335 Names Of Shrivallabh Namavali In English

॥ Vallabha Namavali English Lyrics ॥

॥ srivallabhanamavalī ॥
avirbhava-prakaranam
1। srivallabhaya namah ।
2। sadanandaya namah ।
3। saccidanandavigrahaya namah ।
4। daivoddharaprayatnatmane namah ।
5। prakatyanandadayakaya namah ।
6। devasrilaksmanasutaya namah ।
7। paramanandavarddhanaya namah ।
8। srimadillamagaruprakpuskalendave namah ।
9। akhanditaya namah ।
10। camparanyavanasthanavirbhavanandakarakaya namah ।
11। agnaye namah ।
12। lilabdhijanakaya namah ।
13। srikrsnasyaya namah ।
14। krpanidhaye namah ।
15। adbhutasviyasisutajananyanandakarakaya namah ।
16। balalilatisukhadaya namah ।
17। jananyutsangalalitaya namah ।
18। paramodaracaritaya namah ।
19। janatarativarddhanaya namah ।
20। svalilasravanatyantasuddhasyayavasamvadaya namah ।

21। svayasoganasamhrstahrdayambhojavistaraya namah ।
22। atisaundaryanikarapraptakaumarasobhanaya namah ।
23। pancamabdopanayanaya namah ।
24। gayatrivratadharakaya namah ।
25। gurubrahmakulavasamjnapitakhilasatkriyaya namah ।
26। sakrnnigadasampraptasarvavidyavisaradaya namah ।
27। mahatejahprakatanaya namah ।
28। mahamahatmyadarsakaya namah ।
29। sarvaramyaya namah ।
30। bhavagamyaya namah ।
31। pitrkirtivivarddhanaya namah ।
32। brahmanandarasasaktatatabhaktiparayanaya namah ।
vijaya-prakaranam ।
33। bhaktimargapracararthavidyanagarapavanaya namah ।
34। krsnadevakhyasadrajasamacaranadharakaya namah ।
35। svarupanantasobhadhyaya namah ।
36। sarvalokaikapavanaya namah ।
37। svadarsanasudhasiktarajasaubhagyavarddhanaya namah ।
38। atyuttamamanivratahemasimhasanasthitaya namah ।
39। ugrapratapaya namah ।
40। sarvesaya namah ।

41। namannrpatimandalaya namah ।
42। anekabhutisobhadhyaya namah ।
43। caracaranamaskrtaya namah ।
44। vidvajjanaparivaramanditaya namah ।
45। akhilamanditaya namah ।
46। analpasankalpajalpavadasravanasadaraya namah ।
47। anekamatasandehanirakartre namah ।
48। nirakulaya namah ।
49। navaniradagambhiradhvanaye namah ।
50। ullasitakhilaya namah ।
51। akhandapanditavrataprodyatpakhandanaya namah ।
52। nivaritatamahpunjajagadandhyanivartakaya namah ।
53। mayavadanirakartre namah ।
54। sarvavadanirasakrte namah ।
55। sakarabrahmavadaikasthapakaya namah ।
56। vedaparagaya namah ।
57। sarvastutyaya namah ।
58। abhisangamyaya namah ।
59। vedamurtaye namah ।
60। sivankaraya namah ।

61। vijayotsavasadyantadevarajaprasadakrte namah ।
62। atyadarasamanitakanakasthanasobhitaya namah ।
63। jayadimangalodghosavidvajjanasamadrtaya namah ।
64। adeyadanadaksaya namah ।
65। mahodaracaritravate namah ।

bhaktiprastavaprakaranam ।
66। pundarikavarenyasriviththalapreksanotsukaya namah ।
67। taddarsanamahanandaya namah ।
68। praptanyonyamanorathaya namah ।
69। candrabhagopakanthasvasthititatkirtivarddhanaya namah ।
70। pandurangesaparamodareksana krtaksanaya namah ।
71। svanandatundilaya namah ।
72। padmadalayatavilocanaya namah ।
73। acintyanantarupaya namah ।
74। sanmanusyakrtaye namah ।
75। acyutaya namah ।
76। bhaktecchapurakaya namah ।
77। sarvajnatalilaya namah ।
78। atimohanaya namah ।
79। svarthojjhitakhilapranapriyaya namah ।
80। tadrsavestitaya namah ।

