Atmarpana Stuti In Kannada

Click Here to Read Atmarpana Stuti Meaning in English:

॥ Atmarpana Stuti Kannada Lyrics ॥

॥ ಆತ್ಮಾರ್ಪಣ ಸ್ತುತಿ ॥
ಕಸ್ತೇ ಬೋದ್ಧುಂ ಪ್ರಭವತಿ ಪರಂ ದೇವದೇವ ಪ್ರಭಾವಂ
ಯಸ್ಮಾದಿತ್ಥಂ ವಿವಿಧರಚನಾ ಸೃಷ್ಟಿರೇಷಾ ಬಭೂವ ।
ಭಕ್ತಿಗ್ರಾಹ್ಯಸ್ತ್ವಮಿಹ ತದಪಿ ತ್ವಾಮಹಂ ಭಕ್ತಿಮಾತ್ರಾತ್
ಸ್ತೊತುಂ ವಾಞ್ಛಾಮ್ಯತಿಮಹದಿದಂ ಸಾಹಸಂ ಮೇ ಸಹಸ್ವ ॥ ೧ ॥

ಕ್ಷಿತ್ಯಾದೀನಾಮವಯವವತಾಂ ನಿಶ್ಚಿತಂ ಜನ್ಮ ತಾವತ್
ತನ್ನಾಸ್ತ್ಯೆವ ಕ್ವಚನ ಕಲಿತಂ ಕರ್ತ್ರಧಿಷ್ಠಾನಹೀನಮ್ ।
ನಾಧಿಷ್ಠಾತುಂ ಪ್ರಭವತಿ ಜಡೋ ನಾಪ್ಯನೀಶಶ್ಚ ಭಾವಃ
ತಸ್ಮಾದಾದ್ಯಸ್ತ್ವಮಸಿ ಜಗತಾಂ ನಾಥ ಜಾನೇ ವಿಧಾತಾ ॥ ೨ ॥

ಇನ್ದ್ರಂ ಮಿತ್ರಂ ವರುಣಮನಿಲಂ ಪದ್ಮಜಂ ವಿಷ್ಣುಮೀಶಂ
ಪ್ರಾಹುಸ್ತೇ ತೇ ಪರಮಶಿವ ತೇ ಮಾಯಯಾ ಮೋಹಿತಾಸ್ತ್ವಾಮ್ ।
ಏತೈಃ ಸಾರ್ಧಂ ಸಕಲಮಪಿ ಯಚ್ಛಕ್ತಿಲೇಶೇ ಸಮಾಪ್ತಂ
ಸ ತ್ವಂ ದೇವಃ ಶೃತಿಷು ವಿದಿತಃ ಶಂಭುರಿತ್ಯಾದಿದೇವಃ ॥ ೩ ॥

ಆನಂದಾಬ್ಧೇಃ ಕಿಮಪಿ ಚ ಘನೀಭಾವಮಾಸ್ಥಾಯ ರೂಪಂ
ಶಕ್ತ್ಯಾ ಸಾರ್ಧಂ ಪರಮಮುಮಯಾ ಶಾಶ್ವತಂ ಭೋಗಮಿಚ್ಛನ್ ।
ಅಧ್ವಾತೀತೇ ಶುಚಿದಿವಸಕೃತ್ಕೋಟಿದೀಪ್ರೇ ಕಪರ್ದಿನ್
ಆದ್ಯೇ ಸ್ಥಾನೇ ವಿಹರಸಿ ಸದಾ ಸೇವ್ಯಮಾನೋ ಗಣೇಶೈಃ ॥ ೪ ॥

ತ್ವಂ ವೇದಾನ್ತೈರ್ವಿವಿಧಮಹಿಮಾ ಗೀಯಸೇ ವಿಶ್ವನೇತಃ
ತ್ವಂ ವಿಪ್ರಾದ್ಯೈರ್ವರದ ನಿಖಿಲೈರಿಜ್ಯಸೇ ಕರ್ಮಭಿಃ ಸ್ವೈಃ ।
ತ್ವಂ ದೃಷ್ಟಾನುಶ್ರವಿಕವಿಷಯಾನನ್ದಮಾತ್ರಾವಿತೃಷ್ಣೈಃ
ಅನ್ತರ್ಗ್ರನ್ಥಿಪ್ರವಿಲಯಕೃತೇ ಚಿನ್ತ್ಯಸೇ ಯೋಗಿಬೃಂದೈಃ ॥ ೫ ॥

ಧ್ಯಾಯನ್ತಸ್ತ್ವಾಂ ಕತಿಚನ ಭವಂ ದುಸ್ತರಂ ನಿಸ್ತರನ್ತಿ
ತ್ವತ್ಪಾದಾಬ್ಜಂ ವಿಧಿವದಿತರೇ ನಿತ್ಯಮಾರಾಧಯನ್ತಃ ।
ಅನ್ಯೇ ವರ್ಣಾಶ್ರಮವಿಧಿರತಾಃ ಪಾಲಯನ್ತಸ್ತ್ವದಾಜ್ಞಾಂ
ಸರ್ವಂ ಹಿತ್ವಾ ಭವಜಲನಿಧಾವೇಷ ಮಜ್ಜಾಮಿ ಘೋರೇ ॥ ೬ ॥

