Shri Subramanya Trishati Stotram In Kannada

॥ Shri Subramanya Trishati Stotram Kannada Lyrics ॥

॥ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ತ್ರಿಶತೀ ಸ್ತೋತ್ರಂ ॥
ಶ್ರೀಂ ಸೌಂ ಶರವಣಭವಃ ಶರಚ್ಚಂದ್ರಾಯುತಪ್ರಭಃ ।
ಶಶಾಂಕಶೇಖರಸುತಃ ಶಚೀಮಾಂಗಳ್ಯರಕ್ಷಕಃ ॥ ೧ ॥

ಶತಾಯುಷ್ಯಪ್ರದಾತಾ ಚ ಶತಕೋಟಿರವಿಪ್ರಭಃ ।
ಶಚೀವಲ್ಲಭಸುಪ್ರೀತಃ ಶಚೀನಾಯಕಪೂಜಿತಃ ॥ ೨ ॥

ಶಚೀನಾಥಚತುರ್ವಕ್ತ್ರದೇವದೈತ್ಯಾಭಿವಂದಿತಃ ।
ಶಚೀಶಾರ್ತಿಹರಶ್ಚೈವ ಶಂಭುಃ ಶಂಭೂಪದೇಶಕಃ ॥ ೩ ॥

ಶಂಕರಃ ಶಂಕರಪ್ರೀತಃ ಶಮ್ಯಾಕಕುಸುಮಪ್ರಿಯಃ ।
ಶಂಕುಕರ್ಣಮಹಾಕರ್ಣಪ್ರಮುಖಾದ್ಯಭಿವಂದಿತಃ ॥ ೪ ॥

ಶಚೀನಾಥಸುತಾಪ್ರಾಣನಾಯಕಃ ಶಕ್ತಿಪಾಣಿಮಾನ್ ।
ಶಂಖಪಾಣಿಪ್ರಿಯಃ ಶಂಖೋಪಮಷಡ್ಗಲಸುಪ್ರಭಃ ॥ ೫ ॥

ಶಂಖಘೋಷಪ್ರಿಯಃ ಶಂಖಚಕ್ರಶೂಲಾದಿಕಾಯುಧಃ ।
ಶಂಖಧಾರಾಭಿಷೇಕಾದಿಪ್ರಿಯಃ ಶಂಕರವಲ್ಲಭಃ ॥ ೬ ॥

ಶಬ್ದಬ್ರಹ್ಮಮಯಶ್ಚೈವ ಶಬ್ದಮೂಲಾಂತರಾತ್ಮಕಃ ।
ಶಬ್ದಪ್ರಿಯಃ ಶಬ್ದರೂಪಃ ಶಬ್ದಾನಂದಃ ಶಚೀಸ್ತುತಃ ॥ ೭ ॥

ಶತಕೋಟಿಪ್ರವಿಸ್ತಾರಯೋಜನಾಯತಮಂದಿರಃ ।
ಶತಕೋಟಿರವಿಪ್ರಖ್ಯರತ್ನಸಿಂಹಾಸನಾನ್ವಿತಃ ॥ ೮ ॥

ಶತಕೋಟಿಮಹರ್ಷೀಂದ್ರಸೇವಿತೋಭಯಪಾರ್ಶ್ವಭೂಃ ।
ಶತಕೋಟಿಸುರಸ್ತ್ರೀಣಾಂ ನೃತ್ತಸಂಗೀತಕೌತುಕಃ ॥ ೯ ॥

ಶತಕೋಟೀಂದ್ರದಿಕ್ಪಾಲಹಸ್ತಚಾಮರಸೇವಿತಃ ।
ಶತಕೋಟ್ಯಖಿಲಾಂಡಾದಿಮಹಾಬ್ರಹ್ಮಾಂಡನಾಯಕಃ ॥ ೧೦ ॥

ಶಂಖಪಾಣಿವಿಧಿಭ್ಯಾಂ ಚ ಪಾರ್ಶ್ವಯೋರುಪಸೇವಿತಃ ।
ಶಂಖಪದ್ಮನಿಧೀನಾಂ ಚ ಕೋಟಿಭಿಃ ಪರಿಸೇವಿತಃ ॥ ೧೧ ॥

