1000 Names Of Sri Shanmukha » Vamadeva Mukham Sahasranamavali 4 In Gujarati

॥ Vamadeva Mukham Sahasranamavali 4 Gujarati Lyrics ॥

॥ શ્રીષણ્મુખ અથવા વામદેવમુખસહસ્રનામાવલિઃ ૪ ॥

ૐ શ્રીગણેશાય નમઃ ।

વામદેવમુખપૂજા

ૐ રુદ્રભુવનાય નમઃ । અનન્તશક્તયે । બહુલાસુતાય । આહૂતાય ।
હિરણ્યપતયે । સેનાન્યે । દિક્પતયે । તરુરાજે । મહોરસે । હરિકેશાય ।
પશુપતયે । મહતે । સસ્પિઞ્જરાય । મૃડાય । પિપ્યાય । બભ્લુશાય ।
શ્રેષ્ઠાય । પરમાત્મને । સનાતનાય । સર્વાન્નરાજે નમઃ ।૨૦ ।

ૐ જગત્કર્ત્રે નમઃ । વૃષીશાય । નન્દિકેશ્વરાય । અમૃતદાયિને ।
મહારુદ્રાય । ગઙ્ગાસુતાય । સકલાગમસંસ્તુતાય ।
કારણાતીતવિગ્રહાય । સુમનોહરાય । કારણપ્રિયાય ।
સન્નહનાસ્ત્રસુરેશ્વરાય । વંશવૃદ્ધિકરાય । ઉપવીતયે ।
બ્રાહ્મણપ્રિયાય । અહન્તાત્મને । ક્ષેત્રેશાય । વનનાયકાય ।
રોહિતાય । સ્થપતયે । સ્તુતાય નમઃ ॥ ૪૦ ॥

ૐ વાણિજાય નમઃ । મનુજાય । ઉન્નતાય । ક્ષેત્રેશાય । હુતભુજે ।
દેવાય । ભુવન્તયે । વારિવસ્કૃતાય । ઉચ્ચૈર્ઘોષાય ।
ઘોરરૂપાય । પાર્વતીશસેવિતાય । વાઙ્મોચકાય । ઓષધીશાય ।
પઞ્ચવક્ત્રાય । કૃષ્ણપ્રિયાય । અક્ષયાય । પ્રાણાયામપરાયણાય ।
અઘનાશનાય । સહમાનાય । સ્વર્ણરેતસે નમઃ ॥ ૬૦ ॥

ૐ નિર્વિધયે નમઃ । નિરુપપ્લવાય । અવ્યયનિધીશાય । કકુભાય ।
નિષઙ્ગિણે । સ્તેનરક્ષકાય । માન્યાત્મને । સ્મરાધ્યક્ષાય ।
વઞ્ચકાય । પરિવઞ્ચકાય । નિચેરવે । સ્તાયુરક્ષકાય ।
પ્રકૃતીશાય । ગિરિરક્ષકાય । કુલુઞ્ચેશાય । ગુહેષ્ટદાય ।
ભવાય । શર્વાય । નીલકણ્ઠાય । કપર્દિને નમઃ ॥ ૮૦ ॥

ૐ ત્રિપુરાન્તકાય નમઃ । વ્યુપ્તકેશાય । ગિરીશાય । સહસ્રાક્ષાય ।
સહસ્રપદે । શિપિવિષ્ટાય । ચન્દ્રમૌલયે । હ્રસ્વાય ।
મીઢુષ્ટમાય । અનઘાય । વામનાય । વ્યાપકાય । શૂલિને ।
વિષ્ણુયશસે । અજડાય । અનણવે । ઊર્મ્યાય । સૂર્મ્યાય । અગ્રિયાય ।
શીભ્યાય નમઃ ॥ ૧૦૦ ॥

ૐ પ્રથમાય નમઃ । પાવનાત્મપતયે । અચરાય । તારકાય । તારાય ।
અપગતાન્યાયાય । અનન્તવિગ્રહાય । દ્વીપ્યાય । સ્રોતસ્યાય । ઈશાનાય ।
ધુર્યાય । ગવ્યાય । મનોન્મનાય । પૂર્વજાય-અપરજાય । જ્યેષ્ઠાય ।
કનિષ્ઠાય । વિશ્વલોચનાય । અપગલ્ભાય । મધ્યમાય ।
ઊર્મ્યાય નમઃ । ૧૨૦ ।