ಉತ್ಪದ್ಯಾಪಿ ಸ್ಮರಹರ ಮಹತ್ಯುತ್ತಮಾನಾಂ ಕುಲೇಽಸ್ಮಿನ್
ಆಸ್ವಾದ್ಯ ತ್ವನ್ಮಹಿಮಜಲಧೇರಪ್ಯಹಂ ಶೀಕರಾಣೂನ್ ।
ತ್ವತ್ಪಾದಾರ್ಚವಿಮುಖಹೃದಯಶ್ಚಾಪಲಾದಿಂದ್ರಿಯಾಣಾಂ
ವ್ಯಗ್ರಸ್ತುಚ್ಛೆಷ್ವಹಹ ಜನನಂ ವ್ಯರ್ಥಯಾಮ್ಯೇಷ ಪಾಪಃ ॥ ೭ ॥

ಅರ್ಕದ್ರೋಣಪ್ರಭೃತಿಕುಸುಮೈರರ್ಚನಂ ತೇ ವಿಧೇಯಂ
ಪ್ರಾಪ್ಯಂ ತೇನ ಸ್ಮರಹರ ಫಲಂ ಮೋಕ್ಷಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ।
ಏತಜ್ಜಾನನ್ನಪಿ ಶಿವ ಶಿವ ವ್ಯರ್ಥಯನ್ಕಾಲಮಾತ್ಮನ್
ಆತ್ಮದ್ರೋಹೀ ಕರಣವಿವಶೋ ಭೂಯಸಾಧಃ ಪತಾಮಿ ॥ ೮ ॥

ಕಿಂ ವಾ ಕುರ್ವೇ ವಿಷಮವಿಷಯಸ್ವೈರಿಣಾ ವೈರಿಣಾಹಂ
ಬದ್ಧಃ ಸ್ವಾಮಿನ್ ವಪುಷಿ ಹೃದಯಗ್ರನ್ಥಿನಾ ಸಾರ್ಧಮಸ್ಮಿನ್ ।
ಉಕ್ಷ್ಣಾ ದರ್ಪಜ್ವರಭರಜುಷಾ ಸಾಕಮೇಕತ್ರ ನದ್ಧಃ
ಶ್ರಾಮ್ಯನ್ವತ್ಸಃ ಸ್ಮರಹರ ಯುಗೇ ಧಾವತಾ ಕಿಂ ಕರೋತು ॥ ೯ ॥

ನಾಹಂ ರೋದ್ಧುಂ ಕರಣನಿಚಯಂ ದುರ್ನಯಂ ಪಾರಯಾಮಿ
ಸ್ಮಾರಂ ಸ್ಮಾರಂ ಜನಿಪಥರುಜಂ ನಾಥ ಸೀದಾಮಿ ಭೀತ್ಯಾ ।
ಕಿಂ ವಾ ಕುರ್ವೇ ಕಿಮುಚಿತಮಿಹ ಕ್ವಾದ್ಯ ಗಚ್ಛಾಮಿ ಹನ್ತ
ತ್ವತ್ಪಾದಾಬ್ಜಪ್ರಪದನಮೃತೇ ನೈವ ಪಶ್ಯಾಮ್ಯುಪಾಯಮ್ ॥ ೧೦ ॥

ಉಲ್ಲಂಘ್ಯಾಜ್ಞಾಮುಡುಪತಿಕಲಾಚೂಡ ತೇ ವಿಶ್ವವಂದ್ಯ
ತ್ಯಕ್ತಾಚಾರಃ ಪಶುವದಧುನಾ ಮುಕ್ತಲಜ್ಜಶ್ಚರಾಮಿ ।
ಏವಂ ನಾನಾವಿಧಭವತತಿಪ್ರಾಪ್ತದೀರ್ಘಾಪರಾಧಃ
ಕ್ಲೇಶಾಂಭೋಧಿಂ ಕಥಮಹಮೃತೇ ತ್ವತ್ಪ್ರಸಾದಾತ್ತರೇಯಮ್ ॥ ೧೧ ॥

ಕ್ಷಾಮ್ಯಸ್ಯೇವ ತ್ವಮಿಹ ಕರುಣಾಸಾಗರಃ ಕೃತ್ಸ್ನಮಾಗಃ
ಸಂಸಾರೋತ್ಥಂ ಗಿರಿಶ ಸಭಯಪ್ರಾರ್ಥನಾದೈನ್ಯಮಾತ್ರಾತ್ ।
ಯದ್ಯಪ್ಯೇವಂ ಪ್ರತಿಕಲಮಹಂ ವ್ಯಕ್ತಮಾಗಸ್ಸಹಸ್ರಂ
ಕುರ್ವನ್ ಮೂಕಃ ಕಥಮಿವ ತಥಾ ನಿಸ್ತ್ರಪಃ ಪ್ರಾರ್ಥಯೇಯಮ್ ॥ ೧೨ ॥

