ മോഹാദ്യൈര്ലുപ്തനയനാശ്ച ॥ 169 ॥

സത്പരിഷത്സമ്മാന്യാ ശ്രുതിജീവനദായിനീ ജഗന്‍മാതാ ।
ചതുരാനനഭാഗ്യകലാ കൃതസാംനിധ്യാ ഹി രാജതേ ഹൃദയേ ॥ 170 ॥

കൃതസുകൃതൈഃ സംദൃശ്യാ മന്ദസ്മിതമധുരവദനപദ്മശ്രീഃ ।
മുനിനാരദാദിപരിഷത്തത്ത്വോപക്രമവിചക്ഷണാ വാണീ ॥ 171 ॥

കവിവാഗ്വാസന്തീനാം വസന്തലക്ഷ്മീര്‍വിധാതൃദയിതാ നഃ ।
പരമാം മുദം വിധത്തേ കാലേ കാലേ മഹാഭൂത്യൈ ॥ 172 ॥

കവിതാരസപരിമലിതം കരോതി വദനം നതാനാം യാ ।
സ്തോതും താം മേ ഹ്യാരാത് സാ ദേവീ സുപ്രസന്നാസ്തു ॥ 173 ॥

യസ്യാഃ പ്രസാദഭൂംനാ നാകിഗണാഃ സത്ത്വസമ്പന്നാഃ ।
ഐന്ദ്രീം ശ്രിയമപി മാന്യാം പശ്യന്തി ക്ഷപിതശത്രുഭയപീഡാം ॥ 174 ॥

മാന്യം വിധാതൃലോകേ തത്തേജോ ഭാതി സര്‍വസുരവന്ദ്യം ।
ബ്രഹ്മാണ്ഡമണ്ഡലമിദം യദ്രൂപം യത്ര ചാക്ഷരഗതിശ്ച ॥ 175 ॥

ജനനി തരങ്ഗയ നയനേ മയി ദീനേ തേ ദയാസ്നിഗ്ധേ ।
തേന വയം കൃതാര്‍ഥാ നാതഃ പരമസ്തിഃ നഃ പ്രാര്‍ഥ്യം ॥ 176 ॥

വാണി വിധാതുഃ കാന്തേ സ്തോതും ത്വാമാദരേണ കിം വാച്യം ।
ഭാസി ത്വമേവ പരമം ദൈവതമിത്യേവ ജാനാമി ॥ 177 ॥

കബലിതതമോവിലാസം തേജസ്തന്‍മന്‍മഹേ മഹോദാരം ।
ഫലിതസുമനോഽഭിലാഷം വാണീരൂപം വിപഞ്ചികോല്ലസിതം ॥ 178 ॥

പദ്മസനസുകൃതകലാപരിപാകോദയമപാസ്തനതദോഷം ।
സരസജ്ഞാനകവിത്വാദ്യനന്തസുകൃതം വിരാജതേ തേജഃ ॥ 179 ॥

നിജനാഥവദനസിംഹാസനമാരൂഢാമുപാസ്മഹേ വാണീം ।
യാ കൃത്രിമവാഗ്ഗുംഫൈര്‍വിരചിതകേലിര്‍ധിനോതി വിധിമാദ്യം ॥ 180 ॥

സുജനാനന്ദകരീ സാ ജനയന്തീ സര്‍വസമ്പദം ധാതുഃ ।
ഭക്തേഷു താം നയന്തീമന്വഹമഹമാദ്രിയേ ഗിരാം ദേവീം ॥ 181 ॥

കരുണാകടാക്ഷലഹരീ കാമായാസ്തു പ്രകാമകൃതരക്ഷാ ।
വാണ്യാ വിധാതൃമാന്യാ സത്സുഖദാനേ ദിശി ഖ്യാതാ ॥ 182 ॥

വിസരോ മഹോത്സവാനാം വിരിഞ്ചിനയനാവലേരിയം മാതാ ।
പ്രിയകാര്യസിദ്ധിദാത്രീ ജഗതീരക്ഷാധുരംധരാ ജയതി ॥ 183 ॥

വിബുധാഭിഗംയരൂപാ ഹംസാവലിസേവിതാ ഗിരാം ദേവീ ।
ഗങ്ഗേവ കനതി കാലേ പരികമ്പിതശിവജടാകോടിഃ ॥ 184 ॥

നൌകാം ഭവാംബുരാശേരജ്ഞാനധ്വാന്തചന്ദ്രികാം വാണീം ।
കലയേ മനസി സദാഹം ശ്രുതിപഞ്ജരശാരികാം ദേവീം ॥ 185 ॥

