Skanda Veda Pada Stava In Kannada

॥ Skanda Veda Pada Stava Kannada Lyrics ॥

॥ ಸ್ಕಂದ ವೇದಪಾದ ಸ್ತವಃ ॥
ಯೋ ದೇವಾನಾಂ ಪುರೋ ದಿತ್ಸುರರ್ಥಿಭ್ಯೋ ವರಮೀಪ್ಸಿತಮ್ ।
ಅಗ್ರೇ ಸ್ಥಿತಃ ಸ ವಿಘ್ನೇಶೋ ಮಮಾಂತರ್ಹೃದಯೇ ಸ್ಥಿತಃ ॥ ೧ ॥

ಮಹಃ ಪುರಾ ವೈ ಬುಧಸೈಂಧವಶ್ರೀ-
-ಶರಾಟವೀಮಧ್ಯಗತಂ ಹೃದಂತಃ ।
ಶ್ರೀಕಂಠಫಾಲೇಕ್ಷಣಜಾತಮೀಡೇ
ತತ್ಪುಷ್ಕರಸ್ಯಾಯತನಾದ್ಧಿ ಜಾತಮ್ ॥ ೨ ॥

ಮಹೋ ಗುಹಾಖ್ಯಂ ನಿಗಮಾಂತಪಂಕ್ತಿ
ಮೃಗ್ಯಾಂಘ್ರಿಪಂಕೇರುಹಯುಗ್ಮಮೀಡೇ ।
ಸಾಂಬೋ ವೃಷಸ್ಥಃ ಸುತದರ್ಶನೋತ್ಕೋ
ಯತ್ಪರ್ಯಪಶ್ಯತ್ಸರಿರಸ್ಯ ಮಧ್ಯೇ ॥ ೩ ॥

ತ್ವಾಮೇವ ದೇವಂ ಶಿವಫಾಲನೇತ್ರ-
-ಮಹೋವಿವರ್ತಂ ಪರಮಾತ್ಮರೂಪಮ್ ।
ತಿಷ್ಠನ್ ವ್ರಜನ್ ಜಾಗ್ರದಹಂ ಶಯಾನಃ
ಪ್ರಾಣೇನ ವಾಚಾ ಮನಸಾ ಬಿಭರ್ಮಿ ॥ ೪ ॥

ನಮೋ ಭವಾನೀತನುಜಾಯ ತೇಽಸ್ತು
ವಿಜ್ಞಾತತತ್ತ್ವಾ ಮುನಯಃ ಪುರಾಣಾಃ ।
ಯಮೇವ ಶಂಭುಂ ಹರಿಮಬ್ಜಯೋನಿಂ
ಯಮಿಂದ್ರಮಾಹುರ್ವರುಣಂ ಯಮಾಹುಃ ॥ ೫ ॥

ಕೋಟೀರಕೋಟಿಸ್ಥಮಹಾರ್ಘಕೋಟಿ-
-ಮಣಿಪ್ರಭಾಜಾಲವೃತಂ ಗುಹಂ ತ್ವಾಮ್ ।
ಅನನ್ಯಚೇತಾಃ ಪ್ರಣವಾಬ್ಜಹಂಸಂ
ವೇದಾಹಮೇತಂ ಪುರುಷಂ ಮಹಾಂತಮ್ ॥ ೬ ॥

ಸ ನೋಽವತು ಸ್ವಾಲಿಕಪಂಕ್ತಿಜೀವ-
-ಗ್ರಹಂ ಗೃಹೀತಾಯತ ಚಂದ್ರಖಂಡಃ ।
ಗುಹಾದಸೀಯಂತಮಿದಂ ಸ್ವರೂಪಂ
ಪರಾತ್ಪರಂ ಯನ್ಮಹತೋ ಮಹಾಂತಮ್ ॥ ೭ ॥

ಸ್ವರ್ಗಾಪಗಾಮಧ್ಯಗಪುಂಡರೀಕ-
-ದಲಪ್ರಭಾಜೈತ್ರವಿಲೋಚನಸ್ಯ ।
ಅಕ್ಷ್ಣಾಂ ಸಹಸ್ರೇಣ ವಿಲೋಕ್ಯಮಾನಂ
ನ ಸಂದೃಶೇ ತಿಷ್ಠತಿ ರೂಪಮಸ್ಯ ॥ ೮ ॥

ಹೇಮದ್ವಿಷತ್ಕುಂಡಲಮಂಡಲಾಢ್ಯ-
-ಗಂಡಸ್ಥಲೀಮಂಡಿತತುಂಡಶೋಭಃ ।
ಬ್ರಹ್ಮ ತ್ವಮೇವೇತಿ ಗುಹೋ ಮುನೀಂದ್ರೈಃ
ಹೃದಾ ಮನೀಷಾ ಮನಸಾಽಭಿಕ್ಲಪ್ತಃ ॥ ೯ ॥

ಸುಪಕ್ವಬಿಂಬಾಧರಕಾಂತಿರಕ್ತ-
-ಸಂಧ್ಯಾಮೃಗಾಂಕಾಯಿತದಂತಪಂಕ್ತಿಃ ।
ಗುಹಸ್ಯ ನಃ ಪಾತು ವಿಲೋಲದೃಷ್ಟಿಃ
ಯೇನಾವೃತಂ ಖಂ ಚ ದಿವಂ ಮಹೀಂ ಚ ॥ ೧೦ ॥

ಕರೀಂದ್ರಶುಂಡಾಯಿತದೋಃಪ್ರಕಾಂಡ
ದ್ವಿಷಟ್ಕಕೇಯೂರವಿರಾಜಮಾನಮ್ ।
ಗುಹಂ ಮೃಡಾನೀಭವಮಪ್ರಮೇಯಂ
ನ ಚಕ್ಷುಷಾ ಪಶ್ಯತಿ ಕಶ್ಚನೈನಮ್ ॥ ೧೧ ॥