See Also  Gayatri Mantra In Kannada, Meaning, Benefits

ಸರ್ವಂ ಕ್ಷೇಪ್ತುಂ ಪ್ರಭವತಿ ಜನಃ ಸಂಸೃತಿಪ್ರಾಪ್ತಮಾಗಃ
ಚೇತಃ ಶ್ವಾಸಪ್ರಶಮಸಮಯೇ ತ್ವತ್ಪದಾಬ್ಜೇ ನಿಧಾಯ ।
ತಸ್ಮಿನ್ಕಾಲೇ ಯದಿ ಮಮ ಮನೋ ನಾಥ ದೋಷತ್ರಯಾರ್ತಂ
ಪ್ರಜ್ಞಾಹೀನಂ ಪುರಹರ ಭವೇತ್ ತತ್ಕಥಂ ಮೇ ಘಟೇತ ॥ ೧೩ ॥

ಪ್ರಾಣೋತ್ಕ್ರಾನ್ತಿವ್ಯತಿಕರದಲತ್ಸನ್ಧಿಬಂಧೇ ಶರೀರೇ
ಪ್ರೇಮಾವೇಶಪ್ರಸರದಮಿತಾಕ್ರಂದಿತೇ ಬನ್ಧುವರ್ಗೇ ।
ಅನ್ತಃ ಪ್ರಜ್ಞಾಮಪಿ ಶಿವ ಭಜನ್ನನ್ತರಾಯೈರನಂತೈಃ
ಆವಿದ್ಧೋಽಹಂ ತ್ವಯಿ ಕಥಮಿಮಾಮರ್ಪಯಿಷ್ಯಾಮಿ ಬುದ್ಧಿಮ್ ॥ ೧೪ ॥

ಅದ್ಯೈವ ತ್ವತ್ಪದನಲಿನಯೊರರ್ಪಯಾಮ್ಯನ್ತರಾತ್ಮನ್
ಆತ್ಮಾನಂ ಮೇ ಸಹ ಪರಿಕರೈರದ್ರಿಕನ್ಯಾಧಿನಾಥ ।
ನಾಹಂ ಬೋದ್ಧುಂ ಶಿವ ತವ ಪದಂ ನಕ್ರಿಯಾ ಯೊಗಚರ್ಯಾಃ
ಕರ್ತುಂ ಶಕ್ನೋಮ್ಯನಿತರಗತಿಃ ಕೇವಲಂ ತ್ವಾಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ॥ ೧೫ ॥

ಯಃ ಸ್ರಷ್ಟಾರಂ ನಿಖಿಲಜಗತಾಂ ನಿರ್ಮಮೇ ಪೂರ್ವಮೀಶಃ
ತಸ್ಮೈ ವೇದಾನದಿತ ಸಕಲಾನ್ಯಶ್ಚ ಸಾಕಂ ಪುರಾಣೈಃ ।
ತಂ ತ್ವಾಮಾದ್ಯಂ ಗುರುಮಹಮಸಾವಾತ್ಮಬುದ್ಧಿಪ್ರಕಾಶಂ
ಸಂಸಾರಾರ್ತಃ ಶರಣಮಧುನಾ ಪಾರ್ವತೀಶಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ॥ ೧೬ ॥

ಬ್ರಹ್ಮಾದೀನ್ ಯಃ ಸ್ಮರಹರ ಪಶೂನ್ಮೋಹಪಾಶೇನ ಬದ್ಧ್ವಾ
ಸರ್ವಾನೇಕಶ್ಚಿದಚಿದಧಿಕಃ ಕಾರಯಿತ್ವಾಽಽತ್ಮಕೃತ್ಯಮ್ ।
ಯಶ್ಚೈತೇಷು ಸ್ವಪದಶರಣಾನ್ವಿದ್ಯಯಾ ಮೋಚಯಿತ್ವಾ
ಸಾನ್ದ್ರಾನಂದಂ ಗಮಯತಿ ಪರಂ ಧಾಮ ತಂ ತ್ವಾಮ್ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ॥ ೧೭ ॥

ಭಕ್ತಾಗ್ರ್ಯಾಣಾಂ ಕಥಮಪಿ ಪರೈರ್ಯೋಽಚಿಕಿತ್ಸ್ಯಾಮಮರ್ತ್ಯೈಃ
ಸಂಸಾರಾಖ್ಯಾಂ ಶಮಯತಿ ರುಜಂ ಸ್ವಾತ್ಮಬೋಧೌಷಧೇನ ।
ತಂ ಸರ್ವಾಧೀಶ್ವರ ಭವಮಹಾದೀರ್ಘತೀವ್ರಾಮಯೇನ
ಕ್ಲಿಷ್ಟೋಽಹಂ ತ್ವಾಂ ವರದ ಶರಣಂ ಯಾಮಿ ಸಂಸಾರವೈದ್ಯಮ್ ॥ ೧೮ ॥

