335 Names Of Shrivallabh Namavali In Kannada

॥ Vallabha Namavali Kannada Lyrics ॥

॥ ಶ್ರೀವಲ್ಲಭನಾಮಾವಲೀ ॥
ಅವಿರ್ಭಾವ-ಪ್ರಕರಣಮ್
1। ಶ್ರೀವಲ್ಲಭಾಯ ನಮಃ ।
2। ಸದಾನನ್ದಾಯ ನಮಃ ।
3। ಸಚ್ಚಿದಾನನ್ದವಿಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ ।
4। ದೈವೋದ್ಧಾರಪ್ರಯತ್ನಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ।
5। ಪ್ರಾಕಟ್ಯಾನನ್ದದಾಯಕಾಯ ನಮಃ ।
6। ದೇವಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮಣಸುತಾಯ ನಮಃ ।
7। ಪರಮಾನನ್ದವರ್ದ್ಧನಾಯ ನಮಃ ।
8। ಶ್ರೀಮದಿಲ್ಲಮಗಾರುಪ್ರಾಕ್ಪುಷ್ಕಲೇನ್ದವೇ ನಮಃ ।
9। ಅಖಂಡಿತಾಯ ನಮಃ ।
10। ಚಮ್ಪಾರಣ್ಯವನಸ್ಥಾನಾವಿರ್ಭಾವಾನನ್ದಕಾರಕಾಯ ನಮಃ ।
11। ಅಗ್ನಯೇ ನಮಃ ।
12। ಲೀಲಾಬ್ಧಿಜನಕಾಯ ನಮಃ ।
13। ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಸ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
14। ಕೃಪಾನಿಧಯೇ ನಮಃ ।
15। ಅದ್ಭುತಸ್ವೀಯಶಿಶುತಾಜನನ್ಯಾನನ್ದಕಾರಕಾಯ ನಮಃ ।
16। ಬಾಲಲೀಲಾತಿಸುಖದಾಯ ನಮಃ ।
17। ಜನನ್ಯುತ್ಸಂಗಲಾಲಿತಾಯ ನಮಃ ।
18। ಪರಮೋದಾರಚರಿತಾಯ ನಮಃ ।
19। ಜನತಾರತಿವರ್ದ್ಧನಾಯ ನಮಃ ।
20। ಸ್ವಲೀಲಾಶ್ರವಣಾತ್ಯನ್ತಶುದ್ಧಾಶ್ಯಾಯವಶಂವದಾಯ ನಮಃ ।

21। ಸ್ವಯಶೋಗಾನಸಂಹೃಷ್ಟಹೃದಯಾಮ್ಭೋಜವಿಷ್ಟರಾಯ ನಮಃ ।
22। ಅತಿಸೌನ್ದರ್ಯನಿಕರಪ್ರಾಪ್ತಕೌಮಾರಶೋಭನಾಯ ನಮಃ ।
23। ಪಂಚಮಾಬ್ದೋಪನಯನಾಯ ನಮಃ ।
24। ಗಾಯತ್ರೀವ್ರತಧಾರಕಾಯ ನಮಃ ।
25। ಗುರುಬ್ರಹ್ಮಕುಲಾವಾಸಂಜ್ಞಾಪಿತಾಖಿಲಸತ್ಕ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
26। ಸಕೃನ್ನಿಗದಸಮ್ಪ್ರಾಪ್ತಸರ್ವವಿದ್ಯಾವಿಶಾರದಾಯ ನಮಃ ।
27। ಮಹಾತೇಜಃಪ್ರಕಟನಾಯ ನಮಃ ।
28। ಮಹಾಮಾಹಾತ್ಮ್ಯದರ್ಶಕಾಯ ನಮಃ ।
29। ಸರ್ವರಮ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
30। ಭಾವಗಮ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
31। ಪಿತೃಕೀರ್ತಿವಿವರ್ದ್ಧನಾಯ ನಮಃ ।
32। ಬ್ರಹ್ಮಾನನ್ದರಸಾಸಕ್ತತಾತಭಕ್ತಿಪರಾಯಣಾಯ ನಮಃ ।
ವಿಜಯ-ಪ್ರಕರಣಮ್ ।
33। ಭಕ್ತಿಮಾರ್ಗಪ್ರಚಾರಾರ್ಥವಿದ್ಯಾನಗರಪಾವನಾಯ ನಮಃ ।
34। ಕೃಷ್ಣದೇವಾಖ್ಯಸದ್ರಾಜಸಮಾಚರಣಧಾರಕಾಯ ನಮಃ ।
35। ಸ್ವರೂಪಾನನ್ತಶೋಭಾಢ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
36। ಸರ್ವಲೋಕೈಕಪಾವನಾಯ ನಮಃ ।
37। ಸ್ವದರ್ಶನಸುಧಾಸಿಕ್ತರಾಜಸೌಭಾಗ್ಯವರ್ದ್ಧನಾಯ ನಮಃ ।
38। ಅತ್ಯುತ್ತಮಮಣಿವ್ರಾತಹೇಮಸಿಂಹಾಸನಸ್ಥಿತಾಯ ನಮಃ ।
39। ಉಗ್ರಪ್ರತಾಪಾಯ ನಮಃ ।
40। ಸರ್ವೇಶಾಯ ನಮಃ ।

41। ನಮನ್ನೃಪತಿಮಂಡಲಾಯ ನಮಃ ।
42। ಅನೇಕಭೂತಿಶೋಭಾಢ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
43। ಚರಾಚರನಮಸ್ಕೃತಾಯ ನಮಃ ।
44। ವಿದ್ವಜ್ಜನಪರೀವಾರಮಂಡಿತಾಯ ನಮಃ ।
45। ಅಖಿಲಮಂಡಿತಾಯ ನಮಃ ।
46- ಅನಲ್ಪಸಂಕಲ್ಪಜಲ್ಪವಾದಶ್ರವಣಸಾದರಾಯ ನಮಃ ।
47। ಅನೇಕಮತಸನ್ದೇಹನಿರಾಕರ್ತ್ರೇ ನಮಃ ।
48। ನಿರಾಕುಲಾಯ ನಮಃ ।
49। ನವನೀರದಗಮ್ಭೀರಧ್ವನಯೇ ನಮಃ ।
50। ಉಲ್ಲಸಿತಾಖಿಲಾಯ ನಮಃ ।
51। ಅಖಂಡಪಂಡಿತವ್ರಾತಪ್ರೋದ್ಯತ್ಪಾಖಂಡನಾಯ ನಮಃ ।
52। ನಿವಾರಿತತಮಃಪುಂಜಜಗದಾನ್ಧ್ಯನಿವರ್ತಕಾಯ ನಮಃ ।
53। ಮಾಯಾವಾದನಿರಾಕರ್ತ್ರೇ ನಮಃ ।
54। ಸರ್ವವಾದನಿರಾಸಕೃತೇ ನಮಃ ।
55। ಸಾಕಾರಬ್ರಹ್ಮವಾದೈಕಸ್ಥಾಪಕಾಯ ನಮಃ ।
56। ವೇದಪಾರಗಾಯ ನಮಃ ।
57। ಸರ್ವಸ್ತುತ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
58। ಅಭಿಸಂಗಮ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
59। ವೇದಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ ।
60। ಶಿವಂಕರಾಯ ನಮಃ ।

