Mrutyunjaya Manasika Puja Stotram In Tamil

॥ Mrutyunjaya Manasika Puja Stotram Tamil Lyrics ॥

॥ ம்ருத்யுஞ்ஜய மானஸிக பூஜா ஸ்தோத்ரம் ॥
கைலாஸே கமனீயரத்னக²சிதே கல்பத்³ருமூலே ஸ்தி²தம்
கர்பூரஸ்ப²டிகேந்து³ஸுந்த³ரதனும் காத்யாயனீஸேவிதம் ।
க³ங்கா³துங்க³தரங்க³ரஞ்ஜிதஜடாபா⁴ரம் க்ருபாஸாக³ரம்
கண்டா²லங்க்ருதஶேஷபூ⁴ஷணமமும் ம்ருத்யுஞ்ஜயம் பா⁴வயே ॥ 1 ॥

ஆக³த்ய ம்ருத்யுஞ்ஜய சந்த்³ரமௌலே வ்யாக்⁴ராஜினாலங்க்ருத ஶூலபாணே ।
ஸ்வப⁴க்தஸம்ரக்ஷணகாமதே⁴னோ ப்ரஸீத³ விஶ்வேஶ்வர பார்வதீஶ ॥ 2 ॥

பா⁴ஸ்வன்மௌக்திகதோரணே மரகதஸ்தம்பா⁴யுதா⁴லங்க்ருதே
ஸௌதே⁴ தூ⁴பஸுவாஸிதே மணிமயே மாணிக்யதீ³பாஞ்சிதே ।
ப்³ரஹ்மேந்த்³ராமரயோகி³புங்க³வக³ணைர்யுக்தே ச கல்பத்³ருமை꞉
ஶ்ரீம்ருத்யுஞ்ஜய ஸுஸ்தி²ரோ ப⁴வ விபோ⁴ மாணிக்யஸிம்ஹாஸனே ॥ 3 ॥

மந்தா³ரமல்லீகரவீரமாத⁴வீபுன்னாக³னீலோத்பலசம்பகான்விதை꞉ ।
கர்பூரபாடீரஸுவாஸிதைர்ஜலைராத⁴த்ஸ்வ ம்ருத்யுஞ்ஜய பாத்³யமுத்தமம் ॥ 4 ॥

ஸுக³ந்த⁴புஷ்பப்ரகரை꞉ ஸுவாஸிதைர்வியன்னதீ³ஶீதலவாரிபி⁴꞉ ஶுபை⁴꞉ ।
த்ரிலோகனாதா²ர்திஹரார்க்⁴யமாத³ராத்³க்³ருஹாண ம்ருத்யுஞ்ஜய ஸர்வவந்தி³த ॥ 5 ॥

ஹிமாம்பு³வாஸிதைஸ்தோயை꞉ ஶீதலைரதிபாவனை꞉ ।
ம்ருத்யுஞ்ஜய மஹாதே³வ ஶுத்³தா⁴சமனமாசர ॥ 6 ॥

கு³ட³த³தி⁴ஸஹிதம் மது⁴ப்ரகீர்ணம் ஸுக்⁴ருதஸமன்விததே⁴னுது³க்³த⁴யுக்தம் ।
ஶுப⁴கர மது⁴பர்கமாஹர த்வம் த்ரினயன ம்ருத்யுஹர த்ரிலோகவந்த்³ய ॥ 7 ॥

பஞ்சாஸ்த்ர ஶாந்த பஞ்சாஸ்ய பஞ்சபாதகஸம்ஹர ।
பஞ்சாம்ருதஸ்னானமித³ம் குரு ம்ருத்யுஞ்ஜய ப்ரபோ⁴ ॥ 8 ॥

