335 Names Of Shrivallabh Namavali In Gujarati

॥ Vallabha Namavali Gujarati Lyrics ॥

॥ શ્રીવલ્લભનામાવલી ॥
અવિર્ભાવ-પ્રકરણમ્
૧। શ્રીવલ્લભાય નમઃ ।
૨। સદાનન્દાય નમઃ ।
૩। સચ્ચિદાનન્દવિગ્રહાય નમઃ ।
૪। દૈવોદ્ધારપ્રયત્નાત્મને નમઃ ।
૫। પ્રાકટ્યાનન્દદાયકાય નમઃ ।
૬। દેવશ્રીલક્ષ્મણસુતાય નમઃ ।
૭। પરમાનન્દવર્દ્ધનાય નમઃ ।
૮। શ્રીમદિલ્લમગારુપ્રાક્પુષ્કલેન્દવે નમઃ ।
૯। અખણ્ડિતાય નમઃ ।
૧૦। ચમ્પારણ્યવનસ્થાનાવિર્ભાવાનન્દકારકાય નમઃ ।
૧૧। અગ્નયે નમઃ ।
૧૨। લીલાબ્ધિજનકાય નમઃ ।
૧૩। શ્રીકૃષ્ણાસ્યાય નમઃ ।
૧૪। કૃપાનિધયે નમઃ ।
૧૫। અદ્ભુતસ્વીયશિશુતાજનન્યાનન્દકારકાય નમઃ ।
૧૬। બાલલીલાતિસુખદાય નમઃ ।
૧૭। જનન્યુત્સઙ્ગલાલિતાય નમઃ ।
૧૮। પરમોદારચરિતાય નમઃ ।
૧૯। જનતારતિવર્દ્ધનાય નમઃ ।
૨૦। સ્વલીલાશ્રવણાત્યન્તશુદ્ધાશ્યાયવશંવદાય નમઃ ।

૨૧। સ્વયશોગાનસંહૃષ્ટહૃદયામ્ભોજવિષ્ટરાય નમઃ ।
૨૨। અતિસૌન્દર્યનિકરપ્રાપ્તકૌમારશોભનાય નમઃ ।
૨૩। પઞ્ચમાબ્દોપનયનાય નમઃ ।
૨૪। ગાયત્રીવ્રતધારકાય નમઃ ।
૨૫। ગુરુબ્રહ્મકુલાવાસંજ્ઞાપિતાખિલસત્ક્રિયાય નમઃ ।
૨૬। સકૃન્નિગદસમ્પ્રાપ્તસર્વવિદ્યાવિશારદાય નમઃ ।
૨૭। મહાતેજઃપ્રકટનાય નમઃ ।
૨૮। મહામાહાત્મ્યદર્શકાય નમઃ ।
૨૯। સર્વરમ્યાય નમઃ ।
૩૦। ભાવગમ્યાય નમઃ ।
૩૧। પિતૃકીર્તિવિવર્દ્ધનાય નમઃ ।
૩૨। બ્રહ્માનન્દરસાસક્તતાતભક્તિપરાયણાય નમઃ ।
વિજય-પ્રકરણમ્ ।
૩૩। ભક્તિમાર્ગપ્રચારાર્થવિદ્યાનગરપાવનાય નમઃ ।
૩૪। કૃષ્ણદેવાખ્યસદ્રાજસમાચરણધારકાય નમઃ ।
૩૫। સ્વરૂપાનન્તશોભાઢ્યાય નમઃ ।
૩૬। સર્વલોકૈકપાવનાય નમઃ ।
૩૭। સ્વદર્શનસુધાસિક્તરાજસૌભાગ્યવર્દ્ધનાય નમઃ ।
૩૮। અત્યુત્તમમણિવ્રાતહેમસિંહાસનસ્થિતાય નમઃ ।
૩૯। ઉગ્રપ્રતાપાય નમઃ ।
૪૦। સર્વેશાય નમઃ ।

૪૧। નમન્નૃપતિમણ્ડલાય નમઃ ।
૪૨। અનેકભૂતિશોભાઢ્યાય નમઃ ।
૪૩। ચરાચરનમસ્કૃતાય નમઃ ।
૪૪। વિદ્વજ્જનપરીવારમણ્ડિતાય નમઃ ।
૪૫। અખિલમણ્ડિતાય નમઃ ।
૪૬- અનલ્પસઙ્કલ્પજલ્પવાદશ્રવણસાદરાય નમઃ ।
૪૭। અનેકમતસન્દેહનિરાકર્ત્રે નમઃ ।
૪૮। નિરાકુલાય નમઃ ।
૪૯। નવનીરદગમ્ભીરધ્વનયે નમઃ ।
૫૦। ઉલ્લસિતાખિલાય નમઃ ।
૫૧। અખણ્ડપણ્ડિતવ્રાતપ્રોદ્યત્પાખણ્ડનાય નમઃ ।
૫૨। નિવારિતતમઃપુઞ્જજગદાન્ધ્યનિવર્તકાય નમઃ ।
૫૩। માયાવાદનિરાકર્ત્રે નમઃ ।
૫૪। સર્વવાદનિરાસકૃતે નમઃ ।
૫૫। સાકારબ્રહ્મવાદૈકસ્થાપકાય નમઃ ।
૫૬। વેદપારગાય નમઃ ।
૫૭। સર્વસ્તુત્યાય નમઃ ।
૫૮। અભિસઙ્ગમ્યાય નમઃ ।
૫૯। વેદમૂર્તયે નમઃ ।
૬૦। શિવઙ્કરાય નમઃ ।