61। ವಿಜಯೋತ್ಸವಸಾದ್ಯನ್ತದೇವರಾಜಪ್ರಸಾದಕೃತೇ ನಮಃ ।
62। ಅತ್ಯಾದರಸಮಾನೀತಕನಕಸ್ಥಾನಶೋಭಿತಾಯ ನಮಃ ।
63। ಜಯಾದಿಮಂಗಲೋದ್ಘೋಷವಿದ್ವಜ್ಜನಸಮಾದೃತಾಯ ನಮಃ ।
64। ಅದೇಯದಾನದಕ್ಷಾಯ ನಮಃ ।
65। ಮಹೋದಾರಚರಿತ್ರವತೇ ನಮಃ ।

ಭಕ್ತಿಪ್ರಸ್ತಾವಪ್ರಕರಣಮ್ ।
66। ಪುಂಡರೀಕವರೇಣ್ಯಶ್ರೀವಿಠ್ಠಲಪ್ರೇಕ್ಷಣೋತ್ಸುಕಾಯ ನಮಃ ।
67। ತದ್ದರ್ಶನಮಹಾನನ್ದಾಯ ನಮಃ ।
68। ಪ್ರಾಪ್ತಾನ್ಯೋನ್ಯಮನೋರಥಾಯ ನಮಃ ।
69। ಚನ್ದ್ರಭಾಗೋಪಕಂಠಸ್ವಸ್ಥಿತಿತತ್ಕೀರ್ತಿವರ್ದ್ಧನಾಯ ನಮಃ ।
70। ಪಾಂಡುರಂಗೇಶಪರಮೋದಾರೇಕ್ಷಣ ಕೃತಕ್ಷಣಾಯ ನಮಃ ।
71। ಸ್ವಾನನ್ದತುನ್ದಿಲಾಯ ನಮಃ ।
72। ಪದ್ಮದಲಾಯತವಿಲೋಚನಾಯ ನಮಃ ।
73। ಅಚಿನ್ತ್ಯಾನನ್ತರೂಪಾಯ ನಮಃ ।
74। ಸನ್ಮನುಷ್ಯಾಕೃತಯೇ ನಮಃ ।
75। ಅಚ್ಯುತಾಯ ನಮಃ ।
76। ಭಕ್ತೇಚ್ಛಾಪೂರಕಾಯ ನಮಃ ।
77। ಸರ್ವಾಜ್ಞಾತಲೀಲಾಯ ನಮಃ ।
78। ಅತಿಮೋಹನಾಯ ನಮಃ ।
79। ಸ್ವಾರ್ಥೋಜ್ಝಿತಾಖಿಲಪ್ರಾಣಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
80। ತಾದೃಶವೇಷ್ಟಿತಾಯ ನಮಃ ।

81। ಅನೇಕದೇಶಸಂಚಾರಪವಿತ್ರೀಕತಭೂತಲಾಯ ನಮಃ ।
82। ಧ್ವಜವಜ್ರಾಂಕುಶಾದಿಶ್ರೀಕೃತಭೂಮಿಮಹೋತ್ಸವಾಯ ನಮಃ ।
83। ತ್ರಿಲೋಕೀಭೂಷಣಾಯ ನಮಃ ।
84। ಭೂಮಿಭಾಗ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
85। ಸಹಜಸುನ್ದರಾಯ ನಮಃ ।
86। ಭಕ್ತಿಮಾರ್ಗಾಂಗಶರಣಮನ್ತ್ರತತ್ತ್ವೋಪದೇಶಕಾಯ ನಮಃ ।
87। ಅನ್ಯಾಶ್ರಯನಿರಾಕರ್ತ್ರೇ ನಮಃ ।
88। ಭಕ್ತಿಕ್ಷೇತ್ರವಿಶುದ್ಧಿಕೃತೇ ನಮಃ ।
89। ಬ್ರಹ್ಮಸಮ್ಬನ್ಧಕೃಜ್ಜೀವಸರ್ವದೋಷನಿವಾರಕಾಯ ನಮಃ ।
90। ಪಂಚಾಕ್ಷರಮಹಾಮನ್ತ್ರವಿರಹಾತ್ಮಫಲಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ।
91। ಪೃಥಕ್ಶರಣಮಾರ್ಗೋಪದೇಷ್ಟ್ರೇ ನಮಃ ।
92। ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಹಾರ್ದವಿದೇ ನಮಃ ।
93। ದಿಙ್ಮೂಢಜನತಾಭೀತಿನಿವಾರಣಪರಾಯ ನಮಃ ।
94। ಗುರುವೇ ನಮಃ ।
95। ನಿಜಶಿಕ್ಷಾರ್ಥಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಭಕ್ತಿಕೃತೇ ನಮಃ ।
96। ನಿಖಿಲೇಷ್ಟದಾಯ ನಮಃ ।
97। ಸ್ವಸಿದ್ಧಾನ್ತಪ್ರಬೋಧಾರ್ಥಾನೇಕಗ್ರನ್ಥಪ್ರವರ್ತಕಾಯ ನಮಃ ।
98। ವ್ಯಾಸಸೂತ್ರಾಣುಭಾಷ್ಯೋಕ್ತಿವೇದಾನ್ತಾರ್ಥಪ್ರಕಾಶಕಾಯ ನಮಃ ।
99। ಭಕ್ತಿಮಾರ್ಗಾವಿರುದ್ಧೈಕಸಿದ್ಧಾನ್ತಪರಿಶೋಧಕಾಯ ನಮಃ ।
100। ಜೈಮಿನೀಯಸೂತ್ರಭಾಷ್ಯವಕ್ತ್ರೇ ನಮಃ ।