ಸ್ವಕೀಯದೋರ್ದಂಡಗೃಹೀತಚಂಡ-
-ಕೋದಂಡ ನಿರ್ಮುಕ್ತ ಪೃಷತ್ಕಷಂಡೈಃ ।
ತ್ರಿವಿಷ್ಟಪಾಂಧಂಕರಣೈರಶೂನ್ಯಾನ್
ಯಃ ಸಪ್ತಲೋಕಾನಕೃಣೋದ್ದಿಶಶ್ಚ ॥ ೧೨ ॥

ಸೌವರ್ಣಹಾರಾದಿವಿಭೂಷಣೋಜ್ಜ್ವಲ-
-ನ್ಮಣಿಪ್ರಭಾಲೀಢ ವಿಶಾಲವಕ್ಷಾಃ ।
ಸ್ಕಂದಃ ಸ ಮಾಂ ಪಾತು ಜಿತಾಬ್ಜಯೋನಿಃ
ಅಜಾಯಮಾನೋ ಬಹುಧಾ ವಿಜಾಯತೇ ॥ ೧೩ ॥

ದೇವಃ ಸ ವೈಹಾರಿಕವೇಷಧಾರೀ
ಲೀಲಾಕೃತಾಶೇಷಜಗದ್ವಿಮರ್ದಃ ।
ಶಿಖಿಧ್ವಜಃ ಪಾತು ಭಯಂಕರೇಭ್ಯೋ
ಯಃ ಸಪ್ತಸಿಂಧೂನದಧಾತ್ಪೃಥಿವ್ಯಾಮ್ ॥ ೧೪ ॥

ಷಡಾನನೋ ದ್ವಾದಶಬಾಹುದಂಡಃ
ಶ್ರುತ್ಯಂತಗಾಮೀ ದ್ವಿಷಡೀಕ್ಷಣಾಢ್ಯಃ ।
ಭೀತಾಯ ಮಹ್ಯಂ ಗಿರಿಜಾತನೂಜೋ
ಹಿರಣ್ಯವರ್ಣಸ್ತ್ವಭಯಂ ಕೃಣೋತು ॥ ೧೫ ॥

ಯೋ ದಾನವಾನೀಕಭಯಂಕರಾಟವೀ
ಸಮೂಲಕೋತ್ಪಾಟನಚಂಡವಾತಃ ।
ಷಾಣ್ಮಾತುರಃ ಸಂಹೃತ ಸರ್ವಶತ್ರುಃ
ಅಥೈಕರಾಜೋ ಹ್ಯಭವಜ್ಜನಾನಾಮ್ ॥ ೧೬ ॥

ಅತೀವ ಬಾಲಃ ಪ್ರವಯಾಃ ಕುಮಾರೋ
ವರ್ಣೀ ಯುವಾ ಷಣ್ಮುಖ ಏಕವಕ್ತ್ರಃ ।
ಇತ್ಥಂ ಮಹಸ್ತದ್ಬಹುಧಾಽಽವಿರಾಸೀ-
-ದ್ಯದೇಕಮವ್ಯಕ್ತಮನಂತರೂಪಮ್ ॥ ೧೭ ॥

ಯದೀಯಮಾಯಾವರಣಾಖ್ಯಶಕ್ತಿ
ತಿರೋಹಿತಾಂತಃ ಕರಣಾ ಹಿ ಮೂಢಾಃ ।
ನ ಜಾನತೇ ತ್ವಾಂ ಗುಹ ತಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ
ಪರೇಣ ನಾಕಂ ನಿಹಿತಂ ಗುಹಾಯಾಮ್ ॥ ೧೮ ॥

ಗುರೂಪದೇಶಾಧಿಗತೇನ ಯೋಗ-
-ಮಾರ್ಗೇಣ ಸಂಪ್ರಾಪ್ಯ ಚ ಯೋಗಿನಸ್ತ್ವಾಮ್ ।
ಗುಹಂ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಹೃದಂಬುಜಸ್ಥಂ
ವಿಭ್ರಾಜದೇತದ್ಯತಯೋ ವಿಶಂತಿ ॥ ೧೯ ॥

ಯೋ ದೇವಸೇನಾಪತಿರಾದರಾದ್ವೈ
ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಭಿರ್ದೇವಗಣೈರಭಿಷ್ಟುತಃ ।
ತಂ ದೇವಸೇನಾನ್ಯಮಹಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ
ವಿಶ್ವಂ ಪುರಾಣಂ ತಮಸಃ ಪರಸ್ತಾತ್ ॥ ೨೦ ॥

ಹೃದಂಬುಜಾಂತರ್ದಹರಾಗ್ರವರ್ತಿ
ಕೃಶಾನುಮಧ್ಯಸ್ಥಪರಾತ್ಮರೂಪಾತ್ ।
ಗುಹಾತ್ಸುಸೂಕ್ಷ್ಮಾನ್ಮುನಯಃ ಪ್ರತೀಯು-
-ರತಃ ಪರಂ ನಾನ್ಯದಣೀಯಸಂ ಹಿ ॥ ೨೧ ॥

ತಪಃ ಪ್ರಸನ್ನೇಶಬಹುಪ್ರದತ್ತ-
-ವರಪ್ರಮತ್ತಾಸುರಭೀತಿಭಾಜಾಮ್ ।
ಸುಪರ್ವಣಾಂ ಸ್ಕಂದ ಭವಾನ್ ಶರಣ್ಯಃ
ಇಂದ್ರಸ್ಯ ವಿಷ್ಣೋರ್ವರುಣಸ್ಯ ರಾಜ್ಞಃ ॥ ೨೨ ॥

ಸ ಏವ ದೇವೋ ಗಿರಿಜಾಕುಮಾರೋ
ರಾಜಾ ಸ ಮಿತ್ರಂ ಸ ಹಿ ನೋ ವರೇಣ್ಯಃ ।
ಭ್ರಾತಾ ಸ ಬಂಧುಃ ಸ ಗುರುಃ ಸ್ವಸಾ ಚ
ಸ ಏವ ಪುತ್ರಃ ಸ ಪಿತಾ ಚ ಮಾತಾ ॥ ೨೩ ॥