ಶಶಾಂಕಾದಿತ್ಯಕೋಟೀಭಿಃ ಸವ್ಯದಕ್ಷಿಣಸೇವಿತಃ ।
ಶಂಖಪಾಲಾದ್ಯಷ್ಟನಾಗಕೋಟೀಭಿಃ ಪರಿಸೇವಿತಃ ॥ ೧೨ ॥

ಶಶಾಂಕಾರಪತಂಗಾದಿಗ್ರಹನಕ್ಷತ್ರಸೇವಿತಃ ।
ಶಶಿಭಾಸ್ಕರಭೌಮಾದಿಗ್ರಹದೋಷಾರ್ತಿಭಂಜನಃ ॥ ೧೩ ॥

ಶತಪತ್ರದ್ವಯಕರಃ ಶತಪತ್ರಾರ್ಚನಪ್ರಿಯಃ ।
ಶತಪತ್ರಸಮಾಸೀನಃ ಶತಪತ್ರಾಸನಸ್ತುತಃ ॥ ೧೪ ॥

ಶಾರೀರಬ್ರಹ್ಮಮೂಲಾದಿಷಡಾಧಾರನಿವಾಸಕಃ ।
ಶತಪತ್ರಸಮುತ್ಪನ್ನಬ್ರಹ್ಮಗರ್ವವಿಭೇದನಃ ॥ ೧೫ ॥

ಶಶಾಂಕಾರ್ಧಜಟಾಜೂಟಃ ಶರಣಾಗತವತ್ಸಲಃ ।
ರಕಾರರೂಪೋ ರಮಣೋ ರಾಜೀವಾಕ್ಷೋ ರಹೋಗತಃ ॥ ೧೬ ॥

ರತೀಶಕೋಟಿಸೌಂದರ್ಯೋ ರವಿಕೋಟ್ಯುದಯಪ್ರಭಃ ।
ರಾಗಸ್ವರೂಪೋ ರಾಗಘ್ನೋ ರಕ್ತಾಬ್ಜಪ್ರಿಯ ಏವ ಚ ॥ ೧೭ ॥

ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರೀಪುತ್ರೋ ರಾಜೇಂದ್ರವಿಭವಪ್ರದಃ ।
ರತ್ನಪ್ರಭಾಕಿರೀಟಾಗ್ರೋ ರವಿಚಂದ್ರಾಗ್ನಿಲೋಚನಃ ॥ ೧೮ ॥