ஜக³த்த்ரயீக்²யாத ஸமஸ்ததீர்த²ஸமாஹ்ருதை꞉ கல்மஷஹாரிபி⁴ஶ்ச ।
ஸ்னானம் ஸுதோயை꞉ ஸமுதா³சர த்வம் ம்ருத்யுஞ்ஜயானந்தகு³ணாபி⁴ராம ॥ 9 ॥

ஆனீதேனாதிஶுப்⁴ரேண கௌஶேயேனாமரத்³ருமாத் ।
மார்ஜயாமி ஜடாபா⁴ரம் ஶிவ ம்ருத்யுஞ்ஜய ப்ரபோ⁴ ॥ 10 ॥

நானாஹேமவிசித்ராணி சீரசீனாம்ப³ராணி ச ।
விவிதா⁴னி ச தி³வ்யானி ம்ருத்யுஞ்ஜய ஸுதா⁴ரய ॥ 11 ॥

விஶுத்³த⁴முக்தாப²லஜாலரம்யம் மனோஹரம் காஞ்சனஹேமஸூத்ரம் ।
யஜ்ஞோபவீதம் பரமம் பவித்ரமாத⁴த்ஸ்வ ம்ருத்யுஞ்ஜய ப⁴க்திக³ம்ய ॥ 12 ॥

ஶ்ரீக³ந்த⁴ம் க⁴னஸாரகுங்குமயுதம் கஸ்தூரிகாபூரிதம்
காலேயேன ஹிமாம்பு³னா விரசிதம் மந்தா³ரஸம்வாஸிதம் ।
தி³வ்யம் தே³வமனோஹரம் மணிமயே பாத்ரே ஸமாரோபிதம்
ஸர்வாங்கே³ஷு விலேபயாமி ஸததம் ம்ருத்யுஞ்ஜய ஶ்ரீவிபோ⁴ ॥ 13 ॥

See Also  Sri Chandra Kavacham In Tamil

அக்ஷதைர்த⁴வலைர்தி³வ்யை꞉ ஸம்யக்திலஸமன்விதை꞉ ।
ம்ருத்யுஞ்ஜய மஹாதே³வ பூஜயாமி வ்ருஷத்⁴வஜ ॥ 14 ॥

சம்பகபங்கஜகுரவககுந்தை³꞉ கரவீரமல்லிகாகுஸுமை꞉ ।
விஸ்தாரய நிஜமகுடம் ம்ருத்யுஞ்ஜய புண்ட³ரீகனயனாப்த ॥ 15 ॥

மாணிக்யபாது³காத்³வந்த்³வே மௌனிஹ்ருத்பத்³மமந்தி³ரே ।
பாதௌ³ ஸத்பத்³மஸத்³ருஶௌ ம்ருத்யுஞ்ஜய நிவேஶய ॥ 16 ॥

மாணிக்யகேயூரகிரீடஹாரை꞉ காஞ்சீமணிஸ்தா²பிதகுண்ட³லைஶ்ச ।
மஞ்ஜீரமுக்²யாப⁴ரணைர்மனோஜ்ஞைரங்கா³னி ம்ருத்யுஞ்ஜய பூ⁴ஷயாமி ॥ 17 ॥

க³ஜவத³னஸ்கந்த³த்⁴ருதேனாதிஸ்வச்சே²ன சாமரயுகே³ன ।
க³லத³லகானநபத்³மம் ம்ருத்யுஞ்ஜய பா⁴வயாமி ஹ்ருத்பத்³மே ॥ 18 ॥

முக்தாதபத்ரம் ஶஶிகோடிஶுப்⁴ரம் ஶுப⁴ப்ரத³ம் காஞ்சனத³ண்ட³யுக்தம் ।
மாணிக்யஸம்ஸ்தா²பிதஹேமகும்ப⁴ம் ஸுரேஶ ம்ருத்யுஞ்ஜய தே(அ)ர்பயாமி ॥ 19 ॥