ഭവതാപാരണ്യതലേ ജഹ്നുസുതാ ശാരദാ ദേവീ ।
ജ്ഞാനാനന്ദമയീ നഃ സമ്പത്സിദ്ധ്യൈ പ്രതിക്ഷണം ജയതു ॥ 186 ॥

മത്തഗജമാന്യഗമനാ മധുരാലാപാ ച മാന്യചരിതാ സാ ।
മന്ദസ്മേരമുഖാബ്ജാ വാണീ മമ ഹൃദയസാരസേ ലസതു ॥ 187 ॥

രക്ഷണചണൌ ച വാണ്യാഃ പാദൌ വന്ദേ മനോജ്ഞമണിനാദൌ ।
യത്സേവനേന ധന്യാഃ പുരുഹൂതാദ്യാ ദിശാം നാഥാഃ ॥ 188 ॥

ധാതുര്‍ധൈര്യകൃപാണീ വാണീ സുരവൃക്ഷകുസുമമൃദുവേണീ ।
ശുകവാണീ നുതവാണീ കവികുലമോദായ ജയതി മൃദുവാണീ ॥ 189 ॥

കല്യാണൈകനികേതനമസ്യാ രൂപം സദാ സ്ഫുരതു ചിത്തേ ।
മാനസകാലുഷ്യഹരം മധുമഥനശിവാദിബഹുമതോത്കര്‍ഷം ॥ 190 ॥

മുനിജനമാനസരത്നം ചിരത്നമേതദ്വിധാതൃസുകൃതകലാ ।
വിനതജനലോചനശ്രീകര്‍പൂരകലാ പരാ ജയതി ॥ 191 ॥

ധൃതസുമമധുപക്രീഡാസ്ഥാനായിതകേശഭാരായൈ ।
നമ ഉക്തിരസ്തു മാത്രേ വാഗ്ജിതപീയൂഷധാരായൈ ॥ 192 ॥

ബാലകുരങ്ഗവിലോചനധാടീരക്ഷിതസുരാദിമനുജാനാം ।
നയനയുഗാസേവ്യം തദ്ഭാതീഹ ധരാതലേ തേജഃ ॥ 193 ॥

കുശലവിധയേ തദസ്തു ശ്രുതിപാഠരതാദൃതാത്മബഹുകേലിഃ ।
കബലിതപദനതദൈന്യം തരുണാംബുജലോചനം തേജഃ ॥ 194 ॥

ബാലമരാലീഗത്യൈ സുരഗിരികന്യാദിമഹിതകലഗീത്യൈ ।
വിരചിതനാനാനീത്യൈ ചേതോ മേ സ്പൃഹയതേ ബഹുലകീര്‍ത്യൈ ॥ 195 ॥

വിനമദമരേശസുദതീകചസുമമകരന്ദധാരയാ സ്നിഗ്ധം ।
തവ പാദപദ്മമേതത് കദാ നു മമ മൂര്‍ധ്നി ഭൂഷണം ജനനി ॥ 196 ॥

കമലജപരതന്ത്രം തദ്ഗതതന്ദ്രം വസ്തു നിസ്തുലമുപാസേ ।
തേനൈവാഹം ധന്യോ മദ്വംശ്യാ നിരസിതാത്മതാപഭരാഃ ॥ 197 ॥

ജ്ഞാനാമൃതസംധാത്രീ ഭവാബ്ധിസംതരണപോത്രനാമാദിഃ ।
വാണീ വാചാം ലഹരീമവന്ധ്യയന്തീ സുരാദിനുതചരിതാ ॥ 198 ॥

കാരുണ്യപൂര്‍ണമേതദ് വാണീരൂപം സദാ കലയേ ।
യദ്ഭജനാദ് ദേവാനാമപി സംവിദ് ഭാതി കാര്യകാലേഷു ॥ 199 ॥

ധീപദ്മപീഠമാസ്തേ സാ വാണീ കാങ്ക്ഷിതാനി കലയന്തീ ।
യാ ഘനകൃപാസ്വരൂപാ സംകീര്‍ത്യാ സര്‍വദേവനുതാ ॥ 200 ॥

തവ പാദപദ്മവിസൃമരകാന്തിഝരീം മനസി കലയംസ്തു ।
നിരസിതനരകാദിഭയോ വിരാജതേ നാകിസദസി സുരമാന്യഃ ॥ 201 ॥

കുചയുഗലനംരഗാത്രം പവിത്രമേതദ് ഭജേ തേജഃ ।
ധാതുരപി സര്‍വദേവൈര്യന്നിര്‍ദിഷ്ടം ഹു ഭദ്രായ ॥ 202 ॥

കൃതനതപദവാഗ്ധാടീ ചേടീഭൂതാമരേശമഹിഷീ നഃ ।
കടികൃതമനോജ്ഞശാടീ പാടീരരസാര്‍ദ്രനൈജതനുകോടീ ॥ 203 ॥

