335 Names Of Shrivallabh Namavali In Tamil

॥ Vallabha Namavali Tamil Lyrics ॥

॥ ஶ்ரீவல்லப⁴நாமாவளீ ॥
அவிர்பா⁴வ-ப்ரகரணம்
1। ஶ்ரீவல்லபா⁴ய நம: ।
2। ஸதா³நந்தா³ய நம: ।
3। ஸச்சிதா³நந்த³விக்³ரஹாய நம: ।
4। தை³வோத்³தா⁴ரப்ரயத்நாத்மநே நம: ।
5। ப்ராகட்யாநந்த³தா³யகாய நம: ।
6। தே³வஶ்ரீலக்ஷ்மணஸுதாய நம: ।
7। பரமாநந்த³வர்த்³த⁴நாய நம: ।
8। ஶ்ரீமதி³ல்லமகா³ருப்ராக்புஷ்கலேந்த³வே நம: ।
9। அக²ண்டி³தாய நம: ।
10। சம்பாரண்யவநஸ்தா²நாவிர்பா⁴வாநந்த³காரகாய நம: ।
11। அக்³நயே நம: ।
12। லீலாப்³தி⁴ஜநகாய நம: ।
13। ஶ்ரீக்ருʼஷ்ணாஸ்யாய நம: ।
14। க்ருʼபாநித⁴யே நம: ।
15। அத்³பு⁴தஸ்வீயஶிஶுதாஜநந்யாநந்த³காரகாய நம: ।
16। பா³லலீலாதிஸுக²தா³ய நம: ।
17। ஜநந்யுத்ஸங்க³லாலிதாய நம: ।
18। பரமோதா³ரசரிதாய நம: ।
19। ஜநதாரதிவர்த்³த⁴நாய நம: ।
20। ஸ்வலீலாஶ்ரவணாத்யந்தஶுத்³தா⁴ஶ்யாயவஶம்வதா³ய நம: ।

21। ஸ்வயஶோகா³நஸம்ஹ்ருʼஷ்டஹ்ருʼத³யாம்போ⁴ஜவிஷ்டராய நம: ।
22। அதிஸௌந்த³ர்யநிகரப்ராப்தகௌமாரஶோப⁴நாய நம: ।
23। பஞ்சமாப்³தோ³பநயநாய நம: ।
24। கா³யத்ரீவ்ரததா⁴ரகாய நம: ।
25। கு³ருப்³ரஹ்மகுலாவாஸம்ஜ்ஞாபிதாகி²லஸத்க்ரியாய நம: ।
26। ஸக்ருʼந்நிக³த³ஸம்ப்ராப்தஸர்வவித்³யாவிஶாரதா³ய நம: ।
27। மஹாதேஜ:ப்ரகடநாய நம: ।
28। மஹாமாஹாத்ம்யத³ர்ஶகாய நம: ।
29। ஸர்வரம்யாய நம: ।
30। பா⁴வக³ம்யாய நம: ।
31। பித்ருʼகீர்திவிவர்த்³த⁴நாய நம: ।
32। ப்³ரஹ்மாநந்த³ரஸாஸக்ததாதப⁴க்திபராயணாய நம: ।
விஜய-ப்ரகரணம் ।
33। ப⁴க்திமார்க³ப்ரசாரார்த²வித்³யாநக³ரபாவநாய நம: ।
34। க்ருʼஷ்ணதே³வாக்²யஸத்³ராஜஸமாசரணதா⁴ரகாய நம: ।
35। ஸ்வரூபாநந்தஶோபா⁴ட்⁴யாய நம: ।
36। ஸர்வலோகைகபாவநாய நம: ।
37। ஸ்வத³ர்ஶநஸுதா⁴ஸிக்தராஜஸௌபா⁴க்³யவர்த்³த⁴நாய நம: ।
38। அத்யுத்தமமணிவ்ராதஹேமஸிம்ஹாஸநஸ்தி²தாய நம: ।
39। உக்³ரப்ரதாபாய நம: ।
40। ஸர்வேஶாய நம: ।

41। நமந்ந்ருʼபதிமண்ட³லாய நம: ।
42। அநேகபூ⁴திஶோபா⁴ட்⁴யாய நம: ।
43। சராசரநமஸ்க்ருʼதாய நம: ।
44। வித்³வஜ்ஜநபரீவாரமண்டி³தாய நம: ।
45। அகி²லமண்டி³தாய நம: ।
46- அநல்பஸங்கல்பஜல்பவாத³ஶ்ரவணஸாத³ராய நம: ।
47। அநேகமதஸந்தே³ஹநிராகர்த்ரே நம: ।
48। நிராகுலாய நம: ।
49। நவநீரத³க³ம்பீ⁴ரத்⁴வநயே நம: ।
50। உல்லஸிதாகி²லாய நம: ।
51। அக²ண்ட³பண்டி³தவ்ராதப்ரோத்³யத்பாக²ண்ட³நாய நம: ।
52। நிவாரிததம:புஞ்ஜஜக³தா³ந்த்⁴யநிவர்தகாய நம: ।
53। மாயாவாத³நிராகர்த்ரே நம: ।
54। ஸர்வவாத³நிராஸக்ருʼதே நம: ।
55। ஸாகாரப்³ரஹ்மவாதை³கஸ்தா²பகாய நம: ।
56। வேத³பாரகா³ய நம: ।
57। ஸர்வஸ்துத்யாய நம: ।
58। அபி⁴ஸங்க³ம்யாய நம: ।
59। வேத³மூர்தயே நம: ।
60। ஶிவங்கராய நம: ।