ಸ್ವರಾಜ್ಯದಾತ್ರೇ ಸ್ವಸುತಾಂ ವಿತೀರ್ಯ
ತಾಂ ದೇವಸೇನಾಂ ಸುಕುಮಾರಗಾತ್ರಾಮ್ ।
ಆರಾಧಯತ್ಯನ್ವಹಮಾಂಬಿಕೇಯಂ
ಇಂದ್ರೋ ಹವಿಷ್ಮಾನ್ಸಗಣೋ ಮರುದ್ಭಿಃ ॥ ೨೪ ॥

ದೇವೇನ ಯೇನಾಲಘುವಿಕ್ರಮೇಣ
ಹತೇಷು ಸರ್ವೇಷ್ವಪಿ ದಾನವೇಷು ।
ಪುರೇವ ದೇವಾಃ ಸ್ವಪದೇಽಧಿಚಕ್ರುಃ
ಇಂದ್ರಶ್ಚ ಸಮ್ರಾಡ್ವರುಣಶ್ಚ ರಾಜಾ ॥ ೨೫ ॥

ಷಾಣ್ಮಾತುರೋಽಸೌ ಜಗತಾಂ ಶರಣ್ಯ-
-ಸ್ತೇಜೋಽನ್ನಮಾಪಃ ಪವನಶ್ಚ ಭೂತ್ವಾ ।
ಸಂರಕ್ಷಣಾಯೈವ ಜಗತ್ಸು ದೇವೋ
ವಿವೇಶ ಭೂತಾನಿ ಚರಾಚರಾಣಿ ॥ ೨೬ ॥

ಕರೌ ಯುವಾಮಂಜಲಿಮೇವ ನಿತ್ಯಂ
ಉಮಾಂಗಜಾತಾಯ ವಿಧತ್ತಮಸ್ಮೈ ।
ಏಷ ಪ್ರಸನ್ನಃ ಸುಕುಮಾರಮೂರ್ತಿ-
-ರಸ್ಮಾಸು ದೇವೋ ದ್ರವಿಣಂ ದಧಾತು ॥ ೨೭ ॥

ನಿಧಿಃ ಕಲಾನಾಮುದಧಿರ್ದಯಾನಾಂ
ಪತಿರ್ಜನಾನಾಂ ಸರಣಿರ್ಮುನೀನಾಮ್ ।
ಕದಾ ಪ್ರಸೀದೇನ್ಮಯಿ ಪಾರ್ವತೇಯಃ
ಪಿತಾ ವಿರಾಜಾಮೃಷಭೋ ರಯೀಣಾಮ್ ॥ ೨೮ ॥

ಸೌಂದರ್ಯವಲ್ಲೀತನುಸೌಕುಮಾರ್ಯ-
-ಸರೋಜಪುಷ್ಪಂಧಯಮಾನಸೋ ಯಃ ।
ಚಚಾರ ಕಾಂತಾರಪಥೇಷು ದೇವಃ
ಸ ನೋ ದದಾತು ದ್ರವಿಣಂ ಸುವೀರ್ಯಮ್ ॥ ೨೯ ॥

ಇತೋಽಪಿ ಸೌಂದರ್ಯವದಸ್ತು ದೇಹ-
-ಮಿತೀವ ಹುತ್ವಾ ಶಿವಫಾಲನೇತ್ರೇ ।
ಜಾತಸ್ತತಃ ಕಿಂ ಸ ಕುಮಾರ ಏವ
ಕಾಮಸ್ತದಗ್ರೇ ಸಮವರ್ತತಾಧಿ ॥ ೩೦ ॥

ಮುಮುಕ್ಷುಲೋಕಾಃ ಶೃಣುತ ಪ್ರಿಯಂ ವೋ
ಭಜಧ್ವಮೇನಂ ಗಿರಿಜಾಕುಮಾರಮ್ ।
ಅಸ್ಯೈವ ದೇವಸ್ಯ ಪರಾತ್ಮತೇತಿ
ಹೃದಿ ಪ್ರತೀಷ್ಯಾ ಕವಯೋ ಮನೀಷಾ ॥ ೩೧ ॥

ಧೇನುರ್ಬಹ್ವೀಃ ಕಾಮದೋಗ್ಧ್ರೀಃ ಸುವತ್ಸಾಃ
ಕುಂಡೋಧ್ನೀರ್ಗಾ ದೇಹಿ ನಸ್ತ್ವಂ ಸಹಸ್ರಮ್ ।
ಭಕ್ತಾರ್ತಿಘ್ನಂ ದೇವದೇವಂ ಷಡಾಸ್ಯಂ
ವಿದ್ಮಾಹಿ ತ್ವಾ ಗೋಪತಿಂ ಶೂರಗೋನಾಮ್ ॥ ೩೨ ॥

ವಂದಾಮಹೇ ಬರ್ಹಿಣವಾಹನಸ್ಥಿತಂ
ವನೀಪಕಾಶೇಷಮನೀಷಿತಪ್ರದಮ್ ।
ತೋಷ್ಟೂಯಮಾನಂ ಬಹುಧಾ ಪದೇ ಪದೇ
ಸಂಕ್ರಂದನೇನಾನಿಮಿಷೇಣ ಜಿಷ್ಣುನಾ ॥ ೩೩ ॥

ದಿಗ್ಭ್ಯೋ ದಶಭ್ಯಃ ಪರಿತಃ ಪುನಃ ಪುನಃ
ಪರಃ ಶತಾಯಾತಸಿಷೇವಿಷಾವತಾಮ್ ।
ಅನುಗ್ರಹಾಯೈವ ಷಡಾನನೋ ಹ್ಯಸೌ
ಪ್ರತ್ಯಙ್ಗ್ಮುಖಸ್ತಿಷ್ಠತಿ ವಿಶ್ವತೋಮುಖಃ ॥ ೩೪ ॥

ಕೂರ್ಮಃ ಫಣೀಂದ್ರಶ್ಚ ತಥಾ ಫಣಾಭೃತೋ
ದಿಗ್ದಂತಿನಶ್ಚೈವ ಕುಲಾಚಲಾ ಅಪಿ ।
ಭೂತ್ವಾಽಂಬಿಕೇಯಃ ಪ್ರಥಿತಃ ಪ್ರತಾಪವಾನ್
ಬ್ರಹ್ಮಾಧ್ಯತಿಷ್ಠದ್ಭುವನಾನಿ ಧಾರಯನ್ ॥ ೩೫ ॥

