Dakshinamurthy Varnamala Stotram In Kannada

॥ Dakshinamurti Varnamala Stotram Kannada Lyrics ॥

॥ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿವರ್ಣಮಾಲಾಸ್ತೋತ್ರಂ ॥
ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿಚತುರ್ವಿಂಶತಿವರ್ಣಮಾಲಾಸ್ತೋತ್ರಂ ।

ಓಂಮಿತ್ಯೇತದ್ಯಸ್ಯ ಬುಧೈರ್ನಾಮ ಗೃಹೀತಂ
ಯದ್ಭಾಸೇದಂ ಭಾತಿ ಸಮಸ್ತಂ ವಿಯದಾದಿ ।
ಯಸ್ಯಾಜ್ಞಾತಃ ಸ್ವಸ್ವಪದಸ್ಥಾ ವಿಧಿಮುಖ್ಯಾ-
ಸ್ತಂ ಪ್ರತ್ಯಂಚಂ ದಕ್ಷಿಣವಕ್ತ್ರಂ ಕಲಯಾಮಿ ॥ 1 ॥

ನಮ್ರಾಂಗಾಣಾಂ ಭಕ್ತಿಮತಾಂ ಯಃ ಪುರುಷಾರ್ಥಾ-
ನ್ದತ್ವಾ ಕ್ಷಿಪ್ರಂ ಹಂತಿ ಚ ತತ್ಸರ್ವವಿಪತ್ತೀಃ ।
ಪಾದಾಂಭೋಜಾಧಸ್ತನಿತಾಪಸ್ಮೃತಿಮೀಶಂ
ತಂ ಪ್ರತ್ಯಂಚಂ ದಕ್ಷಿಣವಕ್ತ್ರಂ ಕಲಯಾಮಿ ॥ 2 ॥

ಮೋಹಧ್ವಸ್ತ್ಯೈ ವೈಣಿಕವೈಯಾಸಿಕಿಮುಖ್ಯಾಃ
ಸಂವಿನ್ಮುದ್ರಾಪುಸ್ತಕವೀಣಾಕ್ಷಗುಣಾನ್ಯಂ ।
ಹಸ್ತಾಂಭೋಜೈರ್ಬಿಭ್ರತಮಾರಾಧಿತವಂತ-
ಸ್ತಂ ಪ್ರತ್ಯಂಚಂ ದಕ್ಷಿಣವಕ್ತ್ರಂ ಕಲಯಾಮಿ ॥ 3 ॥

ಭದ್ರಾರೂಢಂ ಭದ್ರದಮಾರಾಧಯಿತೃಣಾಂ
ಭಕ್ತಿಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ವಕಮೀಶಂ ಪ್ರಣಮಂತಿ ।
ಆದಿತ್ಯಾ ಯಂ ವಾಂಛಿತಸಿದ್ಧ್ಯೈ ಕರುಣಾಬ್ಧಿಂ
ತಂ ಪ್ರತ್ಯಂಚಂ ದಕ್ಷಿಣವಕ್ತ್ರಂ ಕಲಯಾಮಿ ॥ 4 ॥

ಗರ್ಭಾಂತಃಸ್ಥಾಃ ಪ್ರಾಣಿನ ಏತೇ ಭವಪಾಶ-
ಚ್ಛೇದೇ ದಕ್ಷಂ ನಿಶ್ಚಿತವಂತಃ ಶರಣಂ ಯಂ ।
ಆರಾಧ್ಯಾಂಘ್ರಿಪ್ರಸ್ಫುರದಂಭೋರುಹಯುಗ್ಮಂ
ತಂ ಪ್ರತ್ಯಂಚಂ ದಕ್ಷಿಣವಕ್ತ್ರಂ ಕಲಯಾಮಿ ॥ 5 ॥

ವಕ್ತ್ರಂ ಧನ್ಯಾಃ ಸಂಸೃತಿವಾರ್ಧೇರತಿಮಾತ್ರಾ-
ದ್ಭೀತಾಃ ಸಂತಃ ಪೂರ್ಣಶಶಾಂಕದ್ಯುತಿ ಯಸ್ಯ ।
ಸೇವೇಂತೇಽಧ್ಯಾಸೀನಮನಂತಂ ವಟಮೂಲಂ
ತಂ ಪ್ರತ್ಯಂಚಂ ದಕ್ಷಿಣವಕ್ತ್ರಂ ಕಲಯಾಮಿ ॥ 6 ॥