ૐ જઘન્યાય નમઃ । બુધ્નિયાય । શુભાય । પ્રતિસર્યાય ।
અનન્તરૂપાય । સૌમ્યાય । સુરાશ્રયાય । ઓલ્યાય । પર્યાય । સુરાશ્રયાય ।
અભયાય । ક્ષેમ્યાય । શ્રોત્યાત્ર્યા ।ય । વીથ્યાય । નભસે ।
અગ્રાહ્યાય । વન્યાય । અવસાન્યાય । ભૂતાત્મને । શ્રવાય નમઃ । ૧૪૦ ।

ૐ કક્ષ્યાય નમઃ । પ્રતિશ્રયાય । આશુષેણાય । મહાસેનાય ।
મહાવીર્યાય । મહારથાય-શૂરાય । અતિઘાતકાય । વર્મિણે ।
વરૂથિને । બલિને । ઉદ્યતાય । શ્રુતસેનાય । શ્રિતાય । સાક્ષિણે ।
કવચિને । પ્રકૃતયે । વશિને । આહનન્યાય । અનન્યનાથાય ।
દુન્દુભ્યાય નમઃ । ૧૬૦ ।

ૐ અરિષ્ટનાશકાય નમઃ । ધૃષ્ણવે । પ્રમૃશાય । રઞ્જ્યાત્મને ।
વદાન્યાય । વેદસમ્ભૃતયે । તીક્ષ્ણેષુપાણયે । પ્રહિતાય ।
સ્વાયુધાય । શસ્ત્રવિદ્રુમાય । સુધન્વાત્મકાય । વિશ્વવક્ત્રાય ।
સુપ્રસન્નાત્મને । સદાગતયે । સ્રુત્યાય । વિશ્વબાહવે । ગદ્યપદ્યાય ।
નીપ્યાય । શુચિસ્મિતાય । સૂદ્યાય નમઃ । ૧૮૦ ।

ૐ સરસ્યાય નમઃ । વૈશન્તાય । અનાદ્યાય । આપ્યાય । ઋષયે । મુનયે ।
વિદ્યાયૈ । વષટ્ખ્યાય । વર્ણરૂપાય । કુમારાય । કુશલાય ।
અમૂલાય । મેધ્યાય । મેઘ્યાય । મેધાશક્તયે । વિદ્યુત્યાય ।
મેઘવિક્રમાય । વિધ્યુક્તાય । દુરાધરાય । દુરારાધ્યાય નમઃ । ૨૦૦ ।

ૐ નિર્દ્વન્દ્વગાય નમઃ । દુસ્સહપ્રદાય । ધ્રિયાય । ક્રોધશમનાય ।
જાતુકણ્ઠાય । પુર્યષ્ટકાય । કૃતપ્યાય । અજનત્વાય ।
પાત્યાય । કાત્યાયનીપ્રિયાય । વાસ્તવ્યાય । વાસ્તુપાય । રેષ્મ્યાય ।
વિશ્વમૂર્ધ્ને । વસુપ્રદાય । તામ્રાય । અરણિયાય । શમ્ભવે ।
રુદ્રાય । સુખકરાય નમઃ । ૨૨૦ ।

ૐ સુહૃદે નમઃ । ઉગ્રકરાય । ભીમકર્મણે । ભીમાય । અગ્રેવધાય ।
હુનેયાત્મને । દુર્જ્ઞેયાય । દુરવયાય । અવયાય । શમ્ભવે ।
મયોભુવે । નિત્યાય । શઙ્કરાય । કીર્તિસાગરાય । મયસ્કરાય ।
ખણ્ડાય । પરશુજાય । શુચયે । કીર્ત્યાય । અમૃતાધીશાય નમઃ । ૨૪૦ ।

ૐ પાર્યાય નમઃ । અવાર્યાય । અમૃતાકરાય । શુદ્ધાય । પ્રતરણાય ।
મુખ્યાય । શુદ્ધપાણયે । લોલુપાય । ઉચ્ચાય । ઉત્તરણાય ।
તાર્યાય । તાર્યજ્ઞાય । તાધ્યર્ય ।હૃદ્ગતયે । ત્રિકાર્યાય ।
સારભૂતાત્મને । સારગ્રાહિણે । દુરત્યયાય । આદ્યાય । મોક્ષદાય ।
પથ્યાય નમઃ । ૨૬૦ ।

ૐ અનર્થઘ્ને નમઃ । સત્યસઙ્ગરાય । શરણ્યાય । ચેન્યાત્યા ।ય ।
પ્રવાહ્યાય । સિકત્યાય । સૈકતાશ્રયાય । ગુણ્યાય । ગ્રામણ્યે ।
શરણ્યાય । શુદ્ધશાસનાય । વરેણ્યાય । યજ્ઞપુરીશ્વરાય ।
યજ્ઞેશાય । યજ્ઞનાયકાય । યજ્ઞકર્ત્રે । યજ્ઞભોક્ત્રે ।
યજ્ઞવિઘ્નનાશકાય । યજ્ઞકર્મફલાધ્યક્ષાય । અનાતુરાય નમઃ । ૨૮૦ ।

