Skanda Lahari In Kannada

॥ Shri Skanda Lahari Kannada Lyrics ॥

॥ ಸ್ಕಂದಲಹರೀ ॥
ಶ್ರಿಯೈ ಭೂಯಾಃ ಶ್ರೀಮಚ್ಛರವಣಭವ ತ್ವಂ ಶಿವಸುತಃ
ಪ್ರಿಯಪ್ರಾಪ್ತ್ಯೈ ಭೂಯಾಃ ಪ್ರತನಗಜವಕ್ತ್ರಸ್ಯ ಸಹಜ ।
ತ್ವಯಿ ಪ್ರೇಮೋದ್ರೇಕಾತ್ಪ್ರಕಟವಚಸಾ ಸ್ತೋತುಮನಸಾ
ಮಯಾಽಽರಬ್ಧಂ ಸ್ತೋತುಂ ತದಿದಮನುಮನ್ಯಸ್ವ ಭಗವನ್ ॥ ೧ ॥

ನಿರಾಬಾಧಂ ರಾಜಚ್ಛರದುದಿತರಾಕಾಹಿಮಕರ
ಪ್ರರೂಢಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾಭಾಸ್ಮಿತವದನಷಟ್ಕಸ್ತ್ರಿಣಯನಃ ।
ಪುರಃ ಪ್ರಾದುರ್ಭೂಯ ಸ್ಫುರತು ಕರುಣಾಪೂರ್ಣಹೃದಯಃ
ಕರೋತು ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯಂ ವೈ ಕಮಲದಲಬಿಂದೂಪಮಹೃದಿ ॥ ೨ ॥

ನ ಲೋಕೇಽನ್ಯಂ ದೇವಂ ನತಜನಕೃತಪ್ರತ್ಯಯವಿಧಿಂ
ವಿಲೋಕೇ ಭೀತಾನಾಂ ನಿಖಿಲಭಯಭೀತೈಕಶರಣಮ್ ।
ಕಲೌ ಕಾಲೇಽಪ್ಯಂತರ್ಹರಸಿ ತಿಮಿರಂ ಭಾಸ್ಕರ ಇವ
ಪ್ರಲುಬ್ಧಾನಾಂ ಭೋಗೇಷ್ವಪಿ ನಿಖಿಲಭೋಗಾನ್ವಿತರಸಿ ॥ ೩ ॥

ಶಿವ ಸ್ವಾಮಿನ್ ದೇವ ಶ್ರಿತಕಲುಷನಿಃಶೇಷಣ ಗುರೋ
ಭವಧ್ವಾಂತಧ್ವಂಸೇ ಮಿಹಿರಶತಕೋಟಿಪ್ರತಿಭಟ ।
ಶಿವಪ್ರಾಪ್ತ್ಯೈ ಸಮ್ಯಕ್ಫಲಿತ ಸದುಪಾಯಪ್ರಕಟನ
ಧ್ರುವಂ ತ್ವತ್ಕಾರುಣ್ಯೇ ಕಲಿರಪಿ ಕೃತೀ ಭೂತವಿಭವಃ ॥ ೪ ॥

ಅಶಕ್ತಾನಾಂ ಕರ್ಮಸ್ವಪಿ ನಿಖಿಲನಿಃಶ್ರೇಯಸಕೃತೌ
ಪಶುತ್ವಗ್ರಸ್ತಾನಾಂ ಪತಿರಸಿ ವಿಪಾಶತ್ವಕಲನೇ ।
ಪ್ರಶಸ್ತಾನಾಂ ಭೂಮ್ನಾಂ ನಿಧಿರಸಿ ನಿರೋದ್ಧಾ ನಿಜಶುಚಾ-
-ಮಶಕ್ತಾನಾಂ ಕರ್ತಾ ಜಗತಿ ಧೃತಶಕ್ತಿಃ ಕಿಲ ಭವಾನ್ ॥ ೫ ॥