61। விஜயோத்ஸவஸாத்³யந்ததே³வராஜப்ரஸாத³க்ருʼதே நம: ।
62। அத்யாத³ரஸமாநீதகநகஸ்தா²நஶோபி⁴தாய நம: ।
63। ஜயாதி³மங்க³ளோத்³கோ⁴ஷவித்³வஜ்ஜநஸமாத்³ருʼதாய நம: ।
64। அதே³யதா³நத³க்ஷாய நம: ।
65। மஹோதா³ரசரித்ரவதே நம: ।

ப⁴க்திப்ரஸ்தாவப்ரகரணம் ।
66। புண்ட³ரீகவரேண்யஶ்ரீவிட்²ட²லப்ரேக்ஷணோத்ஸுகாய நம: ।
67। தத்³த³ர்ஶநமஹாநந்தா³ய நம: ।
68। ப்ராப்தாந்யோந்யமநோரதா²ய நம: ।
69। சந்த்³ரபா⁴கோ³பகண்ட²ஸ்வஸ்தி²திதத்கீர்திவர்த்³த⁴நாய நம: ।
70। பாண்டு³ரங்கே³ஶபரமோதா³ரேக்ஷண க்ருʼதக்ஷணாய நம: ।
71। ஸ்வாநந்த³துந்தி³லாய நம: ।
72। பத்³மத³லாயதவிலோசநாய நம: ।
73। அசிந்த்யாநந்தரூபாய நம: ।
74। ஸந்மநுஷ்யாக்ருʼதயே நம: ।
75। அச்யுதாய நம: ।
76। ப⁴க்தேச்சா²பூரகாய நம: ।
77। ஸர்வாஜ்ஞாதலீலாய நம: ।
78। அதிமோஹநாய நம: ।
79। ஸ்வார்தோ²ஜ்ஜி²தாகி²லப்ராணப்ரியாய நம: ।
80। தாத்³ருʼஶவேஷ்டிதாய நம: ।

81। அநேகதே³ஶஸஞ்சாரபவித்ரீகதபூ⁴தலாய நம: ।
82। த்⁴வஜவஜ்ராங்குஶாதி³ஶ்ரீக்ருʼதபூ⁴மிமஹோத்ஸவாய நம: ।
83। த்ரிலோகீபூ⁴ஷணாய நம: ।
84। பூ⁴மிபா⁴க்³யாய நம: ।
85। ஸஹஜஸுந்த³ராய நம: ।
86। ப⁴க்திமார்கா³ங்க³ஶரணமந்த்ரதத்த்வோபதே³ஶகாய நம: ।
87। அந்யாஶ்ரயநிராகர்த்ரே நம: ।
88। ப⁴க்திக்ஷேத்ரவிஶுத்³தி⁴க்ருʼதே நம: ।
89। ப்³ரஹ்மஸம்ப³ந்த⁴க்ருʼஜ்ஜீவஸர்வதோ³ஷநிவாரகாய நம: ।
90। பஞ்சாக்ஷரமஹாமந்த்ரவிரஹாத்மப²லப்ரதா³ய நம: ।
91। ப்ருʼத²க்ஶரணமார்கோ³பதே³ஷ்ட்ரே நம: ।
92। ஶ்ரீக்ருʼஷ்ணஹார்த³விதே³ நம: ।
93। தி³ங்மூட⁴ஜநதாபீ⁴திநிவாரணபராய நம: ।
94। கு³ருவே நம: ।
95। நிஜஶிக்ஷார்த²ஶ்ரீக்ருʼஷ்ணப⁴க்திக்ருʼதே நம: ।
96। நிகி²லேஷ்டதா³ய நம: ।
97। ஸ்வஸித்³தா⁴ந்தப்ரபோ³தா⁴ர்தா²நேகக்³ரந்த²ப்ரவர்தகாய நம: ।
98। வ்யாஸஸூத்ராணுபா⁴ஷ்யோக்திவேதா³ந்தார்த²ப்ரகாஶகாய நம: ।
99। ப⁴க்திமார்கா³விருத்³தை⁴கஸித்³தா⁴ந்தபரிஶோத⁴காய நம: ।
100। ஜைமிநீயஸூத்ரபா⁴ஷ்யவக்த்ரே நம: ।