See Also  Sri Madan Gopal Ashtakam In Kannada

101। ವೇದಾರ್ಥದರ್ಶಕಾಯ ನಮಃ ।
102। ವೈಯಾಸಜೈಮಿನೀಯೋಕ್ತಪ್ರಮೇಯೈಕಾರ್ಥ್ಯವಿತ್ತಮಾಯ ನಮಃ ।
ವಾದಗ್ರನ್ಧಃ ।
103। ಪತ್ರಾವಲಮ್ಬನಕೃತಯೇ ನಮಃ ।
104। ವಾದಿಸನ್ದೇಹವಾರಕಾಯ ನಮಃ ।
105। ಕಾಶೀಸ್ಥಲಾಲಂಕರಣಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಭಾಗವತವಿಷಯಕಸಾಹಿತ್ಯಮ್ ।
106। ವಿಶ್ವೇಶಪ್ರೀತಿಕಾರಕಾಯ ನಮಃ ।
107। ಶ್ರೀಭಾಗವತತತ್ತ್ವಾರ್ಥದೀಪಪ್ರಾಕಟ್ಯಕಾರಕಾಯ ನಮಃ ।
108। ಸ್ವಾನ್ತಧ್ವಾನ್ತನಿರಾಕರ್ತ್ರೇ ನಮಃ ।
109। ಪ್ರಕಾಶಸುಖದಾಯಕಾಯ ನಮಃ ।
110। ಸಚ್ಚಿದಾನನ್ದಸನ್ದೋಹ-ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥವಿನಿರೂಪಕಾಯ ನಮಃ ।
111। ಮನೋವಾಕ್ಕಾಯಕರ್ತವ್ಯಸೇವಾತತ್ತ್ವಪ್ರಕಾಶಕಾಯ ನಮಃನ್ ।
112। ಮುಖ್ಯಸಿದ್ಧಾನ್ತಶುದ್‍ಧ್ಯರ್ಥಸರ್ವನಿರ್ಣಯದರ್ಶಕಾಯ ನಮಃ ।
113। ಪ್ರಮಾಣಾದಿತತ್ತ್ವರೂಪಪದಾರ್ಥಪರಿಶೋಧಕಾಯ ನಮಃ ।
114। ಭಕ್ತಿಮಾರ್ಗೀಯಭಗವತ್ಸೇವಾರೀತಿಪ್ರಕಾಶಕಾಯ ನಮಃ ।
115। ಶ್ರೀಭಾಗವತರೂಪಾಖ್ಯಪ್ರಕ್ರಿಯಾವಿನಿರೂಪಾಕಯ ನಮಃ ।
116। ಶಾಸ್ತ್ರಸ್ಕನ್ಧಪ್ರಕರಣಾಧ್ಯಾಯಾರ್ಥಪರಿಶೋಧಕಾಯ ನಮಃ ।
117। ಶ್ರೀಭಾಗವತಸಾರಾರ್ಥನಾಮಸಾಹಸ್ರದರ್ಶಕಾಯ ನಮಃ ।
118। ತ್ರಿಧಾಲೀಲಾಪ್ರಕಾಶಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಾಮಾವಲೀಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
119। ನಿರೋಧಾರ್ಥಾನುಸನ್ಧಾನಕೃತೇಽನುಕ್ರಮದರ್ಶಕಾಯ ನಮಃ ।
ಷೋಡಶಗ್ರನ್ಥಾಃ ।
120। ಕಲಿದೋಷಾಪ್ರವೇಶಾರ್ಥಕೃಷ್ಣಾಶ್ರಯನಿರೂಪಕಾಯ ನಮಃ ।

121। ಪ್ರತಿಬನ್ಧನಿರಾಸಾರ್ಥಯಮುನಾಷ್ಟಕದರ್ಶಕಾಯ ನಮಃ ।
122। ಸಮಸ್ತಸಿದ್ಧಾನ್ತಮುಕ್ತಾವಲೀಗ್ರನ್ಧನಿರೂಪಕಾಯ ನಮಃ ।
123। ಸೇವೋಪಯಿಕಸಿದ್ಧಾನ್ತರಹಸ್ಯಪ್ರತಿಪಾದಕಾಯ ನಮಃ ।
124। ಭಕ್ತಚಿನ್ತಾನಿರಾಸಾರ್ಥನವರತ್ನಪ್ರಕಾಶಕಾಯ ನಮಃ ।
125। ಅನ್ತಃಕರಣಬೋಧೋಕ್ತಿಸ್ವೀಯಶಿಕ್ಷಾಪ್ರದರ್ಶಕಾಯ ನಮಃ ।
126। ಕೃಷ್ಣಾಂಗೀಕಾರವಿಷಯೋತ್ಕಟಸನ್ದೇಹವಾರಕಾಯ ನಮಃ ।
127। ಸೇವೋತ್ಕರ್ಷಪ್ರಕಾಶಾರ್ಥಸೇವಾಫಲನಿರೂಪಕಾಯ ನಮಃ ।
128। ಸೇವ್ಯನಿರ್ದ್ಧಾರಸಿದ್‍ಧ್ಯರ್ಥಬಾಲಬೋಧಪ್ರಕಾಶಕಾಯ ನಮಃ ।
129। ಸೇವ್ಯಸ್ವರೂಪೋತ್ಕರ್ಷಾರ್ಥಮಧುರಾಷ್ಟಕದರ್ಶಕಾಯ ನಮಃ ।
130। ಪುಷ್ಟಿಪ್ರವಾಹಮರ್ಯಾದಾಮಾರ್ಗತ್ರಯವಿವೇಚಕಾಯ ನಮಃ ।
131। ಸರ್ವೇನ್ದ್ರಿಯನಿರೋಧಾರ್ಥತಲ್ಲಕ್ಷಣನಿರೂಪಕಾಯ ನಮಃ ।
132। ಬೀಜದಾರ್ಢ್ಯಪ್ರಕಾರೇಣ ಭಕ್ತಿವರ್ದ್ಧಿನ್ಯುಪಾಯಕೃತೇ ನಮಃ ।
133। ವಿವೇಕಧೈರ್ಯಾಶ್ರಯಕೃತೇ ನಮಃ ।
134। ಬಾಹಿರ್ಮುಖ್ಯನಿವಾರಕಾಯ ನಮಃ ।
135। ಸದಸದ್ಭವಬೋಧಾರ್ಥಜಲಭೇದನಿರೂಪಕಾಯ ನಮಃ ।
136। ದುಃಸಂಗಾಭಾವಸತ್ಸಂಗಕಾರಕಾಯ ನಮಃ ।
137। ಕರುಣಾಲಯಾಯ ನಮಃ ।
138। ವಿರಹಾನುಭವಾರ್ಥೈಕಸನ್ನ್ಯಾಸಾಚಾರದರ್ಶಕಾಯ ನಮಃ ।
139। ಭಜನಾವಶ್ಯಕತ್ವಾರ್ಥಚತುಃಶ್ಲೋಕೀಪ್ರಕಾಶಕಾಯ ನಮಃ ।
140। ಯಶೋದೋತ್ಸಂಗಲಲಿತಪ್ರಭುಸೇವೈಕತತ್ಪರಾಯ ನಮಃ ।