ರುಷಾರ್ತಾನಾಂ ಹರ್ತಾ ವಿಷಯಿವಿಷಯಾಣಾಂ ಘಟಯಿತಾ
ತೃಷಾರ್ತಾನಾಂ ಕಾಲೇ ಪರಮಮೃತವರ್ಷೀ ಘನ ಇವ ।
ಮೃಷಾಜ್ಞಾನಾರ್ತಾನಾಂ ನಿಖಿಲವಿಚಿಕಿತ್ಸಾಪರಿಹರೋ
ವಿಷಗ್ರಸ್ತಾನಾಂ ತ್ವಂ ಸಕಲಭಯಹರ್ತಾ ವಿಲಸಸಿ ॥ ೬ ॥

ರಸಾಧಿಕ್ಯಂ ಭಕ್ತೈರಧಿಕಮಧಿಕಂ ವರ್ಧಯ ವಿಭೋ
ಪ್ರಸೀದ ತ್ವಂ ಭೂಯಃ ಪ್ರಕಟಯ ಚಿದಾನಂದಲಹರೀಮ್ ।
ಅಸಾರೇ ಸಂಸಾರೇ ಸದಸತಿ ನ ಲಿಪ್ತಂ ಮಮ ಮನಃ
ಕುಸೀದಂ ಭೂಯಾನ್ಮೇ ಕುಶಲವತಿ ನಿಃಶ್ರೇಯಸಪಥೇ ॥ ೭ ॥

ಮಹಾಮೋಹಾರಣ್ಯೇ ವಿಚರತಿ ಮನಸ್ತನ್ನಿಯಮಯ-
-ನ್ನಹಂತಾಂ ನಿಃಶೇಷೀಕುರು ಕರುಣಯಾ ತ್ವಂ ಸ್ನಪಯ ಮಾಮ್ ।
ಮಹೀಯೋ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಂ ತವ ಮನನಮಾರ್ಗೇ ಸ್ಫುರತು ಮೇ
ಮಹಸ್ಸ್ತೋಮಾಕಾರೇ ತ್ವಯಿ ಮತಿಜುಷಿ ಸ್ಯಾತ್ಕ್ವ ನು ತಮಃ ॥ ೮ ॥

See Also  Sri Ketu Stotram In Kannada

ವಲಕ್ಷಾಭಂ ಸ್ನಿಗ್ಧಂ ವದನಕಮಲೇಭ್ಯಃ ಪ್ರಸೃಮರಂ
ಮಿಲತ್ಕಾರುಣ್ಯಾರ್ದ್ರಂ ಮೃದಿತಭುವನಾರ್ತಿ ಸ್ಮಿತಮಿದಮ್ ।
ಪುಲಿಂದಾಪತ್ಯಸ್ಯ ಪ್ರಕಟಪುಲಕೋದ್ರೇಕಜನಕಂ
ದಲದ್ದೈನ್ಯಂ ಖೇದಂ ಹರತು ಸತತಂ ನಃ ಸುರಗುರೋ ॥ ೯ ॥

ಅತೀತೋ ಬ್ರಹ್ಮಾದೀನ್ ಕೃತಿಮುಖಕೃತಃ ಕಾರಣಪತೀನ್
ಕ್ಷಿತಿಸ್ತೋಯಂ ವಹ್ನಿರ್ಮರುದಸಿ ವಿಯತ್ತತ್ವಮಖಿಲಮ್ ।
ಪತಿಃ ಕೃತ್ಯಾನಾಂ ತ್ವಂ ಪರಿಣತಚಿದಾತ್ಮೇಕ್ಷಣವತಾಂ
ಧೃತಿಸ್ತ್ವಂ ಧ್ಯಾತಃ ಸನ್ ದಿಶಸಿ ನಿಜಸಾಯುಜ್ಯಪದವೀಮ್ ॥ ೧೦ ॥