See Also  Gopala Gopala Gokula Nandhana Gopala In Tamil

101। வேதா³ர்த²த³ர்ஶகாய நம: ।
102। வையாஸஜைமிநீயோக்தப்ரமேயைகார்த்²யவித்தமாய நம: ।
வாத³க்³ரந்த:⁴ ।
103। பத்ராவலம்ப³நக்ருʼதயே நம: ।
104। வாதி³ஸந்தே³ஹவாரகாய நம: ।
105। காஶீஸ்த²லாலங்கரணாய நம: ।
ஶ்ரீபா⁴க³வதவிஷயகஸாஹித்யம் ।
106। விஶ்வேஶப்ரீதிகாரகாய நம: ।
107। ஶ்ரீபா⁴க³வததத்த்வார்த²தீ³பப்ராகட்யகாரகாய நம: ।
108। ஸ்வாந்தத்⁴வாந்தநிராகர்த்ரே நம: ।
109। ப்ரகாஶஸுக²தா³யகாய நம: ।
110। ஸச்சிதா³நந்த³ஸந்தோ³ஹ-ஶாஸ்த்ரார்த²விநிரூபகாய நம: ।
111। மநோவாக்காயகர்தவ்யஸேவாதத்த்வப்ரகாஶகாய நம:ந் ।
112। முக்²யஸித்³தா⁴ந்தஶுத்³‍த்⁴யர்த²ஸர்வநிர்ணயத³ர்ஶகாய நம: ।
113। ப்ரமாணாதி³தத்த்வரூபபதா³ர்த²பரிஶோத⁴காய நம: ।
114। ப⁴க்திமார்கீ³யப⁴க³வத்ஸேவாரீதிப்ரகாஶகாய நம: ।
115। ஶ்ரீபா⁴க³வதரூபாக்²யப்ரக்ரியாவிநிரூபாகய நம: ।
116। ஶாஸ்த்ரஸ்கந்த⁴ப்ரகரணாத்⁴யாயார்த²பரிஶோத⁴காய நம: ।
117। ஶ்ரீபா⁴க³வதஸாரார்த²நாமஸாஹஸ்ரத³ர்ஶகாய நம: ।
118। த்ரிதா⁴லீலாப்ரகாஶஶ்ரீக்ருʼஷ்ணநாமாவளீப்ரியாய நம: ।
119। நிரோதா⁴ர்தா²நுஸந்தா⁴நக்ருʼதேঽநுக்ரமத³ர்ஶகாய நம: ।
ஷோட³ஶக்³ரந்தா:² ।
120। கலிதோ³ஷாப்ரவேஶார்த²க்ருʼஷ்ணாஶ்ரயநிரூபகாய நம: ।

121। ப்ரதிப³ந்த⁴நிராஸார்த²யமுநாஷ்டகத³ர்ஶகாய நம: ।
122। ஸமஸ்தஸித்³தா⁴ந்தமுக்தாவளீக்³ரந்த⁴நிரூபகாய நம: ।
123। ஸேவோபயிகஸித்³தா⁴ந்தரஹஸ்யப்ரதிபாத³காய நம: ।
124। ப⁴க்தசிந்தாநிராஸார்த²நவரத்நப்ரகாஶகாய நம: ।
125। அந்த:கரணபோ³தோ⁴க்திஸ்வீயஶிக்ஷாப்ரத³ர்ஶகாய நம: ।
126। க்ருʼஷ்ணாங்கீ³காரவிஷயோத்கடஸந்தே³ஹவாரகாய நம: ।
127। ஸேவோத்கர்ஷப்ரகாஶார்த²ஸேவாப²லநிரூபகாய நம: ।
128। ஸேவ்யநிர்த்³தா⁴ரஸித்³‍த்⁴யர்த²பா³லபோ³த⁴ப்ரகாஶகாய நம: ।
129। ஸேவ்யஸ்வரூபோத்கர்ஷார்த²மது⁴ராஷ்டகத³ர்ஶகாய நம: ।
130। புஷ்டிப்ரவாஹமர்யாதா³மார்க³த்ரயவிவேசகாய நம: ।
131। ஸர்வேந்த்³ரியநிரோதா⁴ர்த²தல்லக்ஷணநிரூபகாய நம: ।
132। பீ³ஜதா³ர்ட்⁴யப்ரகாரேண ப⁴க்திவர்த்³தி⁴ந்யுபாயக்ருʼதே நம: ।
133। விவேகதை⁴ர்யாஶ்ரயக்ருʼதே நம: ।
134। பா³ஹிர்முக்²யநிவாரகாய நம: ।
135। ஸத³ஸத்³ப⁴வபோ³தா⁴ர்த²ஜலபே⁴த³நிரூபகாய நம: ।
136। து:³ஸங்கா³பா⁴வஸத்ஸங்க³காரகாய நம: ।
137। கருணாலயாய நம: ।
138। விரஹாநுப⁴வார்தை²கஸந்ந்யாஸாசாரத³ர்ஶகாய நம: ।
139। ப⁴ஜநாவஶ்யகத்வார்த²சது:ஶ்லோகீப்ரகாஶகாய நம: ।
140। யஶோதோ³த்ஸங்க³லலிதப்ரபு⁴ஸேவைகதத்பராய நம: ।