81। anekadesasancarapavitrikatabhutalaya namah ।
82। dhvajavajrankusadisrikrtabhumimahotsavaya namah ।
83। trilokibhusanaya namah ।
84। bhumibhagyaya namah ।
85। sahajasundaraya namah ।
86। bhaktimargangasaranamantratattvopadesakaya namah ।
87। anyasrayanirakartre namah ।
88। bhaktiksetravisuddhikrte namah ।
89। brahmasambandhakrjjivasarvadosanivarakaya namah ।
90। pancaksaramahamantravirahatmaphalapradaya namah ।
91। prthaksaranamargopadestre namah ।
92। srikrsnahardavide namah ।
93। dinmudhajanatabhitinivaranaparaya namah ।
94। guruve namah ।
95। nijasiksarthasrikrsnabhaktikrte namah ।
96। nikhilestadaya namah ।
97। svasiddhantaprabodharthanekagranthapravartakaya namah ।
98। vyasasutranubhasyoktivedantarthaprakasakaya namah ।
99। bhaktimargaviruddhaikasiddhantaparisodhakaya namah ।
100। jaiminiyasutrabhasyavaktre namah ।

See Also  Powerful Maa Durga Mantras In Sanskrit, English, Meaning, Benefits

101। vedarthadarsakaya namah ।
102। vaiyasajaiminiyoktaprameyaikarthyavittamaya namah ।
vadagrandhah ।
103। patravalambanakrtaye namah ।
104। vadisandehavarakaya namah ।
105। kasisthalalankaranaya namah ।
sribhagavatavisayakasahityam ।
106। visvesapritikarakaya namah ।
107। sribhagavatatattvarthadipaprakatyakarakaya namah ।
108। svantadhvantanirakartre namah ।
109। prakasasukhadayakaya namah ।
110। saccidanandasandoha-sastrarthavinirupakaya namah ।
111। manovakkayakartavyasevatattvaprakasakaya namahn ।
112। mukhyasiddhantasud‍dhyarthasarvanirnayadarsakaya namah ।
113। pramanaditattvarupapadarthaparisodhakaya namah ।
114। bhaktimargiyabhagavatsevaritiprakasakaya namah ।
115। sribhagavatarupakhyaprakriyavinirupakaya namah ।
116। sastraskandhaprakaranadhyayarthaparisodhakaya namah ।
117। sribhagavatasararthanamasahasradarsakaya namah ।
118। tridhalilaprakasasrikrsnanamavalipriyaya namah ।
119। nirodharthanusandhanakrte’nukramadarsakaya namah ।
sodasagranthah ।
120। kalidosapravesarthakrsnasrayanirupakaya namah ।

121। pratibandhanirasarthayamunastakadarsakaya namah ।
122। samastasiddhantamuktavaligrandhanirupakaya namah ।
123। sevopayikasiddhantarahasyapratipadakaya namah ।
124। bhaktacintanirasarthanavaratnaprakasakaya namah ।
125। antahkaranabodhoktisviyasiksapradarsakaya namah ।
126। krsnangikaravisayotkatasandehavarakaya namah ।
127। sevotkarsaprakasarthasevaphalanirupakaya namah ।
128। sevyanirddharasid‍dhyarthabalabodhaprakasakaya namah ।
129। sevyasvarupotkarsarthamadhurastakadarsakaya namah ।
130। pustipravahamaryadamargatrayavivecakaya namah ।
131। sarvendriyanirodharthatallaksananirupakaya namah ।
132। bijadardhyaprakarena bhaktivarddhinyupayakrte namah ।
133। vivekadhairyasrayakrte namah ।
134। bahirmukhyanivarakaya namah ।
135। sadasadbhavabodharthajalabhedanirupakaya namah ।
136। duhsangabhavasatsangakarakaya namah ।
137। karunalayaya namah ।
138। virahanubhavarthaikasannyasacaradarsakaya namah ।
139। bhajanavasyakatvarthacatuhslokiprakasakaya namah ।
140। yasodotsangalalitaprabhusevaikatatparaya namah ।