ತ್ವದಾತ್ಮಾ ತ್ವಚ್ಚಿತ್ತಸ್ತ್ವದನುಭವಬುದ್ಧಿಸ್ಮೃತಿಪಥಃ
ತ್ವಯಾ ವ್ಯಾಪ್ತಂ ಸರ್ವಂ ಜಗದಿದಮಶೇಷಂ ಸ್ಥಿರಚರಮ್ । [ತ್ವದಾಲೋಕಃ]
ಸದಾ ಯೋಗೀ ಸಾಕ್ಷಾದ್ಭಜತಿ ತವ ಸಾರೂಪ್ಯಮಮಲಂ
ತ್ವದಾಯತ್ತಾನಾಂ ಕಿಂ ನ ಹಿ ಸುಲಭಮಷ್ಟೌ ಚ ವಿಭವಾಃ ॥ ೧೧ ॥

ಕತಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಣೋ ವಾ ಕತಿ ಕಮಲನೇತ್ರಾಃ ಕತಿ ಹರಾಃ
ಕತಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಾನಾಂ ಕತಿ ಚ ಶತಕೋಟಿಷ್ವಧಿಕೃತಾಃ ।
ಕೃತಾಜ್ಞಾಃ ಸಂತಸ್ತೇ ವಿವಿಧಕೃತಿರಕ್ಷಾಭೃತಿಕರಾಃ
ಅತಃ ಸರ್ವೈಶ್ವರ್ಯಂ ತವ ಯದಪರಿಚ್ಛೇದ್ಯವಿಭವಮ್ ॥ ೧೨ ॥

ನಮಸ್ತೇ ಸ್ಕಂದಾಯ ತ್ರಿದಶಪರಿಪಾಲಾಯ ಮಹತೇ
ನಮಃ ಕ್ರೌಂಚಾಭಿಖ್ಯಾಸುರದಲನದಕ್ಷಾಯ ಭವತೇ ।
ನಮಃ ಶೂರಕ್ರೂರತ್ರಿದಶರಿಪುದಂಡಾಧ್ವರಕೃತೇ
ನಮೋ ಭೂಯೋ ಭೂಯೋ ನತಿಕೃದವನೇ ಜಾಗರವತೇ ॥ ೧೩ ॥

ಶಿವಸ್ತ್ವಂ ಶಕ್ತಿಸ್ತ್ವಂ ತದುಭಯತಮೈಕ್ಯಂ ಪೃಥಗಸಿ
ಸ್ತವೇ ಧ್ಯಾನೇ ಪೂಜಾಜಪನಿಯಮಮುಖ್ಯೇಷ್ವಭಿರತಾಃ ।
ಭುವಿ ಸ್ಥಿತ್ವಾ ಭೋಗಾನ್ ಸುಚಿರಮುಪಭುಜ್ಯ ಪ್ರಮುದಿತಾಃ
ಭವಂತಿ ಸ್ಥಾನೇ ತತ್ತದನು ಪುನರಾವೃತ್ತಿವಿಮುಖಾಃ ॥ ೧೪ ॥ [ತ್ವತ್]

ಗುರೋರ್ವಿದ್ಯಾಂ ಲಬ್ಧ್ವಾ ಸಕಲಭಯಹಂತ್ರೀಂ ಜಪಪರಾಃ
ಪುರಶ್ಚರ್ಯಾಮುಖ್ಯಕ್ರಮವಿಧಿಜುಷೋ ಧ್ಯಾನನಿಪುಣಾಃ ।
ವ್ರತಸ್ಥೈಃ ಕಾಮೌಘೈರಭಿಲಷಿತವಾಂಛಾಂ ಪ್ರಿಯಭುಜ-
-ಶ್ಚಿರಂ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಾ ಜಗತಿ ವಿಜಯಂತೇ ಸುಕೃತಿನಃ ॥ ೧೫ ॥

ಶರಜ್ಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾಶುಭ್ರಂ ಸ್ಫಟಿಕನಿಕುರುಂಬಾಭರುಚಿರಂ
ಸ್ಫುರನ್ಮುಕ್ತಾಹಾರಂ ಧವಳವಸನಂ ಭಾವಯತಿ ಯಃ ।
ಪ್ರರೋಹತ್ಕಾರುಣ್ಯಾಮೃತಬಹುಲಧಾರಾಭಿರಭಿತ-
-ಶ್ಚಿರಂ ಸಿಕ್ತಾತ್ಮಾ ವೈ ಸ ಭವತಿ ಚ ವಿಚ್ಛಿನ್ನನಿಗಡಃ ॥ ೧೬ ॥

