Shri Subramanya Trishati Stotram In Telugu

॥ Shri Subramanya Trishati Stotram Telugu Lyrics ॥

॥ శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య త్రిశతీ స్తోత్రం ॥
శ్రీం సౌం శరవణభవః శరచ్చంద్రాయుతప్రభః ।
శశాంకశేఖరసుతః శచీమాంగళ్యరక్షకః ॥ ౧ ॥

శతాయుష్యప్రదాతా చ శతకోటిరవిప్రభః ।
శచీవల్లభసుప్రీతః శచీనాయకపూజితః ॥ ౨ ॥

శచీనాథచతుర్వక్త్రదేవదైత్యాభివందితః ।
శచీశార్తిహరశ్చైవ శంభుః శంభూపదేశకః ॥ ౩ ॥

శంకరః శంకరప్రీతః శమ్యాకకుసుమప్రియః ।
శంకుకర్ణమహాకర్ణప్రముఖాద్యభివందితః ॥ ౪ ॥

శచీనాథసుతాప్రాణనాయకః శక్తిపాణిమాన్ ।
శంఖపాణిప్రియః శంఖోపమషడ్గలసుప్రభః ॥ ౫ ॥

శంఖఘోషప్రియః శంఖచక్రశూలాదికాయుధః ।
శంఖధారాభిషేకాదిప్రియః శంకరవల్లభః ॥ ౬ ॥

శబ్దబ్రహ్మమయశ్చైవ శబ్దమూలాంతరాత్మకః ।
శబ్దప్రియః శబ్దరూపః శబ్దానందః శచీస్తుతః ॥ ౭ ॥

శతకోటిప్రవిస్తారయోజనాయతమందిరః ।
శతకోటిరవిప్రఖ్యరత్నసింహాసనాన్వితః ॥ ౮ ॥

శతకోటిమహర్షీంద్రసేవితోభయపార్శ్వభూః ।
శతకోటిసురస్త్రీణాం నృత్తసంగీతకౌతుకః ॥ ౯ ॥

శతకోటీంద్రదిక్పాలహస్తచామరసేవితః ।
శతకోట్యఖిలాండాదిమహాబ్రహ్మాండనాయకః ॥ ౧౦ ॥

శంఖపాణివిధిభ్యాం చ పార్శ్వయోరుపసేవితః ।
శంఖపద్మనిధీనాం చ కోటిభిః పరిసేవితః ॥ ౧౧ ॥

శశాంకాదిత్యకోటీభిః సవ్యదక్షిణసేవితః ।
శంఖపాలాద్యష్టనాగకోటీభిః పరిసేవితః ॥ ౧౨ ॥

శశాంకారపతంగాదిగ్రహనక్షత్రసేవితః ।
శశిభాస్కరభౌమాదిగ్రహదోషార్తిభంజనః ॥ ౧౩ ॥

శతపత్రద్వయకరః శతపత్రార్చనప్రియః ।
శతపత్రసమాసీనః శతపత్రాసనస్తుతః ॥ ౧౪ ॥

శారీరబ్రహ్మమూలాదిషడాధారనివాసకః ।
శతపత్రసముత్పన్నబ్రహ్మగర్వవిభేదనః ॥ ౧౫ ॥

శశాంకార్ధజటాజూటః శరణాగతవత్సలః ।
రకారరూపో రమణో రాజీవాక్షో రహోగతః ॥ ౧౬ ॥

రతీశకోటిసౌందర్యో రవికోట్యుదయప్రభః ।
రాగస్వరూపో రాగఘ్నో రక్తాబ్జప్రియ ఏవ చ ॥ ౧౭ ॥

రాజరాజేశ్వరీపుత్రో రాజేంద్రవిభవప్రదః ।
రత్నప్రభాకిరీటాగ్రో రవిచంద్రాగ్నిలోచనః ॥ ౧౮ ॥