പദ്മഭവപുണ്യകോടീ ഹര്‍ഷിതകവിബൃന്ദസൂക്തിരസധാടീ ।
മുഖലസിതസരസവാടീ വിലസതു മമ മാനസേ കൃപാകോടീ ॥ 204 ॥

ജ്ഞാനപരാക്രമകലികാ ദിശി ദിശി കിന്നരസുഗീതനിജയശസഃ ।
ധന്യാ ഭാന്തി ഹി മനുജാഃ യദ്വീക്ഷാലവവിശേഷതഃ കാലേ ॥ 205 ॥

സുരജനപാലനദക്ഷാ പ്രശാന്തവീക്ഷാ നിരസ്തരിപുപക്ഷാ ।
മോക്ഷാര്‍ഥിഭിഃ ശ്രിതാ സാ ലാക്ഷാരസലസിതപാദഭാഗ് ഭാതി ॥ 206 ॥

കുങ്കുമഭരരുചിരാങ്ഗീ ഭാതി കൃശാങ്ഗീ ഗിരാം ദേവീ ।
ധാതുരപി ജ്ഞാനപ്രദമസ്യാ രൂപം വദന്തി വിബുധേശാഃ ॥ 207 ॥

വാണി നതിമംബ നിത്യം കരവാണി ഹി ചിത്സുഖാവാപ്ത്യൈ ।
താദൃക്ത്വദീയകരുണാവീക്ഷണതോ ഗീഷ്പതിശ്ച സുരമാന്യഃ ॥ 208 ॥

കല്യാമി നതിമനന്താം കാലേ കാലേ ശുഭപ്രാപ്ത്യൈ ।
ധാതുഃ സുകൃതോല്ലാസം കരധൃതവീണാദികം ച യദ്രൂപം ॥ 209 ॥

കമലാസനദയിതാ സാ ലസതു പുരോഽസ്മാകമാദരകൃതശ്രീഃ ।
യത്പ്രണമനാജ്ജനാനാം കവിതോന്‍മേഷഃ സദീഡിതോ ഭവതി ॥ 210 ॥

പരസംവിദാത്മികാ സാ മഹിഷീ ധാതുഃ കലാവതീ വാണീ ।
ശിശിരീകരോതി തപ്താന്‍ കരുണാരസദിഗ്ധനേത്രപാല്യാ നഃ ॥ 211 ॥

ധാതൃമനോരഥപാത്രം സംതപ്തസ്വര്‍ണകാംയനിജഗാത്രം ।
ആശ്രിതകമലജഗോത്രം രക്ഷിതനതബാഹുച്ഛാത്രം ॥ 212 ॥

കവികുലജിഹ്വാലോലം പിതാമഹാദൃതമനോജ്ഞനിജലീലം ।
നിരസിതനതദുഷ്കാലം വന്ദേ തേജഃ സദാലിനുതശീലം ॥ 213 ॥

മന്ദാനാമപി മഞ്ജുലകവിത്വരസദായിനീ ജനനീ ।
കാപി കരുണാമയീ സാ ലസതു പുരസ്താത് സദാസ്മാകം ॥ 214 ॥

നിസ്തുലപദസമ്പ്രാപ്ത്യൈ ഭൂയോ ഭൂയോ നമാംസി തേ വാണി ।
ദീപകലാമയി ചാന്തഃസ്മരണം ധാതുഃ കുടുംബിന്യൈ ॥ 215 ॥

മായാനിരാസകാമോ വന്ദേ വാണ്യാഃ പദാംഭോജം ।
സിദ്ധമനോരഥശതകാ യദ്ഭജനേനാര്‍ഥിനഃ കാലേ ॥ 216 ॥

സതതം ബദ്ധാഞ്ജലിപുടുമുപാസ്മഹേ തച്ഛുഭപ്രദം തേജഃ ।
യത്കമലജനയനാനാം പ്രമോദപീയൂഷലഹരികാമോദം ॥ 217 ॥

ദിവി വാ ഭുവി ദിക്ഷു ജലേ വഹ്നൌ വാ സര്‍വതോ വാണി ।
ജന്തൂനാം കില രക്ഷാ ത്വധീനാ കീര്‍ത്യതേ വിബുധൈഃ ॥ 218 ॥

ഭാരതി ഭവതാപാര്‍താന്‍ പാഹി കടാക്ഷാങ്കുരൈഃ ശീതൈഃ ।
പരമനന്ദവിധാതൃന്‍ യാനേവ സ്തൌതി പദ്മവാസോഽപി ॥ 219 ॥