ಧ್ಯಾತೋ ಯತ್ನಾದ್ವಿಜಿತಕರಣೈರ್ಯೋಗಿಭಿರ್ಯೋ ವಿಮೃಗ್ಯಃ
ತೇಭ್ಯಃ ಪ್ರಾಣೋತ್ಕ್ರಮಣಸಮಯೇ ಸನ್ನಿಧಾಯಾತ್ಮನೈವ ।
ತದ್ವ್ಯಾಚಷ್ಟೇ ಭವಭಯಹರಂ ತಾರಕಂ ಬ್ರಹ್ಮ ದೇವಃ
ತಂ ಸೇವೇಽಹಂ ಗಿರಿಶ ಸತತಂ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಗುರುಂ ತ್ವಾಮ್ ॥ ೧೯ ॥

ದಾಸೊಽಸ್ಮೀತಿ ತ್ವಯಿ ಶಿವ ಮಯಾ ನಿತ್ಯಸಿದ್ಧಂ ನಿವೇದ್ಯಂ
ಜಾನಾಸ್ಯೇತತ್ ತ್ವಮಪಿ ಯದಹಂ ನಿರ್ಗತಿಃ ಸಂಭ್ರಮಾಮಿ ।
ನಾಸ್ತ್ಯೆವಾನ್ಯನ್ಮಮ ಕಿಮಪಿ ತೇ ನಾಥ ವಿಜ್ಞಾಪನೀಯಂ
ಕಾರುಣ್ಯಾನ್ಮೇ ಶರಣವರಣಂ ದೀನವೃತ್ತೆರ್ಗೃಹಾಣ ॥ ೨೦ ॥

ಬ್ರಹ್ಮೋಪೇಂದ್ರಪ್ರಭೃತಿಭಿರಪಿ ಸ್ವೇಪ್ಸಿತಪ್ರಾರ್ಥನಾಯ
ಸ್ವಾಮಿನ್ನಗ್ರೇ ಚಿರಮವಸರಸ್ತೋಷಯದ್ಭಿಃ ಪ್ರತೀಕ್ಷ್ಯಃ ।
ದ್ರಾಗೇವ ತ್ವಾಂ ಯದಿಹ ಶರಣಂ ಪ್ರಾರ್ಥಯೇ ಕೀಟಕಲ್ಪಃ
ತದ್ವಿಶ್ವಾಧೀಶ್ವರ ತವ ಕೃಪಾಮೇವ ವಿಶ್ವಸ್ಯ ದೀನೇ ॥ ೨೧ ॥

ಕರ್ಮಜ್ಞಾನಪ್ರಚಯಮಖಿಲಂ ದುಷ್ಕರಂ ನಾಥ ಪಶ್ಯನ್
ಪಾಪಾಸಕ್ತಂ ಹೃದಯಮಪಿ ಚಾಪಾರಯನ್ಸನ್ನಿರೋದ್ಧುಮ್ ।
ಸಂಸಾರಾಖ್ಯೇ ಪುರಹರ ಮಹತ್ಯಂಧಕೂಪೇ ವಿಷೀದನ್
ಹಸ್ತಾಲಂಬ ಪ್ರಪತನಮಿದಂ ಪ್ರಾಪ್ಯತೇ ನಿರ್ಭಯೋಸ್ಮಿ ॥ ೨೨ ॥

ತ್ವಾಮೇವೈಕಂ ಹತಜನಿಪಥೇ ಪಾನ್ಥಮಸ್ಮಿನ್‍ ಪ್ರಪಂಚೇ
ಮತ್ವಾ ಜನ್ಮಪ್ರಚಯಜಲಧೇಃ ಬಿಭ್ಯತಃ ಪಾರಶೂನ್ಯಾತ್ ।
ಯತ್ತೇ ಧನ್ಯಾಃ ಸುರವರ ಮುಖಂ ದಕ್ಷಿಣಂ ಸಂಶ್ರಯನ್ತಿ
ಕ್ಲಿಷ್ಟಂ ಘೋರೇ ಚಿರಮಿಹ ಭವೇ ತೇನ ಮಾಂ ಪಾಹಿ ನಿತ್ಯಮ್ ॥ ೨೩ ॥

ಏಕೋಽಸಿ ತ್ವಂ ಶಿವ ಜನಿಮತಾಮೀಶ್ವರೋ ಬನ್ಧಮುಕ್ತ್ಯೋಃ
ಕ್ಲೇಶಾಂಗಾರಾವಲಿಷು ಲುಠತಃ ಕಾ ಗತಿಸ್ತ್ವಾಂ ವಿನಾ ಮೇ ।
ತಸ್ಮಾದಸ್ಮಿನ್ನಿಹ ಪಶುಪತೇ ಘೋರಜನ್ಮಪ್ರವಾಹೇ
ಖಿನ್ನಂ ದೈನ್ಯಾಕರಮತಿಭಯಂ ಮಾಂ ಭಜಸ್ವ ಪ್ರಪನ್ನಮ್ ॥ ೨೪ ॥