૬૧। વિજયોત્સવસાદ્યન્તદેવરાજપ્રસાદકૃતે નમઃ ।
૬૨। અત્યાદરસમાનીતકનકસ્થાનશોભિતાય નમઃ ।
૬૩। જયાદિમઙ્ગલોદ્ઘોષવિદ્વજ્જનસમાદૃતાય નમઃ ।
૬૪। અદેયદાનદક્ષાય નમઃ ।
૬૫। મહોદારચરિત્રવતે નમઃ ।

ભક્તિપ્રસ્તાવપ્રકરણમ્ ।
૬૬। પુણ્ડરીકવરેણ્યશ્રીવિઠ્ઠલપ્રેક્ષણોત્સુકાય નમઃ ।
૬૭। તદ્દર્શનમહાનન્દાય નમઃ ।
૬૮। પ્રાપ્તાન્યોન્યમનોરથાય નમઃ ।
૬૯। ચન્દ્રભાગોપકણ્ઠસ્વસ્થિતિતત્કીર્તિવર્દ્ધનાય નમઃ ।
૭૦। પાણ્ડુરઙ્ગેશપરમોદારેક્ષણ કૃતક્ષણાય નમઃ ।
૭૧। સ્વાનન્દતુન્દિલાય નમઃ ।
૭૨। પદ્મદલાયતવિલોચનાય નમઃ ।
૭૩। અચિન્ત્યાનન્તરૂપાય નમઃ ।
૭૪। સન્મનુષ્યાકૃતયે નમઃ ।
૭૫। અચ્યુતાય નમઃ ।
૭૬। ભક્તેચ્છાપૂરકાય નમઃ ।
૭૭। સર્વાજ્ઞાતલીલાય નમઃ ।
૭૮। અતિમોહનાય નમઃ ।
૭૯। સ્વાર્થોજ્ઝિતાખિલપ્રાણપ્રિયાય નમઃ ।
૮૦। તાદૃશવેષ્ટિતાય નમઃ ।

૮૧। અનેકદેશસઞ્ચારપવિત્રીકતભૂતલાય નમઃ ।
૮૨। ધ્વજવજ્રાઙ્કુશાદિશ્રીકૃતભૂમિમહોત્સવાય નમઃ ।
૮૩। ત્રિલોકીભૂષણાય નમઃ ।
૮૪। ભૂમિભાગ્યાય નમઃ ।
૮૫। સહજસુન્દરાય નમઃ ।
૮૬। ભક્તિમાર્ગાઙ્ગશરણમન્ત્રતત્ત્વોપદેશકાય નમઃ ।
૮૭। અન્યાશ્રયનિરાકર્ત્રે નમઃ ।
૮૮। ભક્તિક્ષેત્રવિશુદ્ધિકૃતે નમઃ ।
૮૯। બ્રહ્મસમ્બન્ધકૃજ્જીવસર્વદોષનિવારકાય નમઃ ।
૯૦। પઞ્ચાક્ષરમહામન્ત્રવિરહાત્મફલપ્રદાય નમઃ ।
૯૧। પૃથક્શરણમાર્ગોપદેષ્ટ્રે નમઃ ।
૯૨। શ્રીકૃષ્ણહાર્દવિદે નમઃ ।
૯૩। દિઙ્મૂઢજનતાભીતિનિવારણપરાય નમઃ ।
૯૪। ગુરુવે નમઃ ।
૯૫। નિજશિક્ષાર્થશ્રીકૃષ્ણભક્તિકૃતે નમઃ ।
૯૬। નિખિલેષ્ટદાય નમઃ ।
૯૭। સ્વસિદ્ધાન્તપ્રબોધાર્થાનેકગ્રન્થપ્રવર્તકાય નમઃ ।
૯૮। વ્યાસસૂત્રાણુભાષ્યોક્તિવેદાન્તાર્થપ્રકાશકાય નમઃ ।
૯૯। ભક્તિમાર્ગાવિરુદ્ધૈકસિદ્ધાન્તપરિશોધકાય નમઃ ।
૧૦૦। જૈમિનીયસૂત્રભાષ્યવક્ત્રે નમઃ ।