ಯೋ ವೈ ಸ್ಕಂದಃ ಪೃಷ್ಟಃ ಶಂಭೋಃ ಸತ್ಯಂ ಜ್ಞಾನಂ ಬ್ರಹ್ಮಾದ್ವೈತಮ್ ।
ಓಂಕಾರಾರ್ಥಂ ಪ್ರಾಹ ಸ್ಮೇತ್ಥಂ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೋಂ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೋಮ್ ॥ ೩೬ ॥

ಯೋ ಜಾಹ್ವವೀಶರಾರಣ್ಯಹ್ರದಾಂಭೋಜೇ ಬಭೌ ಪುರಾ ।
ತಸ್ಮೈ ನಮಃ ಷಣ್ಮುಖಾಯ ಮಹಾಸೇನಾಯ ಧೀಮಹಿ ॥ ೩೭ ॥

ಯದ್ದಕ್ಷಿಣಕರಾಂಭೋಜಮಿಷ್ಟದಂ ಸ್ವಾನುಜೀವಿನಾಮ್ ।
ತೇಭ್ಯ ಇಂದ್ರಾದಿಸೇನಾನಾಂ ಸೇನಾನಿಭ್ಯಶ್ಚ ವೋ ನಮಃ ॥ ೩೮ ॥

ದೇವತಾನಾಮೃಷೀಣಾಂ ಚ ಭಕ್ತಾನಾಮಪಿ ಯೋಗಿನಾಮ್ ।
ಭೂತಾನಾಮಪಿ ವೀರಾಣಾಂ ಪತೀನಾಂ ಪತಯೇ ನಮಃ ॥ ೩೯ ॥

ನಮಸ್ತೇಽಸ್ತು ಮಹೇಶಾನ ಭೀತೇಭ್ಯಃ ಶೂರಪದ್ಮನಃ ।
ಸುನಾಸೀರಮುಖೇಭ್ಯಸ್ತ್ವಂ ಸ್ವಸ್ತಿದಾ ಅಭಯಂಕರಃ ॥ ೪೦ ॥

ಕಟಾಕ್ಷವೀಕ್ಷಣಾಪಾಸ್ತ ನಿಖಿಲವ್ಯಾಧಿಬಂಧನ ।
ದೇವಸೇನಾಪತೇ ಸ್ವಾಮಿನ್ ಅಭಿ ತ್ವಾ ಶೂರ ನೂನುಮಃ ॥ ೪೧ ॥

ಅಂತಶ್ಚರಸಿ ಭೂತೇಷು ತ್ವಮೇಕಃ ಸೂಕ್ಷ್ಮರೂಪತಃ ।
ತ್ವಮೇವ ನಿಗಮಾಂತೇಷು ಪರಮಾತ್ಮಾ ವ್ಯವಸ್ಥಿತಃ ॥ ೪೨ ॥

ಮಹೀ ದ್ಯೌರಂತರಿಕ್ಷಂ ಚ ವಾಯುರಾಪೋಽನಲೋಽಂಬರಮ್ ।
ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಜಗನ್ನಾಥ ತ್ವಯಿ ಸರ್ವಂ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಮ್ ॥ ೪೩ ॥

ಶೈಶವೇ ತ್ವಂ ಮಹಾಸೇನ ಬಂದೀಕೃತ್ಯ ಪ್ರಜಾಪತಿಮ್ ।
ಅಸ್ರಾಕ್ಷೀಸ್ತಾನ್ಯಥಾಪೂರ್ವಂ ಮನುಷ್ಯಾಃ ಪಶವಶ್ಚ ಯೇ ॥ ೪೪ ॥

ವೇದಾಂತಕಂದರೀವರ್ತಿ ಗುಹಾಶಯಷಡಾನನೇ ।
ತ್ರಿಲೋಕೀಯಂ ತ್ವಯಿ ವಿಭೋ ನಾವೀವಾಂತಃ ಸಮಾಹಿತಾ ॥ ೪೫ ॥

ಕಲಾ ಮುಹೂರ್ತಾಃ ಕಾಷ್ಠಾಶ್ಚ ಮಾಸಾ ವರ್ಷಾ ಯುಗಾನಿ ಚ ।
ತ್ವಯಿ ವಲ್ಲೀಶ ನಿಹಿತಾ ನಿಮೇಷಾಸ್ತ್ರುಟಿಭಿಃ ಸಹ ॥ ೪೬ ॥

ರೋಗಕಾಂತಾರದಾವಾಗ್ನೇ ಮೃತ್ಯುಕಕ್ಷಹುತಾಶನ ।
ಶೂರಘ್ನ ತ್ವತ್ಪ್ರತಾಪೇನ ರೇಜತೀ ರೋದಸೀ ಉಭೇ ॥ ೪೭ ॥

ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಚಿನ್ವಂತೋ ಹೃದಯಾಂಭೋಜಮಧ್ಯಗಮ್ ।
ಯೋಗಿನೋ ನಾರದಾದ್ಯಾಸ್ತ್ವಾಂ ಸದಾ ಪಶ್ಯಂತಿ ಸೂರಯಃ ॥ ೪೮ ॥

ಹತಶೂರಮುಖಾಶೇಷದೈತೇಯಂ ತ್ವಾಂ ಗುಹಾಸ್ತುವನ್ ।
ಅಗ್ನಾವಿಷ್ಣೂ ಚೇಂದ್ರವಾಯೂ ಸೋಮೋ ಧಾತಾ ಬೃಹಸ್ಪತಿಃ ॥ ೪೯ ॥

ವಾಚಾಲಯಸ್ಯವಾಚಂ ತ್ವಂ ಸಚಕ್ಷುಃ ಕುರುಷೇಽದೃಶಮ್ ।
ಆಶ್ರಿತೇಭ್ಯೋ ಜಗನ್ನಾಥ ಶಿವೋ ನಃ ಸುಮನಾ ಭವ ॥ ೫೦ ॥

