Sundaradasu Sundarakanda Part 2 – Sri Ms Rama Rao

॥ Sundaradasu (Sri MS Rama Rao) Sundarakanda Part 2 ॥ [ ప్రథమ భాగం/Part 1 – ద్వితీయ భాగం/Part 2 ]॥ సుందరదాసు సుందరకాండ (ద్వితీయ భాగం) ॥తండ్రిమాట నిలుప రామచంద్రుడువల్కల ధారియై రాజ్యము వీడె ।సీతాలక్ష్మణులు తనతో రాగాపదునాల్గేండ్లు వనవాసమేగె – ౧౫౧ । ఖరదూషణాది పదునాల్గువేలఅసురుల జంపె జనస్థానమున ।అని హనుమంతుడు మృదుమధురముగాపలికెను సీతారామ కథ – ౧౫౨ । రాముడు వెడలె సీత కోర్కె పైమాయ లేడిని కొనితెచ్చుటకై … Read more

Sundaradasu Sundarakanda Part 1 – Sri Ms Rama Rao

॥ Sundaradasu (Sri MS Rama Rao) Sundarakanda Part 1 ॥ [ ప్రథమ భాగం/Part 1 – ద్వితీయ భాగం/Part 2 ]॥ సుందరదాసు సుందరకాండ (ప్రథమ భాగం) ॥(కృతజ్ఞతలు: కీ।శే। సుందరదాసు శ్రీ ఎం।ఎస్।రామారావు గారికి, శ్రీ పి।శ్రీనివాస్ గారికి) శ్రీ హనుమాను గురుదేవులు నా యెదపలికిన సీతారామ కథనే పలికెద సీతారామ కథ । శ్రీ హనుమంతుడు అంజనీసుతుడుఅతి బలవంతుడు రామభక్తుడు ।లంకకు పోయి రాగల ధీరుడుమహిమోపేతుడు శత్రుకర్శనుడు – ౧ … Read more

Sundarakanda Sankalpam & Dhyanam In Kannada

॥ Sundarakanda Sankalpam & Dhyanam Kannada Lyrics ॥ ॥ ಸುಂದರಕಾಂಡ ಸಂಕಲ್ಪಂ, ಧ್ಯಾನಂ ॥ ಸಂಕಲ್ಪಂ – ಗುರುರ್ಬ್ರಹ್ಮಾ ಗುರುರ್ವಿಷ್ಣುಃ ಗುರುರ್ದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರಃ ।ಗುರುಸ್ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ ॥ ಮಮ ಉಪಾತ್ತ ಸಮಸ್ತ ದುರಿತ ಕ್ಷಯದ್ವಾರಾ ಮಮ ಮನಸ್ಸಂಕಲ್ಪ ಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ಶ್ರೀ ಸೀತಾರಾಮಚಂದ್ರ ಅನುಗ್ರಹ ಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ಶ್ರೀಮದ್ವಾಲ್ಮೀಕೀ ರಾಮಾಯಣಾಂತರ್ಗತೇ ಸುಂದರಕಾಂಡೇ ___ ಸರ್ಗ ಶ್ಲೋಕ ಪಾರಾಯಣಂ ಕರಿಷ್ಯೇ । ಶ್ರೀ ರಾಮ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ –(ಶ್ರೀ ರಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಾಣಿ ಪಶ್ಯತು।)ರಾಮಾಯ … Read more

Sundarakanda Sankalpam & Dhyanam In Tamil

॥ Sundarakanda Sankalpam & Dhyanam Tamil Lyrics ॥ ॥ ஸுந்த³ரகாண்ட³ ஸங்கல்பம், த்⁴யாநம் ॥ கு³ருர்ப்³ரஹ்மா கு³ருர்விஷ்ணு꞉ கு³ருர்தே³வோ மஹேஶ்வர꞉ ।கு³ருஸ்ஸாக்ஷாத் பரம் ப்³ரஹ்ம தஸ்மை ஶ்ரீ கு³ரவே நம꞉ ॥ ஸங்கல்பம் – மம உபாத்த ஸமஸ்த து³ரித க்ஷயத்³வாரா மம மநஸ்ஸங்கல்ப ஸித்³த்⁴யர்த²ம் ஶ்ரீ ஸீதாராமசந்த்³ர அநுக்³ரஹ ஸித்³த்⁴யர்த²ம் ஶ்ரீமத்³வால்மீகீ ராமாயணாந்தர்க³தே ஸுந்த³ரகாண்டே³ ___ ஸர்க³ ஶ்லோக பாராயணம் கரிஷ்யே । ஶ்ரீ ராம ப்ரார்த²நா –(ஶ்ரீ ராம ஸ்தோத்ராணி பஶ்யது।)ராமாய … Read more

Sundarakanda Sankalpam & Dhyanam In Sanskrit

॥ Sundarakanda Sankalpam & Dhyanam in Sanskrit ॥ ॥ सुन्दरकाण्ड सङ्कल्पं, ध्यानम् ॥ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः ।गुरुस्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः ॥ सङ्कल्पम् – मम उपात्त समस्त दुरित क्षयद्वारा मम मनस्सङ्कल्प सिद्ध्यर्थं श्री सीतारामचन्द्र अनुग्रह सिद्ध्यर्थं श्रीमद्वाल्मीकी रामायणान्तर्गते सुन्दरकाण्डे ___ सर्ग श्लोक पारायणं करिष्ये । श्री राम प्रार्थना –(श्री राम स्तोत्राणि पश्यतु।)रामाय … Read more

Sundarakanda Sankalpam & Dhyanam In Telugu

॥ Sundarakanda Sankalpam & Dhyanam Telugu Lyrics ॥ ॥ సుందరకాండ సంకల్పం, ధ్యానం ॥ గురుర్బ్రహ్మా గురుర్విష్ణుః గురుర్దేవో మహేశ్వరః ।గురుస్సాక్షాత్ పరం బ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవే నమః ॥ సంకల్పం ।మమ ఉపాత్త సమస్త దురిత క్షయద్వారా మమ మనస్సంకల్ప సిద్ధ్యర్థం శ్రీ సీతారామచంద్ర అనుగ్రహ సిద్ధ్యర్థం శ్రీమద్వాల్మీకీ రామాయణాంతర్గతే సుందరకాండే ___ సర్గ శ్లోక పారాయణం కరిష్యే । శ్రీ రామ ప్రార్థనా । (శ్రీ రామ స్తోత్రాలు చూ.)రామాయ … Read more

Sundarakanda Sankalpam & Dhyanam In English

॥ Sundarakanda Sankalpam & Dhyanam English Lyrics ॥ ॥ sundarakanda saṅkalpaṁ, dhyanam ॥ gururbrahma gururvisnuḥ gururdēvō mahēśvaraḥ ।gurussaksat paraṁ brahma tasmai śrī guravē namaḥ ॥ saṅkalpam – mama upatta samasta durita ksayadvara mama manassaṅkalpa siddhyarthaṁ śrī sītaramacandra anugraha siddhyarthaṁ śrīmadvalmīkī ramayanantargatē sundarakandē ___ sarga ślōka parayanaṁ karisyē । śrī rama prarthana –(śrī rama stōtrani paśyatu।)ramaya … Read more