Dakshinamurthy Varnamala Stotram In English

॥ Dakshinamurti Varnamala Stotram English Lyrics ॥

॥ dakshinaamoortivarnamaalaastotram ॥
dakshinaamoortichaturvimshativarnamaalaastotram ।

ommityetadyasya budhairnaama gri’heetam
yadbhaasedam bhaati samastam viyadaadi ।
yasyaajnyaatah’ svasvapadasthaa vidhimukhyaa-
stam pratyancham dakshinavaktram kalayaami ॥ 1 ॥

namraangaanaam bhaktimataam yah’ purushaarthaa-
ndatvaa kshipram hanti cha tatsarvavipatteeh’ ।
paadaambhojaadhastanitaapasmri’timeesham
tam pratyancham dakshinavaktram kalayaami ॥ 2 ॥

mohadhvastyai vainikavaiyaasikimukhyaah’
samvinmudraapustakaveenaakshagunaanyam ।
hastaambhojairbibhratamaaraadhitavanta-
stam pratyancham dakshinavaktram kalayaami ॥ 3 ॥

bhadraarood’ham bhadradamaaraadhayitri’naam
bhaktishraddhaapoorvakameesham pranamanti ।
aadityaa yam vaanchhitasiddhyai karunaabdhim
tam pratyancham dakshinavaktram kalayaami ॥ 4 ॥

garbhaantah’sthaah’ praanina ete bhavapaasha-
chchhede daksham nishchitavantah’ sharanam yam ।
aaraadhyaanghriprasphuradambhoruhayugmam
tam pratyancham dakshinavaktram kalayaami ॥ 5 ॥

vaktram dhanyaah’ samsri’tivaardheratimaatraa-
dbheetaah’ santah’ poornashashaankadyuti yasya ।
sevente’dhyaaseenamanantam vat’amoolam
tam pratyancham dakshinavaktram kalayaami ॥ 6 ॥

tejah’stomairangadasanghat’t’itabhaasva-
nmaanikyotthairbhaasitavishvo ruchirairyah’ ।
tejomoortim khaanilatejah’pramukhaabdhim
tam pratyancham dakshinavaktram kalayaami ॥ 7 ॥

dadhyaajyaadidravyakakarmaanyakhilaani
tyaktvaa kaankshaa karmaphaleshvatra karoti ।
yajjijnyaasaam roopaphalaarthee kshitideva-
stam pratyancham dakshinavaktram kalayaami ॥ 8 ॥

kshipram loke yam bhajamaanah’ pri’thupunyah’
pradhvastaadhih’ projjhitasamsri’tyakhilaartih’ ।
pratyagbhootam brahma param sanramate ya-
stam pratyancham dakshinavaktram kalayaami ॥ 9 ॥

naanetyevam yanmanumadhyasthitavarnaa-
nbhaktaah’ kaale varnagri’heetyai prajapantah’ ।
modante sampraaptasamastashrutitantraa-
stam pratyancham dakshinavaktram kalayaami ॥ 10 ॥

moortishchhaayaanirjitamandaakinikunda-
praaleyaambhoraashisudhaabhootisurebhaa ।
yasyaabhraabhaa haasavidhau dakshashirodhi-
stam pratyancham dakshinavaktram kalayaami ॥ 11 ॥

taptasvarnachchhaayajat’aajoot’akat’aaha-
prodyadveecheevalliviraajatsurasindhum ।
nityam sookshmam nityanirastaakhiladosham
tam pratyancham dakshinavaktram kalayaami ॥ 12 ॥

yena jnyaatenaiva samastam viditam syaa-
dyasmaadanyadvastu jagatyaam shashashri’ngam ।
yam praaptaanaam naasti param praapyamanaadim
tam pratyancham dakshinavaktram kalayaami ॥ 13 ॥

matto maaro yasya lalaat’aakshibhavaagni-
sphoorjatkeelaproshitabhasmeekri’tadehah’ ।
tadbhasmaaseedyasya sujaatah’ pat’avaasa-
stam pratyancham dakshinavaktram kalayaami ॥ 14 ॥

hyambhoraashau samsri’tiroope lut’hataam ta-
tpaaram gantum yatpadabhaktirdri’d’hanaukaa ।
sarvaaraadhyam sarvagamaanandapayonidhim
tam pratyancham dakshinavaktram kalayaami ॥ 15 ॥

medhaavee syaadinduvatamsam dhri’taveenam
karpooraabham pustakahastam kamalaaksham ।
chitte dhyaayanyasya vapurdraangnimishaardham
tam pratyancham dakshinavaktram kalayaami ॥ 16 ॥

dhaamnaam dhaama praud’harucheenaam paramam ya-
tsooryaadeenaam yasya sa heturjagadaadeh’ ।
etaavaanyo yasya na sarveshvarameed’yam
tam pratyancham dakshinavaktram kalayaami ॥ 17 ॥

pratyaahaarapraananirodhaadisamarthai-
rbhaktairdaantaih’ samyatachittairyatamaanaih’ ।
svaatmatvena jnyaayata eva tvarayaa ya-
stam pratyancham dakshinavaktram kalayaami ॥ 18 ॥

nyaamsheebhootaanpraanina etaanphaladaataa
chittaantah’sthah’ prerayati sve sakale’pi ।
kri’tye devah’ praaktanakarmaanusarah’ sam-
stam pratyancham dakshinavaktram kalayaami ॥ 19 ॥

prajnyaamaatram praapitasambinnijabhaktam
praanaakshaadeh’ prerayitaaram pranavaartham ।
praahuh’ praajnyaa viditaanushravatattvaa-
stam pratyancham dakshinavaktram kalayaami ॥ 20 ॥

yasyaanjnyaanaadeva nri’naam samsri’tibodho
yasya jnyaanaadeva vimoksho bhavateeti ।
spasht’am broote vedashiro deshikamaadyam
tam pratyancham dakshinavaktram kalayaami ॥ 21 ॥

chhanne’vidyaaroopapat’enaiva cha vishvam
yatraadhyastam jeevapareshatvamapeedam ।
bhaanorbhaanushvambuvadastaakhilabhedam
tam pratyancham dakshinavaktram kalayaami ॥ 22 ॥

svaapasvapnau jaagradavasthaapi na yatra
praanashvetah’ sarvagato yah’ sakalaatmaa ।
koot’astho yah’ kevalasachchitsukharoopa-
stam pratyancham dakshinavaktram kalayaami ॥ 23 ॥

haa hetyevam vismayameeyurmunimukhyaa
nyaate yasminsvaatmatayaanaatmavimohah’ ।
pratyagbhoote brahmani yaatah’ kathamittham
tam pratyancham dakshinavaktram kalayaami ॥ 24 ॥

yaishaa ramyairmattamayooraabhidhavri’ttai-
raadau klri’ptaa yanmanuvarnairmunibhangee ।
taamevaitaam dakshinavaktrah’ kri’payaasaa-
vooreekuryaaddeshikasamraat’ paramaatmaa ॥ 25 ॥

iti shreematparamahamsaparivrajakaachaaryasya
shrigovindabhagavatpoojyapaadashishyasya
shreemachchhankarabhagavatah’ kri’tau
shreedakshinaamoortivarnamaalaastotram sampoornam ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Shiva Stotram » Si Dakshinamurthy Stotras » Dakshinamurthy Varnamala Stotram in Sanskrit » Marathi » Bengali » Gujarati » Kannada » Malayalam » Odia » Telugu » Tamil