Skanda Lahari In Tamil

॥ Shri Skanda Lahari Tamil Lyrics ॥

॥ ஸ்கந்தலஹரீ ॥
ஶ்ரியை பூ⁴யா꞉ ஶ்ரீமச்ச²ரவணப⁴வ த்வம் ஶிவஸுத꞉
ப்ரியப்ராப்த்யை பூ⁴யா꞉ ப்ரதநக³ஜவக்த்ரஸ்ய ஸஹஜ ।
த்வயி ப்ரேமோத்³ரேகாத்ப்ரகடவசஸா ஸ்தோதுமநஸா
மயா(ஆ)ரப்³த⁴ம் ஸ்தோதும் ததி³த³மநுமந்யஸ்வ ப⁴க³வன் ॥ 1 ॥

நிராபா³த⁴ம் ராஜச்ச²ரது³தி³தராகாஹிமகர
ப்ரரூட⁴ஜ்யோத்ஸ்நாபா⁴ஸ்மிதவத³நஷட்கஸ்த்ரிணயந꞉ ।
புர꞉ ப்ராது³ர்பூ⁴ய ஸ்பு²ரது கருணாபூர்ணஹ்ருத³ய꞉
கரோது ஸ்வாஸ்த்²யம் வை கமலத³ளபி³ந்தூ³பமஹ்ருதி³ ॥ 2 ॥

ந லோகே(அ)ந்யம் தே³வம் நதஜநக்ருதப்ரத்யயவிதி⁴ம்
விளோகே பீ⁴தாநாம் நிகி²லப⁴யபீ⁴தைகஶரணம் ।
கலௌ காலே(அ)ப்யந்தர்ஹரஸி திமிரம் பா⁴ஸ்கர இவ
ப்ரளுப்³தா⁴நாம் போ⁴கே³ஷ்வபி நிகி²லபோ⁴கா³ந்விதரஸி ॥ 3 ॥

ஶிவ ஸ்வாமின் தே³வ ஶ்ரிதகலுஷநி꞉ஶேஷண கு³ரோ
ப⁴வத்⁴வாந்தத்⁴வம்ஸே மிஹிரஶதகோடிப்ரதிப⁴ட ।
ஶிவப்ராப்த்யை ஸம்யக்ப²லித ஸது³பாயப்ரகடந
த்⁴ருவம் த்வத்காருண்யே கலிரபி க்ருதீ பூ⁴தவிப⁴வ꞉ ॥ 4 ॥

அஶக்தாநாம் கர்மஸ்வபி நிகி²லநி꞉ஶ்ரேயஸக்ருதௌ
பஶுத்வக்³ரஸ்தாநாம் பதிரஸி விபாஶத்வகலநே ।
ப்ரஶஸ்தாநாம் பூ⁴ம்நாம் நிதி⁴ரஸி நிரோத்³தா⁴ நிஜஶுசா-
-மஶக்தாநாம் கர்தா ஜக³தி த்⁴ருதஶக்தி꞉ கில ப⁴வான் ॥ 5 ॥

ருஷார்தாநாம் ஹர்தா விஷயிவிஷயாணாம் க⁴டயிதா
த்ருஷார்தாநாம் காலே பரமம்ருதவர்ஷீ க⁴ந இவ ।
ம்ருஷாஜ்ஞாநார்தாநாம் நிகி²லவிசிகித்ஸாபரிஹரோ
விஷக்³ரஸ்தாநாம் த்வம் ஸகலப⁴யஹர்தா விளஸஸி ॥ 6 ॥

ரஸாதி⁴க்யம் ப⁴க்தைரதி⁴கமதி⁴கம் வர்த⁴ய விபோ⁴
ப்ரஸீத³ த்வம் பூ⁴ய꞉ ப்ரகடய சிதா³நந்த³ளஹரீம் ।
அஸாரே ஸம்ஸாரே ஸத³ஸதி ந லிப்தம் மம மந꞉
குஸீத³ம் பூ⁴யாந்மே குஶலவதி நி꞉ஶ்ரேயஸபதே² ॥ 7 ॥

மஹாமோஹாரண்யே விசரதி மநஸ்தந்நியமய-
-ந்நஹந்தாம் நி꞉ஶேஷீகுரு கருணயா த்வம் ஸ்நபய மாம் ।
மஹீயோ மாஹாத்ம்யம் தவ மநநமார்கே³ ஸ்பு²ரது மே
மஹஸ்ஸ்தோமாகாரே த்வயி மதிஜுஷி ஸ்யாத்க்வ நு தம꞉ ॥ 8 ॥