ಯೋ ದೇವಾನಾಂ ಪ್ರಥಮಮಶುಭದ್ರಾವಕೋ ಭಕ್ತಿಭಾಜಾಂ
ಪೂರ್ವಂ ವಿಶ್ವಾಧಿಕ ಶತಧೃತಿಂ ಜಾಯಮಾನಂ ಮಹರ್ಷಿಃ ।
ದೃಷ್ಟ್ಯಾಪಶ್ಯತ್ಸಕಲಜಗತೀಸೃಷ್ಟಿಸಾಮರ್ಥ್ಯದಾತ್ರ್ಯಾ
ಸ ತ್ವಂ ಗ್ರಂಥಿಪ್ರವಿಲಯಕೃತೇ ವಿದ್ಯಯಾ ಯೋಜಯಾಸ್ಮಾನ್ ॥ ೨೫ ॥

See Also  Best Mantra To Increase Mysterious Mind Power – Brain Health

ಯದ್ಯಾಕಾಶಂ ಶುಭದ ಮನುಜಾಶ್ಚರ್ಮವದ್ವೇಷ್ಟಯೇಯುಃ
ದುಃಖಸ್ಯಾನ್ತಂ ತದಪಿ ಪುರುಷಸ್ತ್ವಾಮವಿಜ್ಞಾಯ ನೈತಿ ।
ವಿಜ್ಞಾನಂ ಚ ತ್ವಯಿ ಶಿವ ಋತೇ ತ್ವತ್ಪ್ರಸಾದಾನ್ನ ಲಭ್ಯಂ
ತದ್ದುಃಖಾರ್ತಃ ಕಮಿಹ ಶರಣಂ ಯಾಮಿ ದೇವಂ ತ್ವದನ್ಯಮ್ ॥ ೨೬ ॥

ಕಿಂ ಗೂಢಾರ್ಥೈರಕೃತಕವಚೋಗುಂಭನೈಃ ಕಿಂ ಪುರಾಣೈಃ
ತನ್ತ್ರಾದ್ಯೈರ್ವಾ ಪುರುಷಮತಿಭಿರ್ದುರ್ನಿರೂಪ್ಯೈಕಮತ್ಯೈಃ ।
ಕಿಂ ವಾ ಶಾಸ್ತ್ರೈರಫಲಕಲಹೋಲ್ಲಾಸಮಾತ್ರಪ್ರಧಾನೈಃ
ವಿದ್ಯಾ ವಿದ್ಯೇಶ್ವರ ಕೃತಧಿಯಾಂ ಕೇವಲಂ ತ್ವತ್ಪ್ರಸಾದಾತ್ ॥ ೨೭ ॥

ಪಾಪಿಷ್ಟೋಽಹಂ ವಿಷಯಚಪಲಃ ಸನ್ತತದ್ರೋಹಶಾಲೀ
ಕಾರ್ಪಣ್ಯೈಕಸ್ಥಿರನಿವಸತಿಃ ಪುಣ್ಯಗನ್ಧಾನಭಿಜ್ಞಃ ।
ಯದ್ಯಪ್ಯೇವಂ ತದಪಿ ಶರಣಂ ತ್ವತ್ಪದಾಬ್ಜಂ ಪ್ರಪನ್ನಂ
ನೈನಂ ದೀನಂ ಸ್ಮರಹರ ತವೋಪೇಕ್ಷಿತುಂ ನಾಥ ಯುಕ್ತಮ್ ॥ ೨೮ ॥

ಆಲೋಚ್ಯೈವಂ ಮಯಿ ಯದಿ ಭವಾನ್ನಾಥ ದೋಷಾನನನ್ತಾನ್
ಅಸ್ಮತ್ಪಾದಾಶ್ರಯಣಪದವೀಂ ನಾರ್ಹತೀತಿ ಕ್ಷಿಪೇನ್ಮಾಮ್ ।
ಅದ್ಯೈವೇಮಂ ಶರಣವಿರಹಾದ್ವಿದ್ಧಿ ಭೀತ್ಯೈವ ನಷ್ಟಂ
ಗ್ರಾಮೋ ಗೃಹ್ಣಾತ್ಯಹಿತತನಯಂ ಕಿಂ ನು ಮಾತ್ರಾ ನಿರಸ್ತಮ್ ॥ ೨೯ ॥

ಕ್ಷಂತವ್ಯಂ ವಾ ನಿಖಿಲಮಪಿ ಮೇ ಭೂತಭಾವಿ ವ್ಯಲೀಕಂ
ದುರ್ವ್ಯಾಪಾರಪ್ರವಣಮಥವಾ ಶಿಕ್ಷಣೀಯಂ ಮನೋ ಮೇ ।
ನ ತ್ವೇವಾರ್ತ್ಯಾ ನಿರತಿಶಯಯಾ ತ್ವತ್ಪದಾಬ್ಜಂ ಪ್ರಪನ್ನಂ
ತ್ವದ್ವಿನ್ಯಸ್ತಾಖಿಲಭರಮಮುಂ ಯುಕ್ತಮೀಶ ಪ್ರಹಾತುಮ್ ॥ ೩೦ ॥