மணிமுகுரே நிஷ்படலே த்ரிஜக³த்³கா³டா⁴ந்த⁴காரஸப்தாஶ்வே ।
கந்த³ர்பகோடிஸத்³ருஶம் ம்ருத்யுஞ்ஜய பஶ்ய வத³னமாத்மீயம் ॥ 20 ॥

கர்பூரசூர்ணம் கபிலாஜ்யபூதம் தா³ஸ்யாமி காலேயஸமான்விதைஶ்ச ।
ஸமுத்³ப⁴வம் பாவனக³ந்த⁴தூ⁴பிதம் ம்ருத்யுஞ்ஜயாங்க³ம் பரிகல்பயாமி ॥ 21 ॥

வர்தித்ரயோபேதமக²ண்ட³தீ³ப்த்யா தமோஹரம் பா³ஹ்யமதா²ந்தரம் ச ।
ஸாஜ்யம் ஸமஸ்தாமரவர்க³ஹ்ருத்³யம் ஸுரேஶ ம்ருத்யுஞ்ஜய வம்ஶதீ³பம் ॥ 22 ॥

ராஜான்னம் மது⁴ரான்விதம் ச ம்ருது³லம் மாணிக்யபாத்ரே ஸ்தி²தம்
ஹிங்கூ³ஜீரகஸன்மரீசிமிலிதை꞉ ஶாகைரனேகை꞉ ஶுபை⁴꞉ ।
ஶாகம் ஸம்யக³பூபஸூபஸஹிதம் ஸத்³யோக்⁴ருதேனாப்லுதம்
ஶ்ரீம்ருத்யுஞ்ஜய பார்வதீப்ரிய விபோ⁴ ஸாபோஶனம் பு⁴ஜ்யதாம் ॥ 23 ॥

கூஷ்மாண்ட³வார்தாகபடோலிகானாம் ப²லானி ரம்யாணி ச காரவல்ல்யா ।
ஸுபாகயுக்தானி ஸஸௌரபா⁴ணி ஶ்ரீகண்ட² ம்ருத்யுஞ்ஜய ப⁴க்ஷயேஶ ॥ 24 ॥

ஶீதலம் மது⁴ரம் ஸ்வச்ச²ம் பாவனம் வாஸிதம் லகு⁴ ।
மத்⁴யே ஸ்வீகுரு பானீயம் ஶிவ ம்ருத்யுஞ்ஜய ப்ரபோ⁴ ॥ 25 ॥

ஶர்கராமிலிதம் ஸ்னிக்³த⁴ம் து³க்³தா⁴ன்னம் கோ³க்⁴ருதான்விதம் ।
கத³லீப²லஸம்மிஶ்ரம் பு⁴ஜ்யதாம் ம்ருத்யுஸம்ஹர ॥ 26 ॥

See Also  Sri Dakshinamurthy Pancharatna Stotram In Tamil

கேவலமதிமாது⁴ர்யம் து³க்³தை⁴꞉ ஸ்னிக்³தை⁴ஶ்ச ஶர்கராமிலிதை꞉ ।
ஏலாமரீசமிலிதம் ம்ருத்யுஞ்ஜய தே³வ பு⁴ங்க்ஷ்வ பரமான்னம் ॥ 27 ॥

ரம்பா⁴சூதகபித்த²கண்ட²கப²லைர்த்³ராக்ஷாரஸாஸ்வாது³ம-
த்க²ர்ஜூரைர்மது⁴ரேக்ஷுக²ண்ட³ஶகலை꞉ ஸன்னாரிகேலாம்பு³பி⁴꞉ ।
கர்பூரேண ஸுவாஸிதைர்கு³ட³ஜலைர்மாது⁴ர்யயுக்தைர்விபோ⁴
ஶ்ரீம்ருத்யுஞ்ஜய பூரய த்ரிபு⁴வனாதா⁴ரம் விஶாலோத³ரம் ॥ 28 ॥