ૐ પ્રપથ્યાય નમઃ । કિશિને । ગેહ્યગ્રાહ્યાય । તુલ્યાય । સનાગરાય ।
પુલસ્ત્યાય । ક્ષપણાય । ગોષ્ઠયૈ । ગોવિન્દાય । ભીતસત્ક્રિયાય ।
હૃદયાય-હૃદધ્વને । હૃદ્યાય । હૃદકૃતે । હૃદ્ભવાય ।
ગહ્વરેષ્ઠાય । પ્રભાકરાય । નિષેવ્યાય । નિયતાય । યન્ત્રે ।
અપાંસુલાય નમઃ । ૩૦૦ ।

ૐ સમ્પ્રતાપનાય નમઃ । શુષ્ક્યાય । હરિત્યાય । હતામ્ને ।
રાજસપ્રિયાય । સાત્વિકપ્રિયાય । લોપ્યાય । ઉલપ્યાય । પર્ણશદ્યાય ।
પર્ણ્યાય । પૂર્ણાય । પુરાતનાય । ભૂતાય । ભૂતપતયે । ભૂપાય ।
ભૂધરાય । ભૂધરાયુધાય । ભૂતસઙ્ગાય । ભૂતમૂર્તયે ।
ભૂતાય નમઃ । ૩૨૦ ।

ૐ ભૂતિભૂષણાય નમઃ । મદનાય । માદકાય । માદ્યાય । માદઘ્ને ।
દમપ્રિયાય । મધવે । મધુકરાય । ક્રૂરાય । મધુરાકારાય ।
મદનાકારાય । નિરઞ્જનાય । નિરાધારાય । લિપ્તાય । નિરુપાધિકાય ।
નિષ્પ્રપન્નાય । નિરૂહાય । નિરુપદ્રવાય । નિરીશાય ।
સપ્તગુણોપેતાય નમઃ । ૩૪૦ ।

ૐ સાત્વિકપ્રિયાય નમઃ । સામિષ્ઠાય । સત્વેશાય ।
સત્વવિત્તમાય । સમસ્તજગદાધારાય । સમસ્તગણસઙ્કરાય ।
સમસ્તદુઃખવિધ્વંસિને । સમસ્તાનન્દકારણાય ।
રુદ્રાક્ષાભરણમાલાય । રુદ્રાક્ષપ્રિયવત્સલાય । રુદ્રાક્ષવક્ષસે ।
રુદ્રાક્ષરૂપાય । રુદાક્ષપક્ષકાય । વિશ્વેશ્વરાય ।
વીરભદ્રાય । સમ્રાજે । દક્ષમખાન્તકાય । વિઘ્નેશ્વરાય ।
વિઘ્નકર્ત્રે । ગુરવે નમઃ । ૩૬૦ ।

ૐ દેવશિખામણયે નમઃ । ભુજઙ્ગેન્દ્રલસત્કર્ણાય ।
ભુજઙ્ગાભરણપ્રિયાય । ભુજઙ્ગવિલસત્કરાય ।
ભુજઙ્ગચવ ।લયાય । મુનિવન્દ્યાય । મુનિશ્રેશ્ઠાય ।
મુનિબૃન્દમિતાય । મુનિહૃત્પુણ્ડરીકસ્થાય । મુનિસઙ્ઘૈકજીવનાય ।
મુનિમુખ્યાય । વેદમૃગ્યાય । મૃગહસ્તકાય ।
મૃગેન્દ્રચર્મવસનાય । નારસિંહનિવિનાય ।
મૃત્યુઞ્જયાય । અપમૃત્યુવિનાશકાય । મૃત્યુમૃત્યવે ।
દુષ્ટમૃત્યવે । અદૃષ્ટોષ્ઠકાય નમઃ । ૩૮૦ ।

ૐ શ્રીઃ મૃત્યુઞ્જયનાયકાય નમઃ । મૃત્યુપૂર્ઘ્નાય । ઊર્ધ્વગાય ।
હિરણ્યાય । પરમાય । નિધનેશાય । ધનાધિપાય । યજુર્મૂતયે ।
મૂર્તિવર્જિતાય । ઋતવે । ઋતુમૂર્તયે । વ્યક્તાય । અવ્યક્તાય ।
વ્યક્તાવ્યક્તમયાય । જીવિને । લિઙ્ગાત્મને । લિઙ્ગમૂર્તયે ।
લિઙ્ગાલિઙ્ગાત્મવિગ્રહાય । ગૃહાધારાય । ગૃહકારાય નમઃ । ૪૦૦ ।