കുലദൈവതമസ്മാകം തത്തേജഃ കുടിലകുന്തലം കിമപി ।
കരധൃതപുസ്തകവീണം കലയേ കാമാഗമോദയം ധാതുഃ ॥ 220 ॥

പരമാനന്ദധനം തദ്ധാതുരപി ബ്രഹ്മതത്ത്വരസദായി ।
ആബ്രഹ്മകീടനൃത്യത്സ്വവൈഭവം ജയതി ശാരദാരൂപം ॥ 221 ॥

വിബുധജനമോദജനനീ ജനനീ നഃ സാ വിധേഃ പത്നീ ।
മൃദുസംചാരവിലാസൈഃ ശുഭംകരീ ഭവതു സംതതം കാലേ ॥ 222 ॥

സരസമനോജ്ഞവിലാസൈഃ സ്വവശേ കൃത്വാ മനോ വിധേര്‍വാണീ ।
സൃഷ്ട്യാദൌ ശുഭലേഖാകരീ നൃണാം മസ്തകേ മാതാ ॥ 223 ॥

പ്രകൃതിമൃദുലം പദാബ്ജം വാണീദേവ്യാ മദീയചിത്തതടേ ।
കാമാദിസൂചിനിചിതേ കഥം സ്ഥിതിം പ്രാപ്നുയാത് കാലേ ॥ 224 ॥

നിഖിലചരാചരരക്ഷാം വിതന്വതീ പദ്മജപ്രിയാ ദേവീ ।
മമ കുലദൈവതമേഷാ ജയതി സദാരാധ്യമാന്യപദകമലാ ॥ 225 ॥

കുശലസമൃദ്ധ്യൈ ഭൂയാദംബാ സാ ശാരദാ ദേവീ ।
ജനിരക്ഷണാദിലീലാവിഹാരഭാങ്നിഗമസൌധദീപകലാ ॥ 226 ॥

വാചാലയതി കടാക്ഷൈര്‍ജഡം ശിലാമല്‍പജന്തും വാ ।
യാ വാണീ സാ ശരണം ഭവേ ഭവേ പ്രാര്‍ഥ്യേ ശ്രിയഃപ്രാപ്ത്യൈ ॥ 227 ॥

See Also  Hansa Gita In Malayalam

യദി ഹി പ്രസാദഭൂമാ വാണ്യാസ്തത്രൈവ സാ ഹരേഃ കാന്താ ।
പരിലസിത ( … incomplete … ) നിത്യവാസരതാ ॥ 228 ॥

സനകസനന്ദനവന്ദ്യേ കാന്തേ പരമേഷ്ടിനഃ ശ്രിയഃപ്രാപ്ത്യൈ ।
വാണി ത്വാം നൌമി സദാ ഭവ പ്രസന്നാ വിപ`ന്‍ചിലസിതകരേ ॥ 229 ॥

വാണി വിപഞ്ചീകലരവരസികേ ഗന്ധര്‍വയോഷിദഭിവന്ദ്യേ ।
തവ ചരണം മമ ശരണം ഭവവാരിധിസുതേമംബ കലയാമി ॥ 230 ॥

വാണി കദാഹം ലപ്സ്യേ ചരണാംഭോജം ത്വദീയമിദമാരാത് ।
നിജമണിനൂപുരനാദസ്പൃഹണീയവചഃപദം കലിതഭക്തേഃ ॥ 231 ॥

ശ്രുതിപൂതമുഖമനോഹരലാവണ്യകുസുമമൃദുശരീരേയം ।
നിജകരുണാപാങ്ഗസുധാപൂരണകൃതവൈഭവാ ഭാതി ॥ 232 ॥

പരിസരനതവിബുധാലീകിരീടമണികാന്തിവല്ലരീവിസരൈഃ ।
കൃതനീരാജനവിധി തേ മമ തു ശിരോഭൂഷണം ഹി പദയുഗലം ॥ 233 ॥

പ്രേമവതീ വിധിഭവനേ ഹംസഗതിര്‍ഹംസയാനകൃതചാരാ ।
വാചാമകൃത്രിമാനാം സ്ഥൈര്യവിധാത്രീ മഹേശാനീ ॥ 234 ॥

ആനന്ദരൂപകോടീമംബാം താം സംതതം കലയേ ।
സംവിദ്രൂപാ യാ കില വിധാതൃഗേഹേ ശ്രുതിശ്രിയം ധത്തേ ॥ 235 ॥

കമലജനേത്രമഹോത്സവതാരുണ്യശ്രീര്‍നിരസ്തനതശത്രുഃ ।
ലലിതലികുചാഭകുചഭരയുഗലാ ദൃഗ്വിജിതഹരിണസംദോഹാ ॥ 236 ॥