141। ವಿಸ್ಕದ್ಭರ್ಜದ್ರಾಸಲೀಲಾದಿರಸಾಮೃತಮಹರ್ಷ್ಣವಾಯ ನಮಃ ।
142। ನಿರ್ದೋಷಗುಣರತ್ನಾಢ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
143। ಭಾವನಾನ್ತಮಹೋರ್ಮಿಮತೇ ನಮಃ ।
144। ಕೃಷ್ಣೇನ್ದುವಿಶದಾಲೋಕಪರಮಾನನ್ದವರ್ದ್ಧನಾಯ ನಮಃ ।
145। ಸ್ವದಾಸಾರ್ಥಕೃತಾಶೇಷಸಾಧನಾಯ ನಮಃ ।
146। ಸರ್ವಶಕ್ತಿಧೃತೇ ನಮಃ ।
ಫಲಪ್ರದರ್ಶಕಪ್ರಕರಣಮ್ ।
147। ನಿತ್ಯಂ ಪ್ರಿಯವ್ರಜಸ್ಥಿತಯೇ ನಮಃ ।
148 ವ್ರಜನಾಥಾಯ ನಮಃ ।
149। ವ್ರಜಾರ್ತಿಭಿದೇ ನಮಃ ।
150। ವ್ರಜೀಯಜನಜೀವಾತವೇ ನಮಃ ।
151। ವ್ರಜಮಾಹತ್ಮ್ಯದರ್ಶಕಾಯ ನಮಃ ।
152। ವ್ರಜಲೀಲಾಭಾವನಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ।
153। ಶ್ರೀಗೋಪೀಜನವಲ್ಲಭಾಯ ನಮಃ ।
154। ಗೋ-ಗೋಪ-ಗೋಪೀಷು ಪ್ರೀತಾಯ ನಮಃ ।
155। ಗೋಕುಲೋತ್ಸವಾಯ ನಮಃ ।
156। ಉದ್ಧವಾಯ ನಮಃ ।
157। ಗೋವರ್ದ್ಧನಾದ್ರಿಪ್ರವರಪ್ರೇಕ್ಷಣಾತಿಮಹೋತ್ಸವಾಯ ನಮಃ ।
158। ಗೋವರ್ದ್ಧನಸ್ಥಿತ್ಯುತ್ಸಾಹಾಯ ನಮಃ ।
159। ತಲ್ಲೀಲಾಪ್ರೇಮಪೂರಿತಾಯ ನಮಃ ।
160। ಶೃಂಗದ್ರೋಣೀಕನ್ದರಾದಿಕೇಲೀಸ್ಥಾನಪ್ರಕಾಶಕಾಯ ನಮಃ ।

161। ದ್ರುಮಪುಷ್ಪಲತಾಗುಲ್ಮದರ್ಶನಪ್ರೀತಮಾನಸಾಯ ನಮಃ ।
162। ಗಹ್ವರಪ್ರಾಯದೇಶಾಢ್ಯಗಿರಿಕೇಲಿಕಲೋತ್ಸವಾಯ ನಮಃ ।
163। ಗೋವರ್ದ್ಧನಾಚಲಸಖಾಯ ನಮಃ ।
164। ಅನೇಕಧಾ ಪ್ರೀತಿಕಾರಕಾಯ ನಮಃ ।
165। ಹರಿದಾಸಸರ್ವಸೇವಾಸಾದರಾಯ ನಮಃ ।
166। ಹಾರ್ದವಿತ್ತಮಾಯ ನಮಃ ।
167। ಗೋವರ್ದ್ಧನಾಚಲಾರೂಢಾಯ ನಮಃ ।
168। ಸ್ಮೃತಾಚಲಶಿರೋಮಣಯೇ ನಮಃ ।
169। ಸನ್ಮುಖಸ್ವಾಗತಶ್ರೀಮದ್ಗೋವರ್ದ್ಧನಧರಾಯ ನಮಃ ।
170। ಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
171। ಅನ್ಯೋನ್ಯಯೋಜಿತಕರಾಯ ನಮಃ ।
172। ಹಸದ್ವದನಪಂಕಜಾಯ ನಮಃ ।
173। ಸೂಕ್ತಿಸಾರಸುಧಾವೃಷ್ಟಿಸ್ವಾನನ್ದಿತವ್ರಜಾಧಿಪಾಯ ನಮಃ ।
174। ಶ್ರೀಗೋವರ್ದ್ಧನಾನುಮತೋತ್ತಮಾಧಿಷ್ಠಾನಕಾರಕಾಯ ನಮಃ ।
175। ಪ್ರಸನ್ನಾಮ್ಬುಜಸಂಕಾಶಕಲಶಾನನ್ದಿತಾಖಿಲಾಯ ನಮಃ ।
176। ಕುಂಕುಮ್ಮಾರುಣರಾಗಾತಿವಿಲಕ್ಷಣರಸಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ।
177। ಚತುರ್ದಿಗ್ದೃಷ್ಟಿಮೃಗರಾಡ್ ಬದ್ಧಸ್ಥಾಪನತತ್ತ್ವವಿದೇ ನಮಃ ।
178। ಸುದರ್ಶನನಿರಸ್ತಾರ್ತಿಪ್ರತಿಪಕ್ಷಮಹಾಸುರಾಯ ನಮಃ ।
179। ಸಮುಲ್ಲಸತ್ಪ್ರೇಮಪೂರನಾನಾಧ್ವಜವರಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
180। ನಿಗೂಢನಿಜಕುಂಜಸ್ಥಮನ್ದಿರಸ್ಥಾಪಿತಪ್ರಭವೇ ನಮಃ ।