ૐ ગૃહેશ્વરાય નમઃ । ગૃહપતયે । ગૃહગૃહાય ।
ગૃહિણે । ગ્રાહગ્રહવિલક્ષણાય । કાલાગ્નિધરય । કલાકૃતે ।
કલાલક્ષણતત્પરાય । કલાપાય । કલ્પતત્વપતયે । કલ્પકલ્પાય ।
પરમાત્મને । પ્રધાનાત્મને । પ્રધાનવપુષે । પ્રધાનપુરુષાય ।
શિવાય । વેદ્યાય । વેદાન્તસ્થાય । વૈદ્યાય । વેદવેદ્યાય નમઃ । ૪૨૦ ।

ૐ વેદવેદાન્તસંસ્થાય નમઃ । વેદજિહ્વાય । વિજિહ્વાય । સિંહનાશનાય ।
કલ્યાણરૂપાય । કલ્યાણગુણાય । કલ્યાણાશ્રયાય । ભક્તકલ્યાણદાય ।
ભક્તકામધેનવે । સુરાધિપાય । પાવનાય । પાવકાય । મહાકલ્યાય ।
મદાપહાય । ઘોરપાતકદાવાગ્નયે । જપભસ્મગણપ્રિયાય ।
અનન્તસોમસૂર્યાય । અગ્નિમણ્ડલપ્રતિમપ્રભાય ।
જયદેકપ્રભવે જગદેકપ્રભવે । । સ્વામિને નમઃ । ૪૪૦ ।

ૐ જગદ્વન્દ્યાય નમઃ । જગન્મયાય । જગદાનન્દાય ।
જન્મજરામરણવર્જિતાય । ખટ્વાઙ્ગનિર્મિતાય । સત્યાય ।
દેવાત્મને । આત્મસમ્ભવાય । કપાલમાલાભરણાય ।
કપાલિને । કમલાસનપૂજિતાય । કપાલીશાય । ત્રિકાલજ્ઞાય ।
દુષ્ટાવગ્રહકારકાય । નાટ્યકર્ત્રે । નટવરાય ।
મહાનાટ્યવિશારદાય । વિરાડ્રૂપધરાય । વૃષભસંહારિણે ।
ધીરાય નમઃ । ૪૬૦ ।

વૃષાઙ્કાય । વૃષાધીશાય । વૃષાત્મને । વૃષભધ્વજાય ।
મહોન્નતાય । મહાકાયાય । મહાવક્ષસે । મહાભુજાય ।
મહાસ્કન્ધાય । મહાર્ણવાય । મહાવક્રાય । મહાશિરસે । મહાહરયે ।
મહાદંષ્ટ્રાય । મહાક્ષેમાય । સુન્દરપ્રભવે । સુનન્દનાય ।
સુલલિતાય । સુકન્ધરાય । સત્યવાચે નમઃ । ૪૮૦ ।

ૐ ધર્મવક્ત્રે નમઃ । સત્યવિત્તમાય । ધર્મપતયે ।
ધર્મનિપુણાય । ધર્માધર્મનિપુણાય । કૃતજ્ઞાય ।
કૃતકૃત્યજન્મને । કૃતકૃત્યાય । કૃતાગમાય । કૃતવિદે ।
કૃત્યવિચ્છ્રેષ્ઠાય । કૃતજ્ઞાય । પ્રિયનૃત્કૃત્તમાય ।
વ્રતવિદે । વ્રતવિચ્છ્રેષ્ઠાય । પ્રિયકૃદાત્મને । વ્રતવિદુષે ।
સક્રોધાય । ક્રોધસ્થાય । ક્રોધઘ્ને નમઃ । ૫૦૦ ।

ૐ ક્રોધકરણાય નમઃ । ગુણવતે । ગુણવચ્છ્રેષ્ઠાય । સ્વસંવિત્પ્રિયાય ।
ગુણાધારાય । ગુણાકરાય । ગુણકૃતે । ગુણવિદે । દુર્ગુણનાશકાય ।
વિધિવિદે । વિધિવિચ્છ્રેષ્ઠાય । વીર્યસંશ્રયાય । વીર્યઘ્ને ।
કાલધૃતે । કાલવિદે । કાલાતીતાય । બલકૃતે । બલવિદે । બલિને ।
મનોહરાય નમઃ । ૫૨૦ ।

