Shri Subramanya Bhujanga Prayata Stotram 2 In Tamil

॥ Shri Subrahmanya Bhujanga Prayata Stotram 2 Tamil Lyrics ॥

॥ ஶ்ரீ ஸுப்³ரஹ்மண்ய பு⁴ஜங்க³ ப்ரயாத ஸ்தோத்ரம் 2 ॥
க³ணேஶம் நமஸ்க்ருத்ய கௌ³ரீகுமாரம்
க³ஜாஸ்யம் கு³ஹஸ்யாக்³ரஜாதம் க³பீ⁴ரம் ।
ப்ரளம்போ³த³ரம் ஶூர்பகர்ணம் த்ரிணேத்ரம்
ப்ரவக்ஷ்யே பு⁴ஜங்க³ப்ரயாதம் கு³ஹஸ்ய ॥ 1 ॥

ப்ருத²க்ஷட்கிரீட ஸ்பு²ரத்³தி³வ்யரத்ந-
-ப்ரபா⁴க்ஷிப்தமார்தாண்ட³கோடிப்ரகாஶம் ।
சலத்குண்ட³லோத்³யத்ஸுக³ண்ட³ஸ்த²லாந்தம்
மஹாநர்க⁴ஹாரோஜ்ஜ்வலத்கம்பு³கண்ட²ம் ॥ 2 ॥

ஶரத்பூர்ணசந்த்³ரப்ரபா⁴சாருவக்த்ரம்
விராஜல்லலாடம் க்ருபாபூர்ணநேத்ரம் ।
லஸத்³ப்⁴ரூஸுநாஸாபுடம் வித்³ருமோஷ்ட²ம்
ஸுத³ந்தாவளிம் ஸுஸ்மிதம் ப்ரேமபூர்ணம் ॥ 3 ॥

த்³விஷட்³பா³ஹுத³ண்டா³க்³ரதே³தீ³ப்யமாநம்
க்வணத்கங்கணாலங்க்ருதோதா³ரஹஸ்தம் ।
லஸந்முத்³ரிகாரத்நராஜத்கராக்³ரம்
க்வணத்கிங்கிணீரம்யகாஞ்சீகலாபம் ॥ 4 ॥

விஶாலோத³ரம் விஸ்பு²ரத்பூர்ணகுக்ஷிம்
கடௌ ஸ்வர்ணஸூத்ரம் தடித்³வர்ணகா³த்ரம் ।
ஸுலாவண்யநாபீ⁴ஸரஸ்தீரராஜ-
-த்ஸுஶைவாலரோமாவளீரோசமாநம் ॥ 5 ॥

ஸுகல்லோலவீசீவலீரோசமாநம்
லஸந்மத்⁴யஸுஸ்நிக்³த⁴வாஸோ வஸாநம் ।
ஸ்பு²ரச்சாருதி³வ்யோருஜங்கா⁴ஸுகு³ள்ப²ம்
விகஸ்வத்பதா³ப்³ஜம் நகே²ந்து³ப்ரபா⁴ட்⁴யம் ॥ 6 ॥

த்³விஷட்பங்கஜாக்ஷம் மஹாஶக்தியுக்தம்
த்ரிலோகப்ரஶஸ்தம் ஸுஶிக்கே புரஸ்த²ம் ।
ப்ரபந்நார்திநாஶம் ப்ரஸந்நம் ப²ணீஶம்
பரப்³ரஹ்மரூபம் ப்ரகாஶம் பரேஶம் ॥ 7 ॥

குமாரம் வரேண்யம் ஶரண்யம் ஸுபுண்யம்
ஸுலாவண்யபண்யம் ஸுரேஶாநுவர்ண்யம் ।
லஸத்பூர்ணகாருண்யலக்ஷ்மீஶக³ண்யம்
ஸுகாருண்யமார்யாக்³ரக³ண்யம் நமாமி ॥ 8 ॥

ஸ்பு²ரத்³ரத்நபீடோ²பரி ப்⁴ராஜமாநம்
ஹ்ருத³ம்போ⁴ஜமத்⁴யே மஹாஸந்நிதா⁴நம் ।
ஸமாவ்ருத்தஜாநுப்ரபா⁴ஶோப⁴மாநம்
ஸுரை꞉ ஸேவ்யமாநம் ப⁴ஜே ப³ர்ஹியாநம் ॥ 9 ॥

ஜ்வலச்சாருசாமீகராத³ர்ஶபூர்ணம்
சலச்சாமரச்ச²த்ரசித்ரத்⁴வஜாட்⁴யம் ।
ஸுவர்ணாமலாந்தோ³ளிகாமத்⁴யஸம்ஸ்த²ம்
மஹாஹீந்த்³ரரூபம் ப⁴ஜே ஸுப்ரதாபம் ॥ 10 ॥