See Also  Devi Aswadhati Stotram In Kannada

181। ವೃನ್ದಾವನಪ್ರಿಯತಮಾಯ ನಮಃ ।
182। ವೃನ್ದಾರಣ್ಯಪುರನ್ದರಾಯ ನಮಃ ।
183। ವೃನ್ದಾವನೇನ್ದುಸೇವೈಕಪ್ರಕಾರಸುಖದಾಯಕಾಯ ನಮಃ ।
184। ಕೃಷ್ಣಕುಮ್ಭನದಾಸಾದಿಲೀಲಾಪರಿಕರಾವೃತಾಯ ನಮಃ ।
185। ಗಾನಸ್ವಾನನ್ದಿತಶ್ರೀಮನ್ನನ್ದರಾಜಕುಮಾರಕಾಯ ನಮಃ ।
186। ಸಪ್ರೇಮನವಧಾಭಕ್ತಿಪ್ರಚಾರಾಚರಣಕ್ಷಮಾಯ ನಮಃ ।
187। ದೇವಾಧಿದೇವಸ್ವಪ್ರೇಷ್ಠಪ್ರಿಯವಸ್ತೂಪನಾಯಕಾಯ ನಮಃ ।
188। ಬಾಲ್ಯಕೌಮಾರಪೌಗಂಡಕೈಶೋರಚರಿತಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
189। ವಶೀಕೃತನಿಜಸ್ವಾಮಿನೇ ನಮಃ ।
190। ಪ್ರೇಮಪೂರಪಯೋನಿಧಯೇ ನಮಃ ।
191। ಮಥುರಾಸ್ಥಿತಿಸಾನನ್ದಾಯ ನಮಃ ।
192। ವಿಶ್ರಾನ್ತಸ್ವಾಶ್ರಮಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
193। ಯಮುನಾದರ್ಶನಾನನ್ದಾಯ ನಮಃ ।
194। ಯಮುನಾನನ್ದವರ್ದ್ಧನಾಯ ನಮಃ ।
195। ಯಮುನಾತೀರಸಂವಾಸರುಚಯೇ ನಮಃ ।
196। ತದ್ರೂಪವಿತ್ತಮಾಯ ನಮಃ ।
197। ಯಮುನಾನನ್ತಭಾವಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ।
198। ತನ್ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಪ್ರದರ್ಶಕಾಯ ನಮಃ ।
199। ಅನನ್ಯಸೇವಿತಪದಾಯ ನಮಃ ।
200। ಸ್ವಾನನ್ಯಜನವತ್ಸಲಾಯ ನಮಃ ।

201। ಸೇವಕಾನನ್ತಸುಖದಾಯ ನಮಃ ।
202। ಅನನ್ಯಭಕ್ತಿಪ್ರದಾಯಕಾಯ ನಮಃ ।
ಜೀವನಪ್ರಪತ್ತಿಃ ।
203। ಕೃಷ್ಣಾಜ್ಞಾಪಾಲನಾರ್ಥಸ್ವಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮದರ್ಶಕಾಯ ನಮಃ ।
204। ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀಪ್ರಾಣಪತಯೇ ನಮಃ ।
205। ಸರ್ವಸೌಭಾಗ್ಯವರ್ದ್ಧನಾಯ ನಮಃ ।
206। ಶ್ರುತಿಸ್ಮೃತಿಸದಾಚಾರಪಾಲನೈಕಪರಾಯಣಾಯ ನಮಃ ।
207। ಮರ್ಯಾದಾಸ್ಥಾಪನಪರಾಯ ನಮಃ ।
208। ಕರ್ಮಮಾರ್ಗಪ್ರವರ್ತಕಾಯ ನಮಃ ।
209 ಕರ್ಮಸ್ವರೂಪವಕ್ತ್ರೇ ನಮಃ ।
210। ಅನುಷ್ಠಾನಕೃತೇ ನಮಃ ।
211। ಜನಶಿಕ್ಷಕಾಯ ನಮಃ ।
212। ಆಧಿದೈವಿಕಸರ್ವಾಂಗಯಜ್ಞಕೃತೇ ನಮಃ ।
213। ಯಜ್ಞಪೂರುಷಾಯ ನಮಃ ।
214। ಮೂಲಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಬೋಧಾರ್ಥವಿಭೂತ್ಯುತ್ಕರ್ಷಪೋಷಕಾಯ ನಮಃ ।
215। ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದೇವಾಯ ನಮಃ ।
216। ಧರ್ಮಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ।
217। ಸರ್ವಧರ್ಮಪ್ರವರ್ತಕಾಯ ನಮಃ ।
218। ಸ್ವಾವಿರ್ಭಾವಿತಸನ್ಮಾರ್ಗಪ್ರಚಾರಾರ್ಥಸ್ವವಂಶಕೃತೇ ನಮಃ ।
219। ಶ್ರೀಗೋಪೀನಾಥಜನಕಾಯ ನಮಃ ।
220। ವಿಶ್ವಮಂಗಲಕಾರಕಾಯ ನಮಃ ।