ಸರ್ವಜ್ಞಸ್ತ್ವಂ ನಿರವಧಿಕೃಪಾಸಾಗರಃ ಪೂರ್ಣಶಕ್ತಿಃ
ಕಸ್ಮಾದೇನಂ ನ ಗಣಯಸಿ ಮಾಮಾಪದಬ್ಧೌ ನಿಮಗ್ನಮ್ ।
ಏಕಂ ಪಾಪಾತ್ಮಕಮಪಿ ರುಜಾ ಸರ್ವತೋಽತ್ಯನ್ತದೀನಂ
ಜನ್ತುಂ ಯದ್ಯುದ್ಧರಸಿ ಶಿವ ಕಸ್ತಾವತಾತಿಪ್ರಸಂಗಃ ॥ ೩೧ ॥

ಅತ್ಯನ್ತಾರ್ತಿವ್ಯಥಿತಮಗತಿಂ ದೇವ ಮಾಮುದ್ಧರೇತಿ
ಕ್ಷುಣ್ಣೋ ಮಾರ್ಗಸ್ತ್ವ ಶಿವ ಪುರಾ ಕೇನ ವಾಽನಾಥನಾಥ ।
ಕಾಮಾಲಂಬೇ ಬತ ತದಧಿಕಾಂ ಪ್ರಾರ್ಥನಾರೀತಿಮನ್ಯಾಂ
ತ್ರಾಯಸ್ವೈನಂ ಸಪದಿ ಕೃಪಯಾ ವಸ್ತುತತ್ತ್ವಂ ವಿಚಿನ್ತ್ಯ ॥ ೩೨ ॥

ಏತಾವನ್ತಂ ಭ್ರಮಣನಿಚಯಂ ಪ್ರಾಪಿತೋಽಯಂ ವರಾಕಃ
ಶ್ರಾನ್ತಃ ಸ್ವಾಮಿನ್ನಗತಿರಧುನಾ ಮೊಚನೀಯಸ್ತ್ವಯಾಹಮ್ ।
ಕೃತ್ಯಾಕೃತ್ಯವ್ಯಪಗತಮತಿರ್ದೀನಶಾಖಾಮೃಗೋಽಯಂ
ಸಂತಾಡ್ಯೈನಂ ದಶನವಿವೃತಿಂ ಪಶ್ಯತಸ್ತೇ ಫಲಂ ಕಿಮ್ ॥ ೩೩ ।

ಮಾತಾ ತಾತಃ ಸುತ ಇತಿ ಸಮಾಬಧ್ಯ ಮಾಂ ಮೋಹಪಾಶೈ-
ರಾಪಾತ್ಯೈವಂ ಭವಜಲನಿಧೌ ಹಾ ಕಿಮೀಶ ತ್ವಯಾಪ್ತಮ್ ।
ಏತಾವನ್ತಂ ಸಮಯಮಿಯತೀಮಾರ್ತಿಮಾಪಾದಿತೇಽಸ್ಮಿನ್
ಕಲ್ಯಾಣೀ ತೇ ಕಿಮಿತಿ ನ ಕೃಪಾ ಕಾಪಿ ಮೇ ಭಾಗ್ಯರೇಖಾ ॥ ೩೪ ॥

ಭುಂಕ್ಷೇ ಗುಪ್ತಂ ಬತ ಸುಖನಿಧಿಂ ತಾತ ಸಾಧಾರಣಂ ತ್ವಂ
ಭಿಕ್ಷಾವೃತ್ತಿಂ ಪರಮಭಿನಯನ್ಮಾಯಯಾ ಮಾಂ ವಿಭಜ್ಯ ।
ಮರ್ಯಾದಾಯಾಃ ಸಕಲಜಗತಾಂ ನಾಯಕಃ ಸ್ಥಾಪಕಸ್ತ್ವಂ
ಯುಕ್ತಂ ಕಿಂ ತದ್ವದ ವಿಭಜನಂ ಯೋಜಯಸ್ವಾತ್ಮನಾ ಮಾಮ್ ॥ ೩೫ ॥

ನ ತ್ವಾ ಜನ್ಮಪ್ರಲಯಜಲಧೇರುದ್ಧರಾಮೀತಿ ಚೇದ್ಧೀಃ
ಆಸ್ತಾಂ ತನ್ಮೇ ಭವತು ಚ ಜನಿರ್ಯತ್ರ ಕುತ್ರಾಪಿ ಜಾತೌ ।
ತ್ವದ್ಭಕ್ತಾನಾಮನಿತರಸುಖೈಃ ಪಾದಧೂಳೀಕಿಶೋರೈಃ
ಆರಬ್ಧಂ ಮೇ ಭವತು ಭಗವನ್ ಭಾವಿ ಸರ್ವಂ ಶರೀರಮ್ ॥ ೩೬ ॥