ૐ મનોરૂપાય નમઃ । બલપ્રમથનાય ।
બલાય । વિદ્યાવિધાત્રે । વિદ્યેશાય । વિદ્યામાત્રૈકસંશ્રયાય ।
વિદ્યાકારાય । મહાવિદ્યાય । વિદ્યાવિદ્યાવિશારદાય । વસન્તકૃતે ।
વસન્તાત્મને । વસન્તેશાય । વસન્તાય । ગ્રીષ્માત્મને ।
ગ્રીષ્મકૃતે । ગ્રીષ્મવર્દ્ધકાય । ગ્રીષ્મનાશકાય । પરપ્રકૃતયે ।
પ્રાવૃટ્કાલાય । પ્રાવૃટ્પરકાલપ્રવર્તકાય નમઃ । ૫૪૦ ।

ૐ પ્રાવૃષે નમઃ । પ્રાવૃષેણ્યાય । પ્રાણનાશકાય ।
શરદાત્મકાય । શરદ્ધેતવે । શરત્કાલપ્રવર્તકાય ।
શરન્નાથાય । શરત્કાલનાશાય । શરદાશ્રયાય । હિમસ્વરૂપાય ।
હિમદાય । હિમપતયે । હિમનાશકાય । પ્રાચ્યાત્મને । દક્ષિણાકારાય ।
પ્રતીચ્યાત્મને । અનન્તાકૃતયે । આગ્નેયાત્મને । નિઋતીશાય ।
વાયવ્યાત્મેશાનાય નમઃ । ૫૬૦ ।

ૐ ઊર્ધ્વાય સુદિક્કરાય નમઃ । નાનાદેશૈકનાયકાય ।
સર્વપક્ષિમૃગકરાય । સર્વપક્ષિમૃગાધિપાય ।
મૃગાદ્યુત્પત્તિકારણાય । જીવાધ્યક્ષાય । જીવવન્દ્યાય ।
જીવિનાં જીવરક્ષકાય । જીવકૃતે । જીવઘ્ને । જીવનાવનાય ।
જીવસંશ્રયાય । જ્યોતિઃસ્વરૂપાય । વિશ્વાત્મને । વિયત્પતયે ।
વજ્રાત્મને । । વજ્રહસ્તાય । સર્વપક્ષિમૃગાધારાય । વ્રજેશાય ।
વજ્રભૂષિતાય નમઃ । ૫૮૦ ।

ૐ કુમારાય નમઃ । ગુરવે । ઈશાનાય । ગણાધ્યક્ષાય । ગણાધિપાય ।
પિનાકપાણયે । ધુર્યાત્મને । સોમસૂર્યાગ્નિલોચનાય । પારરહિતાય ।
શાન્તાય । દમયિત્રે । ઋષયે । પુરાણપુરુષાય । પુરુષેષાય ।
પુરવન્દ્યાય । કાલશ્રીરુદ્રાય । સર્વેશાય । શમલપાય ।
શમેશ્વરાય । પ્રલયાનિલકૃતે નમઃ । ૬૦૦ ।

ૐ ભવ્યાય નમઃ । પ્રલયાનિલનાશકાય । ત્ર્યમ્બકાય ।
અરિષડ્વર્ગનાશકાય । ધનદપ્રિયાય । અક્ષોભ્યાય ।
ક્ષોભરહિતાય । ક્ષોભદાય । ક્ષોભનાશકાય ।
સદઙ્ગાય । દમ્ભરહિતાય । દમ્ભાય । દમ્ભનાશકાય ।
કુન્દેન્દુશઙ્ખધવલાય । ભસ્મોદ્ધૂલિતવિગ્રહાય ।
ભસ્મધારણહૃષ્ટાત્મને । તુષ્ટયે । વૃષ્ટિનિષૂદનાય ।
સ્થાણવે । દિગમ્બરાય નમઃ । ૬૨૦ ।

ૐ ગર્ભાય નમઃ । ભગનેત્રભિદે । ઉજ્જ્વલાય । ત્રિકાલાગ્નિકાલાય ।
કાલાગ્નયે । અધ્વાતીતાય । મહાયશસે । સામપ્રિયાય । સામવેત્રે ।
સામગાય । સામગાનપ્રિયાય । શરાય । દાન્તાય । મહાધીરાય ।
ધૈર્યદાય । લાવણ્યરાશયે । સર્વજ્ઞાય । બુદ્ધયે । બુદ્ધિમતે ।
વરાય નમઃ । ૬૪૦ ।