141। விஸ்கத்³ப⁴ர்ஜத்³ராஸலீலாதி³ரஸாம்ருʼதமஹர்ஷ்ணவாய நம: ।
142। நிர்தோ³ஷகு³ணரத்நாட்⁴யாய நம: ।
143। பா⁴வநாந்தமஹோர்மிமதே நம: ।
144। க்ருʼஷ்ணேந்து³விஶதா³லோகபரமாநந்த³வர்த்³த⁴நாய நம: ।
145। ஸ்வதா³ஸார்த²க்ருʼதாஶேஷஸாத⁴நாய நம: ।
146। ஸர்வஶக்தித்⁴ருʼதே நம: ।
ப²லப்ரத³ர்ஶகப்ரகரணம் ।
147। நித்யம் ப்ரியவ்ரஜஸ்தி²தயே நம: ।
148 வ்ரஜநாதா²ய நம: ।
149। வ்ரஜார்திபி⁴தே³ நம: ।
150। வ்ரஜீயஜநஜீவாதவே நம: ।
151। வ்ரஜமாஹத்ம்யத³ர்ஶகாய நம: ।
152। வ்ரஜலீலாபா⁴வநாத்மநே நம: ।
153। ஶ்ரீகோ³பீஜநவல்லபா⁴ய நம: ।
154। கோ³-கோ³ப-கோ³பீஷு ப்ரீதாய நம: ।
155। கோ³குலோத்ஸவாய நம: ।
156। உத்³த⁴வாய நம: ।
157। கோ³வர்த்³த⁴நாத்³ரிப்ரவரப்ரேக்ஷணாதிமஹோத்ஸவாய நம: ।
158। கோ³வர்த்³த⁴நஸ்தி²த்யுத்ஸாஹாய நம: ।
159। தல்லீலாப்ரேமபூரிதாய நம: ।
160। ஶ்ருʼங்க³த்³ரோணீகந்த³ராதி³கேலீஸ்தா²நப்ரகாஶகாய நம: ।

161। த்³ருமபுஷ்பலதாகு³ல்மத³ர்ஶநப்ரீதமாநஸாய நம: ।
162। க³ஹ்வரப்ராயதே³ஶாட்⁴யகி³ரிகேலிகலோத்ஸவாய நம: ।
163। கோ³வர்த்³த⁴நாசலஸகா²ய நம: ।
164। அநேகதா⁴ ப்ரீதிகாரகாய நம: ।
165। ஹரிதா³ஸஸர்வஸேவாஸாத³ராய நம: ।
166। ஹார்த³வித்தமாய நம: ।
167। கோ³வர்த்³த⁴நாசலாரூடா⁴ய நம: ।
168। ஸ்ம்ருʼதாசலஶிரோமணயே நம: ।
169। ஸந்முக²ஸ்வாக³தஶ்ரீமத்³கோ³வர்த்³த⁴நத⁴ராய நம: ।
170। ப்ரியாய நம: ।
171। அந்யோந்யயோஜிதகராய நம: ।
172। ஹஸத்³வத³நபங்கஜாய நம: ।
173। ஸூக்திஸாரஸுதா⁴வ்ருʼஷ்டிஸ்வாநந்தி³தவ்ரஜாதி⁴பாய நம: ।
174। ஶ்ரீகோ³வர்த்³த⁴நாநுமதோத்தமாதி⁴ஷ்டா²நகாரகாய நம: ।
175। ப்ரஸந்நாம்பு³ஜஸங்காஶகலஶாநந்தி³தாகி²லாய நம: ।
176। குங்கும்மாருணராகா³திவிலக்ஷணரஸப்ரதா³ய நம: ।
177। சதுர்தி³க்³த்³ருʼஷ்டிம்ருʼக³ராட்³ ப³த்³த⁴ஸ்தா²பநதத்த்வவிதே³ நம: ।
178। ஸுத³ர்ஶநநிரஸ்தார்திப்ரதிபக்ஷமஹாஸுராய நம: ।
179। ஸமுல்லஸத்ப்ரேமபூரநாநாத்⁴வஜவரப்ரியாய நம: ।
180। நிகூ³ட⁴நிஜகுஞ்ஜஸ்த²மந்தி³ரஸ்தா²பிதப்ரப⁴வே நம: ।

