Narayaniyam Caturthadasakam In Telugu – Narayaneeyam Dasakam 4

Narayaniyam Caturthadasakam in Telugu:

॥ నారాయణీయం చతుర్థదశకమ్ ॥

చతుర్థదశకమ్ (౪) – యోగాభ్యాసః తథా యోగసిద్ధిః ।

కల్యతాం మమ కురుష్వ తావతీం కల్యతే భవదుపాసనం యయా ।
స్పష్టమష్టవిధయోగచర్యయా పుష్టయాఽఽశు తవ తుష్టిమాప్నుయామ్ ॥ ౪-౧ ॥

బ్రహ్మచర్యద్రుఢతాదిభిర్యమైరాప్లవాదినియమైశ్చ పావితాః ।
కుర్మహే ద్రుఢమమీ సుఖాసనం పఙ్కజాద్యమపి వా భవత్పరాః ॥ ౪-౨ ॥

[** తారమన్త్రమనుచిన్త్య **]
తారమన్తరనుచిన్త్య సన్తతం ప్రాణవాయుమభియమ్య నిర్మలాః ।
ఇన్ద్రియాణి విషయాదథాపహృత్యాస్మహే భవదుపాసనోన్ముఖాః ॥ ౪-౩ ॥

అస్ఫుటే వపుషి తే ప్రయత్నతో ధారయేమ ధిషణాం ముహుర్ముహుః ।
తేన భక్తిరసమన్తరార్ద్రతాముద్వహేమ భవదఙ్ఘ్రిచిన్తకాః ॥ ౪-౪ ॥

విస్ఫుటావయవభేదసున్దరం త్వద్వపుః సుచిరశీలనావశాత్ ।
అశ్రమం మనసి చిన్తయామహే ధ్యానయోగనిరతాస్త్వదాశ్రయాః ॥ ౪-౫ ॥

ధ్యాయతాం సకలమూర్తిమీదృశీమున్మిషన్మధురతాహృతాత్మనామ్ ।
సాన్ద్రమోదరసరూపమాన్తరం బ్రహ్మరూపమయి తేఽవభాసతే ॥ ౪-౬ ॥

తత్సమాస్వదనరూపిణీం స్థితిం త్వత్సమాధిమయి విశ్వనాయక ।
ఆశ్రితాః పునరతః పరిచ్యుతావారభేమహి చ ధారణాధికమ్ ॥ ౪-౭ ॥

ఇత్థమభ్యసననిర్భరోల్లసత్త్వత్పరాత్మసుఖకల్పితోత్సవాః ।
ముక్తభక్తకులమౌలితాం గతాః సఞ్చరేమ శుకనారదాదివత్ ॥ ౪-౮ ॥

త్వత్సమాధివిజయే తు యః పునర్మఙ్క్షు మోక్షరసికః క్రమేణ వా ।
యోగవశ్యమనిలం షడాశ్రయైరున్నయత్యజ సుషుమ్నయా శనైః ॥ ౪-౯ ॥

లిఙ్గదేహమపి సన్త్యజన్నథో లీయతే త్వయి పరే నిరాగ్రహః ।
ఊర్ధ్వలోకకుతుకీ తు మూర్ధతః సార్ధమేవ కరణైర్నిరీయతే ॥ ౪-౧౦ ॥

అగ్నివాసరవలర్క్షపక్షగైరుత్తరాయణజుషా చ దైవతైః ।
ప్రాపితో రవిపదం భవత్పరో మోదవాన్ ధ్రువపదాన్తమీయతే ॥ ౪-౧౧ ॥

See Also  Devi Aswadhati Stotram In English

ఆస్థితోఽథ మహరాలయే యదా శేషవక్త్రదహనోష్మణార్ద్యతే ।
ఈయతే భవదుపాశ్రయస్తదా వేధసః పదమతః పురైవ వా ॥ ౪-౧౨ ॥

తత్ర వా తవ పదేఽథవా వసన్ ప్రాకృతప్రలయ ఏతి ముక్తతామ్ ।
స్వేచ్ఛయా ఖలు పురాఽపి ముచ్యతే సంవిభిద్య జగదణ్డమోజసా ॥ ౪-౧౩ ॥

తస్య చ క్షితిపయోమహోఽనిలద్యోమహత్ప్రకృతిసప్తకావృతీః ।
తత్తదాత్మకతయా విశన్ సుఖీ యాతి తే పదమనావృతం విభో ॥ ౪-౧౪ ॥

అర్చిరాదిగతిమీదృశీం వ్రజన్ విచ్యుతిం న భజతే జగత్పతే ।
సచ్చిదాత్మక భవద్గుణోదయానుచ్చరన్తమనిలేశ పాహి మామ్ ॥ ౪-౧౫ ॥

ఇతి చతుర్థదశకం సమాప్తం ।

– Chant Stotras in other Languages –

Narayaniyam Caturthadasakam in English –  Kannada – Telugu – Tamil