ૐ તુમ્બવીણાય નમઃ । કમ્બુકર્ણાય । શમ્બરારિકૃતાન્તાય ।
ૐ શાર્દૂલચર્મવસનાય નમઃ । પૂર્ણાનન્દાય । જગત્પ્રિયાય ।
જયપ્રદાય । જયાધ્યક્ષાય । જયાત્મને । જયકરુણાય ।
જઙ્ગમાજઙ્ગમાકારાય । જગત્પતયે । જગદ્રક્ષણાય । વશ્યાય ।
જગત્પ્રલયકારણાય । પુષ્પપૂષ ।દન્તભિદે । મૃત્કૃષ્ટાય ।
પઞ્ચયજ્ઞપ્રભઞ્જનાય । અષ્ટમૂર્તયે । વિશ્વમુર્તયે નમઃ । ૬૬૦ ।

ૐ અતિમૂર્તયે નમઃ । અતિમૂર્તિમતે । કૈલાસશિખરવાસાય ।
કૈલાસશિખરપ્રજ્ઞાય । ભક્તકૈલાસદાયકાય । સૂક્ષ્માય ।
સર્વજ્ઞાય । સર્વશિક્ષકાય । સોમાય । સોમકલાયૈ । મહાતેજસે ।
મહાતપસે । હિરણ્યયુગ્માશ્રયાય । આનન્દાય । સ્વર્ણકેશાય । બ્રહ્મણે ।
વિશ્વહૃદે । ઉર્વીશાય । મોચકાય । બન્ધવર્જિતાય નમઃ । ૬૮૦ ।

ૐ સ્વતન્ત્રાય નમઃ । સર્વતન્ત્રાત્મને । દ્યુતિમતે । અમિતપ્રભાય ।
પુષ્કરાક્ષાય । પુણ્યકીર્તયે । પુણ્યશ્રવણકીર્તનાય । પુણ્યદાત્રે ।
પુણ્યાપુણ્યફલપ્રદાય । સારભૂતાય । સ્વરમયાય । રસભૂતાય ।
રસાધરાય । ઓઙ્કારાય । પ્રણવાય । નાદાય । પ્રણતાર્તિભઞ્જનાય ।
નીપ્યાય । અતિદૂરસ્થાય । વશિને નમઃ । ૭૦૦ ।

ૐ બ્રહ્માણ્ડનાયકાય નમઃ । મન્દારમૂલનિલયાય । મન્દારકુસુમપ્રિયાય ।
બૃન્દારકપ્રિયાય । બૃન્દારકવિરાજિતાય । શ્રીમતે ।
અનન્તકલ્યાણાય । પરિપૂર્ણમહોદયાય । મહોત્સાહાય । વિશ્વભોક્ત્રે ।
વિશ્વસારપરિપૂરકાય । સુલભાય । સુલભાલભ્યાય । લભ્યાય ।
લાભપ્રવર્તકાય । લાભાત્મને । લાભદાય । વરાય । દ્યુતિમતે ।
અનસૂયકાય નમઃ । ૭૨૦ ।

ૐ બ્રહ્મચારિણે નમઃ । દૃઢચારિણે । દેવસિંહાય । ધનપ્રિયાય ।
વેદતત્વાય । દેવદેવેશાય । દેવદેવોત્તમાય । ભુજરાજાય ।
બીજહેતવે । બીજદાય । બીજવૃદ્ધિદાય । બીજાધારાય । બીજરૂપાય ।
નિર્બીજાય । બીજનાશકાય । પરાપરેશાય । વરદાય । પિઙ્ગલાય ।
પરમગુરવે । ગુરુગુરુપ્રિયાય નમઃ । ૭૪૦ ।

ૐ યુગાપહાય નમઃ । યુગાધ્યક્ષાય । યુગકૃતે । યુગનાશકાય ।
કર્પૂરગૌરાય । ગિરિશાય । ગૌરીશસખાશ્રયાય । ધૂર્જટયે ।
પિઙ્ગલજટિને । જટામણ્ડલમણ્ડિતાય । મનોજાપાય । જીવહેતવે ।
અન્ધકાસુરસૂદનાય । લોકગુરવે । લોકનાથાય । પાણ્ડુરાય ।
પ્રમથાધિપાય । અવ્યક્તલક્ષણાય । યોગિને । યોગીશ્વરાય નમઃ । ૭૬૦ ।

ૐ યોગપુઙ્ગવાય નમઃ । ભૂતવાસાય । વાસુદેવાય । નિરાભાસાય ।
સુમઙ્ગલાય । ભવવૈદ્યાય । યોગિવેદ્યાય । યોગિવાહૃદાશ્રયાય ।
ઉત્તમાય । અનુત્તમાય । શક્તાય । કાલકૂટનિષૂદનાય । અસાધ્યાય ।
કમનીયાત્મને । શુભાય । સુન્દરવિગ્રહાય । ભક્તકલ્પતરવે ।
સ્તોત્રતરવે । સ્તવ્યાય । સ્તોત્રવરપ્રિયાય નમઃ । ૭૮૦ ।