See Also  Sri Radha Ashtakam 4 In Tamil

181। வ்ருʼந்தா³வநப்ரியதமாய நம: ।
182। வ்ருʼந்தா³ரண்யபுரந்த³ராய நம: ।
183। வ்ருʼந்தா³வநேந்து³ஸேவைகப்ரகாரஸுக²தா³யகாய நம: ।
184। க்ருʼஷ்ணகும்ப⁴நதா³ஸாதி³லீலாபரிகராவ்ருʼதாய நம: ।
185। கா³நஸ்வாநந்தி³தஶ்ரீமந்நந்த³ராஜகுமாரகாய நம: ।
186। ஸப்ரேமநவதா⁴ப⁴க்திப்ரசாராசரணக்ஷமாய நம: ।
187। தே³வாதி⁴தே³வஸ்வப்ரேஷ்ட²ப்ரியவஸ்தூபநாயகாய நம: ।
188। பா³ல்யகௌமாரபௌக³ண்ட³கைஶோரசரிதப்ரியாய நம: ।
189। வஶீக்ருʼதநிஜஸ்வாமிநே நம: ।
190। ப்ரேமபூரபயோநித⁴யே நம: ।
191। மது²ராஸ்தி²திஸாநந்தா³ய நம: ।
192। விஶ்ராந்தஸ்வாஶ்ரமப்ரியாய நம: ।
193। யமுநாத³ர்ஶநாநந்தா³ய நம: ।
194। யமுநாநந்த³வர்த்³த⁴நாய நம: ।
195। யமுநாதீரஸம்வாஸருசயே நம: ।
196। தத்³ரூபவித்தமாய நம: ।
197। யமுநாநந்தபா⁴வாத்மநே நம: ।
198। தந்மாஹாத்ம்யப்ரத³ர்ஶகாய நம: ।
199। அநந்யஸேவிதபதா³ய நம: ।
200। ஸ்வாநந்யஜநவத்ஸலாய நம: ।

201। ஸேவகாநந்தஸுக²தா³ய நம: ।
202। அநந்யப⁴க்திப்ரதா³யகாய நம: ।
ஜீவநப்ரபத்தி: ।
203। க்ருʼஷ்ணாஜ்ஞாபாலநார்த²ஸ்வக்³ருʼஹஸ்தா²ஶ்ரமத³ர்ஶகாய நம: ।
204। மஹாலக்ஷ்மீப்ராணபதயே நம: ।
205। ஸர்வஸௌபா⁴க்³யவர்த்³த⁴நாய நம: ।
206। ஶ்ருதிஸ்ம்ருʼதிஸதா³சாரபாலநைகபராயணாய நம: ।
207। மர்யாதா³ஸ்தா²பநபராய நம: ।
208। கர்மமார்க³ப்ரவர்தகாய நம: ।
209 கர்மஸ்வரூபவக்த்ரே நம: ।
210। அநுஷ்டா²நக்ருʼதே நம: ।
211। ஜநஶிக்ஷகாய நம: ।
212। ஆதி⁴தை³விகஸர்வாங்க³யஜ்ஞக்ருʼதே நம: ।
213। யஜ்ஞபூருஷாய நம: ।
214। மூலமாஹாத்ம்யபோ³தா⁴ர்த²விபூ⁴த்யுத்கர்ஷபோஷகாய நம: ।
215। ப்³ரஹ்மண்யதே³வாய நம: ।
216। த⁴ர்மாத்மநே நம: ।
217। ஸர்வத⁴ர்மப்ரவர்தகாய நம: ।
218। ஸ்வாவிர்பா⁴விதஸந்மார்க³ப்ரசாரார்த²ஸ்வவம்ஶக்ருʼதே நம: ।
219। ஶ்ரீகோ³பீநாத²ஜநகாய நம: ।
220। விஶ்வமங்க³ளகாரகாய நம: ।