வலக்ஷாப⁴ம் ஸ்நிக்³த⁴ம் வத³நகமலேப்⁴ய꞉ ப்ரஸ்ருமரம்
மிலத்காருண்யார்த்³ரம் ம்ருதி³தபு⁴வநார்தி ஸ்மிதமித³ம் ।
புலிந்தா³பத்யஸ்ய ப்ரகடபுலகோத்³ரேகஜநகம்
த³ளத்³தை³ந்யம் கே²த³ம் ஹரது ஸததம் ந꞉ ஸுரகு³ரோ ॥ 9 ॥

See Also  Hanumad Ashtakam In Tamil

அதீதோ ப்³ரஹ்மாதீ³ன் க்ருதிமுக²க்ருத꞉ காரணபதீன்
க்ஷிதிஸ்தோயம் வஹ்நிர்மருத³ஸி வியத்தத்வமகி²லம் ।
பதி꞉ க்ருத்யாநாம் த்வம் பரிணதசிதா³த்மேக்ஷணவதாம்
த்⁴ருதிஸ்த்வம் த்⁴யாத꞉ ஸன் தி³ஶஸி நிஜஸாயுஜ்யபத³வீம் ॥ 10 ॥

த்வதா³த்மா த்வச்சித்தஸ்த்வத³நுப⁴வபு³த்³தி⁴ஸ்ம்ருதிபத²꞉
த்வயா வ்யாப்தம் ஸர்வம் ஜக³தி³த³மஶேஷம் ஸ்தி²ரசரம் । [த்வதா³ளோக꞉]
ஸதா³ யோகீ³ ஸாக்ஷாத்³ப⁴ஜதி தவ ஸாரூப்யமமலம்
த்வதா³யத்தாநாம் கிம் ந ஹி ஸுலப⁴மஷ்டௌ ச விப⁴வா꞉ ॥ 11 ॥

கதி ப்³ரஹ்மாணோ வா கதி கமலநேத்ரா꞉ கதி ஹரா꞉
கதி ப்³ரஹ்மாண்டா³நாம் கதி ச ஶதகோடிஷ்வதி⁴க்ருதா꞉ ।
க்ருதாஜ்ஞா꞉ ஸந்தஸ்தே விவித⁴க்ருதிரக்ஷாப்⁴ருதிகரா꞉
அத꞉ ஸர்வைஶ்வர்யம் தவ யத³பரிச்சே²த்³யவிப⁴வம் ॥ 12 ॥

நமஸ்தே ஸ்கந்தா³ய த்ரித³ஶபரிபாலாய மஹதே
நம꞉ க்ரௌஞ்சாபி⁴க்²யாஸுரத³ளநத³க்ஷாய ப⁴வதே ।
நம꞉ ஶூரக்ரூரத்ரித³ஶரிபுத³ண்டா³த்⁴வரக்ருதே
நமோ பூ⁴யோ பூ⁴யோ நதிக்ருத³வநே ஜாக³ரவதே ॥ 13 ॥

ஶிவஸ்த்வம் ஶக்திஸ்த்வம் தது³ப⁴யதமைக்யம் ப்ருத²க³ஸி
ஸ்தவே த்⁴யாநே பூஜாஜபநியமமுக்²யேஷ்வபி⁴ரதா꞉ ।
பு⁴வி ஸ்தி²த்வா போ⁴கா³ன் ஸுசிரமுபபு⁴ஜ்ய ப்ரமுதி³தா꞉
ப⁴வந்தி ஸ்தா²நே தத்தத³நு புநராவ்ருத்திவிமுகா²꞉ ॥ 14 ॥ [த்வத்]

கு³ரோர்வித்³யாம் லப்³த்⁴வா ஸகலப⁴யஹந்த்ரீம் ஜபபரா꞉
புரஶ்சர்யாமுக்²யக்ரமவிதி⁴ஜுஷோ த்⁴யாநநிபுணா꞉ ।
வ்ரதஸ்தை²꞉ காமௌகை⁴ரபி⁴லஷிதவாஞ்சா²ம் ப்ரியபு⁴ஜ-
-ஶ்சிரம் ஜீவந்முக்தா ஜக³தி விஜயந்தே ஸுக்ருதிந꞉ ॥ 15 ॥