See Also  1000 Names Of Narayanasahasranamastotra From Lakshminarayaniyasamhita In Gujarati

૧૦૧। વેદાર્થદર્શકાય નમઃ ।
૧૦૨। વૈયાસજૈમિનીયોક્તપ્રમેયૈકાર્થ્યવિત્તમાય નમઃ ।
વાદગ્રન્ધઃ ।
૧૦૩। પત્રાવલમ્બનકૃતયે નમઃ ।
૧૦૪। વાદિસન્દેહવારકાય નમઃ ।
૧૦૫। કાશીસ્થલાલઙ્કરણાય નમઃ ।
શ્રીભાગવતવિષયકસાહિત્યમ્ ।
૧૦૬। વિશ્વેશપ્રીતિકારકાય નમઃ ।
૧૦૭। શ્રીભાગવતતત્ત્વાર્થદીપપ્રાકટ્યકારકાય નમઃ ।
૧૦૮। સ્વાન્તધ્વાન્તનિરાકર્ત્રે નમઃ ।
૧૦૯। પ્રકાશસુખદાયકાય નમઃ ।
૧૧૦। સચ્ચિદાનન્દસન્દોહ-શાસ્ત્રાર્થવિનિરૂપકાય નમઃ ।
૧૧૧। મનોવાક્કાયકર્તવ્યસેવાતત્ત્વપ્રકાશકાય નમઃન્ ।
૧૧૨। મુખ્યસિદ્ધાન્તશુદ્‍ધ્યર્થસર્વનિર્ણયદર્શકાય નમઃ ।
૧૧૩। પ્રમાણાદિતત્ત્વરૂપપદાર્થપરિશોધકાય નમઃ ।
૧૧૪। ભક્તિમાર્ગીયભગવત્સેવારીતિપ્રકાશકાય નમઃ ।
૧૧૫। શ્રીભાગવતરૂપાખ્યપ્રક્રિયાવિનિરૂપાકય નમઃ ।
૧૧૬। શાસ્ત્રસ્કન્ધપ્રકરણાધ્યાયાર્થપરિશોધકાય નમઃ ।
૧૧૭। શ્રીભાગવતસારાર્થનામસાહસ્રદર્શકાય નમઃ ।
૧૧૮। ત્રિધાલીલાપ્રકાશશ્રીકૃષ્ણનામાવલીપ્રિયાય નમઃ ।
૧૧૯। નિરોધાર્થાનુસન્ધાનકૃતેઽનુક્રમદર્શકાય નમઃ ।
ષોડશગ્રન્થાઃ ।
૧૨૦। કલિદોષાપ્રવેશાર્થકૃષ્ણાશ્રયનિરૂપકાય નમઃ ।

૧૨૧। પ્રતિબન્ધનિરાસાર્થયમુનાષ્ટકદર્શકાય નમઃ ।
૧૨૨। સમસ્તસિદ્ધાન્તમુક્તાવલીગ્રન્ધનિરૂપકાય નમઃ ।
૧૨૩। સેવોપયિકસિદ્ધાન્તરહસ્યપ્રતિપાદકાય નમઃ ।
૧૨૪। ભક્તચિન્તાનિરાસાર્થનવરત્નપ્રકાશકાય નમઃ ।
૧૨૫। અન્તઃકરણબોધોક્તિસ્વીયશિક્ષાપ્રદર્શકાય નમઃ ।
૧૨૬। કૃષ્ણાઙ્ગીકારવિષયોત્કટસન્દેહવારકાય નમઃ ।
૧૨૭। સેવોત્કર્ષપ્રકાશાર્થસેવાફલનિરૂપકાય નમઃ ।
૧૨૮। સેવ્યનિર્દ્ધારસિદ્‍ધ્યર્થબાલબોધપ્રકાશકાય નમઃ ।
૧૨૯। સેવ્યસ્વરૂપોત્કર્ષાર્થમધુરાષ્ટકદર્શકાય નમઃ ।
૧૩૦। પુષ્ટિપ્રવાહમર્યાદામાર્ગત્રયવિવેચકાય નમઃ ।
૧૩૧। સર્વેન્દ્રિયનિરોધાર્થતલ્લક્ષણનિરૂપકાય નમઃ ।
૧૩૨। બીજદાર્ઢ્યપ્રકારેણ ભક્તિવર્દ્ધિન્યુપાયકૃતે નમઃ ।
૧૩૩। વિવેકધૈર્યાશ્રયકૃતે નમઃ ।
૧૩૪। બાહિર્મુખ્યનિવારકાય નમઃ ।
૧૩૫। સદસદ્ભવબોધાર્થજલભેદનિરૂપકાય નમઃ ।
૧૩૬। દુઃસઙ્ગાભાવસત્સઙ્ગકારકાય નમઃ ।
૧૩૭। કરુણાલયાય નમઃ ।
૧૩૮। વિરહાનુભવાર્થૈકસન્ન્યાસાચારદર્શકાય નમઃ ।
૧૩૯। ભજનાવશ્યકત્વાર્થચતુઃશ્લોકીપ્રકાશકાય નમઃ ।
૧૪૦। યશોદોત્સઙ્ગલલિતપ્રભુસેવૈકતત્પરાય નમઃ ।