221। த³யாநிதி⁴விபு⁴ஶ்ரீமத்³விட்²ட²லப்ரியபுத்ரவதே நம: ।
222। ஜந்மோத்ஸவமஹோத்ஸாஹாய நம: ।
223। ஸ்மார்தஸம்ஸ்காரஸாத³ராய நம: ।
224। ப்ரத³ர்ஶிதநிஜாசாராய நம: ।
225। ஸர்வத⁴ர்மைகபாலகாய நம: ।
ஶ்ரீகோ³ஸா‍ஈஜீ-க்³ரந்த²ப்ரவ்ருʼத்தி: ।
226। ஸ்வகீயாபரமூர்திஶ்ரீவிட்²ட²லேஶக்ருʼதிப்ரியாய நம: ।
227। பா⁴ஷ்யாதி³ஶேஷஸம்பூர்திபரமோத்கர்ஷமோத³காய நம: ।
228। ஸுபோ³தி⁴நீது³ரூஹோக்திவ்யாக்²யாநப்ரீதமாநஸாய நம: ।
229। நிகூ³ட⁴ஸ்வாஶயக³தஸ்வதந்த்ரார்த²ப்ரியப்ரியாய நம: ।
230। ஸ்வரூபகு³ணநாமோக்திஸ்வீயஸௌபா⁴க்³யவர்த்³த⁴நாய நம: ।
231। வித்³வந்மண்ட³நவாதோ³க்திபரபக்ஷநிராஸக்ருʼதே நம: ।
ப்³ரஹ்மஸ்வரூபநிர்ணய: ।
232। ஸோபாதி⁴ப்³ரஹ்மவாதா³ர்த²நிராகரணபண்டி³தாய நம: ।
233। அப்ராக்ருʼதாநந்தகு³ணாதா⁴ரப்³ரஹ்யஸ்வரூபவிதே³ நம: ।
234। ஸாமாந்யப்ராக்ருʼதகு³ணாநாஶ்ரயத்வப்ரகாஶகாய நம: ।
235। விருத்³த⁴த⁴ர்மாதா⁴ரத்வஸ்தா²பநைகப்ரயத்நக்ருʼதே நம: ।
236। அஸம்ப⁴வநிராஸார்தா²நந்தாநிர்வாச்யஶக்திவிதே³ நம: ।
237। ப்ராக்ருʼதேந்த்³ரியஸாமர்த்²யஸுக²வேத்³யத்வவித்தமாய நம: ।
238। ப⁴க³வத்³த³த்தஸாமர்த்²யஸுக²வேத்³யத்வவித்தமாய நம: ।
239। தர்கஶாஸ்த்ரோக்தஸித்³தா⁴ந்தநிராஸவரயுக்திமதே நம: ।
ஜீவநஸ்வரூபநிர்ணய: ।
240। ஸோபாதி⁴ஜீவவாதை³கநிராகர்த்ரே நம: ।

241। மஹாஶயாய நம: ।
242। ஆத்மவ்யாபகதாதர்கபராஹதவிசக்ஷணாய நம: ।
243। ஶ்ருதிஸூத்ராதி³ஸம்ஸித்³த⁴ஜீவாணுத்வப்ரத³ர்ஶகாய நம: ।
244। சித்³ரூபப்³ரஹ்மத⁴ர்மாத்மஜீவநித்யத்வத³ர்ஶகாய நம: ।
245। பே⁴த³வாத³நிராகர்த்ரே நம: ।
246। ப்³ரஹ்மாம்ஶத்வநிரூபகாய நம: ।
247। நித்யாநந்த³ப்³ரஹ்மத⁴ர்மத⁴ர்ம்யபே⁴த³ப்ரகாஶகாய நம: ।
ஜக³த்ஸ்வரூபநிர்ணய: ।
248। ஸத்³ரூபப்³ரஹ்மத⁴ர்மாத்மஜக³ந்நித்யத்வத³ர்ஶகாய நம: ।
249। மித்²யாத்வஜந்யதாவாதா³ঽவைதி³கத்வப்ரகாஶகாய நம: ।
250। அவித்³யாகார்யஸம்ஸாரமித்²யாத்வபரித³ர்ஶகாய நம: ।
251। ப்ரபஞ்சஸம்ஸாரபி⁴தா³ப்ரத³ர்ஶநஸுயுக்திமதே நம: ।
252। ஆவிர்பா⁴வதிரோபா⁴வஸித்³தா⁴ந்தபரிஶோத⁴காய நம: ।
253। மூலேச்சா²ஶக்திஸர்வார்த²ஸாமஞ்ஜஸ்ய ப்ரத³ர்ஶகாய நம: ।
254। கார்யப்ரபஞ்சப⁴க³வத்³விபூ⁴த்யாத்மத்வத³ர்ஶகாய நம: ।
லீலாஸ்ருʼஷ்டிநிரூபணம் ।
255। லீலாப்ரபஞ்சப⁴க³வத்ஸ்வரூபாத்மவித்தமாய நம: ।
256। த்³வாரிகாமது²ராகோ³ஷ்ட²லீலாநித்யத்வத³ர்ஶகாய நம: ।
257। வ்ருʼந்தா³வநகோ³வர்த்³த⁴நகாலிந்தீ³கேலிகௌதுகாய நம: ।
258। அந்யதா²பா⁴நஸஞ்ஜாதஸந்தே³ஹவிநிவாரகாய நம: ।
259। ஶ்ருதித்³ருʼஷ்டாந்தரசநாவிஸ்பஷ்டார்த²நிரூபகாய நம: ।
260। ஶ்ருதிஸ்ம்ருʼதிவரப்ராப்திப்ரகாரபரித³ர்ஶகாய நம: ।