ವೃಥಾ ಕರ್ತುಂ ದುಷ್ಟಾನ್ವಿವಿಧವಿಷವೇಗಾನ್ ಶಮಯಿತುಂ
ಸುಧಾರೋಚಿಷ್ಕೋಟಿಪ್ರತಿಭಟರುಚಿಂ ಭಾವಯತಿ ಯಃ ।
ಅಧಃ ಕರ್ತುಂ ಸಾಕ್ಷಾದ್ಭವತಿ ವಿನತಾಸೂನುಮಚಿರಾ-
-ದ್ವಿಧತ್ತೇ ಸರ್ಪಾಣಾಂ ವಿವಿಧವಿಷದರ್ಪಾಪಹರಣಮ್ ॥ ೧೭ ॥

See Also  Sri Ganga Narayana Deva Ashtakam In Kannada

ಪ್ರವಾಲಾಭಾಪೂರೇ ಪ್ರಸರತಿ ಮಹಸ್ತೇ ಜಗದಿದಂ
ದಿವಂ ಭೂಮಿಂ ಕಾಷ್ಠಾಃ ಸಕಲಮಪಿ ಸಂಚಿಂತಯತಿ ಯಃ ।
ದ್ರವೀಕುರ್ಯಾಚ್ಚೇತಸ್ತ್ರಿದಶನಿವಹಾನಾಮಪಿ ಸುಖಾ-
-ದ್ಭುವಿ ಸ್ತ್ರೀಣಾಂ ಪುಂಸಾಂ ವಶಯತಿ ತಿರಶ್ಚಾಮಪಿ ಮನಃ ॥ ೧೮ ॥

ನವಾಂಭೋದಶ್ಯಾಮಂ ಮರಕತಮಣಿಪ್ರಖ್ಯಮಥವಾ
ಭವಂತಂ ಧ್ಯಾಯೇದ್ಯೋ ಭವತಿ ನಿಪುಣೋ ಮೋಹನವಿಧೌ ।
ದಿವಿಷ್ಠಾನಾಂ ಭೂಮಾವಪಿ ವಿವಿಧದೇಶೇಷು ವಸತಾಂ
ನೃಣಾಂ ದೇವಾನಾಂ ವಾ ವಿಯತಿ ಚರತಾಂ ಪತ್ರಿಫಣಿನಾಮ್ ॥ ೧೯ ॥

ಕುಮಾರ ಶ್ರೀಮಂಸ್ತ್ವಾಂ ಕನಕಸದೃಶಾಭಂ ಸ್ಮರತಿ ಯಃ
ಸಮಾರಬ್ಧಸ್ತಂಭೇ ಸಕಲಜಗತಾಂ ವಾ ಪ್ರಭವತಿ ।
ಸಮಸ್ತದ್ಯುಃಸ್ಥಾನಾಂ ಪ್ರಬಲಪೃತನಾನಾಂ ಸವಯಸಾಂ
ಪ್ರಮತ್ತವ್ಯಾಘ್ರಾಣಾಂ ಕಿಟಿಹಯಗಜಾನಾಂ ಚ ಸಪದಿ ॥ ೨೦ ॥

ಛಟಾತ್ಕಾರೈಃ ಸಾಕಂ ಸಹಕೃತಮಹಾಧೂಮಪಟಲ-
-ಸ್ಫುಟಾಕಾರಂ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಸ್ಮರತಿ ಯದಿ ಮಂತ್ರೀ ಸಕೃದಪಿ ।
ಹಠಾದುಚ್ಚಾಟಾಯ ಪ್ರಭವತಿ ಮೃಗಾಣಾಂ ಸ ಪತತಾಂ
ಪಟುರ್ವಿದ್ವೇಷೇ ಸ್ಯಾದ್ವಿಧಿರಚಿತ ಪಾಶಂ ವಿಘಟಯನ್ ॥ ೨೧ ॥