കാരുണ്യപൂര്‍ണനയനാ കലികല്‍മഷനാശിനീ ച സാ വാണീ ।
മുഖജിതശാരദകമലാ വക്ത്രാംഭോജേ സദാ സ്ഫുരതു മാതാ ॥ 237 ॥

കമലസുഷമാനിവാസസ്ഥാനകടാക്ഷം ചിരായ കൃതരക്ഷം ।
രക്ഷോഗണഭീതികരം തേജോ ഭാതി പ്രകാമമിഹ മനസി ॥ 238 ॥

കമലജതപഃഫലം തന്‍മുനിജനഹൃദയാബ്ജനിത്യകൃതനൃത്തം ।
കരുണാലോലാപാങ്ഗം തത്തേജോ ഭാതു മമ മുഖാംഭോജേ ॥ 239 ॥

ഭാഗ്യം വിധിനയനാനാം സംസൃതിതാപജ്വരാദിതപ്താനാം ।
ഭേഷജമേതദ്രൂപം കലാഗ്രഹം മന്യതേ ദേവ്യാഃ ॥ 240 ॥

ജനനി കദാ വാ നേഷ്യാംയഹമാരാദര്‍ചിതത്വദീയപദഃ ।
നിമിഷമിവ ഹന്ത ദിവസാന്‍ ദൃഷ്ട്വാ ത്വാമാദരേണ കല്യാണീം ॥ 241 ॥

മഞ്ജുലകവിതാസംതതിബീജാങ്കുരദായിസാരസാലോകാ ।
ജനനി തവാപാങ്ഗശ്രീര്‍ജയതി ജഗത്ത്രാണകലിതദീക്ഷേയം ॥ 242 ॥

അംബ തവാപാങ്ഗശ്രീരപാങ്ഗകേലീശതാനി ജനയന്തീ ।
ധാതുര്‍ഹൃദയേ ജയതി വ്രീഡാമദമോദകാമസാരകരീ ॥ 243 ॥

സര്‍വജഗന്നുതവിഭവേ സംതതമപി വാഞ്ഛിതപ്രദേ മാതഃ ।
അധുനാ ത്വമേവ ശരണം തേനാഹം പ്രാപ്തജന്‍മസാഫല്യഃ ॥ 244 ॥

ശാന്തിരസസര്‍വശേവധിമംബാം സേവേ മനോരഥാവാപ്ത്യൈ ।
യാമാരാധ്യ സുരേശാഃ സ്വപദം പ്രാപുര്‍ഹി തദ്രക്ഷം ॥ 245 ॥

കുലജാ ഭാര്യാ കീര്‍തിര്‍ദാനം പുത്രാദയോ യേ ച ।
സിധ്യന്തി തേ ഹി സര്‍വേ യസ്മൈ വാണീ പ്രസന്നാ സാ ॥ 246 ॥

കാ ക്ഷതിരംബ കടാക്ഷേ ന്യസ്തേ സതി മയി വിരിഞ്ചിവരപത്നി ।
ഗങ്ഗാശുനകന്യായാന്‍മഹതീ മമ വൃദ്ധിരീരിതാ നിപുണൈഃ ॥ 247 ॥

അവിരലദയാര്‍ദ്രലോചനസേവനയാ ധൂതതാപാ ഹി ।
പ്രതികല്‍പം സുരസംഘാസ്ത്വാമഭജന്‍ നുതിനതിപ്രമുഖൈഃ ॥ 248 ॥

ദീനാനാം ച കവീനാം വാണി ത്വം കാമധേനുരസി മാതഃ ।
സിദ്ധിസ്തേഷാമതുലാ സുരമാന്യാ തേന സംകലിതാ ॥ 249 ॥

സകലജഗതാം ഹി ജനനീം വാണി ത്വാം സംതതമുപാസേ ।
ശ്രുതിസുദതീഭൂഷാമണിമഖിലാര്‍ഥപ്രാപ്ത്യൈ ലോകേ ॥ 250 ॥

ധാതുഃ കുടുംബിനീ ത്വം സന്‍മങ്ഗലദായിനീ സ്വമാഹാത്മ്യാത് ।
ശ്വശ്രൂശ്വശുരമുഖാദിപ്രീണനചതുരാ ച ഭാസി നിഗമകലാ ॥ 251 ॥

മുഖവിജിതചന്ദ്രമണ്ഡലമിദമംഭോരുഹവിലോചനം തേജഃ ।
ധ്യാനേ ജപേ ച സുദൃശാം ചകാസ്തി ഹൃദയേ കവീശ്വരാണാം ച ॥ 252 ॥

യസ്മൈ പ്രസന്നവദനാ സാ വാണീ ലോകമാതാ ഹി ।
തസ്യ സഹസാ സഹസ്രം ലാഭഃ സ്യാദ് ബാന്ധവാഃ സുഖിനഃ ॥ 253 ॥

