Narayaniyam Caturthadasakam In Kannada – Narayaneeyam Dasakam 4

Narayaniyam Caturthadasakam in Kannada:

॥ ನಾರಾಯಣೀಯಂ ಚತುರ್ಥದಶಕಮ್ ॥

ಚತುರ್ಥದಶಕಮ್ (೪) – ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸಃ ತಥಾ ಯೋಗಸಿದ್ಧಿಃ ।

ಕಲ್ಯತಾಂ ಮಮ ಕುರುಷ್ವ ತಾವತೀಂ ಕಲ್ಯತೇ ಭವದುಪಾಸನಂ ಯಯಾ ।
ಸ್ಪಷ್ಟಮಷ್ಟವಿಧಯೋಗಚರ್ಯಯಾ ಪುಷ್ಟಯಾಽಽಶು ತವ ತುಷ್ಟಿಮಾಪ್ನುಯಾಮ್ ॥ ೪-೧ ॥

ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯದ್ರುಢತಾದಿಭಿರ್ಯಮೈರಾಪ್ಲವಾದಿನಿಯಮೈಶ್ಚ ಪಾವಿತಾಃ ।
ಕುರ್ಮಹೇ ದ್ರುಢಮಮೀ ಸುಖಾಸನಂ ಪಙ್ಕಜಾದ್ಯಮಪಿ ವಾ ಭವತ್ಪರಾಃ ॥ ೪-೨ ॥

[** ತಾರಮನ್ತ್ರಮನುಚಿನ್ತ್ಯ **]
ತಾರಮನ್ತರನುಚಿನ್ತ್ಯ ಸನ್ತತಂ ಪ್ರಾಣವಾಯುಮಭಿಯಮ್ಯ ನಿರ್ಮಲಾಃ ।
ಇನ್ದ್ರಿಯಾಣಿ ವಿಷಯಾದಥಾಪಹೃತ್ಯಾಸ್ಮಹೇ ಭವದುಪಾಸನೋನ್ಮುಖಾಃ ॥ ೪-೩ ॥

ಅಸ್ಫುಟೇ ವಪುಷಿ ತೇ ಪ್ರಯತ್ನತೋ ಧಾರಯೇಮ ಧಿಷಣಾಂ ಮುಹುರ್ಮುಹುಃ ।
ತೇನ ಭಕ್ತಿರಸಮನ್ತರಾರ್ದ್ರತಾಮುದ್ವಹೇಮ ಭವದಙ್ಘ್ರಿಚಿನ್ತಕಾಃ ॥ ೪-೪ ॥

ವಿಸ್ಫುಟಾವಯವಭೇದಸುನ್ದರಂ ತ್ವದ್ವಪುಃ ಸುಚಿರಶೀಲನಾವಶಾತ್ ।
ಅಶ್ರಮಂ ಮನಸಿ ಚಿನ್ತಯಾಮಹೇ ಧ್ಯಾನಯೋಗನಿರತಾಸ್ತ್ವದಾಶ್ರಯಾಃ ॥ ೪-೫ ॥

ಧ್ಯಾಯತಾಂ ಸಕಲಮೂರ್ತಿಮೀದೃಶೀಮುನ್ಮಿಷನ್ಮಧುರತಾಹೃತಾತ್ಮನಾಮ್ ।
ಸಾನ್ದ್ರಮೋದರಸರೂಪಮಾನ್ತರಂ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪಮಯಿ ತೇಽವಭಾಸತೇ ॥ ೪-೬ ॥

ತತ್ಸಮಾಸ್ವದನರೂಪಿಣೀಂ ಸ್ಥಿತಿಂ ತ್ವತ್ಸಮಾಧಿಮಯಿ ವಿಶ್ವನಾಯಕ ।
ಆಶ್ರಿತಾಃ ಪುನರತಃ ಪರಿಚ್ಯುತಾವಾರಭೇಮಹಿ ಚ ಧಾರಣಾಧಿಕಮ್ ॥ ೪-೭ ॥

