335 Names Of Shrivallabh Namavali In Malayalam

॥ Vallabha Namavali Malayalam Lyrics ॥

॥ ശ്രീവല്ലഭനാമാവലീ ॥
അവിര്‍ഭാവ-പ്രകരണം
1। ശ്രീവല്ലഭായ നമഃ ।
2। സദാനന്ദായ നമഃ ।
3। സച്ചിദാനന്ദവിഗ്രഹായ നമഃ ।
4। ദൈവോദ്ധാരപ്രയത്നാത്മനേ നമഃ ।
5। പ്രാകട്യാനന്ദദായകായ നമഃ ।
6। ദേവശ്രീലക്ഷ്മണസുതായ നമഃ ।
7। പരമാനന്ദവര്‍ദ്ധനായ നമഃ ।
8। ശ്രീമദില്ലമഗാരുപ്രാക്പുഷ്കലേന്ദവേ നമഃ ।
9। അഖണ്ഡിതായ നമഃ ।
10। ചമ്പാരണ്യവനസ്ഥാനാവിര്‍ഭാവാനന്ദകാരകായ നമഃ ।
11। അഗ്നയേ നമഃ ।
12। ലീലാബ്ധിജനകായ നമഃ ।
13। ശ്രീകൃഷ്ണാസ്യായ നമഃ ।
14। കൃപാനിധയേ നമഃ ।
15। അദ്ഭുതസ്വീയശിശുതാജനന്യാനന്ദകാരകായ നമഃ ।
16। ബാലലീലാതിസുഖദായ നമഃ ।
17। ജനന്യുത്സങ്ഗലാലിതായ നമഃ ।
18। പരമോദാരചരിതായ നമഃ ।
19। ജനതാരതിവര്‍ദ്ധനായ നമഃ ।
20। സ്വലീലാശ്രവണാത്യന്തശുദ്ധാശ്യായവശംവദായ നമഃ ।

21। സ്വയശോഗാനസംഹൃഷ്ടഹൃദയാംഭോജവിഷ്ടരായ നമഃ ।
22। അതിസൌന്ദര്യനികരപ്രാപ്തകൌമാരശോഭനായ നമഃ ।
23। പഞ്ചമാബ്ദോപനയനായ നമഃ ।
24। ഗായത്രീവ്രതധാരകായ നമഃ ।
25। ഗുരുബ്രഹ്മകുലാവാസംജ്ഞാപിതാഖിലസത്ക്രിയായ നമഃ ।
26। സകൃന്നിഗദസമ്പ്രാപ്തസര്‍വവിദ്യാവിശാരദായ നമഃ ।
27। മഹാതേജഃപ്രകടനായ നമഃ ।
28। മഹാമാഹാത്മ്യദര്‍ശകായ നമഃ ।
29। സര്‍വരംയായ നമഃ ।
30। ഭാവഗംയായ നമഃ ।
31। പിതൃകീര്‍തിവിവര്‍ദ്ധനായ നമഃ ।
32। ബ്രഹ്മാനന്ദരസാസക്തതാതഭക്തിപരായണായ നമഃ ।
വിജയ-പ്രകരണം ।
33। ഭക്തിമാര്‍ഗപ്രചാരാര്‍ഥവിദ്യാനഗരപാവനായ നമഃ ।
34। കൃഷ്ണദേവാഖ്യസദ്രാജസമാചരണധാരകായ നമഃ ।
35। സ്വരൂപാനന്തശോഭാഢ്യായ നമഃ ।
36। സര്‍വലോകൈകപാവനായ നമഃ ।
37। സ്വദര്‍ശനസുധാസിക്തരാജസൌഭാഗ്യവര്‍ദ്ധനായ നമഃ ।
38। അത്യുത്തമമണിവ്രാതഹേമസിംഹാസനസ്ഥിതായ നമഃ ।
39। ഉഗ്രപ്രതാപായ നമഃ ।
40। സര്‍വേശായ നമഃ ।

41। നമന്നൃപതിമണ്ഡലായ നമഃ ।
42। അനേകഭൂതിശോഭാഢ്യായ നമഃ ।
43। ചരാചരനമസ്കൃതായ നമഃ ।
44। വിദ്വജ്ജനപരീവാരമണ്ഡിതായ നമഃ ।
45। അഖിലമണ്ഡിതായ നമഃ ।
46- അനല്‍പസങ്കല്‍പജല്‍പവാദശ്രവണസാദരായ നമഃ ।
47। അനേകമതസന്ദേഹനിരാകര്‍ത്രേ നമഃ ।
48। നിരാകുലായ നമഃ ।
49। നവനീരദഗംഭീരധ്വനയേ നമഃ ।
50। ഉല്ലസിതാഖിലായ നമഃ ।
51। അഖണ്ഡപണ്ഡിതവ്രാതപ്രോദ്യത്പാഖണ്ഡനായ നമഃ ।
52। നിവാരിതതമഃപുഞ്ജജഗദാന്ധ്യനിവര്‍തകായ നമഃ ।
53। മായാവാദനിരാകര്‍ത്രേ നമഃ ।
54। സര്‍വവാദനിരാസകൃതേ നമഃ ।
55। സാകാരബ്രഹ്മവാദൈകസ്ഥാപകായ നമഃ ।
56। വേദപാരഗായ നമഃ ।
57। സര്‍വസ്തുത്യായ നമഃ ।
58। അഭിസങ്ഗംയായ നമഃ ।
59। വേദമൂര്‍തയേ നമഃ ।
60। ശിവങ്കരായ നമഃ ।