ತೇಜಃಸ್ತೋಮೈರಂಗದಸಂಘಟ್ಟಿತಭಾಸ್ವ-
ನ್ಮಾಣಿಕ್ಯೋತ್ಥೈರ್ಭಾಸಿತವಿಶ್ವೋ ರುಚಿರೈರ್ಯಃ ।
ತೇಜೋಮೂರ್ತಿಂ ಖಾನಿಲತೇಜಃಪ್ರಮುಖಾಬ್ಧಿಂ
ತಂ ಪ್ರತ್ಯಂಚಂ ದಕ್ಷಿಣವಕ್ತ್ರಂ ಕಲಯಾಮಿ ॥ 7 ॥

ದಧ್ಯಾಜ್ಯಾದಿದ್ರವ್ಯಕಕರ್ಮಾಣ್ಯಖಿಲಾನಿ
ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ಕಾಂಕ್ಷಾ ಕರ್ಮಫಲೇಷ್ವತ್ರ ಕರೋತಿ ।
ಯಜ್ಜಿಜ್ಞಾಸಾಂ ರೂಪಫಲಾರ್ಥೀ ಕ್ಷಿತಿದೇವ-
ಸ್ತಂ ಪ್ರತ್ಯಂಚಂ ದಕ್ಷಿಣವಕ್ತ್ರಂ ಕಲಯಾಮಿ ॥ 8 ॥

ಕ್ಷಿಪ್ರಂ ಲೋಕೇ ಯಂ ಭಜಮಾನಃ ಪೃಥುಪುಣ್ಯಃ
ಪ್ರಧ್ವಸ್ತಾಧಿಃ ಪ್ರೋಜ್ಝಿತಸಂಸೃತ್ಯಖಿಲಾರ್ತಿಃ ।
ಪ್ರತ್ಯಗ್ಭೂತಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಪರಂ ಸನ್ರಮತೇ ಯ-
ಸ್ತಂ ಪ್ರತ್ಯಂಚಂ ದಕ್ಷಿಣವಕ್ತ್ರಂ ಕಲಯಾಮಿ ॥ 9 ॥

See Also  Sri Dattatreya Kavacham In Kannada

ಣಾನೇತ್ಯೇವಂ ಯನ್ಮನುಮಧ್ಯಸ್ಥಿತವರ್ಣಾ-
ನ್ಭಕ್ತಾಃ ಕಾಲೇ ವರ್ಣಗೃಹೀತ್ಯೈ ಪ್ರಜಪಂತಃ ।
ಮೋದಂತೇ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತಸಮಸ್ತಶ್ರುತಿತಂತ್ರಾ-
ಸ್ತಂ ಪ್ರತ್ಯಂಚಂ ದಕ್ಷಿಣವಕ್ತ್ರಂ ಕಲಯಾಮಿ ॥ 10 ॥

ಮೂರ್ತಿಶ್ಛಾಯಾನಿರ್ಜಿತಮಂದಾಕಿನಿಕುಂದ-
ಪ್ರಾಲೇಯಾಂಭೋರಾಶಿಸುಧಾಭೂತಿಸುರೇಭಾ ।
ಯಸ್ಯಾಭ್ರಾಭಾ ಹಾಸವಿಧೌ ದಕ್ಷಶಿರೋಧಿ-
ಸ್ತಂ ಪ್ರತ್ಯಂಚಂ ದಕ್ಷಿಣವಕ್ತ್ರಂ ಕಲಯಾಮಿ ॥ 11 ॥

ತಪ್ತಸ್ವರ್ಣಚ್ಛಾಯಜಟಾಜೂಟಕಟಾಹ-
ಪ್ರೋದ್ಯದ್ವೀಚೀವಲ್ಲಿವಿರಾಜತ್ಸುರಸಿಂಧುಂ ।
ನಿತ್ಯಂ ಸೂಕ್ಷ್ಮಂ ನಿತ್ಯನಿರಸ್ತಾಖಿಲದೋಷಂ
ತಂ ಪ್ರತ್ಯಂಚಂ ದಕ್ಷಿಣವಕ್ತ್ರಂ ಕಲಯಾಮಿ ॥ 12 ॥

ಯೇನ ಜ್ಞಾತೇನೈವ ಸಮಸ್ತಂ ವಿದಿತಂ ಸ್ಯಾ-
ದ್ಯಸ್ಮಾದನ್ಯದ್ವಸ್ತು ಜಗತ್ಯಾಂ ಶಶಶೃಂಗಂ ।
ಯಂ ಪ್ರಾಪ್ತಾನಾಂ ನಾಸ್ತಿ ಪರಂ ಪ್ರಾಪ್ಯಮನಾದಿಂ
ತಂ ಪ್ರತ್ಯಂಚಂ ದಕ್ಷಿಣವಕ್ತ್ರಂ ಕಲಯಾಮಿ ॥ 13 ॥