221। ದಯಾನಿಧಿವಿಭುಶ್ರೀಮದ್ವಿಠ್ಠಲಪ್ರಿಯಪುತ್ರವತೇ ನಮಃ ।
222। ಜನ್ಮೋತ್ಸವಮಹೋತ್ಸಾಹಾಯ ನಮಃ ।
223। ಸ್ಮಾರ್ತಸಂಸ್ಕಾರಸಾದರಾಯ ನಮಃ ।
224। ಪ್ರದರ್ಶಿತನಿಜಾಚಾರಾಯ ನಮಃ ।
225। ಸರ್ವಧರ್ಮೈಕಪಾಲಕಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗೋಸಾ‍ಈಜೀ-ಗ್ರನ್ಥಪ್ರವೃತ್ತಿಃ ।
226। ಸ್ವಕೀಯಾಪರಮೂರ್ತಿಶ್ರೀವಿಠ್ಠಲೇಶಕೃತಿಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
227। ಭಾಷ್ಯಾದಿಶೇಷಸಮ್ಪೂರ್ತಿಪರಮೋತ್ಕರ್ಷಮೋದಕಾಯ ನಮಃ ।
228। ಸುಬೋಧಿನೀದುರೂಹೋಕ್ತಿವ್ಯಾಖ್ಯಾನಪ್ರೀತಮಾನಸಾಯ ನಮಃ ।
229। ನಿಗೂಢಸ್ವಾಶಯಗತಸ್ವತನ್ತ್ರಾರ್ಥಪ್ರಿಯಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
230। ಸ್ವರೂಪಗುಣನಾಮೋಕ್ತಿಸ್ವೀಯಸೌಭಾಗ್ಯವರ್ದ್ಧನಾಯ ನಮಃ ।
231। ವಿದ್ವನ್ಮಂಡನವಾದೋಕ್ತಿಪರಪಕ್ಷನಿರಾಸಕೃತೇ ನಮಃ ।
ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪನಿರ್ಣಯಃ ।
232। ಸೋಪಾಧಿಬ್ರಹ್ಮವಾದಾರ್ಥನಿರಾಕರಣಪಂಡಿತಾಯ ನಮಃ ।
233। ಅಪ್ರಾಕೃತಾನನ್ತಗುಣಾಧಾರಬ್ರಹ್ಯಸ್ವರೂಪವಿದೇ ನಮಃ ।
234। ಸಾಮಾನ್ಯಪ್ರಾಕೃತಗುಣಾನಾಶ್ರಯತ್ವಪ್ರಕಾಶಕಾಯ ನಮಃ ।
235। ವಿರುದ್ಧಧರ್ಮಾಧಾರತ್ವಸ್ಥಾಪನೈಕಪ್ರಯತ್ನಕೃತೇ ನಮಃ ।
236। ಅಸಮ್ಭವನಿರಾಸಾರ್ಥಾನನ್ತಾನಿರ್ವಾಚ್ಯಶಕ್ತಿವಿದೇ ನಮಃ ।
237। ಪ್ರಾಕೃತೇನ್ದ್ರಿಯಸಾಮರ್ಥ್ಯಸುಖವೇದ್ಯತ್ವವಿತ್ತಮಾಯ ನಮಃ ।
238। ಭಗವದ್ದತ್ತಸಾಮರ್ಥ್ಯಸುಖವೇದ್ಯತ್ವವಿತ್ತಮಾಯ ನಮಃ ।
239। ತರ್ಕಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತಸಿದ್ಧಾನ್ತನಿರಾಸವರಯುಕ್ತಿಮತೇ ನಮಃ ।
ಜೀವನಸ್ವರೂಪನಿರ್ಣಯಃ ।
240। ಸೋಪಾಧಿಜೀವವಾದೈಕನಿರಾಕರ್ತ್ರೇ ನಮಃ ।

241। ಮಹಾಶಯಾಯ ನಮಃ ।
242। ಆತ್ಮವ್ಯಾಪಕತಾತರ್ಕಪರಾಹತವಿಚಕ್ಷಣಾಯ ನಮಃ ।
243। ಶ್ರುತಿಸೂತ್ರಾದಿಸಂಸಿದ್ಧಜೀವಾಣುತ್ವಪ್ರದರ್ಶಕಾಯ ನಮಃ ।
244। ಚಿದ್ರೂಪಬ್ರಹ್ಮಧರ್ಮಾತ್ಮಜೀವನಿತ್ಯತ್ವದರ್ಶಕಾಯ ನಮಃ ।
245। ಭೇದವಾದನಿರಾಕರ್ತ್ರೇ ನಮಃ ।
246। ಬ್ರಹ್ಮಾಂಶತ್ವನಿರೂಪಕಾಯ ನಮಃ ।
247। ನಿತ್ಯಾನನ್ದಬ್ರಹ್ಮಧರ್ಮಧರ್ಮ್ಯಭೇದಪ್ರಕಾಶಕಾಯ ನಮಃ ।
ಜಗತ್ಸ್ವರೂಪನಿರ್ಣಯಃ ।
248। ಸದ್ರೂಪಬ್ರಹ್ಮಧರ್ಮಾತ್ಮಜಗನ್ನಿತ್ಯತ್ವದರ್ಶಕಾಯ ನಮಃ ।
249। ಮಿಥ್ಯಾತ್ವಜನ್ಯತಾವಾದಾಽವೈದಿಕತ್ವಪ್ರಕಾಶಕಾಯ ನಮಃ ।
250। ಅವಿದ್ಯಾಕಾರ್ಯಸಂಸಾರಮಿಥ್ಯಾತ್ವಪರಿದರ್ಶಕಾಯ ನಮಃ ।
251। ಪ್ರಪಂಚಸಂಸಾರಭಿದಾಪ್ರದರ್ಶನಸುಯುಕ್ತಿಮತೇ ನಮಃ ।
252। ಆವಿರ್ಭಾವತಿರೋಭಾವಸಿದ್ಧಾನ್ತಪರಿಶೋಧಕಾಯ ನಮಃ ।
253। ಮೂಲೇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಸರ್ವಾರ್ಥಸಾಮಂಜಸ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶಕಾಯ ನಮಃ ।
254। ಕಾರ್ಯಪ್ರಪಂಚಭಗವದ್ವಿಭೂತ್ಯಾತ್ಮತ್ವದರ್ಶಕಾಯ ನಮಃ ।
ಲೀಲಾಸೃಷ್ಟಿನಿರೂಪಣಮ್ ।
255। ಲೀಲಾಪ್ರಪಂಚಭಗವತ್ಸ್ವರೂಪಾತ್ಮವಿತ್ತಮಾಯ ನಮಃ ।
256। ದ್ವಾರಿಕಾಮಥುರಾಗೋಷ್ಠಲೀಲಾನಿತ್ಯತ್ವದರ್ಶಕಾಯ ನಮಃ ।
257। ವೃನ್ದಾವನಗೋವರ್ದ್ಧನಕಾಲಿನ್ದೀಕೇಲಿಕೌತುಕಾಯ ನಮಃ ।
258। ಅನ್ಯಥಾಭಾನಸಂಜಾತಸನ್ದೇಹವಿನಿವಾರಕಾಯ ನಮಃ ।
259। ಶ್ರುತಿದೃಷ್ಟಾನ್ತರಚನಾವಿಸ್ಪಷ್ಟಾರ್ಥನಿರೂಪಕಾಯ ನಮಃ ।
260। ಶ್ರುತಿಸ್ಮೃತಿವರಪ್ರಾಪ್ತಿಪ್ರಕಾರಪರಿದರ್ಶಕಾಯ ನಮಃ ।