ರತ್ನಾಂಗದಮಹಾಬಾಹೂ ರತ್ನತಾಟಂಕಭೂಷಣಃ ।
ರತ್ನಕೇಯೂರಭೂಷಾಢ್ಯೋ ರತ್ನಹಾರವಿರಾಜಿತಃ ॥ ೧೯ ॥

See Also  Sri Devi Khadgamala Stotram In Kannada

ರತ್ನಕಿಂಕಿಣಿಕಾಂಚ್ಯಾದಿಬದ್ಧಸತ್ಕಟಿಶೋಭಿತಃ ।
ರವಸಂಯುಕ್ತರತ್ನಾಭನೂಪುರಾಂಘ್ರಿಸರೋರುಹಃ ॥ ೨೦ ॥

ರತ್ನಕಂಕಣಚೂಲ್ಯಾದಿಸರ್ವಾಭರಣಭೂಷಿತಃ ।
ರತ್ನಸಿಂಹಾಸನಾಸೀನೋ ರತ್ನಶೋಭಿತಮಂದಿರಃ ॥ ೨೧ ॥

ರಾಕೇಂದುಮುಖಷಟ್ಕಶ್ಚ ರಮಾವಾಣ್ಯಾದಿಪೂಜಿತಃ ।
ರಾಕ್ಷಸಾಮರಗಂಧರ್ವಕೋಟಿಕೋಟ್ಯಭಿವಂದಿತಃ ॥ ೨೨ ॥

ರಣರಂಗೇ ಮಹಾದೈತ್ಯಸಂಗ್ರಾಮಜಯಕೌತುಕಃ ।
ರಾಕ್ಷಸಾನೀಕಸಂಹಾರಕೋಪಾವಿಷ್ಟಾಯುಧಾನ್ವಿತಃ ॥ ೨೩ ॥

ರಾಕ್ಷಸಾಂಗಸಮುತ್ಪನ್ನರಕ್ತಪಾನಪ್ರಿಯಾಯುಧಃ ।
ರವಯುಕ್ತಧನುರ್ಹಸ್ತೋ ರತ್ನಕುಕ್ಕುಟಧಾರಣಃ ॥ ೨೪ ॥

ರಣರಂಗಜಯೋ ರಾಮಾಸ್ತೋತ್ರಶ್ರವಣಕೌತುಕಃ ।
ರಂಭಾಘೃತಾಚೀವಿಶ್ವಾಚೀಮೇನಕಾದ್ಯಭಿವಂದಿತಃ ॥ ೨೫ ॥

ರಕ್ತಪೀತಾಂಬರಧರೋ ರಕ್ತಗಂಧಾನುಲೇಪನಃ ।
ರಕ್ತದ್ವಾದಶಪದ್ಮಾಕ್ಷೋ ರಕ್ತಮಾಲ್ಯವಿಭೂಷಿತಃ ॥ ೨೬ ॥

ರವಿಪ್ರಿಯೋ ರಾವಣೇಶಸ್ತೋತ್ರಸಾಮಮನೋಹರಃ ।
ರಾಜ್ಯಪ್ರದೋ ರಂಧ್ರಗುಹ್ಯೋ ರತಿವಲ್ಲಭಸುಪ್ರಿಯಃ ॥ ೨೭ ॥

ರಣಾನುಬಂಧನಿರ್ಮುಕ್ತೋ ರಾಕ್ಷಸಾನೀಕನಾಶಕಃ ।
ರಾಜೀವಸಂಭವದ್ವೇಷೀ ರಾಜೀವಾಸನಪೂಜಿತಃ ॥ ೨೮ ॥

ರಮಣೀಯಮಹಾಚಿತ್ರಮಯೂರಾರೂಢಸುಂದರಃ ।
ರಮಾನಾಥಸ್ತುತೋ ರಾಮೋ ರಕಾರಾಕರ್ಷಣಕ್ರಿಯಃ ॥ ೨೯ ॥

ವಕಾರರೂಪೋ ವರದೋ ವಜ್ರಶಕ್ತ್ಯಭಯಾನ್ವಿತಃ ।
ವಾಮದೇವಾದಿಸಂಪೂಜ್ಯೋ ವಜ್ರಪಾಣಿಮನೋಹರಃ ॥ ೩೦ ॥

ವಾಣೀಸ್ತುತೋ ವಾಸವೇಶೋ ವಲ್ಲೀಕಲ್ಯಾಣಸುಂದರಃ ।
ವಲ್ಲೀವದನಪದ್ಮಾರ್ಕೋ ವಲ್ಲೀನೇತ್ರೋತ್ಪಲೋಡುಪಃ ॥ ೩೧ ॥

ವಲ್ಲೀದ್ವಿನಯನಾನಂದೋ ವಲ್ಲೀಚಿತ್ತತಟಾಮೃತಮ್ ।
ವಲ್ಲೀಕಲ್ಪಲತಾವೃಕ್ಷೋ ವಲ್ಲೀಪ್ರಿಯಮನೋಹರಃ ॥ ೩೨ ॥

