Dakshinamurthy Varnamala Stotram In Telugu

॥ Dakshinamurti Varnamala Stotram Telugu Lyrics ॥

॥ దక్షిణామూర్తివర్ణమాలాస్తోత్రం ॥
దక్షిణామూర్తిచతుర్వింశతివర్ణమాలాస్తోత్రం ।

ఓంమిత్యేతద్యస్య బుధైర్నామ గృహీతం
యద్భాసేదం భాతి సమస్తం వియదాది ।
యస్యాజ్ఞాతః స్వస్వపదస్థా విధిముఖ్యా-
స్తం ప్రత్యంచం దక్షిణవక్త్రం కలయామి ॥ 1 ॥

నమ్రాంగాణాం భక్తిమతాం యః పురుషార్థా-
న్దత్వా క్షిప్రం హంతి చ తత్సర్వవిపత్తీః ।
పాదాంభోజాధస్తనితాపస్మృతిమీశం
తం ప్రత్యంచం దక్షిణవక్త్రం కలయామి ॥ 2 ॥

మోహధ్వస్త్యై వైణికవైయాసికిముఖ్యాః
సంవిన్ముద్రాపుస్తకవీణాక్షగుణాన్యం ।
హస్తాంభోజైర్బిభ్రతమారాధితవంత-
స్తం ప్రత్యంచం దక్షిణవక్త్రం కలయామి ॥ 3 ॥

భద్రారూఢం భద్రదమారాధయితృణాం
భక్తిశ్రద్ధాపూర్వకమీశం ప్రణమంతి ।
ఆదిత్యా యం వాంఛితసిద్ధ్యై కరుణాబ్ధిం
తం ప్రత్యంచం దక్షిణవక్త్రం కలయామి ॥ 4 ॥

గర్భాంతఃస్థాః ప్రాణిన ఏతే భవపాశ-
చ్ఛేదే దక్షం నిశ్చితవంతః శరణం యం ।
ఆరాధ్యాంఘ్రిప్రస్ఫురదంభోరుహయుగ్మం
తం ప్రత్యంచం దక్షిణవక్త్రం కలయామి ॥ 5 ॥

వక్త్రం ధన్యాః సంసృతివార్ధేరతిమాత్రా-
ద్భీతాః సంతః పూర్ణశశాంకద్యుతి యస్య ।
సేవేంతేఽధ్యాసీనమనంతం వటమూలం
తం ప్రత్యంచం దక్షిణవక్త్రం కలయామి ॥ 6 ॥

తేజఃస్తోమైరంగదసంఘట్టితభాస్వ-
న్మాణిక్యోత్థైర్భాసితవిశ్వో రుచిరైర్యః ।
తేజోమూర్తిం ఖానిలతేజఃప్రముఖాబ్ధిం
తం ప్రత్యంచం దక్షిణవక్త్రం కలయామి ॥ 7 ॥

దధ్యాజ్యాదిద్రవ్యకకర్మాణ్యఖిలాని
త్యక్త్వా కాంక్షా కర్మఫలేష్వత్ర కరోతి ।
యజ్జిజ్ఞాసాం రూపఫలార్థీ క్షితిదేవ-
స్తం ప్రత్యంచం దక్షిణవక్త్రం కలయామి ॥ 8 ॥

క్షిప్రం లోకే యం భజమానః పృథుపుణ్యః
ప్రధ్వస్తాధిః ప్రోజ్ఝితసంసృత్యఖిలార్తిః ।
ప్రత్యగ్భూతం బ్రహ్మ పరం సన్రమతే య-
స్తం ప్రత్యంచం దక్షిణవక్త్రం కలయామి ॥ 9 ॥

See Also  108 Names Of Arunachaleshwara In Telugu

ణానేత్యేవం యన్మనుమధ్యస్థితవర్ణా-
న్భక్తాః కాలే వర్ణగృహీత్యై ప్రజపంతః ।
మోదంతే సంప్రాప్తసమస్తశ్రుతితంత్రా-
స్తం ప్రత్యంచం దక్షిణవక్త్రం కలయామి ॥ 10 ॥

మూర్తిశ్ఛాయానిర్జితమందాకినికుంద-
ప్రాలేయాంభోరాశిసుధాభూతిసురేభా ।
యస్యాభ్రాభా హాసవిధౌ దక్షశిరోధి-
స్తం ప్రత్యంచం దక్షిణవక్త్రం కలయామి ॥ 11 ॥

తప్తస్వర్ణచ్ఛాయజటాజూటకటాహ-
ప్రోద్యద్వీచీవల్లివిరాజత్సురసింధుం ।
నిత్యం సూక్ష్మం నిత్యనిరస్తాఖిలదోషం
తం ప్రత్యంచం దక్షిణవక్త్రం కలయామి ॥ 12 ॥

యేన జ్ఞాతేనైవ సమస్తం విదితం స్యా-
ద్యస్మాదన్యద్వస్తు జగత్యాం శశశృంగం ।
యం ప్రాప్తానాం నాస్తి పరం ప్రాప్యమనాదిం
తం ప్రత్యంచం దక్షిణవక్త్రం కలయామి ॥ 13 ॥

