Skanda Lahari In Telugu

॥ Shri Skanda Lahari Telugu Lyrics ॥

॥ స్కందలహరీ ॥
శ్రియై భూయాః శ్రీమచ్ఛరవణభవ త్వం శివసుతః
ప్రియప్రాప్త్యై భూయాః ప్రతనగజవక్త్రస్య సహజ ।
త్వయి ప్రేమోద్రేకాత్ప్రకటవచసా స్తోతుమనసా
మయాఽఽరబ్ధం స్తోతుం తదిదమనుమన్యస్వ భగవన్ ॥ ౧ ॥

నిరాబాధం రాజచ్ఛరదుదితరాకాహిమకర
ప్రరూఢజ్యోత్స్నాభాస్మితవదనషట్కస్త్రిణయనః ।
పురః ప్రాదుర్భూయ స్ఫురతు కరుణాపూర్ణహృదయః
కరోతు స్వాస్థ్యం వై కమలదలబిందూపమహృది ॥ ౨ ॥

న లోకేఽన్యం దేవం నతజనకృతప్రత్యయవిధిం
విలోకే భీతానాం నిఖిలభయభీతైకశరణమ్ ।
కలౌ కాలేఽప్యంతర్హరసి తిమిరం భాస్కర ఇవ
ప్రలుబ్ధానాం భోగేష్వపి నిఖిలభోగాన్వితరసి ॥ ౩ ॥

శివ స్వామిన్ దేవ శ్రితకలుషనిఃశేషణ గురో
భవధ్వాంతధ్వంసే మిహిరశతకోటిప్రతిభట ।
శివప్రాప్త్యై సమ్యక్ఫలిత సదుపాయప్రకటన
ధ్రువం త్వత్కారుణ్యే కలిరపి కృతీ భూతవిభవః ॥ ౪ ॥

అశక్తానాం కర్మస్వపి నిఖిలనిఃశ్రేయసకృతౌ
పశుత్వగ్రస్తానాం పతిరసి విపాశత్వకలనే ।
ప్రశస్తానాం భూమ్నాం నిధిరసి నిరోద్ధా నిజశుచా-
-మశక్తానాం కర్తా జగతి ధృతశక్తిః కిల భవాన్ ॥ ౫ ॥

రుషార్తానాం హర్తా విషయివిషయాణాం ఘటయితా
తృషార్తానాం కాలే పరమమృతవర్షీ ఘన ఇవ ।
మృషాజ్ఞానార్తానాం నిఖిలవిచికిత్సాపరిహరో
విషగ్రస్తానాం త్వం సకలభయహర్తా విలససి ॥ ౬ ॥

రసాధిక్యం భక్తైరధికమధికం వర్ధయ విభో
ప్రసీద త్వం భూయః ప్రకటయ చిదానందలహరీమ్ ।
అసారే సంసారే సదసతి న లిప్తం మమ మనః
కుసీదం భూయాన్మే కుశలవతి నిఃశ్రేయసపథే ॥ ౭ ॥

మహామోహారణ్యే విచరతి మనస్తన్నియమయ-
-న్నహంతాం నిఃశేషీకురు కరుణయా త్వం స్నపయ మామ్ ।
మహీయో మాహాత్మ్యం తవ మననమార్గే స్ఫురతు మే
మహస్స్తోమాకారే త్వయి మతిజుషి స్యాత్క్వ ను తమః ॥ ౮ ॥

See Also  108 Names Of Sri Dhana Lakshmi In Telugu

వలక్షాభం స్నిగ్ధం వదనకమలేభ్యః ప్రసృమరం
మిలత్కారుణ్యార్ద్రం మృదితభువనార్తి స్మితమిదమ్ ।
పులిందాపత్యస్య ప్రకటపులకోద్రేకజనకం
దలద్దైన్యం ఖేదం హరతు సతతం నః సురగురో ॥ ౯ ॥

అతీతో బ్రహ్మాదీన్ కృతిముఖకృతః కారణపతీన్
క్షితిస్తోయం వహ్నిర్మరుదసి వియత్తత్వమఖిలమ్ ।
పతిః కృత్యానాం త్వం పరిణతచిదాత్మేక్షణవతాం
ధృతిస్త్వం ధ్యాతః సన్ దిశసి నిజసాయుజ్యపదవీమ్ ॥ ౧౦ ॥