ವಲ್ಲೀಕುಮುದಹಾಸ್ಯೇಂದುಃ ವಲ್ಲೀಭಾಷಿತಸುಪ್ರಿಯಃ ।
ವಲ್ಲೀಮನೋಹೃತ್ಸೌಂದರ್ಯೋ ವಲ್ಲೀವಿದ್ಯುಲ್ಲತಾಘನಃ ॥ ೩೩ ॥

ವಲ್ಲೀಮಂಗಳವೇಷಾಢ್ಯೋ ವಲ್ಲೀಮುಖವಶಂಕರಃ ।
ವಲ್ಲೀಕುಚಗಿರಿದ್ವಂದ್ವಕುಂಕುಮಾಂಕಿತವಕ್ಷಕಃ ॥ ೩೪ ॥

ವಲ್ಲೀಶೋ ವಲ್ಲಭೋ ವಾಯುಸಾರಥಿರ್ವರುಣಸ್ತುತಃ ।
ವಕ್ರತುಂಡಾನುಜೋ ವತ್ಸೋ ವತ್ಸಲೋ ವತ್ಸರಕ್ಷಕಃ ॥ ೩೫ ॥

ವತ್ಸಪ್ರಿಯೋ ವತ್ಸನಾಥೋ ವತ್ಸವೀರಗಣಾವೃತಃ ।
ವಾರಣಾನನದೈತ್ಯಘ್ನೋ ವಾತಾಪಿಘ್ನೋಪದೇಶಕಃ ॥ ೩೬ ॥

ವರ್ಣಗಾತ್ರಮಯೂರಸ್ಥೋ ವರ್ಣರೂಪೋ ವರಪ್ರಭುಃ ।
ವರ್ಣಸ್ಥೋ ವಾರಣಾರೂಢೋ ವಜ್ರಶಕ್ತ್ಯಾಯುಧಪ್ರಿಯಃ ॥ ೩೭ ॥

