Shri Subramanya Bhujanga Prayata Stotram 2 In Telugu

॥ Shri Subrahmanya Bhujanga Prayata Stotram 2 Telugu Lyrics ॥

॥ శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య భుజంగ ప్రయాత స్తోత్రం 2 ॥
గణేశం నమస్కృత్య గౌరీకుమారం
గజాస్యం గుహస్యాగ్రజాతం గభీరమ్ ।
ప్రలంబోదరం శూర్పకర్ణం త్రిణేత్రం
ప్రవక్ష్యే భుజంగప్రయాతం గుహస్య ॥ ౧ ॥

పృథక్షట్కిరీట స్ఫురద్దివ్యరత్న-
-ప్రభాక్షిప్తమార్తాండకోటిప్రకాశమ్ ।
చలత్కుండలోద్యత్సుగండస్థలాంతం
మహానర్ఘహారోజ్జ్వలత్కంబుకంఠమ్ ॥ ౨ ॥

శరత్పూర్ణచంద్రప్రభాచారువక్త్రం
విరాజల్లలాటం కృపాపూర్ణనేత్రమ్ ।
లసద్భ్రూసునాసాపుటం విద్రుమోష్ఠం
సుదంతావళిం సుస్మితం ప్రేమపూర్ణమ్ ॥ ౩ ॥

ద్విషడ్బాహుదండాగ్రదేదీప్యమానం
క్వణత్కంకణాలంకృతోదారహస్తమ్ ।
లసన్ముద్రికారత్నరాజత్కరాగ్రం
క్వణత్కింకిణీరమ్యకాంచీకలాపమ్ ॥ ౪ ॥

విశాలోదరం విస్ఫురత్పూర్ణకుక్షిం
కటౌ స్వర్ణసూత్రం తటిద్వర్ణగాత్రమ్ ।
సులావణ్యనాభీసరస్తీరరాజ-
-త్సుశైవాలరోమావళీరోచమానమ్ ॥ ౫ ॥

సుకల్లోలవీచీవలీరోచమానం
లసన్మధ్యసుస్నిగ్ధవాసో వసానమ్ ।
స్ఫురచ్చారుదివ్యోరుజంఘాసుగుల్ఫం
వికస్వత్పదాబ్జం నఖేందుప్రభాఢ్యమ్ ॥ ౬ ॥

ద్విషట్పంకజాక్షం మహాశక్తియుక్తం
త్రిలోకప్రశస్తం సుశిక్కే పురస్థమ్ ।
ప్రపన్నార్తినాశం ప్రసన్నం ఫణీశం
పరబ్రహ్మరూపం ప్రకాశం పరేశమ్ ॥ ౭ ॥

కుమారం వరేణ్యం శరణ్యం సుపుణ్యం
సులావణ్యపణ్యం సురేశానువర్ణ్యమ్ ।
లసత్పూర్ణకారుణ్యలక్ష్మీశగణ్యం
సుకారుణ్యమార్యాగ్రగణ్యం నమామి ॥ ౮ ॥

స్ఫురద్రత్నపీఠోపరి భ్రాజమానం
హృదంభోజమధ్యే మహాసన్నిధానమ్ ।
సమావృత్తజానుప్రభాశోభమానం
సురైః సేవ్యమానం భజే బర్హియానమ్ ॥ ౯ ॥

జ్వలచ్చారుచామీకరాదర్శపూర్ణం
చలచ్చామరచ్ఛత్రచిత్రధ్వజాఢ్యమ్ ।
సువర్ణామలాందోలికామధ్యసంస్థం
మహాహీంద్రరూపం భజే సుప్రతాపమ్ ॥ ౧౦ ॥

ధనుర్బాణచక్రాభయం వజ్రఖేటం
త్రిశూలాసిపాశాంకుశాభీతిశంఖమ్ ।
జ్వలత్కుక్కుటం ప్రోల్లసద్ద్వాదశాక్షం
ప్రశస్తాయుధం షణ్ముఖం తం భజేఽహమ్ ॥ ౧౧ ॥

స్ఫురచ్చారుగండం ద్విషడ్బాహుదండం
శ్రితామర్త్యషండం సుసంపత్కరండమ్ ।
ద్విషద్వంశఖండం సదా దానశౌండం
భవప్రేమపిండం భజే సుప్రచండమ్ ॥ ౧౨ ॥

సదా దీనపక్షం సురద్విడ్విపక్షం
సుమృష్టాన్నభక్ష్యప్రదానైకదక్షమ్ ।
శ్రితామర్త్యవృక్షం మహాదైత్యశిక్షం
బహుక్షీణపక్షం భజే ద్వాదశాక్షమ్ ॥ ౧౩ ॥

త్రిమూర్తిస్వరూపం త్రయీసత్కలాపం
త్రిలోకాధినాథం త్రిణేత్రాత్మజాతమ్ ।
త్రిశక్త్యా ప్రయుక్తం సుపుణ్యప్రశస్తం
త్రికాలజ్ఞమిష్టార్థదం తం భజేఽహమ్ ॥ ౧౪ ॥

విరాజద్భుజంగం విశాలోత్తమాంగం
విశుద్ధాత్మసంగం వివృద్ధప్రసంగమ్ ।
విచింత్యం శుభాంగం వికృత్తాసురాంగం
భవవ్యాధిభంగం భజే కుక్కలింగమ్ ॥ ౧౫ ॥