141। viskadbharjadrasaliladirasamrtamaharsnavaya namah ।
142। nirdosagunaratnadhyaya namah ।
143। bhavanantamahormimate namah ।
144। krsnenduvisadalokaparamanandavarddhanaya namah ।
145। svadasarthakrtasesasadhanaya namah ।
146। sarvasaktidhrte namah ।
phalapradarsakaprakaranam ।
147। nityam priyavrajasthitaye namah ।
148 vrajanathaya namah ।
149। vrajartibhide namah ।
150। vrajiyajanajivatave namah ।
151। vrajamahatmyadarsakaya namah ।
152। vrajalilabhavanatmane namah ।
153। srigopijanavallabhaya namah ।
154। go-gopa-gopisu pritaya namah ।
155। gokulotsavaya namah ।
156। uddhavaya namah ।
157। govarddhanadripravarapreksanatimahotsavaya namah ।
158। govarddhanasthityutsahaya namah ।
159। tallilapremapuritaya namah ।
160। srngadronikandaradikelisthanaprakasakaya namah ।

161। drumapuspalatagulmadarsanapritamanasaya namah ।
162। gahvaraprayadesadhyagirikelikalotsavaya namah ।
163। govarddhanacalasakhaya namah ।
164। anekadha pritikarakaya namah ।
165। haridasasarvasevasadaraya namah ।
166। hardavittamaya namah ।
167। govarddhanacalarudhaya namah ।
168। smrtacalasiromanaye namah ।
169। sanmukhasvagatasrimadgovarddhanadharaya namah ।
170। priyaya namah ।
171। anyonyayojitakaraya namah ।
172। hasadvadanapankajaya namah ।
173। suktisarasudhavrstisvananditavrajadhipaya namah ।
174। srigovarddhananumatottamadhisthanakarakaya namah ।
175। prasannambujasankasakalasananditakhilaya namah ।
176। kunkummarunaragativilaksanarasapradaya namah ।
177। caturdigdrstimrgarad baddhasthapanatattvavide namah ।
178। sudarsananirastartipratipaksamahasuraya namah ।
179। samullasatpremapurananadhvajavarapriyaya namah ।
180। nigudhanijakunjasthamandirasthapitaprabhave namah ।

See Also  Sri Narayana Ashtottara Shatanama Stotram In English

181। vrndavanapriyatamaya namah ।
182। vrndaranyapurandaraya namah ।
183। vrndavanendusevaikaprakarasukhadayakaya namah ।
184। krsnakumbhanadasadililaparikaravrtaya namah ।
185। ganasvananditasrimannandarajakumarakaya namah ।
186। sapremanavadhabhaktipracaracaranaksamaya namah ।
187। devadhidevasvapresthapriyavastupanayakaya namah ।
188। balyakaumarapaugandakaisoracaritapriyaya namah ।
189। vasikrtanijasvamine namah ।
190। premapurapayonidhaye namah ।
191। mathurasthitisanandaya namah ।
192। visrantasvasramapriyaya namah ।
193। yamunadarsananandaya namah ।
194। yamunanandavarddhanaya namah ।
195। yamunatirasamvasarucaye namah ।
196। tadrupavittamaya namah ।
197। yamunanantabhavatmane namah ।
198। tanmahatmyapradarsakaya namah ।
199। ananyasevitapadaya namah ।
200। svananyajanavatsalaya namah ।

201। sevakanantasukhadaya namah ।
202। ananyabhaktipradayakaya namah ।
jivanaprapattih ।
203। krsnajnapalanarthasvagrhasthasramadarsakaya namah ।
204। mahalaksmipranapataye namah ।
205। sarvasaubhagyavarddhanaya namah ।
206। srutismrtisadacarapalanaikaparayanaya namah ।
207। maryadasthapanaparaya namah ।
208। karmamargapravartakaya namah ।
209 karmasvarupavaktre namah ।
210। anusthanakrte namah ।
211। janasiksakaya namah ।
212। adhidaivikasarvangayajnakrte namah ।
213। yajnapurusaya namah ।
214। mulamahatmyabodharthavibhutyutkarsaposakaya namah ।
215। brahmanyadevaya namah ।
216। dharmatmane namah ।
217। sarvadharmapravartakaya namah ।
218। svavirbhavitasanmargapracararthasvavamsakrte namah ।
219। srigopinathajanakaya namah ।
220। visvamangalakarakaya namah ।