താപഹരരസവിവര്‍ഷണധൃതകുതുകാ കാപി നീലനലിനരുചിഃ ।
കാദംബിനീ പുരസ്താദാസ്താം നഃ സംതതം ജനനീ ॥ 254 ॥

പദ്മാക്ഷനാഭിപദ്മജദയിതേ ലോകാംബ ശാരദേതി സദാ ।
തവ നാമാനി ജപന്‍ സന്‍ ത്വദ്ദാസോഽഹം തു മുക്തയേ സിദ്ധഃ ॥ 255 ॥

അംബാപ്രസാദഭൂംനാ നരോ ഹി ഭുങ്ക്തേ സുഖാനി വിവിധാനി ।
സ്മരേ വിജയഃ കവിതാധനലക്ഷ്ംയാദേര്‍വിലാസലീലാദിഃ ॥ 256 ॥

തീരം സംസൃതിജലധേഃ പൂരം കമലജവിലോചനപ്രീതേഃ ।
സാരം നിഗമാന്താനാം ദൂരം ദുര്‍ജനതതേര്‍ഹി തത്തേജഃ ॥ 257 ॥

അപി ദാസകുലേ ജാതഃ കടാക്ഷഭൂംനാ വിധാതൃമുഖപത്ന്യാഃ ।
ജ്ഞാനീ ഭവവാരാശിം തരതി ച രാജ്യശ്രിയം ഭുങ്ക്തേ ॥ 258 ॥

സത്കൃതദേശികപാദാംബുജയുഗലോഽഹം നമാമി വാണി ത്വാം ।
ത്വം തു ഗുരുമൂര്‍തിരുക്താ കാലേ കാലേ ച കാങ്ക്ഷിതവിധാത്രീ ॥ 259 ॥

ജ്ഞാനാനന്ദമുഖാദീനപവര്‍ഗം വാ ദദാസി ഭക്തേഭ്യഃ ।
അത ഏവാനന്യഗതിസ്ത്വാം വിധിപത്നീം പ്രപദ്യേഽഹം ॥ 260 ॥

ത്വയി വിന്യസ്തഭരാണാം ന ഹി ചിന്താ ജായതേ നൃണാം കാപി ।
പരമാനന്ദാദികലാസ്ഫൂര്‍തിര്‍ദിവിഷദ്ഗണേന സമ്മാന്യാ ॥ 261 ॥

സുമശരസാംരാജ്യകലാമങ്ഗലവിധിരേഖികാ വാണീ ।
ധാതുരപി ചിത്തവൃത്തിസ്ഥൈര്യം ത്വന്യാദൃശം കുരുതേ ॥ 262 ॥

സാ ധേനുശ്ചിന്താമണിരപി വൃക്ഷഃ സമ്പദാം പ്രദായിന്യഃ ।
അംബ ത്വമേവ കാലേ ഭസി ജ്ഞാനപ്രദാ വ്യപോഹ്യ തമഃ ॥ 263 ॥

മനസോ നൈര്‍മല്യപ്രദമസ്യാഃ സേവേ കടാക്ഷമഹമാരാത് ।
യഃ കുരുതേ ജനതാം താം ഹതമായാം മധുരാമയോധ്യാം ച ॥ 264 ॥

ശരദിവ ഹംസകുലേഡ്യാ ജ്യോത്സ്നേവ ജനാര്‍തിഹാരിണീ വാണ്യാഃ ।
ജയതി ഹി കടാക്ഷരേഖാ ദീപകലേവ പ്രകാമഹതതിമിരാ ॥ 265 ॥

പങ്കജഭവവദനമണിം പരവിദ്യാദേവതാം വാണീം ।
നിത്യം യജതാം ജപതാം ന ഹി തുല്യോഽസ്മിന്‍ ക്ഷമാതലേ കശ്ചിത് ॥ 266 ॥

വാണീ നിജവാണീഭീ രചയതി നുതിമാത്തവീണയാ കാലേ ।
ധാതുഃ പ്രസാദഹേതോഃ പതിവ്രതാലക്ഷണൈരന്യൈഃ ॥ 267 ॥

ആനന്ദയതി വിലസൈരംബാ പദ്മാസനം നിജം ദേവം ।
തേനൈവ തുഷ്ടഹൃദയഃ ശുഭാക്ഷരാണ്യാദരാല്ലിഖതി മൌലൌ ॥ 268 ॥

മമ മാനസദുര്‍മദഗജമപാരതാപാടവീഷു ധാവന്തം ।
വിരചയ്യ മുദിതചിത്തം കുരു വാണി ത്വത്പദാബ്ജകൃതഹസ്തം ॥ 269 ॥