గుహ స్కంద గాంగేయ గౌరీసుతేశ-
-ప్రియ క్రౌంచభిత్తారకారే సురేశ ।
మయూరాసనాశేషదోషప్రణాశ
ప్రసీద ప్రసీద ప్రభో చిత్ప్రకాశ ॥ ౧౬ ॥

లపన్ దేవసేనేశ భూతేశ శేష-
-స్వరూపాగ్నిభూః కార్తికేయాన్నదాతః ।
యదేత్థం స్మరిష్యామి భక్త్యా భవంతం
తదా మే షడాస్య ప్రసీద ప్రసీద ॥ ౧౭ ॥

భుజే శౌర్యధైర్యం కరే దానధర్మః
కటాక్షేఽతిశాంతిః షడాస్యేషు హాస్యమ్ ।
హృదబ్జే దయా యస్య తం దేవమన్యం
కుమారాన్న జానే న జానే న జానే ॥ ౧౮ ॥

మహీనిర్జరేశాన్మహానృత్యతోషాత్
విహంగాధిరూఢాద్బిలాంతర్విగూఢాత్ ।
మహేశాత్మజాతాన్మహాభోగినాథా-
-ద్గుహాద్దైవమన్యన్న మన్యే న మన్యే ॥ ౧౯ ॥

సురోత్తుంగశృంగారసంగీతపూర్ణ-
-ప్రసంగప్రియాసంగసమ్మోహనాంగ ।
భుజంగేశ భూతేశ భృంగేశ తుభ్యం
నమః కుక్కలింగాయ తస్మై నమస్తే ॥ ౨౦ ॥

నమః కాలకంఠప్రరూఢాయ తస్మై
నమో నీలకంఠాధిరూఢాయ తస్మై ।
నమః ప్రోల్లసచ్చారుచూడాయ తస్మై
నమో దివ్యరూపాయ శాంతాయ తస్మై ॥ ౨౧ ॥

నమస్తే నమః పార్వతీనందనాయ
స్ఫురచ్చిత్రబర్హీకృతస్యందనాయ ।
నమశ్చర్చితాంగోజ్జ్వలచ్చందనాయ
ప్రవిచ్ఛేదితప్రాణభృద్బంధనాయ ॥ ౨౨ ॥

నమస్తే నమస్తే జగత్పావనాత్త-
-స్వరూపాయ తస్మై జగజ్జీవనాయ ।
నమస్తే నమస్తే జగద్వందితాయ
హ్యరూపాయ తస్మై జగన్మోహనాయ ॥ ౨౩ ॥

నమస్తే నమస్తే నమః క్రౌంచభేత్త్రే
నమస్తే నమస్తే నమో విశ్వకర్త్రే ।
నమస్తే నమస్తే నమో విశ్వగోప్త్రే
నమస్తే నమస్తే నమో విశ్వహంత్రే ॥ ౨౪ ॥

నమస్తే నమస్తే నమో విశ్వభర్త్రే
నమస్తే నమస్తే నమో విశ్వధాత్రే ।
నమస్తే నమస్తే నమో విశ్వనేత్రే
నమస్తే నమస్తే నమో విశ్వశాస్త్రే ॥ ౨౫ ॥

నమస్తే నమః శేషరూపాయ తుభ్యం
నమస్తే నమో దివ్యచాపాయ తుభ్యమ్ ।
నమస్తే నమః సత్ప్రతాపాయ తుభ్యం
నమస్తే నమః సత్కలాపాయ తుభ్యమ్ ॥ ౨౬ ॥

నమస్తే నమః సత్కిరీటాయ తుభ్యం
నమస్తే నమః స్వర్ణపీఠాయ తుభ్యమ్ ।
నమస్తే నమః సల్లలాటాయ తుభ్యం
నమస్తే నమో దివ్యరూపాయ తుభ్యమ్ ॥ ౨౭ ॥

నమస్తే నమో లోకరక్షాయ తుభ్యం
నమస్తే నమో దీనరక్షాయ తుభ్యమ్ ।
నమస్తే నమో దైత్యశిక్షాయ తుభ్యం
నమస్తే నమో ద్వాదశాక్షాయ తుభ్యమ్ ॥ ౨౮ ॥

భుజంగాకృతే త్వత్ప్రియార్థం మయేదం
భుజంగప్రయాతేన వృత్తేన క్లప్తమ్ ।
తవ స్తోత్రమేతత్పవిత్రం సుపుణ్యం
పరానందసందోహసంవర్ధనాయ ॥ ౨౯ ॥

త్వదన్యత్పరం దైవతం నాభిజానే
ప్రభో పాహి సంపూర్ణదృష్ట్యానుగృహ్య ।
యథాశక్తి భక్త్యా కృతం స్తోత్రమేకం
విభో మేఽపరాధం క్షమస్వాఖిలేశ ॥ ౩౦ ॥

ఇదం తారకారేర్గుణస్తోత్రరాజం
పఠంతస్త్రికాలం ప్రపన్నా జనా యే ।
సుపుత్రాష్టభోగానిహ త్వేవ భుక్త్వా
లభంతే తదంతే పరం స్వర్గభోగమ్ ॥ ౩౧ ॥

ఇతి శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య భుజంగ ప్రయాత స్తోత్రమ్ ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Subrahmanya / Kartikeya / Muruga Stotram » Shri Subramanya Bhujanga Prayata Stotram 2 Lyrics in Sanskrit » English » Kannada » Tamil