ஶரஜ்ஜ்யோத்ஸ்நாஶுப்⁴ரம் ஸ்ப²டிகநிகுரும்பா³ப⁴ருசிரம்
ஸ்பு²ரந்முக்தாஹாரம் த⁴வளவஸநம் பா⁴வயதி ய꞉ ।
ப்ரரோஹத்காருண்யாம்ருதப³ஹுளதா⁴ராபி⁴ரபி⁴த-
-ஶ்சிரம் ஸிக்தாத்மா வை ஸ ப⁴வதி ச விச்சி²ந்நநிக³ட³꞉ ॥ 16 ॥

வ்ருதா² கர்தும் து³ஷ்டாந்விவித⁴விஷவேகா³ன் ஶமயிதும்
ஸுதா⁴ரோசிஷ்கோடிப்ரதிப⁴டருசிம் பா⁴வயதி ய꞉ ।
அத⁴꞉ கர்தும் ஸாக்ஷாத்³ப⁴வதி விநதாஸூநுமசிரா-
-த்³வித⁴த்தே ஸர்பாணாம் விவித⁴விஷத³ர்பாபஹரணம் ॥ 17 ॥

See Also  Ghanudaatade Mamu In Tamil

ப்ரவாளாபா⁴பூரே ப்ரஸரதி மஹஸ்தே ஜக³தி³த³ம்
தி³வம் பூ⁴மிம் காஷ்டா²꞉ ஸகலமபி ஸஞ்சிந்தயதி ய꞉ ।
த்³ரவீகுர்யாச்சேதஸ்த்ரித³ஶநிவஹாநாமபி ஸுகா²-
-த்³பு⁴வி ஸ்த்ரீணாம் பும்ஸாம் வஶயதி திரஶ்சாமபி மந꞉ ॥ 18 ॥

நவாம்போ⁴த³ஶ்யாமம் மரகதமணிப்ரக்²யமத²வா
ப⁴வந்தம் த்⁴யாயேத்³யோ ப⁴வதி நிபுணோ மோஹநவிதௌ⁴ ।
தி³விஷ்டா²நாம் பூ⁴மாவபி விவித⁴தே³ஶேஷு வஸதாம்
ந்ருணாம் தே³வாநாம் வா வியதி சரதாம் பத்ரிப²ணிநாம் ॥ 19 ॥

குமார ஶ்ரீமம்ஸ்த்வாம் கநகஸத்³ருஶாப⁴ம் ஸ்மரதி ய꞉
ஸமாரப்³த⁴ஸ்தம்பே⁴ ஸகலஜக³தாம் வா ப்ரப⁴வதி ।
ஸமஸ்தத்³யு꞉ஸ்தா²நாம் ப்ரப³லப்ருதநாநாம் ஸவயஸாம்
ப்ரமத்தவ்யாக்⁴ராணாம் கிடிஹயக³ஜாநாம் ச ஸபதி³ ॥ 20 ॥

ச²டாத்காரை꞉ ஸாகம் ஸஹக்ருதமஹாதூ⁴மபடல-
-ஸ்பு²டாகாரம் ஸாக்ஷாத்ஸ்மரதி யதி³ மந்த்ரீ ஸக்ருத³பி ।
ஹடா²து³ச்சாடாய ப்ரப⁴வதி ம்ருகா³ணாம் ஸ பததாம்
படுர்வித்³வேஷே ஸ்யாத்³விதி⁴ரசித பாஶம் விக⁴டயன் ॥ 21 ॥

ஸ்மரந்கோ⁴ராகாரம் திமிரநிகுரும்ப³ஸ்ய ஸத்³ருஶம்
ஜபந்மந்த்ரான் மர்த்ய꞉ ஸகலரிபுத³ர்பக்ஷபயிதா ।
ஸ ருத்³ரேணௌபம்யம் ப⁴ஜதி பரமாத்மன் கு³ஹ விபோ⁴
வரிஷ்ட²꞉ ஸாதூ⁴நாமபி ச நிதராம் த்வத்³ப⁴ஜநவான் ॥ 22 ॥

மஹாபூ⁴தவ்யாப்தம் கலயதி ச யோ த்⁴யாநநிபுண꞉
ஸ பூ⁴தை꞉ ஸந்த்யக்தஸ்த்ரிஜக³தி ச யோகே³ந ஸரஸ꞉ ।
கு³ஹ ஸ்வாமிந்நந்தர்த³ஹரயதி யஸ்த்வாம் து கலயன்
ஜஹந்மாயோ ஜீவந்ப⁴வதி ஸ விமுக்த꞉ படுமதி꞉ ॥ 23 ॥