221। dayanidhivibhusrimadviththalapriyaputravate namah ।
222। janmotsavamahotsahaya namah ।
223। smartasamskarasadaraya namah ।
224। pradarsitanijacaraya namah ।
225। sarvadharmaikapalakaya namah ।
srigosa‍iji-granthapravrttih ।
226। svakiyaparamurtisriviththalesakrtipriyaya namah ।
227। bhasyadisesasampurtiparamotkarsamodakaya namah ।
228। subodhiniduruhoktivyakhyanapritamanasaya namah ।
229। nigudhasvasayagatasvatantrarthapriyapriyaya namah ।
230। svarupagunanamoktisviyasaubhagyavarddhanaya namah ।
231। vidvanmandanavadoktiparapaksanirasakrte namah ।
brahmasvarupanirnayah ।
232। sopadhibrahmavadarthanirakaranapanditaya namah ।
233। aprakrtanantagunadharabrahyasvarupavide namah ।
234। samanyaprakrtagunanasrayatvaprakasakaya namah ।
235। viruddhadharmadharatvasthapanaikaprayatnakrte namah ।
236। asambhavanirasarthanantanirvacyasaktivide namah ।
237। prakrtendriyasamarthyasukhavedyatvavittamaya namah ।
238। bhagavaddattasamarthyasukhavedyatvavittamaya namah ।
239। tarkasastroktasiddhantanirasavarayuktimate namah ।
jivanasvarupanirnayah ।
240। sopadhijivavadaikanirakartre namah ।

241। mahasayaya namah ।
242। atmavyapakatatarkaparahatavicaksanaya namah ।
243। srutisutradisamsiddhajivanutvapradarsakaya namah ।
244। cidrupabrahmadharmatmajivanityatvadarsakaya namah ।
245। bhedavadanirakartre namah ।
246। brahmamsatvanirupakaya namah ।
247। nityanandabrahmadharmadharmyabhedaprakasakaya namah ।
jagatsvarupanirnayah ।
248। sadrupabrahmadharmatmajagannityatvadarsakaya namah ।
249। mithyatvajanyatavada’vaidikatvaprakasakaya namah ।
250। avidyakaryasamsaramithyatvaparidarsakaya namah ।
251। prapancasamsarabhidapradarsanasuyuktimate namah ।
252। avirbhavatirobhavasiddhantaparisodhakaya namah ।
253। mulecchasaktisarvarthasamanjasya pradarsakaya namah ।
254। karyaprapancabhagavadvibhutyatmatvadarsakaya namah ।
lilasrstinirupanam ।
255। lilaprapancabhagavatsvarupatmavittamaya namah ।
256। dvarikamathuragosthalilanityatvadarsakaya namah ।
257। vrndavanagovarddhanakalindikelikautukaya namah ।
258। anyathabhanasanjatasandehavinivarakaya namah ।
259। srutidrstantaracanavispastarthanirupakaya namah ।
260। srutismrtivarapraptiprakaraparidarsakaya namah ।

See Also  Jatayu Kruta Sri Rama Stotram In English

261। srngararasarupatvasthapanativisaradaya namah ।
262। anekanityanamatmakriyavadbrahmadarsakaya namah ।
263। atyanugrahavadbhaktanityalilapravesavide namah ।
264। asuravyamohalilavasyakatvanidanavide namah ।
265। mayaikamulabhagavadvimohakacaritravide namah ।
266 nirdosanandarupaikakrsnatattvaprakasakaya namah ।
267। sphuradvihrtinityatvabhavananandadayakaya namah ।
bhaktihamsokta-siddhanta-nirupanam ।
268। bhaktyupastivivekarthabhaktihamsaprakasakaya namah ।
269। mantradyagamyabhaktyekagamyasrikrsnarupavide namah ।
bhaktihetugrantha-nirupanam ।
270। anugrahavimarsarthabhaktihetuprakasakaya namah ।
271। krsnanugrahalabhyaikabhaktitattvaprakasakaya namah ।
272। maryadanugrhitatmabhaktyarthacaradarsakaya namah ।
273। pustyanugrahavadbhaktadharmantaranisedhavide namah ।
purusottamapratisthaprakaradigranthanirupanam- ।
274। bhaktimargiyabhagavatpratistharitibodhakaya namah ।
275। krsnajanmastamiramanavamivratasodhakaya namah ।
276। muktavaliprakasoktisiddhantaparisodhakaya namah ।
277। navaratnaprakasokticintasantananasakayana mah ।
278। nyasadesiyavivrtidharmatyagokticintakaya namah ।
279। jivanmuktitaratamyasiddhantaparisodhakaya namah ।
280। gitatatparyasadvaktre namah ।