61। വിജയോത്സവസാദ്യന്തദേവരാജപ്രസാദകൃതേ നമഃ ।
62। അത്യാദരസമാനീതകനകസ്ഥാനശോഭിതായ നമഃ ।
63। ജയാദിമങ്ഗലോദ്ഘോഷവിദ്വജ്ജനസമാദൃതായ നമഃ ।
64। അദേയദാനദക്ഷായ നമഃ ।
65। മഹോദാരചരിത്രവതേ നമഃ ।

ഭക്തിപ്രസ്താവപ്രകരണം ।
66। പുണ്ഡരീകവരേണ്യശ്രീവിഠ്ഠലപ്രേക്ഷണോത്സുകായ നമഃ ।
67। തദ്ദര്‍ശനമഹാനന്ദായ നമഃ ।
68। പ്രാപ്താന്യോന്യമനോരഥായ നമഃ ।
69। ചന്ദ്രഭാഗോപകണ്ഠസ്വസ്ഥിതിതത്കീര്‍തിവര്‍ദ്ധനായ നമഃ ।
70। പാണ്ഡുരങ്ഗേശപരമോദാരേക്ഷണ കൃതക്ഷണായ നമഃ ।
71। സ്വാനന്ദതുന്ദിലായ നമഃ ।
72। പദ്മദലായതവിലോചനായ നമഃ ।
73। അചിന്ത്യാനന്തരൂപായ നമഃ ।
74। സന്‍മനുഷ്യാകൃതയേ നമഃ ।
75। അച്യുതായ നമഃ ।
76। ഭക്തേച്ഛാപൂരകായ നമഃ ।
77। സര്‍വാജ്ഞാതലീലായ നമഃ ।
78। അതിമോഹനായ നമഃ ।
79। സ്വാര്‍ഥോജ്ഝിതാഖിലപ്രാണപ്രിയായ നമഃ ।
80। താദൃശവേഷ്ടിതായ നമഃ ।

81। അനേകദേശസഞ്ചാരപവിത്രീകതഭൂതലായ നമഃ ।
82। ധ്വജവജ്രാങ്കുശാദിശ്രീകൃതഭൂമിമഹോത്സവായ നമഃ ।
83। ത്രിലോകീഭൂഷണായ നമഃ ।
84। ഭൂമിഭാഗ്യായ നമഃ ।
85। സഹജസുന്ദരായ നമഃ ।
86। ഭക്തിമാര്‍ഗാങ്ഗശരണമന്ത്രതത്ത്വോപദേശകായ നമഃ ।
87। അന്യാശ്രയനിരാകര്‍ത്രേ നമഃ ।
88। ഭക്തിക്ഷേത്രവിശുദ്ധികൃതേ നമഃ ।
89। ബ്രഹ്മസംബന്ധകൃജ്ജീവസര്‍വദോഷനിവാരകായ നമഃ ।
90। പഞ്ചാക്ഷരമഹാമന്ത്രവിരഹാത്മഫലപ്രദായ നമഃ ।
91। പൃഥക്ശരണമാര്‍ഗോപദേഷ്ട്രേ നമഃ ।
92। ശ്രീകൃഷ്ണഹാര്‍ദവിദേ നമഃ ।
93। ദിങ്മൂഢജനതാഭീതിനിവാരണപരായ നമഃ ।
94। ഗുരുവേ നമഃ ।
95। നിജശിക്ഷാര്‍ഥശ്രീകൃഷ്ണഭക്തികൃതേ നമഃ ।
96। നിഖിലേഷ്ടദായ നമഃ ।
97। സ്വസിദ്ധാന്തപ്രബോധാര്‍ഥാനേകഗ്രന്ഥപ്രവര്‍തകായ നമഃ ।
98। വ്യാസസൂത്രാണുഭാഷ്യോക്തിവേദാന്താര്‍ഥപ്രകാശകായ നമഃ ।
99। ഭക്തിമാര്‍ഗാവിരുദ്ധൈകസിദ്ധാന്തപരിശോധകായ നമഃ ।
100। ജൈമിനീയസൂത്രഭാഷ്യവക്ത്രേ നമഃ ।