ವಾಮಾಂಗೋ ವಾಮನಯನೋ ವಚದ್ಭೂರ್ವಾಮನಪ್ರಿಯಃ ।
ವರವೇಷಧರೋ ವಾಮೋ ವಾಚಸ್ಪತಿಸಮರ್ಚಿತಃ ॥ ೩೮ ॥

ವಸಿಷ್ಠಾದಿಮುನಿಶ್ರೇಷ್ಠವಂದಿತೋ ವಂದನಪ್ರಿಯಃ ।
ವಕಾರನೃಪದೇವಸ್ತ್ರೀಚೋರಭೂತಾರಿಮೋಹನಃ ॥ ೩೯ ॥

ಣಕಾರರೂಪೋ ನಾದಾಂತೋ ನಾರದಾದಿಮುನಿಸ್ತುತಃ ।
ಣಕಾರಪೀಠಮಧ್ಯಸ್ಥೋ ನಗಭೇದೀ ನಗೇಶ್ವರಃ ॥ ೪೦ ॥

See Also  Subrahmanya Ashtakam In Tamil » Karavalamba Stotram

ಣಕಾರನಾದಸಂತುಷ್ಟೋ ನಾಗಾಶನರಥಸ್ಥಿತಃ ।
ಣಕಾರಜಪಸುಪ್ರೀತೋ ನಾನಾವೇಷೋ ನಗಪ್ರಿಯಃ ॥ ೪೧ ॥

ಣಕಾರಬಿಂದುನಿಲಯೋ ನವಗ್ರಹಸುರೂಪಕಃ ।
ಣಕಾರಪಠನಾನಂದೋ ನಂದಿಕೇಶ್ವರವಂದಿತಃ ॥ ೪೨ ॥

ಣಕಾರಘಂಟಾನಿನದೋ ನಾರಾಯಣಮನೋಹರಃ ।
ಣಕಾರನಾದಶ್ರವಣೋ ನಲಿನೋದ್ಭವಶಿಕ್ಷಕಃ ॥ ೪೩ ॥

ಣಕಾರಪಂಕಜಾದಿತ್ಯೋ ನವವೀರಾಧಿನಾಯಕಃ ।
ಣಕಾರಪುಷ್ಪಭ್ರಮರೋ ನವರತ್ನವಿಭೂಷಣಃ ॥ ೪೪ ॥

ಣಕಾರಾನರ್ಘಶಯನೋ ನವಶಕ್ತಿಸಮಾವೃತಃ ।
ಣಕಾರವೃಕ್ಷಕುಸುಮೋ ನಾಟ್ಯಸಂಗೀತಸುಪ್ರಿಯಃ ॥ ೪೫ ॥

ಣಕಾರಬಿಂದುನಾದಜ್ಞೋ ನಯಜ್ಞೋ ನಯನೋದ್ಭವಃ ।
ಣಕಾರಪರ್ವತೇಂದ್ರಾಗ್ರಸಮುತ್ಪನ್ನಸುಧಾರಣಿಃ ॥ ೪೬ ॥

ಣಕಾರಪೇಟಕಮಣಿರ್ನಾಗಪರ್ವತಮಂದಿರಃ ।
ಣಕಾರಕರುಣಾನಂದೋ ನಾದಾತ್ಮಾ ನಾಗಭೂಷಣಃ ॥ ೪೭ ॥

ಣಕಾರಕಿಂಕಿಣೀಭೂಷೋ ನಯನಾದೃಶ್ಯದರ್ಶನಃ ।
ಣಕಾರವೃಷಭಾವಾಸೋ ನಾಮಪಾರಾಯಣಪ್ರಿಯಃ ॥ ೪೮ ॥

ಣಕಾರಕಮಲಾರೂಢೋ ನಾಮಾನಂತಸಮನ್ವಿತಃ ।
ಣಕಾರತುರಗಾರೂಢೋ ನವರತ್ನಾದಿದಾಯಕಃ ॥ ೪೯ ॥

ಣಕಾರಮಕುಟಜ್ವಾಲಾಮಣಿರ್ನವನಿಧಿಪ್ರದಃ ।
ಣಕಾರಮೂಲಮಂತ್ರಾರ್ಥೋ ನವಸಿದ್ಧಾದಿಪೂಜಿತಃ ॥ ೫೦ ॥

ಣಕಾರಮೂಲನಾದಾಂತೋ ಣಕಾರಸ್ತಂಭನಕ್ರಿಯಃ ।
ಭಕಾರರೂಪೋ ಭಕ್ತಾರ್ಥೋ ಭವೋ ಭರ್ಗೋ ಭಯಾಪಹಃ ॥ ೫೧ ॥

ಭಕ್ತಪ್ರಿಯೋ ಭಕ್ತವಂದ್ಯೋ ಭಗವಾನ್ಭಕ್ತವತ್ಸಲಃ ।
ಭಕ್ತಾರ್ತಿಭಂಜನೋ ಭದ್ರೋ ಭಕ್ತಸೌಭಾಗ್ಯದಾಯಕಃ ॥ ೫೨ ॥

ಭಕ್ತಮಂಗಳದಾತಾ ಚ ಭಕ್ತಕಳ್ಯಾಣದರ್ಶನಃ ।
ಭಕ್ತದರ್ಶನಸಂತುಷ್ಟೋ ಭಕ್ತಸಂಘಸುಪೂಜಿತಃ ॥ ೫೩ ॥

ಭಕ್ತಸ್ತೋತ್ರಪ್ರಿಯಾನಂದೋ ಭಕ್ತಾಭೀಷ್ಟಪ್ರದಾಯಕಃ ।
ಭಕ್ತಸಂಪೂರ್ಣಫಲದೋ ಭಕ್ತಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಭೋಗದಃ ॥ ೫೪ ॥