૧૪૧। વિસ્કદ્ભર્જદ્રાસલીલાદિરસામૃતમહર્ષ્ણવાય નમઃ ।
૧૪૨। નિર્દોષગુણરત્નાઢ્યાય નમઃ ।
૧૪૩। ભાવનાન્તમહોર્મિમતે નમઃ ।
૧૪૪। કૃષ્ણેન્દુવિશદાલોકપરમાનન્દવર્દ્ધનાય નમઃ ।
૧૪૫। સ્વદાસાર્થકૃતાશેષસાધનાય નમઃ ।
૧૪૬। સર્વશક્તિધૃતે નમઃ ।
ફલપ્રદર્શકપ્રકરણમ્ ।
૧૪૭। નિત્યં પ્રિયવ્રજસ્થિતયે નમઃ ।
૧૪૮ વ્રજનાથાય નમઃ ।
૧૪૯। વ્રજાર્તિભિદે નમઃ ।
૧૫૦। વ્રજીયજનજીવાતવે નમઃ ।
૧૫૧। વ્રજમાહત્મ્યદર્શકાય નમઃ ।
૧૫૨। વ્રજલીલાભાવનાત્મને નમઃ ।
૧૫૩। શ્રીગોપીજનવલ્લભાય નમઃ ।
૧૫૪। ગો-ગોપ-ગોપીષુ પ્રીતાય નમઃ ।
૧૫૫। ગોકુલોત્સવાય નમઃ ।
૧૫૬। ઉદ્ધવાય નમઃ ।
૧૫૭। ગોવર્દ્ધનાદ્રિપ્રવરપ્રેક્ષણાતિમહોત્સવાય નમઃ ।
૧૫૮। ગોવર્દ્ધનસ્થિત્યુત્સાહાય નમઃ ।
૧૫૯। તલ્લીલાપ્રેમપૂરિતાય નમઃ ।
૧૬૦। શૃઙ્ગદ્રોણીકન્દરાદિકેલીસ્થાનપ્રકાશકાય નમઃ ।

૧૬૧। દ્રુમપુષ્પલતાગુલ્મદર્શનપ્રીતમાનસાય નમઃ ।
૧૬૨। ગહ્વરપ્રાયદેશાઢ્યગિરિકેલિકલોત્સવાય નમઃ ।
૧૬૩। ગોવર્દ્ધનાચલસખાય નમઃ ।
૧૬૪। અનેકધા પ્રીતિકારકાય નમઃ ।
૧૬૫। હરિદાસસર્વસેવાસાદરાય નમઃ ।
૧૬૬। હાર્દવિત્તમાય નમઃ ।
૧૬૭। ગોવર્દ્ધનાચલારૂઢાય નમઃ ।
૧૬૮। સ્મૃતાચલશિરોમણયે નમઃ ।
૧૬૯। સન્મુખસ્વાગતશ્રીમદ્ગોવર્દ્ધનધરાય નમઃ ।
૧૭૦। પ્રિયાય નમઃ ।
૧૭૧। અન્યોન્યયોજિતકરાય નમઃ ।
૧૭૨। હસદ્વદનપઙ્કજાય નમઃ ।
૧૭૩। સૂક્તિસારસુધાવૃષ્ટિસ્વાનન્દિતવ્રજાધિપાય નમઃ ।
૧૭૪। શ્રીગોવર્દ્ધનાનુમતોત્તમાધિષ્ઠાનકારકાય નમઃ ।
૧૭૫। પ્રસન્નામ્બુજસઙ્કાશકલશાનન્દિતાખિલાય નમઃ ।
૧૭૬। કુઙ્કુમ્મારુણરાગાતિવિલક્ષણરસપ્રદાય નમઃ ।
૧૭૭। ચતુર્દિગ્દૃષ્ટિમૃગરાડ્ બદ્ધસ્થાપનતત્ત્વવિદે નમઃ ।
૧૭૮। સુદર્શનનિરસ્તાર્તિપ્રતિપક્ષમહાસુરાય નમઃ ।
૧૭૯। સમુલ્લસત્પ્રેમપૂરનાનાધ્વજવરપ્રિયાય નમઃ ।
૧૮૦। નિગૂઢનિજકુઞ્જસ્થમન્દિરસ્થાપિતપ્રભવે નમઃ ।