See Also  Subrahmanya Ashtakam In Malayalam » Karavalamba Stotram

101। വേദാര്‍ഥദര്‍ശകായ നമഃ ।
102। വൈയാസജൈമിനീയോക്തപ്രമേയൈകാര്‍ഥ്യവിത്തമായ നമഃ ।
വാദഗ്രന്ധഃ ।
103। പത്രാവലംബനകൃതയേ നമഃ ।
104। വാദിസന്ദേഹവാരകായ നമഃ ।
105। കാശീസ്ഥലാലങ്കരണായ നമഃ ।
ശ്രീഭാഗവതവിഷയകസാഹിത്യം ।
106। വിശ്വേശപ്രീതികാരകായ നമഃ ।
107। ശ്രീഭാഗവതതത്ത്വാര്‍ഥദീപപ്രാകട്യകാരകായ നമഃ ।
108। സ്വാന്തധ്വാന്തനിരാകര്‍ത്രേ നമഃ ।
109। പ്രകാശസുഖദായകായ നമഃ ।
110। സച്ചിദാനന്ദസന്ദോഹ-ശാസ്ത്രാര്‍ഥവിനിരൂപകായ നമഃ ।
111। മനോവാക്കായകര്‍തവ്യസേവാതത്ത്വപ്രകാശകായ നമഃന്‍ ।
112। മുഖ്യസിദ്ധാന്തശുദ്‍ധ്യര്‍ഥസര്‍വനിര്‍ണയദര്‍ശകായ നമഃ ।
113। പ്രമാണാദിതത്ത്വരൂപപദാര്‍ഥപരിശോധകായ നമഃ ।
114। ഭക്തിമാര്‍ഗീയഭഗവത്സേവാരീതിപ്രകാശകായ നമഃ ।
115। ശ്രീഭാഗവതരൂപാഖ്യപ്രക്രിയാവിനിരൂപാകയ നമഃ ।
116। ശാസ്ത്രസ്കന്ധപ്രകരണാധ്യായാര്‍ഥപരിശോധകായ നമഃ ।
117। ശ്രീഭാഗവതസാരാര്‍ഥനാമസാഹസ്രദര്‍ശകായ നമഃ ।
118। ത്രിധാലീലാപ്രകാശശ്രീകൃഷ്ണനാമാവലീപ്രിയായ നമഃ ।
119। നിരോധാര്‍ഥാനുസന്ധാനകൃതേഽനുക്രമദര്‍ശകായ നമഃ ।
ഷോഡശഗ്രന്ഥാഃ ।
120। കലിദോഷാപ്രവേശാര്‍ഥകൃഷ്ണാശ്രയനിരൂപകായ നമഃ ।

121। പ്രതിബന്ധനിരാസാര്‍ഥയമുനാഷ്ടകദര്‍ശകായ നമഃ ।
122। സമസ്തസിദ്ധാന്തമുക്താവലീഗ്രന്ധനിരൂപകായ നമഃ ।
123। സേവോപയികസിദ്ധാന്തരഹസ്യപ്രതിപാദകായ നമഃ ।
124। ഭക്തചിന്താനിരാസാര്‍ഥനവരത്നപ്രകാശകായ നമഃ ।
125। അന്തഃകരണബോധോക്തിസ്വീയശിക്ഷാപ്രദര്‍ശകായ നമഃ ।
126। കൃഷ്ണാങ്ഗീകാരവിഷയോത്കടസന്ദേഹവാരകായ നമഃ ।
127। സേവോത്കര്‍ഷപ്രകാശാര്‍ഥസേവാഫലനിരൂപകായ നമഃ ।
128। സേവ്യനിര്‍ദ്ധാരസിദ്‍ധ്യര്‍ഥബാലബോധപ്രകാശകായ നമഃ ।
129। സേവ്യസ്വരൂപോത്കര്‍ഷാര്‍ഥമധുരാഷ്ടകദര്‍ശകായ നമഃ ।
130। പുഷ്ടിപ്രവാഹമര്യാദാമാര്‍ഗത്രയവിവേചകായ നമഃ ।
131। സര്‍വേന്ദ്രിയനിരോധാര്‍ഥതല്ലക്ഷണനിരൂപകായ നമഃ ।
132। ബീജദാര്‍ഢ്യപ്രകാരേണ ഭക്തിവര്‍ദ്ധിന്യുപായകൃതേ നമഃ ।
133। വിവേകധൈര്യാശ്രയകൃതേ നമഃ ।
134। ബാഹിര്‍മുഖ്യനിവാരകായ നമഃ ।
135। സദസദ്ഭവബോധാര്‍ഥജലഭേദനിരൂപകായ നമഃ ।
136। ദുഃസങ്ഗാഭാവസത്സങ്ഗകാരകായ നമഃ ।
137। കരുണാലയായ നമഃ ।
138। വിരഹാനുഭവാര്‍ഥൈകസന്ന്യാസാചാരദര്‍ശകായ നമഃ ।
139। ഭജനാവശ്യകത്വാര്‍ഥചതുഃശ്ലോകീപ്രകാശകായ നമഃ ।
140। യശോദോത്സങ്ഗലലിതപ്രഭുസേവൈകതത്പരായ നമഃ ।