See Also  Vedukondaamaa In Tamil

261। ஶ்ருʼங்கா³ரரஸரூபத்வஸ்தா²பநாதிவிஶாரதா³ய நம: ।
262। அநேகநித்யநாமாத்மக்ரியாவத்³ப்³ரஹ்மத³ர்ஶகாய நம: ।
263। அத்யநுக்³ரஹவத்³ப⁴க்தநித்யலீலாப்ரவேஶவிதே³ நம: ।
264। ஆஸுரவ்யாமோஹலீலாவஶ்யகத்வநிதா³நவிதே³ நம: ।
265। மாயைகமூலப⁴க³வத்³விமோஹகசரித்ரவிதே³ நம: ।
266 நிர்தோ³ஷாநந்த³ரூபைகக்ருʼஷ்ணதத்த்வப்ரகாஶகாய நம: ।
267। ஸ்பு²ரத்³விஹ்ருʼதிநித்யத்வபா⁴வநாநந்த³தா³யகாய நம: ।
ப⁴க்திஹம்ஸோக்த-ஸித்³தா⁴ந்த-நிரூபணம் ।
268। ப⁴க்த்யுபாஸ்திவிவேகார்த²ப⁴க்திஹம்ஸப்ரகாஶகாய நம: ।
269। மந்த்ராத்³யக³ம்யப⁴க்த்யேகக³ம்யஶ்ரீக்ருʼஷ்ணரூபவிதே³ நம: ।
ப⁴க்திஹேதுக்³ரந்த²-நிரூபணம் ।
270। அநுக்³ரஹவிமர்ஶார்த²ப⁴க்திஹேதுப்ரகாஶகாய நம: ।
271। க்ருʼஷ்ணாநுக்³ரஹலப்⁴யைகப⁴க்திதத்த்வப்ரகாஶகாய நம: ।
272। மர்யாதா³நுக்³ருʼஹீதாத்மப⁴க்த்யர்தா²சாரத³ர்ஶகாய நம: ।
273। புஷ்ட்யநுக்³ரஹவத்³ப⁴க்தத⁴ர்மாந்தரநிஷேத⁴விதே³ நம: ।
புருஷோத்தமப்ரதிஷ்டா²ப்ரகாராதி³க்³ரந்த²நிரூபணம்- ।
274। ப⁴க்திமார்கீ³யப⁴க³வத்ப்ரதிஷ்டா²ரீதிபோ³த⁴காய நம: ।
275। க்ருʼஷ்ணஜந்மாஷ்டமீராமநவமீவ்ரதஶோத⁴காய நம: ।
276। முக்தாவளீப்ரகாஶோக்திஸித்³தா⁴ந்தபரிஶோத⁴காய நம: ।
277। நவரத்நப்ரகாஶோக்திசிந்தாஸந்தாநநாஶகாயந ம: ।
278। ந்யாஸாதே³ஶீயவிவ்ருʼதித⁴ர்மத்யாகோ³க்திசிந்தகாய நம: ।
279। ஜீவந்முக்திதாரதம்யஸித்³தா⁴ந்தபரிஶோத⁴காய நம: ।
280। கீ³தாதாத்பர்யஸத்³வக்த்ரே நம: ।

281। கா³யத்ர்யர்த²ப்ரகாஶகாய நம: ।
282। முக்²யஶ்ரீஸ்வாமிநீகேலீஶ்ருʼங்கா³ரோல்லாஸத³ர்ஶகாய நம: ।
283। ஸ்வாமிநீப்ரார்த²நாஸ்தோத்ரநாநாபா⁴வவிபா⁴வகாய நம: ।
284। ஸ்வாமிந்யஷ்டககூ³டோ⁴க்திமார்க³தத்த்வப்ரகாஶகாய நம: ।
285। ப்ரேமாம்ருʼதரஸாஸ்வாதா³நுபாநபரித³ர்ஶகாய நம: ।
286। உக்தாந்யபூர்வஶ்ருʼங்கா³ரதா³நலீலாப்ரகாஶகாய நம: ।
287। குமாரிகாநந்யஸித்³த⁴வ்ரதசர்யாநிரூபகாய நம:ந் ।
288। ததே³கரஸஸர்வஸ்வநிப்⁴ருʼதாத்மநே நம: ।
289। ரஸார்ணவாய நம: ।
290। யமுநாஸ்தோத்ரவிவ்ருʼதிதுர்யஶக்திப்ரகாஶகாய நம: ।
291। ஸக்ருʼஷ்ணயமுநாபா⁴வவர்த்³தி⁴ந்யஷ்டபதீ³ப்ரியாய நம: ।
292। சௌரசர்யாகு³ப்தரஸாநந்த³பா⁴வநிரூபகாய நம: ।
293। ரூபாம்ருʼதைகசஷகத்ரிப⁴ங்க³லலிதப்ரியாய நம: ।
294। த³ஶாவதாராஷ்டபதீ³ஶ்ருʼங்கா³ரார்த²த்வத³ர்ஶகாய நம: ।
295। ஶ்ருʼங்கா³ரரஸஸந்த³ர்பா⁴ஸங்க³தத்த்வநிராஸகாய நம: ।
296। ப்ரபோ³த⁴க³த்³யரசநாப்ரத்யஹஶ்ரவணோத்ஸுகாய நம: ।
297। மங்க³ளாகி²லலீலாப்³தி⁴க்ருʼஷ்ணகா³நரஸப்ரதா³ய நம: ।
298। ப்ரேங்க²பர்யங்கஶயநகீ³தந்ருʼத்யப்ரியங்கராய நம: ।
299। ஸதா³ரப்ரேஷ்ட²ரதிக்ருʼத்ப்ரார்த²நாகீ³தபா⁴வவிதே³ நம: ।
300। அஸக்ருʼத்³கோ³விந்த³தா³ஸப்ரப்⁴ருʼத்யார்யஸமந்விதாய நம: ।