See Also  Jwara Hara Stotram In Kannada

261। ಶೃಂಗಾರರಸರೂಪತ್ವಸ್ಥಾಪನಾತಿವಿಶಾರದಾಯ ನಮಃ ।
262। ಅನೇಕನಿತ್ಯನಾಮಾತ್ಮಕ್ರಿಯಾವದ್ಬ್ರಹ್ಮದರ್ಶಕಾಯ ನಮಃ ।
263। ಅತ್ಯನುಗ್ರಹವದ್ಭಕ್ತನಿತ್ಯಲೀಲಾಪ್ರವೇಶವಿದೇ ನಮಃ ।
264। ಆಸುರವ್ಯಾಮೋಹಲೀಲಾವಶ್ಯಕತ್ವನಿದಾನವಿದೇ ನಮಃ ।
265। ಮಾಯೈಕಮೂಲಭಗವದ್ವಿಮೋಹಕಚರಿತ್ರವಿದೇ ನಮಃ ।
266 ನಿರ್ದೋಷಾನನ್ದರೂಪೈಕಕೃಷ್ಣತತ್ತ್ವಪ್ರಕಾಶಕಾಯ ನಮಃ ।
267। ಸ್ಫುರದ್ವಿಹೃತಿನಿತ್ಯತ್ವಭಾವನಾನನ್ದದಾಯಕಾಯ ನಮಃ ।
ಭಕ್ತಿಹಂಸೋಕ್ತ-ಸಿದ್ಧಾನ್ತ-ನಿರೂಪಣಮ್ ।
268। ಭಕ್ತ್ಯುಪಾಸ್ತಿವಿವೇಕಾರ್ಥಭಕ್ತಿಹಂಸಪ್ರಕಾಶಕಾಯ ನಮಃ ।
269। ಮನ್ತ್ರಾದ್ಯಗಮ್ಯಭಕ್ತ್ಯೇಕಗಮ್ಯಶ್ರೀಕೃಷ್ಣರೂಪವಿದೇ ನಮಃ ।
ಭಕ್ತಿಹೇತುಗ್ರನ್ಥ-ನಿರೂಪಣಮ್ ।
270। ಅನುಗ್ರಹವಿಮರ್ಶಾರ್ಥಭಕ್ತಿಹೇತುಪ್ರಕಾಶಕಾಯ ನಮಃ ।
271। ಕೃಷ್ಣಾನುಗ್ರಹಲಭ್ಯೈಕಭಕ್ತಿತತ್ತ್ವಪ್ರಕಾಶಕಾಯ ನಮಃ ।
272। ಮರ್ಯಾದಾನುಗೃಹೀತಾತ್ಮಭಕ್ತ್ಯರ್ಥಾಚಾರದರ್ಶಕಾಯ ನಮಃ ।
273। ಪುಷ್ಟ್ಯನುಗ್ರಹವದ್ಭಕ್ತಧರ್ಮಾನ್ತರನಿಷೇಧವಿದೇ ನಮಃ ।
ಪುರುಷೋತ್ತಮಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪ್ರಕಾರಾದಿಗ್ರನ್ಥನಿರೂಪಣಮ್- ।
274। ಭಕ್ತಿಮಾರ್ಗೀಯಭಗವತ್ಪ್ರತಿಷ್ಠಾರೀತಿಬೋಧಕಾಯ ನಮಃ ।
275। ಕೃಷ್ಣಜನ್ಮಾಷ್ಟಮೀರಾಮನವಮೀವ್ರತಶೋಧಕಾಯ ನಮಃ ।
276। ಮುಕ್ತಾವಲೀಪ್ರಕಾಶೋಕ್ತಿಸಿದ್ಧಾನ್ತಪರಿಶೋಧಕಾಯ ನಮಃ ।
277। ನವರತ್ನಪ್ರಕಾಶೋಕ್ತಿಚಿನ್ತಾಸನ್ತಾನನಾಶಕಾಯನ ಮಃ ।
278। ನ್ಯಾಸಾದೇಶೀಯವಿವೃತಿಧರ್ಮತ್ಯಾಗೋಕ್ತಿಚಿನ್ತಕಾಯ ನಮಃ ।
279। ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿತಾರತಮ್ಯಸಿದ್ಧಾನ್ತಪರಿಶೋಧಕಾಯ ನಮಃ ।
280। ಗೀತಾತಾತ್ಪರ್ಯಸದ್ವಕ್ತ್ರೇ ನಮಃ ।

281। ಗಾಯತ್ರ್ಯರ್ಥಪ್ರಕಾಶಕಾಯ ನಮಃ ।
282। ಮುಖ್ಯಶ್ರೀಸ್ವಾಮಿನೀಕೇಲೀಶೃಂಗಾರೋಲ್ಲಾಸದರ್ಶಕಾಯ ನಮಃ ।
283। ಸ್ವಾಮಿನೀಪ್ರಾರ್ಥನಾಸ್ತೋತ್ರನಾನಾಭಾವವಿಭಾವಕಾಯ ನಮಃ ।
284। ಸ್ವಾಮಿನ್ಯಷ್ಟಕಗೂಢೋಕ್ತಿಮಾರ್ಗತತ್ತ್ವಪ್ರಕಾಶಕಾಯ ನಮಃ ।
285। ಪ್ರೇಮಾಮೃತರಸಾಸ್ವಾದಾನುಪಾನಪರಿದರ್ಶಕಾಯ ನಮಃ ।
286। ಉಕ್ತಾನ್ಯಪೂರ್ವಶೃಂಗಾರದಾನಲೀಲಾಪ್ರಕಾಶಕಾಯ ನಮಃ ।
287। ಕುಮಾರಿಕಾನನ್ಯಸಿದ್ಧವ್ರತಚರ್ಯಾನಿರೂಪಕಾಯ ನಮಃನ್ ।
288। ತದೇಕರಸಸರ್ವಸ್ವನಿಭೃತಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ।
289। ರಸಾರ್ಣವಾಯ ನಮಃ ।
290। ಯಮುನಾಸ್ತೋತ್ರವಿವೃತಿತುರ್ಯಶಕ್ತಿಪ್ರಕಾಶಕಾಯ ನಮಃ ।
291। ಸಕೃಷ್ಣಯಮುನಾಭಾವವರ್ದ್ಧಿನ್ಯಷ್ಟಪದೀಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
292। ಚೌರಚರ್ಯಾಗುಪ್ತರಸಾನನ್ದಭಾವನಿರೂಪಕಾಯ ನಮಃ ।
293। ರೂಪಾಮೃತೈಕಚಷಕತ್ರಿಭಂಗಲಲಿತಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
294। ದಶಾವತಾರಾಷ್ಟಪದೀಶೃಂಗಾರಾರ್ಥತ್ವದರ್ಶಕಾಯ ನಮಃ ।
295। ಶೃಂಗಾರರಸಸನ್ದರ್ಭಾಸಂಗತತ್ತ್ವನಿರಾಸಕಾಯ ನಮಃ ।
296। ಪ್ರಬೋಧಗದ್ಯರಚನಾಪ್ರತ್ಯಹಶ್ರವಣೋತ್ಸುಕಾಯ ನಮಃ ।
297। ಮಂಗಲಾಖಿಲಲೀಲಾಬ್ಧಿಕೃಷ್ಣಗಾನರಸಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ।
298। ಪ್ರೇಂಖಪರ್ಯಂಕಶಯನಗೀತನೃತ್ಯಪ್ರಿಯಂಕರಾಯ ನಮಃ ।
299। ಸದಾರಪ್ರೇಷ್ಠರತಿಕೃತ್ಪ್ರಾರ್ಥನಾಗೀತಭಾವವಿದೇ ನಮಃ ।
300। ಅಸಕೃದ್ಗೋವಿನ್ದದಾಸಪ್ರಭೃತ್ಯಾರ್ಯಸಮನ್ವಿತಾಯ ನಮಃ ।