ಸ್ಮರನ್ಘೋರಾಕಾರಂ ತಿಮಿರನಿಕುರುಂಬಸ್ಯ ಸದೃಶಂ
ಜಪನ್ಮಂತ್ರಾನ್ ಮರ್ತ್ಯಃ ಸಕಲರಿಪುದರ್ಪಕ್ಷಪಯಿತಾ ।
ಸ ರುದ್ರೇಣೌಪಮ್ಯಂ ಭಜತಿ ಪರಮಾತ್ಮನ್ ಗುಹ ವಿಭೋ
ವರಿಷ್ಠಃ ಸಾಧೂನಾಮಪಿ ಚ ನಿತರಾಂ ತ್ವದ್ಭಜನವಾನ್ ॥ ೨೨ ॥

ಮಹಾಭೂತವ್ಯಾಪ್ತಂ ಕಲಯತಿ ಚ ಯೋ ಧ್ಯಾನನಿಪುಣಃ
ಸ ಭೂತೈಃ ಸಂತ್ಯಕ್ತಸ್ತ್ರಿಜಗತಿ ಚ ಯೋಗೇನ ಸರಸಃ ।
ಗುಹ ಸ್ವಾಮಿನ್ನಂತರ್ದಹರಯತಿ ಯಸ್ತ್ವಾಂ ತು ಕಲಯನ್
ಜಹನ್ಮಾಯೋ ಜೀವನ್ಭವತಿ ಸ ವಿಮುಕ್ತಃ ಪಟುಮತಿಃ ॥ ೨೩ ॥

ಶಿವಸ್ವಾಮಿನ್ ಗೌರೀಪ್ರಿಯಸುತ ಮಯೂರಾಸನ ಗುಹೇ-
-ತ್ಯಮೂನ್ಯುಕ್ತ್ವಾ ನಾಮಾನ್ಯಖಿಲದುರಿತೌಘಾನ್ ಕ್ಷಪಯತಿ ।
ಇಹಾಸೌ ಲೋಕೇ ತು ಪ್ರಬಲವಿಭವಃ ಸನ್ ಸುವಿಚರನ್
ವಿಮಾನಾರೂಢೋಽಂತೇ ತವ ಭಜತಿ ಲೋಕಂ ನಿರುಪಮಮ್ ॥ ೨೪ ॥

See Also  Sati Panchakam In Kannada

ತವ ಶ್ರೀಮನ್ಮೂರ್ತಿಂ ಕಲಯಿತುಮನೀಶೋಽಹಮಧುನಾ
ಭವತ್ಪಾದಾಂಭೋಜಂ ಭವಭಯಹರಂ ನೌಮಿ ಶರಣಮ್ ।
ಅತಃ ಸತ್ಯಾದ್ರೀಶ ಪ್ರಮಥಗಣನಾಥಾತ್ಮಜ ವಿಭೋ
ಗುಹ ಸ್ವಾಮಿನ್ ದೀನೇ ವಿತನು ಮಯಿ ಕಾರುಣ್ಯಮನಿಶಮ್ ॥ ೨೫ ॥

ಭವಾಯಾನಂದಾಬ್ಧೇ ಶ್ರುತಿನಿಕರಮೂಲಾರ್ಥಮಖಿಲಂ
ನಿಗೃಹ್ಯ ವ್ಯಾಹರ್ತುಂ ಕಮಲಜಮಸಕ್ತಂ ತು ಸಹಸಾ ।
ಬ್ರುವಾಣಸ್ತ್ವಂ ಸ್ವಾಮಿಕ್ಷಿತಿಧರಪತೇ ದೇಶಿಕಗುರೋ
ಗುಹ ಸ್ವಾಮಿನ್ ದೀನೇ ಮಯಿ ವಿತನು ಕಾರುಣ್ಯಮನಿಶಮ್ ॥ ೨೬ ॥

