Dakshinamurthy Varnamala Stotram In Malayalam

॥ Dakshinamurti Varnamala Stotram Malayalam Lyrics ॥

॥ ദക്ഷിണാമൂർതിവർണമാലാസ്തോത്രം ॥
ദക്ഷിണാമൂർതിചതുർവിംശതിവർണമാലാസ്തോത്രം ।

ഓംമിത്യേതദ്യസ്യ ബുധൈർനാമ ഗൃഹീതം
യദ്ഭാസേദം ഭാതി സമസ്തം വിയദാദി ।
യസ്യാജ്ഞാതഃ സ്വസ്വപദസ്ഥാ വിധിമുഖ്യാ-
സ്തം പ്രത്യഞ്ചം ദക്ഷിണവക്ത്രം കലയാമി ॥ 1 ॥

നമ്രാംഗാണാം ഭക്തിമതാം യഃ പുരുഷാർഥാ-
ന്ദത്വാ ക്ഷിപ്രം ഹന്തി ച തത്സർവവിപത്തീഃ ।
പാദാംഭോജാധസ്തനിതാപസ്മൃതിമീശം
തം പ്രത്യഞ്ചം ദക്ഷിണവക്ത്രം കലയാമി ॥ 2 ॥

മോഹധ്വസ്ത്യൈ വൈണികവൈയാസികിമുഖ്യാഃ
സംവിന്മുദ്രാപുസ്തകവീണാക്ഷഗുണാന്യം ।
ഹസ്താംഭോജൈർബിഭ്രതമാരാധിതവന്ത-
സ്തം പ്രത്യഞ്ചം ദക്ഷിണവക്ത്രം കലയാമി ॥ 3 ॥

ഭദ്രാരൂഢം ഭദ്രദമാരാധയിതൃണാം
ഭക്തിശ്രദ്ധാപൂർവകമീശം പ്രണമന്തി ।
ആദിത്യാ യം വാഞ്ഛിതസിദ്ധ്യൈ കരുണാബ്ധിം
തം പ്രത്യഞ്ചം ദക്ഷിണവക്ത്രം കലയാമി ॥ 4 ॥

ഗർഭാന്തഃസ്ഥാഃ പ്രാണിന ഏതേ ഭവപാശ-
ച്ഛേദേ ദക്ഷം നിശ്ചിതവന്തഃ ശരണം യം ।
ആരാധ്യാംഘ്രിപ്രസ്ഫുരദംഭോരുഹയുഗ്മം
തം പ്രത്യഞ്ചം ദക്ഷിണവക്ത്രം കലയാമി ॥ 5 ॥

വക്ത്രം ധന്യാഃ സംസൃതിവാർധേരതിമാത്രാ-
ദ്ഭീതാഃ സന്തഃ പൂർണശശാങ്കദ്യുതി യസ്യ ।
സേവേന്തേഽധ്യാസീനമനന്തം വടമൂലം
തം പ്രത്യഞ്ചം ദക്ഷിണവക്ത്രം കലയാമി ॥ 6 ॥

തേജഃസ്തോമൈരംഗദസംഘട്ടിതഭാസ്വ-
ന്മാണിക്യോത്ഥൈർഭാസിതവിശ്വോ രുചിരൈര്യഃ ।
തേജോമൂർതിം ഖാനിലതേജഃപ്രമുഖാബ്ധിം
തം പ്രത്യഞ്ചം ദക്ഷിണവക്ത്രം കലയാമി ॥ 7 ॥

ദധ്യാജ്യാദിദ്രവ്യകകർമാണ്യഖിലാനി
ത്യക്ത്വാ കാങ്ക്ഷാ കർമഫലേഷ്വത്ര കരോതി ।
യജ്ജിജ്ഞാസാം രൂപഫലാർഥീ ക്ഷിതിദേവ-
സ്തം പ്രത്യഞ്ചം ദക്ഷിണവക്ത്രം കലയാമി ॥ 8 ॥