ૐ અપ્રમેયગુણાધારાય નમઃ । વેદકૃતે । વેદવિગ્રહાય ।
કીર્ત્યાધારાય । ભક્તિહેતવે । અહેતુકાય । અપ્રધૃષ્યાય ।
શાન્તિભદ્રાય । કીર્તિસ્તમ્ભાય । મનોમયાય । ભૂશયાય ।
અશમાય । ભોક્ત્રે । મહેષ્વાસાય । મહાતનવે । વિજ્ઞાનમયાય ।
આનન્દમયાય । મનોમયાય । પ્રાણમયાય । અન્નમયાય નમઃ । ૮૦૦ ।

ૐ સર્વલોકમયાય નમઃ । દંષ્ટ્રે । ધર્માધર્મપ્રવર્તકાય ।
અનિર્વાણાય । શગ ।ણગ્રાહિણે । સર્વધર્મફલપ્રદાય । યન્ત્રે ।
સુધાતુરાય । નિરાશિષે । અપરિગ્રહાય । પરાર્થપ્રવૃત્તયે ।
મધુરાય । મધુરપ્રિયદર્શનાય । મુક્તાદામપરીતાય ।
નિસ્સઙ્ગાય । મઙ્ગલાકારાય । સુખપ્રદાય । સુખદુઃખવર્જિતાય ।
વિશૃઙ્ખલાય । જગત્કર્ત્રે નમઃ । ૮૨૦ ।

ૐ જિતસઙ્ખ્યાય નમઃ । પિતામહાય । અનામયાય । અક્ષયાય । મુણ્ડિને ।
સુરૂપાય । રૂપવર્જિતાય । અતીન્દ્રિયાય । મહામાયાય । માયાવિને ।
વિગતસ્મરાય । અમૃતાય । શાશ્વતાય । શાન્તાય । મૃત્યુઘ્નાય ।
મૃત્યુનાશકાય । મહાપ્રેતાસનાસીનાય । પિશાચાનુવૃતાય ।
ગૌરીવિલાસ સદનાય । નાનાગાનવિશારદાય નમઃ । ૮૪૦ ।

ૐ વિચિત્રમાલ્યાસનાય નમઃ । દિવ્યચન્દન ચર્ચિતાય ।
વિષ્ણુબ્રહ્માદિવચનપ્રિયાય । સુરાસુરનમસ્કૃતાય ।
કિરીટકોટિબાલેન્દુમણિકઙ્કણભૂષિતાય । રત્નાઙ્ગદાય ।
રત્નેશાય । રત્નરઞ્જિતપાદુકાય । નવરત્નગણોપેતાય ।
કિરીટિને । રત્નકમ્બુકાય । નાનાવિધાનેકરત્નલસત્કુણ્ડલમણ્ડિતાય ।
આભરણભૂષિતાય । નવકાલમણયે । નાસાપુટભ્રાજિતમૌક્તિકાય ।
રત્નાઙ્ગુલીયવિલસત્સુશોભન નખપ્રભાય ।
રત્નબીજમધ્યમવિચિત્ર વિલસત્કટિતટાય । વીટયે ।
વામાઙ્ગભાગવિલાસિનીવિલસ- દ્વિલક્ષણવિગ્રહાય ।
લીલાવિલમ્બિતવપુષે । ભક્તમાનસમન્દિરાય નમઃ । ૮૬૦ ।

ૐ કુન્દમન્દારપુષ્પૌઘલસદ્વાયુનિષેવિતાય નમઃ ।
કસ્તૂરીવિલસત્ફાલાય । દિવ્યવેષવિરાજિતાય ।
દિવ્યદેહપ્રભાકૂટાસુદીપિતદિગન્તરાય । દેવાસુરગુરવે ।
સ્તવ્યાય । દેવાસુરનમસ્કૃતાય । હસ્તરાજત્પુણ્ડરીકાય ।
પુણ્ડરીકનિભેક્ષણાય । અજેયાય । સર્વલોકેષ્ટાભૂષણાય ।
સર્વેષ્ટદાત્રે । સર્વેષ્ટસ્ફુરન્મઙ્ગલવિગ્રહાય ।
અવિદ્યાલેશરહિતાય । નાનાવિદ્યૈકસંશ્રયાય । મુક્તયે । ભવાય ।
કૃપાપૂરાય । ભક્તેષ્ટફલપૂરકાય । સમ્પૂર્ણકામાય નમઃ । ૮૮૦ ।