301। கோ³பீபரிவ்ருʼட⁴ஸ்தோத்ரவ்ரஜாதீ⁴ஶரதிப்ரதா³ய நம: ।
302। வ்ரஜராஜார்யதநயப்ரீதிக்ருʼத்ஸ்தோத்ரகீர்தநாய நம: ।
303। கோ³குலோத்கர்ஷபோ³தா⁴ர்த²கோ³குலாஷ்டகத³ர்ஶகாய நம: ।
304। ஶ்ரீகோ³குலஸுகா²வாஸஸ்வகீயாநந்த³வர்த்³த⁴நாய நம: ।
305। ஶ்ரீமந்நந்த்³ராலயக்ரீட³த்க்ருʼஷ்ணலீலாப்ரகாஶகாய நம: ।
306। புத்ரபௌத்ராதி³ஸௌபா⁴க்³யஸேவர்த்³தி⁴பரித³ர்ஶகாய நம: ।
307। ஶ்ரீக்ருʼஷ்ணஸேவாசாதுர்யஸீம்நே நம: ।
308। ஸர்வஶிரோமணயே நம: ।
309। ஸம்ஸாரஸாக³ரோத்தாரநௌகாஸத்கர்ணதா⁴ரகாய நம: ।
310। ஶரணஸ்தா²நந்தஜீவாபராத⁴த³லநக்ஷமாய நம: ।
311। க்ருʼஷ்ணஸேவாஶிக்ஷணார்த²ப⁴க்திமார்க³ப்ரத³ர்ஶகாய நம: ।
312। மர்யாதா³மார்க³விதி⁴நா க்³ருʼஹஸ்தா²ஶ்ரமமாஸ்தி²தாய நம: ।
313। தா³ராகா³ரஸுதாப்தாதி³ஸர்வஸ்வாத்மநிவேத³காய நம: ।
314। வைதி³காசாரநிபுணாய நம: ।
315। தீ³க்ஷிதாக்²யாப்ரஸித்³தி⁴மதே நம: ।
316। ஷட்³கு³ணைஶ்வர்யஸம்பத்திராஜமாநாய நம: ।
317। ஸதாம் பதயே நம: ।
ஸ்வதந்த்ரநாமாநி ।
318। விட்²ட²லேஶப்ரபா⁴வஜ்ஞாய நம: ।
319। க்ருʼதக்ருʼத்யதமாய நம: ।
320। ஹரயே நம: ।

321। நிவ்ருʼத்தித⁴ர்மாபி⁴ரதாய நம: ।
322। நிஜஶிக்ஷாபராயணாய நம: ।
323। ப⁴க³வத்³ப⁴க்த்யநுகு³ணஸந்ந்யாஸாசாரத³ர்ஶகாய நம: ।
324। அலௌகிகமஹாதேஜ:புஞ்ஜரூபப்ரகாஶகாய நம: ।
325। நித்யலீலாவிஹரணாய நம: ।
326। நித்யரூபப்ரகாஶவதே நம: ।
327। அத³ப்⁴ரஸௌஹார்த³நித⁴யே நம: ।
328। ஸர்வோத்³தா⁴ரவிசாரகாய நம: ।
329। ஶுகவாக்ஸிந்து⁴லஹரீஸாரோத்³தா⁴ரவிஶாரதா³ய நம: ।
330। ஶ்ரீபா⁴க³வதபீயூஷஸமுத்³ரமத²நக்ஷமாய நம: ।
331। ஶ்ரீபா⁴க³வதப்ரத்யர்த²மணிப்ரவரபூ⁴ஷிதாய நம: ।
332। அஶேஷப⁴க்தஸம்ப்ரார்த்²யசரணாப்³ஜரஜோத⁴நாய நம: ।
333। ஶரணஸ்த²ஸமுத்³தா⁴ராய நம: ।
334। க்ருʼபாலவே நம: ।
335। தத்கதா²ப்ரதா³ய நம: ।

இதி மது²ராவாஸிகோ³ஸ்வாமிஶ்ரீரமணலாலஜீமஹாராஜவிரசிதா
ஶ்ரீவல்லப⁴நாமாவளீ ஸமாப்தா ।

– Chant Stotra in Other Languages -Sree Vallabha Namavali:
335 Names of Shrivallabh Namavali in SanskritEnglishBengaliGujaratiKannadaMalayalamOdiaTelugu – Tamil