See Also  Hamsa Gita From Shrimad Bhagavata Purana Skandha 11 In Gujarati

૧૮૧। વૃન્દાવનપ્રિયતમાય નમઃ ।
૧૮૨। વૃન્દારણ્યપુરન્દરાય નમઃ ।
૧૮૩। વૃન્દાવનેન્દુસેવૈકપ્રકારસુખદાયકાય નમઃ ।
૧૮૪। કૃષ્ણકુમ્ભનદાસાદિલીલાપરિકરાવૃતાય નમઃ ।
૧૮૫। ગાનસ્વાનન્દિતશ્રીમન્નન્દરાજકુમારકાય નમઃ ।
૧૮૬। સપ્રેમનવધાભક્તિપ્રચારાચરણક્ષમાય નમઃ ।
૧૮૭। દેવાધિદેવસ્વપ્રેષ્ઠપ્રિયવસ્તૂપનાયકાય નમઃ ।
૧૮૮। બાલ્યકૌમારપૌગણ્ડકૈશોરચરિતપ્રિયાય નમઃ ।
૧૮૯। વશીકૃતનિજસ્વામિને નમઃ ।
૧૯૦। પ્રેમપૂરપયોનિધયે નમઃ ।
૧૯૧। મથુરાસ્થિતિસાનન્દાય નમઃ ।
૧૯૨। વિશ્રાન્તસ્વાશ્રમપ્રિયાય નમઃ ।
૧૯૩। યમુનાદર્શનાનન્દાય નમઃ ।
૧૯૪। યમુનાનન્દવર્દ્ધનાય નમઃ ।
૧૯૫। યમુનાતીરસંવાસરુચયે નમઃ ।
૧૯૬। તદ્રૂપવિત્તમાય નમઃ ।
૧૯૭। યમુનાનન્તભાવાત્મને નમઃ ।
૧૯૮। તન્માહાત્મ્યપ્રદર્શકાય નમઃ ।
૧૯૯। અનન્યસેવિતપદાય નમઃ ।
૨૦૦। સ્વાનન્યજનવત્સલાય નમઃ ।

૨૦૧। સેવકાનન્તસુખદાય નમઃ ।
૨૦૨। અનન્યભક્તિપ્રદાયકાય નમઃ ।
જીવનપ્રપત્તિઃ ।
૨૦૩। કૃષ્ણાજ્ઞાપાલનાર્થસ્વગૃહસ્થાશ્રમદર્શકાય નમઃ ।
૨૦૪। મહાલક્ષ્મીપ્રાણપતયે નમઃ ।
૨૦૫। સર્વસૌભાગ્યવર્દ્ધનાય નમઃ ।
૨૦૬। શ્રુતિસ્મૃતિસદાચારપાલનૈકપરાયણાય નમઃ ।
૨૦૭। મર્યાદાસ્થાપનપરાય નમઃ ।
૨૦૮। કર્મમાર્ગપ્રવર્તકાય નમઃ ।
૨૦૯ કર્મસ્વરૂપવક્ત્રે નમઃ ।
૨૧૦। અનુષ્ઠાનકૃતે નમઃ ।
૨૧૧। જનશિક્ષકાય નમઃ ।
૨૧૨। આધિદૈવિકસર્વાઙ્ગયજ્ઞકૃતે નમઃ ।
૨૧૩। યજ્ઞપૂરુષાય નમઃ ।
૨૧૪। મૂલમાહાત્મ્યબોધાર્થવિભૂત્યુત્કર્ષપોષકાય નમઃ ।
૨૧૫। બ્રહ્મણ્યદેવાય નમઃ ।
૨૧૬। ધર્માત્મને નમઃ ।
૨૧૭। સર્વધર્મપ્રવર્તકાય નમઃ ।
૨૧૮। સ્વાવિર્ભાવિતસન્માર્ગપ્રચારાર્થસ્વવંશકૃતે નમઃ ।
૨૧૯। શ્રીગોપીનાથજનકાય નમઃ ।
૨૨૦। વિશ્વમઙ્ગલકારકાય નમઃ ।