ക്ഷിപ്രം ലോകേ യം ഭജമാനഃ പൃഥുപുണ്യഃ
പ്രധ്വസ്താധിഃ പ്രോജ്ഝിതസംസൃത്യഖിലാർതിഃ ।
പ്രത്യഗ്ഭൂതം ബ്രഹ്മ പരം സന്രമതേ യ-
സ്തം പ്രത്യഞ്ചം ദക്ഷിണവക്ത്രം കലയാമി ॥ 9 ॥

See Also  Shastuh Dhyana Ashtakam In Malayalam

ണാനേത്യേവം യന്മനുമധ്യസ്ഥിതവർണാ-
ന്ഭക്താഃ കാലേ വർണഗൃഹീത്യൈ പ്രജപന്തഃ ।
മോദന്തേ സമ്പ്രാപ്തസമസ്തശ്രുതിതന്ത്രാ-
സ്തം പ്രത്യഞ്ചം ദക്ഷിണവക്ത്രം കലയാമി ॥ 10 ॥

മൂർതിശ്ഛായാനിർജിതമന്ദാകിനികുന്ദ-
പ്രാലേയാംഭോരാശിസുധാഭൂതിസുരേഭാ ।
യസ്യാഭ്രാഭാ ഹാസവിധൗ ദക്ഷശിരോധി-
സ്തം പ്രത്യഞ്ചം ദക്ഷിണവക്ത്രം കലയാമി ॥ 11 ॥

തപ്തസ്വർണച്ഛായജടാജൂടകടാഹ-
പ്രോദ്യദ്വീചീവല്ലിവിരാജത്സുരസിന്ധും ।
നിത്യം സൂക്ഷ്മം നിത്യനിരസ്താഖിലദോഷം
തം പ്രത്യഞ്ചം ദക്ഷിണവക്ത്രം കലയാമി ॥ 12 ॥

യേന ജ്ഞാതേനൈവ സമസ്തം വിദിതം സ്യാ-
ദ്യസ്മാദന്യദ്വസ്തു ജഗത്യാം ശശശൃംഗം ।
യം പ്രാപ്താനാം നാസ്തി പരം പ്രാപ്യമനാദിം
തം പ്രത്യഞ്ചം ദക്ഷിണവക്ത്രം കലയാമി ॥ 13 ॥

മത്തോ മാരോ യസ്യ ലലാടാക്ഷിഭവാഗ്നി-
സ്ഫൂർജത്കീലപ്രോഷിതഭസ്മീകൃതദേഹഃ ।
തദ്ഭസ്മാസീദ്യസ്യ സുജാതഃ പടവാസ-
സ്തം പ്രത്യഞ്ചം ദക്ഷിണവക്ത്രം കലയാമി ॥ 14 ॥

ഹ്യംഭോരാശൗ സംസൃതിരൂപേ ലുഠതാം ത-
ത്പാരം ഗന്തും യത്പദഭക്തിർദൃഢനൗകാ ।
സർവാരാധ്യം സർവഗമാനന്ദപയോനിധിം
തം പ്രത്യഞ്ചം ദക്ഷിണവക്ത്രം കലയാമി ॥ 15 ॥

മേധാവീ സ്യാദിന്ദുവതംസം ധൃതവീണം
കർപൂരാഭം പുസ്തകഹസ്തം കമലാക്ഷം ।
ചിത്തേ ധ്യായന്യസ്യ വപുർദ്രാങ്നിമിഷാർധം
തം പ്രത്യഞ്ചം ദക്ഷിണവക്ത്രം കലയാമി ॥ 16 ॥

ധാമ്നാം ധാമ പ്രൗഢരുചീനാം പരമം യ-
ത്സൂര്യാദീനാം യസ്യ സ ഹേതുർജഗദാദേഃ ।
ഏതാവാന്യോ യസ്യ ന സർവേശ്വരമീഡ്യം
തം പ്രത്യഞ്ചം ദക്ഷിണവക്ത്രം കലയാമി ॥ 17 ॥