மனோஜ்ஞரம்பா⁴வனக²ண்ட³க²ண்டி³தான்ருசிப்ரதா³ன்ஸர்ஷபஜீரகாம்ஶ்ச ।
ஸஸௌரபா⁴ன்ஸைந்த⁴வஸேவிதாம்ஶ்ச க்³ருஹாண ம்ருத்யுஞ்ஜய லோகவந்த்³ய ॥ 29 ॥

ஹிங்கூ³ஜீரகஸஹிதம் விமலாமலகம் கபித்த²மதிமது⁴ரம் ।
பி³ஸக²ண்டா³ம்ல்லவணயுதான்ம்ருத்யுஞ்ஜய தே(அ)ர்பயாமி ஜக³தீ³ஶ ॥ 30 ॥

ஏலாஶுண்டீ²ஸஹீதம் த³த்⁴யன்னம் சாருஹேமபாத்ரஸ்த²ம் ।
அம்ருதப்ரதினிதி⁴மாட்⁴யம் ம்ருத்யுஞ்ஜய பு⁴ஜ்யதாம் த்ரிலோகேஶ ॥ 31 ॥

ஜம்பீ³ரனீராஞ்சிதஶ்ருங்க³பே³ரம் மனோஹரானம்லஶலாடுக²ண்டா³ன் ।
ம்ருதூ³பத³ம்ஶான்ஸஹஸோபபு⁴ங்க்ஷ்வ ம்ருத்யுஞ்ஜய ஶ்ரீகருணாஸமுத்³ர ॥ 32 ॥

நாக³ரராமட²யுக்தம் ஸுலலிதஜம்பீ³ரனீரஸம்பூர்ணம் ।
மதி²தம் ஸைந்த⁴வஸஹிதம் பிப³ ஹர ம்ருத்யுஞ்ஜய க்ரதுத்⁴வம்ஸின் ॥ 33 ॥

மந்தா³ரஹேமாம்பு³ஜக³ந்த⁴யுக்தைர்மந்தா³கினீனிர்மலபுண்யதோயை꞉ ।
க்³ருஹாண ம்ருத்யுஞ்ஜய பூர்ணகாம ஶ்ரீமத்பராபோஶனமப்⁴ரகேஶ ॥ 34 ॥

க³க³னது⁴னீவிமலஜலைர்ம்ருத்யுஞ்ஜய பத்³மராக³பாத்ரக³தை꞉ ।
ம்ருக³மத³சந்த³னபூர்ணம் ப்ரக்ஷாலய சாரு ஹஸ்தபத³யுக்³மம் ॥ 35 ॥

பும்நாக³மல்லிகாகுந்த³வாஸிதைர்ஜாஹ்னவீஜலை꞉ ।
ம்ருத்யுஞ்ஜய மஹாதே³வ புனராசமனம் குரு ॥ 36 ॥

மௌக்திகசூர்ணஸமேதைர்ம்ருக³மத³க⁴னஸாரவாஸிதை꞉ பூகை³꞉ ।
பர்ணை꞉ ஸ்வர்ணஸமானைர்ம்ருத்யுஞ்ஜய தே(அ)ர்பயாமி தாம்பூ³லம் ॥ 37 ॥

நீராஜனம் நிர்மலதீ³ப்திமத்³பி⁴ர்தீ³பாங்குரைருஜ்ஜ்வலமுச்ச்²ரிதைஶ்ச ।
க⁴ண்டானினாதே³ன ஸமர்பயாமி ம்ருத்யுஞ்ஜயாய த்ரிபுராந்தகாய ॥ 38 ॥

விரிஞ்சிமுக்²யாமரப்³ருந்த³வந்தி³தே ஸரோஜமத்ஸ்யாங்கிதசக்ரசிஹ்னிதே ।
த³தா³மி ம்ருத்யுஞ்ஜய பாத³பங்கஜே ப²ணீந்த்³ரபூ⁴ஷே புனரர்க்⁴யமீஶ்வர ॥ 39 ॥