ಮತ್ತೋ ಮಾರೋ ಯಸ್ಯ ಲಲಾಟಾಕ್ಷಿಭವಾಗ್ನಿ-
ಸ್ಫೂರ್ಜತ್ಕೀಲಪ್ರೋಷಿತಭಸ್ಮೀಕೃತದೇಹಃ ।
ತದ್ಭಸ್ಮಾಸೀದ್ಯಸ್ಯ ಸುಜಾತಃ ಪಟವಾಸ-
ಸ್ತಂ ಪ್ರತ್ಯಂಚಂ ದಕ್ಷಿಣವಕ್ತ್ರಂ ಕಲಯಾಮಿ ॥ 14 ॥

ಹ್ಯಂಭೋರಾಶೌ ಸಂಸೃತಿರೂಪೇ ಲುಠತಾಂ ತ-
ತ್ಪಾರಂ ಗಂತುಂ ಯತ್ಪದಭಕ್ತಿರ್ದೃಢನೌಕಾ ।
ಸರ್ವಾರಾಧ್ಯಂ ಸರ್ವಗಮಾನಂದಪಯೋನಿಧಿಂ
ತಂ ಪ್ರತ್ಯಂಚಂ ದಕ್ಷಿಣವಕ್ತ್ರಂ ಕಲಯಾಮಿ ॥ 15 ॥

ಮೇಧಾವೀ ಸ್ಯಾದಿಂದುವತಂಸಂ ಧೃತವೀಣಂ
ಕರ್ಪೂರಾಭಂ ಪುಸ್ತಕಹಸ್ತಂ ಕಮಲಾಕ್ಷಂ ।
ಚಿತ್ತೇ ಧ್ಯಾಯನ್ಯಸ್ಯ ವಪುರ್ದ್ರಾಙ್ನಿಮಿಷಾರ್ಧಂ
ತಂ ಪ್ರತ್ಯಂಚಂ ದಕ್ಷಿಣವಕ್ತ್ರಂ ಕಲಯಾಮಿ ॥ 16 ॥

ಧಾಮ್ನಾಂ ಧಾಮ ಪ್ರೌಢರುಚೀನಾಂ ಪರಮಂ ಯ-
ತ್ಸೂರ್ಯಾದೀನಾಂ ಯಸ್ಯ ಸ ಹೇತುರ್ಜಗದಾದೇಃ ।
ಏತಾವಾನ್ಯೋ ಯಸ್ಯ ನ ಸರ್ವೇಶ್ವರಮೀಡ್ಯಂ
ತಂ ಪ್ರತ್ಯಂಚಂ ದಕ್ಷಿಣವಕ್ತ್ರಂ ಕಲಯಾಮಿ ॥ 17 ॥

ಪ್ರತ್ಯಾಹಾರಪ್ರಾಣನಿರೋಧಾದಿಸಮರ್ಥೈ-
ರ್ಭಕ್ತೈರ್ದಾಂತೈಃ ಸಂಯತಚಿತ್ತೈರ್ಯತಮಾನೈಃ ।
ಸ್ವಾತ್ಮತ್ವೇನ ಜ್ಞಾಯತ ಏವ ತ್ವರಯಾ ಯ-
ಸ್ತಂ ಪ್ರತ್ಯಂಚಂ ದಕ್ಷಿಣವಕ್ತ್ರಂ ಕಲಯಾಮಿ ॥ 18 ॥

See Also  Suta Gita In Kannada

ಜ್ಞಾಂಶೀಭೂತಾನ್ಪ್ರಾಣಿನ ಏತಾನ್ಫಲದಾತಾ
ಚಿತ್ತಾಂತಃಸ್ಥಃ ಪ್ರೇರಯತಿ ಸ್ವೇ ಸಕಲೇಽಪಿ ।
ಕೃತ್ಯೇ ದೇವಃ ಪ್ರಾಕ್ತನಕರ್ಮಾನುಸರಃ ಸಂ-
ಸ್ತಂ ಪ್ರತ್ಯಂಚಂ ದಕ್ಷಿಣವಕ್ತ್ರಂ ಕಲಯಾಮಿ ॥ 19 ॥