ಸ ಏವ ಜಗತಃ ಕರ್ತಾ ಭರ್ತಾ ಹರ್ತಾ ಜಗದ್ಗುರುಃ ।
ಕುಮಾರಃ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಃ ಸೋಽಕ್ಷರಃ ಪರಮಃ ಸ್ವರಾಟ್ ॥ ೫೧ ॥

ಅಸುರಾನ್ ಶೂರಪದ್ಮಾದೀನ್ ಹತ್ವಾ ಶರವಣೋದ್ಭವಃ ।
ದೇವಾನ್ ಸ್ವಸ್ವಪದೇ ಕೃತ್ವಾ ಸಮ್ರಾಡೇಕೋ ವಿರಾಜಸಿ ॥ ೫೨ ॥

ತವ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ವಿಶ್ವರೂಪಂ ಸಹರ್ಷಭಯವೇಪಥು ।
ತ್ವಾಮಸ್ತುವನ್ನಾದಿತೇಯಾಃ ಬೃಹಸ್ಪತಿಪುರೋಹಿತಾಃ ॥ ೫೩ ॥

ಕಿನ್ನರಾ ಗರುಡಾ ನಾಗಾ ಯಕ್ಷಾಃ ಸಾಧ್ಯಾ ಮರುದ್ಗಣಾಃ ।
ಐಂದ್ರೀಶಂ ತ್ವಾಮಹರಹಃ ವಿಶ್ವೇ ದೇವಾ ಉಪಾಸತೇ ॥ ೫೪ ॥

ವಿಶ್ವಾಸಾನ್ಮಾನುಷೀಣಾಂ ಚ ಪ್ರಜಾನಾಂ ಪಶುಪಕ್ಷಿಣಾಮ್ ।
ಚರಾಚರಾಣಾಂ ಜಗತಾಂ ಧ್ರುವೋ ರಾಜಾ ವಿಶಾಮಯಮ್ ॥ ೫೫ ॥

ಅಂಭೋಜಸಂವರ್ತಿಕಾಸು ರಾಜಹಂಸಾ ಇವ ಪ್ರಭೋ ।
ಮದೀಯಹೃದಯಾಂಭೋಜೇ ಧ್ರುವಸ್ತಿಷ್ಠಾವಿಚಾಚಲಿಃ ॥ ೫೬ ॥

ಲೀಲಾಮಾತ್ರಕೃತಾಶೇಷಭುವನಾದ್ಗಿರಿಜಾಸುತಾತ್ ।
ಅಥರ್ವ ಚಾಥ ಋಕ್ಸಾಮ ಯಜುಸ್ತಸ್ಮಾದಜಾಯತ ॥ ೫೭ ॥

ತಿಲೇ ತೈಲಮಿವ ಪ್ರೋತಂ ದಧ್ನ್ಯಾಜ್ಯಮಿವ ಷಣ್ಮುಖೇ ।
ಮಣೌ ಸೂತ್ರಮಿವ ಸ್ಯೂತಂ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಶ್ವಮಿದಂ ಜಗತ್ ॥ ೫೮ ॥

ಯಸ್ತಪ್ತಾದೀನೃಷೀನ್ ಶಾಪಾದುದ್ದಧಾರ ಹರಾತ್ಮಜಃ ।
ಮಾತುಃ ಸ್ತನಸುಧಾಪೂರೇ ಪುತ್ರಃ ಪ್ರಮುದಿತೋಧಯನ್ ॥ ೫೯ ॥

ಇಜ್ಯಯಾ ಪೂಜಯಾ ಸ್ತುತ್ಯಾ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಚ ಪರಿಚರ್ಯಯಾ ।
ಧ್ಯಾನೇನ ತಪಸಾ ಚ ತ್ವಾಂ ದೇವಂ ಮನಸಿ ಈಡತೇ ॥ ೬೦ ॥

ಶ್ರುತಿಸ್ಮೃತ್ಯಾಗಮಾದ್ಯುಕ್ತಕರ್ಮಣಾಂ ಫಲದಾಯಿನೇ ।
ಸ್ಕಂದಾಯ ತುಭ್ಯಂ ಮಖಿಭಿಃ ಶ್ರದ್ಧಯಾ ಹೂಯತೇ ಹವಿಃ ॥ ೬೧ ॥

ಮೂರ್ಧಾ ದ್ಯೌರಂಬರಂ ನಾಭಿರೂರೂ ಭೂರತಲಂ ಪದೇ ।
ಷಣ್ಮುಖಸ್ಯೇತ್ಯೇವಮಾಹುಃ ಅಂತರ್ವಿಶ್ವಮಿದಂ ಜಗತ್ ॥ ೬೨ ॥

ಭಕ್ತಸಂತಾಪಶಮನ ಪ್ರಾವೃಷೇಣ್ಯಘನಾಘನಾತ್ ।
ಸ್ಕಂದಾದನ್ಯಂ ಮನೋ ಮಾಗಾಃ ಸ ದೃಷ್ಟೋ ಮೃಡಯಾತಿ ನಃ ॥ ೬೩ ॥

ಜಿಹ್ವೇ ತ್ವಮುಚ್ಚೈರ್ನಿಸ್ತಂದ್ರಾ ರಾತ್ರಿಂದಿವಮಭಿಷ್ಟುಹಿ ।
ದೇವಸೇನಂ ಮಹಾಸೇನಂ ಅದುಗ್ಧಾ ಇವ ಧೇನವಃ ॥ ೬೪ ॥

ಅಕಲಂಕಶರಚ್ಚಂದ್ರವಿಲಸತ್ತ್ವನ್ಮುಖಸ್ರುತಾಃ ।
ಮಂದಸ್ಮಿತಸುಧಾಧಾರಾಸ್ತಾ ಮೇ ಕೃಣ್ವಂತು ಭೇಷಜಮ್ ॥ ೬೫ ॥

ದೇವಾನೀಜಿಮಹೇ ಪೂರ್ವಂ ತಪಶ್ಚಕೃಮಹೇ ಪುರಾ ।
ಯದ್ಗುಹೋ ದೇವತಾಸ್ಮಾಕಂ ಕವಿರ್ಗೃಹಪತಿರ್ಯುವಾ ॥ ೬೬ ॥