త్వదాత్మా త్వచ్చిత్తస్త్వదనుభవబుద్ధిస్మృతిపథః
త్వయా వ్యాప్తం సర్వం జగదిదమశేషం స్థిరచరమ్ । [త్వదాలోకః]
సదా యోగీ సాక్షాద్భజతి తవ సారూప్యమమలం
త్వదాయత్తానాం కిం న హి సులభమష్టౌ చ విభవాః ॥ ౧౧ ॥

కతి బ్రహ్మాణో వా కతి కమలనేత్రాః కతి హరాః
కతి బ్రహ్మాండానాం కతి చ శతకోటిష్వధికృతాః ।
కృతాజ్ఞాః సంతస్తే వివిధకృతిరక్షాభృతికరాః
అతః సర్వైశ్వర్యం తవ యదపరిచ్ఛేద్యవిభవమ్ ॥ ౧౨ ॥

నమస్తే స్కందాయ త్రిదశపరిపాలాయ మహతే
నమః క్రౌంచాభిఖ్యాసురదలనదక్షాయ భవతే ।
నమః శూరక్రూరత్రిదశరిపుదండాధ్వరకృతే
నమో భూయో భూయో నతికృదవనే జాగరవతే ॥ ౧౩ ॥

శివస్త్వం శక్తిస్త్వం తదుభయతమైక్యం పృథగసి
స్తవే ధ్యానే పూజాజపనియమముఖ్యేష్వభిరతాః ।
భువి స్థిత్వా భోగాన్ సుచిరముపభుజ్య ప్రముదితాః
భవంతి స్థానే తత్తదను పునరావృత్తివిముఖాః ॥ ౧౪ ॥ [త్వత్]

గురోర్విద్యాం లబ్ధ్వా సకలభయహంత్రీం జపపరాః
పురశ్చర్యాముఖ్యక్రమవిధిజుషో ధ్యాననిపుణాః ।
వ్రతస్థైః కామౌఘైరభిలషితవాంఛాం ప్రియభుజ-
-శ్చిరం జీవన్ముక్తా జగతి విజయంతే సుకృతినః ॥ ౧౫ ॥

శరజ్జ్యోత్స్నాశుభ్రం స్ఫటికనికురుంబాభరుచిరం
స్ఫురన్ముక్తాహారం ధవళవసనం భావయతి యః ।
ప్రరోహత్కారుణ్యామృతబహులధారాభిరభిత-
-శ్చిరం సిక్తాత్మా వై స భవతి చ విచ్ఛిన్ననిగడః ॥ ౧౬ ॥

వృథా కర్తుం దుష్టాన్వివిధవిషవేగాన్ శమయితుం
సుధారోచిష్కోటిప్రతిభటరుచిం భావయతి యః ।
అధః కర్తుం సాక్షాద్భవతి వినతాసూనుమచిరా-
-ద్విధత్తే సర్పాణాం వివిధవిషదర్పాపహరణమ్ ॥ ౧౭ ॥

See Also  Sri Gananayaka Ashtakam In Telugu

ప్రవాలాభాపూరే ప్రసరతి మహస్తే జగదిదం
దివం భూమిం కాష్ఠాః సకలమపి సంచింతయతి యః ।
ద్రవీకుర్యాచ్చేతస్త్రిదశనివహానామపి సుఖా-
-ద్భువి స్త్రీణాం పుంసాం వశయతి తిరశ్చామపి మనః ॥ ౧౮ ॥

నవాంభోదశ్యామం మరకతమణిప్రఖ్యమథవా
భవంతం ధ్యాయేద్యో భవతి నిపుణో మోహనవిధౌ ।
దివిష్ఠానాం భూమావపి వివిధదేశేషు వసతాం
నృణాం దేవానాం వా వియతి చరతాం పత్రిఫణినామ్ ॥ ౧౯ ॥

కుమార శ్రీమంస్త్వాం కనకసదృశాభం స్మరతి యః
సమారబ్ధస్తంభే సకలజగతాం వా ప్రభవతి ।
సమస్తద్యుఃస్థానాం ప్రబలపృతనానాం సవయసాం
ప్రమత్తవ్యాఘ్రాణాం కిటిహయగజానాం చ సపది ॥ ౨౦ ॥

ఛటాత్కారైః సాకం సహకృతమహాధూమపటల-
-స్ఫుటాకారం సాక్షాత్స్మరతి యది మంత్రీ సకృదపి ।
హఠాదుచ్చాటాయ ప్రభవతి మృగాణాం స పతతాం
పటుర్విద్వేషే స్యాద్విధిరచిత పాశం విఘటయన్ ॥ ౨౧ ॥