రత్నాంగదమహాబాహూ రత్నతాటంకభూషణః ।
రత్నకేయూరభూషాఢ్యో రత్నహారవిరాజితః ॥ ౧౯ ॥

రత్నకింకిణికాంచ్యాదిబద్ధసత్కటిశోభితః ।
రవసంయుక్తరత్నాభనూపురాంఘ్రిసరోరుహః ॥ ౨౦ ॥

రత్నకంకణచూల్యాదిసర్వాభరణభూషితః ।
రత్నసింహాసనాసీనో రత్నశోభితమందిరః ॥ ౨౧ ॥

రాకేందుముఖషట్కశ్చ రమావాణ్యాదిపూజితః ।
రాక్షసామరగంధర్వకోటికోట్యభివందితః ॥ ౨౨ ॥

రణరంగే మహాదైత్యసంగ్రామజయకౌతుకః ।
రాక్షసానీకసంహారకోపావిష్టాయుధాన్వితః ॥ ౨౩ ॥

రాక్షసాంగసముత్పన్నరక్తపానప్రియాయుధః ।
రవయుక్తధనుర్హస్తో రత్నకుక్కుటధారణః ॥ ౨౪ ॥

రణరంగజయో రామాస్తోత్రశ్రవణకౌతుకః ।
రంభాఘృతాచీవిశ్వాచీమేనకాద్యభివందితః ॥ ౨౫ ॥

రక్తపీతాంబరధరో రక్తగంధానులేపనః ।
రక్తద్వాదశపద్మాక్షో రక్తమాల్యవిభూషితః ॥ ౨౬ ॥

రవిప్రియో రావణేశస్తోత్రసామమనోహరః ।
రాజ్యప్రదో రంధ్రగుహ్యో రతివల్లభసుప్రియః ॥ ౨౭ ॥

రణానుబంధనిర్ముక్తో రాక్షసానీకనాశకః ।
రాజీవసంభవద్వేషీ రాజీవాసనపూజితః ॥ ౨౮ ॥

రమణీయమహాచిత్రమయూరారూఢసుందరః ।
రమానాథస్తుతో రామో రకారాకర్షణక్రియః ॥ ౨౯ ॥

వకారరూపో వరదో వజ్రశక్త్యభయాన్వితః ।
వామదేవాదిసంపూజ్యో వజ్రపాణిమనోహరః ॥ ౩౦ ॥

వాణీస్తుతో వాసవేశో వల్లీకల్యాణసుందరః ।
వల్లీవదనపద్మార్కో వల్లీనేత్రోత్పలోడుపః ॥ ౩౧ ॥

వల్లీద్వినయనానందో వల్లీచిత్తతటామృతమ్ ।
వల్లీకల్పలతావృక్షో వల్లీప్రియమనోహరః ॥ ౩౨ ॥

వల్లీకుముదహాస్యేందుః వల్లీభాషితసుప్రియః ।
వల్లీమనోహృత్సౌందర్యో వల్లీవిద్యుల్లతాఘనః ॥ ౩౩ ॥

వల్లీమంగళవేషాఢ్యో వల్లీముఖవశంకరః ।
వల్లీకుచగిరిద్వంద్వకుంకుమాంకితవక్షకః ॥ ౩౪ ॥

వల్లీశో వల్లభో వాయుసారథిర్వరుణస్తుతః ।
వక్రతుండానుజో వత్సో వత్సలో వత్సరక్షకః ॥ ౩౫ ॥

వత్సప్రియో వత్సనాథో వత్సవీరగణావృతః ।
వారణాననదైత్యఘ్నో వాతాపిఘ్నోపదేశకః ॥ ౩౬ ॥

వర్ణగాత్రమయూరస్థో వర్ణరూపో వరప్రభుః ।
వర్ణస్థో వారణారూఢో వజ్రశక్త్యాయుధప్రియః ॥ ౩౭ ॥