ಮದೀಯಹೃದಯಾಂಭೋಜನಿರ್ಯೂಹಮಣಿಮಂಚಕೇ ।
ಷಡಾನನ ತ್ವತ್ಪಾದಃ ಸ್ಯಾದಿಯಾನ್ ಪ್ರಾದೇಶಸಮ್ಮಿತಃ ॥ ೬೭ ॥

ಚಿರಂತನವಚಃ ಸ್ತುತ್ಯಃ ಪ್ರಣವಾಂಬುಜಷಟ್ಪದಃ ।
ಕರೋತು ದೇವಸೇನೇಶಃ ಶಿವಾ ನಃ ಪ್ರದಿಶೋ ದಿಶಃ ॥ ೬೮ ॥

ದೈತೇಯವಧಸನ್ನದ್ಧೋ ಭವಾನ್ ಪವನಸಾರಥಿಃ ।
ದ್ವಿಲಕ್ಷಮರ್ವತೋ ಹೈಮೇ ರಥೇ ಯುಕ್ತ್ವಾಽಧಿತಿಷ್ಠತಿ ॥ ೬೯ ॥

ಗಗನೋಚ್ಛ್ರಿತಕೋದಂಡಕಿರೀಟಂ ಶೂರಮಾಹವೇ ।
ಬಿಭೇದಿಥ ತ್ವಂ ನಾರಾಚೈಃ ಸಹಸ್ರೇಣ ಶತೇನ ಚ ॥ ೭೦ ॥

ಐಶಾಲ್ಲಲಾಟನಯನಾತ್ ಜಾತಂ ವಹ್ನಿರ್ಯಥಾಽರಣೇಃ ।
ಮುಮುಕ್ಷವೋ ಗುಹಂ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಚಿನ್ವಂತು ಮನೀಷಯಾ ॥ ೭೧ ॥

ಹಿರಣ್ಯಜ್ಯೋತಿಷಂ ಸ್ಕಂದಂ ಯಾಚಧ್ವಂ ಭೋ ವನೀಪಕಾಃ ।
ಏಷೋಽರ್ಥಿನಃ ಪೂರಯತಿ ಪ್ರಜಯಾ ಚ ಧನೇನ ಚ ॥ ೭೨ ॥

ಸನ್ನಿಧಾಸ್ಯತಿ ಕಿಂ ಸ್ವಾಮೀ ಭವನಾಂಬುರುಹೇಕ್ಷಣಃ ।
ತಾವಕಂ ಮಂಜುಲಂ ರೂಪಂ ಸ್ಮರ್ಯತೇ ನ ಚ ದೃಶ್ಯತೇ ॥ ೭೩ ॥

ಯತಸ್ತ್ವಂ ಜಗತಾಮೇಷಾಂ ಆಶಿಷೇ ಶಿಖಿವಾಹನ ।
ತತೋ ದೇಹಿ ಬಹೂನ್ವ್ರೀಹೀನಕೃಷ್ಟಾ ಯೇ ಚ ಕೃಷ್ಟಜಾಃ ॥ ೭೪ ॥

ಧನಧಾನ್ಯಗೃಹಾನ್ ಪುತ್ರಾನ್ ದೇಹಿ ದೇವ ದಯಾನಿಧೇ ।
ತ್ವಮಾಶ್ರಿತೇಷ್ಟದ ಇತಿ ಕರ್ಣಾಭ್ಯಾಂ ಭೂರಿ ವಿಶ್ರುತಮ್ ॥ ೭೫ ॥

ಭಕ್ತೇಭ್ಯೋ ಮುಚುಕುಂದಾಖ್ಯಪ್ರಮುಖೇಭ್ಯೋ ಯಥಾ ಗುಹ ।
ಪ್ರಾದಾಸ್ತಥಾ ದೇಹಿ ಮಹ್ಯಮಚ್ಯುತಾಂ ಬಹುಲಾಂ ಶ್ರಿಯಮ್ ॥ ೭೬ ॥

ಭಕ್ತಾನ್ ತತ್ಪುತ್ರಸುಹೃದಃ ತನ್ಮಾತೃಪಿತೃಸೋದರಾನ್ ।
ಪಾಹಿ ಸ್ಕಂದ ಪುನಶ್ಚಾಸ್ಯ ದ್ವಿಪದೋ ಯೇ ಚತುಷ್ಪದಃ ॥ ೭೭ ॥

ಚೋರವ್ಯಾಘ್ರಪಿಶಾಚಾಖುಸರ್ಪಕೀಟಾದಿಬಾಧಕಾತ್ ।
ಭಕ್ತಾನ್ನಿಶಾಸು ಸಂರಕ್ಷನ್ ತ್ರಿಷು ಲೋಕೇಷು ಜಾಗೃಹಿ ॥ ೭೮ ॥

ದಾನವೇಷ್ವಪಿ ದೈತ್ಯೇಷು ರಾಕ್ಷಸೇಷ್ವಪ್ಯರಾತಿಷು ।
ಪಿಶಾಚೇಷ್ವಪಿ ಗಾಂಗೇಯ ವಿಕ್ರಮಸ್ವ ಮಹಾನಸಿ ॥ ೭೯ ॥

ಆಧಿಭಿರ್ವ್ಯಾಧಿಭಿಶ್ಚೈವ ಪೀಡಿತಾನಾಮಹರ್ನಿಶಮ್ ।
ದೂತಾನಾಂ ವಪುಷಿ ಸ್ವಾಮಿನ್ನಾಸುವೋರ್ಜಮಿಷಂ ಚ ನಃ ॥ ೮೦ ॥

ಅತಿತೀವ್ರೇಣ ತಪಸಾ ತಪ್ಯಮಾನಾ ಅಹರ್ನಿಶಮ್ ।
ಉಪಾಸತ ತ್ವಾಂ ತಪ್ತಾದ್ಯಾಃ ಅಥ ಹೈನಂ ಪುರರ್ಷಯಃ ॥ ೮೧ ॥

ಧ್ಯಾನಾವಾಹನಪೂಜೇಜ್ಯಾಪರಿಚರ್ಯಾಸ್ತುತಿಷ್ವಹಮ್ ।
ಅಜ್ಞೋ ಮೇ ಸಫಲಾಂ ಪೂಜಾಂ ಕೃಣುಹಿ ಬ್ರಹ್ಮಣಸ್ಪತೇ ॥ ೮೨ ॥