281। gayatryarthaprakasakaya namah ।
282। mukhyasrisvaminikelisrngarollasadarsakaya namah ।
283। svaminiprarthanastotrananabhavavibhavakaya namah ।
284। svaminyastakagudhoktimargatattvaprakasakaya namah ।
285। premamrtarasasvadanupanaparidarsakaya namah ।
286। uktanyapurvasrngaradanalilaprakasakaya namah ।
287। kumarikananyasiddhavratacaryanirupakaya namahn ।
288। tadekarasasarvasvanibhrtatmane namah ।
289। rasarnavaya namah ।
290। yamunastotravivrtituryasaktiprakasakaya namah ।
291। sakrsnayamunabhavavarddhinyastapadipriyaya namah ।
292। cauracaryaguptarasanandabhavanirupakaya namah ।
293। rupamrtaikacasakatribhangalalitapriyaya namah ।
294। dasavatarastapadisrngararthatvadarsakaya namah ।
295। srngararasasandarbhasangatattvanirasakaya namah ।
296। prabodhagadyaracanapratyahasravanotsukaya namah ।
297। mangalakhilalilabdhikrsnaganarasapradaya namah ।
298। prenkhaparyankasayanagitanrtyapriyankaraya namah ।
299। sadaraprestharatikrtprarthanagitabhavavide namah ।
300। asakrdgovindadasaprabhrtyaryasamanvitaya namah ।

301। gopiparivrdhastotravrajadhisaratipradaya namah ।
302। vrajarajaryatanayapritikrtstotrakirtanaya namah ।
303। gokulotkarsabodharthagokulastakadarsakaya namah ।
304। srigokulasukhavasasvakiyanandavarddhanaya namah ।
305। srimannandralayakridatkrsnalilaprakasakaya namah ।
306। putrapautradisaubhagyasevarddhiparidarsakaya namah ।
307। srikrsnasevacaturyasimne namah ।
308। sarvasiromanaye namah ।
309। samsarasagarottaranaukasatkarnadharakaya namah ।
310। saranasthanantajivaparadhadalanaksamaya namah ।
311। krsnasevasiksanarthabhaktimargapradarsakaya namah ।
312। maryadamargavidhina grhasthasramamasthitaya namah ।
313। daragarasutaptadisarvasvatmanivedakaya namah ।
314। vaidikacaranipunaya namah ।
315। diksitakhyaprasiddhimate namah ।
316। sadgunaisvaryasampattirajamanaya namah ।
317। satam pataye namah ।
svatantranamani ।
318। viththalesaprabhavajnaya namah ।
319। krtakrtyatamaya namah ।
320। haraye namah ।

321। nivrttidharmabhirataya namah ।
322। nijasiksaparayanaya namah ।
323। bhagavadbhaktyanugunasannyasacaradarsakaya namah ।
324। alaukikamahatejahpunjarupaprakasakaya namah ।
325। nityalilaviharanaya namah ।
326। nityarupaprakasavate namah ।
327। adabhrasauhardanidhaye namah ।
328। sarvoddharavicarakaya namah ।
329। sukavaksindhulaharisaroddharavisaradaya namah ।
330। sribhagavatapiyusasamudramathanaksamaya namah ।
331। sribhagavatapratyarthamanipravarabhusitaya namah ।
332। asesabhaktasamprarthyacaranabjarajodhanaya namah ।
333। saranasthasamuddharaya namah ।
334। krpalave namah ।
335। tatkathapradaya namah ।

iti mathuravasigosvamisriramanalalajimaharajaviracita
srivallabhanamavali samapta ।

– Chant Stotra in Other Languages -Sree Vallabha Namavali:
335 Names of Shrivallabh Namavali in Sanskrit – English – BengaliGujaratiKannadaMalayalamOdiaTeluguTamil