141। വിസ്കദ്ഭര്‍ജദ്രാസലീലാദിരസാമൃതമഹര്‍ഷ്ണവായ നമഃ ।
142। നിര്‍ദോഷഗുണരത്നാഢ്യായ നമഃ ।
143। ഭാവനാന്തമഹോര്‍മിമതേ നമഃ ।
144। കൃഷ്ണേന്ദുവിശദാലോകപരമാനന്ദവര്‍ദ്ധനായ നമഃ ।
145। സ്വദാസാര്‍ഥകൃതാശേഷസാധനായ നമഃ ।
146। സര്‍വശക്തിധൃതേ നമഃ ।
ഫലപ്രദര്‍ശകപ്രകരണം ।
147। നിത്യം പ്രിയവ്രജസ്ഥിതയേ നമഃ ।
148 വ്രജനാഥായ നമഃ ।
149। വ്രജാര്‍തിഭിദേ നമഃ ।
150। വ്രജീയജനജീവാതവേ നമഃ ।
151। വ്രജമാഹത്മ്യദര്‍ശകായ നമഃ ।
152। വ്രജലീലാഭാവനാത്മനേ നമഃ ।
153। ശ്രീഗോപീജനവല്ലഭായ നമഃ ।
154। ഗോ-ഗോപ-ഗോപീഷു പ്രീതായ നമഃ ।
155। ഗോകുലോത്സവായ നമഃ ।
156। ഉദ്ധവായ നമഃ ।
157। ഗോവര്‍ദ്ധനാദ്രിപ്രവരപ്രേക്ഷണാതിമഹോത്സവായ നമഃ ।
158। ഗോവര്‍ദ്ധനസ്ഥിത്യുത്സാഹായ നമഃ ।
159। തല്ലീലാപ്രേമപൂരിതായ നമഃ ।
160। ശൃങ്ഗദ്രോണീകന്ദരാദികേലീസ്ഥാനപ്രകാശകായ നമഃ ।

161। ദ്രുമപുഷ്പലതാഗുല്‍മദര്‍ശനപ്രീതമാനസായ നമഃ ।
162। ഗഹ്വരപ്രായദേശാഢ്യഗിരികേലികലോത്സവായ നമഃ ।
163। ഗോവര്‍ദ്ധനാചലസഖായ നമഃ ।
164। അനേകധാ പ്രീതികാരകായ നമഃ ।
165। ഹരിദാസസര്‍വസേവാസാദരായ നമഃ ।
166। ഹാര്‍ദവിത്തമായ നമഃ ।
167। ഗോവര്‍ദ്ധനാചലാരൂഢായ നമഃ ।
168। സ്മൃതാചലശിരോമണയേ നമഃ ।
169। സന്‍മുഖസ്വാഗതശ്രീമദ്ഗോവര്‍ദ്ധനധരായ നമഃ ।
170। പ്രിയായ നമഃ ।
171। അന്യോന്യയോജിതകരായ നമഃ ।
172। ഹസദ്വദനപങ്കജായ നമഃ ।
173। സൂക്തിസാരസുധാവൃഷ്ടിസ്വാനന്ദിതവ്രജാധിപായ നമഃ ।
174। ശ്രീഗോവര്‍ദ്ധനാനുമതോത്തമാധിഷ്ഠാനകാരകായ നമഃ ।
175। പ്രസന്നാംബുജസങ്കാശകലശാനന്ദിതാഖിലായ നമഃ ।
176। കുങ്കുമ്മാരുണരാഗാതിവിലക്ഷണരസപ്രദായ നമഃ ।
177। ചതുര്‍ദിഗ്ദൃഷ്ടിമൃഗരാഡ് ബദ്ധസ്ഥാപനതത്ത്വവിദേ നമഃ ।
178। സുദര്‍ശനനിരസ്താര്‍തിപ്രതിപക്ഷമഹാസുരായ നമഃ ।
179। സമുല്ലസത്പ്രേമപൂരനാനാധ്വജവരപ്രിയായ നമഃ ।
180। നിഗൂഢനിജകുഞ്ജസ്ഥമന്ദിരസ്ഥാപിതപ്രഭവേ നമഃ ।