ಕೀಟಾ ನಾಗಾಸ್ತರವ ಇತಿ ವಾ ಕಿಂ ನ ಸಂತಿ ಸ್ಥಲೇಷು
ತ್ವತ್ಪಾದಾಂಭೋರುಹಪರಿಮಳೋದ್ವಾಹಿಮನ್ದಾನಿಲೇಷು ।
ತೇಷ್ವೇಕಂ ವಾ ಸೃಜ ಪುನರಿಮಂ ನಾಥ ದೀನಾರ್ತಿಹಾರಿನ್
ಆತೋಷಾನ್ಮಾಂ ಮೃಡ ಭವಮಹಾಂಗರನದ್ಯಾಂ ಲುಠನ್ತಮ್ ॥ ೩೭ ॥

See Also  Sumati Satakam In English – Baddena Bhupala

ಕಾಲೇ ಕಂಠಸ್ಫುರದಸುಕಲಾಲೇಶಸತ್ತಾವಲೋಕ-
ವ್ಯಗ್ರೋದಗ್ರವ್ಯಸನಿಸಕಲಸ್ನಿಗ್ಧರುದ್ಧೋಪಕಂಠೇ ।
ಅಂತಸ್ತೋದೈರವಧಿರಹಿತಾಮಾರ್ತಿಮಾಪದ್ಯಮಾನೇ-
ಽಪ್ಯಂಘ್ರಿದ್ವಂದ್ವೇ ತವ ನಿವಿಶತಾಮನ್ತರಾತ್ಮನ್ ಮಮಾತ್ಮಾ ॥ ೩೮ ॥

ಅಂತರ್ಬಾಷ್ಪಾಕುಲಿತನಯನಾನಂತರಂಗಾನಪಶ್ಯನ್
ಅಗ್ರೇ ಘೋಷಂ ರುದಿತಬಹುಲಂ ಕಾತರಾಣಾಮಶೃಣ್ವನ್ ।
ಅತ್ಯುತ್ಕ್ರಾನ್ತಿಶ್ರಮಮಗಣಯನ್ನಂತಕಾಲೇ ಕಪರ್ದಿನ್
ಅಂಘ್ರಿದ್ವಂದ್ವೇ ತವನಿವಿಶತಾಮನ್ತರಾತ್ಮನ್ ಮಮಾತ್ಮಾ ॥ ೩೯ ॥

ಚಾರುಸ್ಮೇರಾನನಸರಸಿಜಂ ಚಂದ್ರರೇಖಾವತಂಸಂ
ಫುಲ್ಲನ್ಮಲ್ಲೀಕುಸುಮಕಲಿಕಾದಾಮಸೌಭಾಗ್ಯಚೋರಮ್ ।
ಅಂತಃ ಪಶ್ಯಾಮ್ಯಚಲಸುತಯಾ ರತ್ನಪೀಠೇ ನಿಷಣ್ಣಂ
ಲೋಕಾತೀತಂ ಸತತಶಿವದಂ ರೂಪಮಪ್ರಾಕೃತಂ ತೇ ॥ ೪೦ ॥

ಸ್ವಪ್ನೇ ವಾಪಿ ಸ್ವರಸವಿಕಸದ್ದಿವ್ಯಪಂಕೇರುಹಾಭಂ
ಪಶ್ಯೇಯಂ ಕಿಂ ತವ ಪಶುಪತೇ ಪಾದಯುಗ್ಮಂ ಕದಾಚಿತ್ ।
ಕ್ವಾಹಂ ಪಾಪಃ ಕ್ವ ತವ ಚರಣಾಲೋಕಭಾಗ್ಯಂ ತಥಾಪಿ
ಪ್ರತ್ಯಾಶಾಂ ಮೇ ಘಟಯತಿ ಪುನರ್ವಿಶ್ರುತಾ ತೇಽನುಕಂಪಾ ॥ ೪೧ ॥

ಭಿಕ್ಷಾವೃತ್ತಿಂ ಚರ ಪಿತೃವನೇ ಭೂತಸಂಘೈರ್ಭ್ರಮೇದಂ
ವಿಜ್ಞಾತಂ ತೇ ಚರಿತಮಖಿಲಂ ವಿಪ್ರಲಿಪ್ಸೋಃ ಕಪಾಲಿನ್ ।
ಆವೈಕುಂಠದ್ರುಹಿಣಮಖಿಲಪ್ರಾಣಿನಾಮೀಶ್ವರಸ್ತ್ವಂ
ನಾಥ ಸ್ವಪ್ನೇಽಪ್ಯಹಮಿಹ ನ ತೇ ಪಾದಪದ್ಮಂ ತ್ಯಜಾಮಿ ॥ ೪೨ ॥