ஶிவஸ்வாமின் கௌ³ரீப்ரியஸுத மயூராஸந கு³ஹே-
-த்யமூந்யுக்த்வா நாமாந்யகி²லது³ரிதௌகா⁴ன் க்ஷபயதி ।
இஹாஸௌ லோகே து ப்ரப³லவிப⁴வ꞉ ஸன் ஸுவிசரன்
விமாநாரூடோ⁴(அ)ந்தே தவ ப⁴ஜதி லோகம் நிருபமம் ॥ 24 ॥

தவ ஶ்ரீமந்மூர்திம் கலயிதுமநீஶோ(அ)ஹமது⁴நா
ப⁴வத்பாதா³ம்போ⁴ஜம் ப⁴வப⁴யஹரம் நௌமி ஶரணம் ।
அத꞉ ஸத்யாத்³ரீஶ ப்ரமத²க³ணநாதா²த்மஜ விபோ⁴
கு³ஹ ஸ்வாமின் தீ³நே விதநு மயி காருண்யமநிஶம் ॥ 25 ॥

See Also  Sivarchana Chandrika Vibuthi Snana Murai In Tamil

ப⁴வாயாநந்தா³ப்³தே⁴ ஶ்ருதிநிகரமூலார்த²மகி²லம்
நிக்³ருஹ்ய வ்யாஹர்தும் கமலஜமஸக்தம் து ஸஹஸா ।
ப்³ருவாணஸ்த்வம் ஸ்வாமிக்ஷிதித⁴ரபதே தே³ஶிககு³ரோ
கு³ஹ ஸ்வாமின் தீ³நே மயி விதநு காருண்யமநிஶம் ॥ 26 ॥

அக³ஸ்த்யப்ரஷ்டா²நாமமலஹ்ருத³யாப்³ஜைகநிலயம்
ஸக்ருத்³வா ந த்⁴யாதம் பத³கமலயுக்³மம் தவ மயா ।
ததா²பி ஶ்ரீஜந்தி ஸ்த²லநிலய தே³வேஶ வரத³
கு³ஹ ஸ்வாமின் தீ³நே மயி விதநு காருண்யமநிஶம் ॥ 27 ॥

ரணே ஹத்வா ஶக்த்யா ஸகலத³நுஜாம்ஸ்தாரகமுகா²ன்
ஹரிப்³ரஹ்மேந்த்³ராணாமபி ஸுரமுநீநாம் பு⁴வி ந்ருணாம் ।
முத³ம் குர்வாண꞉ ஶ்ரீஶிவஶிக²ரிநாத² த்வமகி²லாம்
கு³ஹ ஸ்வாமின் தீ³நே மயி விதநு காருண்யமநிஶம் ॥ 28 ॥

ஶரத்³ராகாஜைவாத்ருக விமலஷட்³வக்த்ரவிளஸ-
-த்³த்³விஷட்³பா³ஹோ ஶக்த்யா வித³ளிதமஹாக்ரௌஞ்சஶிக²ரின் ।
ஹ்ருதா³வாஸ ஶ்ரீஹல்லககி³ரிபதே ஸர்வவிது³ஷாம்
கு³ஹ ஸ்வாமின் தீ³நே மயி விதநு காருண்யமநிஶம் ॥ 29 ॥

மஹாந்தம் கேகீந்த்³ரம் வரத³ ஸஹஸா(ஆ)ருஹ்ய தி³விஷ-
-த்³க³ணாநாம் ஸர்வேஷாமப⁴யத³ முநீநாம் ச ப⁴ஜதாம் ।
வலாராதே꞉ கந்யாரமண ப³ஹுபுண்யாசலபதே
கு³ஹ ஸ்வாமின் தீ³நே மயி விதநு காருண்யமநிஶம் ॥ 30 ॥

மஹத்³ப்³ரஹ்மாநந்த³ம் பரஶிவகு³ரும் ஸந்ததலஸ-
-த்தடித்கோடிப்ரக்²யம் ஸகலது³ரிதார்திக்⁴நமமலம் ।
ஹரிப்³ரஹ்மேந்த்³ராமரக³ணநமஸ்கார்யசரணம்
கு³ஹம் ஶ்ரீஸங்கீ³தப்ரியமஹமந்தர்ஹ்ருதி³ ப⁴ஜே ॥ 31 ॥

இதி ஸ்கந்த³ளஹரீ ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Subrahmanya / Kartikeya / Muruga Stotram » Shri Skanda Lahari Lyrics in Sanskrit » English » Kannada » Telugu