See Also  111 Names Of Sri Vedavyasa 3 – Ashtottara Shatanamavali In Malayalam

181। വൃന്ദാവനപ്രിയതമായ നമഃ ।
182। വൃന്ദാരണ്യപുരന്ദരായ നമഃ ।
183। വൃന്ദാവനേന്ദുസേവൈകപ്രകാരസുഖദായകായ നമഃ ।
184। കൃഷ്ണകുംഭനദാസാദിലീലാപരികരാവൃതായ നമഃ ।
185। ഗാനസ്വാനന്ദിതശ്രീമന്നന്ദരാജകുമാരകായ നമഃ ।
186। സപ്രേമനവധാഭക്തിപ്രചാരാചരണക്ഷമായ നമഃ ।
187। ദേവാധിദേവസ്വപ്രേഷ്ഠപ്രിയവസ്തൂപനായകായ നമഃ ।
188। ബാല്യകൌമാരപൌഗണ്ഡകൈശോരചരിതപ്രിയായ നമഃ ।
189। വശീകൃതനിജസ്വാമിനേ നമഃ ।
190। പ്രേമപൂരപയോനിധയേ നമഃ ।
191। മഥുരാസ്ഥിതിസാനന്ദായ നമഃ ।
192। വിശ്രാന്തസ്വാശ്രമപ്രിയായ നമഃ ।
193। യമുനാദര്‍ശനാനന്ദായ നമഃ ।
194। യമുനാനന്ദവര്‍ദ്ധനായ നമഃ ।
195। യമുനാതീരസംവാസരുചയേ നമഃ ।
196। തദ്രൂപവിത്തമായ നമഃ ।
197। യമുനാനന്തഭാവാത്മനേ നമഃ ।
198। തന്‍മാഹാത്മ്യപ്രദര്‍ശകായ നമഃ ।
199। അനന്യസേവിതപദായ നമഃ ।
200। സ്വാനന്യജനവത്സലായ നമഃ ।

201। സേവകാനന്തസുഖദായ നമഃ ।
202। അനന്യഭക്തിപ്രദായകായ നമഃ ।
ജീവനപ്രപത്തിഃ ।
203। കൃഷ്ണാജ്ഞാപാലനാര്‍ഥസ്വഗൃഹസ്ഥാശ്രമദര്‍ശകായ നമഃ ।
204। മഹാലക്ഷ്മീപ്രാണപതയേ നമഃ ।
205। സര്‍വസൌഭാഗ്യവര്‍ദ്ധനായ നമഃ ।
206। ശ്രുതിസ്മൃതിസദാചാരപാലനൈകപരായണായ നമഃ ।
207। മര്യാദാസ്ഥാപനപരായ നമഃ ।
208। കര്‍മമാര്‍ഗപ്രവര്‍തകായ നമഃ ।
209 കര്‍മസ്വരൂപവക്ത്രേ നമഃ ।
210। അനുഷ്ഠാനകൃതേ നമഃ ।
211। ജനശിക്ഷകായ നമഃ ।
212। ആധിദൈവികസര്‍വാങ്ഗയജ്ഞകൃതേ നമഃ ।
213। യജ്ഞപൂരുഷായ നമഃ ।
214। മൂലമാഹാത്മ്യബോധാര്‍ഥവിഭൂത്യുത്കര്‍ഷപോഷകായ നമഃ ।
215। ബ്രഹ്മണ്യദേവായ നമഃ ।
216। ധര്‍മാത്മനേ നമഃ ।
217। സര്‍വധര്‍മപ്രവര്‍തകായ നമഃ ।
218। സ്വാവിര്‍ഭാവിതസന്‍മാര്‍ഗപ്രചാരാര്‍ഥസ്വവംശകൃതേ നമഃ ।
219। ശ്രീഗോപീനാഥജനകായ നമഃ ।
220। വിശ്വമങ്ഗലകാരകായ നമഃ ।