૨૨૧। દયાનિધિવિભુશ્રીમદ્વિઠ્ઠલપ્રિયપુત્રવતે નમઃ ।
૨૨૨। જન્મોત્સવમહોત્સાહાય નમઃ ।
૨૨૩। સ્માર્તસંસ્કારસાદરાય નમઃ ।
૨૨૪। પ્રદર્શિતનિજાચારાય નમઃ ।
૨૨૫। સર્વધર્મૈકપાલકાય નમઃ ।
શ્રીગોસા‍ઈજી-ગ્રન્થપ્રવૃત્તિઃ ।
૨૨૬। સ્વકીયાપરમૂર્તિશ્રીવિઠ્ઠલેશકૃતિપ્રિયાય નમઃ ।
૨૨૭। ભાષ્યાદિશેષસમ્પૂર્તિપરમોત્કર્ષમોદકાય નમઃ ।
૨૨૮। સુબોધિનીદુરૂહોક્તિવ્યાખ્યાનપ્રીતમાનસાય નમઃ ।
૨૨૯। નિગૂઢસ્વાશયગતસ્વતન્ત્રાર્થપ્રિયપ્રિયાય નમઃ ।
૨૩૦। સ્વરૂપગુણનામોક્તિસ્વીયસૌભાગ્યવર્દ્ધનાય નમઃ ।
૨૩૧। વિદ્વન્મણ્ડનવાદોક્તિપરપક્ષનિરાસકૃતે નમઃ ।
બ્રહ્મસ્વરૂપનિર્ણયઃ ।
૨૩૨। સોપાધિબ્રહ્મવાદાર્થનિરાકરણપણ્ડિતાય નમઃ ।
૨૩૩। અપ્રાકૃતાનન્તગુણાધારબ્રહ્યસ્વરૂપવિદે નમઃ ।
૨૩૪। સામાન્યપ્રાકૃતગુણાનાશ્રયત્વપ્રકાશકાય નમઃ ।
૨૩૫। વિરુદ્ધધર્માધારત્વસ્થાપનૈકપ્રયત્નકૃતે નમઃ ।
૨૩૬। અસમ્ભવનિરાસાર્થાનન્તાનિર્વાચ્યશક્તિવિદે નમઃ ।
૨૩૭। પ્રાકૃતેન્દ્રિયસામર્થ્યસુખવેદ્યત્વવિત્તમાય નમઃ ।
૨૩૮। ભગવદ્દત્તસામર્થ્યસુખવેદ્યત્વવિત્તમાય નમઃ ।
૨૩૯। તર્કશાસ્ત્રોક્તસિદ્ધાન્તનિરાસવરયુક્તિમતે નમઃ ।
જીવનસ્વરૂપનિર્ણયઃ ।
૨૪૦। સોપાધિજીવવાદૈકનિરાકર્ત્રે નમઃ ।

૨૪૧। મહાશયાય નમઃ ।
૨૪૨। આત્મવ્યાપકતાતર્કપરાહતવિચક્ષણાય નમઃ ।
૨૪૩। શ્રુતિસૂત્રાદિસંસિદ્ધજીવાણુત્વપ્રદર્શકાય નમઃ ।
૨૪૪। ચિદ્રૂપબ્રહ્મધર્માત્મજીવનિત્યત્વદર્શકાય નમઃ ।
૨૪૫। ભેદવાદનિરાકર્ત્રે નમઃ ।
૨૪૬। બ્રહ્માંશત્વનિરૂપકાય નમઃ ।
૨૪૭। નિત્યાનન્દબ્રહ્મધર્મધર્મ્યભેદપ્રકાશકાય નમઃ ।
જગત્સ્વરૂપનિર્ણયઃ ।
૨૪૮। સદ્રૂપબ્રહ્મધર્માત્મજગન્નિત્યત્વદર્શકાય નમઃ ।
૨૪૯। મિથ્યાત્વજન્યતાવાદાઽવૈદિકત્વપ્રકાશકાય નમઃ ।
૨૫૦। અવિદ્યાકાર્યસંસારમિથ્યાત્વપરિદર્શકાય નમઃ ।
૨૫૧। પ્રપઞ્ચસંસારભિદાપ્રદર્શનસુયુક્તિમતે નમઃ ।
૨૫૨। આવિર્ભાવતિરોભાવસિદ્ધાન્તપરિશોધકાય નમઃ ।
૨૫૩। મૂલેચ્છાશક્તિસર્વાર્થસામઞ્જસ્ય પ્રદર્શકાય નમઃ ।
૨૫૪। કાર્યપ્રપઞ્ચભગવદ્વિભૂત્યાત્મત્વદર્શકાય નમઃ ।
લીલાસૃષ્ટિનિરૂપણમ્ ।
૨૫૫। લીલાપ્રપઞ્ચભગવત્સ્વરૂપાત્મવિત્તમાય નમઃ ।
૨૫૬। દ્વારિકામથુરાગોષ્ઠલીલાનિત્યત્વદર્શકાય નમઃ ।
૨૫૭। વૃન્દાવનગોવર્દ્ધનકાલિન્દીકેલિકૌતુકાય નમઃ ।
૨૫૮। અન્યથાભાનસઞ્જાતસન્દેહવિનિવારકાય નમઃ ।
૨૫૯। શ્રુતિદૃષ્ટાન્તરચનાવિસ્પષ્ટાર્થનિરૂપકાય નમઃ ।
૨૬૦। શ્રુતિસ્મૃતિવરપ્રાપ્તિપ્રકારપરિદર્શકાય નમઃ ।