ಭಕ್ತಸಾಲೋಕ್ಯಸಾಮೀಪ್ಯರೂಪಮೋಕ್ಷವರಪ್ರದಃ ।
ಭವೌಷಧಿರ್ಭವಘ್ನಶ್ಚ ಭವಾರಣ್ಯದವಾನಲಃ ॥ ೫೫ ॥

ಭವಾಂಧಕಾರಮಾರ್ತಾಂಡೋ ಭವವೈದ್ಯೋ ಭವಾಯುಧಮ್ ।
ಭವಶೈಲಮಹಾವಜ್ರೋ ಭವಸಾಗರನಾವಿಕಃ ॥ ೫೬ ॥

ಭವಮೃತ್ಯುಭಯಧ್ವಂಸೀ ಭಾವನಾತೀತವಿಗ್ರಹಃ ।
ಭವಭೂತಪಿಶಾಚಘ್ನೋ ಭಾಸ್ವರೋ ಭಾರತೀಪ್ರಿಯಃ ॥ ೫೭ ॥ [ಭಯ] ॥

ಭಾಷಿತಧ್ವನಿಮೂಲಾಂತೋ ಭಾವಾಭಾವವಿವರ್ಜಿತಃ ।
ಭಾನುಕೋಪಪಿತೃಧ್ವಂಸೀ ಭಾರತೀಶೋಪದೇಶಕಃ ॥ ೫೮ ॥

ಭಾರ್ಗವೀನಾಯಕಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗಿನೇಯೋ ಭವೋದ್ಭವಃ ।
ಭಾರಕ್ರೌಂಚಾಸುರದ್ವೇಷೋ ಭಾರ್ಗವೀನಾಥವಲ್ಲಭಃ ॥ ೫೯ ॥