221। ദയാനിധിവിഭുശ്രീമദ്വിഠ്ഠലപ്രിയപുത്രവതേ നമഃ ।
222। ജന്‍മോത്സവമഹോത്സാഹായ നമഃ ।
223। സ്മാര്‍തസംസ്കാരസാദരായ നമഃ ।
224। പ്രദര്‍ശിതനിജാചാരായ നമഃ ।
225। സര്‍വധര്‍മൈകപാലകായ നമഃ ।
ശ്രീഗോസാ‍ഈജീ-ഗ്രന്ഥപ്രവൃത്തിഃ ।
226। സ്വകീയാപരമൂര്‍തിശ്രീവിഠ്ഠലേശകൃതിപ്രിയായ നമഃ ।
227। ഭാഷ്യാദിശേഷസമ്പൂര്‍തിപരമോത്കര്‍ഷമോദകായ നമഃ ।
228। സുബോധിനീദുരൂഹോക്തിവ്യാഖ്യാനപ്രീതമാനസായ നമഃ ।
229। നിഗൂഢസ്വാശയഗതസ്വതന്ത്രാര്‍ഥപ്രിയപ്രിയായ നമഃ ।
230। സ്വരൂപഗുണനാമോക്തിസ്വീയസൌഭാഗ്യവര്‍ദ്ധനായ നമഃ ।
231। വിദ്വന്‍മണ്ഡനവാദോക്തിപരപക്ഷനിരാസകൃതേ നമഃ ।
ബ്രഹ്മസ്വരൂപനിര്‍ണയഃ ।
232। സോപാധിബ്രഹ്മവാദാര്‍ഥനിരാകരണപണ്ഡിതായ നമഃ ।
233। അപ്രാകൃതാനന്തഗുണാധാരബ്രഹ്യസ്വരൂപവിദേ നമഃ ।
234। സാമാന്യപ്രാകൃതഗുണാനാശ്രയത്വപ്രകാശകായ നമഃ ।
235। വിരുദ്ധധര്‍മാധാരത്വസ്ഥാപനൈകപ്രയത്നകൃതേ നമഃ ।
236। അസംഭവനിരാസാര്‍ഥാനന്താനിര്‍വാച്യശക്തിവിദേ നമഃ ।
237। പ്രാകൃതേന്ദ്രിയസാമര്‍ഥ്യസുഖവേദ്യത്വവിത്തമായ നമഃ ।
238। ഭഗവദ്ദത്തസാമര്‍ഥ്യസുഖവേദ്യത്വവിത്തമായ നമഃ ।
239। തര്‍കശാസ്ത്രോക്തസിദ്ധാന്തനിരാസവരയുക്തിമതേ നമഃ ।
ജീവനസ്വരൂപനിര്‍ണയഃ ।
240। സോപാധിജീവവാദൈകനിരാകര്‍ത്രേ നമഃ ।

241। മഹാശയായ നമഃ ।
242। ആത്മവ്യാപകതാതര്‍കപരാഹതവിചക്ഷണായ നമഃ ।
243। ശ്രുതിസൂത്രാദിസംസിദ്ധജീവാണുത്വപ്രദര്‍ശകായ നമഃ ।
244। ചിദ്രൂപബ്രഹ്മധര്‍മാത്മജീവനിത്യത്വദര്‍ശകായ നമഃ ।
245। ഭേദവാദനിരാകര്‍ത്രേ നമഃ ।
246। ബ്രഹ്മാംശത്വനിരൂപകായ നമഃ ।
247। നിത്യാനന്ദബ്രഹ്മധര്‍മധര്‍ംയഭേദപ്രകാശകായ നമഃ ।
ജഗത്സ്വരൂപനിര്‍ണയഃ ।
248। സദ്രൂപബ്രഹ്മധര്‍മാത്മജഗന്നിത്യത്വദര്‍ശകായ നമഃ ।
249। മിഥ്യാത്വജന്യതാവാദാഽവൈദികത്വപ്രകാശകായ നമഃ ।
250। അവിദ്യാകാര്യസംസാരമിഥ്യാത്വപരിദര്‍ശകായ നമഃ ।
251। പ്രപഞ്ചസംസാരഭിദാപ്രദര്‍ശനസുയുക്തിമതേ നമഃ ।
252। ആവിര്‍ഭാവതിരോഭാവസിദ്ധാന്തപരിശോധകായ നമഃ ।
253। മൂലേച്ഛാശക്തിസര്‍വാര്‍ഥസാമഞ്ജസ്യ പ്രദര്‍ശകായ നമഃ ।
254। കാര്യപ്രപഞ്ചഭഗവദ്വിഭൂത്യാത്മത്വദര്‍ശകായ നമഃ ।
ലീലാസൃഷ്ടിനിരൂപണം ।
255। ലീലാപ്രപഞ്ചഭഗവത്സ്വരൂപാത്മവിത്തമായ നമഃ ।
256। ദ്വാരികാമഥുരാഗോഷ്ഠലീലാനിത്യത്വദര്‍ശകായ നമഃ ।
257। വൃന്ദാവനഗോവര്‍ദ്ധനകാലിന്ദീകേലികൌതുകായ നമഃ ।
258। അന്യഥാഭാനസഞ്ജാതസന്ദേഹവിനിവാരകായ നമഃ ।
259। ശ്രുതിദൃഷ്ടാന്തരചനാവിസ്പഷ്ടാര്‍ഥനിരൂപകായ നമഃ ।
260। ശ്രുതിസ്മൃതിവരപ്രാപ്തിപ്രകാരപരിദര്‍ശകായ നമഃ ।