ૐ સોમાગ્નિનિધયે નમઃ । સૌભાગ્યદાય । હિતૈષિણે ।
હિતકૃતે । સૌમ્યાય । પરાર્થૈકવ્રતાઞ્ચિતાય ।
શરણાગતદીનાર્તપરિત્રાણપરાયણાય । વિષ્ણવે । નેત્રે । વષટ્કારાય ।
ભ્રાજિષ્ણવે । ભોજનાય । હવિષે । ભોક્ત્રે । ભોજયિત્રે । જેત્રે ।
જિતારયે । જિતમાનસાય । અક્ષરાય । કારણાય નમઃ । ૯૦૦ ।

ૐ ક્રુદ્ધાય નમઃ । શ્યામરદાય । શારદેન્દ્વાસ્યાય । ગમ્ભીરાય ।
કવયે । દુરસ્વપ્નનાશકાય । પઞ્ચબ્રહ્મબૃહત્ત્વપતયે ।
ક્ષેત્રજ્ઞાય । ક્ષેત્રપાલકાય । વ્યોમકેશાય । ભીમવેષાય ।
ગૌરીપતયે । અનામયાય । ભવબ્ધિતરણોપાયાય । ભગવતે ।
ભક્તવત્સલાય । વરાય । વરિષ્ઠાય । નેદિષ્ઠાય । પ્રિયાય નમઃ । ૯૨૦ ।

વિપતેદ્ધ્યે ।યાય । સુધિયે । યવિષ્ઠાય । ક્ષોદિષ્ઠાય ।
સ્થવિષ્ઠાય । યમશાસનાય । હિરણ્યગર્ભાય । હેમાઙ્ગાય ।
હેમરૂપાય । હિરણ્યદાય । બ્રહ્મજ્યોતિષે । અનાવેષ્ટ્યાય ।
ચામુણ્ડીજનકાય । અવધયે । મોક્ષાધ્વગસંસેવ્યાય । મોક્ષદાય ।
મહાશ્મશાનનિલયાય । વેદાશ્વાય । ભૂરથાય । સ્થિરાય નમઃ । ૯૪૦ ।

ૐ મૃગવ્યાય નમઃ । ધર્મધામ્ને । અવૃજિનેષ્ટાય । રવયે ।
સર્વજ્ઞાય । પરમાત્મને । બ્રહ્માનન્દાશ્રયાય । વિધયે ।
મહેશ્વરાય । મહાદેવાય । પરબ્રહ્મણે । સદાશિવાય ।
શ્રીકાન્તિમતીત્યમ્બાસમેતશ્રીવેણુવનેશ્વરસ્વામિને । પ્રથાવિદુષે ।
મહાવ્રતિને । વ્રતવિદ્યાય । વ્રતાધારાય । વ્રતાકારાય ।
વ્રતેશ્વરાય । અતિરાગિણે નમઃ । ૯૬૦ ।

ૐ વીતરાગિણે નમઃ । વિરાગવિદે । રાગઘ્નાય । રાગશમનાય । રાગદાય ।
રાગરાગવિદે । વિદુષે । વિદ્વત્તમાય । વિદ્વજ્જનમાનસસંશ્રયાય ।
વિદ્વજ્જનસન્તોષ્ટવ્યપરાક્રમાય । નીતિકૃતે । નીતિવિદે । નીતિપ્રદાત્રે ।
નિયામકાય । નિષ્કળરૂપાય । મહાતેજસે । નીતિપ્રિયાય । વિશ્વરેતસે ।
નીતિવત્સલાય । નીતિસ્વરૂપાય નમઃ । ૯૮૦ ।

ૐ નીતિસંશ્રયાય નમઃ । ક્રોધવિદે । શ્રીષણ્મુખાય । ઇષ્ટાય ।
સમિધે । કામયિત્રે । કાતર્યહરણાય । નાનારૂપાય । સર્વસાધારણાય ।
સનાતનાય । સન્ધાયૈ । ત્રિધામ્ને । છાન્દસેડિતાય । સ્વચ્છન્દાય ।
પશવે । પાશાય । સંસ્કૃતયે । અર્થવાદાય । પુરોડાશાય ।
હવિષે । ચિત્તશુદ્ધિપ્રદાય નમઃ । ૧૦૦૦ ।

વામદેવમુખપૂજનં સમ્પૂર્ણમ્ ।
ઇતિ ષણ્મુખસહસ્રનામાવલિઃ સમ્પૂર્ણા ।
ૐ શરવણભવાય નમઃ ।
ૐ તત્સત્ બ્રહ્માર્પણમસ્તુ ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Subrahmanya / Kartikeya / Muruga Sahasranamani » 1000 Names of Sri Shanmukha » Vamadeva Mukham Sahasranamavali 4 in Sanskrit » English » Bengali » Kannada » Malayalam » Odia » Telugu » Tamil