കമലാസനധൈര്യമഹീധരകുലിശസ്തേ കടാക്ഷ ഏവായം ।
കവികുലമയൂരകാദംബിനീവിലാസോ മുദേഽസ്തു സതതം നഃ ॥ 270 ॥

ഗുരുവരദനാംഭോജേ നൃത്യന്തീ ശാരദാ ദേവീ ।
മധുരതരശ്ലോകനിഭാ മണിനൂപുരനിനദസംതതിര്‍ഭ്തി ॥ 271 ॥

കോ വാ ന ശ്രയതി ബുധഃ ശ്രേയോഽര്‍ഥീ താമിമാം വാണീം ।
യാം പങ്കജാക്ഷനാഭിജസധര്‍മിണീമര്‍ചയന്തി സുരനാഥാഃ ॥ 272 ॥

മുഷിതപയോജമൃദിംനാ ചരണതലേനാത്ര മാനസേ വാണീ ।
പരിഹരതു പാപരാശിം സുരൌഘസമ്മാനിതേന കാലേ മേ ॥ 273 ॥

യാഥാര്‍ഥ്യജ്ഞാനകലാപ്രാപ്ത്യൈ ത്വാം ശാരദാം വന്ദേ ।
സേവാഫലം പ്രയച്ഛ പ്രസീദ പരമേശി വല്ലഭേ ധാതുഃ ॥ 274 ॥

നിഗമാന്തസാരമര്‍ഥം ബോധയസി ത്വം ഗുരൂന്‍ പ്രകല്‍പ്യ ഭുവി ।
സൈഷാ മേ ജ്ഞാനഘനാ വാണീ നിത്യം പ്രസന്നാസി ॥ 275 ॥

മന്ദാരകുസുമമദഹരമന്ദസ്മിതമധുരവദനപങ്കരുഹാ ।
ഹൃദ്യതമനിത്യയൌവനമണ്ഡിതഗാത്രീ വിരാജതേ വാണീ ॥ 276 ॥

സൌഭാഗ്യസൂചകാഭീ രേഖാഭിര്‍ഭൂഷിതം സൌരൈര്‍വന്ദ്യം ।
അംബാചരണപയോജം വതംസയന്‍ പ്രാപ്തസമ്മോദഃ ॥ 277 ॥

ദ്വിജഗണപൂജ്യം നിത്യം നിരസ്തജാഡ്യം ത്വദീയപാദയുഗം ।
ക്ഷണമപി വാ സാംനിധ്യം ഭജതു മദീയേ ഹൃദി സ്വൈരം ॥ 278 ॥

നതദേവരാജമകുടീമണിഘൃണിപരിചുംബിതാങ്ഘ്രികമലാ നഃ ।
കമലാസനസ്യ ദയിതാ തന്യാദന്യാദൃശീ ശ്രിയം ഭജതാം ॥ 279 ॥

വാണീ ശ്രിതകാദംബാ ദംഭാദിരിപൂന്‍ നിരസ്യ നഃ കാലേ ।
ക്ഷേമമവന്യാം തന്യാത് പദേ പരേ ദേവസംഘപരിസേവ്യേ ॥ 280 ॥

പങ്കജഭവസാംരാജ്യസ്ഥിരലക്ഷ്മീശ്ചപാണ്ഡരതനുശ്രീഃ ।
നതമാനവസുകൃതകലാപരിപാടീ ഭാതി സകലഗുണപേടീ ॥ 281 ॥

മുഖവിജിതചന്ദ്രബിംബാ സാംബാ കാദംബസേവ്യപദകമലാ ।
കമലാസനഗൃഹലക്ഷ്മീര്ലക്ഷ്മീം പുഷ്ണാതു ശാരദാ ദേവീ ॥ 282 ॥

മുരമഥനസ്യേവ രമാ ശംഭോരിവ സകലഭൂധരേന്ദ്രസുതാ ।
വാണി വിധാതുഃ സദനേഽനുരൂപദാമ്പത്യസമ്പദാ ഭാസി ॥ 283 ॥

വാണി തവ ദേഹകാന്ത്യാ കടാക്ഷലഹരീ തു സംയുതാ കാലേ ।
ധത്തേ കാമപി ശോഭാം സുരസ്രവന്ത്യേവ സംഗതാ യമുനാ ॥ 284 ॥

മധുരാസേചനദൃഷ്ട്യാ മാം പായാദാപദോ മുഹുര്‍വാണീ ।
ആശ്രിതതാപവിഭേത്രീത്യേവം യാമാമനന്തി സൂരിവരാഃ ॥ 285 ॥