See Also  300 Names Of Ganapathy – Sri Ekarna Ganesha Trishati In Malayalam

૨૬૧। શૃઙ્ગારરસરૂપત્વસ્થાપનાતિવિશારદાય નમઃ ।
૨૬૨। અનેકનિત્યનામાત્મક્રિયાવદ્બ્રહ્મદર્શકાય નમઃ ।
૨૬૩। અત્યનુગ્રહવદ્ભક્તનિત્યલીલાપ્રવેશવિદે નમઃ ।
૨૬૪। આસુરવ્યામોહલીલાવશ્યકત્વનિદાનવિદે નમઃ ।
૨૬૫। માયૈકમૂલભગવદ્વિમોહકચરિત્રવિદે નમઃ ।
૨૬૬ નિર્દોષાનન્દરૂપૈકકૃષ્ણતત્ત્વપ્રકાશકાય નમઃ ।
૨૬૭। સ્ફુરદ્વિહૃતિનિત્યત્વભાવનાનન્દદાયકાય નમઃ ।
ભક્તિહંસોક્ત-સિદ્ધાન્ત-નિરૂપણમ્ ।
૨૬૮। ભક્ત્યુપાસ્તિવિવેકાર્થભક્તિહંસપ્રકાશકાય નમઃ ।
૨૬૯। મન્ત્રાદ્યગમ્યભક્ત્યેકગમ્યશ્રીકૃષ્ણરૂપવિદે નમઃ ।
ભક્તિહેતુગ્રન્થ-નિરૂપણમ્ ।
૨૭૦। અનુગ્રહવિમર્શાર્થભક્તિહેતુપ્રકાશકાય નમઃ ।
૨૭૧। કૃષ્ણાનુગ્રહલભ્યૈકભક્તિતત્ત્વપ્રકાશકાય નમઃ ।
૨૭૨। મર્યાદાનુગૃહીતાત્મભક્ત્યર્થાચારદર્શકાય નમઃ ।
૨૭૩। પુષ્ટ્યનુગ્રહવદ્ભક્તધર્માન્તરનિષેધવિદે નમઃ ।
પુરુષોત્તમપ્રતિષ્ઠાપ્રકારાદિગ્રન્થનિરૂપણમ્- ।
૨૭૪। ભક્તિમાર્ગીયભગવત્પ્રતિષ્ઠારીતિબોધકાય નમઃ ।
૨૭૫। કૃષ્ણજન્માષ્ટમીરામનવમીવ્રતશોધકાય નમઃ ।
૨૭૬। મુક્તાવલીપ્રકાશોક્તિસિદ્ધાન્તપરિશોધકાય નમઃ ।
૨૭૭। નવરત્નપ્રકાશોક્તિચિન્તાસન્તાનનાશકાયન મઃ ।
૨૭૮। ન્યાસાદેશીયવિવૃતિધર્મત્યાગોક્તિચિન્તકાય નમઃ ।
૨૭૯। જીવન્મુક્તિતારતમ્યસિદ્ધાન્તપરિશોધકાય નમઃ ।
૨૮૦। ગીતાતાત્પર્યસદ્વક્ત્રે નમઃ ।

૨૮૧। ગાયત્ર્યર્થપ્રકાશકાય નમઃ ।
૨૮૨। મુખ્યશ્રીસ્વામિનીકેલીશૃઙ્ગારોલ્લાસદર્શકાય નમઃ ।
૨૮૩। સ્વામિનીપ્રાર્થનાસ્તોત્રનાનાભાવવિભાવકાય નમઃ ।
૨૮૪। સ્વામિન્યષ્ટકગૂઢોક્તિમાર્ગતત્ત્વપ્રકાશકાય નમઃ ।
૨૮૫। પ્રેમામૃતરસાસ્વાદાનુપાનપરિદર્શકાય નમઃ ।
૨૮૬। ઉક્તાન્યપૂર્વશૃઙ્ગારદાનલીલાપ્રકાશકાય નમઃ ।
૨૮૭। કુમારિકાનન્યસિદ્ધવ્રતચર્યાનિરૂપકાય નમઃન્ ।
૨૮૮। તદેકરસસર્વસ્વનિભૃતાત્મને નમઃ ।
૨૮૯। રસાર્ણવાય નમઃ ।
૨૯૦। યમુનાસ્તોત્રવિવૃતિતુર્યશક્તિપ્રકાશકાય નમઃ ।
૨૯૧। સકૃષ્ણયમુનાભાવવર્દ્ધિન્યષ્ટપદીપ્રિયાય નમઃ ।
૨૯૨। ચૌરચર્યાગુપ્તરસાનન્દભાવનિરૂપકાય નમઃ ।
૨૯૩। રૂપામૃતૈકચષકત્રિભઙ્ગલલિતપ્રિયાય નમઃ ।
૨૯૪। દશાવતારાષ્ટપદીશૃઙ્ગારાર્થત્વદર્શકાય નમઃ ।
૨૯૫। શૃઙ્ગારરસસન્દર્ભાસઙ્ગતત્ત્વનિરાસકાય નમઃ ।
૨૯૬। પ્રબોધગદ્યરચનાપ્રત્યહશ્રવણોત્સુકાય નમઃ ।
૨૯૭। મઙ્ગલાખિલલીલાબ્ધિકૃષ્ણગાનરસપ્રદાય નમઃ ।
૨૯૮। પ્રેઙ્ખપર્યઙ્કશયનગીતનૃત્યપ્રિયઙ્કરાય નમઃ ।
૨૯૯। સદારપ્રેષ્ઠરતિકૃત્પ્રાર્થનાગીતભાવવિદે નમઃ ।
૩૦૦। અસકૃદ્ગોવિન્દદાસપ્રભૃત્યાર્યસમન્વિતાય નમઃ ।