ಪ್ರಜ್ಞಾಮಾತ್ರಂ ಪ್ರಾಪಿತಸಂಬಿನ್ನಿಜಭಕ್ತಂ
ಪ್ರಾಣಾಕ್ಷಾದೇಃ ಪ್ರೇರಯಿತಾರಂ ಪ್ರಣವಾರ್ಥಂ ।
ಪ್ರಾಹುಃ ಪ್ರಾಜ್ಞಾ ವಿದಿತಾನುಶ್ರವತತ್ತ್ವಾ-
ಸ್ತಂ ಪ್ರತ್ಯಂಚಂ ದಕ್ಷಿಣವಕ್ತ್ರಂ ಕಲಯಾಮಿ ॥ 20 ॥

ಯಸ್ಯಾಂಜ್ಞಾನಾದೇವ ನೃಣಾಂ ಸಂಸೃತಿಬೋಧೋ
ಯಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಾದೇವ ವಿಮೋಕ್ಷೋ ಭವತೀತಿ ।
ಸ್ಪಷ್ಟಂ ಬ್ರೂತೇ ವೇದಶಿರೋ ದೇಶಿಕಮಾದ್ಯಂ
ತಂ ಪ್ರತ್ಯಂಚಂ ದಕ್ಷಿಣವಕ್ತ್ರಂ ಕಲಯಾಮಿ ॥ 21 ॥

ಛನ್ನೇಽವಿದ್ಯಾರೂಪಪಟೇನೈವ ಚ ವಿಶ್ವಂ
ಯತ್ರಾಧ್ಯಸ್ತಂ ಜೀವಪರೇಶತ್ವಮಪೀದಂ ।
ಭಾನೋರ್ಭಾನುಷ್ವಂಬುವದಸ್ತಾಖಿಲಭೇದಂ
ತಂ ಪ್ರತ್ಯಂಚಂ ದಕ್ಷಿಣವಕ್ತ್ರಂ ಕಲಯಾಮಿ ॥ 22 ॥

ಸ್ವಾಪಸ್ವಪ್ನೌ ಜಾಗ್ರದವಸ್ಥಾಪಿ ನ ಯತ್ರ
ಪ್ರಾಣಶ್ವೇತಃ ಸರ್ವಗತೋ ಯಃ ಸಕಲಾತ್ಮಾ ।
ಕೂಟಸ್ಥೋ ಯಃ ಕೇವಲಸಚ್ಚಿತ್ಸುಖರೂಪ-
ಸ್ತಂ ಪ್ರತ್ಯಂಚಂ ದಕ್ಷಿಣವಕ್ತ್ರಂ ಕಲಯಾಮಿ ॥ 23 ॥

ಹಾ ಹೇತ್ಯೇವಂ ವಿಸ್ಮಯಮೀಯುರ್ಮುನಿಮುಖ್ಯಾ
ಜ್ಞಾತೇ ಯಸ್ಮಿನ್ಸ್ವಾತ್ಮತಯಾನಾತ್ಮವಿಮೋಹಃ ।
ಪ್ರತ್ಯಗ್ಭೂತೇ ಬ್ರಹ್ಮಣಿ ಯಾತಃ ಕಥಮಿತ್ಥಂ
ತಂ ಪ್ರತ್ಯಂಚಂ ದಕ್ಷಿಣವಕ್ತ್ರಂ ಕಲಯಾಮಿ ॥ 24 ॥

ಯೈಷಾ ರಮ್ಯೈರ್ಮತ್ತಮಯೂರಾಭಿಧವೃತ್ತೈ-
ರಾದೌ ಕ್ಲೃಪ್ತಾ ಯನ್ಮನುವರ್ಣೈರ್ಮುನಿಭಂಗೀ ।
ತಾಮೇವೈತಾಂ ದಕ್ಷಿಣವಕ್ತ್ರಃ ಕೃಪಯಾಸಾ-
ವೂರೀಕುರ್ಯಾದ್ದೇಶಿಕಸಮ್ರಾಟ್ ಪರಮಾತ್ಮಾ ॥ 25 ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀಮತ್ಪರಮಹಂಸಪರಿವ್ರಜಕಾಚಾರ್ಯಸ್ಯ
ಶ್ರಿಗೋವಿಂದಭಗವತ್ಪೂಜ್ಯಪಾದಶಿಷ್ಯಸ್ಯ
ಶ್ರೀಮಚ್ಛಂಕರಭಗವತಃ ಕೃತೌ
ಶ್ರೀದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿವರ್ಣಮಾಲಾಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಂ ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Shiva Stotram » Si Dakshinamurthy Stotras » Dakshinamurthy Varnamala Stotram in Sanskrit » English » Marathi » Bengali » Gujarati » Malayalam » Odia » Telugu » Tamil

See Also  1000 Names Sri Shanmukha 1 » Sahasranamavali In Kannada