பும்நாக³னீலோத்பலகுந்த³ஜாஜீ மந்தா³ரமல்லீகரவீரபங்கஜை꞉ ।
புஷ்பாஞ்ஜலிம் பி³ல்வத³லைஸ்துலஸ்யா ம்ருத்யுஞ்ஜயாங்க்⁴ரௌ வினிவேஶயாமி ॥ 40 ॥

பதே³ பதே³ ஸர்வதமோனிக்ருந்தனம் பதே³ பதே³ ஸர்வஶுப⁴ப்ரதா³யகம் ।
ப்ரத³க்ஷிணம் ப⁴க்தியுதேன சேதஸா கரோமி ம்ருத்யுஞ்ஜய ரக்ஷ ரக்ஷ மாம் ॥ 41 ॥

See Also  Shiva Bhujanga Prayatha Stotram In Kannada

நமோ கௌ³ரீஶாய ஸ்ப²டிகத⁴வலாங்கா³ய ச நமோ
நமோ லோகேஶாய ஸ்துதவிபு³த⁴லோகாய ச நம꞉ ।
நம꞉ ஶ்ரீகண்டா²ய க்ஷபிதபுரதை³த்யாய ச நமோ
நம꞉ பா²லாக்ஷாய ஸ்மரமத³வினாஶாய ச நம꞉ ॥ 42 ॥

ஸம்ஸாரே ஜனிதாபரோக³ஸஹிதே தாபத்ரயாக்ரந்தி³தே
நித்யம் புத்ரகலத்ரவித்தவிலஸத்பாஶைர்னிப³த்³த⁴ம் த்³ருட⁴ம் ।
க³ர்வாந்த⁴ம் ப³ஹுபாபவர்க³ஸஹிதம் காருண்யத்³ருஷ்ட்யா விபோ⁴
ஶ்ரீம்ருத்யுஞ்ஜய பார்வதீப்ரிய ஸதா³ மாம் பாஹி ஸர்வேஶ்வர ॥ 43 ॥

ஸௌதே⁴ ரத்னமயே நவோத்பலத³லாகீர்ணே ச தல்பாந்தரே
கௌஶேயேன மனோஹரேண த⁴வலேனாச்சா²தி³தே ஸர்வஶ꞉ ।
கர்பூராஞ்சிததீ³பதீ³ப்திமிலிதே ரம்யோபதா⁴னத்³வயே
பார்வத்யா꞉ கரபத்³மலாலிதபத³ம் ம்ருத்யுஞ்ஜயம் பா⁴வயே ॥ 44 ॥

சதுஶ்சத்வாரிம்ஶத்³விலஸது³பசாரைரபி⁴மதை-
ர்மன꞉ பத்³மே ப⁴க்த்யா ப³ஹிரபி ச பூஜாம் ஶுப⁴கரீம் ।
கரோதி ப்ரத்யூஷே நிஶி தி³வஸமத்⁴யே(அ)பி ச புமா-
ந்ப்ரயாதி ஶ்ரீம்ருத்யுஞ்ஜயபத³மனேகாத்³பு⁴தபத³ம் ॥ 45 ॥

ப்ராதர்லிங்க³முமாபதேரஹரஹ꞉ ஸந்த³ர்ஶனாத்ஸ்வர்க³த³ம்
மத்⁴யாஹ்னே ஹயமேத⁴துல்யப²லத³ம் ஸாயந்தனே மோக்ஷத³ம் ।
பா⁴னோரஸ்தமயே ப்ரதோ³ஷஸமயே பஞ்சாக்ஷராராத⁴னம்
தத்காலத்ரயதுல்யமிஷ்டப²லத³ம் ஸத்³யோ(அ)னவத்³யம் த்³ருட⁴ம் ॥ 46 ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Mrutyunjaya Manasika Puja Stotram in SanskritEnglish । KannadaTelugu – Tamil