പ്രത്യാഹാരപ്രാണനിരോധാദിസമർഥൈ-
ര്ഭക്തൈർദാന്തൈഃ സംയതചിത്തൈര്യതമാനൈഃ ।
സ്വാത്മത്വേന ജ്ഞായത ഏവ ത്വരയാ യ-
സ്തം പ്രത്യഞ്ചം ദക്ഷിണവക്ത്രം കലയാമി ॥ 18 ॥

See Also  Phaala Netraanala In Malayalam

ജ്ഞാംശീഭൂതാൻപ്രാണിന ഏതാൻഫലദാതാ
ചിത്താന്തഃസ്ഥഃ പ്രേരയതി സ്വേ സകലേഽപി ।
കൃത്യേ ദേവഃ പ്രാക്തനകർമാനുസരഃ സം-
സ്തം പ്രത്യഞ്ചം ദക്ഷിണവക്ത്രം കലയാമി ॥ 19 ॥

പ്രജ്ഞാമാത്രം പ്രാപിതസംബിന്നിജഭക്തം
പ്രാണാക്ഷാദേഃ പ്രേരയിതാരം പ്രണവാർഥം ।
പ്രാഹുഃ പ്രാജ്ഞാ വിദിതാനുശ്രവതത്ത്വാ-
സ്തം പ്രത്യഞ്ചം ദക്ഷിണവക്ത്രം കലയാമി ॥ 20 ॥

യസ്യാഞ്ജ്ഞാനാദേവ നൃണാം സംസൃതിബോധോ
യസ്യ ജ്ഞാനാദേവ വിമോക്ഷോ ഭവതീതി ।
സ്പഷ്ടം ബ്രൂതേ വേദശിരോ ദേശികമാദ്യം
തം പ്രത്യഞ്ചം ദക്ഷിണവക്ത്രം കലയാമി ॥ 21 ॥

ഛന്നേഽവിദ്യാരൂപപടേനൈവ ച വിശ്വം
യത്രാധ്യസ്തം ജീവപരേശത്വമപീദം ।
ഭാനോർഭാനുഷ്വംബുവദസ്താഖിലഭേദം
തം പ്രത്യഞ്ചം ദക്ഷിണവക്ത്രം കലയാമി ॥ 22 ॥

സ്വാപസ്വപ്നൗ ജാഗ്രദവസ്ഥാപി ന യത്ര
പ്രാണശ്വേതഃ സർവഗതോ യഃ സകലാത്മാ ।
കൂടസ്ഥോ യഃ കേവലസച്ചിത്സുഖരൂപ-
സ്തം പ്രത്യഞ്ചം ദക്ഷിണവക്ത്രം കലയാമി ॥ 23 ॥

ഹാ ഹേത്യേവം വിസ്മയമീയുർമുനിമുഖ്യാ
ജ്ഞാതേ യസ്മിൻസ്വാത്മതയാനാത്മവിമോഹഃ ।
പ്രത്യഗ്ഭൂതേ ബ്രഹ്മണി യാതഃ കഥമിത്ഥം
തം പ്രത്യഞ്ചം ദക്ഷിണവക്ത്രം കലയാമി ॥ 24 ॥

യൈഷാ രമ്യൈർമത്തമയൂരാഭിധവൃത്തൈ-
രാദൗ ക്ലൃപ്താ യന്മനുവർണൈർമുനിഭംഗീ ।
താമേവൈതാം ദക്ഷിണവക്ത്രഃ കൃപയാസാ-
വൂരീകുര്യാദ്ദേശികസമ്രാട് പരമാത്മാ ॥ 25 ॥

ഇതി ശ്രീമത്പരമഹംസപരിവ്രജകാചാര്യസ്യ
ശ്രിഗോവിന്ദഭഗവത്പൂജ്യപാദശിഷ്യസ്യ
ശ്രീമച്ഛങ്കരഭഗവതഃ കൃതൗ
ശ്രീദക്ഷിണാമൂർതിവർണമാലാസ്തോത്രം സമ്പൂർണം ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Shiva Stotram » Si Dakshinamurthy Stotras » Dakshinamurthy Varnamala Stotram in Sanskrit » English » Marathi » Bengali » Gujarati » Kannada » Odia » Telugu » Tamil

See Also  Vishnavashtakam In Malayalam