ಭಟವೀರನಮಸ್ಕೃತ್ಯೋ ಭಟವೀರಸಮಾವೃತಃ ।
ಭಟತಾರಾಗಣೋಡ್ವೀಶೋ ಭಟವೀರಗಣಸ್ತುತಃ ॥ ೬೦ ॥

See Also  Matripanchakam Of Shankaracharya ॥ ಮಾತೃಪಂಚಕಮ್ ॥ Kannada

ಭಾಗೀರಥೇಯೋ ಭಾಷಾರ್ಥೋ ಭಾವನಾಶಬರೀಪ್ರಿಯಃ ।
ಭಕಾರೇ ಕಲಿಚೋರಾರಿಭೂತಾದ್ಯುಚ್ಚಾಟನೋದ್ಯತಃ ॥ ೬೧ ॥

ವಕಾರಸುಕಲಾಸಂಸ್ಥೋ ವರಿಷ್ಠೋ ವಸುದಾಯಕಃ ।
ವಕಾರಕುಮುದೇಂದುಶ್ಚ ವಕಾರಾಬ್ಧಿಸುಧಾಮಯಃ ॥ ೬೨ ॥

ವಕಾರಾಮೃತಮಾಧುರ್ಯೋ ವಕಾರಾಮೃತದಾಯಕಃ ।
ದಕ್ಷೇ ವಜ್ರಾಭೀತಿಯುತೋ ವಾಮೇ ಶಕ್ತಿವರಾನ್ವಿತಃ ॥ ೬೩ ॥

ವಕಾರೋದಧಿಪೂರ್ಣೇಂದುಃ ವಕಾರೋದಧಿಮೌಕ್ತಿಕಮ್ ।
ವಕಾರಮೇಘಸಲಿಲೋ ವಾಸವಾತ್ಮಜರಕ್ಷಕಃ ॥ ೬೪ ॥

ವಕಾರಫಲಸಾರಜ್ಞೋ ವಕಾರಕಲಶಾಮೃತಮ್ ।
ವಕಾರಪಂಕಜರಸೋ ವಸುರ್ವಂಶವಿವರ್ಧನಃ ॥ ೬೫ ॥

ವಕಾರದಿವ್ಯಕಮಲಭ್ರಮರೋ ವಾಯುವಂದಿತಃ ।
ವಕಾರಶಶಿಸಂಕಾಶೋ ವಜ್ರಪಾಣಿಸುತಾಪ್ರಿಯಃ ॥ ೬೬ ॥

ವಕಾರಪುಷ್ಪಸದ್ಗಂಧೋ ವಕಾರತಟಪಂಕಜಮ್ ।
ವಕಾರಭ್ರಮರಧ್ವಾನೋ ವಯಸ್ತೇಜೋಬಲಪ್ರದಃ ॥ ೬೭ ॥

ವಕಾರವನಿತಾನಾಥೋ ವಶ್ಯಾದ್ಯಷ್ಟಪ್ರಿಯಾಪ್ರದಃ ।
ವಕಾರಫಲಸತ್ಕಾರೋ ವಕಾರಾಜ್ಯಹುತಾಶನಃ ॥ ೬೮ ॥

ವರ್ಚಸ್ವೀ ವಾಙ್ಮನೋಽತೀತೋ ವಾತಾಪ್ಯರಿಕೃತಪ್ರಿಯಃ ।
ವಕಾರವಟಮೂಲಸ್ಥೋ ವಕಾರಜಲಧೇಸ್ತಟಃ ॥ ೬೯ ॥

ವಕಾರಗಂಗಾವೇಗಾಬ್ಧಿಃ ವಜ್ರಮಾಣಿಕ್ಯಭೂಷಣಃ ।
ವಾತರೋಗಹರೋ ವಾಣೀಗೀತಶ್ರವಣಕೌತುಕಃ ॥ ೭೦ ॥

ವಕಾರಮಕರಾರೂಢೋ ವಕಾರಜಲಧೇಃ ಪತಿಃ ।
ವಕಾರಾಮಲಮಂತ್ರಾರ್ಥೋ ವಕಾರಗೃಹಮಂಗಳಮ್ ॥ ೭೧ ॥

ವಕಾರಸ್ವರ್ಗಮಾಹೇಂದ್ರೋ ವಕಾರಾರಣ್ಯವಾರಣಃ ।
ವಕಾರಪಂಜರಶುಕೋ ವಲಾರಿತನಯಾಸ್ತುತಃ ॥ ೭೨ ॥

ವಕಾರಮಂತ್ರಮಲಯಸಾನುಮನ್ಮಂದಮಾರುತಃ ।
ವಾದ್ಯಂತಭಾಂತ ಷಟ್ಕ್ರಮ್ಯ ಜಪಾಂತೇ ಶತ್ರುಭಂಜನಃ ॥ ೭೩ ॥

ವಜ್ರಹಸ್ತಸುತಾವಲ್ಲೀವಾಮದಕ್ಷಿಣಸೇವಿತಃ ।
ವಕುಲೋತ್ಪಲಕಾದಂಬಪುಷ್ಪದಾಮಸ್ವಲಂಕೃತಃ ॥ ೭೪ ॥

ವಜ್ರಶಕ್ತ್ಯಾದಿಸಂಪನ್ನದ್ವಿಷಟ್ಪಾಣಿಸರೋರುಹಃ ।
ವಾಸನಾಗಂಧಲಿಪ್ತಾಂಗೋ ವಷಟ್ಕಾರೋ ವಶೀಕರಃ ॥ ೭೫ ॥

ವಾಸನಾಯುಕ್ತತಾಂಬೂಲಪೂರಿತಾನನಸುಂದರಃ ।
ವಲ್ಲಭಾನಾಥಸುಪ್ರೀತೋ ವರಪೂರ್ಣಾಮೃತೋದಧಿಃ ॥ ೭೬ ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ತ್ರಿಶತೀ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Subramanya / Kartikeya / Muruga Trisati » Shri Subramanya Trishati Stotram Lyrics in Sanskrit » English » Telugu » Tamil