ಅಸುರಾನ್ ರಾಕ್ಷಸಾನ್ ಕ್ರೂರಾನ್ ದೇವಯಜ್ಞವಿಘಾತಕಾನ್ ।
ಜಹಿ ದೇವೇಶ ಯಸ್ಮಾತ್ತ್ವಂ ರಕ್ಷೋಹಾಮೀವಚಾತನಃ ॥ ೮೩ ॥

ದುರ್ವೃತ್ತೇಭ್ಯೋ ಧನಂ ಧತ್ಸೇ ನೀಚೇಭ್ಯೋಽಪಿ ಧನಂ ಬಹು ।
ನ ದದಾಸಿ ಕುತೋ ಮಹ್ಯಂ ಏತತ್ಪೃಚ್ಛಾಮಿ ಸಂಪ್ರತಿ ॥ ೮೪ ॥

ಮುಖೈರೇತಾನ್ಮಹಾರೌದ್ರಾನ್ ದೂರೀಕುರು ಜಗತ್ಪತೇ ।
ಮಮ ಸ್ವಮಭಿಕಾಂಕ್ಷಂತೇ ಯೇ ಸ್ತೇನಾ ಯೇ ಚ ತಸ್ಕರಾಃ ॥ ೮೫ ॥

ಗುಹ ತ್ವತ್ಪಾದಭಕ್ತಾನಾಂ ಗೇಹೇ ಜಾಗ್ರತ್ವಹರ್ದಿವಮ್ ।
ವೀರಬಾಹುಮುಖಾ ವೀರ ತೇ ನಿತ್ಯಾನುಚರಾಸ್ತವ ॥ ೮೬ ॥

ತ್ರಿಷಡ್ವಿಲೋಚನೇಷ್ವೇಕದೃಕ್ಕಟಾಕ್ಷೇಣ ಲಕ್ಷಯನ್ ।
ಆಢ್ಯಂ ಕರೋತು ಮಾಂ ಸ್ಕಂದಃ ಪರ್ಜನ್ಯೋ ವೃಷ್ಟಿಮಾನಿವ ॥ ೮೭ ॥

ಭಯಾನಕಾಸುರಾನೀಕಕಾಂದಿಶೀಕಾಃ ಪುರಾ ಖಲು ।
ಗುಹ ತ್ವಾಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಾಪುಃ ಇಂದ್ರೇಣ ಸಹ ದೇವತಾಃ ॥ ೮೮ ॥

ತ್ವಾಮೇವ ಕೀರ್ತಯನ್ ದೇವ ಧ್ಯಾಯನ್ ಶೃಣ್ವನ್ ಪ್ರಪೂಜಯನ್ ।
ಗುಹ ತ್ವತ್ಪಾದಭಕ್ತೋಽಹಂ ಜೀವಾನಿ ಶರದಃ ಶತಮ್ ॥ ೮೯ ॥

ಕೃಪಾದುಗ್ಧಾಬ್ಧಿಕಲ್ಲೋಲಾಯಮಾನಾಪಾಂಗವೀಕ್ಷಣ ।
ದೇಹಿ ಮೇ ಗುಹ ಬಹ್ವಾಯುರ್ದೀರ್ಘಾಯುಸ್ತ್ವಮಿಹೇಶಿಷೇ ॥ ೯೦ ॥

ಪುರಾರಾತೀಕ್ಷಣಪಯಃ ಪಾರಾವಾರಸುಧಾಕರ ।
ಷಡ್ವಕ್ತ್ರ ಧೇಹಿ ಕೃಪಯಾ ಮಯಿ ಮೇಧಾಂ ಮಯಿ ಪ್ರಜಾಮ್ ॥ ೯೧ ॥

ಭಕ್ತಚಾತಕಬೃಂದೇಷ್ಟವರ್ಷಿಧಾರಾಧರ ಪ್ರಭೋ ।
ಅಸ್ಮಾನ್ ಸಂಜೀವಯ ಸ್ವಾಮಿನಸ್ಮಿನ್ ಲೋಕೇ ಶತಂ ಸಮಾಃ ॥ ೯೨ ॥

ಭೀತಾ ವಯಂ ಮಹಾಸೇನ ಪಥಿ ದುರ್ಗೇ ವನೇ ಯತಃ ।
ಚೋರವ್ಯಾಘ್ರಪಿಶಾಚೇಭ್ಯಃ ತತೋ ನೋ ಅಭಯಂ ಕೃಧಿ ॥ ೯೩ ॥

ವ್ಯಾಧಯಃ ಶೂಲಕುಷ್ಠಾರ್ಶಃ ಪ್ರಮೇಹಾದ್ಯಾ ಯತಃ ಸದಾ ।
ಪೀಡಯಂತಿ ಪಿಶಾಚಾದ್ಯಾಃ ತತೋ ನೋ ಧೇಹಿ ಭೇಷಜಮ್ ॥ ೯೪ ॥

ತ್ವದೀಯಪಾದಕಮಲಧ್ಯಾನವರ್ಮಿತವಿಗ್ರಹಾನ್ ।
ಕುಹಕಾ ಮೋಹಕಾಃ ಕ್ಷುದ್ರಾಃ ಮಾಽಸ್ಮಾನ್ಪ್ರಾಪನ್ನರಾತಯಃ ॥ ೯೫ ॥

ಧನಧಾನ್ಯಪಶುಕ್ಷೇತ್ರಬಲೇಷ್ವಸ್ಮದಪೇಕ್ಷಯಾ ।
ದೇವಸೇನಾಪತೇಽಸ್ಮಾಕಂ ಅಧರೇ ಸಂತು ಶತ್ರವಃ ॥ ೯೬ ॥

ಅರಾತಿಕುಲನಿರ್ಮೂಲನಾಲಂಕರ್ಮೀಣವಿಕ್ರಮ ।
ಅಕಾರಣೇನ ಬಹುಧಾ ಯೋ ನೋ ದ್ವೇಷ್ಟಿ ಸ ರಿಷ್ಯತು ॥ ೯೭ ॥

ಮಂತ್ರೈರ್ಯಂತ್ರೈಸ್ತಥಾ ತಂತ್ರೈರೌಷಧೈರಾಯುಧೈರಪಿ ।
ಜಿಘಾಂಸತಿ ಚ ಯೋಽಸ್ಮಾನ್ ಸ ದ್ವಿಷನ್ಮೇ ಬಹು ಶೋಚತು ॥ ೯೮ ॥