ಇತ್ಥಮಭ್ಯಸನನಿರ್ಭರೋಲ್ಲಸತ್ತ್ವತ್ಪರಾತ್ಮಸುಖಕಲ್ಪಿತೋತ್ಸವಾಃ ।
ಮುಕ್ತಭಕ್ತಕುಲಮೌಲಿತಾಂ ಗತಾಃ ಸಞ್ಚರೇಮ ಶುಕನಾರದಾದಿವತ್ ॥ ೪-೮ ॥

ತ್ವತ್ಸಮಾಧಿವಿಜಯೇ ತು ಯಃ ಪುನರ್ಮಙ್ಕ್ಷು ಮೋಕ್ಷರಸಿಕಃ ಕ್ರಮೇಣ ವಾ ।
ಯೋಗವಶ್ಯಮನಿಲಂ ಷಡಾಶ್ರಯೈರುನ್ನಯತ್ಯಜ ಸುಷುಮ್ನಯಾ ಶನೈಃ ॥ ೪-೯ ॥

ಲಿಙ್ಗದೇಹಮಪಿ ಸನ್ತ್ಯಜನ್ನಥೋ ಲೀಯತೇ ತ್ವಯಿ ಪರೇ ನಿರಾಗ್ರಹಃ ।
ಊರ್ಧ್ವಲೋಕಕುತುಕೀ ತು ಮೂರ್ಧತಃ ಸಾರ್ಧಮೇವ ಕರಣೈರ್ನಿರೀಯತೇ ॥ ೪-೧೦ ॥

ಅಗ್ನಿವಾಸರವಲರ್ಕ್ಷಪಕ್ಷಗೈರುತ್ತರಾಯಣಜುಷಾ ಚ ದೈವತೈಃ ।
ಪ್ರಾಪಿತೋ ರವಿಪದಂ ಭವತ್ಪರೋ ಮೋದವಾನ್ ಧ್ರುವಪದಾನ್ತಮೀಯತೇ ॥ ೪-೧೧ ॥

See Also  113 Names Of Sri Sita – Ashtottara Shatanamavali In Kannada

ಆಸ್ಥಿತೋಽಥ ಮಹರಾಲಯೇ ಯದಾ ಶೇಷವಕ್ತ್ರದಹನೋಷ್ಮಣಾರ್ದ್ಯತೇ ।
ಈಯತೇ ಭವದುಪಾಶ್ರಯಸ್ತದಾ ವೇಧಸಃ ಪದಮತಃ ಪುರೈವ ವಾ ॥ ೪-೧೨ ॥

ತತ್ರ ವಾ ತವ ಪದೇಽಥವಾ ವಸನ್ ಪ್ರಾಕೃತಪ್ರಲಯ ಏತಿ ಮುಕ್ತತಾಮ್ ।
ಸ್ವೇಚ್ಛಯಾ ಖಲು ಪುರಾಽಪಿ ಮುಚ್ಯತೇ ಸಂವಿಭಿದ್ಯ ಜಗದಣ್ಡಮೋಜಸಾ ॥ ೪-೧೩ ॥

ತಸ್ಯ ಚ ಕ್ಷಿತಿಪಯೋಮಹೋಽನಿಲದ್ಯೋಮಹತ್ಪ್ರಕೃತಿಸಪ್ತಕಾವೃತೀಃ ।
ತತ್ತದಾತ್ಮಕತಯಾ ವಿಶನ್ ಸುಖೀ ಯಾತಿ ತೇ ಪದಮನಾವೃತಂ ವಿಭೋ ॥ ೪-೧೪ ॥

ಅರ್ಚಿರಾದಿಗತಿಮೀದೃಶೀಂ ವ್ರಜನ್ ವಿಚ್ಯುತಿಂ ನ ಭಜತೇ ಜಗತ್ಪತೇ ।
ಸಚ್ಚಿದಾತ್ಮಕ ಭವದ್ಗುಣೋದಯಾನುಚ್ಚರನ್ತಮನಿಲೇಶ ಪಾಹಿ ಮಾಮ್ ॥ ೪-೧೫ ॥

ಇತಿ ಚತುರ್ಥದಶಕಂ ಸಮಾಪ್ತಂ

– Chant Stotras in other Languages –

Narayaniyam Caturthadasakam in English –  Kannada – TeluguTamil