వామాంగో వామనయనో వచద్భూర్వామనప్రియః ।
వరవేషధరో వామో వాచస్పతిసమర్చితః ॥ ౩౮ ॥

వసిష్ఠాదిమునిశ్రేష్ఠవందితో వందనప్రియః ।
వకారనృపదేవస్త్రీచోరభూతారిమోహనః ॥ ౩౯ ॥

ణకారరూపో నాదాంతో నారదాదిమునిస్తుతః ।
ణకారపీఠమధ్యస్థో నగభేదీ నగేశ్వరః ॥ ౪౦ ॥

ణకారనాదసంతుష్టో నాగాశనరథస్థితః ।
ణకారజపసుప్రీతో నానావేషో నగప్రియః ॥ ౪౧ ॥

ణకారబిందునిలయో నవగ్రహసురూపకః ।
ణకారపఠనానందో నందికేశ్వరవందితః ॥ ౪౨ ॥

ణకారఘంటానినదో నారాయణమనోహరః ।
ణకారనాదశ్రవణో నలినోద్భవశిక్షకః ॥ ౪౩ ॥

ణకారపంకజాదిత్యో నవవీరాధినాయకః ।
ణకారపుష్పభ్రమరో నవరత్నవిభూషణః ॥ ౪౪ ॥

ణకారానర్ఘశయనో నవశక్తిసమావృతః ।
ణకారవృక్షకుసుమో నాట్యసంగీతసుప్రియః ॥ ౪౫ ॥

ణకారబిందునాదజ్ఞో నయజ్ఞో నయనోద్భవః ।
ణకారపర్వతేంద్రాగ్రసముత్పన్నసుధారణిః ॥ ౪౬ ॥

ణకారపేటకమణిర్నాగపర్వతమందిరః ।
ణకారకరుణానందో నాదాత్మా నాగభూషణః ॥ ౪౭ ॥

ణకారకింకిణీభూషో నయనాదృశ్యదర్శనః ।
ణకారవృషభావాసో నామపారాయణప్రియః ॥ ౪౮ ॥

ణకారకమలారూఢో నామానంతసమన్వితః ।
ణకారతురగారూఢో నవరత్నాదిదాయకః ॥ ౪౯ ॥

ణకారమకుటజ్వాలామణిర్నవనిధిప్రదః ।
ణకారమూలమంత్రార్థో నవసిద్ధాదిపూజితః ॥ ౫౦ ॥

ణకారమూలనాదాంతో ణకారస్తంభనక్రియః ।
భకారరూపో భక్తార్థో భవో భర్గో భయాపహః ॥ ౫౧ ॥

భక్తప్రియో భక్తవంద్యో భగవాన్భక్తవత్సలః ।
భక్తార్తిభంజనో భద్రో భక్తసౌభాగ్యదాయకః ॥ ౫౨ ॥

భక్తమంగళదాతా చ భక్తకళ్యాణదర్శనః ।
భక్తదర్శనసంతుష్టో భక్తసంఘసుపూజితః ॥ ౫౩ ॥

భక్తస్తోత్రప్రియానందో భక్తాభీష్టప్రదాయకః ।
భక్తసంపూర్ణఫలదో భక్తసామ్రాజ్యభోగదః ॥ ౫౪ ॥

భక్తసాలోక్యసామీప్యరూపమోక్షవరప్రదః ।
భవౌషధిర్భవఘ్నశ్చ భవారణ్యదవానలః ॥ ౫౫ ॥

భవాంధకారమార్తాండో భవవైద్యో భవాయుధమ్ ।
భవశైలమహావజ్రో భవసాగరనావికః ॥ ౫౬ ॥

భవమృత్యుభయధ్వంసీ భావనాతీతవిగ్రహః ।
భవభూతపిశాచఘ్నో భాస్వరో భారతీప్రియః ॥ ౫౭ ॥ [భయ]