ಆಖಂಡಲಾರೀನಸುರಾನ್ ತ್ವಂ ತು ಸ್ಪರ್ಧಾವತೋ ಯಥಾ ।
ಜಹಿ ಗಾಂಗೇಯ ತೌ ಮರ್ತ್ಯೌ ಯಂ ಚಾಹಂ ದ್ವೇಷ್ಟಿ ಯಶ್ಚ ಮಾಮ್ ॥ ೯೯ ॥

ತ್ವನ್ನಾಮಕೀರ್ತನಪರಕ್ಷೇಮಂಕರಕರಾಂಬುಜ ।
ತಮಿಮಂ ಸಂಹರ ಸ್ವಾಮಿನ್ ಯಶ್ಚ ನೋ ದ್ವೇಷತೇ ಜನಃ ॥ ೧೦೦ ॥

ದೂರೇಽಂತಿಕೇ ವಾ ಯಃ ಶತ್ರುಃ ಅಸ್ಮಾನನಪರಾಧಿನಃ ।
ಶಪತ್ಯೇನಂ ಜಹಿ ಸ್ಕಂದ ಯಶ್ಚ ನಃ ಶಪತಃ ಶಪಾತ್ ॥ ೧೦೧ ॥

ಚಕ್ಷುಷಾ ಮನಸಾ ವಾಚಾ ಮಂತ್ರೇಣ ಹವನೇನ ಚ ।
ತತ್ಕೃತ್ಯಾಂ ನಾಶಯ ಸ್ವಾಮಿನ್ ಭ್ರಾತೃವ್ಯಸ್ಯಾಭಿದಾಸತಃ ॥ ೧೦೨ ॥

ಮಚ್ಛಿದ್ರಾನ್ವೇಷಿಣಃ ಶತ್ರೋಃ ಧನಮಾಯುಃ ಪ್ರಜಾಃ ಪಶೂನ್ ।
ಸರ್ವಾನ್ನಾಶಯ ಶೂರಘ್ನ ಮಾ ತಸ್ಯೋಚ್ಛೇಷಿ ಕಿಂಚನ ॥ ೧೦೩ ॥

ಅವಿದ್ವಾಂಸಶ್ಚ ವಿದ್ವಾಂಸಃ ಸ್ವಪ್ನೇ ಜಾಗ್ರತಿ ವಾ ಗುಹ ।
ತೇಭ್ಯೋ ಮೋಚಯ ಮಾಂ ಯದ್ಯದೇನಾಂಸಿ ಚಕೃಮಾ ವಯಮ್ ॥ ೧೦೪ ॥

ವಯಮೂಚಿಮ ಯದ್ದೇವ ಜಿಹ್ವಯಾ ದೇವಹೇಲನಮ್ ।
ಏನಸೋ ಮೋಚಯಾಗ್ನೇಯ ತ್ವಂ ಹಿ ವೇತ್ಥ ಯಥಾತಥಮ್ ॥ ೧೦೫ ॥

ವಿತ್ತಾರ್ಥಂ ವಾ ತಥಾಽನ್ಯಾರ್ಥಂ ವಿಪ್ರಾರ್ಥಂ ಗೋಽರ್ಥಮೇವ ವಾ ।
ಪುನೀಹ್ಯಸ್ಮಾಂಸ್ತತಃ ಸ್ಕಂದ ಯತ್ಕಿಂಚಾನೃತಮೂದಿಮ ॥ ೧೦೬ ॥

ತಮಾಗಸಂ ಕ್ಷಮಸ್ವ ತ್ವಂ ಸ್ವಕೀಯಾಭೀಷ್ಟಲಿಪ್ಸಯಾ ।
ಸಂಪ್ರಾರ್ಥ್ಯ ತುಭ್ಯಂ ವಾಽನ್ಯಸ್ಮೈ ಯದ್ವಾಚಾಽನೃತಮೂದಿಮ ॥ ೧೦೭ ॥

ಸೌಂದರ್ಯವಲ್ಲ್ಯಾ ಸಹಿತಂ ಅಂಬಯಾ ದೇವಸೇನಯಾ ।
ಮಹಾಸೇನಂ ಭಜೇ ದೇವಂ ಸತ್ಯೇನ ತಪಸಾ ಸಹ ॥ ೧೦೮ ॥

ಯೋ ವೈ ಪಠೇದ್ಗುಹಸ್ಯೈನಂ ವೇದಾಂತಸ್ತವಮಾದರಾತ್ ।
ಸ್ಕಾಂದಾಃ ಕಟಾಕ್ಷಾಸ್ತಸ್ಯೋಚ್ಚೈರಾಯುಃ ಕೀರ್ತಿಂ ಪ್ರಜಾಂ ದದುಃ ॥ ೧೦೯ ॥

ಸ್ಕಂದಸ್ಯೈನಂ ವೇದಪಾದಸ್ತವಂ ಯೋ
ಭಕ್ತ್ಯಾ ನಿತ್ಯಂ ಶ್ರಾವಯೇದ್ವಾ ಪಠೇದ್ವಾ ।
ಭೂಯಾಸುಸ್ತೇ ತಸ್ಯ ಮರ್ತ್ಯಸ್ಯ ಶೀಘ್ರಂ
ಯೇ ಯೇ ಕಾಮಾ ದುರ್ಲಭಾ ಮರ್ತ್ಯಲೋಕೇ ॥ ೧೧೦ ॥

ಇತಿ ಸ್ಕಂದವೇದಪಾದಸ್ತವಃ ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Subrahmanya / Kartikeya / Muruga Stotram » Skanda Veda Pada Stava Lyrics in Sanskrit » English » Telugu » Tamil