మత్తో మారో యస్య లలాటాక్షిభవాగ్ని-
స్ఫూర్జత్కీలప్రోషితభస్మీకృతదేహః ।
తద్భస్మాసీద్యస్య సుజాతః పటవాస-
స్తం ప్రత్యంచం దక్షిణవక్త్రం కలయామి ॥ 14 ॥

హ్యంభోరాశౌ సంసృతిరూపే లుఠతాం త-
త్పారం గంతుం యత్పదభక్తిర్దృఢనౌకా ।
సర్వారాధ్యం సర్వగమానందపయోనిధిం
తం ప్రత్యంచం దక్షిణవక్త్రం కలయామి ॥ 15 ॥

మేధావీ స్యాదిందువతంసం ధృతవీణం
కర్పూరాభం పుస్తకహస్తం కమలాక్షం ।
చిత్తే ధ్యాయన్యస్య వపుర్ద్రాఙ్నిమిషార్ధం
తం ప్రత్యంచం దక్షిణవక్త్రం కలయామి ॥ 16 ॥

ధామ్నాం ధామ ప్రౌఢరుచీనాం పరమం య-
త్సూర్యాదీనాం యస్య స హేతుర్జగదాదేః ।
ఏతావాన్యో యస్య న సర్వేశ్వరమీడ్యం
తం ప్రత్యంచం దక్షిణవక్త్రం కలయామి ॥ 17 ॥

ప్రత్యాహారప్రాణనిరోధాదిసమర్థై-
ర్భక్తైర్దాంతైః సంయతచిత్తైర్యతమానైః ।
స్వాత్మత్వేన జ్ఞాయత ఏవ త్వరయా య-
స్తం ప్రత్యంచం దక్షిణవక్త్రం కలయామి ॥ 18 ॥

See Also  Ramunivaramainaramu Itaradula In Telugu – Sri Ramadasu Keerthanalu

జ్ఞాంశీభూతాన్ప్రాణిన ఏతాన్ఫలదాతా
చిత్తాంతఃస్థః ప్రేరయతి స్వే సకలేఽపి ।
కృత్యే దేవః ప్రాక్తనకర్మానుసరః సం-
స్తం ప్రత్యంచం దక్షిణవక్త్రం కలయామి ॥ 19 ॥

ప్రజ్ఞామాత్రం ప్రాపితసంబిన్నిజభక్తం
ప్రాణాక్షాదేః ప్రేరయితారం ప్రణవార్థం ।
ప్రాహుః ప్రాజ్ఞా విదితానుశ్రవతత్త్వా-
స్తం ప్రత్యంచం దక్షిణవక్త్రం కలయామి ॥ 20 ॥

యస్యాంజ్ఞానాదేవ నృణాం సంసృతిబోధో
యస్య జ్ఞానాదేవ విమోక్షో భవతీతి ।
స్పష్టం బ్రూతే వేదశిరో దేశికమాద్యం
తం ప్రత్యంచం దక్షిణవక్త్రం కలయామి ॥ 21 ॥

ఛన్నేఽవిద్యారూపపటేనైవ చ విశ్వం
యత్రాధ్యస్తం జీవపరేశత్వమపీదం ।
భానోర్భానుష్వంబువదస్తాఖిలభేదం
తం ప్రత్యంచం దక్షిణవక్త్రం కలయామి ॥ 22 ॥

స్వాపస్వప్నౌ జాగ్రదవస్థాపి న యత్ర
ప్రాణశ్వేతః సర్వగతో యః సకలాత్మా ।
కూటస్థో యః కేవలసచ్చిత్సుఖరూప-
స్తం ప్రత్యంచం దక్షిణవక్త్రం కలయామి ॥ 23 ॥

హా హేత్యేవం విస్మయమీయుర్మునిముఖ్యా
జ్ఞాతే యస్మిన్స్వాత్మతయానాత్మవిమోహః ।
ప్రత్యగ్భూతే బ్రహ్మణి యాతః కథమిత్థం
తం ప్రత్యంచం దక్షిణవక్త్రం కలయామి ॥ 24 ॥

యైషా రమ్యైర్మత్తమయూరాభిధవృత్తై-
రాదౌ క్లృప్తా యన్మనువర్ణైర్మునిభంగీ ।
తామేవైతాం దక్షిణవక్త్రః కృపయాసా-
వూరీకుర్యాద్దేశికసమ్రాట్ పరమాత్మా ॥ 25 ॥

ఇతి శ్రీమత్పరమహంసపరివ్రజకాచార్యస్య
శ్రిగోవిందభగవత్పూజ్యపాదశిష్యస్య
శ్రీమచ్ఛంకరభగవతః కృతౌ
శ్రీదక్షిణామూర్తివర్ణమాలాస్తోత్రం సంపూర్ణం ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Shiva Stotram » Si Dakshinamurthy Stotras » Dakshinamurthy Varnamala Stotram in Sanskrit » English » Marathi » Bengali » Gujarati » Kannada » Malayalam » Odia » Tamil

See Also  Narayaniyam Satcatvarimsadasakam In Telugu – Narayaneyam Dasakam 46