૩૦૧। ગોપીપરિવૃઢસ્તોત્રવ્રજાધીશરતિપ્રદાય નમઃ ।
૩૦૨। વ્રજરાજાર્યતનયપ્રીતિકૃત્સ્તોત્રકીર્તનાય નમઃ ।
૩૦૩। ગોકુલોત્કર્ષબોધાર્થગોકુલાષ્ટકદર્શકાય નમઃ ।
૩૦૪। શ્રીગોકુલસુખાવાસસ્વકીયાનન્દવર્દ્ધનાય નમઃ ।
૩૦૫। શ્રીમન્નન્દ્રાલયક્રીડત્કૃષ્ણલીલાપ્રકાશકાય નમઃ ।
૩૦૬। પુત્રપૌત્રાદિસૌભાગ્યસેવર્દ્ધિપરિદર્શકાય નમઃ ।
૩૦૭। શ્રીકૃષ્ણસેવાચાતુર્યસીમ્ને નમઃ ।
૩૦૮। સર્વશિરોમણયે નમઃ ।
૩૦૯। સંસારસાગરોત્તારનૌકાસત્કર્ણધારકાય નમઃ ।
૩૧૦। શરણસ્થાનન્તજીવાપરાધદલનક્ષમાય નમઃ ।
૩૧૧। કૃષ્ણસેવાશિક્ષણાર્થભક્તિમાર્ગપ્રદર્શકાય નમઃ ।
૩૧૨। મર્યાદામાર્ગવિધિના ગૃહસ્થાશ્રમમાસ્થિતાય નમઃ ।
૩૧૩। દારાગારસુતાપ્તાદિસર્વસ્વાત્મનિવેદકાય નમઃ ।
૩૧૪। વૈદિકાચારનિપુણાય નમઃ ।
૩૧૫। દીક્ષિતાખ્યાપ્રસિદ્ધિમતે નમઃ ।
૩૧૬। ષડ્ગુણૈશ્વર્યસમ્પત્તિરાજમાનાય નમઃ ।
૩૧૭। સતાં પતયે નમઃ ।
સ્વતન્ત્રનામાનિ ।
૩૧૮। વિઠ્ઠલેશપ્રભાવજ્ઞાય નમઃ ।
૩૧૯। કૃતકૃત્યતમાય નમઃ ।
૩૨૦। હરયે નમઃ ।

૩૨૧। નિવૃત્તિધર્માભિરતાય નમઃ ।
૩૨૨। નિજશિક્ષાપરાયણાય નમઃ ।
૩૨૩। ભગવદ્ભક્ત્યનુગુણસન્ન્યાસાચારદર્શકાય નમઃ ।
૩૨૪। અલૌકિકમહાતેજઃપુઞ્જરૂપપ્રકાશકાય નમઃ ।
૩૨૫। નિત્યલીલાવિહરણાય નમઃ ।
૩૨૬। નિત્યરૂપપ્રકાશવતે નમઃ ।
૩૨૭। અદભ્રસૌહાર્દનિધયે નમઃ ।
૩૨૮। સર્વોદ્ધારવિચારકાય નમઃ ।
૩૨૯। શુકવાક્સિન્ધુલહરીસારોદ્ધારવિશારદાય નમઃ ।
૩૩૦। શ્રીભાગવતપીયૂષસમુદ્રમથનક્ષમાય નમઃ ।
૩૩૧। શ્રીભાગવતપ્રત્યર્થમણિપ્રવરભૂષિતાય નમઃ ।
૩૩૨। અશેષભક્તસમ્પ્રાર્થ્યચરણાબ્જરજોધનાય નમઃ ।
૩૩૩। શરણસ્થસમુદ્ધારાય નમઃ ।
૩૩૪। કૃપાલવે નમઃ ।
૩૩૫। તત્કથાપ્રદાય નમઃ ।

ઇતિ મથુરાવાસિગોસ્વામિશ્રીરમણલાલજીમહારાજવિરચિતા
શ્રીવલ્લભનામાવલી સમાપ્તા ।

– Chant Stotra in Other Languages -Sree Vallabha Namavali:
335 Names of Shrivallabh Namavali in SanskritEnglishBengali – Gujarati – KannadaMalayalamOdiaTeluguTamil