Narayaniyam Caturthadasakam In Tamil – Narayaneeyam Dasakam 4

Narayaniyam Caturthadasakam in:

॥ நாராயணீயம் சதுர்த²த³ஶகம் ॥

சதுர்த²த³ஶகம் (4) – யோகா³ப்⁴யாஸ꞉ ததா² யோக³ஸித்³தி⁴꞉ ।

கல்யதாம் மம குருஷ்வ தாவதீம் கல்யதே ப⁴வது³பாஸனம் யயா ।
ஸ்பஷ்டமஷ்டவித⁴யோக³சர்யயா புஷ்டயா(ஆ)ஶு தவ துஷ்டிமாப்னுயாம் ॥ 4-1 ॥

ப்³ரஹ்மசர்யத்³ருட⁴தாதி³பி⁴ர்யமைராப்லவாதி³னியமைஶ்ச பாவிதா꞉ ।
குர்மஹே த்³ருட⁴மமீ ஸுகா²ஸனம் பங்கஜாத்³யமபி வா ப⁴வத்பரா꞉ ॥ 4-2 ॥

[** தாரமந்த்ரமனுசிந்த்ய **]
தாரமந்தரனுசிந்த்ய ஸந்ததம் ப்ராணவாயுமபி⁴யம்ய நிர்மலா꞉ ।
இந்த்³ரியாணி விஷயாத³தா²பஹ்ருத்யாஸ்மஹே ப⁴வது³பாஸனோன்முகா²꞉ ॥ 4-3 ॥

அஸ்பு²டே வபுஷி தே ப்ரயத்னதோ தா⁴ரயேம தி⁴ஷணாம் முஹுர்முஹு꞉ ।
தேன ப⁴க்திரஸமந்தரார்த்³ரதாமுத்³வஹேம ப⁴வத³ங்க்⁴ரிசிந்தகா꞉ ॥ 4-4 ॥

விஸ்பு²டாவயவபே⁴த³ஸுந்த³ரம் த்வத்³வபு꞉ ஸுசிரஶீலனாவஶாத் ।
அஶ்ரமம் மனஸி சிந்தயாமஹே த்⁴யானயோக³னிரதாஸ்த்வதா³ஶ்ரயா꞉ ॥ 4-5 ॥

த்⁴யாயதாம் ஸகலமூர்திமீத்³ருஶீமுன்மிஷன்மது⁴ரதாஹ்ருதாத்மனாம் ।
ஸாந்த்³ரமோத³ரஸரூபமாந்தரம் ப்³ரஹ்மரூபமயி தே(அ)வபா⁴ஸதே ॥ 4-6 ॥

தத்ஸமாஸ்வத³னரூபிணீம் ஸ்தி²திம் த்வத்ஸமாதி⁴மயி விஶ்வனாயக ।
ஆஶ்ரிதா꞉ புனரத꞉ பரிச்யுதாவாரபே⁴மஹி ச தா⁴ரணாதி⁴கம் ॥ 4-7 ॥

இத்த²மப்⁴யஸனநிர்ப⁴ரோல்லஸத்த்வத்பராத்மஸுக²கல்பிதோத்ஸவா꞉ ।
முக்தப⁴க்தகுலமௌலிதாம் க³தா꞉ ஸஞ்சரேம ஶுகனாரதா³தி³வத் ॥ 4-8 ॥

த்வத்ஸமாதி⁴விஜயே து ய꞉ புனர்மங்க்ஷு மோக்ஷரஸிக꞉ க்ரமேண வா ।
யோக³வஶ்யமனிலம் ஷடா³ஶ்ரயைருன்னயத்யஜ ஸுஷும்னயா ஶனை꞉ ॥ 4-9 ॥

லிங்க³தே³ஹமபி ஸந்த்யஜன்னதோ² லீயதே த்வயி பரே நிராக்³ரஹ꞉ ।
ஊர்த்⁴வலோககுதுகீ து மூர்த⁴த꞉ ஸார்த⁴மேவ கரணைர்னிரீயதே ॥ 4-10 ॥

அக்³னிவாஸரவலர்க்ஷபக்ஷகை³ருத்தராயணஜுஷா ச தை³வதை꞉ ।
ப்ராபிதோ ரவிபத³ம் ப⁴வத்பரோ மோத³வான் த்⁴ருவபதா³ந்தமீயதே ॥ 4-11 ॥

See Also  Bhaja Govindam Slokam In Tamil

ஆஸ்தி²தோ(அ)த² மஹராலயே யதா³ ஶேஷவக்த்ரத³ஹனோஷ்மணார்த்³யதே ।
ஈயதே ப⁴வது³பாஶ்ரயஸ்ததா³ வேத⁴ஸ꞉ பத³மத꞉ புரைவ வா ॥ 4-12 ॥

தத்ர வா தவ பதே³(அ)த²வா வஸன் ப்ராக்ருதப்ரலய ஏதி முக்ததாம் ।
ஸ்வேச்ச²யா க²லு புரா(அ)பி முச்யதே ஸம்விபி⁴த்³ய ஜக³த³ண்ட³மோஜஸா ॥ 4-13 ॥

தஸ்ய ச க்ஷிதிபயோமஹோ(அ)னிலத்³யோமஹத்ப்ரக்ருதிஸப்தகாவ்ருதீ꞉ ।
தத்ததா³த்மகதயா விஶன் ஸுகீ² யாதி தே பத³மனாவ்ருதம் விபோ⁴ ॥ 4-14 ॥

அர்சிராதி³க³திமீத்³ருஶீம் வ்ரஜன் விச்யுதிம் ந ப⁴ஜதே ஜக³த்பதே ।
ஸச்சிதா³த்மக ப⁴வத்³கு³ணோத³யானுச்சரந்தமனிலேஶ பாஹி மாம் ॥ 4-15 ॥

இதி சதுர்த²த³ஶகம் ஸமாப்தம் ।

– Chant Stotras in other Languages –

Narayaniyam Caturthadasakam in English –  KannadaTelugu – Tamil