భాషితధ్వనిమూలాంతో భావాభావవివర్జితః ।
భానుకోపపితృధ్వంసీ భారతీశోపదేశకః ॥ ౫౮ ॥

భార్గవీనాయకశ్రీమద్భాగినేయో భవోద్భవః ।
భారక్రౌంచాసురద్వేషో భార్గవీనాథవల్లభః ॥ ౫౯ ॥

భటవీరనమస్కృత్యో భటవీరసమావృతః ।
భటతారాగణోడ్వీశో భటవీరగణస్తుతః ॥ ౬౦ ॥

భాగీరథేయో భాషార్థో భావనాశబరీప్రియః ।
భకారే కలిచోరారిభూతాద్యుచ్చాటనోద్యతః ॥ ౬౧ ॥

వకారసుకలాసంస్థో వరిష్ఠో వసుదాయకః ।
వకారకుముదేందుశ్చ వకారాబ్ధిసుధామయః ॥ ౬౨ ॥

వకారామృతమాధుర్యో వకారామృతదాయకః ।
దక్షే వజ్రాభీతియుతో వామే శక్తివరాన్వితః ॥ ౬౩ ॥

వకారోదధిపూర్ణేందుః వకారోదధిమౌక్తికమ్ ।
వకారమేఘసలిలో వాసవాత్మజరక్షకః ॥ ౬౪ ॥

వకారఫలసారజ్ఞో వకారకలశామృతమ్ ।
వకారపంకజరసో వసుర్వంశవివర్ధనః ॥ ౬౫ ॥

వకారదివ్యకమలభ్రమరో వాయువందితః ।
వకారశశిసంకాశో వజ్రపాణిసుతాప్రియః ॥ ౬౬ ॥

వకారపుష్పసద్గంధో వకారతటపంకజమ్ ।
వకారభ్రమరధ్వానో వయస్తేజోబలప్రదః ॥ ౬౭ ॥

వకారవనితానాథో వశ్యాద్యష్టప్రియాప్రదః ।
వకారఫలసత్కారో వకారాజ్యహుతాశనః ॥ ౬౮ ॥

వర్చస్వీ వాఙ్మనోఽతీతో వాతాప్యరికృతప్రియః ।
వకారవటమూలస్థో వకారజలధేస్తటః ॥ ౬౯ ॥

వకారగంగావేగాబ్ధిః వజ్రమాణిక్యభూషణః ।
వాతరోగహరో వాణీగీతశ్రవణకౌతుకః ॥ ౭౦ ॥

వకారమకరారూఢో వకారజలధేః పతిః ।
వకారామలమంత్రార్థో వకారగృహమంగళమ్ ॥ ౭౧ ॥

వకారస్వర్గమాహేంద్రో వకారారణ్యవారణః ।
వకారపంజరశుకో వలారితనయాస్తుతః ॥ ౭౨ ॥

వకారమంత్రమలయసానుమన్మందమారుతః ।
వాద్యంతభాంత షట్క్రమ్య జపాంతే శత్రుభంజనః ॥ ౭౩ ॥

వజ్రహస్తసుతావల్లీవామదక్షిణసేవితః ।
వకులోత్పలకాదంబపుష్పదామస్వలంకృతః ॥ ౭౪ ॥

వజ్రశక్త్యాదిసంపన్నద్విషట్పాణిసరోరుహః ।
వాసనాగంధలిప్తాంగో వషట్కారో వశీకరః ॥ ౭౫ ॥

వాసనాయుక్తతాంబూలపూరితాననసుందరః ।
వల్లభానాథసుప్రీతో వరపూర్ణామృతోదధిః ॥ ౭౬ ॥

ఇతి శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య త్రిశతీ స్తోత్రమ్ ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Subramanya / Kartikeya / Muruga Trisati » Shri Subramanya Trishati Stotram Lyrics in Sanskrit » English » Kannada » Tamil