த⁴நுர்பா³ணசக்ராப⁴யம் வஜ்ரகே²டம்
த்ரிஶூலாஸிபாஶாங்குஶாபீ⁴திஶங்க²ம் ।
ஜ்வலத்குக்குடம் ப்ரோல்லஸத்³த்³வாத³ஶாக்ஷம்
ப்ரஶஸ்தாயுத⁴ம் ஷண்முக²ம் தம் ப⁴ஜே(அ)ஹம் ॥ 11 ॥

ஸ்பு²ரச்சாருக³ண்ட³ம் த்³விஷட்³பா³ஹுத³ண்ட³ம்
ஶ்ரிதாமர்த்யஷண்ட³ம் ஸுஸம்பத்கரண்ட³ம் ।
த்³விஷத்³வம்ஶக²ண்ட³ம் ஸதா³ தா³நஶௌண்ட³ம்
ப⁴வப்ரேமபிண்ட³ம் ப⁴ஜே ஸுப்ரசண்ட³ம் ॥ 12 ॥

See Also  Vedasara Shiva Stava (Shankaraachaarya Virachito) In Tamil

ஸதா³ தீ³நபக்ஷம் ஸுரத்³விட்³விபக்ஷம்
ஸும்ருஷ்டாந்நப⁴க்ஷ்யப்ரதா³நைகத³க்ஷம் ।
ஶ்ரிதாமர்த்யவ்ருக்ஷம் மஹாதை³த்யஶிக்ஷம்
ப³ஹுக்ஷீணபக்ஷம் ப⁴ஜே த்³வாத³ஶாக்ஷம் ॥ 13 ॥

த்ரிமூர்திஸ்வரூபம் த்ரயீஸத்கலாபம்
த்ரிலோகாதி⁴நாத²ம் த்ரிணேத்ராத்மஜாதம் ।
த்ரிஶக்த்யா ப்ரயுக்தம் ஸுபுண்யப்ரஶஸ்தம்
த்ரிகாலஜ்ஞமிஷ்டார்த²த³ம் தம் ப⁴ஜே(அ)ஹம் ॥ 14 ॥

விராஜத்³பு⁴ஜங்க³ம் விஶாலோத்தமாங்க³ம்
விஶுத்³தா⁴த்மஸங்க³ம் விவ்ருத்³த⁴ப்ரஸங்க³ம் ।
விசிந்த்யம் ஶுபா⁴ங்க³ம் விக்ருத்தாஸுராங்க³ம்
ப⁴வவ்யாதி⁴ப⁴ங்க³ம் ப⁴ஜே குக்கலிங்க³ம் ॥ 15 ॥

கு³ஹ ஸ்கந்த³ கா³ங்கே³ய கௌ³ரீஸுதேஶ-
-ப்ரிய க்ரௌஞ்சபி⁴த்தாரகாரே ஸுரேஶ ।
மயூராஸநாஶேஷதோ³ஷப்ரணாஶ
ப்ரஸீத³ ப்ரஸீத³ ப்ரபோ⁴ சித்ப்ரகாஶ ॥ 16 ॥

லபன் தே³வஸேநேஶ பூ⁴தேஶ ஶேஷ-
-ஸ்வரூபாக்³நிபூ⁴꞉ கார்திகேயாந்நதா³த꞉ ।
யதே³த்த²ம் ஸ்மரிஷ்யாமி ப⁴க்த்யா ப⁴வந்தம்
ததா³ மே ஷடா³ஸ்ய ப்ரஸீத³ ப்ரஸீத³ ॥ 17 ॥

பு⁴ஜே ஶௌர்யதை⁴ர்யம் கரே தா³நத⁴ர்ம꞉
கடாக்ஷே(அ)திஶாந்தி꞉ ஷடா³ஸ்யேஷு ஹாஸ்யம் ।
ஹ்ருத³ப்³ஜே த³யா யஸ்ய தம் தே³வமந்யம்
குமாராந்ந ஜாநே ந ஜாநே ந ஜாநே ॥ 18 ॥

மஹீநிர்ஜரேஶாந்மஹாந்ருத்யதோஷாத்
விஹங்கா³தி⁴ரூடா⁴த்³பி³லாந்தர்விகூ³டா⁴த் ।
மஹேஶாத்மஜாதாந்மஹாபோ⁴கி³நாதா²-
-த்³கு³ஹாத்³தை³வமந்யந்ந மந்யே ந மந்யே ॥ 19 ॥

ஸுரோத்துங்க³ஶ்ருங்கா³ரஸங்கீ³தபூர்ண-
-ப்ரஸங்க³ப்ரியாஸங்க³ஸம்மோஹநாங்க³ ।
பு⁴ஜங்கே³ஶ பூ⁴தேஶ ப்⁴ருங்கே³ஶ துப்⁴யம்
நம꞉ குக்கலிங்கா³ய தஸ்மை நமஸ்தே ॥ 20 ॥