See Also  Itarulaku Ninu In Malayalam

261। ശൃങ്ഗാരരസരൂപത്വസ്ഥാപനാതിവിശാരദായ നമഃ ।
262। അനേകനിത്യനാമാത്മക്രിയാവദ്ബ്രഹ്മദര്‍ശകായ നമഃ ।
263। അത്യനുഗ്രഹവദ്ഭക്തനിത്യലീലാപ്രവേശവിദേ നമഃ ।
264। ആസുരവ്യാമോഹലീലാവശ്യകത്വനിദാനവിദേ നമഃ ।
265। മായൈകമൂലഭഗവദ്വിമോഹകചരിത്രവിദേ നമഃ ।
266 നിര്‍ദോഷാനന്ദരൂപൈകകൃഷ്ണതത്ത്വപ്രകാശകായ നമഃ ।
267। സ്ഫുരദ്വിഹൃതിനിത്യത്വഭാവനാനന്ദദായകായ നമഃ ।
ഭക്തിഹംസോക്ത-സിദ്ധാന്ത-നിരൂപണം ।
268। ഭക്ത്യുപാസ്തിവിവേകാര്‍ഥഭക്തിഹംസപ്രകാശകായ നമഃ ।
269। മന്ത്രാദ്യഗംയഭക്ത്യേകഗംയശ്രീകൃഷ്ണരൂപവിദേ നമഃ ।
ഭക്തിഹേതുഗ്രന്ഥ-നിരൂപണം ।
270। അനുഗ്രഹവിമര്‍ശാര്‍ഥഭക്തിഹേതുപ്രകാശകായ നമഃ ।
271। കൃഷ്ണാനുഗ്രഹലഭ്യൈകഭക്തിതത്ത്വപ്രകാശകായ നമഃ ।
272। മര്യാദാനുഗൃഹീതാത്മഭക്ത്യര്‍ഥാചാരദര്‍ശകായ നമഃ ।
273। പുഷ്ട്യനുഗ്രഹവദ്ഭക്തധര്‍മാന്തരനിഷേധവിദേ നമഃ ।
പുരുഷോത്തമപ്രതിഷ്ഠാപ്രകാരാദിഗ്രന്ഥനിരൂപണം- ।
274। ഭക്തിമാര്‍ഗീയഭഗവത്പ്രതിഷ്ഠാരീതിബോധകായ നമഃ ।
275। കൃഷ്ണജന്‍മാഷ്ടമീരാമനവമീവ്രതശോധകായ നമഃ ।
276। മുക്താവലീപ്രകാശോക്തിസിദ്ധാന്തപരിശോധകായ നമഃ ।
277। നവരത്നപ്രകാശോക്തിചിന്താസന്താനനാശകായന മഃ ।
278। ന്യാസാദേശീയവിവൃതിധര്‍മത്യാഗോക്തിചിന്തകായ നമഃ ।
279। ജീവന്‍മുക്തിതാരതംയസിദ്ധാന്തപരിശോധകായ നമഃ ।
280। ഗീതാതാത്പര്യസദ്വക്ത്രേ നമഃ ।

281। ഗായത്ര്യര്‍ഥപ്രകാശകായ നമഃ ।
282। മുഖ്യശ്രീസ്വാമിനീകേലീശൃങ്ഗാരോല്ലാസദര്‍ശകായ നമഃ ।
283। സ്വാമിനീപ്രാര്‍ഥനാസ്തോത്രനാനാഭാവവിഭാവകായ നമഃ ।
284। സ്വാമിന്യഷ്ടകഗൂഢോക്തിമാര്‍ഗതത്ത്വപ്രകാശകായ നമഃ ।
285। പ്രേമാമൃതരസാസ്വാദാനുപാനപരിദര്‍ശകായ നമഃ ।
286। ഉക്താന്യപൂര്‍വശൃങ്ഗാരദാനലീലാപ്രകാശകായ നമഃ ।
287। കുമാരികാനന്യസിദ്ധവ്രതചര്യാനിരൂപകായ നമഃന്‍ ।
288। തദേകരസസര്‍വസ്വനിഭൃതാത്മനേ നമഃ ।
289। രസാര്‍ണവായ നമഃ ।
290। യമുനാസ്തോത്രവിവൃതിതുര്യശക്തിപ്രകാശകായ നമഃ ।
291। സകൃഷ്ണയമുനാഭാവവര്‍ദ്ധിന്യഷ്ടപദീപ്രിയായ നമഃ ।
292। ചൌരചര്യാഗുപ്തരസാനന്ദഭാവനിരൂപകായ നമഃ ।
293। രൂപാമൃതൈകചഷകത്രിഭങ്ഗലലിതപ്രിയായ നമഃ ।
294। ദശാവതാരാഷ്ടപദീശൃങ്ഗാരാര്‍ഥത്വദര്‍ശകായ നമഃ ।
295। ശൃങ്ഗാരരസസന്ദര്‍ഭാസങ്ഗതത്ത്വനിരാസകായ നമഃ ।
296। പ്രബോധഗദ്യരചനാപ്രത്യഹശ്രവണോത്സുകായ നമഃ ।
297। മങ്ഗലാഖിലലീലാബ്ധികൃഷ്ണഗാനരസപ്രദായ നമഃ ।
298। പ്രേങ്ഖപര്യങ്കശയനഗീതനൃത്യപ്രിയങ്കരായ നമഃ ।
299। സദാരപ്രേഷ്ഠരതികൃത്പ്രാര്‍ഥനാഗീതഭാവവിദേ നമഃ ।
300। അസകൃദ്ഗോവിന്ദദാസപ്രഭൃത്യാര്യസമന്വിതായ നമഃ ।