ಆಲೇಪನಂ ಭಸಿತಮಾವಸಥಃ ಶ್ಮಶಾನಂ
ಅಸ್ಥೀನಿ ತೇ ಸತತಮಾಭರಣಾನಿ ಸಂತು ।
ನಿಹ್ನೋತುಮೀಶ ಸಕಲಶ್ರುತಿಪಾರಸಿದ್ಧಂ
ಐಶ್ವರ್ಯಮಂಬುಜಭವೋಽಪಿ ಚ ನ ಕ್ಷಮಸ್ತೇ ॥ ೪೩ ॥

ವಿವಿಧಮಪಿ ಗುಣೌಘಂ ವೇದಯನ್ತ್ವರ್ಥವಾದಾಃ
ಪರಿಮಿತವಿಭವಾನಾಂ ಪಾಮರಾಣಾಂ ಸುರಾಣಾಮ್ ।
ತನುಹಿಮಕರಮೌಲೇ ತಾವತಾ ತ್ವತ್ಪರತ್ವೇ
ಕತಿ ಕತಿ ಜಗದೀಶಾಃ ಕಲ್ಪಿತಾ ನೋ ಭವೇಯುಃ ॥ ೪೪ ॥

ವಿಹರ ಪಿತೃವನೇ ವಾ ವಿಶ್ವಪಾರೇ ಪುರೇ ವಾ
ರಜತಗಿರಿತಟೇ ವಾ ರತ್ನಸಾನುಸ್ಥಲೇ ವಾ ।
ದಿಶ ಭವದುಪಕಂಠಂ ದೇಹಿ ಮೇ ಭೃತ್ಯಭಾವಂ
ಪರಮಶಿವ ತವ ಶ್ರೀಪಾದುಕಾವಾಹಕಾನಾಮ್ ॥ ೪೫ ॥

ಬಲಮಬಲಮಮೀಷಾಂ ಬಲ್ವಜಾನಾಂ ವಿಚಿನ್ತ್ಯಂ
ಕಥಮಪಿ ಶಿವ ಕಾಲಕ್ಷೇಪಮಾತ್ರಪ್ರಧಾನೈಃ ।
ನಿಖಿಲಮಪಿ ರಹಸ್ಯಂ ನಾಥ ನಿಷ್ಕೃಷ್ಯ ಸಾಕ್ಷಾತ್
ಸರಸಿಜಭವಮುಖ್ಯೈಃ ಸಾಧಿತಂ ನಃ ಪ್ರಮಾಣಮ್ ॥ ೪೬ ॥

ನ ಕಿಂಚಿನ್ಮೇನೇಽತಃ ಸಮಭಿಲಷಣೀಯಂ ತ್ರಿಭುವನೇ
ಸುಖಂ ವಾ ದುಃಖಂ ವಾ ಮಮ ಭವತು ಯದ್ಭಾವಿ ಭಗವನ್ ।
ಸಮುನ್ಮೀಲತ್ಪಾಥೋರುಹಕುಹರಸೌಭಾಗ್ಯಮುಷಿತೇ
ಪದದ್ವಂದ್ವೇ ಚೇತಃ ಪರಿಚಯಮುಪೇಯಾನ್ಮಮ ಸದಾ ॥ ೪೭ ॥

ಉದರಭರಣಮಾತ್ರಂ ಸಾಧ್ಯಮುದ್ದಿಶ್ಯ ನೀಚೇ-
ಷ್ವಸಕೃದುಪನಿಬದ್ಧಾಮಾಹಿತೋಚ್ಛಿಷ್ಟಭಾವಾಮ್ ।
ಅಹಮಿಹ ನುತಿಭಂಗೀಮರ್ಪಯಿತ್ಯೋಪಹಾರಂ
ತವ ಚರಣಸರೋಜೇ ತಾತಜಾತೋಽಪರಾಧೀ ॥ ೪೮ ॥

ಸರ್ವಂ ಸದಾಶಿವ ಸಹಸ್ವ ಮಮಾಪರಾಧಂ
ಮಗ್ನಂ ಸಮುದ್ಧರ ಮಹತ್ಯಮುಮಾಪದಬ್ಧೌ ।
ಸರ್ವಾತ್ಮನಾ ತವ ಪದಾಮ್ಬುಜಮೇವ ದೀನಃ
ಸ್ವಾಮಿನ್ನನನ್ಯಶರಣಃ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ॥ ೪೯ ॥

ಆತ್ಮಾರ್ಪಣಸ್ತುತಿರಿಯಂ ಭಗವನ್ನಿಬದ್ಧಾ
ಯದ್ಯಪ್ಯನನ್ಯಮನಸಾ ನ ಮಯಾ ತಥಾಪಿ ।
ವಾಚಾಪಿ ಕೇವಲಮಯಂ ಶರಣಂ ವೃಣೀತೇ
ದೀನೋ ವರಾಕ ಇತಿ ರಕ್ಷ ಕೃಪಾನಿಧೇ ಮಾಮ್ ॥ ೫೦ ॥

ಇತಿ ಆತ್ಮಾರ್ಪಣಸ್ತುತಿಃ ಸಂಪೂರ್ಣಾ ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Atmarpana Stuti in EnglishSanskrit – Kannada – TeluguTamil