స్మరన్ఘోరాకారం తిమిరనికురుంబస్య సదృశం
జపన్మంత్రాన్ మర్త్యః సకలరిపుదర్పక్షపయితా ।
స రుద్రేణౌపమ్యం భజతి పరమాత్మన్ గుహ విభో
వరిష్ఠః సాధూనామపి చ నితరాం త్వద్భజనవాన్ ॥ ౨౨ ॥

మహాభూతవ్యాప్తం కలయతి చ యో ధ్యాననిపుణః
స భూతైః సంత్యక్తస్త్రిజగతి చ యోగేన సరసః ।
గుహ స్వామిన్నంతర్దహరయతి యస్త్వాం తు కలయన్
జహన్మాయో జీవన్భవతి స విముక్తః పటుమతిః ॥ ౨౩ ॥

శివస్వామిన్ గౌరీప్రియసుత మయూరాసన గుహే-
-త్యమూన్యుక్త్వా నామాన్యఖిలదురితౌఘాన్ క్షపయతి ।
ఇహాసౌ లోకే తు ప్రబలవిభవః సన్ సువిచరన్
విమానారూఢోఽంతే తవ భజతి లోకం నిరుపమమ్ ॥ ౨౪ ॥

See Also  Sri Halasyesha Ashtakam In Telugu

తవ శ్రీమన్మూర్తిం కలయితుమనీశోఽహమధునా
భవత్పాదాంభోజం భవభయహరం నౌమి శరణమ్ ।
అతః సత్యాద్రీశ ప్రమథగణనాథాత్మజ విభో
గుహ స్వామిన్ దీనే వితను మయి కారుణ్యమనిశమ్ ॥ ౨౫ ॥

భవాయానందాబ్ధే శ్రుతినికరమూలార్థమఖిలం
నిగృహ్య వ్యాహర్తుం కమలజమసక్తం తు సహసా ।
బ్రువాణస్త్వం స్వామిక్షితిధరపతే దేశికగురో
గుహ స్వామిన్ దీనే మయి వితను కారుణ్యమనిశమ్ ॥ ౨౬ ॥

అగస్త్యప్రష్ఠానామమలహృదయాబ్జైకనిలయం
సకృద్వా న ధ్యాతం పదకమలయుగ్మం తవ మయా ।
తథాపి శ్రీజంతి స్థలనిలయ దేవేశ వరద
గుహ స్వామిన్ దీనే మయి వితను కారుణ్యమనిశమ్ ॥ ౨౭ ॥

రణే హత్వా శక్త్యా సకలదనుజాంస్తారకముఖాన్
హరిబ్రహ్మేంద్రాణామపి సురమునీనాం భువి నృణామ్ ।
ముదం కుర్వాణః శ్రీశివశిఖరినాథ త్వమఖిలాం
గుహ స్వామిన్ దీనే మయి వితను కారుణ్యమనిశమ్ ॥ ౨౮ ॥

శరద్రాకాజైవాతృక విమలషడ్వక్త్రవిలస-
-ద్ద్విషడ్బాహో శక్త్యా విదలితమహాక్రౌంచశిఖరిన్ ।
హృదావాస శ్రీహల్లకగిరిపతే సర్వవిదుషాం
గుహ స్వామిన్ దీనే మయి వితను కారుణ్యమనిశమ్ ॥ ౨౯ ॥

మహాంతం కేకీంద్రం వరద సహసాఽఽరుహ్య దివిష-
-ద్గణానాం సర్వేషామభయద మునీనాం చ భజతామ్ ।
వలారాతేః కన్యారమణ బహుపుణ్యాచలపతే
గుహ స్వామిన్ దీనే మయి వితను కారుణ్యమనిశమ్ ॥ ౩౦ ॥

మహద్బ్రహ్మానందం పరశివగురుం సంతతలస-
-త్తటిత్కోటిప్రఖ్యం సకలదురితార్తిఘ్నమమలమ్ ।
హరిబ్రహ్మేంద్రామరగణనమస్కార్యచరణం
గుహం శ్రీసంగీతప్రియమహమంతర్హృది భజే ॥ ౩౧ ॥

ఇతి స్కందలహరీ ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Subrahmanya / Kartikeya / Muruga Stotram » Shri Skanda Lahari Lyrics in Sanskrit » English » Kannada » Tamil