நம꞉ காலகண்ட²ப்ரரூடா⁴ய தஸ்மை
நமோ நீலகண்டா²தி⁴ரூடா⁴ய தஸ்மை ।
நம꞉ ப்ரோல்லஸச்சாருசூடா³ய தஸ்மை
நமோ தி³வ்யரூபாய ஶாந்தாய தஸ்மை ॥ 21 ॥

நமஸ்தே நம꞉ பார்வதீநந்த³நாய
ஸ்பு²ரச்சித்ரப³ர்ஹீக்ருதஸ்யந்த³நாய ।
நமஶ்சர்சிதாங்கோ³ஜ்ஜ்வலச்சந்த³நாய
ப்ரவிச்சே²தி³தப்ராணப்⁴ருத்³ப³ந்த⁴நாய ॥ 22 ॥

See Also  Sri Rajarajeshwari Ashtakam In Tamil

நமஸ்தே நமஸ்தே ஜக³த்பாவநாத்த-
-ஸ்வரூபாய தஸ்மை ஜக³ஜ்ஜீவநாய ।
நமஸ்தே நமஸ்தே ஜக³த்³வந்தி³தாய
ஹ்யரூபாய தஸ்மை ஜக³ந்மோஹநாய ॥ 23 ॥

நமஸ்தே நமஸ்தே நம꞉ க்ரௌஞ்சபே⁴த்த்ரே
நமஸ்தே நமஸ்தே நமோ விஶ்வகர்த்ரே ।
நமஸ்தே நமஸ்தே நமோ விஶ்வகோ³ப்த்ரே
நமஸ்தே நமஸ்தே நமோ விஶ்வஹந்த்ரே ॥ 24 ॥

நமஸ்தே நமஸ்தே நமோ விஶ்வப⁴ர்த்ரே
நமஸ்தே நமஸ்தே நமோ விஶ்வதா⁴த்ரே ।
நமஸ்தே நமஸ்தே நமோ விஶ்வநேத்ரே
நமஸ்தே நமஸ்தே நமோ விஶ்வஶாஸ்த்ரே ॥ 25 ॥

நமஸ்தே நம꞉ ஶேஷரூபாய துப்⁴யம்
நமஸ்தே நமோ தி³வ்யசாபாய துப்⁴யம் ।
நமஸ்தே நம꞉ ஸத்ப்ரதாபாய துப்⁴யம்
நமஸ்தே நம꞉ ஸத்கலாபாய துப்⁴யம் ॥ 26 ॥

நமஸ்தே நம꞉ ஸத்கிரீடாய துப்⁴யம்
நமஸ்தே நம꞉ ஸ்வர்ணபீடா²ய துப்⁴யம் ।
நமஸ்தே நம꞉ ஸல்லலாடாய துப்⁴யம்
நமஸ்தே நமோ தி³வ்யரூபாய துப்⁴யம் ॥ 27 ॥

நமஸ்தே நமோ லோகரக்ஷாய துப்⁴யம்
நமஸ்தே நமோ தீ³நரக்ஷாய துப்⁴யம் ।
நமஸ்தே நமோ தை³த்யஶிக்ஷாய துப்⁴யம்
நமஸ்தே நமோ த்³வாத³ஶாக்ஷாய துப்⁴யம் ॥ 28 ॥

பு⁴ஜங்கா³க்ருதே த்வத்ப்ரியார்த²ம் மயேத³ம்
பு⁴ஜங்க³ப்ரயாதேந வ்ருத்தேந க்லப்தம் ।
தவ ஸ்தோத்ரமேதத்பவித்ரம் ஸுபுண்யம்
பராநந்த³ஸந்தோ³ஹஸம்வர்த⁴நாய ॥ 29 ॥

த்வத³ந்யத்பரம் தை³வதம் நாபி⁴ஜாநே
ப்ரபோ⁴ பாஹி ஸம்பூர்ணத்³ருஷ்ட்யாநுக்³ருஹ்ய ।
யதா²ஶக்தி ப⁴க்த்யா க்ருதம் ஸ்தோத்ரமேகம்
விபோ⁴ மே(அ)பராத⁴ம் க்ஷமஸ்வாகி²லேஶ ॥ 30 ॥

இத³ம் தாரகாரேர்கு³ணஸ்தோத்ரராஜம்
பட²ந்தஸ்த்ரிகாலம் ப்ரபந்நா ஜநா யே ।
ஸுபுத்ராஷ்டபோ⁴கா³நிஹ த்வேவ பு⁴க்த்வா
லப⁴ந்தே தத³ந்தே பரம் ஸ்வர்க³போ⁴க³ம் ॥ 31 ॥

See Also  Narayaniyam Dvavimsatidasakam In Tamil – Narayaneeyam Dasakam 22

இதி ஶ்ரீ ஸுப்³ரஹ்மண்ய பு⁴ஜங்க³ ப்ரயாத ஸ்தோத்ரம் ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Subrahmanya / Kartikeya / Muruga Stotram » Shri Subramanya Bhujanga Prayata Stotram 2 Lyrics in Sanskrit » English » Kannada » Telugu