ಅಗಸ್ತ್ಯಪ್ರಷ್ಠಾನಾಮಮಲಹೃದಯಾಬ್ಜೈಕನಿಲಯಂ
ಸಕೃದ್ವಾ ನ ಧ್ಯಾತಂ ಪದಕಮಲಯುಗ್ಮಂ ತವ ಮಯಾ ।
ತಥಾಪಿ ಶ್ರೀಜಂತಿ ಸ್ಥಲನಿಲಯ ದೇವೇಶ ವರದ
ಗುಹ ಸ್ವಾಮಿನ್ ದೀನೇ ಮಯಿ ವಿತನು ಕಾರುಣ್ಯಮನಿಶಮ್ ॥ ೨೭ ॥

ರಣೇ ಹತ್ವಾ ಶಕ್ತ್ಯಾ ಸಕಲದನುಜಾಂಸ್ತಾರಕಮುಖಾನ್
ಹರಿಬ್ರಹ್ಮೇಂದ್ರಾಣಾಮಪಿ ಸುರಮುನೀನಾಂ ಭುವಿ ನೃಣಾಮ್ ।
ಮುದಂ ಕುರ್ವಾಣಃ ಶ್ರೀಶಿವಶಿಖರಿನಾಥ ತ್ವಮಖಿಲಾಂ
ಗುಹ ಸ್ವಾಮಿನ್ ದೀನೇ ಮಯಿ ವಿತನು ಕಾರುಣ್ಯಮನಿಶಮ್ ॥ ೨೮ ॥

ಶರದ್ರಾಕಾಜೈವಾತೃಕ ವಿಮಲಷಡ್ವಕ್ತ್ರವಿಲಸ-
-ದ್ದ್ವಿಷಡ್ಬಾಹೋ ಶಕ್ತ್ಯಾ ವಿದಲಿತಮಹಾಕ್ರೌಂಚಶಿಖರಿನ್ ।
ಹೃದಾವಾಸ ಶ್ರೀಹಲ್ಲಕಗಿರಿಪತೇ ಸರ್ವವಿದುಷಾಂ
ಗುಹ ಸ್ವಾಮಿನ್ ದೀನೇ ಮಯಿ ವಿತನು ಕಾರುಣ್ಯಮನಿಶಮ್ ॥ ೨೯ ॥

ಮಹಾಂತಂ ಕೇಕೀಂದ್ರಂ ವರದ ಸಹಸಾಽಽರುಹ್ಯ ದಿವಿಷ-
-ದ್ಗಣಾನಾಂ ಸರ್ವೇಷಾಮಭಯದ ಮುನೀನಾಂ ಚ ಭಜತಾಮ್ ।
ವಲಾರಾತೇಃ ಕನ್ಯಾರಮಣ ಬಹುಪುಣ್ಯಾಚಲಪತೇ
ಗುಹ ಸ್ವಾಮಿನ್ ದೀನೇ ಮಯಿ ವಿತನು ಕಾರುಣ್ಯಮನಿಶಮ್ ॥ ೩೦ ॥

ಮಹದ್ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದಂ ಪರಶಿವಗುರುಂ ಸಂತತಲಸ-
-ತ್ತಟಿತ್ಕೋಟಿಪ್ರಖ್ಯಂ ಸಕಲದುರಿತಾರ್ತಿಘ್ನಮಮಲಮ್ ।
ಹರಿಬ್ರಹ್ಮೇಂದ್ರಾಮರಗಣನಮಸ್ಕಾರ್ಯಚರಣಂ
ಗುಹಂ ಶ್ರೀಸಂಗೀತಪ್ರಿಯಮಹಮಂತರ್ಹೃದಿ ಭಜೇ ॥ ೩೧ ॥

ಇತಿ ಸ್ಕಂದಲಹರೀ ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Subrahmanya / Kartikeya / Muruga Stotram » Shri Skanda Lahari Lyrics in Sanskrit » English » Telugu » Tamil