301। ഗോപീപരിവൃഢസ്തോത്രവ്രജാധീശരതിപ്രദായ നമഃ ।
302। വ്രജരാജാര്യതനയപ്രീതികൃത്സ്തോത്രകീര്‍തനായ നമഃ ।
303। ഗോകുലോത്കര്‍ഷബോധാര്‍ഥഗോകുലാഷ്ടകദര്‍ശകായ നമഃ ।
304। ശ്രീഗോകുലസുഖാവാസസ്വകീയാനന്ദവര്‍ദ്ധനായ നമഃ ।
305। ശ്രീമന്നന്ദ്രാലയക്രീഡത്കൃഷ്ണലീലാപ്രകാശകായ നമഃ ।
306। പുത്രപൌത്രാദിസൌഭാഗ്യസേവര്‍ദ്ധിപരിദര്‍ശകായ നമഃ ।
307। ശ്രീകൃഷ്ണസേവാചാതുര്യസീംനേ നമഃ ।
308। സര്‍വശിരോമണയേ നമഃ ।
309। സംസാരസാഗരോത്താരനൌകാസത്കര്‍ണധാരകായ നമഃ ।
310। ശരണസ്ഥാനന്തജീവാപരാധദലനക്ഷമായ നമഃ ।
311। കൃഷ്ണസേവാശിക്ഷണാര്‍ഥഭക്തിമാര്‍ഗപ്രദര്‍ശകായ നമഃ ।
312। മര്യാദാമാര്‍ഗവിധിനാ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമമാസ്ഥിതായ നമഃ ।
313। ദാരാഗാരസുതാപ്താദിസര്‍വസ്വാത്മനിവേദകായ നമഃ ।
314। വൈദികാചാരനിപുണായ നമഃ ।
315। ദീക്ഷിതാഖ്യാപ്രസിദ്ധിമതേ നമഃ ।
316। ഷഡ്ഗുണൈശ്വര്യസമ്പത്തിരാജമാനായ നമഃ ।
317। സതാം പതയേ നമഃ ।
സ്വതന്ത്രനാമാനി ।
318। വിഠ്ഠലേശപ്രഭാവജ്ഞായ നമഃ ।
319। കൃതകൃത്യതമായ നമഃ ।
320। ഹരയേ നമഃ ।

321। നിവൃത്തിധര്‍മാഭിരതായ നമഃ ।
322। നിജശിക്ഷാപരായണായ നമഃ ।
323। ഭഗവദ്ഭക്ത്യനുഗുണസന്ന്യാസാചാരദര്‍ശകായ നമഃ ।
324। അലൌകികമഹാതേജഃപുഞ്ജരൂപപ്രകാശകായ നമഃ ।
325। നിത്യലീലാവിഹരണായ നമഃ ।
326। നിത്യരൂപപ്രകാശവതേ നമഃ ।
327। അദഭ്രസൌഹാര്‍ദനിധയേ നമഃ ।
328। സര്‍വോദ്ധാരവിചാരകായ നമഃ ।
329। ശുകവാക്സിന്ധുലഹരീസാരോദ്ധാരവിശാരദായ നമഃ ।
330। ശ്രീഭാഗവതപീയൂഷസമുദ്രമഥനക്ഷമായ നമഃ ।
331। ശ്രീഭാഗവതപ്രത്യര്‍ഥമണിപ്രവരഭൂഷിതായ നമഃ ।
332। അശേഷഭക്തസമ്പ്രാര്‍ഥ്യചരണാബ്ജരജോധനായ നമഃ ।
333। ശരണസ്ഥസമുദ്ധാരായ നമഃ ।
334। കൃപാലവേ നമഃ ।
335। തത്കഥാപ്രദായ നമഃ ।

ഇതി മഥുരാവാസിഗോസ്വാമിശ്രീരമണലാലജീമഹാരാജവിരചിതാ
ശ്രീവല്ലഭനാമാവലീ സമാപ്താ ।

– Chant Stotra in Other Languages -Sree Vallabha Namavali:
335 Names of Shrivallabh Namavali in SanskritEnglishBengaliGujaratiKannada – Malayalam – OdiaTeluguTamil