301। ಗೋಪೀಪರಿವೃಢಸ್ತೋತ್ರವ್ರಜಾಧೀಶರತಿಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ।
302। ವ್ರಜರಾಜಾರ್ಯತನಯಪ್ರೀತಿಕೃತ್ಸ್ತೋತ್ರಕೀರ್ತನಾಯ ನಮಃ ।
303। ಗೋಕುಲೋತ್ಕರ್ಷಬೋಧಾರ್ಥಗೋಕುಲಾಷ್ಟಕದರ್ಶಕಾಯ ನಮಃ ।
304। ಶ್ರೀಗೋಕುಲಸುಖಾವಾಸಸ್ವಕೀಯಾನನ್ದವರ್ದ್ಧನಾಯ ನಮಃ ।
305। ಶ್ರೀಮನ್ನನ್ದ್ರಾಲಯಕ್ರೀಡತ್ಕೃಷ್ಣಲೀಲಾಪ್ರಕಾಶಕಾಯ ನಮಃ ।
306। ಪುತ್ರಪೌತ್ರಾದಿಸೌಭಾಗ್ಯಸೇವರ್ದ್ಧಿಪರಿದರ್ಶಕಾಯ ನಮಃ ।
307। ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಸೇವಾಚಾತುರ್ಯಸೀಮ್ನೇ ನಮಃ ।
308। ಸರ್ವಶಿರೋಮಣಯೇ ನಮಃ ।
309। ಸಂಸಾರಸಾಗರೋತ್ತಾರನೌಕಾಸತ್ಕರ್ಣಧಾರಕಾಯ ನಮಃ ।
310। ಶರಣಸ್ಥಾನನ್ತಜೀವಾಪರಾಧದಲನಕ್ಷಮಾಯ ನಮಃ ।
311। ಕೃಷ್ಣಸೇವಾಶಿಕ್ಷಣಾರ್ಥಭಕ್ತಿಮಾರ್ಗಪ್ರದರ್ಶಕಾಯ ನಮಃ ।
312। ಮರ್ಯಾದಾಮಾರ್ಗವಿಧಿನಾ ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮಮಾಸ್ಥಿತಾಯ ನಮಃ ।
313। ದಾರಾಗಾರಸುತಾಪ್ತಾದಿಸರ್ವಸ್ವಾತ್ಮನಿವೇದಕಾಯ ನಮಃ ।
314। ವೈದಿಕಾಚಾರನಿಪುಣಾಯ ನಮಃ ।
315। ದೀಕ್ಷಿತಾಖ್ಯಾಪ್ರಸಿದ್ಧಿಮತೇ ನಮಃ ।
316। ಷಡ್ಗುಣೈಶ್ವರ್ಯಸಮ್ಪತ್ತಿರಾಜಮಾನಾಯ ನಮಃ ।
317। ಸತಾಂ ಪತಯೇ ನಮಃ ।
ಸ್ವತನ್ತ್ರನಾಮಾನಿ ।
318। ವಿಠ್ಠಲೇಶಪ್ರಭಾವಜ್ಞಾಯ ನಮಃ ।
319। ಕೃತಕೃತ್ಯತಮಾಯ ನಮಃ ।
320। ಹರಯೇ ನಮಃ ।

321। ನಿವೃತ್ತಿಧರ್ಮಾಭಿರತಾಯ ನಮಃ ।
322। ನಿಜಶಿಕ್ಷಾಪರಾಯಣಾಯ ನಮಃ ।
323। ಭಗವದ್ಭಕ್ತ್ಯನುಗುಣಸನ್ನ್ಯಾಸಾಚಾರದರ್ಶಕಾಯ ನಮಃ ।
324। ಅಲೌಕಿಕಮಹಾತೇಜಃಪುಂಜರೂಪಪ್ರಕಾಶಕಾಯ ನಮಃ ।
325। ನಿತ್ಯಲೀಲಾವಿಹರಣಾಯ ನಮಃ ।
326। ನಿತ್ಯರೂಪಪ್ರಕಾಶವತೇ ನಮಃ ।
327। ಅದಭ್ರಸೌಹಾರ್ದನಿಧಯೇ ನಮಃ ।
328। ಸರ್ವೋದ್ಧಾರವಿಚಾರಕಾಯ ನಮಃ ।
329। ಶುಕವಾಕ್ಸಿನ್ಧುಲಹರೀಸಾರೋದ್ಧಾರವಿಶಾರದಾಯ ನಮಃ ।
330। ಶ್ರೀಭಾಗವತಪೀಯೂಷಸಮುದ್ರಮಥನಕ್ಷಮಾಯ ನಮಃ ।
331। ಶ್ರೀಭಾಗವತಪ್ರತ್ಯರ್ಥಮಣಿಪ್ರವರಭೂಷಿತಾಯ ನಮಃ ।
332। ಅಶೇಷಭಕ್ತಸಮ್ಪ್ರಾರ್ಥ್ಯಚರಣಾಬ್ಜರಜೋಧನಾಯ ನಮಃ ।
333। ಶರಣಸ್ಥಸಮುದ್ಧಾರಾಯ ನಮಃ ।
334। ಕೃಪಾಲವೇ ನಮಃ ।
335। ತತ್ಕಥಾಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ।

ಇತಿ ಮಥುರಾವಾಸಿಗೋಸ್ವಾಮಿಶ್ರೀರಮಣಲಾಲಜೀಮಹಾರಾಜವಿರಚಿತಾ
ಶ್ರೀವಲ್ಲಭನಾಮಾವಲೀ ಸಮಾಪ್ತಾ ।

– Chant Stotra in Other Languages -Sree Vallabha Namavali:
335 Names of Shrivallabh Namavali in SanskritEnglishBengaliGujarati – Kannada – MalayalamOdiaTeluguTamil