അജ്ഞാതകോപപൂരാ യസ്യാ ദൃഷ്ടിഃ കൃതാദരാ ഭജതാം ।
സൈഷാ വിഹസിതപൌരംദരലക്ഷ്മീം സമ്പദം ദദ്യാത് ॥ 286 ॥

ബാലകുരങ്ഗവിലോചനമീഷത്സ്മിതമധുരമാനനം വാണ്യാഃ ।
മണിമയതാടങ്കമണീവിലാസി ഭൂയാന്‍മുദേഽസ്മാകം ॥ 287 ॥

മുനിജനമാനസഹംസീം ശ്രുതിതതിപഞ്ജരശുകീം മഹാദേവീം ।
നൌമി സ്നുഷാം രമായാഃ മാഹേശ്വരമഹിതസത്പദപ്രാപ്ത്യൈ ॥ 288 ॥

ധാതുഃ സൌധാങ്ഗണകൃതചങ്ക്രമണാം ശാരദാം നൌമി ।
മത്തമതങ്ഗജഗമനാം പരിപന്ഥിജയായ സുകൃതിസംദൃശ്യാം ॥ 289 ॥

വാഗീശമുഖാ ദേവാ യസ്യാഃ പ്രസദനബലദ്ധി വിജയന്തേ ।
പരിപാലിതഭക്തഗണാ യദ്ധ്യാനോല്ലസദപാരപുലകാന്താഃ ॥ 290 ॥

നൈസര്‍ഗികവാക്ഷ്രേണീകേലിവനമമലഭൂഷണം ധാതുഃ ।
വദനാനാമിയമംബാ ജയതു ചിരം കാമവര്‍ഷിണീ ഭജതാം ॥ 291 ॥

കലയാമി ഹൃദയമേതത് പാദാബ്ജേ ശാരദാദേവ്യാഃ ।
പ്രാപ്താരിഷട്കവിജയം തത്ത്വധനം കലിതശാരദാധ്യാനം ॥ 292 ॥

പാദാരവിന്ദനമനപ്രഭാവപരികലിതദേവസാരൂപ്യാഃ ।
പരമാനന്ദനിമഗ്നാഃ സുധിയോ ഭാന്തി ക്ഷമാവലയേ ॥ 293 ॥

ലലിതവിധാതൃരൂപം പാലിതലോകത്രയം ച തത് തേജഃ ।
സകലാഗമശിഖരകലാപരതത്ത്വം ശാരദാരൂപം ॥ 294 ॥

ധ്യാനൈര്യോഗൈശ്ച ജപൈര്യത് സേവ്യം പരമമാദിഷ്ടം ।
തന്നശ്ചകാസ്തു ഹൃദയേ വിശ്വജനീനം ഹി ഭക്താനാം ॥ 295 ॥

ഭാഗീരഥീവ വാണീ തവ നുതിരൂപാ വിരാജതേ പരമാ ।
ഇഹ മാതര്യദ്ഭജനം സര്‍വേഷാം സര്‍വസമ്പദാം ഹേതുഃ ॥ 296 ॥

സംതതമധുരാലാപൈര്ലാലിതവിധിവൈഭവൈരമേയകലൈഃ ।
ശ്രേയഃപ്രദാനദീക്ഷിതകടാക്ഷപാതൈര്‍മഹാതത്ത്വൈഃ ॥ 297 ॥

ഖേലല്ലോലംബകചൈഃ കുചഭരനംരൈഃ പുരംധ്രിഗുണപൂര്‍ണൈഃ ।
ആശ്രിതസംവിത്പീഠൈരമരേശവധൂകരാദൃതച്ഛത്രൈഃ ॥ 298 ॥

വീണാപുസ്തകഹസ്തൈര്‍വിധിഭാഗ്യൈരസ്തു മമ തു സാരൂപ്യം ।
സംവിദ്ധനൈശ്ച വാണീരൂപൈരേതൈര്‍ദയാസാരൈഃ ॥ 299 ॥

മാതഃ കഥം നു വര്‍ണ്യസ്തവ മഹിമാ വാണി നിഗമചയവേദ്യഃ ।
ഇതി നിശ്ചിത്യ പദാബ്ജം തവ വന്ദേ മോക്ഷകാമോഽഹം ॥ 300 ॥

ത്വാമംബ ബാലിശോഽഹം ത്വചമത്കാരൈര്‍ഗിരാം ഗുംഭൈഃ ।
അയഥായഥക്രമം ഹി സ്തുവന്നപി പ്രാപ്തജന്‍മസാഫല്യഃ ॥ 301 ॥

ഇതി ശ്രീശാരദാത്രിശതീ സമാപ്താ

– Chant Stotra in Other Languages -Sharada Trishati:
300 Names of Sharada Trishati in SanskritEnglishBengaliGujaratiKannada – Malayalam – OdiaTeluguTamil